MINISTERSTVO ZA TRUD I SOCIJALNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINISTERSTVO ZA TRUD I SOCIJALNA"

Transkript

1 POLITIKA MINISTERSTVO ZA TRUD I SOCIJALNA ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА По скратена постапка Skopje, ноември, 2008 godina 1

2 ВОВЕД I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ Во Република Македонија, областа на социјалната заштита е уредена со Zakonot za socijalnata za{tita ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005, 40/2007 i 98/2008). Предложените измени и дополнувања на овој закон се во насока на poednostavuvaње на postapkata za ostvaruvawe na одделни prava од социјалната заштита, vo ramkite na Proektot za regulatorna gilotiwa na Vladata na Republika Makedonija, koj ima za cel namaluvawe na administrativnite barieri. Утврдена е потреба od posebna pomo{ na decata i mladincite bez roditeli i roditelska gri`a, zaradi nivno adaptirawe vo socijalnata sredina, po престанокот на сместување во ustanovata ili zgri`uva~koto semejstvo. Utvrdena e potreba za zgolemuvawe na socijalnata sigurnost na semejstvata vo koi decata ne `iveat so dvata roditela, како и на повеќедетните семејства. II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА Основна цел на предложените измени и дополнувања на Законот за социјалната заштита е voveduvawe na na~eloto mol~eweто zna~i odobruvawe pri ostvaruvawe na pravo na ednokratna pari~na pomo{, socijalna pari~na pomo{ i pari~na pomo{ na lice koe do 18 godini imalo status na dete bez roditeli i roditelska gri`a, skratuvaње на rokot za izdavawe potvrdi i uverenija za statusot na korisnikot na socijalna za{tita, soglasno so slu`benata evidencija vo centrite za socijalna rabota, so единствена цел за poednostavuvaње на postapkata za ostvaruvawe na ovie prava. Цел на овие измени и дополнувања е и подобрување на социјалниот статус за одредени категории на граѓани. Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита се заснова на уставната определба, правото на социјална сигурност и социјално осигурување се утврдува со закон и начелата на хуманизам, социјална правда и солидарност. Предложените измени и дополнувања на Законот за социјалната заштита ги содржат следниве решенија: 2

3 Поедноставување на постапките и намалување на административните бариери Обезбедување на еднократна парична помош на децата без родители и родителска грижа по нивното напуштање на установата или згрижувачкото семејство, заради овозможување на нивно вклучување во општествената заедница Подобрување на социјалниот статус на децата кои живеат со еден родител Подобрување на социјалниот статус на повеќедетните семејства Создавање основа за формирање посебна комисија во второстепени постапки за право на постојана парична помош и паричен надоместок за помош и нега од друго лице Допрецизирање на одредени одредби, согласно сознанијата од досегашната имплементација. III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА Предлогот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита ќе предизвика фискални импликации врз Буџетот на РМ. До крајот на 2008 година потребни се денари, а во наредните години потребни се ,00 денари на годишно ниво за 25 деца, односно младинци. IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ,ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЕЛКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ Средставата за спроведување на предложените измени и дополнување на Законот за социјалната заштита ќе се реализираат од Буџетот на Република Македонија, раздел Социјална заштита, Програма 41 - Надоместоци по основа на права од социјална заштита. Средствата се обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2008 година. Предложените измени и дополнување не предизвикуваат материјални трошоци за корисниците на социјална заштита. VI. PREDLOG ZA DONESUVAWE NA ZAKONOT PO SKRATENA POSTAPKA 3

4 Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон согласно со член 170 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на РМ" број 91/08), oвој закон се предлага да се донесе по скратена постапка. Predlog на Зakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata za{tita Чlen 1 Vo Zakonot za socijalnata za{tita ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05, 111/05, 40/07 i 98/08), vo ~lenot 20-a alineja 2 se menuva i glasi: "- ne pobaralo izdr`uvawe od liceto koe e dol`no da go izdr`uva vrz osnova na Zakonot za semejstvoto, osven ako centarot za socijalna rabota utvrdi deka liceto koe spored zakon e dol`no da go izdr`uva bi ostanalo bez minimum sredstva za egzistencija, poniski od visinata na postojanata pari~na pomo{ utvrdena so ovoj zakon," Vo alineja 4 po zborovite: " za naslednik" se dadavaat zborovite: " vo period od dve godini pred podnesuvawe na baraweто za ostvaruvawe na pravo na postojana pari~na pomo{ i socijalna pari~na pomo{;" Чlen 2 Vo ~lenot 23 vo stav 2 to~kata na krajot na re~enicata se zamenuva so zapirka i se dodavaat zborovite: " ednokratna pari~na pomo{ za novoroden~e, родителски додаток за дете и zakonska izdr{ka za dete vo visina do 30% od просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година. " 4

5 Чlen 3 Vo ~lenot 29-v vo stav 2 to~kata na krajot na re~enicata se zamenuva so zapirka i se dodavaat zborovite: " ednokratna pari~na pomo{ za novoroden~e, родителски додаток за дете i zakonska izdr{ka za dete vo visina do 30% od просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година. " Чlen 4 Vo ~lenot 34 po stav 4 se dodava nov stav 5 koj glasi: " Po isklu~ok od stav 3 na ovoj ~len, iznosot na ednokratnata pari~na pomo{ iznesuva denari za dete ili mladinec bez roditeli i bez roditelska gri`a, koj po napolnuvawe na osumnaeset godi{na vozrast ja napu{ta ustanovata ili zgri`uva~koto semejstvo, zaradi negovo adaptirawe vo socijalnata sredina. " Stavovite 5,6 i 7 stanuvaat stavovi 6, 7 i 8. Чlen 5 Vo ~lenot 62 alineja 3 se menuva i glasi: " - re{ava za pravata utvrdeni so Zakonot za za{tita na decata, i toa: detski dodatok, poseben dodatok, ednokratna pari~na pomo{ za novoroden~e i roditelski dodatok za dete; " Чlen 6 Vo ~lenot 90 po stav 2 se dodava nov stav 3 koj glasi: "Ministerot so re{enie formira komisija za izgotvuvawe na naod, ocena i mislewe, za re{avawe po izjavena `alba protiv prvostepeno re{enie so koe e odbieno baraweto za ostvaruvawe na pravo na postojana pari~na pomo{ i pravoto na pari~en nadomestok za pomo{ i nega od drugo lice." Stavot 3 stanuva stav 4. Чlen 7 Po ~lenot 94 se dodavaat tri novi ~lena 94-a, 94-b i 94-v koi glasat: " ^len 94-a Centarot izdava potvrda i uverenie za statusot na korisnikot na socijalna za{tita soglasno so slu`benata evidencija, vo rok od deset dena od denot na podnesuvawe na baraweto. 5

6 Чlen 94-b Centarot vo postapkata za ostvaruvawe na pravo na ednokratna pari~na pomo{, socijalna pari~na pomo{ i pari~na pomo{ na lice koe do 18 godini imalo status na dete bez roditeli i roditelska gri`a, dol`en e da donese re{enie vo rok od 30 dena od denot na podnesuvawe na baraweto so potrebnata dokumentacija. Formata i sodr`inata na obraсците na baraweto i potrebnata dokumentacija za ostaruvawe на правата od stav 1 na ovoj ~len gi propi{uva ministerot. Чlen 94-в Пo istekot na rokot od чlen 94-b став 1 на овој закон, подносителот на барањето во рок од пет дена има право да поднесе барање за донесување решение до директорот на центарот. Формата и содржината на образецот на барањето од став 1 на овој член го пропишува министерот. Директорот на центарот во рок од пет дена од приемот на барањето, донесува решение по барањето од став 1 на овој член со кое ќе констатира дека барањето е уважено, врз основа на кое странката ќе го оствари правото од член 94-б став 1 на овој закон. Решението од став 3 на овој член директорот го донесува откако претходно ќе утврди дека поднесокот не содржи формални недостатоци, сите пропишани документи се доставени, поминал рокот за решавање утврден во член 94-б став 1 на овој закон и барањето за донесување на решение е поднесено во рокот и на пропишаниот образец од член 94-б став 2 од овој закон и став 2 на овој член, Кон барањето од став 2 на овој член странката поднесува копие од барањето од член 94-б став 2 од овој закон." Чlen 8 Vo ~lenot 95 se dodava stav 2 koj glasi: "Pravoto na socijalna pari~na pomo{ se ostvaruvaat od prviot den na naredniot mesec po podnesuvaweто na baraweto." Чlen 9 Propisите od ~len 94-b stav 2 и 94-в став 2 na ovoj zakon ministerot }e gи donese najdocna vo rok od eden mesec od denot na vleguvawe vo sila na ovoj zakon. Чlen 10 Во членот 126 став 1 по алинеја 3 се додава нова алинеја 4 која гласи: " не донесе решeние ( член 94-v sтav 3)." 6

7 Чlen 11 Se ovlastuva Zakonodavno-pravnata komisija na Sobranieto na Republika Makedonija da utvrdi pre~isten tekst na Zakonot za socijalnata za{tita. Чlen 12 Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`beniot vesnik na Republika Makedonija", a ~len 5 }e otpo~ne da se primenuva od 1 januari 2009 godina. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ NA ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА I.Објаснување на содржината на одредбите на Предлог na законот за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита: Vo oblasta na socijalnata za{tita utvrdena e potreba za poednostavuvawe na postapkata za ostvaruvawe na poedini prava od socijalnata za{tita, vo ramkite na Proektot za regulatorna gilotiwa na Vladata na Republika Makedonija, koj ima za cel namaluvawe na administrativnite barieri. Vo ovaa nasoka se voveduva na~eloto mol~ewe zna~i odobruvawe vo postapkite za ostvaruvawe na pravo na ednokratna pari~na pomo{, socijalna pari~na pomo{ i pari~na pomo{ na lice koe do 18 godini imalo status na dete bez roditeli i roditelska gri`a, se skratuva rokot za izdavawe potvrdi i uverenija za statusot na korisnikot na socijalna za{tita, soglasno so slu`benata evidencija vo centrite za socijalna rabota. 7

8 Zaradi potrebata od posebna pomo{ na decata i mladincite bez roditeli i roditelska gri`a po napu{tawe na ustanovata ili zgri`uva~koto semejstvo, se predviduva ostvaruvawe na pravo na ednokratna pari~na pomo{, zaradi nivno adaptirawe vo socijalnata sredina. Iznosot na zakonskaта izdr{ka za dete se presmetuva vo vkupniot prihodot na semejstvoto pri ostvaruvawe na pravo na socijalna pari~na pomo{ i postojana pari~na pomo{. So cel da se podobri socijalnata sigurnost i da se ovozmo`i pogolema za{tita na ovie semejstva koi se nao aat vo socijalen rizik, se predviduva iznosot na ednokratnata pari~na pomo{ za novoroden~e, родителскиот додаток за дете и zakonskata izdr{ka na dete vo visina do 30% od просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година, pove}e da ne se zema vo predvid pri presmetuvawe na vkupnite prihodi na semejstvoto ili doma}instvoto pri ostvaruvawe na pravo na socijalna pari~na pomo{ i postojana pari~na pomo{. So ~len 1 od Predlogot na Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata za{tita se vr{i doprecizirawe na odredbata i se ovozmo`uva edinstvena primena vo postapkite {to se vodat vo centrite za socijalna rabota. Pravnoto dejstvo na negativniot uslov za ostvaruvawe na pravo na socijalna pari~na pomo{ i postojana pari~na pomo{ во случај кога корисникот не се прифатил за законски наследник на оставина se skratuva i se opredeluva vo period od dve godini pred podnesuvawe na barawetо. So ~len 2 se predviduva iznosot na ednokratnata pari~na pomo{ za novoroden~e, родителскиот додаток за дете и zakonskata izdr{ka na dete vo visina do 30% od просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година, da ne se zema vo predvid pri presmetuvawe na vkupnite prihodi na semejstvoto pri ostvaruvawe na pravo na postojana pari~na pomo{. So ~len 3 se predviduva iznosot na ednokratnata pari~na pomo{ za novoroden~e, родителскиот додаток за дете и zakonskata izdr{ka na dete vo visina do 30% od просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година, da ne se zema vo predvid pri presmetuvawe na vkupnite prihodi na semejstvoto ili doma}instvoto pri ostvaruvawe na pravo na socijalna pari~na pomo{. 8

9 So ~len 4 se voveduva pravo na ednokratna pari~na pomo{ vo iznos od denari za dete ili mladinec bez roditeli i bez roditelska gri`a, koj po napolnuvawe na osumnaeset godi{na vozrast ja napu{ta ustanovata ili zgri`uva~koto semejstvo, zaradi negovo adaptirawe vo socijalnata sredina. So ~len 5 se utvrduva nadle`nost za centrite za socijalna rabota da re{avaat za novite prava utvrdeni so Zakonot za za{tita na decata i toa ednokratna pari~na pomo{ za novoroden~e i roditelski dodatok za dete. So ~len 6 se dava zakonska osnova za formirawe na komisija za izgotvuvawe na vtorostepen naod, ocena i mislewe, zaradi sproveduvawe na postapka po izjavena `alba protiv prvostepeno re{enie so koe e odbieno baraweto za ostvaruvawe na pravo na postojana pari~na pomo{ i pravoto na pari~en nadomestok za pomo{ i nega od drugo lice. So ~len 7 se skratuva rokot za izdavawe potvrdi i uverenija za statusot na korisnikot na socijalna za{tita soglasno so slu`benata evidencija vo centrite za socijalna rabota i se voveduva примената на na~eloto mol~ewe zna~i odobruvawe vo postapkite za ostvaruvawe na pravo na ednokratna pari~na pomo{, socijalna pari~na pomo{ i pari~na pomo{ na lice koe do 18 godini imalo status na dete bez roditeli i roditelska gri`a. So ~len 8 se precizira koristeweto na pravoto na socijalna pari~na pomo{. II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ Со оглед на тоа што со изменувањето и дополнувањето на Законот за социјалната заштита се воведува нова категорија на корисници на правото на еднократна парична помош, поедноставување на постапката и подобрување на спроведувањето на законот, решенијата содржани во одредбите се меѓусебно поврзани и се однесуваат на иста правна работа. III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА. 9

10 Со предложените измени и дополнувања ќе се поедностави постапката за остварување на одредени права од социјална заштита и ќе се подобри социјалната состојба на одредени категории на граѓани. IV. ПРИЧИНИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДРЕДБИ КОИ ИМААТ ПОВРАТНО ДЕЈСТВО Измените и дополнувањата на Законот за социјалната заштита не предвидуваат одредби со повратно дејство. Tekst na odredbite na Zakonot za socijalnata za{tita koi se menuvaat ^len 20-a Pravo na postojana pari~na pomo{ i pravo na socijalna pari~na pomo{, ne mo`e da ostvari lice koe: 10

11 - mo`e samo da se izdr`uva, - ne pobaralo izdr`uvawe od liceto koe e dol`no da go izdr`uva vrz osnova na Zakonot za semejstvoto, osven ako centarot za socijalna rabota utvrdi deka liceto koe spored zakonot e dol`no da go izdr`uva ne e vo mo`nost da go dava izdr`uvaweto, - ne ostvarilo izdr`uvawe vrz osnova na sklu~en dogovor za do`ivotna izdr{ka, a ne pokrenalo postapka za raskinuvawe na toj dogovor, - ne dostavilo dokaz deka e povedena postapka za raspredelba na ostavinata na ostavitel, na koja mo`e da se javi kako naslednik soglasno zakon ili vo tekot na postapkata ne se prifatilo za naslednik i - mo`e da obezbedi izdr`uvawe po druga osnova. ^len 23 Za socijalno neobezbedeno lice, vo smisla na ovoj zakon, se smeta lice koe nema prihodi ili ~ii prihodi po site osnovi, kako prihod na celoto semejstvo, se pomali od postojanata pari~na pomo{ utvrdena so ovoj zakon. Kako prihod vo smisla na stav 1 na ovoj ~len, ne se smeta pari~en nadomestok za pomo{ i nega od drugo lice, detski dodatok i poseben dodatok ostvaren vrz osnova na drugi propisi. ^len 29-v Mese~niot prihod na liceto, semejstvoto ili doma}instvoto se opredeluva spored prose~niot mese~en prihod na liceto, odnosno na site ~lenovi, ostvaren po site osnovi vo poslednite tri meseci pred podnesuvawe na baraweto za ostvaruvawe na pravo za socijalna pari;na pomo{. Kako prihod, vo smisla na stav 1 na ovoj ~len, ne se smetaat: pari~en nadomestok za pomo{ i nega od drugo lice, detski dodatok i poseben dodatok, nadomestoci za telesno o{tetuvawe, nadomestok po osnova na rabotno anga`irawe, ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura za pretrpena elementarna nepogoda i pari~en nadomestok za tro{oci za zgri`eno lice vo zgri`uva~ko semejstvo. ^len 34 Ednokratna pari~na pomo{ ili pomo{ vo natura se dodeluva na lice ili semejstvo, koi se na{le vo polо`ba na socijalen rizik, zaradi pretrpena prirodna nepogoda ili epidemija, podolgo lekuvawe vo zdravstvena ustanova, ili druga socijalna kriza. 11

12 Pod pomo{ vo natura, vo smisla na ovoj zakon, se podrazbira obezbeduvawe na obleka, ishrana i drugi sredstva neophodni za minimalna egzistencija na gra aninot i semejstvoto. Iznosot na ednokratnata pari~na pomo{ mo`e da iznesuva najmnogu do visina na dve prose~ni mese~ni neto plati po rabotnik vo Republika Makedonija ostvareni vo poslednite tri meseci. Iznosot na ednokratnata pari~na pomo{ so akt go opredeluva minsterot. Ednokratnata pari~na pomo{ se ostvaruva vo centarot za socijalna rabota, a vo itni i neodlo`ni slu~ai ministerot mo`e da ja dodeli ednokratnata pari~na pomo{. Protiv re{enieto na ministerot od stavot 5 na ovoj ~len mo`e da se izjavi `alba do Komisijata na Vladata za re{avawe na upravni raboti vo vtor stepen od oblasta na trudot, socijalnata politika i zdravstvoto (vo natamo{niot tekst: Komisijata na Vladata). Pravoto od stav 1 na ovoj ~len po isklu~ok vo nesre}ni slu~ai, akutna bolest koja bara bolni~ko lekuvawe i sli~no mo`e da go koristat i dr`avjani na Republika Makedonija koi nemaat postojano `iveali{te, kako i stranci koi nemaat postojan prestoj na `iveewe vo Republika Makedonija. ^len 62 Od delokrugot na javnite ovlastuvawa centarot gi vr{i slednive raboti: - re{ava za pravata od socijalna za{tita, utvrdeni so ovoj zakon; - re{ava za rabotite utvrdeni so semejno-pravnite propisi; - re{ava za pravata utvrdeni so Zakonot za za{tita na decata, i toa: detski dodatok, poseben dodatok i pomo{ za oprema na novoroden~e; - re{ava za pravoto utvrdeno so Zakonot za azil i privremena za{tita i toa pari~na pomo{ na lice so status na priznaen begalec i na lice pod humanitarna za{tita; - postapuva po rabotite utvrdeni so krivi~no-pravnite propisi i - vr{i i drugi raboti utvrdeni so zakon. ^len 90 Po baraweto za ostvaruvawe na pravo od socijalna za{tita vo prv stepen re{ava centarot nadle`en za podra~jeto na koe podnositelot na baraweto ima `iveali{te. Po `albata protiv re{enieto na centarot re{ava ne go odlo`uva izvr{uvaweto na re{enieto. 12

13 ^len 95 Pravoto na postojana pari~na pomo{ i pari~en nadomestok za pomo{ i nega od drugo lice se ostvaruvaat od prviot den na mesecot vo koj e podneseno baraweto. Чlen 126 Globa vo iznos od do evra vo denarska protivvrednost }e se izre~e za prekr{ok na ustanovata za socijalna za{tita ili drugo pravno lice, odnosno globa vo iznos od 800 do evra vo denarska protivvrednost }e se izre~e i na fizi~ko lice koe vr{i opredeleni raboti od socijalna za{tita, ako: - korisnikot na socijalna za{tita go postavuva vo neednakva polo`ba (~len 7-v); - ne izvesti za prestanok na rabota na privatnata ustanova (~len 45-a); - fizi~ko lice ne vodi evidencija za korisnicite i dadenite uslugi (~len 89-p stav 1 alineja 3) i ne izvesti za privremeniot prestanok za vr{ewe na rabotite (~len 89-u stav 2); - pravnoto lice prodol`i so davawe na uslugi na stari lica i vozrasni lica so telesna popre~enost sprotivno na odredbite na ovoj zakon, po donesenoto re{enie za zabrana za vr{ewe na rabotite od socijalnata za{tita (~len 126); - ne pru`i socijalna za{tita na lice vo polo`ba od socijalen rizik (~len 63 stav 1 alineja 2); - ne vodi ili neuredno ja vodi propi{anata evidencija i dokumentacija (~len 59 stav 1); - ne primi korisnik na pravo od socijalna za{tita, a vo ustanovata ima mesto ili go otpu{ti pred da gi prezeme potrebnite merki (ustanovite za socijalna za{tita od ~len 74 do 88); - ne gi sprovede merkite utvrdeni vo ~len 113 stav 3 od ovoj zakon; - ne postapi po re{enieto za otstranuvawe na konstatiranite nedostatoci i nepravilnosti vo opredeleniot rok (~len 118-q stav 1 alineja 1 i 2); - ne ja po~ituva zabranata za sproveduvawe na merki i prezemawe raboti koi se vo sprotivnost so zakonot i drug propis, pri vr{ewe raboti od socijalna za{tita, ( ~len 118- m stav 1 alineja 1); - ne ja po~ituva zabranata za rabota na ustanova za socijalna za{tita i drugo pravno ili fizi~ko lice koe vr{i odredeni raboti od socijalna za{tita i ne gi prezema drugite merki od ~len 118-o stav 1 alineja 1 i 2 na ovoj zakon; 13

14 - onevozmo`i vr{ewe na nadzor nad stru~nata rabota (~len 123) i - vo opredelen rok ne prezeme merki za otstranuvawe na utvrdenite nedostatoci od izvr{eniot nadzor nad stru~nata rabota i za toa ne go izvesti Ministerstvoto za trud i socijalna politika i Zavodot za socijalni dejnosti (~len 125). Globa vo iznos od 800 do evra vo denarska protivvrednost }e se izre~e i na fizi~ko lice koe vr{i opredeleni raboti od socijalna za{tita za prekr{ocite od stavot 1 na ovoj ~len. Globa vo iznos od 700 do 1000 evra vo denarska protivvrednost }e se izre~e i na odgovornoto lice vo ustanovata za socijalna za{tita i na rabotnikot koj neposredno gi vr{i rabotite za prekr{ocite od stavot 1 na ovoj ~len." 14

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

PREDLOG ZAKON ZA VOZILA

PREDLOG ZAKON ZA VOZILA PREDLOG ZAKON ZA VOZILA GLAVA I. OP[TI ODREDBI ^len 1 Predmet na zakonot So ovoj zakon se utvrduvaat uslovite za pu{tawe na pazar i po~etokot na koristewe na vozilata, registracijata i tehni~kata ispravnost

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата. Понеделник, 14 ноември 1977 Скопје Број 39 Год. ХХХIII Претплатата

Læs mere

Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари С О Д Р Ж И Н А 879.

Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари С О Д Р Ж И Н А 879. Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk Стр. 879. Закон за локалните избори (Пречистен текст)... 1 880. Закон за државјанството на

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари. Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари.  Стр. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 1541. Уредба за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите

Læs mere

ПРАВИЛНИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛАТА ( Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.

ПРАВИЛНИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛАТА ( Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br. Vrz osnova na ~len 11 stav (1) alineja 2 i ~len 67, stav (2) od Zakonot za vozila ( Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.140/2008) ministerot za ekonomija donese ПРАВИЛНИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

Læs mere

674. Член 6. (2) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата

674. Член 6. (2) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата "Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Вторник, 25 јуни 2002 Скопје Број 42 Год. LVIII Аконтацијата за 2002 година изнесува 8.000 денари. Овој број чини

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Четврток, 12 декември 1996 Скопје Број 66 Год.LII Претплатата за 1996 година

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари.

С О Д Р Ж И Н А. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари. www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 1625. Одлука за потврдување на Финансискиот план за 2011 година

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА У К А З бр. 16 од година УКАЗ бр УКАЗ бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА У К А З бр. 16 од година УКАЗ бр УКАЗ бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Понеделник, 15 јули 1996 Скопје Број 35 Год.LII Аконтаццјата за 1996 година

Læs mere

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ oд Второто продолжение на Седумдесет и првата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 8 јули 1997 година Скопје, јули 1997 година

Læs mere

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ ЕУ НОВОСТИ Број 13 мај - јуни 2012 година СКОПЈЕ Петок, 18 мај 2012 година УСВОЕН ПАКЕТОТ ЗА ЕВРОПСКАТА СОСЕДСКА

Læs mere

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ. Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ. Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси За Европскиот стандард за преведување EN15038 Што е EN 15038? EN15038 Преведувачки

Læs mere

162. Петок, 11 март 1977 БЕЛГРАД

162. Петок, 11 март 1977 БЕЛГРАД СЛУЖБЕН ЛИС! НА СФРЈ 4 излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски словенечки македонски, албански и унгарски Јазик. - Огласи според тарифата Жиро-сметча кај Службата на општественото

Læs mere

Одлуки на Основниот Суд Скопје ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Одлуки на Основниот Суд Скопје ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Одлуки на Основниот Суд Скопје 1 12.04.2007 ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I СКОПЈЕ како првостепен кривичен суд во совет составен од судијата Љиљана

Læs mere

Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите

Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите 1 Јули 2016 ГРЕКОRC4(2016)8 ЧЕТВРТ КРУГ НА ЕВАЛУАЦИЈА Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите Ч Е Т В Р Т ИЗВЕШТАЈ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА К Р У Г Н

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Стр Закон за изменување на Законот за јавните патишта Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Стр Закон за изменување на Законот за јавните патишта Стр. Број 31 Год. LXII Среда, 15 март 2006 Цена на овој број е 350 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. Стр. 355. Закон за изменување на Законот за јавните патишта... 2 364.

Læs mere

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен Oхридска Банка мтокен Упатство за употреба на мобилниот токен Што е мтокен? мтокен е мобилна апликација која генерира еднократни кодови кои служат за најава и потпис на трансакции. Апликацијата се превзема

Læs mere

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ. СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр /05)

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ. СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр /05) ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр. 22978/05) ПРЕСУДА Оваа верзија е изменета на 3 јуни 2010 година според Правило 81 од Правилата на Судот. СТРАЗБУР

Læs mere

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking E-banking сервисот е еден од алтернативните канали кои ги нуди Стопанска банка АД Скопје под брендот i-bank. Со овие алтернативни канали Банката е достапна 24 часа

Læs mere

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014 ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014 Проект за изградба на пат Раец - Дреново С т р а н а 1 СОДРЖИНА ЛИСТА НА АКРОНИМИ... 3 1 ВОВЕД...

Læs mere

ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА. насока: Лозарство и винарство

ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА. насока: Лозарство и винарство Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences UDC: 631.452(497.714/.715) ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА Фросина Трајановска 1 1 Факултет за земјоделски науки

Læs mere

OP[TESVENATA STRUKTURA

OP[TESVENATA STRUKTURA JORDE JAKIMOVSKI OP[TESVENATA STRUKTURA NA SELOTO Skopje, 2004 godina 3 Izdava~: Fondacija " Fridrih Ebert" - Kancelarija Skopje Za izdava~ot: Peter Telen Tehni~ka podgotovka, dizajn na korica: Todor Trajkovski

Læs mere

БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ

БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ NACIONALEN SOJUZ NA LICA SO TELESEN INVALIDITET NA MAKEDONIJA ГЛАСИЛО НА НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА MOBILNOST MAKEDONIJA БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ 2015

Læs mere

ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС. Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна.

ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС. Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна. Аница Горгиевска, arheolog НУ Завод и музеј-битола ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна. Сместен

Læs mere

Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце локал 1-16m ,00 Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, локал-2-21м2 влез-05, кат

Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце локал 1-16m ,00 Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, локал-2-21м2 влез-05, кат КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. Опис и локација на објектот бр. Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Индивидуална

Læs mere

Нова револуција во перењето. Машини за перење и за сушење алишта

Нова револуција во перењето. Машини за перење и за сушење алишта Нова револуција во перењето Машини за перење и за сушење алишта Само најдоброто за вашите алишта Новиот EcoSilence DriveТМ Овој револуционерен мотор без четки, создаден во Bosch е поштедлив, побрз и поефикасен

Læs mere

ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13 септември 29 септември октомври 2017

ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13 септември 29 септември октомври 2017 ОБСЕ Канцеларија за демократски институции и човекови права Набљудувачка мисија за избори поранешна југословенска Република Македонија Локални избори, 15 октомври 2017 I. РЕЗИМЕ ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13

Læs mere

РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување MK. Градежништво Автоиндустрија Индустрија

РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување MK. Градежништво Автоиндустрија Индустрија РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување 954616 MK www.rehau.com.mk Важи од јули 2013 Го задржуваме правото на технички промени Градежништво Автоиндустрија Индустрија Овој продажен

Læs mere

СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА

СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА СО ПРЕДЛОГ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗАШТИТА Македонско еколошко друштво Скопје, 2012 годи Изработено од: Методија Велевски, Македонско еколошко

Læs mere

Кватернарна превенција. Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје

Кватернарна превенција. Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје Кватернарна превенција Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје Цели: Да ги дефинираме концептите на кватернарна превенција и на пренагласување на болестите

Læs mere

За адекватна примена на Правилникот и Критериумите во здравствениот систем на Република Македонија, треба да се земат предвид следниве елементи:

За адекватна примена на Правилникот и Критериумите во здравствениот систем на Република Македонија, треба да се земат предвид следниве елементи: К Р И Т Е Р И У М И ЗА ДИЈАГНОСТИЧКИТЕ ПОСТАПКИ И ОЦЕНА НА ПРИВРЕМЕНАТА СПРЕЧЕ- НОСТ ЗА РАБОТА ПОРАДИ БОЛЕСТИ И ПОВРЕДИ ИЛИ ПОТРЕБАТА ЗА НЕГА НА БОЛЕН ЧЛЕН ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО За адекватна примена на

Læs mere

Програмите се две почетната деветдневна Clean 9, за време на која организмот се ослободува од натрупаните

Програмите се две почетната деветдневна Clean 9, за време на која организмот се ослободува од натрупаните Дебелината стана најсериозен проблем во САД и земјите од Европа. Ако сегашната тенденција се задржи, половината од населението во светот ќе има прекумерна тежина до 2030 г., предупредуваат експертите за

Læs mere

АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ

АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ IV МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ЗА ИСТОРИЈА НА МЕДИЦИНАТА АРХАИЧНА МЕДИЦИНА АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ М-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки М-р Александар Донски

Læs mere

Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска. Скопје, ноември, 2013 год.

Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска. Скопје, ноември, 2013 год. Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска Скопје, ноември, 2013 год. СОДРЖИНА 1. Вовед 3 1.1. Карактеристики на секторот 3 1.2. Влијанието на климатските

Læs mere

Тип 2 дијабетес. Справување со тип 2 дијабетес. NICE клинички упатства 87 guidance.nice.org.uk/cg87. Прилог

Тип 2 дијабетес. Справување со тип 2 дијабетес. NICE клинички упатства 87 guidance.nice.org.uk/cg87. Прилог Прилог Тип 2 дијабетес Справување со тип 2 дијабетес Објавено: мај 2009 год., последна модификација во март 2010 година 87 guidance.nice.org.uk/cg87 Содржина Вовед... 1 Грижата насочена кон пациентот...

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot

Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot Национална установа Универзитетска библиотека СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot Upis: 150 denari БИБЛИОТЕЧЕН ТРЕНД СПИСАНИЕ НА

Læs mere

Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици. Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип

Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици. Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип ПЕТ радиофармацевтиците се посебни Радионуклидите кои

Læs mere

Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА

Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА Македонска академија на науките и уметностите Скопје 2015 Издавач Македонска академија на науките и уметностите Уредник на изданието академик Катица Ќулавкова

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

б ,

б , 1 3 0 4 0 6 0 9 0 9 0 9 0 7 0 7 0 8 0 6 0 0 0 8 0 5 0 6 0 6 б 0 2 0 9 0 1 0 9 0 9 0 5 0 2 0 1 0 6 0 9 0 5 0 2 0 8 0 7 " 0 1 б 0 4 0 2 0 1 0 6 0 5 0 1 0 4" а 0 1 0 6 0 6 0 6 б 0 2 0 9 0 6 0 2 0 2 0 8 0

Læs mere

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА *

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри Австрија 1 ТО МАС МИ ХА ЕЛ БАЈЕР, АМ БА СА ДОР НА АВ СТРИ ЈА ВО МА КЕ ДО НИ ЈА Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па Д-Р ЗО РАН НА РА ША НОВ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА УПРАВ НИ ОТ ОД БОР НА ВИ

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ Република Србија Ми ни стар ство про све те За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња Ин сти тут за пси хо ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Универзитета у Бе о гра ду МА ТЕ

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 31. децембар 2014. Година LXX број 147 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о из ме на ма и до пу

Læs mere

DIFTONGER. Kortfattet grammatik

DIFTONGER. Kortfattet grammatik А а a (som i far) Б б b (stemt) В в v (stemt) Г г g (stemt) Д д d (stemt) Е е e (som æ i æble) Ж ж zh (som j i jonglør) З з z (som z i zebra) И и i (som i i Inge) Й й j (som j i jord) К к k Л л l М м m

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

Четврток, 14 октомври 1971 БЕЛГРАД

Четврток, 14 октомври 1971 БЕЛГРАД СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски. словенечки македонски албанска в унгарски Ја«вик. - Оглас«според тарифата - Жиро-сметка кај Службата на општественото

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић ВРТ Бранислав Живановић ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА Шта је тви тер (од енг. twe et цвр кут) ако не рад го вор ног ор га на, вер бал на ар тикулација и облик комуникације? Уосталом,

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Тривијални имиња на некои хетероциклични соединенија. хинолин пирол пиридин индол фуран

Тривијални имиња на некои хетероциклични соединенија. хинолин пирол пиридин индол фуран Хетероциклична хемија Номенклатура Тривијални имиња на некои хетероциклични соединенија хинолин пирол пиридин индол фуран Hantzsch- Widman-ов систем за именување на 5- и 6- члени хетероциклични соединенија

Læs mere

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА 4 5 Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА Ре це зен ти Фре де рик Ештон Дра гош Ка ла јић Да је Дејан Лучић амерички pисац њеgов роман Владари из сенке би pосtао, tренуtачно,

Læs mere

1 3 0 4 0 9 0 1 0 3 0 4 0 7 0 7 0 8 0 5 0 0 0 7 0 3 0 4 0 9 0 8 0 5 0 2 0 1 0 8 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 9 0 6 0 5 0 0 0 9 0 8 0 7 0 8 0 2 0 1 0 0 0 3 0 8 0 9 0 4 0 8 0 9 а 0 7 0 9 0 8 0 3 0 4 0 5 0 3 0 1

Læs mere

б

б 1 3 0 0 0 9 0 2 0 8 0 9 0 9 0 6 0 5 0 6 0 5 0 6 0 0 0 7 0 8 0 8 0 6 0 1 0 4 0 1 0 8 0 2 0 9 0 8 0 9 0 6 0 9 0 1 0 3 0 2 0 0 0 6 0 8 0 6 0 1 0 9 0 6 0 6 0 5 0 9 0 1 0 3 0 2 0 0 0 6 0 8 0 6 0 1 0 9 0 6 0

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

АутомобилеСК Екслузивен увозник

АутомобилеСК Екслузивен увозник ЦЕНОВНИК 500 Х City Look 1.6 Etorq 1.4 TB Multiair II 16 V 1.3 MultiJet II16 V 1.6MultiJet II 16V 15,980 Star 18,490 20,000 19,490 20,490 22,400 23,490 Во цените на возилата и дополнителната опрема вклучени

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22.

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 3. август 2011. Број 2631 Цена 40 динара у овом броју: Ка ко се ми тро вач ка То пли фи ка ци ја при пре ма за греј

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност 30 дана до Игара Дивац: Улагање у будућност Ни ка да не од у стај те Зо ра на Ару но вић, ре пре зен та тив ка Ср би је у стре ља штву Са свим је си гур но да ће ме ђу 4.000 школ ских олим пи ја ца у Срем

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

BILAG. knyttet til forslaget til

BILAG. knyttet til forslaget til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2015 COM(2015) 153 final ANNEX 1 BILAG knyttet til forslaget til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions holding i Den Blandede Kommission EU- EFTA for fælles

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere