Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00)"

Transkript

1 Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00) 1. Det er usædvanligt at embedsmænd tager bladet fra munden. Jeg har da også overvejet ganske nøje, om jeg skulle tie. I debatten om de offentlig ansattes ytringsfrihed er der peget på det ønskelige i, at de offentligt ansatte deltager mere i den offentlige debat, idet vi ofte sidder inde med en viden, der kan styrke det grundlag, som debatten finder sted på. Jeg har på den baggrund og fordi der ikke bør opstå myter om, hvad det er der sker, besluttet at fremkomme med denne redegørelse. 2. I år 2000 afgav et udvalg under Indenrigsministeriet en betænkning om det kommunale tilsyn. (bet. nr. 1395). I betænkningen blev det foreslået, at der skulle oprettes et uafhængigt tilsynsnævn, der bl.a. skulle overtage indenrigsministerens opgave som klageinstans i tilsynssager. Formanden for nævnet skulle være dommer. Udvalget anførte, at det er udvalgets opfattelse, at det må tillægges væsentlig betydning, at tilsynsmyndighederne generelt nyder tillid, og at der ikke er grundlag for antagelser af, at myndighederne som led i et tilsyn, der er af ren retlig karakter træffer politiske afgørelser. (Bet side 264). Et flertal fandt derfor, at kompetencen til at behandle klager på tilsynsområdet ikke bør placeres hos indenrigsministeren eller i øvrigt hos en myndighed, der er i et underordnelsesforhold til en minister. (Bet. side 273). Betænkningen mundede ud i et lovforslag, som indenrigs- og sundhedsministeren fremsatte den 13 marts Ministeren medtog ikke forslaget om at flytte kompetencen i disse sager til et uafhængigt nævn, idet han fandt, at der ikke var behov for et sådant nævn. I bemærkningerne til lovforslaget understregede ministeren dog tilsynets retlige karakter. Resultatet blev, at ministeren bevarede sin kompetence i disse sager. Samtidig indebærer det anførte, at det er ulovligt at lade politiske hensyn indvirke på sagerne. Der skal være vandtætte skodder mellem tilsynssagerne og det politiske arbejde I en mindre nordjysk kommune var der 3 vognmandsforretninger. To store, hvor der var flere chauffører og en lille, der var en enkeltmandsforretning. Vognmændene og kommunen kunne ikke blive enige om udformningen af vagtplanen. Kommunen fulgte de store vognmænds ønsker, hvorfor den lille vognmand klagede til Trafikministeriet. Ministeriet gav den lille vognmand medhold. Det gav dog ikke kommunen anledning til at ændre vagtordningen. Den lille vognmand fik herefter sin advokat til at rette henvendelse til kommunen. I første omgang fik advokaten det svar, at kommunen havde taget ministeriets afgørelse til efterretning og ikke foretog yderligere. Først da advokaten truede med at gå til tilsynsrådet, ændrede kommunen vagtplanen. Samtidig med at kommunen ændrede vagtplanen, ændrede kommunen med virkning for resten af året fordelingen af den sociale kørsel (kørsel til læge m.v.) således at den lille vognmand fik mindre social kørsel i resten af året, end det der var aftalt mellem ham og kommunen. Dette aftalebrud fik den lille vognmand til at fremsætte et erstatningskrav mod kommunen på ca kr. som kommunen så sig nødsaget til at imødekomme. Den sociale kørsel for kommunen havde hidtil været fordelt mellem de tre vognmænd, men kort tid efter at kommunen efter pres fra den lille vognmand havde ændret vagtplanerne, og kort tid efter at kommunen havde måttet imødekomme den lille vognmands erstatningskrav, besluttede det sociale

2 udvalg, at den lille vognmand fra det følgende år ikke længere skulle have social kørsel for kommunen. Beslutningen blev truffet på et lukket møde. Sagen om fordeling af den sociale kørsel for det følgende år var på dagsordenen for mødet, men uden en indstilling fra forvaltningen. Den lille vognmand fik ikke meddelelse om beslutningen. Han opdagede den ved et tilfælde. Den lille vognmand krævede igen erstatning fra kommunen. Han gjorde gældende, at årsagen til at han blev frataget den sociale kørsel var sagerne om vagtplanen og hans erstatningskrav, og at der således forelå magtfordrejning. Sagen blev afgjort af Vestre Landsret ved dom af 8 april Hovedproblemet i sagen var, om det var pga. sagerne om vagtordningen og erstatningskravet, at den lille vognmand havde mistet den sociale kørsel, eller om der var andre årsager. Var det pga. sagerne om vagtordningen og erstatningskravet, var det et klart tilfælde af ansvarspådragende magtfordrejning. Kommunens folk hævdede, at det ikke var pga. de nævnte sager, at den sociale kørsel var taget fra den lille vognmand, men kommunens folk kunne ikke give en fornuftig forklaring på hvorfor de så havde taget den sociale kørsel fra ham. Herefter udtalte landsretten: Der er en sådan tidsmæssig sammenhæng mellem..(kommunens) modstræbende efterkommelse af Trafikministeriets henstilling og..(den lille vognmands) krav om erstatning til beslutningen om at fratage..(den lille vognmand) al social kørsel, at der under disse omstændigheder er skabt en formodning for, at beslutningen har savnet en saglig begrundelse. Denne formodning har..(kommunen) ikke afkræftet (Den lille vognmand) har derfor som følge af den usaglige fratagelse af al social kørsel krav på erstatning. Kommunen blev herefter dømt til at erstatte den lille vognmand kr. Landsrettens dom er udtryk for, at sagsøger i tilstrækkeligt omfang har sandsynliggjort, at det var sagerne vedrørende vagtplanen og erstatningskravet, der begrundede at kommunen fratog den lille vognmand den sociale kørsel og at kommunen ikke kunne afvise dette. Dommen er helt i overensstemmelse med de gældende bevisbyrderegler og er således lige efter bogen. Det er dagligdag ved danske domstole at afsige dom på et sådant grundlag. Med diverse omkostninger m.v. betød sagen en udgift for kommunen på ca kr Betingelsen for at man kan pålægge en kommune at betale erstatning i en sådan situation er, at de, der har truffet beslutningen, har handlet uforsvarligt. Det mente landsretten, at de havde gjort og vi var helt enige med landsretten heri. Samtidig fandt vi, at den behandling, som kommunen havde givet sagen, var af en sådan karakter, at det burde få konsekvenser for dem, der havde truffet beslutningen. Efter kommunestyrelseslovens 50c kan vi som tilsynsmyndighed anlægge erstatningssag mod kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er ansvarlig for, at kommunen er påført et tab. Vi kan i stedet for at anlægge en erstatningssag mod de pågældende efter kommunestyrelseslovens 50 d foreslå, at sagen afgøres med at det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem betaler et mindre beløb. Vi overvejede at frafalde sagsanlæg mod at kommunalbestyrelsesmedlemmerne betalte en bod på kr. Vi er naturligvis forsigtige, før vi anvender sanktioner overfor de folkevalgte. For at være sikre på at det var rigtigt at rejse en sag mod kommunalbestyrelsesmedlemmerne forelagde vi derfor sagen for kammeradvokaten, der er advokat for os og for diverse ministerier, herunder Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

3 Kammeradvokaten udarbejdede et 1o sider langt notat, hvor han grundigt gennemgik sagen. Han udtalte bl.a.: Landsretten har således efter en omfattende bevisførelse konkluderet, at beslutningen var udtryk for magtfordrejning, nærmere bestemt en repressaliehandling over for en borger, der havde fået medhold i en klage ved en rekursinstans, Trafikministeriet. Jeg mener, at det ikke reelt er muligt at lægge til grund, at magtfordrejningen udøves som resultat af simpel uagtsomhed. Det er mere nærliggende at antage, at repressaliehandlingen er forsætlig, eller i hvert fald at socialudvalgets medlemmer har næret en sådan modvilje mod..(den lille vognmand).. at de uden nærmere undersøgelse.... har slået sig til tåls med noget, der efter landsrettens dom må anses for påskud og skinbegrundelser. På den baggrund er jeg enig med Statsamtet i, at der foreligger det fornødne ansvarsgrundlag På denne baggrund er det sammenfattende min opfattelse, at medlemmerne af Kommunes Socialudvalg har pådraget sig et erstatningsansvar for kommunens tab på kr ,00 forårsaget af beslutningen af 9. oktober 1996, og at erstatningsansvaret ikke er bortfaldet ved passivitet. Jeg har ingen bemærkninger til statsamtets forslag om at bringe 50 d i anvendelse og derved frafalde sagsanlæg mod, at medlemmerne af udvalget betaler en bod fastsat af statsamtet.. (Underskrevet af kammeradvokaten) Herefter foreslog vi de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmer, at sagen kunne afgøres ved at de indbetalte et beløb på kr. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne accepterede det, bortset fra en, der klagede til ministeriet Den 6 oktober 2005 skrev borgmesteren, der er valgt på venstres liste, til ministeren på vegne af de folkevalgte, der havde truffet beslutningen. Han indledte sit brev med Kære Lars Løkke Rasmussen. Herefter redegjorde han for de pågældendes utilfredshed med vores beslutning. Han sluttede brevet med at udtrykke håbet på en personlig kontakt forinden en afgørelse træffes i ministeriet. Allerede den 9 oktober 2005 sendte borgmesteren en mail til ministeren. Han indledte mailen Kære Lars Løkke Han henviste til det brev, som han havde sendt til ministeren få dage forinden og gentog utilfredsheden med vores afgørelse. Han sluttede mailen med at skrive Vi er jo midt i en kommunal valgkamp og vil egentlig gerne høre dit syn på sagen og hvornår man kan forvente en afgørelse fra indenrigsministeriet på vores anke. Så hvis du har tid vil jeg gerne kontaktes om sagen. Borgmesteren sendte ikke denne mail til ministeriet. Han sendte den til Venstres Landsorganisation. Venstres Landsorganisation videresendte den til ministeriet. I forbindelse med en konference den 2 3 november 2005 fortalte en embedsmand i ministeriet mig, at en venstremand havde rettet henvendelse til ministeren om sagen, og at vi ville få en høring. Høringen lå nu hos ministeren.

4 3.4.Ministeriet ændrede den 24 maj 2006 vores beslutning om, at rejse en sag mod de pågældende. I begrundelsen herfor anførte ministeriet bl.a.: Landsretten har således, som præmisserne er formuleret, ikke fastslået, at socialudvalgsmedlemmerne har udvist uforsvarlig adfærd, men har lagt til grund, at der var etableret en omvendt bevisbyrde for kommunen i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt vognmanden skulle have erstatning, således at kommunen skulle bevise, at beslutningen var sagligt begrundet. Videre anfører ministeriet De kommunale tilsynsmyndigheder kan i forhold til anvendelse af den kommunale styrelseslovs sanktionsmuligheder over for enkelte medlemmer af en kommunalbestyrelse ikke tilsvarende tage udgangspunkt i en omvendt bevisbyrde for de pågældende medlemmer. Ministeriets bemærkning om, at landsretten ikke har fastslået, at de folkevalgte har udvist uforsvarlig adfærd, er overraskende. Landsretten lagde til grund, at de folkevalgtes beslutning har savnet en saglig begrundelse. (Dvs. at der foreligger magtfordrejning). Det kan da ikke være ministeriets opfattelse, at landsretten mener, at det ikke er uforsvarligt at begå magtfordrejning? Hertil kommer, at det er en betingelse for overhovedet at pålægge kommunen et ansvar, at de pågældende har handlet uforsvarligt Ministeriet anførte, at landsretten anvender en omvendt bevisbyrde. Det må vist være en misforståelse. Som anført ovenfor lagde landsretten til grund, at den lille vognmand i tilstrækkeligt omfang havde sandsynliggjort, at kommunen var ansvarlig og kommunen kunne ikke afvise det. Det er en ganske banal bevissituation. Sagsøger sandsynliggør i fornødent omfang, at hans krav er berettiget. Herefter spørger man modparten, om modparten kan afvise sagsøgers bevis. Kan modparten ikke det, så dømmer retten efter sagsøgers beviser. Det er ikke udtryk for anvendelse af en omvendt bevisbyrde. Det er udtryk for en rutinemæssig anvendelse af ganske almindelige bevisbyrderegler. Havde vi anlagt erstatningssager mod de folkevalgte, ville disse sager bevismæssigt havde stået på samme måde vedrørende påstanden om, at der forelå magtfordrejning Det er tilsyneladende ministeriets opfattelse, at der ikke fuldt ud er sammenfald mellem de bevisbyrderegler, der gælder for de folkevalgte i relation til styrelseslovens sanktionsregler og de almindeligt gældende bevisbyrderegler. Hertil bemærkes, at såfremt man skulle antage, at der gælder særlige bevisbyrderegler for de folkevalgte i relation til styrelseslovens sanktionsregler, så kræver det lovhjemmel. En sådan lovhjemmel eksisterer ikke. Det er ikke i overensstemmelse med sædvanlig juridisk metode, at hævde, at der gælder særlige regler for de folkevalgte i visse situationer uden at overveje hjemmelsspørgsmålet. Ved den ændring af loven om kommuners styrelse, der blev gennemført i 2003, blev det udtrykkelig præciseret, at medlemmer af kommunalbestyrelser er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Der gælder altså ingen særregler her. Det synes også på den baggrund vanskeligt at forene den særlige bevisbyrderegel for kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ministeriet hævder eksistensen af, med loven om kommuners styrelse Under en telefonsamtale med en embedsmand i ministeriet den 4 december 2006 oplyste den pågældende, at ministeren i sin tid havde sagt, at han gerne så at kommunalbestyrelsesmedlemmerne blev renset i sagen. Ministeren havde ikke lagt pres på embedsmændene. Med mine 23 års erfaring fra centraladministrationen, heraf en del år umiddelbart under det politiske niveau, ved jeg udmærket, at en udtalelse fra ministeren om, at ministeren gerne ser et eller andet, ofte skal opfattes som en ordre, der blot er pakket ind.

5 3.8. Det er selvsagt utilfredsstillende at blive underkendt på grundlag af en sagsbehandling af den foreliggende karakter. Man kan endvidere spørge, hvorfor vi overhovedet skulle underkendes. Landsretten havde lagt til grund, at de folkevalgte havde begået magtfordrejning. Vi var ikke i tvivl om, at de havde handlet ansvarspådragende. Kammeradvokaten var heller ikke i tvivl. Det er på den baggrund vanskeligt at finde en saglig begrundelse for at underkende os. Ministeriet fremkom da heller ikke med en sådan begrundelse. Ministeren kan selvsagt ikke gøre for, at der kommer en personlig henvendelse fra en partikammerat. Han kan heller ikke gøre for, at partikammeraten sender en henvendelse til Venstres Landsorganisation. Men selv med det in mente, er det indtryk, som sagen efterlader, ikke egnet til at skabe tillid til, at tilsynet udelukkende fungerede som et retligt tilsyn I efteråret 2006 bestemte formanden for Regionsrådet i Nordjylland, (det, der den gang hed Forberedelsesudvalget) at udvalgets medlemmer med ledsagere m.fl. skulle tage til Comwell, der ligger ca. 3o km. syd for Aalborg og spise middag, overvære juleshow ved en skuespiller og overnatte på hotellet. Prisen, som det offentlige skulle betale, ville være 835 kr. pr deltager hvortil kom drikkevarer og transport. (Den endelige pris pr. deltager kender vi således ikke, men det forekommer helt usandsynligt at den ville blive mindre end 1000 kr. pr deltager.) Formålet med arrangementet var ifølge Regionsrådsformanden generelt at underbygge samarbejdet mellem politikere. Loven om kommuners styrelse indeholder i 16 regler for, hvad de folkevalgte må oppebære. 16 er for så vidt en streng bestemmelse, da den er udtømmende. Dvs. at de folkevalgte ikke må modtage eller bevilge sig selv noget, der er ikke er omfattet af 16. En festlighed som den på Comwell er ikke omfattet af er selvsagt ikke til hinder for at de folkevalgte f.eks. deltager i en middag som har et repræsentativt formål. Her er formålet ikke at begunstige de folkevalgte, men at repræsentere kommunen. Endvidere antages det i praksis, at bestemmelsen ikke omfatter hvad man kunne kalde bagateller. F.eks. er der ikke noget til hinder for at kommunen giver en bid mad efter kommunalbestyrelsesmøderne uanset at det er udenfor de almindelige spisetider På statsamtet var vi ikke i tvivl om, at det ville være ulovligt at anvende offentlige midler på arrangementet på Comwell. Arrangementet lå langt ud over bagatelgrænsen. Hertil kom, at begrundelsen, at underbygge samarbejdet, var for tynd. Anerkender man, at de folkevalgte kan beslutte at holde fester for offentlige midler, blot det sker for at underbygge samarbejdet, så åbner man i praksis en ladeport til festligheder, hvilket synes at være uforeneligt med den nævnte lovs 16. Vi fandt, at arrangementet i overvejende grad havde karakter af en begunstigelse af de folkevalgte og deres ledsagere, hvilket er ulovligt. Som tilsynsmyndighed er det vores pligt at gribe ind overfor ulovligheder af den art, så den 1 december 2006 meddelte vi Regionsrådsformanden, at arrangementet var ulovligt. Sagen gav anledning til en omfattende offentlig debat. Desværre blev debatten præget af en sammenblanding af to problemstillinger. Den ene problemstilling vedrører spørgsmålet om, i hvilket omfang de folkevalgte bør have lov til at feste for offentlige midler. Den anden problemstilling vedrører spørgsmålet om, hvad de folkevalgte må efter gældende lovgivning. Størstedelen af debatten gik på spørgsmålet om, hvad de folkevalgte bør have adgang til. Det er et

6 rent politisk spørgsmål, som vi selvsagt ikke skal blande os i. Kritikken mod os for smålighed og lign. beror således på en manglende forståelse af problematikken. Vores opgave som tilsynsmyndighed drejer sig om det andet spørgsmål, nemlig hvad lovgivningen siger. Vi fik god støtte fra juridiske eksperter i kommunalret. Således udtalte en professor i offentlig ret ved Aalborg Universitet til både den skrevne og elektroniske presse, at arrangementet overskrider, hvad der er almindeligt accepteret og at der er tale om en udgift, der er det offentlige uvedkommende. Også kommunalretseksperterne ved Aarhus Universitet meddelte i et brev 4 januar 2007 til mig, at man var grundlæggende enige i den opfattelse, der gives udtryk for i skrivelsen af 1. december 2006 vedrørende Forberedelsesudvalgets planlagte arrangement på Comwell, Rebild bakker. Navnlig den omstændighed, at der i arrangementet indgår overnatning og underholdning samt, at der er inviteret ledsagere med, taler for, at der ikke kan anføres en tilstrækkelig regional/offentlig interesse. Efter vores fornemmelse går dette arrangement udover, hvad der er tradition for i den offentlige sektor, Problemet blev drøftet på et møde mellem de 5 statsforvaltningsdirektører den 4 januar I referatet er det anført at der er enighed om, at de ydelser, som en kommunalbestyrelse kan beslutte at tillægge sig selv er udtømmende fastlagt i reglerne om vederlæggelse, og at beslutninger derudover kræver, at der kan påvises et lovligt kommunalt formål. F.eks. (kan) en rejse for kommunalbestyrelsesmedlemmer og deres ægtefæller med middag, underholdning og overnatning uden et konkret kommunalt formål næppe anses for lovligt Allerede den 5 december 2006 skrev Regionsrådsformanden et brev til ministeren. Han indledte brevet med Kære Lars Løkke Rasmussen. Herefter redegjorde han bl.a. for, at formålet med arrangementet var at fremme samarbejdet i rådet. Endvidere tilkendegav han sin utilfredshed med vores afgørelse og sluttede med at anføre, at han så frem til i nær fremtid at modtage ministerens vurdering af sagen. Den 11 december 2006 besluttede ministeriet at tage sagen op af egen drift. (Sager af den art kan efter loven kun tages op af egen drift) Det er hverken os eller ministeriet der i sidste instans bestemmer, hvilke udgifter en kommune m.v. må anvende på festligheder for de folkevalgte. Det er indenfor rammerne af de gældende regler domstolene, der bestemmer det. Ministeriet har ligesom os kun adgang til at udtale sig om, hvorledes lovgivningen skal forstås Den 10 april 2007 blev dommen i Brixtoftesagen afsagt. Om udgifter af den foreliggende art sagde dommen, at der for det første skal være en kommunal interesse i arrangementet. Ellers er udgiften altid ulovlig. Er der en kommunal interesse i arrangementet, er udgiften afgørende. Om dette spørgsmål anfører dommen side 731: Retten kan.som udgangspunkt tiltræde den af anklagemyndigheden foretagne afgrænsning., således at der vælges en så høj generel grænse, at det med sikkerhed kan lægges til grund, at den del af udgiften, som overstiger den valgte generelle grænse, altid vil være indenfor det strafbares område. Forslaget fra anklagemyndigheden, kr. pr. kuvert, er så højt, at det ikke med rimelighed kan gøres gældende, at en frokost eller middag bør kunne være dyrere. Med den generelle formulering, som dommen anvender, er det mest nærliggende at antage, at grænsen på kr. ikke er speciel for Brixtoftesagen. Dommen har således bl.a. betydning for vurderingen af de spørgsmål, der foreligger i Comwellsagen. Dommen hviler endvidere på de samme grundlæggende synspunkter som vores udtalelse gjorde. Den sendte herved et signal, der

7 stiller Comwellsagen i et alvorligt lys. Dommen blev anket til landsretten, så vi venter nu på hvad landsretten siger til disse spørgsmål Det er ikke ukendt for en forvaltningsmyndighed at have en sag under behandling, der mere eller mindre direkte berøres af udfaldet af en verserende retssag. I en sådan situation er det sædvanlig juridisk praksis, at forvaltningen venter med at afgøre sin sag, til domstolene har talt, med mindre den administrative sag kan afgøres på en måde, som man på forhånd kan være sikker på, at domstolene ikke underkender, eller den administrative sag i øvrigt ikke tåler at vente. Der var ingen grund til at Comwellsagen skulle haste. I den forbindelse kan der peges på, at det ikke er usædvanligt at sagsbehandlingstiden for tilsynssager i ministeriet er meget lang, undertiden opgøres den i år. Det eneste der kunne ske ved at afvente landsretsdommen var, at de folkevalgte indtil videre - i praksis - ville være nødt til at respektere de synspunkter, som Brixtoftedommen hvilede på. Det kunne vel nok gå an. Den 2 maj 2007modtog statsforvaltningsdirektørerne imidlertid en mail fra ministeriet, hvoraf det fremgik, at Comwellsagen nu hastede meget. Hvorfor dog det hastværk? I strid med sædvanlig juridisk praksis i sager, hvor man venter på en dom. Under en telefonsamtale den 9 maj 2007 med en embedsmand i ministeriet blev mine bange anelser bekræftede. Ministeren var under pres fra Regionsrådsformanden, der ønskede en hurtig afklaring. Det var for så vidt ikke overraskende. Efter dommen i Brixtoftesagen var alvoren i Comwellsagen gået op for flere og flere. Beløbsmæssigt måtte det antages, at Comwellarrangementet lå indenfor den økonomiske grænse for mandatsvig efter straffelovens 280, som Brixtoftedommen havde opstillet. Regionsrådsformanden havde endvidere stået for et arrangement for de afgående amtsrådsmedlemmer med ledsagere. Her var prisen pr. deltager godt kr. Ministeren havde bøjet sig for Regionsrådsformandens pres til trods for, at det ud fra en juridisk synsvinkel er højst usædvanligt at behandle sagen, mens vi venter på landsretsdommen. Embedsmanden i ministeriet understregede at det kun var på sagsbehandlingstiden, Regionsrådsformanden havde indflydelse, ikke på indholdet af ministeriets afgørelse! 4.7. Den 2 juli i år forelå ministeriets udtalelse i sagen. Ministeriet finder at et arrangement som det i Comwell, vil være lovligt, da det er egnet til at fremme samarbejdet blandt politikerne. Denne retsopfattelse har ikke støtte i lovgivningen. Tværtimod synes bestemmelsen i kommunestyrelseslovens 16, der udtømmende bestemmer, hvad de folkevalgte må få, at tale imod ministeriets retsopfattelse. Ministeriets opfattelse har heller ikke støtte i praksis. Tværtimod udtalte Statsamtet i Sønderjylland den 7 juni 2005 følgende: At fremme samarbejdsklimaet i kommunalbestyrelsen vil derimod efter statsamtets opfattelse formentlig ikke i sig selv kunne begrunde en særlig kommunal interesse i bespisning kun af byrådets medlemmer og deres ægtefæller/partnere. (Ministeriet er i besiddelse af statsamtets udtalelse). Problemstillingen er ikke omtalt i litteraturen, hvorfor ministeriets retsopfattelse ikke kan finde støtte der. Derimod bør man vel hæfte sig ved, at teoretikerne på både Aalborg og Aarhus Universiteter har givet udtryk for, at de er enige vi vores udtalelse.

8 4.8. Efter ministeriets udtalelse må retsstillingen være den, at det er ulovligt efter styrelseslovens 16, ja efter omstændighederne strafbart efter straffelovens 280 om mandatsvig, hvis de folkevalgte arrangerer en fest på kommunens regning med det formål at feste. Hvis festen derimod har til formål at styrke samarbejdet, er den i almindelighed lovlig. Så nemt er det tilsyneladende efter ministeriets opfattelse, at komme uden om den strenge regel i styrelseslovens I udtalelsen af 2 juli 2007 anfører ministeriet bl.a.: Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at den i dommen fastlagte grænse på kr. pr. kuvert ikke er en absolut grænse, der gælder for alle kommunale eller regionale arrangementer. Efter omstændighederne kan det efter ministeriets opfattelse være lovligt for kommunale og regionale myndigheder at afholde et arrangement, uanset at prisen overstiger kr.. Det synes vanskeligt at finde fornøden støtte for denne udtalelse i dommen, hvoraf det fremgår, at grænsen på kr. er sat så højt, at en overskridelse med sikkerhed er omfattet af straffelovens 280 om mandatsvig, jf. ovenfor under pkt Det forekommer overraskende at ministeriet omtaler dommens grænse på kr., som en grænse for det ulovlige. Brixtoftedommen tager stilling til hvor grænsen går i relation til straffelovens 280 om mandatsvig. Dommen tager derimod ikke stilling til, hvor grænsen går efter kommunalfuldmagten. Det eneste man i så henseende kan udlede er, at arrangementer, der er omfattet af straffelovens 280, også er ulovlige efter kommunalfuldmagten. Derimod kan man ikke udlede, at blot et arrangement ikke er omfattet af straffelovens 280, så er det lovligt efter kommunalfuldmagten. Hvor grænsen går efter kommunalfuldmagten, beror på helt selvstændige overvejelser. Efter almindelige juridiske principper må det antages, at grænsen efter kommunalfuldmagten ligger noget under grænsen for straffelovens 280. Det hænger sammen med, at ikke enhver overskridelse af grænsen for det lovlige, er omfattet af straffelovens 280. Overskridelsen skal have en vis grovhed, før den bliver omfattet af denne bestemmelse. Men som sagt, så har ministeriet tilsyneladende ikke været opmærksom på dette spørgsmål. Resultatet heraf er, at det er ukorrekt, når ministeriet på grundlag af Brixtoftedommen omtaler en almindelig grænse på kr. pr. kuvert. Efter Brixtoftedommen må den almindelige grænse for det lovlige være lavere end kr. pr. kuvert. I den forbindelse har vi hæftet os ved Københavns kommunes behandlingen af en sag om en borgmesters repræsentationsudgifter. I lyset af Brixtoftedommen valgte man at sætte grænsen for kuvertprisen til 800 kr. Samtidig tilbagebetalte borgmesteren efter det oplyste de udgifter, kommune havde afholdt ud over denne beløbsgrænse Heller ikke Comwellsagen er egnet til at styrke tilliden til tilsynet med kommunerne. Vores afgørelse var velargumenteret. Den blev støttet af de politisk uafhængige eksperter ved Aalborg og Aarhus Universiteter. Den blev (senere) støttet af dommen i Brixtoftesagen. Alligevel skulle den underkendes og det oven i købet efter en procedure, hvor man uden at angive en saglig begrundelse - fraveg sædvanlig juridisk praksis, der går ud på, at man i en situation som den foreliggende afventer den endelige afgørelsen i Brixtoftesagen Hver gang et tilsyn underkendes, så svækkes tilsynet mere eller mindre. En underkendelse af tilsynet kan siges at modvirke det formål lovgiver havde med lovændringen fra 2003, hvor man understregede, at man ønsker at styrke tilsynet. Laver tilsynet fejl, skal det naturligvis underkendes.

9 Men i øvrigt må det være opgaven, at få tilsynet til at fungere på en måde, så underkendelser i videst muligt omfang undgås. I den konkrete sag siger ministeriet, at man ikke finder grundlag for at antage, at den retsopfattelse, statsamtmanden for Nordjylland Amts udtalelse har givet udtryk for, forud for ministeriets udtalelse kunne karakteriseres som værende i strid med de nævnte grundsætninger (dvs. de retsgrundsætninger, der er afgørende for sagen.) Ministeriet mener altså, at vores afgørelse fsv. var god nok. Hvorfor bakker man os så ikke op? Man kunne jo altid bagefter søge at ændre praksis, med virkning for fremtiden, hvis det var det, man ville Der er andre eksempler på, at hensynet til et styrket tilsyn ikke har høj prioritet. I forbindelse med lovændringen i 2003 blev der som 49, stk. 6 indsat en bestemmelse hvorefter tilsynet kan anmode andre myndigheder om at yde den vejledning og bistand, der er nødvendig for tilsynets udøvelse. (Før lovændringen fik tilsynet den nævnte hjælp uden lovhjemmel) I bemærkningerne til lovforslaget anførte ministeriet imidlertid, at der gør sig nogle særlige forhold gældende indenfor Indenrigs- og Sundhedsministeriets område, idet ministeriet kan blive inhabilt når man yder vejledning og bistand, hvorfor man kun kan yde vejledning og bistand i meget begrænset omfang. Som bemærkningerne er formuleret, er det rigtigt, at ministeriet nemt bliver inhabilt, når man yder vejledning og bistand. Havde ministeriet derimod skrevet i bemærkningerne, at pligten til at yde vejledning og bistand også gælder Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der således har en dobbeltrolle som rekursmyndighed m.v. og som vejlednings- og bistandsyder, så havde der ikke været problemer med inhabilitet. Så ville vi som tilsynsmyndighed kunne få samme støtte i arbejdet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som vi får fra andre ministerier. Det ville have væsentlig betydning for tilsynet. Man kan ikke se helt bort fra, at tilsynsmyndigheder uanset lovgivers ønske om et styrket tilsyn kan være lidt tilbageholdne pga. risikoen for at blive underkendt. Dertil kommer risikoen for, at der opstår forskellig praksis i regionerne, når vi ikke på forhånd kan få vejledning om, hvilken linie ministeriet ønsker. Går vi længere tilbage, så ydede Indenrigsministeriet også vejledning på samme måder, som andre ministerier. 6.. Det er efter loven en del af mine pligter som amtmand og nu statsforvaltningsdirektør at gribe ind, når de folkevalgte overtræder lovgivningen. Jeg har været nødt til at gøre det to gange inden for de seneste år. Begge gange har min indgriben hvilet på et solidt juridisk grundlag og begge gange har de folkevalgte rettet henvendelse til ministeren, med den virkning at mine udtalelser er blevet underkendt på et meget tyndt grundlag. Det giver sig selv, at jeg kun kan leve op til det krav, som loven stiller til mig om at føre tilsyn med bl.a. de folkevalgte, hvis ministeren bakker mine rigtige afgørelser op. Jeg må konstatere, at ministeren ikke giver mig den opbakning, som er nødvendig for, at jeg kan udføre mine opgaver i overensstemmelse med lovens krav. Jeg ser mig nødsaget til at drage konsekvensen af den manglende opbakning. Aalborg den 4.september 2007 C Rosholm

10

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 22-12- 2009 TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Kommunes salg af fast ejendom

Kommunes salg af fast ejendom Kommunes salg af fast ejendom En kommune solgte et jordstykke til ejeren af en ejendom. Et ægtepar, som ejede en anden ejendom, havde flere gange tilkendegivet over for kommunen at de var interesserede

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler.

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Kendelse af 7. januar 1993. 91-73.262 Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Fondsbørslovens 46. Børsetiske reglers 7. (Børge Dahl, Kåre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 31.10.- 2007 Esbjerg Kommune har ved brev af 2. maj 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen Syddanmark med anmodning om en vejledende udtalelse

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening.

Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. Andelsboligforeningen Z 17. august 2004 TILSYNET Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Andelsboligforeningen ved

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. 2.3.2.3: Delegation til private FOB 2008.463 (kommunens advokat): En kommune havde delegeret til en advokat at varetage kommunikationen med en borger

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere