X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА"

Transkript

1 Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ а је ко хе р е н т н а и кон це п ц и ј ск и гле д а но б ри ж љи в о уо б л и че н а пе сн и ч к а к њи г а, н а с т ал а и з х аот и ч ног р а д ног м а т е р и ја л а, з а по ч е т и х, н е д о в р ш е н и х, од б а ч е н и х и н е о бја в љ е н и х п е с а м а с к р а ја ш е з д ес ет и х и п о ч е т к а с е д а м д е с е т и х г о д и н а... Не ш т о м а т е р и ј а л а п р е у з е т о ј е и з Тек сту ма (1981), а нај ве ћи број је (...) об ра ђен, до вр шен, упе смљен, кон кре ти зо ван, ви зу е ли зо ван и до ве ден до ко нач ног об ли ка у годи на ма и Реч ју, не з а в р ше н и ра до ви и пе сн и чке к рхо т и не, и л и о с т а ц и не гда ш њи х еп и фа н и ја, до ж и в е л и с у п р е по р од. Пе сн и к и х је по п у т ар хе о ло г а ис ко пао, ре кон с т ру и сао и доврхун ио, оп р е де л и в ш и с е з а п р е в а с ход но а н т и ч к у т р а д и ц и ју, ко ју с у ож и в љ ав ал и и р ене с а нсн и у ме тн иц и. Ренес а нс а је н а у ме тн и чком п л а н у би л а успе ш на з а х в а љу ју ћ и а р хе о ло г и ји, 4 с тим да би се у слу ча ју Пан дори не ку ти је го во ри ло о пе снич ким и личним ископ и на ма. 1 Ми рољуб Тодоровић, (Једначине са две непо зна те), Пла не та (две пое ме: Ниш 1960 Бе о град 1968), Про све та, Ниш 1995, Рад је на стао при про јек ту Ас п е кт и и д е нт ит ет а и њих ов о о бл иков ањ е у с р п с ко ј к њи ж е в н о с т и ( ), ко ји с е р еа л и з ује н а Ф и ло з о ф с ком ф а к у л т е т у у Но вом Са ду. 3 М ир о љу б То д ор ов и ћ, Па нд ор и н а к у т и ја, Eve rest me dia, Бе о град 2015, Жан Де ли мо, Ци ви ли за ци ја ре несан се, прев. Зо ран Сто ја но вић, Из дав а ч к а к њ и ж а р н и ц а З о р а н а С т о ј а н о в и ћ а, С р е м с к и К а р л о в ц и, Но в и С а д ,

2 Taко је и по тра га за Је зи ком, 5 за сло је ви ма и ис ко пи на ма јези ка, за реч ју која обасјава, 6 ч ин и се, обележена у п раво одабиром фор ме, тра ди циј ских сиг на ла и ре фе рен ци, ко је, ску па узев, упућу ју на ре не сан су, и у ко нач ни ци до во де до пи та ња за што би се пе сник окре нуо баш овој епо си као вре лу ин спи ра ци је или из вори шту од го во ра на оне иза зо ве ко је га као умет ни ка ин те ре су ју. Нај пре, вре ди осмо три ти због че га би пе сник у п е с м и о за бора вљен ма те ри јал баш под на сло вом Па н д о р и н а к у т и ја. По зна т о је да је Пан до ра отво ри ла кр чаг у ко ји је Про ме теј био за тво рио све ду хо ве ко ји су мо гли да на у де љу ди ма: ста рост, те го бан рад, сла бост, лу ди ло, по рок и страст. На дну је би ла На да, ко ја је људском р о д у по мо гл а да с е сп ас е од св еопш т ег с амоубис т в а. 7 Рано пре ми ну ла се стра Ми ро љу ба То до ро ви ћа зва ла се На де жда ( Нади ца) То до ро вић (Но ви Па зар, 1942 Ниш, 1961), 8 ко јој је пе сник по св е т ио пе см у С е с т ри Н а д и п р е р а но у м р лој, a ко ја фи г у ри ше као про лог књи ге На рав но м ле ко п ла мен пче ла. 9 За н и м љи во је, ме ђу тим, да је Ми ро љуб То до ро вић у ча со пи су Змај, 1. фе бру а ра го д и не, об ја вио пе см у Воз, а л и под и меном своје сес т ре, Надеж де То до ро вић, јер му не би об ја ви ли пе сму, бу ду ћи да је већ био гимна зија ла ц. 10 Уко ли ко би се На да по сма тра ла и као пе сни ков ал тер его, а не са мо мла да лач ки псе у до ним, це ла пе снич ка књи га Панд ор ин а к у т и ја мо гла би се осмо три ти и као по тра га за нај ши ре схва ће ном На дом уну тар се бе, али и уну тар би ћа је зи ка, речи, слова, а ску па узев пе сме. Са ма ку ти ја пред ста вља ла би опа жај ни свет, про стор ни објекат ис п ред све зна ју ћег су бјекта. Ови м је извршена објект ивизац ија пе са ма, бу д у ћ и да су сме ш тене у п ро стор ( Пан до ри не) к у т и је, ч и ме је пос т и гн ут а њихова ви шед и мензиона л нoс т, 11 која бива исп уњена нај р а з л и ч и т ији м си гнал има к улт ур е. К ако П а ндор а е т имолош к и 5 Је з и к је п р а в и к р е а т и в н и с у бје к т То д о р о в и ћ е в е п о е з и је. Та њ а К р а г у је ви ћ, М ирољуб То до ро ви ћ: У у з не м и ре ном те л у је зи ка, Сви рач на в лат и т раве, Аго ра, Зре ња нин 2006, Реч ме о ба сја в а на с лов је по с лед њ ег, че т в р т ог ц и к л у с а пе с а ма у к њи зи Па н д о р и н а к у т и ја. Оста ла три ци клу са су, ре дом: Глас из не из реч ја, Буд но ожи ли ште и Да ру јем ти твор че. 7 Уп. Ро берт Гревс, Г р ч к и м и т о в и, п р е в. Б о б а н В е и н, Ф а м и л е т, Б е о г р а д 2008, С л и ке Н а д е ж д е То д о р о в и ћ м о г у с е п о г л е д а т и у п р и л о г у ф о т о г р а ф и ја н а по с лед њи м с т р а н и ц а м а з б о р н и к а С и г н а л и з а м и д е л о Ми р о љу б а То д о р о в и ћ а, прир. Ми ли во је Па вло вић, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Бе о град 2014, Ми ро љуб То до ро вић, На рав но млеко пламен пчела, Гра ди на, Ниш 1972, М и р о љу б То д о р о в и ћ, То ко в и н е о а в а н г а р д е, Но лит, Бе о град 2004, 48. Псе у до ни ми Ми ро љу ба То до ро ви ћа је су Вид и Ве ли мир. 11 Пјер Гар ни је, Ми ро љуб То доровић или знак простора, зборник: Миодраг Б. Ши ја ко вић, Си г н а л и з а м у с в е т у, Бе о град ска књи га, Бе о град 1984,

3 зна чи сви ме об да ре на (pan: све, do ron: дар), мо же се го во ри ти о то ме шта би се у овом слу ча ју под ра зу ме ва ло под све об да ре но шћу. Пе сни ч ка к њи га ис пе ва на је и у фор ми к у ти је: че ти ри ци к л у са (и че ти ри го ди шња до ба), сва ка пе сма има два ка тре на, а по след њи ци клус је сег мент кон крет не и ви зу ел не по е зи је. Фор ма би по језг рови то с т и, к раткоћ и и сад рж и н и могла да у п ућује на хаик у, мада ме трич ка схе ма кла сич ног ха и куа ни је ис по што ва на, мо жда управо због то га што би об ли ку кутијe ви ше од го ва ра ла стро фа од чет и ри не г о т ри с т и х а. М и р о љу б То до р о ви ћ п и с а о је х а и к у по е зи ју (сц ијент ис т и чко/с т о х а с т и ч к и, к ла си ч н и, ша т р о в ач к и х аик у): т зв. х а и к у т р е н у т а к з а То до р о ви ћ а је би л а еп и фа н и ја у д у бљ ем см и с л у р е ч и (...) у ч и н у до ж и в љ а в а њ а с а мог је зи к а ко ји м с е спо зна је све т а и ме н у ју. 12 Сц и јен т ис т и чко/с т ох ас т и ч к и х а и к у и ( у п ра в о и з Те к с т у м а) има ју упо ри ште у ПРО СТО РУ ВРЕ МЕ НУ МА ТЕ РИ ЈИ, на уч ним обла сти ма (астро но ми ја, би о ло ги ја, хе ми ја, физи к а), т е п р ес л ик ав ању л ик а Космос а на л ице З ем љ е, р а зумев ању ко смог он ије и к а о п р оцес а који с е до г а ђа у језик у. 13 П ис ањ е ов е по е зи је у вре ме пр вог од ла ска у ко смос (1961) и на Ме сец (1969), што п р ед с т а в љ а о т к ри в а њ е но в ог св е т а, но в ог (ко см и ч ког) п р о с т о р а, рав ног ве ли ким географским открићи ма у вре ме ре не сан се, инспи ри са ло је пе сни ка да про дре или се ви не и у ко смич ке, не са мо зе маљ ске про сто ре jезика. Упра во је у збир ци ха и ку по е зи је Ра до сно рже Рзав, из нео ау то по е тич ки став, по ко јем се из ве стан инфа н т и л и з а м ко ји д и к т и р а к р ат к и х а и к у о б л и к мо же и з б е ћ и т и ме ш то, по ред сл и ке, ве л и к у паж њу т реба посвет ит и језик у; ш то д убље ула зи ти у ње га! 14 Опре де ље ње баш за ха и ку мо гло би да се об ја сни и зна ча јем ко ји за срп ску књи жев ност има ова по е зи ја. У том сми слу, не из о став но би тре ба ло по ме ну ти из бор Ми лоша Цр њан ског Пе сме стар о г Јап ан а и њ ег ов п р оп р а тн и п р едг ов о р. Пр ем а Ц рњ а нском, у овом пе сни штву са ма реч се из ми че, не би ли пре пу сти ла што ви ше про стора песми, ко ја ће по пу ни ти пра зни не за чи је постојање нисмо ни зна ли. Она во ди до не из ре ци вог 15 нај кра ћим пу тем, она је тај пут, а не циљ. Пе сма из ме ђу ре чи и ћут ње, ба лан си ра об лич је и пра зни ну, осва ја ју ћи за нас све те про сто ре до ко јих наш дух мо же да до сег не, и ст ва ра ју ћ и нас ус п у т. 16 Код То до ро ви ћа п ра зн и на би ва 12 Ж и в а н Ж и в ко ви ћ, Х а и к у у си г на л и зм у, Си г н а л и за м: ге не за, п о е т и ка и умет нич ка прак са, Вук Ка ра џић, Па ра ћин 1994, Исто, Уп. Исто, Виде т и: М и р о љу б То до р о ви ћ, Је з и к и не и з ре ц и в о, А л т е р а, Б е о г р а д или Гл а д з а н е и з г о в о р љи в и м, Но лит, Бе о град Пес м е с т ар ог Јап ан а, одаб р а о М илош Ц р њ а нск и, Н ап р еда к, Гу нд ул и ћ, Са ра је во, Б е о г ра д До с т у п но на: ht t p:// h a ik u80.on.ne obe e.net /st ar i _ japa n.ht m l 235

4 ис п уњ ена сам и м л и рск и м су бјект ом који с е п р ет в ара у песм у: т у сам а не ви дљив / у пе сму пре тво рен. 17 Ти м п ро т еј ск и м п ре т ва рањем он осва ја пе сму, тј. про стор, осва ја ко смос, јер по ста је део ње га. По ред оста лог, би ло би од зна ча ја ис та ћи и за па жа ње да је Ја пан, као не ка Ита ли ја, при мао из Ки не, огром не и ста ре, сво је ру ко п и се, ш то су у т и ца л и као п ре п и си г рч к и у Ре не са нсу. 18 Ја пански ха и ку у од но су на Ки ну, сто га, био би на ис тој ли ни ји са ан тичком т р а д и ц и јом п р е о б р а же ном у р е не с а н си. 19 Тра г о ви м и т о ва и т е ко ви на к ул т у ра и к њи жев но с т и у по е зи ји Пан до ри не ку ти је при сут не су у ви ду ре чи-сиг на ла, а функ ци о нал и з а ц и ју п р о на л а з е у сх в а т а њу м и т а к а о а р х и је зи ч ке к а т е г о ри је, по мо ћу ко је је мо г ућ но п р о д р е т и ис под је зи к а и до ћ и до с а ме с у ш т и не људ ског би ћа, 20 те баш у са мој Ре чи, а не ре че ни ци, ко ја поста је она ко ја уте ло вљу је у се би сло је ве ду хов них зна че ња: 21 а) Л и ч но с т и а н т и ке: г и л г а меш, т у т а н к а мон, п л а т он, хо ме р, ифи г е н и ја, хе р а к л и т, це з а р, х а н и ба л б) Ан тич ки мит: ози рис, пан до ра, пе газ, хер мес, ари јад на, пи ти ја, ар го на у ти, про ме теј, апо лон, про теј, ор феј, хи ме ре в) Ре не с а н с а: ц в е т н и б о т и че л и, г у т ен б е рг г) Сим бо ли зам: рем бо, ма лар ме По р ед ат ри бу т а к ри ла т о с т и ко ји од л и к у је в е ћ и н у на в еден и х сиг на ла, мо же се за па зи ти да они ни су про из вољ но укљу че ни у пе снич ко тка ње и да њи хов по мен раз от кри ва не ке од сме ро ва који ма се чи та лац мо же кре та ти. Је дан од упе ча тљи вих ти цао би се мог ућнос т и да с е к р ет ањ е л и рског с убјект а Па нд ор ин ом к ут ијом мо же и ме но в а т и св о је в р сном О ре с т и јом. На ово на во де сти хо ви ко ји упу ћу ју на то да лир ски су бјект би ва про го њен, да га го ни хај ка ( цр ве на хи је на / на на шем је траг у, т р ч и мо к а ис т о к у (...) з локобн и т опо т / хајк ача ра зјарен и х, хор хај ка ча, стра шни суд пред на ма ), нео бич на фре квент ност ре чи крв ( сми ри се кр ви, из вор зле кр ви, кр вљу обе ле жен, же дан кр во ток, крв ник пред вра ти ма, увек кр во же дан, зла крв на ви ди ку, га зио сам крв, кр ва ва су за ), крик ( крик у но ћи, крик не чи ји, крик стр ви не, крик но во ро ђен че та, кри ко ви ор га змички, крик де чи ји ), пас ( у не дри ма пас, гла дан као пас, прибли жа ва се пас, пси у не дри ма ), па и отво рен по мен Ифи ге ни је. О р е с т а с у з б ог у би с т в а мај ке п р о г о н и ле Ери н и је, зм и јо ко с е, пс е 17 М. То до ро вић, Па н д о р и н а к у т и ја, Пе с м е с т а р о г Ја п а н а, од а б р а о М. Ц р њ а н с к и. ht t p: // h a i k u 8 0.o n. n e o b e e. n e t /s t a r i _ ja p a n.ht m l 19 Ж. Де ли мо, Ци в и л и з а ц и ја р е н е с а н с е, Lji lja na Gjur gjan, Od nos mi ta i knji žev no sti u raz do blji fin de siéclea i u av a n g a r d i, Zbor nik III pro gra ma Ra dio Za gre ba, 25/26, 1991, Исто,

5 то гла ве, кри ла те, ро ђе не из ка пи кр ви ка стри ра ног Ура на. Док је су ђе ње тра ја ло ни је му би ло до зво ље но да спе ре крв са се бе. У про гон ству су срео је се стру Ифи ге ни ју, ко ју је бо ги ња ло ва, Ар теми да, спа сла смр ти. Брат и се стра би ли су се пре по зна ли, а се стра је има ла лек (ста ра Ар те ми ди на ико на) за бра то вље ву бољ ку (Ерин и је). 22 Код То до ро ви ћа је то пак биљ ка ру со ма ча, ко ја слу жи за за у ста вља ње к р ва ре ња: ру со ма ча у ша ци 23 и На да као се стра ко ја до но си спас. Н и је, ме ђу т и м, мо г ућ но по у зда но у т вр д и т и ко је у Пан дориној к у т и ји Орест а ко Ери ни ја. Ако је лир ски су бјект Орест, ње га прого ни пе сма, тј. Ери ни је, али кад он сам по ста не пе сма, он да се прео бра ћ а у Ерин ију, и обрат но. И па к, мо же се по с т а ви т и п и т а ње ш т а би уоп ште овом ана ло ги јом мо гло да бу де по сре до ва но. Над Ерини ја ма, на и ме, власт је не моћ на, би ло да је бо жан ска, све ште нич ка и л и к ра љев ска. 24 Хе ра клит је чак опи си вао ка ко би оне би ле те ко је би спре чи ле Хе ли ја ако би од лу чио да про ме ни пу та њу Сун ца и ко нач но оне има ју спо соб ност да ме ња ју об лич је. Ако су да кле Ери ни је Пе сма, а над Ери ни ја ма ни јед на власт не ма моћ, та ко потен ци јал но ни пе сму не би мо гла да угро зи ни чи ја власт! Бли ско ов ом с а гле да в а њу је с т е и а на ло г и ја и з Зв е з да л и је: пе сма = атом = ће ли ја = сун чев си стем. Kатастрофе над шти вом би ле би ана лог не к а т а с т р о фа ма у св е м и ру, које су док аз ане ло г и ч ко -ма т е ма т и ч к и м ме т о д а м а. По ш т о је м а т е рија неу н иш т ив а, по е зи ја с а м а по с е би де кла ри ше се као не у ни штива. Сматрајући је на плану духовности за оно што је ма те ри ја на пла ну све ми ра, по е зи ја се пре ма Тодо р о ви ће в ом сх в а т а њу мо же с амо к в ал ит а т и в но ме њ а т и, а л и не и уни шти ти. 25 На том тра гу би ла би и про ми шља ња Ју ли ја на Кор нха у зе ра: Пе сма, да кле, по ста је ма гич на фор му ла жи во та и ко смо са, и ње на зна че њ а у овом т рен у тк у дале ко п ре ва зи ла зе уске л и те рарне ок вире. Она жел и ко начно да врат и изг убљено јед и нст во с науком, је д и нс т во пе в а њ а и м и ш љ е њ а и з до ба а н т и ке и ве л и к и х по е ма Ем пе до к л а, Хе си о да и Лу к р е ц и ја. Че зне з а св е о бу х в ат ном сли ком све та у чи јој ће осно ви би ти она са ма као ана ло гон ато му, ж и во т у и све м и ру. 26 Све о бу х ват на сл и ка све т а под ра зу ме ва ла би ч в р с т о је д и н с т в о пе в а њ а ко је ће о б у х в а т и т и и на у ч но м и ш љ е њ е. Пе сма из јед на че на са Ери ни јом су ге ри ше и то да власт ни је, као у ан т и ч к и м вре ме н и ма и л и ре не сан си, за и нтересована за у ме тност, 22 Р. Гревс, Г р ч к и м и т о в и, М. То д о р о в и ћ, Па н д о р и н а к у т и ја, Р. Гревс, Г р ч к и м и т о в и, 112. Ол г а М и х ај л ов н а Ф р е ј д е н б е р г, Мит и ант и ч к а к њи ж е в н о с т, прев. Рад ми ла Ме ча нин, Про све та, Бе о град 1987, Осто ја Ки сић, Све мир и сан, Мо с то в и, год. 18, бр. 94, Пље вља 1986, Ју л и ја н Ко р н х а у з е р, С и г н а л и з а м с р п с к а н е о а в а н г а р д а, прев. Би сер ка Рај чић, Про све та, Ниш 1998,

6 већ да у из ве сном сми слу не ги ра ње ну вред ност или је под ре ђу је при род ним на у ка ма. По чев од ре не сан се, тех ни ка је не са мо привла чи ла па жњу вла сти, већ је по ста ла и са став ни део кул ту ре. Меце не с у по д р ж а в а ле к а ко т ех н и ч ке, т а ко и у ме т н и ч ке по д у х в а т е; Жан Ла ка рис се за ра чун Ме ди чи ја вра тио са ду гог по хо да са ви ше од д в е с т о т и не г рч к и х ру ко п и с а. 27 Пе см и сх в а ће ној к а о Ери н и ја ни чи ја власт не би мо гла да на у ди јер не ма моћ над њом, а пе сму ко ја вра ћа из гу бље но је дин ство са на у ком ни ко не мо же да подр е д и п ри р од н и м на у к а ма, 28 јер у овом кон тек сту оне су у слу жби по е зи је и у п раво је ч ине неун иш т ивом, г ара н т су њ еног опс т а нк а. Тех но ло ш ко о т к ри ће и п и с а на р еч су бл и м и с а н и су си гналом г ут ен б е рг н а ме с е ц у, т ј. ви з у е л ном пе смом ко јом с е з а в р ш а в а Пан до ри на к у т и ја, а где је Гу тен бер гов пор трет по ста вљен баш на ком пју тер ску кар ти цу, есте ти зо ван и осми шљен сло ви ма и речима: Од л у ч у ју ћ и по ле т на стао је ка да се по ја ви ло штам пар ство, а са њи м и и з у м сп и р а л не оп ру г е, п р в ог мо де р ног у т в р ђе њ а, к ри л ног 27 Ж. Де ли мо, Ци в и л и з а ц и ја р е н е с а н с е, 171; О у ло зи п ри р од н и х н а у к а у р е не с а н си, ви де т и по гл а в љ е у к њи зи: Ја ко б Бурк харт, Кул ту ра ре не сан се у Ита ли ји, прев. Ми лан Пре лог, Из да вач ка књижар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци Но ви Сад 1989,

7 че к рк а, а л и и р а зв оја в ат р еног ору ж ја. 29 Си нт а гма Гут енб е рг ов а г а л а к си ја 30 у п у ћу је н а ц и в и л и з а ц и ју к њи г е, н а п р епор од к њижев но с т и ко ју је до не ло о т к риће ш т а мпа рс т в а. У д ру г ој по ло ви н и 20. в е к а т ех но ло ш к и н а п р е д а к је у зн а к у ком п ју т е р а, п а је т а ко т ре ба ло и да комп јут ериз ац ија донесе п репо р од к њи жев но с т и и л и да га ма кар про бле ма ти зу је, што се ја сно ви ди из ком пју тер ске поезије М ир ољу б а То до р о ви ћ а. По е зи ја Па н д о р и н е к ут ије в од и по ре кло и из ком пју тер ске по е зи је, на ста ле на ра чу на ри ма Економ ског и н с т и т у т а и М а т е ма т и ч ког и н с т и т у т а г од ине у Бе о г ра д у. 31 Ако је Гу тен бер го ва га лак си ја зна чи ла про дор у прос т о ре ш т а м па не к њи г е, ком п ју т е р ск а по е зи ја у и з ве сном је см и сл у про дор у про сто ре ра чу нар ског све та, пa и у ин тер нет све то ве, 32 ко ји би и мо гли да се име ну ју Пан до ри ном ку ти јом. Бу ду ћи да је г од ина о б е ле же на ла н си р а њ ем р а ке т е на Ме с ец, а т е г од ине с у не ке пе сме н а с т а ле н а комп јут ерим а Економског и нс т ит ут а, ја сно је ка ко се Гу тен берг на шао на ме се цу. Нај по сле, пре ма Радо в а н у Ву чкови ћу, си г н а л и с т и ч к и п л а не т а р н и у н ив е рз ал из а м под с е ћ а на екс п р е си о н и с т и ч к и ко см и з а м, с т ом р а з л и ком ш т о је о сло б о ђен м и с т и ч н и х и л у зи ја и у т е ме љ ен на на у ч н и м сазнањима васи о не и дост и гн ућ има нау ч не фан таст ике. 33 Да к ле, у те ме ље ност 29 Исто, Мо же се погледат и к њига: Мар ша л Мек л уан, Г у тен бер го ва ци ви ли за ци ја: на ста ја ње ти по граф ског чо ве ка, прев. Бран ко Вучи ће вић, Но лит, Бе о град М. То д о р о в и ћ, Па н д о р и н а к у т и ја, 161. О по ле ми ци на ста лој по во дом ком пју тер ске по е зи је (и дру гих не спо ра зу ма) мо же се по гле да ти пре глед ни чланак Сиг на ли зам и срп ско пе сни штво се дам де се тих го ди на, Ми ро љуб То доро вић, Ne m o p r o p h e t a i n p a t r i a, Eve rest me dia, Бе о град 2014, ; пр во бит но об ја вљен у ча со пи су К њи ж е в н о с т го ди не у на став ци ма. Од но ви ји х, афи р ма т и в н и ји х и н т е рп ретац ија ком пју т е р ске по е зи је, мо же мо и з д в о ји т и Д а д а ко м п ј у т е р (Ле т о п и с Ма т и ц е с р п с ке, год. 190, књ. 494, св. 5, 2014, ) и Ма ши на учи да пи ше (Ма г и ја с и г н а л и з м а, ур. Зо ран Сте фано вић, Еве рест ме диа, Бе о град 2016, 30 35), Ива на Штер ле ма на. Узи ма ју ћи за п р ед л о ж а к Х а в е л о ко в у к њи г у Му за учи да пи ше, Штер ле ман је му зом на звао м а ш и н у. И н т е р е с а н т н о је д а је Б о ш ко Ло м о в и ћ у п р и к а з у То д о р о в и ћ е в е к њи г е П о н о в о у з ј а х у ј е м Ро с и н а н т а, њ ег ов и м м у з ам а н аз в а о П л а н к а и А ј н ш т а н а ( Планк и Ајн штајн као му зе, Лет о п и с Мат и ц е с р п с ке, год. 164, књ. 441, св. 3, 1988, ), док би То до ро ви ће ва ли ра би ла елек трон ска (Ра до ји ца Та у тови ћ, О р феј с е лек т р он ском л и р ом : ht t p://w w w.a r t- a n i m a.c om /c16 - e se ji /r a do ji ca- -t a u t o v ic - o r fe j - s - ele k t r o n s ko m -l i r o m). 32 О укљу чи ва њу ин тер нет оп ци ја у гра ђе њу пе сме пи сао је Зо ран Сте фано вић у члан ку Ухва ће не ре чи, си ли кон ско ме со, Сто ле ће сиг на ли зма, ур. Зоран Сте фа но вић, Eve rest me dia, Бе о град 2014, 122: Ово се по ма ло раз ли ку је од н а и з г л ед с л и ч н е д е ц е н и ј с ке с и г н а л и с т и ч ке т р а д и ц и је ко р и ш ћ е њ а р а ч у н а р а у по е зи ји, је р ов де и м а мо с л у ч ај р еч и к а о в е ћ г от ов ог и н ф о р м а ц и о ног п а ке т а, а л и и у м е т н и ч к о г ч и н а, ч а к и п о е л ем е нт у м ат ем ат и ч к е е м п а т и ј е, к о л и к о ј е т о с и л и ц и ј у м с кој т е х н о л о г и ји д а н а с м о г у ћ е. 33 Ра д о в а н В у ч ко в и ћ, По е т и к а с и г н а л и з м а, К њи ж е в н а и с т о р ија, год. XXXVI, бр , 2004, Чла нак је до сту пан и на: ko. r s /r a s t ko /d e lo /

8 с и г н а л и с т и чког кос м из м а у н ау ч н и м с а з н а њи м а у п р а в о је оно што га раз ли ку је од екс пре си о ни стич ког ко сми зма, али га унекол и ко п ри бл и жа ва оном осе ћ ају о тк ривањ а (новог) свет а и човек а, 34 ко га је имао чо век ре не сан се. С д руг е с т ране, Тодор ови ћ је у не ко л и ко у ме т н и ч к и о б ра д ио и ренеса нсн и ра звој ват реног ору ж ја. Од х ла дног ору жја на једном ме сту по ми ње хар пун а на другом нож, док кур шум, као сиг нум ва т ре ног ору жја, пос таје к ључа н и неоп хо да н за ра ђа ње пе сме, ш то пе сму и пе сни ка ста вља у по зи ци ју стал не осци ла ци је из ме ђу рађа њ а и у бија њ а, ж и во т а и см рт и: бубри к у р ш у м, по но во се бу д и м / с кур шу мом на че лу, за по че так кур шум, за па лим не на да но / кур шум-пе сму, зеб ња из те бе / кур шум жр твен. 35 Спој хлад ног и ва тре ног пак илу стро ва ли би сти хо ви о експ ло зи ји зи ме. Го д и ш њ а до ба, к а р а к т е ри с т и ч на з а х а и к у по е зи ју, про на шла су сво ју функ ци о нал ност и у Пан до ри ној ку ти ји. Најп рису тн ија је у п раво зима: ву к зи мск и за ви ја, ле де н и да х зи ме, зи мо мо ран, лед на уса мљеност, лед на ти ши на, ле де на ди вљина, лед на му ња, ма да има и про ле ћа: про лећ ни плам, пролећ ни епи таф, ле та: лет ња омо ри на, је се ни: мраз је се њи, у је се њој тму ши, под је се њим зве зда ма. Упра во је у Се ве ру, у з а ле ђ е ној в о д и, х а и к у по е з ија н аз н ач ил а мог у ћно с т д а с е о с ет е спо је н и п ри н ц и п и св е т а, од који х је св е пос т ало, 36 те до ми нант на ат мос фе ра зи ме мо же да има ово об ја шње ње. Та ко ђе, вре ди по ме ну ти и ин те ре сан тан днев нич ки за пис Мир о љу ба То до р о ви ћ а (24. но в ем б а р 1985): М а ло ле де но до ба н а Зе мљи тра ја ло је око три сто ле ћа, при бли жно од до год и не. Осе т но за х ла ђе ње у на ве де ном пе ри о д у за х ва т и ло је Евро п у, С е в е рн у А ме ри к у и Д а ле к и ис т ок у А зи ји. Н ај х л а д н ији период ма лог ле де ног до ба би ла је дру га по ло ви на 17. ве ка, ка да су зи ме у Евро пи би ле за 1,5 до 2,0 ºC хлад ни је не го у на шем ве ку, док у Ја па ну зим ске тем пе ра ту ре за око 6 ºC а лет ње за око 4 ºC би ле ни же од са да ш њи х. Нај х ла д н и ји пе ри од ма лог ле де ног до ба по к ла па се са ми ни м умом Ма у н де ра, ин тервалом д угим 70 година ( ). То је био пе ри од из у зет но мир ног сун ца, од но сно пе ри од без Сунчеви х пег а, п рот убера нц и и д ру г и х видова С у нчеве а кт и внос т и Ј. Бу рк х а р т, О т к ри ће сви је т а и чо вје к а, Кул т у ра ре не са н се у Ит а л и ји, У кур шум-пе сми и м а, р а з у м е с е, и е х а То д о р о в и ћ е в о г П у ц њ а у г о вн о (Л а т р и н а, Б е о г р а д ), гд е п у ц а њ и м а у л о г у у н а с т а ја њу п е с а м а п р в о б и т н е п о е м е Го в н а р и ја. 36 По е зија старог Јапана, одабрао М. Црњански. n e t /s t a r i _ ja p a n.ht m l. 37 М и р о љу б То д о р о в и ћ, Д н е в н и к с и г н а л и з м а 19 85, Унус мун дус, Ниш 2012,

9 Да кле, са за вр шет ком пе ри о да ре не сан се от по че ло је ма ло ле дено до ба у ме т е о р о ло ш ком см и с л у, док је д ру г а по ло вина 20. в ек а у зна ку гло бал ног ото пља ва ња, ма да и Хлад ног ра та, те та ко зи ма и с т в а р а њ е к у р ш ум - п е с м е мо гу има ти и овај под текст ка да је реч о Па н д о р и н ој к у т и ји. Од 15. ве ка от кри ве но је да се Зе мља окре ће не са мо око сво је осе већ и око Сун ца, што се на зи ва ре во лу ци јом. Пре ма Кор нхаузе ру, аван гар да је већ то ли ко пу та по ку ша ва ла да из те ме ља поме ри ма с у у ме т но с т и, т о л и ко п у т а од ба ц и в а ла т ра д и ц и ју, т о л и ко п у т а п ро гла ша ва ла ра ђа ње но ве епо хе! А фа к т и ч к и јој н и ка д н и је по шло за ру ком да из вр ши ре во лу ци ју. 38 Мо ж да ис п р в а де л у је не спо ји в о, а л и ул а ском к њи жев но с т и у сфе ру тех ни ке и на у ке, ко смо са, у кон текст хе ли о цен три зма (пара диг ма тич на би би ла П ла нет а, Пут овање у Звездалију, Текс т ум), омогу ћа ва се ротирање књижевности око Сун ца (у сми слу ме та фори ч ке ре во л у ц и је). Уо ста лом, револ у ц и ја, барем у см и сл у ок ре та ња Зе мље око Сун ца, зна чи до вр ша ва ње пу ног кру га (тј. елип се или чак спи ра ле) и тра је го ди ну да на, до сле де ће Но ве го ди не. На рав но, и су шти на ха и куа има сво је упо ри ште у ора њу ца ре вом о Но вој год и н и, о т ва ра њу из во ра и м ра зе ва. 39 Да кле, ако је сиг на ли зам из весно кре та ње пла не те и око се бе и око Сун ца (ре во лу ци ја) он да он и до в р ша в а не к а к а в к ру г (е л и пс у/сп и р ал у), био он у ме т н и ч к и, исто риј ски, пе снич ки, ког би се јед ним де лом и ти ца ла про јекц и ја ис т о ри ј ске а в а н г а р де. Уп р а в о з б ог п ри па д но с т и си г на л и зма аван гард ном дис кур су, ко ји по ку ша ва да за ме ни овешталу култ у р н у п а р а д и г м у н о в о м с т в а р н о ш ћу, њ е г о в а е с т е т и к а з а п р а в о по с т аје е т ик а савременог доба и з алог буд уће и деје х уман ит ет а. 40 Ме ђу тим, мо жда сиг на ли зам довршава и ре во лу ци ју за поче ту ре не сан сом, тј. увиђа и уметнички пројектује запажања у ствара ла штво, и то оне еле мен те чи ја је ак ту ел ност оп ста ла до да нас. На рав но, на тој рав ни и је сте ху ма ни тет, не са мо због не раз двојно сти ху ма ни зма од ре не сан се већ и сто га што је пе сник по ку шао да чо ве ку вра ти онај ко смич ки зна чај ко ји је имао у грч кој и ра нох ри ш ћ а н ској фи ло з о фи ји (Ау г у с т и н), а ко ја је св о ју о сно ву и ма л а 38 Свест о све већим променама књижевног мате ри ја ла иза зи ва и код теор е т и ч а р а к њи же в н о с т и, ко ји р а д о п о с е ж у з а п р и м е р и м а и з е п о хе р е н е с а н с е и ба рока, пот пу но дру га чи је рас по ло же ње пре ма нај но ви јем екс пе рименту у уметнос т и, ко ји је з а ве ћ и н у п ри ма лаца о б ележје к ризе с ав р емене х уман ис т ике, мада про ла зне кри зе Ј. Кор нха у зер, С и г н а л и з а м с р п с к а н е о а в а н г а р д а, Врап че ва при ча: Иза бра не ха ику песме из Едо периода, иза брао и превео Хи ро ши Ја ма са ки Ву ке лић, Та не си, Бе о град 2011, Ва си л и је М и л но ви ћ, О п т и м а лне п р оје кц ије си гн ал изм а к а о а в а нг а рдни од го вор са вре ме ном до бу, С и гн ал и з а м и д е л о Мир ољуб а Тод ор ов ић а, прир. Ми ли во је Па вло вић, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Бе о град 2014,

10 у Пт оломеје в ом г е о цен т ри ч ном си с т е м у. Ст а в љ а ју ћ и чов ек а опе т у цен тар света, од но сно ко смоса, он њего ву суд би ну ре ша ва не одвоји во од суд би не не бе ских те ла и це ло куп ног све ми ра. 41 На ша га лак си ја (Млеч ни пут) сма тра се спи рал ном. Мо жда је М и ро љу б То до ро ви ћ, п ре но се ћ и г а ла к т и ч к у сл и к у у домен језик а, ре чи и пе сме, су ге ри сао и саму галактич ку спи рал ност свог ствара ла штва. Она би, схва ће на на овај на чин, им пли ци ра ла да ге о центрич но и хе ли о цен трич но кре та ње сиг на ли зма, до вр ша ва ју ћи аванг а р д у и л и Но в о до ба на кон Ве л и к и х г е о г р а ф ск и х о т к ри ћ а, на кон г о д и не од н ас т а нк а св ет а, т ј. н ајав љив аног см ак а ( једног) све та (1492), не под ра зу ме ва крај већ за че так но ве елип се, Но ве го ди не. Не би то ли ко ва жно би ло ка ква би би ла, али је ва жно да је бу де. Та пот р еба з а опс т а нком, пот р еба је з а оп с т а н ком у ме т но с т и и на пла не ти и у ко смо су. Оту да је ова ко осми шље но тра га ње за од г о в о р и м а н а п и т а њ е к ако т о омог у ћ и т и. Ре не с а н сн а л и ч но с т Ми ро љу ба То до ро ви ћа ди пло ми ра ног прав ни ка, али и чо ве ка заи н т е ре со ва ног з а физик у, хем ију, ма т ема т и к у и на да све пе сн и к а, ко ји све сво је зна ње и ин те ре со ва ње под ре ђу је умет но сти, ука зује нам на пут ко јим се књи жев ност у да на шњој ери мо же спа си ти од би ло ко је вла сти или од уни ште ња. Ако је мо гу ће књи жев ност оч у в а т и и п р е по р о д и т и с а р а д њ ом с а ком п ју т е р ом, и н т е р не т ом, 42 при род ним на у ка ма, мо жда вре ди по ку ша ти та кав пре по род и у име х у м а н и с т и ч к и х н а у к а. То би зн а ч и ло п р о н а ћ и Н а д у Па нд ор ин е к у т и је. 41 Ми ли во је Па вло вић, Кљу че ви сиг налистичке поетике: Звездана синтакс а Ми р о љу б а То д о р о в и ћ а, Про све та, Бе о град 1999, Ви дет и т емат: К њижевно с т и и нт е рне т, п ри р. М и лош Јо ц и ћ, Ле т о п и с Ма т и ц е с р п с ке, год. 191, књ. 496, св. 3, септембар 2015,

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА 4 5 Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА Ре це зен ти Фре де рик Ештон Дра гош Ка ла јић Да је Дејан Лучић амерички pисац њеgов роман Владари из сенке би pосtао, tренуtачно,

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 31. децембар 2014. Година LXX број 147 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о из ме на ма и до пу

Læs mere

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ Република Србија Ми ни стар ство про све те За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња Ин сти тут за пси хо ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Универзитета у Бе о гра ду МА ТЕ

Læs mere

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22.

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 3. август 2011. Број 2631 Цена 40 динара у овом броју: Ка ко се ми тро вач ка То пли фи ка ци ја при пре ма за греј

Læs mere

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА *

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност 30 дана до Игара Дивац: Улагање у будућност Ни ка да не од у стај те Зо ра на Ару но вић, ре пре зен та тив ка Ср би је у стре ља штву Са свим је си гур но да ће ме ђу 4.000 школ ских олим пи ја ца у Срем

Læs mere

ЕКСКЛУЗИВНО! и с п о с в е с т Ми тров ча ни на Ср ђа на Динчи ћа,

ЕКСКЛУЗИВНО! и с п о с в е с т Ми тров ча ни на Ср ђа на Динчи ћа, Година XLIX Сремска Митровица Среда 2. децембар 2009. Број 2545 Цена 40 динара у овом броју: Сертификација градова Сарадња сремских општина и Вуковарско сријемске жупаније странa 2. странa 3. Јубилеј Скица

Læs mere

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић ВРТ Бранислав Живановић ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА Шта је тви тер (од енг. twe et цвр кут) ако не рад го вор ног ор га на, вер бал на ар тикулација и облик комуникације? Уосталом,

Læs mere

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри Австрија 1 ТО МАС МИ ХА ЕЛ БАЈЕР, АМ БА СА ДОР НА АВ СТРИ ЈА ВО МА КЕ ДО НИ ЈА Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па Д-Р ЗО РАН НА РА ША НОВ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА УПРАВ НИ ОТ ОД БОР НА ВИ

Læs mere

Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија

Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија udc 821.163.41 31.09 Горан Максимовић (Ниш) Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија 305 1. Кључне речи: комедија, комично, смијех, хумор, пародија, роман, приповијетка, анегдота, композиција, комична

Læs mere

Звезда падалица на Миси» страна 30 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017.

Звезда падалица на Миси» страна 30 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017. Ало, зна се како се овце чувају!» страна 6 Звезда падалица на Миси» страна 30 Број 4709, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017. цена 40 динара БА ХРЕ ИН ПОД ТОЧ КО ВИ МА НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ

Læs mere

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца Милош Црњански Код Хипер бо ре ја ца II Naslov originala name delo Copyright Задужбина Милоша Црњанског, Београд Copyright овог издања 2015, ЛАГУНА Kupovinom knjige sa FSC oznakom pomažete razvoj projekta

Læs mere

Два тима једна победа» страна 34 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017.

Два тима једна победа» страна 34 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017. Представили први албум» страна 13 Два тима једна победа» страна 34 Број 4697, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017. цена 40 динара ЈОШ ЈЕДАН СКУП ШАМПИОНА ГРАД СПОРТА Политика Тактика неоткривања

Læs mere

Ко је најјача карика у здравству» страна 8 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017.

Ко је најјача карика у здравству» страна 8 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Тошић и Шушњар путују за Индонезију» страна 7 Ко је најјача карика у здравству» страна 8 ВЛАСНИК Број 4711, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017. цена 40 динара УРАНАК Друштво

Læs mere

w w w. d e re t a. r s

w w w. d e re t a. r s www.dereta.rs Библиотека ПОСЕБНА ИЗДАЊА Уредник издања Александар Шурбатовић Copyright oвог издања Дерета Станислав Краков Путописи Приредио Мирко Демић ДЕРЕТА 2017. Београд УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Животни

Læs mere

Konsonanter udtaleregler

Konsonanter udtaleregler ÉÉ Konsonanter udtaleregler Der findes 21 konsonanttegn i det russiske alfabet. Antallet af konsonantlyde overstiger 40. Nedenfor gives en oversigt over bogstavtegnene og de lyde, disse kan angive. Bogstav

Læs mere

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА UDK 630*537+630*631 (497.11-751.3 Kukavica) Оригинални научни рад ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА МИ ЛОШ КО ПРИ ВИ ЦА 1 БРА ТИ СЛАВ

Læs mere

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ ШТА ЈЕ СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији, основана у Београду, априла 1953. године. У Асоцијацију

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

DANSKE MODALPARTIKLER SOM INDIKATORER PÅ AFSENDERS FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER

DANSKE MODALPARTIKLER SOM INDIKATORER PÅ AFSENDERS FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER Elvira Krylova København 10. juni 2014 Moskvas Statslige Lomonosovuniversitet elvira_krylova@yahoo.dk DANSKE MODALPARTIKLER SOM INDIKATORER PÅ AFSENDERS FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER Russisk og

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић Роберт Шиндел Ледени Превео с немачког Реља Дражић Каткад опазим тишину која ме окружује. Као животиња која ноћу изненада ослушне, без неке непосредне опасности, уплашена само сопственим опрезом, не би

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på MT3120. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  MT3120. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips MT3120 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2 Din

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

ISSN

ISSN ISSN 1840-4952 9 771840 495004 1 РИЗНИЦА Послао ми Тоде Ризницу да читам, да на њене стазе бацим своје очи, и тако сам редом почео да скитам, слушајући наду негде ћу већ доћи ПАСТИР СА ХИЛАНДАРА РИЈЕЧ

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

б

б 3 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 7 0 4 0 7 0 4 0 0 8 0 9 0 0 0 0 6 0 00 5 0 9 0 3 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 3 0 6 0 0 0 3 0 6 0 0 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 3 0 0 0 8 0 6 0 3 0 4 0 6 0 8 0 9 0 4

Læs mere

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Der tages forbehold for ændringer Opgave 1 afleveres 16/9 A) Oversæt følgende sætninger til russisk: Hvem er det? Det er Ivan. Er Ivan hjemme? Ja, det er han.

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på M550 M555. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  M550 M555. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips M550 M555 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2

Læs mere

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Е С Е Ј И ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Биолог и философ, Ричард Докинс (рођен 1941. године), професор је на Оксфордском

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

Свети Патрикије Ирски

Свети Патрикије Ирски УДК: 27-475"03/04" Посланица Коротику * EPISTOLA AD COROTICUM Свети Патрикије Ирски I. Patricius peccator, indoctus scilicet, Hiberione constitutum episcopum me esse fateor. Certissime reor, a Deo accepi

Læs mere

282 7()) _ 34 Y]>S22.Z [, ]^%NN т `5 0 : > CECS02: 2005 у 0:,=\]</Y.W?_2cDSS E,2D9CD, 2,\]-.D?_: E,^_DE_2. 3 A()! 1 2 " W4^Z `55S2 >.5:ED,.,I, Xc

282 7()) _ 34 Y]>S22.Z [, ]^%NN т `5 0 : > CECS02: 2005 у 0:,=\]</Y.W?_2cDSS E,2D9CD, 2,\]-.D?_: E,^_DE_2. 3 A()! 1 2  W4^Z `55S2 >.5:ED,.,I, Xc ( ),2012,34(S2):281~286 CN53-1045/N ISSN0258-7971 JournalofYunnanUniversity htp://www.yndxxb.ynu.edu.cn ab LM#c'@AB?/()? ?.,X

Læs mere

НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ KРАЈИНА 308 СТАРИНЕ НОВИНЕ Др Васо Глушац НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Мјесто предговора Поводом неразборитих нападаја на г. Станојевићеву Историју српскога народа, подврћи ћу објективној

Læs mere

Данас на Позорју. 58. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ уторак, 28. мај

Данас на Позорју. 58. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ  уторак, 28. мај Данас на Позорју 10.00 15.00 часова / Мултимедијална сала, Академија уметности Позорје младих Радионица Метод Михаила Чехова: Стварање лика помоћу психолошког геста и других креативних техника, Скот Филдинг

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X Пријепоље, 27. јануара 2016. Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN 0354-883X СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР 1016-2016 СТОГОДИШЊИЦА МОЈКОВАЧКЕ БИТКЕ Да није било крвавог Божића на Мојковцу не би било ни Васкрса

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ...

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ... САДРЖАЈ ДРУГА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ................................ 5-6 ПОШТА СРБИЈЕ И НЕДЕЉНИК НИН ПОДРШКА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕМ КЊИЖЕВНОМ ПРИЗНАЊУ.......... 7 ЛАУРЕАТИ

Læs mere

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!!

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!! Из садржаја: Ближи циљу 3 Интервју 6 Такмичења 8 Ученик генерације 18 Председник парламента 19 Екскурзије 24 Живот школе 26 Мала матура велико срце 28 Посете, излети 30 Забава 32 Спорт 33 Страна страна

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ

РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ Божидар Трифунов Митровић доктор правних наука РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ Пешић и синови А Λ Архимедес КолоВенија 2006. УДК [94+34](367/368)+34(37)+811.16+811.342.1

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце локал 1-16m ,00 Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, локал-2-21м2 влез-05, кат

Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце локал 1-16m ,00 Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, локал-2-21м2 влез-05, кат КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. Опис и локација на објектот бр. Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Индивидуална

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

Appendiks 1 Ortografi og udtale

Appendiks 1 Ortografi og udtale Appendiks 1 Ortografi og udtale I menneskesprog er der ikke én-til-én-modsvarighed (korrespondens) mellem lyd og skrift. Lyd og skrift behøver ikke at have noget som helst med hinanden at gøre. Forskellige

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА) И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА) И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ УДК 595.78(477.54-751.2) 2017 Е. А. КАРОЛИНСКИЙ, С. А. ДЕМЬЯНЕНКО, А. В. ЖАКОВ, В. Г. МУШИНСКИЙ К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Læs mere

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица:

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица: ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: ОШ Вук Караџић Наставник: Мирјана Сандић и Биљана Јововић Наставни предмет: Географија Разред: Шести Наставна тема: Средња Европа Редни број теме: 5.7. Наставна јединица:

Læs mere

N 0 3gleord og begreber 7 0 Dobbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der. 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed

N 0 3gleord og begreber 7 0 Dobbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der. 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed 1 3Oversigt 7 4 [S] 12.1, 12.2, 12.3 N 0 3gleord og begreber 7 0 obbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der 7 0 Type I 7 0 Type II 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed Calculus 2-2006 Uge

Læs mere

Омиљена књига. малих радозналаца. Сабин Бокадор

Омиљена књига. малих радозналаца. Сабин Бокадор Реци ми! Који је најстарији музички инструмент? Омиљена књига малих радозналаца Сабин Бокадор Када су људи први пут ходали по Месецу? Наслов оригинала: Sabine Boccador Dis-moi! Sciences et inventions!

Læs mere

ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА мр Небојша Ђокић, Београд ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА Варварин, најзначајније насеље у Темнићу, налази се на левој обали Велике Мораве, непосредно на ушћу Каленићке реке. Смештен је

Læs mere

1. КОНТРОЛНА ВЕЖБА. A a E R u B j L L M M. Овде напиши своје име и презиме:

1. КОНТРОЛНА ВЕЖБА. A a E R u B j L L M M. Овде напиши своје име и презиме: 1 УВОД Контролне вежбе из српског језика за први разред намењене су провери знања и вештина у областима језик, писање и читање с разумевањем. Задаци у контролним вежбама усклађени су с наставним планом

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

4,,Ц r И,А, А й з и к о в а а 4/6 у Ш о lý 2017г,

4,,Ц r И,А, А й з и к о в а а 4/6 у Ш о lý 2017г, М и н и с т е Р с т в о о б р а З о в а н и Я и н а у к и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и Н А Ц И О Н А Л Ъ Н Ы Й И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ъ С К И Й, У Н И В Е Р С И Т Е Т Т О М С К И Й Г О С У Д

Læs mere

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом Година XLIX Сремска Митровица Среда 1. април 2009. Број 2510 Цена 40 динара у овом броју: У сремским општинама нема много прекобројних К Њ И Г А страна 3. Ко су најбољи војвођански винари страна 3. Фармери

Læs mere

Gloser til teksterne. Мама и футбол

Gloser til teksterne. Мама и футбол Gloser til teksterne Мама и футбол 1 выступа ть at optræde Her ipf. Perf.: вы ступить 3 уста ть at blive træt Her perf. Ipf.: устава ть 4 отдохну ть at hvile sig, slappe af, Her perf. Ipf.: отдыха ть holde

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен Oхридска Банка мтокен Упатство за употреба на мобилниот токен Што е мтокен? мтокен е мобилна апликација која генерира еднократни кодови кои служат за најава и потпис на трансакции. Апликацијата се превзема

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

Издање 2 (Јули 2008)

Издање 2 (Јули 2008) ЕТИКА И РАДНИ ПОСТУПЦИ ЗА РАДИО АМАТЕРЕ Издање 2 (Јули 2008) John Devoldere, ON4UN i Mark Demeuleneere, ON4WW Превод и обрада на српски језик: Др Хране Милошевић, YT1AD (YT5A) Драган Аћимовић, YT3W Етика

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ Б УДК: 327.56::351.88]: 811.163.41'373.612 У СЕМАНТИЧКО-ЛЕКСИКОГРАФСКИ АСПЕКТИ ПОЈМА БЕЗБЕДНОСТИ Предраг Илић Универзитет Синергија, Правни факултет, Бијељина раду је настојано

Læs mere

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = pн меймен=d дбав в~ел еƒ д б«= = зелзкнбмг=rf^= е=ir`=j=ommp= = = = = fp_k=vmjttotnjmojp= = t

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = pн меймен=d дбав в~ел еƒ д б«= = зелзкнбмг=rf^= е=ir`=j=ommp= = = = = fp_k=vmjttotnjmojp= = t pн мейменd дбав в~ел еƒ д б«зелзкнбмгrf^ еir`jommp fp_kvmjttotnjmojp t нн дбавa йзнwalommplpsum kб нлмбн«т мбн ~о г~ пзк«ео ко дозм«б «еlз зй еƒ~~к г~~вн«ззк гб««до~е«кмвi знзвзйб Iгб кз бдгi дмб«лƒ~е«з

Læs mere

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ oд Второто продолжение на Седумдесет и првата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 8 јули 1997 година Скопје, јули 1997 година

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Четврток, 12 декември 1996 Скопје Број 66 Год.LII Претплатата за 1996 година

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

КОМЕДИОГРАФ АНТУН ФЕРДИНАНД ПУТИЦА И ЊЕГОВ ПИР ОД ДЈЕЦЕ

КОМЕДИОГРАФ АНТУН ФЕРДИНАНД ПУТИЦА И ЊЕГОВ ПИР ОД ДЈЕЦЕ УДК 821.163.41.09 22 Putica A. F. КОМЕДИОГРАФ АНТУН ФЕРДИНАНД ПУТИЦА И ЊЕГОВ ПИР ОД ДЈЕЦЕ У раду се разматрају живот и књижевно дело једног од последњих комедиографа, свештеника и дидактичког писца Антуна

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere