Herning. Midtjylland. I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning. Midtjylland. I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet."

Transkript

1 Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse til Sundhedsstyrelsen må den ikke indeholde ændringer eller tilføjelser til skabelonen. Eventuelle frivillige aftaleområder må således ikke medtages i det indsendte.) Aftaleparter: Region: Kommune: Herning Midtjylland Versionsnummer: 1 (Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende) Indsendelsesdato: (Angiv dato for indsendelsen af sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen. Bemærk, at den lovbundne maksimale sagsbehandlingstid på to måneder regnes fra datoen for Sundhedsstyrelsens afsendelse af kvitteringsskrivelse.) Bemærkninger: (Aftaleparterne kan benytte det nedenstående felt til korte bemærkninger til den fremsendte sundhedsaftale. Ved indsendelse af ændrede sundhedsaftaler skal det angives, under hvilke(t) krav der er foretaget væsentlige ændringer.) 1.1. Baggrund. Fra 1. januar 2007 har kommunerne fået nye opgaver indenfor genoptrænings- og hjælpemiddelområdet samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regioner får ansvar for hospitaler og praksissektoren. Det fremgår af sundhedsloven 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes generelle sundhedsaftaler. De generelle sundhedsaftaler danner ramme for de bilaterale sundhedsaftaler, som skal indgås mellem hver enkelt kommunalbestyrelse og Regionsrådet. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen skal som minimum indgå aftaler vedrørende 6 obligatoriske områder: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Indlæggelsesforløb Træningsområdet Hjælpemiddelområdet Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Indsatsen for mennesker med sindslidelser I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet. I bekendtgørelsen om sundhedsaftaler er der opstillet en række konkrete krav til indholdet af aftalen på hvert af ovenstående obligatoriske områder. Kravene vedrører fem temaer: Beskrivelse af arbejdsdeling Koordinering af indsatsen, sikre kommunikationen mellem aktører samt til 1

2 patienten/borgeren Planlægning og styring af kapaciteten Udvikling og opfølgning af den tværgående indsats Opfølgning på aftalerne Det er hensigten med de generelle udkast til sundhedsaftaler i regionen, at de skal tegne de generelle linjer for, hvordan kravene til sundhedsaftalerne opfyldes. De generelle sundhedsaftaler er ikke formelt bindende for de bilaterale aftaler men det er intentionen, at de fungerer som en skabelon for de bilaterale aftaler, hvor der er punkter, som man kan vælge at anvende, ligesom man også kan supplere den generelle aftale. De bilaterale aftaler indsendes senest den 1. april 2007 til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Udkastet til sundhedsaftalerne er udarbejdet i regi af en administrativ styregruppe med repræsentanter fra alle kommuner og regionen på højt administrativt niveau. Gruppen består af social- og sundhedsdirektører/-chefer fra kommunerne, repræsentanter fra hospitalsledelserne, ledelsesrepræsentanter fra regionens stab. Det har været intentionen at inddrage repræsentanter fra almen praksis i styregruppens arbejde, men det har indtil videre ikke været muligt. Regionen har varetaget sekretariatsfunktionen. I regi af den administrative styregruppe har der været nedsat 8 temagrupper, 5 temagrupper omkring de obligatoriske områder og 3 såkaldt frivillige områder indenfor økonomi, sundhedscentre og forskning og udvikling. I den generelle sundhedsaftale for Region Midtjylland er der medtaget et frivilligt område, nemlig økonomi. Det har ikke været meningen, at temagrupperne vedrørende de to øvrige frivillige områder skulle aflevere bidrag til den generelle sundhedsaftale. 1.2 Værdier for samarbejdet i sundhedsaftalerne for Region Midtjylland. Formålet med at indgå sundhedsaftaler er at sikre, at borgere og patienter modtager en indsats, der bygger på et samarbejde mellem de involverede myndigheder. Indsatsen skal være sammenhængende og af høj kvalitet uanset karakter og antallet af kontakter. Der er opstillet følgende værdier for samarbejdet: Det gode samarbejde med brugerne det brugerfokuserede sundhedsvæsen Indsatsen i sundhedsvæsenet i regionen og regionens kommuner skal være brugerfokuseret. Dette indebærer, at samarbejdsparterne det vil sige hospitalerne, praktiserende læger og de kommunale sundhedsordninger - aktivt involverer borgeren/ patienten i tilrettelæggelsen af det enkelte patientforløb og sætter borgeren/ patienten i centrum. Det gode samarbejde mellem hospital, praktiserende læger og kommunerne Det gode samarbejde bygger på gensidig respekt og tillid mellem parterne med henblik på at søge løsninger, hvor borgernes/ patienternes tarv er det fælles omdrejningspunkt. De enkelte parters kompetencer skal anvendes bedst muligt for at sikre optimale patientforløb. Det gode samarbejde hviler på initiativpligten, hvilket betyder, at initiativet skal tages der, hvor borgeren fysisk opholder sig. 1.3 Sammenfatning af den generelle sundhedsaftale. Med det foreliggende materiale er der tale om et første generations værktøj. Der er områder, som er blevet justeret i forbindelse med de bilaterale aftaler. 2

3 Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Sundhedsaftalen lægger op til at dække alle udskrivningsforløb og ikke blot for svage ældre patienter som de centrale retningslinjer foreskriver. Der er fastlagt varslingsfrister, som gælder for alle hospitaler og kommuner i regionen. Indlæggelsesforløb Sundhedsaftalen omhandler blandt andet, hvordan uhensigtsmæssige indlæggelser undgås. For eksempel indeholder aftalen et forslag til tjekliste for, hvad praktiserende læger og kommuner kan gennemgå i forbindelse med beslutning om indlæggelse. Der lægges op til, at man i de bilaterale aftaler forholder sig til oprettelse af aflastningspladser. Træningsområdet Genoptræningsområdet er et af de områder, hvor ansvarsfordelingen på baggrund af strukturreformen har ændret sig markant, idet kommunerne har overtaget ansvaret for al ambulant genoptræning Den del af den ambulante genoptræning, der defineres som specialiseret genoptræning skal foregå på hospital, hvor den almindelige ambulante genoptræning kan løses i kommunerne. På baggrund heraf er det væsentligt at have fokus på, hvad der er specialiseret henholdsvis almindelig ambulant genoptræning. Den konkrete arbejdsdeling på genoptræningsområdet aftales ud fra lokale vilkår og hidtidig praksis. Sundhedsaftalen udgør en særlig udfordring blandt andet, fordi der er forskellige forventninger til kapacitet og udgifter hos kommuner og region. Hjælpermiddelområdet Aftalen beskriver arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til såvel varigt som til midlertidigt brug. For at sikre sammenhæng og koordination er den såkaldte initiativpligt et gennemgående princip. Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Forebyggelse og sundhedsfremme er et nyt område at indgå aftaler om. Hidtil har der ikke været formelle aftaler mellem sektorerne omkring forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. I den generelle sundhedsaftale præsenteres 4 tværgående indsatsområder, som med fordel kan indgå i de bilaterale sundhedsaftaler; sundhedsprofil,- undersøgelsen Hvordan har du det?, risikofaktorer og folkesundhed (rygeindsats), uddannelse af borgere med kroniske lidelser, (patientskoler og selvhjælpsgrupper), social ulighed (tilbud i forbindelse med graviditet, sygefravær og arbejdsfastholdelse). Indsatsen for mennesker med sindslidelser Sundhedsaftalen på psykiatriområdet er noget mere omfattende end de andre sundhedsaftaler, blandt andet fordi den forholder sig til de andre obligatoriske områder. Området er kendetegnet ved et veludbygget samarbejde, som har eksisteret gennem flere år, og hvor der opbygget en høj grad af krav til samarbejdet. Der skal i nærmeste fremtid udarbejdes en psykiatriplan som kan få betydning for sundhedsaftalerne. Derfor kan der blive behov for at justere de bilaterale sundhedsaftaler, når psykiatriplanen er vedtaget. Endvidere skal man være opmærksom på, at der på psykiatri- og socialområdet er etableret en styregruppe vedr. rammeaftaler. Det er aftalt, at denne styregruppe har en række fast koordineringsopgaver bl.a. koordinationen mellem sundhedsaftalerne på psykiatri-området og rammeaftalen på det sociale område. Den overordnede koordination mellem kommunerne og regionen inden for både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien vil blive aftalt i den administrative styregruppe vedr. rammeaftaler. Dette gælder også kommunernes deltagelse i arbejdet med en kommende psykiatriplan. 3

4 Økonomi Udover aftaler på de obligatoriske områder er der udarbejdet en aftale på økonomiområdet. Aftalen indeholder økonomiske spilleregler for samarbejdet mellem kommuner og region på sundhedsområdet Plan for forhandlinger om de bilaterale sundhedsaftaler På baggrund af den generelle aftale er der i januar 2007 afholdt en række "klyngemøder". En klynge er en gruppe af kommuner, der knytter op til et givent "kontakthospital". I disse klynger har parterne forhandlet sig frem til et aftalegrundlag, som alle kommuner i klyngen har kunnet godtage. I januar og februar 2007 udarbejdede de enkelte kommuner, kontakthospitalet for kommunen og regionen den bilaterale aftale. Aftalen er efterfølgende politisk godkendet i Kommunalbestyrelse og Regionsråd. Grundmodellen for forløbet er illustreret i nedenstående figur: Forhandlinger om de bilaterale sundhedsaftaler Generel aftale 1. runde 2. runde Endelig aftale Det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generel sundhedsaftale. Den generelle sundhedsaftale behandles på mødet den 15. november, hvorefter forhandlingerne om de lokale sundhedsaftaler påbegyndes, Forhandlinger mellem regionshospital, kommunerne, almen praksis samt Region Midtjylland indenfor afgrænsede geografiske områder (knyttet op til hospitalet). Der vil være fokus på at identificere og indgå aftale om tværgående tiltag/indsatser i samarbejdet mellem regionshospital, almen praksis og kommunerne i området Bilaterale forhandlinger mellem regionshospital/region Midtjylland, almen praksis og den enkelte kommune. Der vil være fokus på at indgå aftale om de tiltag/indsatser, der er specifikke for samarbejdet mellem regionshospital, almen praksis og den enkelte kommune Generel opsamling og kvalificering af sundhedsaftalerne Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser behandler og godkender de endelige bilaterale sundhedsaftaler, der skal indsendes til Sundhedsstyrelsen senest 1. april Medio November December Januar Februar/Marts 1. April På psykiatri- og socialområdet indbyder distriktscheferne for de 3 voksenpsykiatriske distrikter kommunerne til forhandlinger om de bilaterale sundhedsaftaler på det voksenpsykiatriske område. Forhandlingerne vil foregå i december og januar. Processen omkring forhandlingerne planlægges af distriktscheferne. For børne- og ungdomspsykiatrien indstilles det, at det er den generelle sundhedsaftale, bliver godkendt som den bilaterale sundhedsaftale i alle kommunerne i Region Midtjylland. Der planlægges ingen kommunerunde. 4

5 1.5 Sundhedsaftaler og økonomiske opmærksomhedspunkter. I forbindelse med arbejdet med de generelle sundhedsaftaler er der på flere områder påvist økonomiske problemstillinger, som parterne har været opmærksomme på i de bilaterale sundhedsaftaler. Hertil kommer, at sundhedsområdet generelt er et område i vækst, hvilket kan afføde en stigende kommunal medfinansiering. Det kommunale medfinansieringssystem indebærer, at økonomiske problemstillinger kan påvirke samarbejdet omkring det hensigtsmæssige patientforløb. Der er redegjort for disse nedenfor. Indlæggelser og udskrivninger Etablering af flere af de nævnte kommunale indsatsmuligheder (faste vagter, akutte aflastningspladser, m.fl.) kan medføre et finansieringsbehov, der helt eller delvist skal dækkes af kommunerne. Dette skal sættes i forhold til mulighederne for at opnå reduktioner i antallet af indlæggelser på hospitalerne. Åbne indlæggelser på nye områder, eller ændringer på eksisterende områder, kan have afledte konsekvenser i den kommunale medfinansiering. Uhensigtsmæssige genindlæggelser vil have afledte konsekvenser for den kommunale medfinansiering. Et forstærket kommunalt samarbejde med de praktiserende læger omkring indlæggelsesforløb, f.eks. i form af praksiskonsulentordninger og lokale kontaktforum, kan medføre et behov for honorering. Finansieringsgrundlaget for udgående teams / behandling i hjemmet / følge-hjem -teams er uklart. Registreringspraksis og udbygningsgrad er forskellig fra hospital til hospital, hvilket indebærer en budgetmæssig usikkerhed ved udvidelse / ændringer af de eksisterende ordninger / registreringspraksis. Sundhedsstyrelsens definerer færdigbehandlede patienter således: En patient er færdigbehandlet i stationært regi, når patienten ud fra en lægelig vurdering kan udskrives, dvs. når behandlingen er afsluttet, eller indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling. Genoptræning Det har ikke været hensigten med den nye lov at øge kapaciteten af det samlede genoptræningstilbud. Der er forskel på hvor meget genoptræning, region og kommuner forventer kommer til at foregå på hospitalerne. På det ambulante genoptræningsområde har kommunerne myndigheds- og finansieringsansvaret, mens lægen på hospitalet har ordinationsretten (dvs. udarbejder genoptræningsplanen). Dette kan medføre et utilsigtet skred i serviceniveau. Der er indført kommunikations-, dokumentations- og registreringskrav for kommunerne, som vil medføre en administrativ merbelastning. 5

6 Hjælpemidler Der kan være afledte positive økonomiske effekter af et udvidet samarbejde mellem kommuner og region, eksempelvis ved fælles depotdrift og logistik /fragt. Sundhedsfremme og forebyggelse Der kan generelt konstateres et stort forventningspres på området, som overstiger de ressourcer, kommunerne er tilført. Indsats for mennesker med sindslidelser Der er på psykiatriområdet en særlig grund for kommunerne til at have fokus på forebyggelse af uhensigtsmæssige akutte indlæggelser, grundet en høj kommunal medfinansiering på de første dages indlæggelse. Der vil være afledte økonomiske konsekvenser af kapacitetsøgning på børne- / og ungdomspsykiatrien, jævnfør målsætningen om nedbringelse af ventelisterne i aftalen om satspuljemidlerne for Færdigbehandlede psykiatriske patienter med komplicerede behov, som må forblive indlagt i lang tid på grund af manglende sociale tilbud, vil have konsekvenser for den kommunale medfinansiering, jævnfør reglerne om betaling for færdigbehandlede patienter Den fremtidige administrative samarbejdsstruktur omkring sundhedsaftaler. I nedenstående afsnit beskrives den fremtidige struktur på samarbejdet om sundhedsaftaler på det faglige/administrative niveau. Regionalt niveau Den administrative styregruppe På det regionale niveau er den administrative styregruppe et vigtigt omdrejningspunkt for samarbejdet, fordi der her er repræsentanter fra alle kommuner og regionen på højt administrativt niveau. Gruppen består af social- og sundhedsdirektører/-chefer fra kommunerne, repræsentanter fra hospitalsledelserne, ledelsesrepræsentanter fra regionens stab og repræsentanter udpeget af de alment praktiserende læger. Regionen varetager sekretariatsfunktionen. Arbejdet med sundhedsaftalerne er centralt for den administrative styregruppe. Gruppen arbejder dog også med andre områder, hvor der er en arbejdsdeling mellem region og kommuner på sundhedsområdet, og hvor der er behov for dialog, konkrete aftaler, koordination eller opfølgning. En vigtig opgave for gruppen er at være med til at forberede materiale, der forelægges de to politiske udvalg, Sundhedskoordinationsudvalget og Kontaktudvalget. Den administrative styregruppe kan nedsætte temagrupper, der beskæftiger sig med konkrete udviklingsfelter og problemstillinger. Her er det er dog vigtigt at tage hensyn til ønsket om at gøre samarbejdsstrukturen på det regionale niveau så enkel og så lidt ressourcekrævende som muligt af hensyn til det lokale arbejde. En regional gruppe skal kun nedsættes, hvis den skønnes at kunne bidrage væsentligt til den samlede opgavevaretagelse. I arbejdet med sundhedsaftalerne deltog alle kommuner i temagrupperne. Fremover bør det overvejes i hvert enkelt tilfælde, om alle kommuner behøver deltage i den pågældende gruppe, eller om kommuner kan vælge at lade sig repræsentere af andre kommuner. 6

7 P.t. er der 3 af de 8 temagrupper omkring sundhedsaftalerne som fortsætter, nemlig økonomi, sundhedscentre og forskning/udvikling. Træningsområdet udgør, som tidligere nævnt en særlig udfordring, blandt andet fordi der er forskellige forventninger til kapacitet og udgifter hos kommuner og region. Derfor foreslås, at der nedsættes en regional følgegruppe bestående af repræsentanter fra hospitalerne, kommunerne og praksissektoren. Den regionale følgegruppe kan eksempelvis drøfte principielle spørgsmål på genoptræningsområdet og sikre koordinering af genoptræningsopgaven i kommunerne og på hospitalsenhederne. For den del af sundhedsaftalerne, der vedrører mennesker med sindslidelser, skal man være opmærksom på, at der på psykiatri- og socialområdet er etableret en styregruppe vedr. rammeaftaler. Det er aftalt, at denne styregruppe har en række faste koordineringopgaver bl.a. koordinationen mellem sundhedsaftalerne på psykiatriområdet og rammeaftalen på det sociale område. Den overordnede koordination mellem kommunerne og regionen inden for både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien vil blive aftalt i den administrative styregruppe vedr. rammeaftaler. Dette gælder også kommunernes deltagelse i arbejdet med en kommende psykiatriplan. Lokalt niveau Den lokale organisering på hospitalsområdet er beskrevet i bilag 3 under aftalen vedrørende indlæggelses- og udskrivningsforløb Nye indsatsområder i samarbejdet mellem kommunen, regionshospitalet og Region Midtjylland Der er aftalt et særligt projekt mellem parterne vedrørende uddannelse af patienter med kroniske sygdomme efter lærings- og mestringskoncept. Projektet er beskrevet i aftalen vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse. Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt og udskrivningsbetingede ydelser. Aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Det foreliggende materiale er sundhedsaftale vedrørende de to obligatoriske aftaler om indlæggelsesforløb og udskrivningsforløb for svage, ældre patienter. Sidstnævnte sundhedsaftale er udvidet til også at omfatte den generelle udskrivning af patienter. Det vil sige både børn og unge, voksne og ældre, der har været indlagt på et somatisk hospital i regionen. Der er tilknyttet bilagsmateriale, hvor centrale begreber er defineret. Fælles målsætninger for det gode udskrivningsforløb Region Midtjylland og kommunerne er enige om at udvide aftalen, så den kommer til at dække alle udskrivninger og ikke blot de svage ældre patienter. At patient og evt. pårørende fra starten er medinddraget i planlægningen af udskrivelse og i beslutninger i forbindelse hermed, og at patient og pårørende har fået den information, 7

8 som de har ret til, og er nødvendig som beslutningsgrundlag. At der i både kommunalt og regionalt regi findes forskellige behandlings- og rehabiliteringstilbud, støtte- og omsorgstilbud, så patienter indlagt på hospital kan udskrives til fortsat behandling, rehabilitering og omsorgspleje i kommunalt og/eller regionalt regi lige så snart de er færdigbehandlet på hospitalet. At kommunalt og regionalt sundhedspersonale allerede ved indlæggelsen målbevidst kommunikerer og koordinerer med hinanden om udskrivelsen, så patient og eventuelt pårørende oplever kontinuitet i forløbet. Der vil være forskellige behov for samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende læge, alt efter hvilke behov den enkelte patient har, herunder den svage, ældre patient. Det betyder, at der er nødvendigt at operere med forskellige typer af udskrivningsforløb og former. Ved udskrivningsforløb og -former drejer det sig om: Udskrivningsforløb for patienter med uændret funktionsevne dvs. patienter med samme funktionsevne som ved indlæggelsen. Dette vil ske telefonisk, via FAX eller elektronisk advis. Udskrivningsforløb for patienter med nedsat funktionsevne dvs. patienter, der som følge af den sygdom, de er blevet indlagt for, har fået nedsat deres funktionsevne i forhold til deres funktionsevne forud for indlæggelsen. Dette kan både foregå via telefonisk dialog eller udskrivningskonference. Dette aftales i det konkrete tilfælde. Ansvars- og opgavefordeling i forbindelse med et udskrivningsforløb I det følgende beskrives ansvars- og opgavefordelingen ved et udskrivningsforløb fordelt på udskrivningstype. Først beskrives generelle retningslinjer, der gælder for begge typer af udskrivningsforløb. Det er hospitalet, der har initiativpligten ved udskrivning. Generelle retningslinjer ved alle typer udskrivningsforløb Udskrivende afdeling: Inddrager patient og evt. pårørende i udskrivningsforløbet med deres viden og kompetencer, behov og forventninger. Sikrer tværfaglig planlægning af udskrivelse så tidligt som muligt under indlæggelsen. Inddrager sundhedspersonale i primær sektor så tidligt som muligt i planlægningen af udskrivelsen. Sender udskrivningsadvis elektronisk eller via FAX (evt. Med Com rapport 12 Det gode kommuneadvis Indhenter samtykke fra patienten til videregivelse af helbredsoplysninger mv. i forbindelse med udskrivning, hvis den kommunale hjemmesygepleje og/eller terapeut skal inddrages i behandlingen og/eller rehabiliteringen. Oplyser patient og evt. pårørende om, hvordan og hvornår kontaktpersonen på hospitalet kan kontaktes og hvor længe hospitalets kontaktpersonordning gælder. Sikrer, at praktiserende læge modtager relevante og fyldestgørende oplysninger om patienten ved udskrivelsen (epikrise), jf. de angivne tidsgrænser i servicemål Retningslinjer for udskrivningsforløb for patienter med uændret funktionsevne Udskrivende afdeling: Sikrer, at patient og evt. pårørende er velinformerede om diagnose, indsats for 8

9 behandling og rehabilitering, risiko for komplikationer og bivirkninger ved behandling versus ikke behandling, forebyggelsesmuligheder og muligheder for egen indsats. Udarbejder i samarbejde med patienten og evt. pårørende, praktiserende læge og visitator/hjemmesygeplejen en plan for behandling og rehabilitering for efterforløbet. Udskrivningstidspunkt aftales. Sikrer, at praktiserende læge og visitator/hjemmesygeplejen modtager relevante og fyldestgørende oplysninger om indsatsen for patientens behandling og rehabilitering ved udskrivelsen, hvis de skal inddrages i denne. Retningslinjer for udskrivningsforløb for patienter med nedsat funktionsevne Udskrivende afdeling: Sikrer, at patient og pårørende er velinformeret om diagnose, behandlings- og rehabiliteringsindsats, risiko for komplikationer og bivirkninger ved behandling versus ikke behandling, støtte-, omsorgs- og forebyggelsesmuligheder samt muligheder for egen indsats. Sikrer, at praktiserende læge og visitator/hjemmeplejen inddrages så tidligt som muligt i planlægningen af udskrivelsen ved enten telefonisk dialog/konference eller udskrivningskonference, afhængig af kompleksiteten. Udarbejder i samarbejde med patienten og evt. pårørende, praktiserende læge og hjemmepleje en plan for behandling og rehabilitering for efterforløbet. Udskrivningstidspunkt aftales. Fremsender relevante og fyldestgørende oplysninger om patienten til praktiserende læge og hjemmepleje ved udskrivelsen enten elektronisk eller sendt pr. fax (Evt. MedCom rapport 14 det gode kommuneadvis Inddrager visitator i ansøgning til kommunale tilbud med behov for funktionsvurdering, med henblik på midlertidigt eller varigt ophold på plejehjem, korttidsplads eller lignende. Varslingsfrister i forbindelse med behov for personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje efter udskrivning: Ved udskrivning af patient med uændret funktionsevne Eks.: enkle sygeplejehandlinger, fx sårskift, poseskift, øjendrypning Varsling senest mellem kl samme dag, som sygeplejeydelsen skal udføres Ved udskrivning af patient med uændret funktionsevne (hvor borger er kendt af kommunen) Eks.: Praktisk hjælp (rengøring, tøjvask, indkøb) Personlig pleje, fx hjælp til af- og påklædning, ugentligt bad udført af hjemmehjælpere Varsling senest (hver-)dagen før udskrivning Ved udskrivning af patient med nedsat funktionsevne Eks.: Pleje/omsorg udført af hjemmehjælpere Omfattende sygeplejehandlinger Varsling senest 3 hverdage før udskrivning Ved udskrivning af patient med nedsat funktionsevne og behov for hjælpemidler Varsling senest 5 hverdage før udskrivning 9

10 Ved udskrivning af patienter med nedsat funktionsevne og behov for omfattende boligændringer. Varsling senest 14 dage før udskrivning OBS: Ved pludselige ændringer i patientens/familiens situation gives altid besked til kontaktpersonen på hospitalsafdelingen eller døgnhjemmeplejen. Herunder hører også dødsfald. Generelt bør varslingen i forbindelse med udskrivning ske i tæt dialog mellem hospitalsafdeling og kommune. Retningslinjer for særlige ydelser ved udskrivning Medicin og udskrivning Generelt: Patienter, der udskrives med ændret medicin, udskrives med recept og den mængde medicin, der rækker til, at medicinen kan fås på apoteket (f.eks. aftale med apotek om udbringning eller patient selv eller pårørende kan hente på apotek). Hospitalsafdeling skal huske at give hjemmesygeplejersken besked, hvis hun skal medvirke ved medicinadministration. Hvis der under indlæggelsen sker ændring i medicinen til patienter, der er tilmeldt dosisdispensering, skal dosisdispenseringen afmeldes, da patientens medicinforløb går fra et stabilt til et ustabilt forløb. Patienten overgår dermed til de generelle retningslinjer om medicin i forbindelse med udskrivning. Lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivningen Se aftale om genoptræning Hjælpemidler og udskrivning Se aftale om hjælpemidler Særligt aftales for Herning kommune: Kommune og hospital er enige om at udvise en gensidig fleksibilitet vedrørende varslingsfristerne af hensyn til det gode patientforløb Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med udskrivning, og at parterne er tilgængelige for videre dialog og spørgsmål fra patienten. Se krav 1 Krav 3. Hvordan parterne ved koordination af kapacitet m.v. sikrer, at patienterne kan udskrives fra sygehus hurtigst muligt efter, at de er færdigbehandlede. I det følgende bringes eksempler på behandlings- og rehabiliteringstilbud, støtte og omsorgstilbud til sikring af hurtig udskrivning af færdigbehandlede patienter. Herning Kommunes tilbud: Den kommunale hjemmepleje: - Beredskab i forhold til visitation Eget hjem: 10

11 - Støtte til pårørende - Specialsygepleje. Udover de ovennævnte har Herning Kommune et ønske om på et tidspunkt at råde over sygeplejefagligt personale med en række specialer, bl.a. nøglepersoner med speciale i geriatri, i hygiejne, i fald og knogleskørhed, i hjerte-kar-relaterede sygdomme, i misbrug og misbrugsrelaterede sygdomme, i ilt-terapi, i dialyse og i akuthjemmesygepleje. - Vagtberedskab med mulighed for fast vagt. Herning Kommune har et ønske om på sigt at etablere et mobilteam til akut sygepleje og pleje i hjemmet, herunder fast vagt til specielt belastede situationer. Kommunale institutioner: - Aflastningspladser. Udover den ovenfor beskrevne har Herning Kommune et ønske om at etablere akutte aflastningsstuer samt at udvide samarbejdet med de frivillige organisationer til aflastning i den syges / svages hjem. - Korttidspladser - Plejeboliger Sygeplejeklinikker Vidensformidling til praktiserende læger / vagtlæger om kommunens alternative tilbud. Udover det allerede beskrevne ovenfor har Herning Kommune ønske om på sigt at udvikle hjemmeside, informationsmateriale i form af pjece (papirformat og elektronisk), infojournaler samt infosider i aviser, kontaktpersoner i form af visitator, hjemmesygeplejersker og sygeplejeklinikker samt endelig ansættelse af praksiskonsulent. Sidstnævnte proces er igangsat. Patientundervisning udover det ovenfor beskrevne har Herning Kommune et ønske om at kunne tilbyde udvalgte grupper / personer opfølgende samtaler og handleplansplanlægning ved nøglepersoner. Tillige har man et ønske om at etablere samundervisning for patienter og pårørende, sygehuspersonale, kommunale omsorgsudøvere etc., at samarbejde med patientforeningernes ressourcepersoner samt at skabe netværksdannelser. Anvendelse af nye, teknologiske muligheder som supplement til det ovennævnte finder Herning Kommune, at der er behov for varetagelse af observation og vedligeholdelse af teknologisk udstyr ved special-uddannede fagpersoner. Ansvaret på dette område skal afklares. Hospitalsenheden Vest har for nuværende organiseret følgende udgående teams: Udgående specialisttilbud: - Palliative team - Geriatriske team - Pædiatrisk team - KOL- og iltsygeplejersker Visitationsafsnit Fokusområder: Følgende patientgrupper vil være i fokus for det videre arbejde med sundhedsaftalerne Respiratorpatienter Ilt-patienter i eget hjem Dialyse i eget hjem KOL-patienter Hoftenære frakturer Særligt aftales for klyngen af kommuner omkring Hospitalsenhed Vest: Kommunerne præciserer deres tilbud, og hospitalet præciserer organiseringen af de udgående teams i regi af den lokale faglige følgegruppe / styregruppe. Kommune og hospital vil 11

12 samarbejde om udviklingen og etableringen af udgående teams og samarbejde vedrørende udvalgte patientgrupper, herunder terminalpatienter. Krav 4. Hvordan parterne følger op på aftalen. De nedenstående punkter er forslag til løsningen af kravet. Der er ingen prioritering i opstillingen. Etablering af en lokal følgegruppe Der kan etableres en lokal følgegruppe, som kan varetage en række monitorerings- og evalueringsopgaver. Strukturen for de lokale samarbejder besluttes lokalt. Organisatorisk kan en følgegruppe eksempelvis være: centreret omkring det enkelte hospital, med deltagelse af samtlige kommuner, der har indgået aftale med hospitalet, de praktiserende læger samt hospitalet eller centreret om den enkelte bilaterale aftale med deltagelse af den enkelte kommune, hospital og praktiserende læger En lokal følgegruppe kan eksempelvis varetage følgende opgaver: Sikre implementering af og løbende opfølgning på monitorering/kvalitetsmåling Sikre fortsat faglig og kvalitetsmæssig udvikling af området Afklare lokale tvister og problematikker Beskrive og indstille faglige tvister af principiel, faglig og tværgående karakter vedr. sundhedsaftalerne til sundhedskoordinationsudvalget. Metoderne, der kan anvendes i forbindelse med opfølgningen og kvalitetsmålingen er: Audits / gennemgang af konkrete patientforløb Systematisk opfølgning via hospitalernes patienttilfredshedsundersøgelser Fokusgruppeinterviews med sundhedsfagligt personale i primær og sekundær sektor Løbende statistik over færdigbehandlede patienter, genindlæggelser, udvalgte patientgruppers indlæggelses- og udskrivelsesforløb m.m. Vidensdeling sektorerne imellem For at sikre sammenhæng i det samlede sundhedsvæsens indsats og en høj kvalitet i sundhedsydelserne er det nødvendigt, at sundhedspersonalets faglige kompetencer til stadighed forbedres. Det er nødvendigt, at det sker på tværs af sektorer og på visse områder også tværfagligt. Dette sikres bl.a. ved Temadage for ansatte ved hospitaler og kommuner Etablering af faglige netværk Fælles skolebænk om relevante emner Særligt aftales for klyngen af kommuner omkring Hospitalsenhed Vest: Kommunen deltager i den lokale styregruppe og faglige følgegruppe, jf. bilag 3. Særligt aftales for Herning Kommune: Kommune, hospital og region afholder 1 2 årlige evalueringsmøder vedrørende sundhedsaftalerne. Der afholdes bilaterale møder efter behov vedrørende særlige samarbejder / projekter. 12

13 Indsatsområde 2: Indlæggelsesforløb Krav 1. Hvilke relevante oplysninger om patientens behov m.v., der skal udveksles mellem kommunen, den praktiserede læge og sygehuset; hvordan det sikres, at informationen leveres rettidigt; hvordan det sikres, at relevante informationer formidles til patienten; samt at parterne er tilgængelige for videre dialog og spørgsmål fra patienten. Fælles målsætninger for det gode indlæggelsesforløb At der fra første patientkontakt sker medinddragelse af patient- og evt. pårørende i beslutninger i forbindelse med indlæggelsen, og patient og pårørende får den information, de har ret til, og er nødvendig som beslutningsgrundlag. At enhver borger/patient, der har behov for sundhedsfaglig udredning på hospital, får dette tilbud. At der i både kommunalt og regionalt regi findes udrednings- og behandlingstilbud som alternativ til indlæggelse på hospital, hvor dette ikke sundhedsfagligt er nødvendigt. Disse tilbud skal være kendte af det sundhedsfaglige personale i begge sektorer, og disse tilbud indgår i overvejelserne ved enhver indlæggelse. At sundhedspersonalet i primær og sekundær sektor hele tiden i et indlæggelsesforløb arbejder målbevidst med at kommunikere og koordinere med hinanden, så patient og eventuelt pårørende oplever kontinuitet i indlæggelsen. At ventetid til udredning og hospitalsbehandling til stadighed følger den aktuelle behandlingsgaranti og står i et rimeligt forhold til indlæggelsesdiagnose. Desuden skal der allerede før og ved indlæggelsen ske en hensigtsmæssig udnyttelse af sengedage på hospitalsafdelingerne. Der skelnes mellem følgende typer af indlæggelser: Planlagte Akutte indlæggelser. Dette omfatter både patienter, der er selvhjulpne og patienter, der modtager kommunalt visiterede sundheds- og serviceydelser. For overskuelighedens skyld tages der i det nedenstående udgangspunkt i det enkelte fagområdes (praktiserende læge, hjemmepleje og hospital) opgaver under de forskellige former for indlæggelser. Praktiserende læges opgaver: Ved planlagte og akutte indlæggelser. Patient/pårørende inddrages i indlæggelsesforløbet med deres viden og kompetencer, behov, og forventninger. Patient /pårørende er velinformerede (Indenrigs- og sundhedsministeriet: Sundhedsloven af 24. juni 2005, kapitel 5, 16) om indlæggelsesdiagnose, evt. supplerende undersøgelser på hospitalet og behandlingsmuligheder samt risiko for komplikationer og bivirkninger ved behandling versus ikke behandling. Ved overvejelse af alternative indlæggelsesmuligheder sker dette i samarbejde med 13

14 kommunens vagthavende hjemmesygeplejerske / visitator. Udarbejde en fyldestgørende henvisning med de nødvendige oplysninger. (Der udarbejdes en fælles elektronisk henvisning). Informere patienten om, at vedkommende skal medbringe egen medicin (ordineret og ekstra medicin i glas/doseringsæsker) og medtage evt. personlige hjælpemidler samt afbestille kommunale sundheds- og serviceydelser, hvis hjemmeplejen ikke er inddraget i indlæggelsen. Ved planlagte indlæggelser skal praktiserende læge tillige: Oplyse og rådgive borger/patient og evt. pårørende om frit sygehusvalg, ventetider, patientvejleder m.m. Sørge for, at alle observationer og forundersøgelser, som kan foretages i primær sektor og/eller ambulant på hospital, er udført inden indlæggelsen. Ved patienter, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp fra kommunen/privat leverandør kan hjemmesygeplejen inddrages i indlæggelsesforberedelserne. Hjemmeplejens opgaver: Ved planlagte og akutte indlæggelsesforløb Overveje alternative kommunale muligheder for indlæggelse. Dette sker i samarbejde med praktiserende læge. Indhente borgerens samtykke til videregivelse af oplysninger til hospitalet Fremsende indlæggelsesrapport og/eller samarbejdsbog elektronisk eller pr. FAX. (Evt. MedCom rapport nr Det gode Kommuneadvis, Desuden fremsendes oplysning om hvem, der er borgerens kontaktperson i kommunen. Evt. hjælp til borgeren i forbindelse med medbringelse af egen medicin ved indlæggelsen (Ordineret og ekstra medicin i glas/doseringsæsker) og evt. vedr. personlige hjælpemidler Sørge for information om indlæggelsestidspunkt med henblik på afbestilling af kommunale serviceydelser. Afbestilling af kommunale serviceydelser. Hospitalets opgaver: Ved planlagte indlæggelser Sikring af en hurtig og kompetent visitation af henviste patienter, så de fastsatte ventetider overholdes, jf. behandlingsgarantierne. Tildele patienten en fast kontaktperson (definition i bilag 1). Indhente patientens samtykke til indhentning af oplysninger fra egen læge og evt. kommunal hjemmepleje Informere patienten om hvilke forberedelsestiltag vedkommende evt. kan gøre inden operation/ behandling og fremsender instruktionspjece om, hvordan det kan gøres. Varsler kommunen, hvis patienten skønnes at få et funktionstab, som efterfølgende kræver en kommunal indsats. Fremsender indlæggelsesadvis elektronisk eller sendes som fax til kommunen. (Evt. MedCom rapport nr. 12 Det gode kommuneadvis Ved indlæggelsen foreligger der en tværfaglig udrednings- og behandlingsplan for 14

15 patienten og evt. supplerende undersøgelsesresultater foreligger med kortest mulig ventetid. Ved behov for yderligere information fra praktiserende læge og/eller hjemmepleje kontaktes disse. Svar inden 24 timer. Ved akutte indlæggelser Tildele patienten en fast kontaktperson. Indhente patientens samtykke til indhentning/videregivelse af oplysninger til egen læge og evt. kommune Afsende minibesked/elektronisk advis til kommunen, hvis der bliver behov for hjemmesygepleje og/eller hjemmepleje. Sendes elektronisk eller sendes som fax. (Evt. MedCom rapport nr. 12 den gode kommuneadvis ) Hurtig udredning af patienten, evt. via medicinsk visitationsafsnit (MVA) Underrette pårørende og egen læge hurtigst muligt efter indlæggelsen Afbestille kommunale serviceydelser, hvis hjemmeplejen ikke er informeret/inddraget i indlæggelsen. Særligt aftales for klyngen af kommuner omkring Hospitalsenhed Vest: Etablering af Med Com indgår i forhold til kvalificering af kommunikationen mellem kommuner, praksis og hospital. Håndtering af dosisdispenseret medicin behandles som tema i regi af den lokale faglige følgegruppe. Den lokale faglige følgegruppe / styregruppe præciserer betaling og varetagelse af transport fra patientens hjem ved alternativ indlæggelse i kommunen. Retningslinierne for samarbejdet vedrørende terminalpatienter drøftes i den lokale faglige følgegruppe. Vedrørende indlæggelse af patienter med åben indlæggelse gennemføres der en kortlægning af antal og omfang i regi af den lokale faglige følgegruppe. Der er på Regionshospitalet Vest etableret en praksis vedrørende åbne indlæggelser, herunder vedrørende cancerpatienter og meget syge kroniske patienter. Praksis er etableret i samarbejde mellem praktiserende læger, hospital og kommuner. Der er ingen aktuelle planer om at ændre de fastlagte aftaler. I forbindelse med åbne indlæggelser træder de samme indlæggelsesprocedurer i kraft som for akutte indlæggelser. Krav 2. Hvordan parterne forebygger uhensigtsmæssige akutte indlæggelser. Fordelt på de tre fagområder (hospital, praktiserende læge og kommune) nævnes der i det følgende i uprioriteret rækkefølge forskellige indsatser, tilbud og metoder til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Særligt aftales for klyngen af kommuner omkring Hospitalsenhed Vest: Kommune, praksis og hospital gennemfører i regi af den lokale faglige følgegruppe en nærmere kortlægning af kommunens, praktiserende lægers og hospitalets indsatsmuligheder. Der aftales en fokus på genindlæggelser, 1 dags indlæggelser og indlæggelse af borgere med kroniske sygdomme (i udgangspunktet borgere med KOL, diabetes II og hjerteinsufficiens), 15

16 samt en proces for den kommende nye akkrediteringsmodel. Særligt aftales for Herning Kommune: I forbindelse med arbejdet med forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser indgår kommune og hospital i en tæt dialog med henblik på at nedbringe omfanget. Indsatsmuligheder for praktiserende læge/vagtlæge: Hyppige observationsbesøg og tilsyn i hjemmet af praktiserende læge/ vagtlæge i samarbejde med hjemmesygeplejen/ døgnvagten Viden om kommunernes alternative tilbud, herunder mulighed for observation af borger i hjemmet som alternativ til indlæggelse Indhentning af råd og vejledning/faglig sparring fra læge på hospital Viden om mulighederne for subakut indlæggelse/udredning dagen efter Viden om udredningsmuligheder fra udgående team fra hospital Herning kommunes indsatser: Tilstrækkelig kapacitet (viden og kompetencer) i hjemmesygeplejen/døgnvagten med specialuddannede kommunale nøglepersoner (demenskonsulenter, palliationssygeplejersker, diabetessygeplejersker, cancer-sygeplejersker, sårsygeplejersker, viden og ressourcer omkring inkontinens, terminalsygepleje og stomisygeplejersker). Aflastningsstuer planlagte (og akutte) på plejehjemmene. Vagtberedskab i form af døgnpleje dog ingen ikke-planlagte udskrivelser til døgnplejen. Vidensformidling til praktiserende læger/vagtlæger om kommunernes alternative tilbud. Hjemmesygeplejerskerne er i telefonisk kontakt med lægerne. Indlæggelses- og udskrivningshåndbogen anvendes som manual i forhold til kontakten. Kommunal ansat praksiskonsulent Herning Kommune er p.t. i rekrutteringsfase. Akut støtte- og aflastningsmuligheder i hjemmet til pårørende, der varetager pasning og pleje af den syge/svage. Herning Kommune kan tilbyde planlagte aflastningsophold. Tillige har kommunen tilbud om hjemmesygeplejerske i hjemmet i form af frivillige demensaflastere i hjemmet. Dette er et samarbejde mellem demenskoordinatoren og de frivillige organisationer. Indsats kan koordineres via hjemmesygeplejersken og omfatter udelukkende planlagte forløb. Patientundervisningstilbud i styrkelse af borgerens/patientens mulighed for egenomsorg/bedre mestring m.m. af sin sygdom/tilstand, så behovet/risikoen for (gen)indlæggelser reduceres. Det kan være udvalgte patientgrupper og/eller personer. Herning Kommune har på dette område hjemmesygeplejerskefunktion, sygeplejeklinikfunktion samt demensundervisningstilbud ved demenskonsulent. Anvendelse af nye teknologiske muligheder til f.eks. observation i hjemmet. I Herning Kommune anvendes personlige alarmsystemer i form af demensbrikker, sengealarmer og ringemåtter. Tillige anvendes personligt pejlingssystem i form af GPS. Området koordineres og følges af kommunens demenskonsulent, som foretager indberetning af magtanvendelse til Kommunalbestyrelsen. Indsatsmuligheder for hospitalet: Let adgang for praktiserende læger til laboratorieydelser og billeddiagnostik på hospitalet, evt. mobil laborantordning Tilbud til praktiserende læger/vagtlæger til få hurtig kontakt til lægekolleger på hospitalet med henblik på råd, vejledning og faglig sparring. 16

17 Mulighed for og let adgang til subakutte ambulante tider Udgående specialistfunktioner (geriatrisk team, palliativ team, pædiatrisk team, ilt- og KOL-sygeplejersker m.m.) Retningslinjer/guidelines for forskellige sygdomme Beskrivelse af patientforløb (hvem, hvad, hvornår), Fælles undervisningsforløb for praktiserende læger og hospitalslæger, for primærsygeplejersker og hospitalssygeplejersker, for hospitalsterapeuter og kommunale terapeuter. Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Etablering af en lokal følgegruppe Der kan etableres en lokal følgegruppe, som kan varetage en række monitorerings- og evalueringsopgaver. Strukturen for de lokale samarbejder besluttes lokalt. Organisatorisk kan en følgegruppe eksempelvis være: centreret omkring det enkelte hospital, med deltagelse af samtlige kommuner, der har indgået aftale med hospitalet, de praktiserende læger samt hospitalet eller centreret om den enkelte bilaterale aftale med deltagelse af den enkelte kommune, hospital og praktiserende læger En lokal følgegruppe kan eksempelvis varetage følgende opgaver: Sikre implementering af og løbende opfølgning på monitorering/kvalitetsmåling Sikre fortsat faglig og kvalitetsmæssig udvikling af området Afklare lokale tvister og problematikker Beskrive og indstille faglige tvister af principiel, faglig og tværgående karakter vedr. sundhedsaftalerne til sundhedskoordinationsudvalget. Metoderne, der kan anvendes i forbindelse med opfølgningen og kvalitetsmålingen er: Audits / gennemgang af konkrete patientforløb Systematisk opfølgning via hospitalernes patienttilfredshedsundersøgelser Fokusgruppeinterviews med sundhedsfagligt personale i primær og sekundær sektor Løbende statistik over færdigbehandlede patienter, genindlæggelser, udvalgte patientgruppers indlæggelses- og udskrivelsesforløb m.m. Vidensdeling sektorerne imellem For at sikre sammenhæng i det samlede sundhedsvæsens indsats og en høj kvalitet i sundhedsydelserne er det nødvendigt, at sundhedspersonalets faglige kompetencer til stadighed forbedres. Det er nødvendigt, at det sker på tværs af sektorer og på visse områder også tværfagligt. Dette sikres bl.a. ved: Temadage for ansatte ved hospitaler og kommuner Etablering af faglige netværk Fælles skolebænk om relevante emner Særligt aftales for klyngen af kommuner omkring Hospitalsenhed Vest: Kommunerne deltager i den lokale styregruppe og faglige følgegruppe, jf. bilag 3. 17

18 Indsatsområde 3: Træningsområdet Krav 1. Den arbejdsdeling, som er aftalt mellem regionen og kommunerne i forhold til levering af genoptræning til patienter efter udskrivning fra sygehus samt beskrivelse af arbejdsdeling aftalt med tredje part. Fælles målsætninger for genoptræningsområdet Regionen og kommunerne er enige om, at det er vigtigt at følge genoptræningsområdet tæt både lokalt i de bilaterale sundhedsaftaler, regionalt og nationalt. Kommunerne har myndigheds- og finansieringsansvaret for den ambulante genoptræning efter udskrivning, men det er hospitalslægerne, som lægefagligt vurderer borgernes behov for genoptræning efter hospitalsbehandling ved at udarbejde en genoptræningsplan. Kommunernes styringsmuligheder er derfor reelt begrænsede. Regionen og kommunerne er opmærksomme på denne problemstilling. Regionen og kommunerne vil sikre, at der løbende er dialog omkring og registrering / dokumentation af: Hvor mange borgere der modtager genoptræningsplan Hvilke diagnoser og funktionsniveau som tilbydes genoptræning, henholdsvis som specialiseret ambulant genoptræning og almindelig ambulant genoptræning Samtidig vil regionen og kommunerne sikre, at: Regionen varsler kommunerne i tilfælde af en aktivitetsstigning/øget antal operationer Regionen varsler kommunerne, hvis der sker ændringer i behandlingsformer, som har afledte virkninger på genoptræningsområdet Kommunerne varsler regionen om hjemtrækning af genoptræningsopgaver. Dialogen og til stadighed korrekt registrering og dokumentation af genoptræningsaktiviteten skal sikre, at der med strukturreformen ikke sker en utilsigtet serviceudvidelse. Ifølge sundhedsloven har kommunerne myndigheds- og finansieringsansvaret for den ambulante genoptræning efter udskrivning. Den ambulante genoptræning kan være henholdsvis specialiseret og almindelig ambulant genoptræning. Det er en lægefaglig vurdering, om den ambulante genoptræning efter udskrivning er specialiseret eller almindelig ambulant. Vurderingen fremgår af genoptræningsplanen. Det er kommunen der har ansvaret for serviceniveauet for den almindelige ambulante genoptræning - indenfor genoptræningsplanens rammer. Særligt aftales for klyngen af kommuner omkring Hospitalsenhed Vest: I forlængelse af de fælles målsætninger konstateres det, at det ikke har været hensigten med den nye lov at øge kapaciteten af det samlede genoptræningstilbud. Der konstateres forskel mellem hvor meget genoptræning region og kommune forventer at foregå på hospitalerne og i kommunen. 18

19 Der aftales en fælles fokus på gråzonen mellem almen og specialiseret genoptræning. Der aftales en audit. Det konkrete indhold i denne audit aftales i den faglige følgegruppe / styregruppe. Specialiseret ambulant genoptræning Som det fremgår af bekendtgørelsens 2, stk. 4, skal genoptræning ydes på et hospital i en af følgende situationer: Hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. Hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der af hensyn til patientens sikkerhed, forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i hospitalsregi eksempelvis den første periode af et hjerterehabiliteringsforløb. Det, der er afgørende for, om en ambulant genoptræningsopgave skal placeres på et hospital, er tilstandens kompleksitet/borgerens funktionsniveau. Sygdommen eller sygdommens sværhedsgrad vil sjældent alene kunne afgrænse opgaveplaceringen. Almindelig ambulant genoptræning Den almindelige, ambulante genoptræning kan foregå uden supervision af speciallæge eller et hospitals udstyr. Kommunen kan vælge at løse opgaven ved egne institutioner eller ved at købe genoptræningsydelsen ved hospitalerne, hos privat praktiserende fysioterapeuter eller andre udbydere. Opgavefordeling Det primære samarbejde foregår med Hospitalsenheden Vest. Særligt aftales for klyngen af kommuner omkring Hospitalsenhed Vest: Det aftales, at kommune og hospital yderligere kortlægger deres respektive tilbud og arbejdsdeling i regi af den lokale faglige følgegruppe / styregruppe. I forbindelse med udskrivning af patienter fra hospitalet foretager hospitalets terapeuter i visse tilfælde et besøg i patientens eget hjem med henblik på at vurdere om hjemmet er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til patientens funktionsniveau. Det aftales, at sådanne hjemmebesøg vedrørende indretning af patientens bolig kun sker efter forudgående aftale mellem hospitalet og kommunen. Vedrørende indlagte patienter foretages der efter lægelig ordination hjemmebesøg som led i behandlingen og som led i den akutte genoptræning. Området drøftes i regi af styregruppen. Krav 2. Hvordan parterne sikrer kommunikation mellem sygehuset, den praktiserende læge og kommunen i forbindelse med udskrivning fra sygehus af patienter med et genoptræningsbehov. Konkret skal aftalen fastlægge indholdet af en kontaktpersonordning. Genoptræningsplan 19

20 Det fremgår af udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner, at Regionsrådet skal tilbyde en individuel genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra hospital. Hospitalet udarbejder genoptræningsplanen. Borgeren skal senest ved udskrivning have udleveret genoptræningsplanen. Borgeren skal være med til at fastlægge indholdet af genoptræningsplanen. Genoptræningsplanen skal formuleres i et sprog, som borgeren kan forstå. Fagudtryk skal forklares. Særligt aftales for klyngen af kommuner omkring Hospitalsenhed Vest: Når Med Com-standarden (Bilag 1) er pilottestet og tilgængelig vil parterne arbejde målrettet mod at kunne udveksle genoptræningsplanerne elektronisk. Særligt fokuspunkt for Herning Kommune: Herning Kommune ønsker indført elektronisk udveksling snarest, i henhold til aftaler om elektronisk dokumentudveksling mellem offentlige myndigheder, E-dag 2. Området udgør et fælles fokuspunkt. Kopi af genoptræningsplanen og relevant information om borgeren, eksempelvis testresultater, vedlægges genoptræningsplanen og sendes efter aftale med borgeren til hjemkommunen senest ved borgerens udskrivning. Genoptræningsplanen sendes endvidere efter aftale med borgeren til borgerens egen læge. Hvis borgeren har behov for specialiseret genoptræning, sendes genoptræningsplanen efter aftale med borgeren til det valgte hospital. Genoptræningsplan efter udskrivning fra andet offentligt hospital end hjemhospitalet (lands- landsdelsbehandling eller frit valg) Hjemhospitalet er det hospital tættest på borgeren, som kan varetage genoptræningsopgaven. Det behandlende hospital udarbejder en genoptræningsplan. Ved specialiseret genoptræning sendes genoptræningsplanen efter aftale med borgeren til det hospital, som skal varetage genoptræningen. Kopi af genoptræningsplan sendes efter aftale med borgeren til hjemkommunen. Ved almindelig, ambulant genoptræning sendes genoptræningsplanen efter aftale med borgeren til hjemkommunen, som varetager genoptræningen. Genoptræningsplan efter udskrivning fra privathospital (udvidede frie sygehusvalg) Privathospitalet udarbejder en genoptræningsplan. Ved specialiseret genoptræning sendes genoptræningsplanen efter aftale med borgeren til hjemhospitalet. Kopi af genoptræningsplan sendes efter aftale med borgeren til hjemkommunen. Ved almindelig ambulant genoptræning sendes genoptræningsplanen efter aftale med borgeren til hjemkommunen, som varetager genoptræningen. Genoptræningsplan efter udskrivning fra privathospital (egenbetaling) Ved udskrivning fra et privathospital, hvor borgeren er blevet behandlet for egen regning, 20

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Samsø Kommune. Region Midtjylland

Samsø Kommune. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Odder Kommune. Region Midtjylland

Odder Kommune. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Horsens Kommune. Region Midtjylland

Horsens Kommune. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND

SUNDHEDSAFTALE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND SUNDHEDSAFTALE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Side 1 af 95 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 AFTALE OM INDLÆGGELSES- OG UDSKRIVNINGSFORLØB...11 INDLÆGGELSE... 11

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE MELLEM ODDER KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND

SUNDHEDSAFTALE MELLEM ODDER KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND SUNDHEDSAFTALE MELLEM ODDER KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Side 1 af 105 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 AFTALE OM INDLÆGGELSES- OG UDSKRIVNINGSFORLØB... 12 INDLÆGGELSE...12

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

Syddjurs. Region Midtjylland

Syddjurs. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Randers. Region Midtjylland

Randers. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Silkeborg Kommune. Region Midtjylland

Silkeborg Kommune. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

UDKAST TIL GENEREL SUNDHEDSAFTALE FOR REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL GENEREL SUNDHEDSAFTALE FOR REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL GENEREL SUNDHEDSAFTALE FOR REGION MIDTJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE: GENERELLE SUNDHEDSAFTALER BAGGRUND, FORHANDLINGER, OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER OG SAMARBEJDSSTRUKTUR.... 3 UDKAST TIL AFTALE OM INDLÆGGELSES-

Læs mere

Struer. Midtjylland. I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet.

Struer. Midtjylland. I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet. Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSAFTALE MELLEM ÅRHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL SUNDHEDSAFTALE MELLEM ÅRHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL SUNDHEDSAFTALE MELLEM ÅRHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse Generelle sundhedsaftaler, baggrund, forhandlinger, opmærksomhedspunkter og Samarbejdsstruktur 3 Udkast til aftale

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Favrskov. Region Midtjylland

Favrskov. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Århus Kommune. Region Midtjylland

Århus Kommune. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

! % &' %!(! )!& * + + %!,,!+*!+-. /+ %!,!!+0 % 1,+%!*/ #! %! 1% % %!,!!! + * %!,!!2(%3, ! % +* + %!(!, 4

! % &' %!(! )!& * + + %!,,!+*!+-. /+ %!,!!+0 % 1,+%!*/ #! %! 1% % %!,!!! + * %!,!!2(%3, ! % +* + %!(!, 4 Bilag til punkt 4 !"! #!! $$$! #!!! % &' %!(! )!& * + + %!,,!+*!+-. /+ %!,!!+0 % 1,+%!*/ #! %!!+%!(!1,1-(* +,% 1% %+0 0 + %!,!!! + * %!,!!2(%3,! % +* + %!(!, 4 5/(,(,+/!%!+*+ %!,! / %!,! +! %!+%!* +! +-!/

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Arbejdsdelingen på træningsområdet

Arbejdsdelingen på træningsområdet Arbejdsdelingen på træningsområdet Sundhedsstyrelsens konference 2. nov. 2007 Lars Folmer Hansen, Kalundborg Kommune Formand projektgruppen vedr. træning Inger Helt Poulsen, Region Sjælland Kontaktperson

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Sundhedsaftalerne Region Midtjylland

Sundhedsaftalerne Region Midtjylland Sundhedsaftalerne Region Midtjylland Det somatiske område LOMMEHÅNDBOG for personale på hospitaler, i kommuner og praksissektoren Lommehåndbogen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning HØRINGSFORSLAG Grundaftale om genoptræning 29. februar 2008 1 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Den arbejdsdeling, som er aftalt mellem regionen og kommunerne i forhold til levering af genoptræning til patienter

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007.

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007. Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Sundhedsaftale. for Norddjurs Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale

Sundhedsaftale. for Norddjurs Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale Sundhedsaftale for Norddjurs Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale Mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland Gældende fra 1. december 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Sundhedsaftaler 2008. 4. udkast, 5.6.08

Sundhedsaftaler 2008. 4. udkast, 5.6.08 Sundhedsaftaler 2008 4. udkast, 5.6.08 Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter... 5 Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Afdelingen for Kommunesamarbejde Dato: 22. december 2006 Journalnr.: 06/349 Initialer: JMS Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Introduktion Følgende forslag til specifikke aftalepunkter

Læs mere

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb 2010-2014 Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 psykiatrisk forløb Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet en pjece med et sammendrag af sundhedsaftalen for indsatsområdet»mennesker

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Nærværende bilag indeholder input til de politiske målsætninger, som temagrupperne ser relevante for deres pågældende delområde.

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Ane Friis Bendix Sundhedschef, Frederiksberg Kommune Klip fra Sundhedsloven 2 Loven skal opfylde behovet for:

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Resumé af Sundhedsaftalerne

Resumé af Sundhedsaftalerne Resumé af Sundhedsaftalerne Følgende resumé er et sammendrag af regionernes sundhedsaftaler med kommunerne med henblik på at skabe et overblik over, hvorvidt og hvordan Sundhedsplanerne inkluderer palliation.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SAMARBEJDET Region Sjælland og de 17 kommuner har i 2015 indgået en ny sundhedsaftale. Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng

Læs mere

Fælles værdier som grundlag for det gode patientforløb. Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Silkeborg Kommune

Fælles værdier som grundlag for det gode patientforløb. Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Silkeborg Kommune Fælles værdier som grundlag for det gode patientforløb Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Silkeborg Kommune Lidt om Silkeborg Kommune Danmarks 11. største kommune 87.000 borgere 7500 ansatte Fusion af

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Aabenraa Kommune. Region Syddanmark

Aabenraa Kommune. Region Syddanmark Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Haderslev Kommune. Region Syddanmark

Haderslev Kommune. Region Syddanmark Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere