ETFS Oil Securities Limited. Energiværdipapirer. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 24 august 2015 til udstedelse af Energiværdipapirer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETFS Oil Securities Limited. Energiværdipapirer. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 24 august 2015 til udstedelse af Energiværdipapirer"

Transkript

1 RESUMÉ ETFS Oil Securities Limited Energiværdipapirer Prospektresumé Basisprospekt dateret 24 august 2015 til udstedelse af Energiværdipapirer Resuméer består af oplysningskrav, også kaldet "Elementer". Disse elementer er nummereret som Afsnit A - E (A.1 - E.7). Dette resumé omfatter alle Elementer, der skal være indeholdt i et resumé for denne type værdipapirer og Udsteder. Da der er nogle Elementer, som ikke kræves adresseret, kan der være huller i Elementernes nummereringsrækkefølge. Selv om der kan være krav om, at et Element på grund af den pågældende type værdipapirer og Udsteder skal være indeholdt i resuméet, er det ikke sikkert, at der kan gives relevante oplysninger om Elementet. I så fald vil resuméet indeholde en kort beskrivelse af Elementet sammen med angivelsen "ikke relevant". AFSNIT A Indledning og Advarsler A.1 Standardmæssig advarsel Dette resumé bør læses som en indledning til ETFS Oil Securities Limiteds ( Udstederen ) basisprospekt vedrørende programmet for udstedelsen af Energiværdipapirer dateret 24 august 2015 ("Prospektet"). Enhver beslutning om at investere i Energiværdipapirerne bør træffes på baggrund af investors gennemgang af Prospektet som helhed. Hvor en sag vedrørende de oplysninger, der er indeholdt i Prospektet, kommer for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet i henhold til Medlemsstaternes nationale lovgivning til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, førend sagen indledes. Civilretligt erstatningsansvar kan kun ifaldes af personer, som har udfærdiget resuméet, herunder en eventuel oversættelse heraf, men kun hvis resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet, eller hvis det ikke, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet, giver centrale oplysninger, som kan hjælpe investorer i deres overvejelser om, hvorvidt de skal investere i Energiværdipapirerne. A.2 Oplysninger om Udstederen har givet sit samtykke til brugen af Prospektet og har påtaget

2 samtykke til brug af Prospektet i forbindelse med efterfølgende videresalg eller endelig placering af værdipapirer gennem finansielle formidlere sig ansvaret for indholdet heraf for så vidt angår efterfølgende videresalg eller endelig placering ved offentlig udbydelse af Energiværdipapirerne i Frankrig, Tyskland, Italien, Holland og UK gennem en finansiel formidler, som er et investeringsselskab i henhold til direktivet om markeder for finansielle instrumenter ("MiFID-direktivet"), og som i overensstemmelse med MiFID-direktivet er autoriseret i en medlemsstat. Samtykket gælder for ethvert sådant videresalg og enhver sådan endelig placering ved offentligt udbud i en periode på 12 måneder efter datoen for Prospektet, medmindre samtykket tilbagekaldes forinden ved offentliggørelse af en meddelelse på Udstederens hjemmeside. Bortset fra Udstederens ret til at tilbagekalde sit samtykke knytter der sig ingen andre betingelser til det samtykke, der er beskrevet i dette afsnit. I tilfælde af, at værdipapirerne udbydes gennem en finansiel formidler, vil den pågældende finansielle formidler oplyse investorerne om vilkårene og betingelserne for udbuddet på det tidspunkt, hvor udbuddet gennemføres. En eventuel finansiel formidler, der anvender Prospektet med henblik på et udbud, skal oplyse på sin hjemmeside, at formidleren benytter Prospektet i overensstemmelse med det afgivne samtykke og de dertil knyttede betingelser. Hvis den finansielle formidler ønsker at videresælge eller foretage en endelig placering ved offentligt udbud af Energiværdipapirerne, er det en betingelse for dette samtykke, at den finansielle formidler ikke må genbruge dette Prospekt til et sådant formål, medmindre det er i de Offentlige Udbudsjurisdiktioner, der er identificeret i de Endelige Betingelser, forudsat at et sådant tilbud afgives i Tilbudsperioden, som er specificeret i de relevante Endelige Betingelser. Den finansielle formidler må ikke på anden måde genbruge dette Prospekt til at sælge Energiværdipapirer. I tilfælde af offentligt udbud i én eller flere Offentlige Udbudsjurisdiktioner kan Energiværdipapirerne tilbydes og sælges til personer i den relevante Offentlige Udbudsjurisdiktion, der er lovligt berettigede til at deltage i et offentligt udbud af sådanne værdipapirer i en sådan jurisdiktion i henhold til relevante love og bestemmelser. Udstederen har ikke givet tilladelse til og giver heller ikke tilladelse til foretagelsen af noget udbud på Energiværdipapirer under nogen andre omstændigheder. Udstedelsesspecifikt Resumé: Offentlig (e) Udbudsjurisdiktion(er): Udbudsperiode AFSNIT B Udsteder B.1 Juridisk navn og Udsteder

3 forretningsnavn ETFS Oil Securities Limited. Olieselskab Shell Trading Switzerland AG ("Shell Trading Switzerland" eller "Olieselskabet"). Kreditformidler Shell Treasury Dollar Company Limited ( Shell Treasury ) eller Kreditformidleren ). B.2 Hjemsted/ Selskabsform/ Lovgivning/ Stiftelsesland B.5 Olieselskab og Kreditformidler koncernselskaber B.9 Olieselskab og Kreditformidler overskudsprognoser /-estimater B.10 Olieselskab og Kreditformidler forbehold i revisorpåtegning Udsteder Udstederen er et aktieselskab, der er stiftet og indregistreret på Jersey i henhold til the Companies (Jersey) Law 1991 (med senere ændringer) med registreringsnummer Olieselskab Shell Trading Switzerland er et aktieselskab, der er stiftet i Schweiz i overensstemmelse med bestemmelserne i Schweizer Obligationenrecht (den schweiziske obligationslov) med registreringsnummer CH Kreditformidler Shell Treasury er et aktieselskab stiftet og registreret i England og Wales i overensstemmelse med selskabsloven af 1985 og med selskabsnummer Olieselskab Shell Trading Switzerland er et 100 % ejet datterselskab af Shell Overseas Holdings Limited, som igen er et 100 % ejet selskab i Shell Group. Kreditformidler Shell Treasury yder kredit til støtte for Shell Trading Switzerlands betalingsforpligtelser. Shell Treasury er et 100 % ejet datterselskab af Shell Petroleum Company Limited, som igen er et 100 % ejet selskab i Shell Group. Olieselskab Ikke relevant; der er ikke udarbejdet overskudsprognose eller -estimat for Shell Trading Switzerland. Kreditformidler Ikke relevant; der er ikke udarbejdet overskudsprognose eller -estimat for Shell Treasury. Olieselskab Ikke relevant der er ikke taget forbehold i revisorpåtegningen for de historiske regnskabsoplysninger vedrørende Shell Trading Switzerland som Olieselskab.

4 B.12 Olieselskab og Kreditformidler væsentlige negative ændringer Kreditformidler Ikke relevant der er ikke taget forbehold i revisorpåtegningen for de historiske regnskabsoplysninger vedrørende Shell Treasury som Kreditformidler. Olieselskab BALANCE Regnskabsåret, der slutter AKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER CHF CHF Likvide beholdninger 16,013 - Debitorer fra koncernselskaber 358,695, ,695,689 fra tredjeparter - 5,217 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 394,219, ,700,907 AKTIVER I ALT 394,219, ,700,907 PASSIVER OG EGENKAPITAL PASSIVER KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER Kassekredit - 5,109 Leverandører af varer og tjenesteydelser fra koncernselskaber 391,819, ,342,053 Skyldige omkostninger 28,400 37,804 Hensat skatteforpligtelse 63,000 23,832 Hensat til valutakurs risiko 453,352 - KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I 392,364, ,408,799 ALT PASSIVER I ALT 392,364, ,408,799 EGENKAPITAL Aktiekapital 100, ,000 Lovpligtige reserver 100, ,617 Overført resultat 1,654,306 4,091,492 EGENKAPITAL I ALT 1,854,923 4,292,109 PASSIVER OG EGENKAPITAL I ALT 394,219, ,700,907 Der er ikke sket væsentlige negative ændringer i udsigterne for Shell Trading Switzerland siden selskabets senest offentliggjorte reviderede årsrapport for regnskabsåret, der slutter den 31. december Der er ikke sket væsentlige ændringer i Shell Trading Switzerlands økonomiske eller forretningsmæssige situation siden den 31. december 2014, som er datoen for aflæggelsen af selskabets senest offentliggjorte reviderede årsrapport. Kreditformidler BALANCE 2014 US$ US$ 000 Pr. 31 December 2013 Passiver Debitorer beløb til

5 forfald indenfor et år Debitorer beløb til forfald om mere end et år Kreditorer: Beløb til forfald indenfor et år ( ) ( ) Aktiver Egenkapital og reserver Aktiekapital Overført resultat Passiver og egenkapital i alt Der er ikke sket væsentlige negative ændringer i udsigterne for Shell Treasury siden datoen for selskabets senest offentliggjorte reviderede årsrapport pr. 31. december Der er ikke sket væsentlige ændringer i Shell Treasurys økonomiske eller forretningsmæssige situation siden den 31. december 2014, som er datoen for aflæggelsen af selskabets senest offentliggjorte reviderede årsrapport. B.13 Olieselskab og Kreditformidler væsentlige forhold af relevans for solvensvurderingen Olieselskab Ikke relevant; Udstederen har ikke kendskab til nyere forhold, som i væsentlig grad er relevante for solvensvurderingen af Shell Trading Switzerland som Olieselskab. Kreditformidler Ikke relevant; Udstederen har ikke kendskab til nyere forhold, som i væsentlig grad er relevante for solvensvurderingen af Shell Treasury som Kreditformidler. B.14 Olieselskab og Kreditformidler afhængighed af koncernselskaber B.15 Olieselskab og Kreditformidler hovedaktiviteter Shell Treasury yder kredit til støtte for Shell Trading Switzerlands betalingsforpligtelser i henhold til Energikontrakterne. Olieselskab Hovedaktiviteterne i Shell Trading Switzerland som Olieselskab i henhold til programmet er indgåelse af Energikontrakter med Udstederen på de vilkår, der er anført i Energikøbsaftalen, som er indgået med Udstederen. Kreditformidler Hovedaktiviteterne i Shell Treasury som Kreditformidler i henhold til programmet er at yde kreditformidling til Shell Trading Switzerland med hensyn til selskabets rettigheder og forpligtelser i henhold til de energikøbekontrakter, som Shell Trading Switzerland har indgået med

6 B.16 Direkte/indirekte kontrol over Udsteder Udstederen. Udsteder Aktierne i Udstederen er 100 % ejet af ETFS Holdings (Jersey) Limited ("HoldCo"), et holdingselskab, som er stiftet på Jersey. Aktierne i HoldCo ejes direkte af ETF Securities Limited ("ETFSL"), som ligeledes er stiftet på Jersey. Udstederen er ikke hverken direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af nogen af programmets andre parter. Olieselskab Alle aktier i Shell Trading Switzerland ejes af Shell Overseas Holdings Limited, som er et 100 % ejet selskab i Shell Group. Kreditformidler Alle aktier i Shell Treasury ejes af Shell Petroleum Company Limited, som er et 100 % ejet selskab i Shell Group. B.20 SPV-selskab Udstederen er et selskab, som er oprettet til et særligt formål, nemlig udstedelse af Energiværdipapirerne (som defineret nedenfor) med sikkerhed i aktiver. B.21 Hovedaktiviteter og overblik over parterne Udstederens hovedaktiviteter er udstedelse af forskellige klasser gældsbeviser ("Energiværdipapirerne") med sikkerhed i derivatkontrakter ("Energikontrakterne"), som giver eksponering mod udsving i priserne på oliefutureskontrakter med forskellig løbetid og futureskontrakter på CO 2 -kvoter. Der er to typer Energiværdipapirer: (i) otte klasser, der giver eksponering mod oliefutureskontrakter af forskellig type og med forskellig løbetid ("Olieværdipapirer"), og (ii) én klasse, der giver eksponering mod futureskontrakter på CO 2 -kvoter ("Emissionsværdipapirer"). Udstederen har etableret et program, hvorefter der løbende kan ske udstedelse af Energiværdipapirer i de forskellige klasser. Energiværdipapirerne kan oprettes og kræves indløst dagligt af finansielle institutioner ("Berettigede Deltagere"), som (i) har indgået en aftale herom ("Authorised Participant Agreement") med Udstederen, (ii) har afgivet erklæring over for Udstederen vedrørende deres status i henhold til Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") og (iii) har afgivet erklæring over for Udstederen om, at de ikke er kollektive investeringsordninger, som i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF reguleres som institutter for kollektiv investering i værdipapirer. Andre indehavere af Energiværdipapirer kan endvidere indløse disse, hvis der ikke er nogen Berettigede Deltagere. Alle andre parter kan købe og sælge Energiværdipapirerne ved handel på en børs eller et marked, hvor Energiværdipapirerne er optaget til handel. Udstederen opnår en matchende eksponering mod Energiværdipapirerne ved at købe tilsvarende Energikontrakter fra en eller flere aftalepartnere ("Olieselskaber"). Et Olieselskab er et selskab, som er enten et af de seks store vestlige olieselskaber (Shell, Exxon Mobil, BP, Total, Chevron og Eni) eller et hvilket som helst andet selskab, der ejer olie eller rettigheder til olie eller har aktiver, der er forbundet med olieprisen, og som har en investment grade-kreditvurdering. De vilkår, hvorpå Energikontrakterne købes fra en Olieselskab nu eller på et senere tidspunkt, er indeholdt i en

7 samlet aftale med det pågældende Olieselskab (en "Energikøbsaftale"), der berettiger Udstederen til i forbindelse med annullering eller salg af en Energikontrakt at modtage et beløb "Kursen". På datoen for dette Prospekt har Udstederen kun indgået aftale med ét Olieselskab Shell Trading Switzerland. Shell Treasury yder kredit til støtte for Shell Trading Switzerlands betalingsforpligtelser i henhold til Energikontrakterne. Energikontrakter oprettes i henhold til en forvaltningsaftale ("Trust Instrument") mellem Udstederen og the Law Debenture Trust Corporation p.l.c. som forvalter ("Forvalteren") på vegne af Værdipapirindehaverne. Forvalteren forvalter alle rettigheder i henhold til Trust Instrument på vegne af enhver person, som måtte stå opført i registrene som indehaver af Energiværdipapirer ("Værdipapirindehavere"). Udstederen og Forvalteren har indgået en sikkerhedsaftale ("Security Deed") for hver klasse Energiværdipapir, i henhold til hvilken Udstederen stiller sine rettigheder til Energikontrakterne som sikkerhed over for Forvalteren, og Forvalterens rettigheder i henhold til den enkelte Security Deed forvaltes af Forvalteren på vegne af Værdipapirindehaverne af den pågældende klasse Energiværdipapir. ETFS Management Company (Jersey) Limited ("ManJer"), et selskab, der er 100 % ejet af ETFSL, leverer eller vil foranledige levering af alle forvaltnings- og administrationsydelser til Udstederen og betaler alle Udstederens forvaltnings- og administrationsomkostninger til gengæld for et honorar fra Udstederen. B.22 Intet regnskab Ikke relevant; regnskab er udfærdiget pr. datoen for dette Prospekt. B.23 Vigtige historiske regnskabsoplysning er Pr. 31. december US$ US$ Omsætningsaktiver Likvide midler - - Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser og andre tilgodehavender Tilgodehavender, der afventer afregning Energikontrakter Aktiver i alt Kortfristede forpligtelser Energiværdipapirer Udeståender, der afventer afregning Leverandørgæld og anden gæld Forpligtelser i alt Egenkapital Pålydende Overført resultat

8 Opskrivningshenlæggelser ( ) Egenkapital i alt ( ) Passiver i alt B.24 Væsentlige negative ændringer B.25 Underliggende aktiver Ikke relevant; der er ikke sket væsentlige negative ændringer i Udstederens udsigter siden datoen for den senest offentliggjorte reviderede årsrapport for regnskabsåret, der slutter den 31. december De aktiver, der ligger under Energiværdipapirerne i hver klasse, og hvorved Energiværdipapirerne er sikret, og som udgør den sikkerhed, der er stillet for Energiværdipapirerne, er de rettigheder og interesser, der gælder i henhold til (i) Energikontrakterne i samme klasse, (ii) Energikøbsaftalen, i henhold til hvilken der sker køb af Energikontrakter (i det omfang disse hører til den pågældende klasse), og (iii) remburser, der er udstedt til fordel for Udstederen og garanterer betaling af et Olieselskabs forpligtelser over for Udstederen i henhold til Energikøbsaftalen ("Remburserne") for den pågældende klasse. De sekuritiserede aktiver, der tjener som sikkerhed for udstedelsen, har karakteristika, som viser en kapacitet til at frembringe midler til betaling af ethvert forfaldent udestående på værdipapirerne. De sekuritiserede aktiver er Energikøbsaftalen, de i medfør heraf indgåede Energikontrakter og Remburserne. Energiværdipapirerne i hver klasse udstedes med sikkerhed i Energikontrakter med tilsvarende vilkår, og hver gang der udstedes eller indløses et Energiværdipapir, vil Udstederen oprette eller annullere et tilsvarende antal Energikontrakter. Energikontrakter indgås af Udstederen med et eller flere Olieselskaber. På datoen for dette Prospekt har Udstederen kun indgået aftale med ét Olieselskab Shell Trading Switzerland. Shell Treasury yder kredit til støtte for Shell Trading Switzerland. Udstederen vil afslå anmodninger om Energiværdipapirer, hvis det af en eller anden årsag ikke er muligt at købe tilsvarende Energikontrakter fra et Olieselskab. I henhold til Energikøbsaftalen gælder der begrænsninger både dagligt og samlet set for, hvor mange Energikontrakter der til enhver tid kan oprettes eller annulleres. Oprettelse og indløsning af Energiværdipapirer er med forbehold for både de daglige og de samlede begrænsninger for at modsvare de begrænsninger, der gælder for Energikontrakterne. Shell Trading Switzerland er stiftet i Schweiz under navnet Shell Trading Switzerland AG i overensstemmelse med bestemmelserne i Schweizer Obligationenrecht (den schweiziske obligationslov) den 11. april 2005 (med registreringsnummer CH ) og er et 100 % ejet datterselskab af Shell Overseas Holdings Limited, som igen er et 100 % ejet selskab i Shell Group. Shell Treasury er stiftet og registeret i England og Wales i henhold til the

9 B.26 Investeringsforvaltn ing B.27 Yderligere værdipapirer med sikkerhed i samme aktiver B.28 Transaktionens struktur Companies Act 1985 (den engelske selskabslov) den 17. november 1997 med registreringsnummer og er et 100 % ejet datterselskab af Shell Petroleum Company Limited, som igen er et 100 % ejet selskab i Shell Group. Udstedelsesspecifikt resumé: Den klasse Energikontrakter, der understøtter hver klasse af de Energiværdipapirer, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, er som følger: Energiværdipapirklasse Energikontraktklasse Ikke relevant; der sker ingen aktiv forvaltning af Udstederens aktiver. Der kan udstedes yderligere Energiværdipapirer i en hvilken som helst klasse, men uanset klasse vil der, hver gang der udstedes et Energiværdipapir, blive oprettet tilsvarende Energikontrakter i samme klasse, og disse vil indgå som en del af den tilsvarende pulje af aktiver, der hører til den pågældende klasse Energiværdipapirer. Sådanne nyudstedte Energiværdipapirer vil være fungible med alle eksisterende Energiværdipapirer i samme klasse og vil have sikkerhed i den samme pulje af aktiver. Udstederen har lavet et program, hvorefter der kan ske løbende udstedelse af Energiværdipapirer. Energiværdipapirerne kan hver dag udstedes eller kræves indløst af Berettigede Deltagere, som har indgået en aftale herom (Authorised Participant Agreement) med Udstederen. Berettigede Deltagere kan derefter sælge og købe Energiværdipapirer med andre investorer på børser eller ved private transaktioner. Energiværdipapirerne oprettes i henhold til det gældende Trust Instrument. I henhold til vilkårene i det gældende Trust Instrument handler Forvalteren som Forvalter på vegne af Værdipapirindehaverne af hver klasse Energiværdipapirer både (a) ved at træffe beslutninger og udnytte rettigheder i henhold til Energiværdipapirerne til fordel for Værdipapirindehaverne og (b) ved på vegne af Værdipapirindehaverne at forvalte den sikkerhed, som Udstederen har stillet i henhold til de forskellige Security Deeds, ved at udnytte en eventuel ret til at søge fyldestgørelse i samme og fordele provenuet (efter betaling af alle beløb, der skal betales til Forvalteren) til Værdipapirindehaverne (blandt andre). Udstederens forpligtelser for så vidt angår den enkelte klasse af Energiværdipapirer er sikret ved pant i den tilsvarende klasse Energikontrakter, som Udstederen ejer, og i Udstederens rettigheder til de pågældende Energikontrakter i henhold til Energikøbsaftalen og Remburserne. Et diagram over de væsentligste aspekter af strukturen, således som denne er fastlagt på nuværende tidspunkt, følger nedenfor.

10 Agreements = Aftaler Funds Flows = Pengestrømme Trustee = Forvalter Security Holders = Værdipapirindehavere Issuer = Udsteder Authorised Participants = Berettigede Deltagere Energy Securities = Energiværdipapirer Letters of Credit = Remburser Energy Contracts = Energikontrakter Oil Purchase Agreement = Oliekøbsaftale Deed of Undertaking = Aftale B.29 Beskrivelse af pengestrømme B.30 Ophavsmænd til de sekuritiserede aktiver De fleste Værdipapirindehavere vil købe eller sælge deres Energiværdipapirer kontant på en af de børser, hvor Energiværdipapirerne er optaget til handel, og ikke direkte fra Udstederen. Market makere giver likviditet på disse børser. Udstederen har indgået Authorised Participant Agreements og har aftalt med Berettigede Deltagere løbende at udstede og indløse Energiværdipapirerne. En Berettiget Deltager kan enten sælge Energiværdipapirerne på en børs eller ved en transaktion uden om børsen eller selv beholde værdipapirerne. Ved udstedelsen af Energiværdipapirer betaler en Berettiget Deltager et kontantbeløb til Olieselskabet svarende til kursen på de Energiværdipapirer, der skal udstedes, tillige med et eventuelt ansøgningsgebyr, mod at Udstederen udsteder Energiværdipapirerne og overfører dem til den Berettigede Deltager via CREST. Når en Berettiget Deltager indløser sine Energiværdipapirer, betaler Olieselskabet et kontantbeløb til den pågældende Berettigede Deltager svarende til kursen på de pågældende Energiværdipapirer med fradrag af et eventuelt indløsningsgebyr. Energikontrakterne er og vil blive indgået med et Olieselskab. På datoen for dette Prospekt har Udstederen kun indgået aftale med ét Olieselskab, nemlig Shell Trading Switzerland. Shell Trading Switzerland er stiftet i Schweiz under navnet Shell Trading Switzerland AG i overensstemmelse med bestemmelserne i Schweizer

11 Obligationenrecht (den schweiziske obligationslov) den 11. april 2005 (med registreringsnummer CH ) og er et 100 % ejet selskab i Shell Overseas Holdings Limited, som igen er et 100 % ejet selskab i Shell Group. Selskabet ejer p.t. ingen kapitalandele eller interesser i andre selskaber og har ingen aktiviteter udover indgåelse af Energikontrakter med Udstederen og dermed forbundne økonomiske og afdækningsrelaterede arrangementer med andre virksomheder i Shell Group med henblik på opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Energikøbsaftalen. Prospektet vil blive opdateret, hvis der udpeges et yderligere Olieselskab. AFSNIT C Værdipapirer C.1 De udbudte værdipapirers type og klasse Udstederen har oprettet og udstedt otte klasser Olieværdipapirer (som giver eksponering mod oliefutureskontrakter af forskellig type og med forskellig løbetid) og én klasse Emissionsværdipapirer (som giver eksponering mod futureskontrakter på CO 2 -kvoter): Klasse LSE-kode International værdipapirkode (ISIN) Olieværdipapirer: ETFS Brent 1md OILB GBOOBOCTVVC01 ETFS Brent 1år OSB1 JEOOB1YN4R61 ETFS Brent 2år OSB2 JEOOB1YNWG12 ETFS Brent 3år OSB3 JEOOB1YP7409 ETFS WTI 2md OILW GBOOBOCTWK84 ETFS WTI 1år OSW1 JEOOB1YPB605 ETFS WTI 2år OSW2 JEOOB1YPB712 ETFS WTI 3år OSW3 JEOOB1YPB936 Emissionsværdipapirerne ETFS CO 2 CARB JEOOB3CG6315 Udstedelsesspecifikt resumé: Følgende oplysninger gælder for de Emissionsværdipapirer, som udstedes i henhold til de Endelige Vilkår: Klasse LSE-kode International værdipapirkode (ISIN) Samlet antal Energiværdipapirer i den pågældende klasse C.2 Valuta Olieværdipapirerne udstedes i US dollar og Emissionsværdipapirerne i EUR. Udstedelsesspecifikt resumé: [De Olieværdipapirer, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, udstedes i USD]. [De Emissionsværdipapirer, der udstedes i henhold til de

12 Endelige Vilkår, udstedes i EUR]. C.5 Overdragelsesbegr Ikke relevant; Energiværdipapirerne er frit omsættelige. ænsninger C.8 Rettigheder Et Energiværdipapir giver en Berettiget Deltager (eller hvis der ikke er nogen Berettigede Deltagere anden Værdipapirindehaver, som ikke er en Berettiget Deltager) mulighed for at forlange, at Udstederen indløser værdipapiret, og modtage det højeste af følgende beløb: (i) minimumspålydendet for den pågældende klasse Energiværdipapirer (benævnt Hovedstolen ), eller (ii) den kurs, der den pågældende dag fastsættes for den pågældende klasse Energiværdipapir.. Generelt er det kun de Berettigede Deltagere, der kan handle direkte med Udstederen ved indløsning af Energiværdipapirer. I de tilfælde, hvor der ikke er nogen Berettigede Deltagere, eller efter Udstederens eget skøn, kan Værdipapirindehavere, der ikke er Berettigede Deltagere, anmode Udstederen om at indløse deres værdipapirer direkte. Udstedelsesspecifikt resumé:. Hovedstol og klasse for alle Energiværdipapirer, der udstedes i henhold til de Endelige Betingelser, er som følger: Energiværdipapirklasse Hovedstol [US$ 5,00] [EUR 0,30] C.11 Notering Der er indsendt ansøgning til de engelske børsnoteringsmyndigheder (the UK Listing Authority) om optagelse af alle Energiværdipapirer, der udstedes inden for en periode på 12 måneder fra datoen for dette Prospekt, på den Officielle Kursliste og på London Stock Exchange, som er et reguleret marked, og om optagelse af alle sådanne Energiværdipapirer til handel på London Stock Exchanges Hovedbørs, som er en del af det regulerede marked for noterede værdipapirer (dvs. værdipapirer, der er optaget på den Officielle Kursliste). Det er Udstederens hensigt, at alle Energiværdipapirer, der udstedes efter dette dokuments dato, også skal optages til handel på Hovedbørsen. Brent 1md Olieværdipapirer og WTI 2md Olieværdipapirer er tillige optaget til notering på Euronext Amsterdam, på det regulerede marked (Generelle Standard) (Regulierter Market [General Standard]) på Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse), på NYSE Euronext Paris og på Borsa Italiana S.p.A.'s ETFplus marked. Udstedelsesspecifikt resumé: Der er indsendt ansøgning om optagelse af de Energiværdipapirer, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, til handel på London Stock Exchanges Hovedbørs, der er en del af det regulerede marked for børsnoterede værdipapirer (dvs. værdipapirer, der er optaget på den Officielle Kursliste). [Energiværdipapirerne er tillige optaget til notering på Euronext Amsterdam, på Frankfurt Stock Exchanges regulerede marked (Generelle Standard), på NYSE Euronext Paris og på Borsa Italiana S.p.A.'s ETFplus-

13 C.12 Pålydende, minimum C.15 Værdien af investeringen påvirkes af de underliggende instrumenters værdi marked.] De enkelte Energiværdipapirer har følgende pålydende ("Hovedstol"), som er den mindste stykstørrelse for et Energiværdipapir af den pågældende type: Energiværdipapirklasse Hovedstol ETFS Brent 1md USD 5,00 ETFS Brent 1år USD 5,00 ETFS Brent 2år USD 5,00 ETFS Brent 3år USD 5,00 ETFS WTI 2md USD 5,00 ETFS WTI 1år USD 5,00 ETFS WTI 2år USD 5,00 ETFS WTI 3år USD 5,00 ETFS CO 2 EUR 0,30 Udstedelsesspecifikt resumé: De enkelte Energiværdipapirer, som udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, har følgende Hovedstol og klasse: Energiværdipapirklasse Hovedstol [US$ 5,00] [EUR 0,30] Energiværdipapirer i alle klasser udstedes med sikkerhed i Energikontrakter på tilsvarende vilkår, som er indgået mellem Udstederen og et Olieselskab. Energikontrakter er derivatkontrakter, som giver eksponering mod udsving i prisen på oliefutureskontrakter med forskellige løbetid og futureskontrakter på CO 2 -kvoter. Kursen Kursen ("Kursen") på det enkelte Energiværdipapir er den samme som kursen på den tilsvarende Energikontrakt. Kursen afspejler således udsvingene i prisen på de underliggende futureskontrakter og eventuelle gebyrer (som uddybet nedenfor). Kursen på det enkelte Energiværdipapir beregnes efter følgende formel ("Formlen"), hvor PC (i,t) er Kursen på Energiværdipapiret i den pågældende klasse den dag, hvor kursen fastsættes: PC (i,t) = {P1 (i,t) x E1 (i,t) + P2 (i,t) x E2 (i,t) } x M (i,t) De forskellige elementer i formlen er prisen på den nære kontrakt (P1 (i,t) ), den nære berettigede ydelse ("near entitlement") (E1 (i,t) ), prisen på den næste kontrakt (P2 (i,t) ), den næste berettigede ydelse ("next entitlement") (E2 (i,t) ) og multiplikatoren (M (i,t) ). Disse begreber forklares nedenfor og offentliggøres dagligt af Udstederen på dennes hjemmeside på Prisen på den nære kontrakt og prisen på den næste kontrakt

14 Kursen på det enkelte Energiværdipapir fastsættes med udgangspunkt i to underliggende futureskontrakter med forskellige løbetid: prisen på den nære kontrakt (P1 (i,t) ) og prisen på den næste kontrakt (P2 (i,t) ). Da disse kontrakter ikke vil være de samme igennem hele perioden, viser nedenstående tabel, hvordan den nære kontrakt og den næste kontrakt kan identificeres for hver klasse: Energiværdipapirklasse Brent 1md WTI 2md Brent 1år og WTI 1år Brent 2år og WTI 2år Brent 3år og WTI 3 år CO 2 Nære kontrakt og næste kontrakt første og anden måneds kontrakter anden og tredje måneds kontrakter første og andet års kontrakter for december måned andet og tredje års kontrakter for december måned tredje og fjerde års kontrakter for december måned første og andet års kontrakter for december måned Hvilke kontrakter der er den nære kontrakt og den næste kontrakt for hver klasse Energiværdipapir og deres respektive priser offentliggøres dagligt på Udstederens hjemmeside på Nære berettigede ydelse og næste berettigede ydelse Når prisen på den nære kontrakt og den næste kontrakt er fastlagt i overensstemmelse med det ovenfor anførte, vægtes disse priser med forskellig styrke for at nå frem til Kursen på Energiværdipapiret. Den vægtning, der tillægges den nære kontrakt, benævnes den "nære berettigede ydelse" (E1 (i,t) ), og den vægtning, der tillægges den næste kontrakt, benævnes den "næste berettigede ydelse" (E2 (i,t) ). Kursberegningsformlen er nødt til (fordi futureskontrakter udløber) at indebære et skifte fra den nære kontrakt til den næste kontrakt efter en periode (en proces, der kaldes "rullende fornyelse"), og dette skifte sker på bestemte dage, som kaldes den "rullende fornyelsesperiode". I løbet af en rullende fornyelsesperiode "ruller" vægtningen fra den nære berettigede ydelse over til den næste berettigede ydelse i overensstemmelse med formler, som har til formål at gengive effekten af et salg af den nære kontrakt og anvendelse af provenuet på erhvervelse af den næste kontrakt. I løbet af denne proces vil den nære berettigede ydelse og den næste berettigede ydelse sammenlagt stige, hvis prisen på den nære kontrakt er højere end prisen på den næste kontrakt (også kaldet "backwardation"), hvorimod den nære berettigede ydelse og den næste berettigede ydelse sammenlagt vil falde, hvis prisen på den nære kontrakt er lavere end prisen på den næste kontrakt (også kaldet "contango"). Multiplikator Prisen på den nære kontrakt og den næste kontrakt ganges med multiplikatoren (M (i,t) ), når vægtningen af den nære berettigede ydelse og

15 C.16 Udløbs- /Forfaldsdato C.17 Afregning CREST den næste berettigede ydelse er foretaget som beskrevet ovenfor. Med multiplikatoren sikres det, at Kursen på et Energiværdipapir afspejler følgende to faktorer (samlet benævnt den "Daglige Regulering"): (1) renten på den værdi, der er investeret i Energiværdipapiret, og (2) honorarer, der skal betales til: (i) ManJer på 0,49 % p.a. for de ydelser, dette selskab leverer i henhold til serviceaftalen, og (ii) det relevante Olieselskab i henhold til vilkårene i Energikøbsaftalen og en tilpasningsaftale ("Aftale om Øvrig Regulering") mellem Udstederen og det pågældende Olieselskab. Den Daglige Regulering (som kan være negativ) vil være en annualiseret sats, som aftales løbende mellem Udstederen og det pågældende Olieselskab, og som afspejler Olieselskabets gevinst eller omkostning ved salg af Energikontrakter til Udstederen. Kursen på et Energiværdipapir vil derfor variere med priserne på de underliggende futureskontrakter, men vil også være afhængig af, hvor stor en andel af hver futureskontrakt der er afspejlet i kursen, da der sker "rullende fornyelse" af kontrakterne, og for at tage højde for eventuelle gebyrer. Formlen og udregningsmetoden for Kursen er ens for alle klasser af Energiværdipapirer. Udstedelsesspecifikt resumé: De Energiværdipapirer, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, kursfastsættes med udgangspunkt i to underliggende futureskontrakter med forskellig løbetid. Prisen for den nære kontrakt (P1 (i,t) ) og prisen for den næste kontrakt (P2 (i,t) ) er priserne for [første og anden måneds kontrakter] [anden og tredje måneds kontrakter] [første og andet års kontrakter for december måned] [andet og tredje års kontrakter for december måned] [tredje og fjerde års kontrakter for december måned] [første og andet års kontrakter for december måned]. Ikke relevant; Energiværdipapirerne er udaterede værdipapirer og har ingen specifik forfaldsdato eller udløbsdato. Udstederen er deltagende udsteder i CREST, et papirløst system til afregning af overførsler af værdipapirer og værdipapirbeholdninger. Afregning ved oprettelse og indløsning Den normale afregningscyklus for handler ved London Stock Exchange er i øjeblikket to hverdage (T+2). Ved oprettelse eller indløsning af Energiværdipapirerne sker afregning (forudsat at visse betingelser er opfyldt) den anden hverdag efter modtagelse af anmodningen om oprettelse eller indløsning efter princippet om overdragelse mod betaling i CREST. Afregning på Euronext Amsterdam Alle Energiværdipapirer, der handles på Euronext Amsterdam, kan afregnes via de systemer, som anvendes af Euroclear Bank Brussels og Euroclear NIEC (Euroclear Nederlands Interprofessioneel Effected

16 Centrum), Euroclear Dutch Interprofessional Securities Centre. Afregning på Frankfurt Stock Exchange Med henblik på god levering af Energiværdipapirerne på Frankfurt Stock Exchange udsteder Clearstream Banking Aktiengesellschaft ("Clearstream") for hver serie og det pågældende antal Energiværdipapirer et tysksproget Globalt Ihændehaverbevis ("Globalt Ihændehaverbevis"), som er udfærdiget i henhold til tysk ret. Hvis der sker ændringer i det antal Energiværdipapirer, som det Globale Ihændehaverbevis for en klasse repræsenterer, ændrer Clearstream det pågældende Globale Ihændehaverbevis i overensstemmelse hermed. Afregning på NYSE Euronext Paris Alle Energiværdipapirer, der handles på NYSE Euronext Paris, afregnes og cleares gennem de normale Euroclear-systemer. Afregning på Borsa Italiana S.p.A. Alle Energiværdipapirer, der handles på Borsa Italiana S.p.A., kan afregnes gennem Monte Titoli S.p.A.'s normale afregningssystemer på de deponeringskonti, der er oprettet hos Monte Titoli S.p.A. Udstedelsesspecifikt resumé: [De Energiværdipapirer, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, kan hvis de handles på Euronext Amsterdam afregnes via de systemer, som anvendes af Euroclear Bank Brussels og Euroclear NIEC (Euroclear Nederlands Interprofessioneel Effected Centrum), Euroclear Dutch Interprofessional Securities Centre.] [Med henblik på god levering af de Energiværdipapirer, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, på Frankfurt Stock Exchange udsteder Clearstream Banking Aktiengesellschaft ("Clearstream") for hver serie og det pågældende antal Energiværdipapirer et tysksproget Globalt Ihændehaverbevis ("Globalt Ihændehaverbevis"), som er udfærdiget i henhold til tysk ret. Hvis der sker ændringer i det antal Energiværdipapirer, som det Globale Ihændehaverbevis for en klasse repræsenterer, ændrer Clearstream det pågældende Globale Ihændehaverbevis i overensstemmelse hermed.] [Alle Energiværdipapirer, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, vil hvis de handles på NYSE Euronext Paris blive afregnet og clearet gennem de normale Euroclear-systemer.] [De Energiværdipapirer, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, kan hvis de handles på Borsa Italiana S.p.A. afregnes gennem Monte Titoli S.p.A.'s normale afregningssystemer på de deponeringskonti, der er oprettet hos Monte Titoli S.p.A.]

17 C.18 Beskrivelse af afkast Kursen på det enkelte Energiværdipapir afspejler udsvingene i prisen på de tilhørende futureskontrakter og beregnes efter Formlen. Formlen afspejler (a) udsving i prisen på de underliggende futureskontrakter, (b) en eventuel rullende fornyelse af de underliggende futureskontrakter, (c) de beløb, der skal modtages eller betales af Olieselskabet, og som svarer til Olieselskabets gevinst eller omkostning ved salg af Energikontrakter til Udstederen, og (d) de gebyrer, som skal betales til ManJer i henhold til serviceaftalen med Udstederen. Ved brug af Multiplikatoren fratrækkes et beløb, som svarer til de beløb, der skal betales eller modtages af Olieselskabet, og som svarer til Olieselskabets gevinst eller omkostning ved salg af Energikontrakter til Udstederen, samt administrationsudgifter. Kursen på hver klasse Energiværdipapir fastsættes af Udstederen pr. afslutningen på hver kursfastsættelsesdag (efter offentliggørelse af den pågældende dags priser på futuresmarkedet) og offentliggøres på Udstederens hjemmeside på Der påløber ingen renter på Energiværdipapirerne. Afkastet for en investor er forskellen mellem den kurs, som de pågældende Energiværdipapirer udstedes til (eller købes til i det sekundære marked), og den kurs, som de indløses (eller sælges) til. C.19 Endelig kurs/ Udnyttelseskurs C.20 Type underliggende, og hvor der kan findes oplysninger om underliggende Kurserne på den enkelte klasse af Energikontrakter beregnes hver kursfastsættelsesdag ved brug af Formlen, og indløsning af Energiværdipapirer hos Udstederen sker til Kursen (som fastsat ved brug af Formlen) den dag, hvor anmodningen om indløsning modtages. Energiværdipapirerne udstedes med sikkerhed i tilsvarende Energikontrakter, som købes af et Olieselskab. På datoen for dette Prospekt indgås der kun Energikontrakter med ét Olieselskab Shell Trading Switzerland. Energikontrakterne, der stilles som sikkerhed for Energiværdipapirerne, kursfastsættes med udgangspunkt i enten: Oliefutureskontrakter med Brent råolie baseret på ICE Futures' Brent-Kontrakter som benchmark for prisfastsættelsen på futuresmarkedet nærmere oplysninger herom findes på den relevante børs' hjemmeside (http://www.theice.com) Oliefutureskontrakter med West Texas Intermediate råolie baseret på New York Mercantile Exchanges WTI-Kontrakter som benchmark for prisfastsættelsen på futuresmarkedet nærmere oplysninger herom findes på den relevante børs' hjemmeside (http://www.cmegroup.com) eller CO 2 -futureskontrakter med EU's CO 2 -kvoter baseret på ICE Futures' futureskontrakter på EU's CO 2 -kvoter (ECX CFI EUA) som benchmark for prisfastsættelsen på futuresmarkedet nærmere oplysninger herom findes på den relevante børs' hjemmeside (http://www.theice.com) Udstedelsesspecifikt resumé:

18 Energikontrakterne, som tjener som sikkerhed for de Energiværdipapirer, der udstedes i henhold til de endelige vilkår, [kursfastsættes med udgangspunkt i oliefutureskontrakter. Det benchmark, der anvendes til prisfastsættelsen på futuresmarkedet, er Brent råolie baseret på ICE Futures' Brent-Kontrakter. Nærmere oplysninger om disse futureskontrakter kan findes på den relevante børs' hjemmeside (http://www.theice.com).] [kursfastsættes med udgangspunkt i oliefutureskontrakter. Det benchmark, der anvendes til prisfastsættelsen på futuresmarkedet, er West Texas Intermediate råolie baseret på New York Mercantile Exchanges WTI-Kontrakter. Nærmere oplysninger om disse futureskontrakter kan findes på den relevante børs' hjemmeside (http://www.cmegroup.com).] [kursfastsættes med udgangspunkt i CO 2 - futureskontrakter. Det benchmark, der anvendes til prisfastsættelsen på futuresmarkedet, er EU's CO 2 -kvoter baseret på ICE Futures' futures kontrakter på EU's CO 2 -kvoter (ECX CFI EUA). Nærmere oplysninger kan findes på den relevante børs' hjemmeside (http://www.theice.com).] AFSNIT D Risici D.2 Udsteders og den forpligtedes væsentligste risici Udstederen er blevet etableret som et selskab med begrænset formål, hvis formål er at udstede Energiværdipapirer som obligationer med sikkerhed i specificerede aktiver og har ikke andre aktiver end dem, der kan tilskrives Energiværdipapirerne. De beløb, som en Værdipapirindehaver kunne modtage ved at forfølge et krav mod Udstederen, er derfor begrænset til provenuet af en realisering af den sikrede ejendom der finder anvendelse på en sådan Værdipapirindehavers klasse af Energiværdipapirer, og idet Udstederen er et selskab med begrænset formål, der kun er etableret med det formål at udstede Energiværdipapirerne, og idet Energiværdipapirerne ikke er garanteret af nogen anden person, har Udstederen ikke yderligere aktiver, som Værdipapirindehaveren kunne kræve. I tilfælde af at den sikrede ejendom ikke er tilstrækkelig til at dække det beløb, der skal betales til Værdipapirindehaveren, vil Værdipapirindehaveren lide et tab. Selv om Energiværdipapirerne udstedes med sikkerhed i tilsvarende Energikontrakter, er Udstederens mulighed for at foretage betaling i forbindelse med indløsning af Energiværdipapirer helt afhængig af, at Udstederen modtager betaling fra det relevante Olieselskab ved indløsning af de relevante Energikontrakter. Intet Olieselskab har udstedt en garanti for opfyldelsen af Udstederens forpligtelser, og ingen af Værdipapirindehaverne har en direkte ret til at søge fyldestgørelse over for en sådan person. Der er ingen sikkerhed for, at et Olieselskab, Shell Trading Switzerland, Shell Treasury eller andre virksomheder, der yder kredit til støtte for et Olieselskab, vil være i stand til at opfylde deres betalingsforpligtelser i henhold til de relevante

19 Energikontrakter, den relevante Energikøbsaftale eller andre kreditforpligtelser, og Udstederens krav vil i så fald have status af en simpel fordring. Der er således ingen sikkerhed for, at Udstederen vil være i stand til at indløse Energiværdipapirerne til deres indløsningskurs eller i øvrigt. D.6 Energiværdipapirer nes væsentligste risici Tidligere resultater er ikke en indikation for, hvilke resultater der kan forventes, og resultaterne ved investering i Energiværdipapirerne kan være ustabile. Investorer, der investerer i Energiværdipapirerne, kan således miste deres investering helt eller delvist. Den virkning, som niveauet for og udsvingene i priserne på futures har på Kursen på Energiværdipapirerne, herunder effekten af backwardisation eller contango, vil variere med den enkelte klasse af Energiværdipapirer. Som udgangspunkt vil Energiværdipapirer med kortere løbetid i højere grad være eksponeret over for udsving i prisen og over for backwardisation og contango. Som følge heraf vil Brent 1md Olieværdipapirer og WTI 2md Olieværdipapirer have den største volatilitet i forhold til Kurs, nære berettigede ydelse, næste berettigede ydelse, pris på nære kontrakt og pris på næste kontrakt. For Energiværdipapirer med længere løbetid vil markedet oftere være i backwardisation og dermed mindre ofte i contango. Markedet kan være i contango eller backwardisation i ubestemt tid, og hvis der er tale om et marked i contango, kan dette således reducere værdien af en indehavers investering. Den samlede berettigede ydelse for et Energiværdipapir vil falde i løbet af rullende fornyelsesperioder i situationer, hvor jo længere væk en Energikontrakts leveringsdato er, jo mere stiger kursen på den pågældende Energikontrakt, hvorved det beløb, som en Værdipapirindehaver kan modtage ved indløsning, falder. Den væsentligste kredit, der ydes til støtte for Energikontrakterne med Shell Trading Switzerland, ydes af Shell Treasury, og dette selskab har ikke en kreditvurdering og er ikke et selskab, som Shell Group bruger til at udstede gæld eller andre værdipapirer på de finansielle markeder. Endvidere kan det pågældende selskab blive udskiftet med en anden kreditgiver fra Shell Group. Der er således ingen sikkerhed for, at Shell Treasury eller en anden virksomhed, der yder kredit til støtte for Shell Trading Switzerland, vil være i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til Remburserne, og Udstederens krav vil i så fald have status af en simpel fordring, ligesom der ikke er sikkerhed for, at Udstederen vil være i stand til at indløse Energiværdipapirerne til deres indløsningskurs eller i øvrigt. EU's emissionshandelssystem er et relativt nyt marked, som formelt set blev etableret efter, at Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 trådte i kraft, og Udstederen er derfor af den opfattelse, at det sandsynligvis ikke vil give mening at fremlægge oplysninger om den historiske prisudvikling for

20 futureskontrakter på EU's CO2-kvoter og oplysninger om den simulerede historiske prisudvikling for Emissionsværdipapirer, hvilket kan påvirke Værdipapirindehavernes mulighed for at vurdere Emissionsværdipapirerne. Der kan være store udsving i prisen på råolie og dermed på Olieværdipapirerne. Da Olieværdipapirerne er prissat i USD, vil deres værdi i andre valutaer endvidere blive påvirket af udsving i valutakurserne. Der kan være store udsving i prisen på CO2-kvoter og dermed på Emissionsværdipapirerne. Da Emissionsværdipapirerne er prissat i EUR, vil deres værdi i andre valutaer endvidere blive påvirket af udsving i valutakurserne. Terminskontrakterne med Olieværdipapirer har længere oliefutures som reference og vil generelt set være mindre likvide, og der vil kunne forekomme udsving i prisændringer. Handel med olie og CO2-kvoter finder sted på flere markeder (herunder terminsbørser og markeder for unoterede værdipapirer) over hele verden, og handel på disse markeder kan påvirke olieprisen på andre markeder, hvilket igen kan påvirke Kursen på Energiværdipapirerne. Udstedelsesspecifikt resumé: Følgende risikofaktorer gælder for den klasse Energiværdipapirer, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår: [EU's emissionshandelssystem er et relativt nyt marked, som formelt set blev etableret efter, at Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 trådte i kraft, og Udstederen er derfor af den opfattelse, at det sandsynligvis ikke vil give mening at fremlægge oplysninger om den historiske prisudvikling for futureskontrakter på EU's CO 2 -kvoter og oplysninger om den simulerede historiske prisudvikling for Emissionsværdipapirer, hvilket kan påvirke Værdipapirindehavernes mulighed for at vurdere Emissionsværdipapirerne.] Der kan være store udsving i prisen på råolie og dermed på Olieværdipapirerne. Da Olieværdipapirerne er prissat i USD, vil deres værdi i andre valutaer endvidere blive påvirket af udsving i valutakurserne.] [Der kan være store udsving i prisen på CO 2 -kvoter og dermed på Emissionsværdipapirerne. Da Emissionsværdipapirerne er prissat i EUR, vil deres værdi i andre valutaer endvidere blive påvirket af udsving i valutakurserne.] [Terminskontrakterne med Olieværdipapirer har længere oliefutures som reference og vil generelt set være mindre likvide, og der vil kunne forekomme udsving i prisændringer.] [Handel med olie og CO 2 -kvoter finder sted på flere markeder (herunder terminsbørser og markeder for unoterede

21 værdipapirer) over hele verden, og handel på disse markeder kan påvirke olieprisen på andre markeder, hvilket igen kan påvirke Kursen på Energiværdipapirerne.] AFSNIT E Udbud E.2b Årsag til udbud og anvendelse af provenu E.3 Vilkår og betingelser for udbuddet Ikke relevant; årsagen til udbuddet og anvendelsen af provenuet er ikke anderledes fra det at skabe en fortjeneste og/eller foretage afdækning. Energiværdipapirerne udbydes af Udstederen til tegning alene blandt Berettigede Deltagere, som har indsendt en gyldig tegningsanmodning, og udstedes først, når tegningsbeløbet er indbetalt til det pågældende Olieselskab. En Berettiget Deltager skal desuden betale et oprettelsesgebyr til Udstederen på GBP 500. Anmodninger om tegning af Energiværdipapirer, som indgives hverdage senest kl. 11:00 (London-tid), vil normalt give den Berettigede Deltager mulighed for at blive registreret som indehaver af Energiværdipapirer inden for to hverdage. E.4 Væsentlige interesser eller interessekonflikter E.7 Udgifter Udsteder Tuckwell og Ross (som begge er medlemmer af bestyrelsen i Udstederen) er ligeledes medlemmer af bestyrelsen i ManJer, ligesom alle medlemmer af bestyrelsen i Udstederen også er medlemmer af bestyrelsen in HoldCo som er eneaktionær i Udstederen. Roxburgh er CFO i ETFSL. Mr Tuckwell er også medlem af bestyrelsen og aktionær i ETFSL, og det er bestyrelsesmedlemmernes opfattelse, at der ikke er nogen aktuelle eller potentielle interessekonflikter mellem de pligter, som påhviler medlemmerne af Udstederens bestyrelse og/eller administration, direktion og tilsynsorgan over for Udstederen, og de private interesser og/eller forpligtelser, som de måtte have. Bestyrelsesmedlemmerne i Udstederen bestrider desuden bestyrelseshverv i andre udstedere af børshandlede råvarer, som ligeledes ejes af HoldCo. Udstederen vil opkræve følgende omkostninger fra investorerne: Kun Berettigede Deltagere: Udstederen opkræver et gebyr på GBP 500 pr. oprettelse eller indløsning, som foregår direkte med Udstederen. Alle Værdipapirindehavere: Et Managementhonorar på 0,49 % p.a. baseret på værdien af alle Energiværdipapirer, der er udestående, ved anvendelse af den Daglige Regulering. Investorerne vil ikke blive pålagt yderligere omkostninger fra Udstederens side. Hvis en investor køber Energiværdipapirer fra en finansiel formidler, anslår Udstederen, at de omkostninger, som en autoriseret udbyder vil opkræve i forbindelse med salg af Energiværdipapirer til en investor, vil beløbe sig til 0,15 % af værdien af de Energiværdipapirer, som sælges til

ETFS OIL SECURITIES LIMITED

ETFS OIL SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 27 February 2015 ETFS OIL SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 88371) (the Issuer ) Programme

Læs mere

ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED

ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED FINAL TERMS Dated 30 May 2014 ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 103518) (the Issuer ) Programme

Læs mere

RESUMÉ. ETFS Hedged Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 17 jun 2016 for Udstedelse af

RESUMÉ. ETFS Hedged Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 17 jun 2016 for Udstedelse af RESUMÉ ETFS Hedged Commodity Securities Limited Prospektresumé Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 17 jun 2016 for Udstedelse af Currency-Hedged Commodity Securities Der gives et sammendrag af de oplysningskrav,

Læs mere

ETFS METAL SECURITIES LIMITED

ETFS METAL SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 18 August 2014 ETFS METAL SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 95996) (the Issuer ) Programme

Læs mere

ETFS Hedged Metal Securities Limited. ETFS Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 september 2014

ETFS Hedged Metal Securities Limited. ETFS Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 september 2014 ETFS Hedged Metal Securities Limited ETFS Currency-Hedged Metal Securities Prospektresumé Basisprospekt dateret 19 september 2014 for udstedelse af ETFS Currency-Hedged Metal Securities Der gives et sammendrag

Læs mere

ETFS METAL SECURITIES LIMITED

ETFS METAL SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 07 May 2015 ETFS METAL SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 95996) (the Issuer ) Programme

Læs mere

Der gives et sammendrag af de oplysningskrav, der betegnes "Elementer". Disse elementer er nummereret som Afsnit A E (A.1 E.7).

Der gives et sammendrag af de oplysningskrav, der betegnes Elementer. Disse elementer er nummereret som Afsnit A E (A.1 E.7). Der gives et sammendrag af de oplysningskrav, der betegnes "Elementer". Disse elementer er nummereret som Afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé omfatter alle de Elementer, som skal være omfattet af et resumé

Læs mere

ETFS METAL SECURITIES LIMITED

ETFS METAL SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 19 February 2016 ETFS METAL SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 95996) (the Issuer ) Programme

Læs mere

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 07 October 2015 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer )

Læs mere

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 05 June 2013 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer ) Programme

Læs mere

ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 30 April 2013 ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 109413) (the Issuer

Læs mere

ETFS METAL SECURITIES LIMITED

ETFS METAL SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 19 August 2015 ETFS METAL SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 95996) (the Issuer ) Programme

Læs mere

ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 07 May 2015 ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 109413) (the Issuer

Læs mere

ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED

ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED FINAL TERMS Dated 02 June 2016 ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 103518) (the Issuer ) Programme

Læs mere

ETFS Equity Securities Limited Program for Udstedelse af Short og Leveraged Equity Securities Prospektresumé

ETFS Equity Securities Limited Program for Udstedelse af Short og Leveraged Equity Securities Prospektresumé FINAL TERMS Dated 19 August 2015 ETFS EQUITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 112019) (the Issuer ) Programme

Læs mere

RESUMÉ. ETFS Metal Securities Limited. ETFS Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 17 maj 2016 vedrørende udstedelse af

RESUMÉ. ETFS Metal Securities Limited. ETFS Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 17 maj 2016 vedrørende udstedelse af RESUMÉ ETFS Metal Securities Limited ETFS Metal Securities Prospektresumé Basisprospekt dateret 17 maj 2016 vedrørende udstedelse af ETFS Metal Securities Der gives et sammendrag af de oplysningskrav,

Læs mere

ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED

ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED FINAL TERMS Dated 19 August 2015 ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 103518) (the Issuer ) Programme

Læs mere

RESUMÉ. ETFS Commodity Securities Limited. Prospektresumé

RESUMÉ. ETFS Commodity Securities Limited. Prospektresumé RESUMÉ ETFS Commodity Securities Limited Prospektresumé Basisprospekt dateret 21 April 2016 vedrørende Udstedelse af ETFS Classic Commodity Securities og ETFS Longer Dated Commodity Securities Der gives

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

ETFS Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 oktober, 2015 vedrørende udstedelse af

ETFS Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 oktober, 2015 vedrørende udstedelse af RESUMÉ ETFS Commodity Securities Limited Prospektresumé Basisprospekt dateret 19 oktober, 2015 vedrørende udstedelse af ETFS Short Commodity Securities og ETFS Leveraged Commodity Securities Der gives

Læs mere

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 08 January 2014 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer )

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 25 August 2015 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer )

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 27 January 2014 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer )

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0007 Senere ændringer til

Læs mere

RESUMÉ. ETFS Hedged Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 2 Oktober 2017 for Udstedelse af

RESUMÉ. ETFS Hedged Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 2 Oktober 2017 for Udstedelse af RESUMÉ ETFS Hedged Commodity Securities Limited Prospektresumé Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 2 Oktober 2017 for Udstedelse af Currency-Hedged Commodity Securities Der gives et sammendrag af de oplysningskrav,

Læs mere

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven Meddelelse til aktionærerne i (CVR-nr. 31 22 65 11) om tvangsindløsning i overensstemmelse med 70-72 i selskabsloven 1 Indledning Pr. dags dato besidder @Leisure Holding B.V. ("@Leisure") 93,17 procent

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Ankenævnet for investeringsfonde

Ankenævnet for investeringsfonde Amaliegade 8 B, 2. sal 1256 København K sek@fanke.dk Tlf. (+45) 3543 6333 Fax (+45) 3543 7104 /UWK A F G Ø R E L S E a f 4. juli 2017 KLAGER: INDKLAGEDE: Hellerup Finans A/S Reference: KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 08 August 2016 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer )

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro. 15. juli 2014 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere