Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00)"

Transkript

1 Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00) 1. Det er usædvanligt at embedsmænd tager bladet fra munden. Jeg har da også overvejet ganske nøje, om jeg skulle tie. I debatten om de offentlig ansattes ytringsfrihed er der peget på det ønskelige i, at de offentligt ansatte deltager mere i den offentlige debat, idet vi ofte sidder inde med en viden, der kan styrke det grundlag, som debatten finder sted på. Jeg har på den baggrund og fordi der ikke bør opstå myter om, hvad det er der sker, besluttet at fremkomme med denne redegørelse. 2. I år 2000 afgav et udvalg under Indenrigsministeriet en betænkning om det kommunale tilsyn. (bet. nr. 1395). I betænkningen blev det foreslået, at der skulle oprettes et uafhængigt tilsynsnævn, der bl.a. skulle overtage indenrigsministerens opgave som klageinstans i tilsynssager. Formanden for nævnet skulle være dommer. Udvalget anførte, at det er udvalgets opfattelse, at det må tillægges væsentlig betydning, at tilsynsmyndighederne generelt nyder tillid, og at der ikke er grundlag for antagelser af, at myndighederne som led i et tilsyn, der er af ren retlig karakter træffer politiske afgørelser. (Bet side 264). Et flertal fandt derfor, at kompetencen til at behandle klager på tilsynsområdet ikke bør placeres hos indenrigsministeren eller i øvrigt hos en myndighed, der er i et underordnelsesforhold til en minister. (Bet. side 273). Betænkningen mundede ud i et lovforslag, som indenrigs- og sundhedsministeren fremsatte den 13 marts Ministeren medtog ikke forslaget om at flytte kompetencen i disse sager til et uafhængigt nævn, idet han fandt, at der ikke var behov for et sådant nævn. I bemærkningerne til lovforslaget understregede ministeren dog tilsynets retlige karakter. Resultatet blev, at ministeren bevarede sin kompetence i disse sager. Samtidig indebærer det anførte, at det er ulovligt at lade politiske hensyn indvirke på sagerne. Der skal være vandtætte skodder mellem tilsynssagerne og det politiske arbejde I en mindre nordjysk kommune var der 3 vognmandsforretninger. To store, hvor der var flere chauffører og en lille, der var en enkeltmandsforretning. Vognmændene og kommunen kunne ikke blive enige om udformningen af vagtplanen. Kommunen fulgte de store vognmænds ønsker, hvorfor den lille vognmand klagede til Trafikministeriet. Ministeriet gav den lille vognmand medhold. Det gav dog ikke kommunen anledning til at ændre vagtordningen. Den lille vognmand fik herefter sin advokat til at rette henvendelse til kommunen. I første omgang fik advokaten det svar, at kommunen havde taget ministeriets afgørelse til efterretning og ikke foretog yderligere. Først da advokaten truede med at gå til tilsynsrådet, ændrede kommunen vagtplanen. Samtidig med at kommunen ændrede vagtplanen, ændrede kommunen med virkning for resten af året fordelingen af den sociale kørsel (kørsel til læge m.v.) således at den lille vognmand fik mindre social kørsel i resten af året, end det der var aftalt mellem ham og kommunen. Dette aftalebrud fik den lille vognmand til at fremsætte et erstatningskrav mod kommunen på ca kr. som kommunen så sig nødsaget til at imødekomme. Den sociale kørsel for kommunen havde hidtil været fordelt mellem de tre vognmænd, men kort tid efter at kommunen efter pres fra den lille vognmand havde ændret vagtplanerne, og kort tid efter at kommunen havde måttet imødekomme den lille vognmands erstatningskrav, besluttede det sociale

2 udvalg, at den lille vognmand fra det følgende år ikke længere skulle have social kørsel for kommunen. Beslutningen blev truffet på et lukket møde. Sagen om fordeling af den sociale kørsel for det følgende år var på dagsordenen for mødet, men uden en indstilling fra forvaltningen. Den lille vognmand fik ikke meddelelse om beslutningen. Han opdagede den ved et tilfælde. Den lille vognmand krævede igen erstatning fra kommunen. Han gjorde gældende, at årsagen til at han blev frataget den sociale kørsel var sagerne om vagtplanen og hans erstatningskrav, og at der således forelå magtfordrejning. Sagen blev afgjort af Vestre Landsret ved dom af 8 april Hovedproblemet i sagen var, om det var pga. sagerne om vagtordningen og erstatningskravet, at den lille vognmand havde mistet den sociale kørsel, eller om der var andre årsager. Var det pga. sagerne om vagtordningen og erstatningskravet, var det et klart tilfælde af ansvarspådragende magtfordrejning. Kommunens folk hævdede, at det ikke var pga. de nævnte sager, at den sociale kørsel var taget fra den lille vognmand, men kommunens folk kunne ikke give en fornuftig forklaring på hvorfor de så havde taget den sociale kørsel fra ham. Herefter udtalte landsretten: Der er en sådan tidsmæssig sammenhæng mellem..(kommunens) modstræbende efterkommelse af Trafikministeriets henstilling og..(den lille vognmands) krav om erstatning til beslutningen om at fratage..(den lille vognmand) al social kørsel, at der under disse omstændigheder er skabt en formodning for, at beslutningen har savnet en saglig begrundelse. Denne formodning har..(kommunen) ikke afkræftet (Den lille vognmand) har derfor som følge af den usaglige fratagelse af al social kørsel krav på erstatning. Kommunen blev herefter dømt til at erstatte den lille vognmand kr. Landsrettens dom er udtryk for, at sagsøger i tilstrækkeligt omfang har sandsynliggjort, at det var sagerne vedrørende vagtplanen og erstatningskravet, der begrundede at kommunen fratog den lille vognmand den sociale kørsel og at kommunen ikke kunne afvise dette. Dommen er helt i overensstemmelse med de gældende bevisbyrderegler og er således lige efter bogen. Det er dagligdag ved danske domstole at afsige dom på et sådant grundlag. Med diverse omkostninger m.v. betød sagen en udgift for kommunen på ca kr Betingelsen for at man kan pålægge en kommune at betale erstatning i en sådan situation er, at de, der har truffet beslutningen, har handlet uforsvarligt. Det mente landsretten, at de havde gjort og vi var helt enige med landsretten heri. Samtidig fandt vi, at den behandling, som kommunen havde givet sagen, var af en sådan karakter, at det burde få konsekvenser for dem, der havde truffet beslutningen. Efter kommunestyrelseslovens 50c kan vi som tilsynsmyndighed anlægge erstatningssag mod kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er ansvarlig for, at kommunen er påført et tab. Vi kan i stedet for at anlægge en erstatningssag mod de pågældende efter kommunestyrelseslovens 50 d foreslå, at sagen afgøres med at det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem betaler et mindre beløb. Vi overvejede at frafalde sagsanlæg mod at kommunalbestyrelsesmedlemmerne betalte en bod på kr. Vi er naturligvis forsigtige, før vi anvender sanktioner overfor de folkevalgte. For at være sikre på at det var rigtigt at rejse en sag mod kommunalbestyrelsesmedlemmerne forelagde vi derfor sagen for kammeradvokaten, der er advokat for os og for diverse ministerier, herunder Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

3 Kammeradvokaten udarbejdede et 1o sider langt notat, hvor han grundigt gennemgik sagen. Han udtalte bl.a.: Landsretten har således efter en omfattende bevisførelse konkluderet, at beslutningen var udtryk for magtfordrejning, nærmere bestemt en repressaliehandling over for en borger, der havde fået medhold i en klage ved en rekursinstans, Trafikministeriet. Jeg mener, at det ikke reelt er muligt at lægge til grund, at magtfordrejningen udøves som resultat af simpel uagtsomhed. Det er mere nærliggende at antage, at repressaliehandlingen er forsætlig, eller i hvert fald at socialudvalgets medlemmer har næret en sådan modvilje mod..(den lille vognmand).. at de uden nærmere undersøgelse.... har slået sig til tåls med noget, der efter landsrettens dom må anses for påskud og skinbegrundelser. På den baggrund er jeg enig med Statsamtet i, at der foreligger det fornødne ansvarsgrundlag På denne baggrund er det sammenfattende min opfattelse, at medlemmerne af Kommunes Socialudvalg har pådraget sig et erstatningsansvar for kommunens tab på kr ,00 forårsaget af beslutningen af 9. oktober 1996, og at erstatningsansvaret ikke er bortfaldet ved passivitet. Jeg har ingen bemærkninger til statsamtets forslag om at bringe 50 d i anvendelse og derved frafalde sagsanlæg mod, at medlemmerne af udvalget betaler en bod fastsat af statsamtet.. (Underskrevet af kammeradvokaten) Herefter foreslog vi de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmer, at sagen kunne afgøres ved at de indbetalte et beløb på kr. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne accepterede det, bortset fra en, der klagede til ministeriet Den 6 oktober 2005 skrev borgmesteren, der er valgt på venstres liste, til ministeren på vegne af de folkevalgte, der havde truffet beslutningen. Han indledte sit brev med Kære Lars Løkke Rasmussen. Herefter redegjorde han for de pågældendes utilfredshed med vores beslutning. Han sluttede brevet med at udtrykke håbet på en personlig kontakt forinden en afgørelse træffes i ministeriet. Allerede den 9 oktober 2005 sendte borgmesteren en mail til ministeren. Han indledte mailen Kære Lars Løkke Han henviste til det brev, som han havde sendt til ministeren få dage forinden og gentog utilfredsheden med vores afgørelse. Han sluttede mailen med at skrive Vi er jo midt i en kommunal valgkamp og vil egentlig gerne høre dit syn på sagen og hvornår man kan forvente en afgørelse fra indenrigsministeriet på vores anke. Så hvis du har tid vil jeg gerne kontaktes om sagen. Borgmesteren sendte ikke denne mail til ministeriet. Han sendte den til Venstres Landsorganisation. Venstres Landsorganisation videresendte den til ministeriet. I forbindelse med en konference den 2 3 november 2005 fortalte en embedsmand i ministeriet mig, at en venstremand havde rettet henvendelse til ministeren om sagen, og at vi ville få en høring. Høringen lå nu hos ministeren.

4 3.4.Ministeriet ændrede den 24 maj 2006 vores beslutning om, at rejse en sag mod de pågældende. I begrundelsen herfor anførte ministeriet bl.a.: Landsretten har således, som præmisserne er formuleret, ikke fastslået, at socialudvalgsmedlemmerne har udvist uforsvarlig adfærd, men har lagt til grund, at der var etableret en omvendt bevisbyrde for kommunen i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt vognmanden skulle have erstatning, således at kommunen skulle bevise, at beslutningen var sagligt begrundet. Videre anfører ministeriet De kommunale tilsynsmyndigheder kan i forhold til anvendelse af den kommunale styrelseslovs sanktionsmuligheder over for enkelte medlemmer af en kommunalbestyrelse ikke tilsvarende tage udgangspunkt i en omvendt bevisbyrde for de pågældende medlemmer. Ministeriets bemærkning om, at landsretten ikke har fastslået, at de folkevalgte har udvist uforsvarlig adfærd, er overraskende. Landsretten lagde til grund, at de folkevalgtes beslutning har savnet en saglig begrundelse. (Dvs. at der foreligger magtfordrejning). Det kan da ikke være ministeriets opfattelse, at landsretten mener, at det ikke er uforsvarligt at begå magtfordrejning? Hertil kommer, at det er en betingelse for overhovedet at pålægge kommunen et ansvar, at de pågældende har handlet uforsvarligt Ministeriet anførte, at landsretten anvender en omvendt bevisbyrde. Det må vist være en misforståelse. Som anført ovenfor lagde landsretten til grund, at den lille vognmand i tilstrækkeligt omfang havde sandsynliggjort, at kommunen var ansvarlig og kommunen kunne ikke afvise det. Det er en ganske banal bevissituation. Sagsøger sandsynliggør i fornødent omfang, at hans krav er berettiget. Herefter spørger man modparten, om modparten kan afvise sagsøgers bevis. Kan modparten ikke det, så dømmer retten efter sagsøgers beviser. Det er ikke udtryk for anvendelse af en omvendt bevisbyrde. Det er udtryk for en rutinemæssig anvendelse af ganske almindelige bevisbyrderegler. Havde vi anlagt erstatningssager mod de folkevalgte, ville disse sager bevismæssigt havde stået på samme måde vedrørende påstanden om, at der forelå magtfordrejning Det er tilsyneladende ministeriets opfattelse, at der ikke fuldt ud er sammenfald mellem de bevisbyrderegler, der gælder for de folkevalgte i relation til styrelseslovens sanktionsregler og de almindeligt gældende bevisbyrderegler. Hertil bemærkes, at såfremt man skulle antage, at der gælder særlige bevisbyrderegler for de folkevalgte i relation til styrelseslovens sanktionsregler, så kræver det lovhjemmel. En sådan lovhjemmel eksisterer ikke. Det er ikke i overensstemmelse med sædvanlig juridisk metode, at hævde, at der gælder særlige regler for de folkevalgte i visse situationer uden at overveje hjemmelsspørgsmålet. Ved den ændring af loven om kommuners styrelse, der blev gennemført i 2003, blev det udtrykkelig præciseret, at medlemmer af kommunalbestyrelser er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Der gælder altså ingen særregler her. Det synes også på den baggrund vanskeligt at forene den særlige bevisbyrderegel for kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ministeriet hævder eksistensen af, med loven om kommuners styrelse Under en telefonsamtale med en embedsmand i ministeriet den 4 december 2006 oplyste den pågældende, at ministeren i sin tid havde sagt, at han gerne så at kommunalbestyrelsesmedlemmerne blev renset i sagen. Ministeren havde ikke lagt pres på embedsmændene. Med mine 23 års erfaring fra centraladministrationen, heraf en del år umiddelbart under det politiske niveau, ved jeg udmærket, at en udtalelse fra ministeren om, at ministeren gerne ser et eller andet, ofte skal opfattes som en ordre, der blot er pakket ind.

5 3.8. Det er selvsagt utilfredsstillende at blive underkendt på grundlag af en sagsbehandling af den foreliggende karakter. Man kan endvidere spørge, hvorfor vi overhovedet skulle underkendes. Landsretten havde lagt til grund, at de folkevalgte havde begået magtfordrejning. Vi var ikke i tvivl om, at de havde handlet ansvarspådragende. Kammeradvokaten var heller ikke i tvivl. Det er på den baggrund vanskeligt at finde en saglig begrundelse for at underkende os. Ministeriet fremkom da heller ikke med en sådan begrundelse. Ministeren kan selvsagt ikke gøre for, at der kommer en personlig henvendelse fra en partikammerat. Han kan heller ikke gøre for, at partikammeraten sender en henvendelse til Venstres Landsorganisation. Men selv med det in mente, er det indtryk, som sagen efterlader, ikke egnet til at skabe tillid til, at tilsynet udelukkende fungerede som et retligt tilsyn I efteråret 2006 bestemte formanden for Regionsrådet i Nordjylland, (det, der den gang hed Forberedelsesudvalget) at udvalgets medlemmer med ledsagere m.fl. skulle tage til Comwell, der ligger ca. 3o km. syd for Aalborg og spise middag, overvære juleshow ved en skuespiller og overnatte på hotellet. Prisen, som det offentlige skulle betale, ville være 835 kr. pr deltager hvortil kom drikkevarer og transport. (Den endelige pris pr. deltager kender vi således ikke, men det forekommer helt usandsynligt at den ville blive mindre end 1000 kr. pr deltager.) Formålet med arrangementet var ifølge Regionsrådsformanden generelt at underbygge samarbejdet mellem politikere. Loven om kommuners styrelse indeholder i 16 regler for, hvad de folkevalgte må oppebære. 16 er for så vidt en streng bestemmelse, da den er udtømmende. Dvs. at de folkevalgte ikke må modtage eller bevilge sig selv noget, der er ikke er omfattet af 16. En festlighed som den på Comwell er ikke omfattet af er selvsagt ikke til hinder for at de folkevalgte f.eks. deltager i en middag som har et repræsentativt formål. Her er formålet ikke at begunstige de folkevalgte, men at repræsentere kommunen. Endvidere antages det i praksis, at bestemmelsen ikke omfatter hvad man kunne kalde bagateller. F.eks. er der ikke noget til hinder for at kommunen giver en bid mad efter kommunalbestyrelsesmøderne uanset at det er udenfor de almindelige spisetider På statsamtet var vi ikke i tvivl om, at det ville være ulovligt at anvende offentlige midler på arrangementet på Comwell. Arrangementet lå langt ud over bagatelgrænsen. Hertil kom, at begrundelsen, at underbygge samarbejdet, var for tynd. Anerkender man, at de folkevalgte kan beslutte at holde fester for offentlige midler, blot det sker for at underbygge samarbejdet, så åbner man i praksis en ladeport til festligheder, hvilket synes at være uforeneligt med den nævnte lovs 16. Vi fandt, at arrangementet i overvejende grad havde karakter af en begunstigelse af de folkevalgte og deres ledsagere, hvilket er ulovligt. Som tilsynsmyndighed er det vores pligt at gribe ind overfor ulovligheder af den art, så den 1 december 2006 meddelte vi Regionsrådsformanden, at arrangementet var ulovligt. Sagen gav anledning til en omfattende offentlig debat. Desværre blev debatten præget af en sammenblanding af to problemstillinger. Den ene problemstilling vedrører spørgsmålet om, i hvilket omfang de folkevalgte bør have lov til at feste for offentlige midler. Den anden problemstilling vedrører spørgsmålet om, hvad de folkevalgte må efter gældende lovgivning. Størstedelen af debatten gik på spørgsmålet om, hvad de folkevalgte bør have adgang til. Det er et

6 rent politisk spørgsmål, som vi selvsagt ikke skal blande os i. Kritikken mod os for smålighed og lign. beror således på en manglende forståelse af problematikken. Vores opgave som tilsynsmyndighed drejer sig om det andet spørgsmål, nemlig hvad lovgivningen siger. Vi fik god støtte fra juridiske eksperter i kommunalret. Således udtalte en professor i offentlig ret ved Aalborg Universitet til både den skrevne og elektroniske presse, at arrangementet overskrider, hvad der er almindeligt accepteret og at der er tale om en udgift, der er det offentlige uvedkommende. Også kommunalretseksperterne ved Aarhus Universitet meddelte i et brev 4 januar 2007 til mig, at man var grundlæggende enige i den opfattelse, der gives udtryk for i skrivelsen af 1. december 2006 vedrørende Forberedelsesudvalgets planlagte arrangement på Comwell, Rebild bakker. Navnlig den omstændighed, at der i arrangementet indgår overnatning og underholdning samt, at der er inviteret ledsagere med, taler for, at der ikke kan anføres en tilstrækkelig regional/offentlig interesse. Efter vores fornemmelse går dette arrangement udover, hvad der er tradition for i den offentlige sektor, Problemet blev drøftet på et møde mellem de 5 statsforvaltningsdirektører den 4 januar I referatet er det anført at der er enighed om, at de ydelser, som en kommunalbestyrelse kan beslutte at tillægge sig selv er udtømmende fastlagt i reglerne om vederlæggelse, og at beslutninger derudover kræver, at der kan påvises et lovligt kommunalt formål. F.eks. (kan) en rejse for kommunalbestyrelsesmedlemmer og deres ægtefæller med middag, underholdning og overnatning uden et konkret kommunalt formål næppe anses for lovligt Allerede den 5 december 2006 skrev Regionsrådsformanden et brev til ministeren. Han indledte brevet med Kære Lars Løkke Rasmussen. Herefter redegjorde han bl.a. for, at formålet med arrangementet var at fremme samarbejdet i rådet. Endvidere tilkendegav han sin utilfredshed med vores afgørelse og sluttede med at anføre, at han så frem til i nær fremtid at modtage ministerens vurdering af sagen. Den 11 december 2006 besluttede ministeriet at tage sagen op af egen drift. (Sager af den art kan efter loven kun tages op af egen drift) Det er hverken os eller ministeriet der i sidste instans bestemmer, hvilke udgifter en kommune m.v. må anvende på festligheder for de folkevalgte. Det er indenfor rammerne af de gældende regler domstolene, der bestemmer det. Ministeriet har ligesom os kun adgang til at udtale sig om, hvorledes lovgivningen skal forstås Den 10 april 2007 blev dommen i Brixtoftesagen afsagt. Om udgifter af den foreliggende art sagde dommen, at der for det første skal være en kommunal interesse i arrangementet. Ellers er udgiften altid ulovlig. Er der en kommunal interesse i arrangementet, er udgiften afgørende. Om dette spørgsmål anfører dommen side 731: Retten kan.som udgangspunkt tiltræde den af anklagemyndigheden foretagne afgrænsning., således at der vælges en så høj generel grænse, at det med sikkerhed kan lægges til grund, at den del af udgiften, som overstiger den valgte generelle grænse, altid vil være indenfor det strafbares område. Forslaget fra anklagemyndigheden, kr. pr. kuvert, er så højt, at det ikke med rimelighed kan gøres gældende, at en frokost eller middag bør kunne være dyrere. Med den generelle formulering, som dommen anvender, er det mest nærliggende at antage, at grænsen på kr. ikke er speciel for Brixtoftesagen. Dommen har således bl.a. betydning for vurderingen af de spørgsmål, der foreligger i Comwellsagen. Dommen hviler endvidere på de samme grundlæggende synspunkter som vores udtalelse gjorde. Den sendte herved et signal, der

7 stiller Comwellsagen i et alvorligt lys. Dommen blev anket til landsretten, så vi venter nu på hvad landsretten siger til disse spørgsmål Det er ikke ukendt for en forvaltningsmyndighed at have en sag under behandling, der mere eller mindre direkte berøres af udfaldet af en verserende retssag. I en sådan situation er det sædvanlig juridisk praksis, at forvaltningen venter med at afgøre sin sag, til domstolene har talt, med mindre den administrative sag kan afgøres på en måde, som man på forhånd kan være sikker på, at domstolene ikke underkender, eller den administrative sag i øvrigt ikke tåler at vente. Der var ingen grund til at Comwellsagen skulle haste. I den forbindelse kan der peges på, at det ikke er usædvanligt at sagsbehandlingstiden for tilsynssager i ministeriet er meget lang, undertiden opgøres den i år. Det eneste der kunne ske ved at afvente landsretsdommen var, at de folkevalgte indtil videre - i praksis - ville være nødt til at respektere de synspunkter, som Brixtoftedommen hvilede på. Det kunne vel nok gå an. Den 2 maj 2007modtog statsforvaltningsdirektørerne imidlertid en mail fra ministeriet, hvoraf det fremgik, at Comwellsagen nu hastede meget. Hvorfor dog det hastværk? I strid med sædvanlig juridisk praksis i sager, hvor man venter på en dom. Under en telefonsamtale den 9 maj 2007 med en embedsmand i ministeriet blev mine bange anelser bekræftede. Ministeren var under pres fra Regionsrådsformanden, der ønskede en hurtig afklaring. Det var for så vidt ikke overraskende. Efter dommen i Brixtoftesagen var alvoren i Comwellsagen gået op for flere og flere. Beløbsmæssigt måtte det antages, at Comwellarrangementet lå indenfor den økonomiske grænse for mandatsvig efter straffelovens 280, som Brixtoftedommen havde opstillet. Regionsrådsformanden havde endvidere stået for et arrangement for de afgående amtsrådsmedlemmer med ledsagere. Her var prisen pr. deltager godt kr. Ministeren havde bøjet sig for Regionsrådsformandens pres til trods for, at det ud fra en juridisk synsvinkel er højst usædvanligt at behandle sagen, mens vi venter på landsretsdommen. Embedsmanden i ministeriet understregede at det kun var på sagsbehandlingstiden, Regionsrådsformanden havde indflydelse, ikke på indholdet af ministeriets afgørelse! 4.7. Den 2 juli i år forelå ministeriets udtalelse i sagen. Ministeriet finder at et arrangement som det i Comwell, vil være lovligt, da det er egnet til at fremme samarbejdet blandt politikerne. Denne retsopfattelse har ikke støtte i lovgivningen. Tværtimod synes bestemmelsen i kommunestyrelseslovens 16, der udtømmende bestemmer, hvad de folkevalgte må få, at tale imod ministeriets retsopfattelse. Ministeriets opfattelse har heller ikke støtte i praksis. Tværtimod udtalte Statsamtet i Sønderjylland den 7 juni 2005 følgende: At fremme samarbejdsklimaet i kommunalbestyrelsen vil derimod efter statsamtets opfattelse formentlig ikke i sig selv kunne begrunde en særlig kommunal interesse i bespisning kun af byrådets medlemmer og deres ægtefæller/partnere. (Ministeriet er i besiddelse af statsamtets udtalelse). Problemstillingen er ikke omtalt i litteraturen, hvorfor ministeriets retsopfattelse ikke kan finde støtte der. Derimod bør man vel hæfte sig ved, at teoretikerne på både Aalborg og Aarhus Universiteter har givet udtryk for, at de er enige vi vores udtalelse.

8 4.8. Efter ministeriets udtalelse må retsstillingen være den, at det er ulovligt efter styrelseslovens 16, ja efter omstændighederne strafbart efter straffelovens 280 om mandatsvig, hvis de folkevalgte arrangerer en fest på kommunens regning med det formål at feste. Hvis festen derimod har til formål at styrke samarbejdet, er den i almindelighed lovlig. Så nemt er det tilsyneladende efter ministeriets opfattelse, at komme uden om den strenge regel i styrelseslovens I udtalelsen af 2 juli 2007 anfører ministeriet bl.a.: Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at den i dommen fastlagte grænse på kr. pr. kuvert ikke er en absolut grænse, der gælder for alle kommunale eller regionale arrangementer. Efter omstændighederne kan det efter ministeriets opfattelse være lovligt for kommunale og regionale myndigheder at afholde et arrangement, uanset at prisen overstiger kr.. Det synes vanskeligt at finde fornøden støtte for denne udtalelse i dommen, hvoraf det fremgår, at grænsen på kr. er sat så højt, at en overskridelse med sikkerhed er omfattet af straffelovens 280 om mandatsvig, jf. ovenfor under pkt Det forekommer overraskende at ministeriet omtaler dommens grænse på kr., som en grænse for det ulovlige. Brixtoftedommen tager stilling til hvor grænsen går i relation til straffelovens 280 om mandatsvig. Dommen tager derimod ikke stilling til, hvor grænsen går efter kommunalfuldmagten. Det eneste man i så henseende kan udlede er, at arrangementer, der er omfattet af straffelovens 280, også er ulovlige efter kommunalfuldmagten. Derimod kan man ikke udlede, at blot et arrangement ikke er omfattet af straffelovens 280, så er det lovligt efter kommunalfuldmagten. Hvor grænsen går efter kommunalfuldmagten, beror på helt selvstændige overvejelser. Efter almindelige juridiske principper må det antages, at grænsen efter kommunalfuldmagten ligger noget under grænsen for straffelovens 280. Det hænger sammen med, at ikke enhver overskridelse af grænsen for det lovlige, er omfattet af straffelovens 280. Overskridelsen skal have en vis grovhed, før den bliver omfattet af denne bestemmelse. Men som sagt, så har ministeriet tilsyneladende ikke været opmærksom på dette spørgsmål. Resultatet heraf er, at det er ukorrekt, når ministeriet på grundlag af Brixtoftedommen omtaler en almindelig grænse på kr. pr. kuvert. Efter Brixtoftedommen må den almindelige grænse for det lovlige være lavere end kr. pr. kuvert. I den forbindelse har vi hæftet os ved Københavns kommunes behandlingen af en sag om en borgmesters repræsentationsudgifter. I lyset af Brixtoftedommen valgte man at sætte grænsen for kuvertprisen til 800 kr. Samtidig tilbagebetalte borgmesteren efter det oplyste de udgifter, kommune havde afholdt ud over denne beløbsgrænse Heller ikke Comwellsagen er egnet til at styrke tilliden til tilsynet med kommunerne. Vores afgørelse var velargumenteret. Den blev støttet af de politisk uafhængige eksperter ved Aalborg og Aarhus Universiteter. Den blev (senere) støttet af dommen i Brixtoftesagen. Alligevel skulle den underkendes og det oven i købet efter en procedure, hvor man uden at angive en saglig begrundelse - fraveg sædvanlig juridisk praksis, der går ud på, at man i en situation som den foreliggende afventer den endelige afgørelsen i Brixtoftesagen Hver gang et tilsyn underkendes, så svækkes tilsynet mere eller mindre. En underkendelse af tilsynet kan siges at modvirke det formål lovgiver havde med lovændringen fra 2003, hvor man understregede, at man ønsker at styrke tilsynet. Laver tilsynet fejl, skal det naturligvis underkendes.

9 Men i øvrigt må det være opgaven, at få tilsynet til at fungere på en måde, så underkendelser i videst muligt omfang undgås. I den konkrete sag siger ministeriet, at man ikke finder grundlag for at antage, at den retsopfattelse, statsamtmanden for Nordjylland Amts udtalelse har givet udtryk for, forud for ministeriets udtalelse kunne karakteriseres som værende i strid med de nævnte grundsætninger (dvs. de retsgrundsætninger, der er afgørende for sagen.) Ministeriet mener altså, at vores afgørelse fsv. var god nok. Hvorfor bakker man os så ikke op? Man kunne jo altid bagefter søge at ændre praksis, med virkning for fremtiden, hvis det var det, man ville Der er andre eksempler på, at hensynet til et styrket tilsyn ikke har høj prioritet. I forbindelse med lovændringen i 2003 blev der som 49, stk. 6 indsat en bestemmelse hvorefter tilsynet kan anmode andre myndigheder om at yde den vejledning og bistand, der er nødvendig for tilsynets udøvelse. (Før lovændringen fik tilsynet den nævnte hjælp uden lovhjemmel) I bemærkningerne til lovforslaget anførte ministeriet imidlertid, at der gør sig nogle særlige forhold gældende indenfor Indenrigs- og Sundhedsministeriets område, idet ministeriet kan blive inhabilt når man yder vejledning og bistand, hvorfor man kun kan yde vejledning og bistand i meget begrænset omfang. Som bemærkningerne er formuleret, er det rigtigt, at ministeriet nemt bliver inhabilt, når man yder vejledning og bistand. Havde ministeriet derimod skrevet i bemærkningerne, at pligten til at yde vejledning og bistand også gælder Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der således har en dobbeltrolle som rekursmyndighed m.v. og som vejlednings- og bistandsyder, så havde der ikke været problemer med inhabilitet. Så ville vi som tilsynsmyndighed kunne få samme støtte i arbejdet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som vi får fra andre ministerier. Det ville have væsentlig betydning for tilsynet. Man kan ikke se helt bort fra, at tilsynsmyndigheder uanset lovgivers ønske om et styrket tilsyn kan være lidt tilbageholdne pga. risikoen for at blive underkendt. Dertil kommer risikoen for, at der opstår forskellig praksis i regionerne, når vi ikke på forhånd kan få vejledning om, hvilken linie ministeriet ønsker. Går vi længere tilbage, så ydede Indenrigsministeriet også vejledning på samme måder, som andre ministerier. 6.. Det er efter loven en del af mine pligter som amtmand og nu statsforvaltningsdirektør at gribe ind, når de folkevalgte overtræder lovgivningen. Jeg har været nødt til at gøre det to gange inden for de seneste år. Begge gange har min indgriben hvilet på et solidt juridisk grundlag og begge gange har de folkevalgte rettet henvendelse til ministeren, med den virkning at mine udtalelser er blevet underkendt på et meget tyndt grundlag. Det giver sig selv, at jeg kun kan leve op til det krav, som loven stiller til mig om at føre tilsyn med bl.a. de folkevalgte, hvis ministeren bakker mine rigtige afgørelser op. Jeg må konstatere, at ministeren ikke giver mig den opbakning, som er nødvendig for, at jeg kan udføre mine opgaver i overensstemmelse med lovens krav. Jeg ser mig nødsaget til at drage konsekvensen af den manglende opbakning. Aalborg den 4.september 2007 C Rosholm

10

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Vedrørende udgiftens størrelse har Odense Kommune selv vurderet, at den samlede udgift til afslutningsfesten den 30. november 2013 samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har i den forbindelse noteret sig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Region Nordjylland Dato: 2. juli 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kt. J.nr.: 2006-2110/1081-1 Sagsbeh.: DSI Ved brev af 5. december 2006 med bilag rettede forberedelsesudvalget for Region Nordjylland henvendelse

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Udtalt over for indenrigsministeriet, at der ikke forelå det fornødne retsgrundlag for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 290/2008 (2. afdeling) Indenrigs- og Sundhedsministeriet (tidligere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 16. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Besvarelse af REU Alm. del samrådsspørgsmål R om politiskolen

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Baggrund

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Baggrund Notat Vedrørende: Notat vedr. håndtering af sager om gensidig forsørgelsespligt jfr. lov om social aktivpolitik Sagsnavn: Ombudsmanden høring om byrådsbeslutning om gensidig forsørgelsespligt Sagsnummer:

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere