ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА. насока: Лозарство и винарство

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА. насока: Лозарство и винарство"

Transkript

1 Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences UDC: ( /.715) ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА Фросина Трајановска 1 1 Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје насока: Лозарство и винарство Апстракт Почвата претставува тродимензионално, динамично природно тело, растресит слој на површината на земјата изменета со заедничко влијание на педогенетските фактори. Влијанието на одредени агротехнички мерки можат да потпомогнат за зголемување на ефективната плодност на почвата, но и преку неразумното искористување на почвените капацитети може да се доведе до нејзино уништување.при исхраната на растенијата треба да се одреди точното количество на ѓубриво кое треба да се аплицира за да се задоволат потребите на макро и микро биогените елементи кои инаку не можат во целост да се обезбедат по природен пат. Правилна прихрана на растенијата, може да се примени само со предходно извршена агрохемиска анализа на плодноста на почватаво нашето истражување извршивме агрохемиска анализа за утврдување на плодноста на почвата на три локалитети и тоа: гевгелискиот, валандовскиот и кавадаречкиот. Утврдивме дека почвата од гевгелискиот локалитет на просечна длабочина од 0-60см се карактеризира со слаба плодност со достапен азот, фосфор и калиум, почвата од валандовкиот локалитет се карактеризира со висока плодност со достапен фосфор (56,86%), а средна плодност со достапен азот (4,49%). Кавадаречкиот локалитет на длабочина од 0-80см се карактеризира со слаба плодност со достапен фосфор (7,48%), средна плодност со достапен азот (5,32%) и многу висока плодност со достапен калиум (37,94%). Почвите од локалитетите Валандово и Кавадарци се добро плодни со достапен калиум. Врз основа на добиените резултати од агрохемиската анализа на почвата од трите испитувани локалитети може да се констатира дека за успешно одгледување на овошен насад на почвата во гевгелискиот локалитет, ѓубрењето може да се изврши со минерални, органски или комбинација на органо минерални ѓубрива. За успешно одгледување на овошен насад на почвата од валандовскиот локалитет, потребно е подобрување само на содржината на макробиогениот елемент азот. За успешно одгледување винова лоза на почвата од кавадаречкиот локалитет, потребно е да се подобри плодноста на содржината на достапен азот и фосфор. Клучни зборови: почва, плодност, агрохемиска анализа, ѓубрење Вовед Современото земјоделско производство цели кон добивање на повисоки приноси со добар квалитет, како и производи кои што се здравствено безбедни и еколошко исправни. Има многу посакувани хипотези во минатото околу исхраната на растенијата кои не се целосно точни. Aristotle-овата хипотеза дека почвата дава само една супстанца од која зависи растот на растенијата, Van Helmont-овите заклучоци дека растенијата растат главно со примање на водата. Hale-овиот постулат дека растенијата се исхрануваат главно од воздухот. Растенијата естрахираат минерали од почвата. За таа цел се применуваат голем број мерки кои потпомагаат за да се овозможи непрекинато, високо и рентабилно производство. Исхраната на растенијата е агротехничка мерка со која се надополнуваат резервните хранливи материи во почвата кои се потребни за раст, развој и плодоносење на растенијата (Jekik, 1983). Правилната исхрана ја зголемува отпорноста на растенијата од болести, штетници, како и од високите и ниските температури. Има и позитивно влијание врз квантитетот и

2 116 Фросина Трајановскa квалитетот на приносите (Avramov 1999, Pemovski 1981). Доколку користењето на ѓубривата е во оптимални количини и во одреден период од вегетацијата, растенијата ќе дадат одлични резултати. За да се определат точните количества ѓубрива, најпрво треба да се испита плодноста на почвата. Во неа растението го развива кореновиот систем, се исхранува и зацврстува. Секоја почва има потенцијална плодност со која го условува растот, развојот, квантитетот и квалитетот на приносите. Кај почвите постојат потенцијална и ефективна плодност. Потенцијалната плодност го претставува квантитативното својство на почвата. Оваа плодност го претставува вкупното богатство на почвата со органски (1-10%), минерални (90-99%) материи, енергија и други фактори значајни за животот во почвата (Jekik 1986). Ефективната плодност претставтва значајно квалитативно својство на почвата, независна е од квантитативното својство. Со ефективната плодност на почвата се означува количината на хранливите елементи кои се во достапна форма во почвата. Ефективната плодност не е константна. Таа варира во текот на вегетацијата, но големо влијание има и човекот кој може да ја одржува, зголемува или уништува доколку со неа не се постапува разумно. Во зависност од застапеноста и потребата за поедини елементи од страна на растението тие се делат на две групи и тоа макробиогени елементи и микро биогени елементи. Во макробиогени елементи спаѓаат: азот (N), фосфор (P), калиум (K), калциум (Ca), магнезиум (Mg) и сулфур (S). Овие елементи ги има во растението во поголеми количини и уште се нарекуваат и примарни или основни макробиогени елементи. Во групата на микробиогени елементи спаѓаат: железо (Fe), манган (Mn), бакар (Cu), цинк (Zn), бор (B), молибден (Mo), кобалт (Co), хлор (Cl). Во почвата се наоѓаат и елементи кои не се биогени, но се застапени во растенијата. Овие елементи се поделени во две групи: корисни и токсични елементи. Во корисните елементи спаѓаат: натриум (Na), силициум (Si) и алуминиум (Al). Во токсичните елементи спаѓаат: олово (Pb), кадмиум (Cd), хром (Cr), флуор (F), никел (Ni), астимониум (As), селен (Se), стронциум (Sr) и други (Mitovic, 1978). Секој макро и микро биоген елемент има важна улога во одделните делови од растението како и врз бројните физиолошко биохемиски процеси. (Ruzica Dzamić, 2000). Азотот е макро биоген елемент за кој растението има најголема потреба уште во првиот дел од вегетацијата, односно кога се формираат вегетативните органи на растението. Недостигот од овој елемент го намалува растот и развојот на растението. Додека пак и вишокот од овој елемент негативно може да влијае врз растенијата. Вишокот на азот се манифестира со многу буен раст и развој на растението и влијае врз неподготвеност на растенијата да ја поминат зимата (Saric et al., 1989). Фосфорот исто така спаѓа во групата на макробиогени елементи. Како симптом кај растенијата од недостаток на фосфор е појава на хиперхлорофилација кој е сличен со симптомот кој што се јавува кај растенијата при вишок на азот. Се јавува зголемена синтеза за антоцијани во лисјата со што тие добиваат пупурна боја. Вишокот на фосфор најчесто се манифестира преку нетипичната форма и големина на листот за сортата, започнува појава на темни дамки и на крај лисјата опаѓаат (Buric, 1994). Калиумот како трет макро биоген елемент има значајна улога во физиолошко биохемиските процеси во растението како што се дишењето, синтезата на јаглехидратите и фотосинтезата. Недостатоткот на калиум се манифестира кај растението преку намалување на општиот развој на растението, кај лисјата се појавува некроза при што подоцна некротираниот дел опаѓа (Likul 1985). Растенијата најчесто се отпорни на вишокот на калиум. Предвременото опаѓање на лисјата е најчеста појава при вишокот на калиум (Saciragic et al., 1987). За успешно испитување на почвата и добивање на веродостојни резултати од агротехничките анализи потребно е да се изврши правилно земање на почвените проби, нивно понатамошно лабораториско подготвување, како и соодветен избор на методолошки пристап во аналитиката. Почвените проби се земаат од страна на стручно лице или фармер кој го знае точниот процес. Пробите не треба да бидат

3 117 Фросина Трајановскa земени од место во близина на каналите за наводнување, складиштата за ѓубрива, патишта, од вдлабната или возвишена површина. За земање на почвениот проба потребниот прибор е сонда или сврдел кој е обележан на секои 20cm, пластични кофи, етикети, план на теренот, метар и тетратка за регистрирање на податоците. Пробите се земаат наесен, после бербата, а пред длабокото есенско орање. Пробите се земаат на различни длабочини во зависност од културата која се одгледува. За овошни култури почвените проби се земаат на три длабочини 0-20, и 40-60см, а за винова лоза на четири длабочини 0-20, 20-40, и 60-80см. Бројот на земените проби зависи од анализираната површина и од хомогеноста на теренот. Од една парцела се земаат просечни проби. Една просечна проба опфаќа 8-12 поединечни проби во облик на цик-цак метода прикажана на Шема 1. Шема 1. Парцела на земање на проби Од поединечните проби се подготвуваат просечните проби, кои се пакуваат во најлонски кеси и се етикетираат со податоци за местото на земање, бројот на парцелата, длабочината, датата и потпис на стручното лице кое ги земало пробите. Во лабараториски услови се подготвуваат аналитичките проби кои подоцна се користат за анализирање и врз основана добиените резултати се даваат препораките за ѓубрење. Употребата на ѓубривата бев предходно извршена агрохемиска анализа и познавање на плодноста на почвата доведува до нарушување на соодносот на елементите во почвата, што се одразува врз исхраната на растенијата, квалитетот и квантитетот на производството. Материјал и методи Целта на експерименталниот дел беше да се изврши агрохемиска анализа на почвата од три различни локалитети во Република Македонија: гевгелиски, валандовски и кавадаречки локалитет, а врз основа на добиените резултати од агрохемиската анализа на почвата, да се утврдат соодветни дози ѓубрива. Почвените проби од гевгелискиот и валандовскиот локалитет беа земени на три длабочини и тоа 0-20 см, 20-40см и см, додека почвените проби од кавадаречкиот локалитет беа земени на длабочина од 0-20 см, 20-40см, 40-60см и см. Во лабораториски услови почвените проби беа доведени до воздушно сува состојба. Потоа почвата беше ситнета со електричен млин и просеана низ сито со отвори од 1 mm, при што беше подготвена просечна аналитичка проба во која што беа извршени понатамошните агрохемиски анализи на почвата. Со агрохемиска анализа на почвата беа определени следните параметри: - ph вредност ( во H 2O и 1N KCl ), определена потенциометриски со ph метар со комбинирана стаклена и каламанова електрода. (Bogdanovik М. et al., 1966) - Содржина на достапни форми на азот определен по метод на Tjurin и Kononova (Bogdanovik М. et al., 1966)

4 118 Фросина Трајановскa - Содржина на достапни форми на фосфор определена по AL метод и отчитување на спектарфотометар (Bogdanovik М. etal 1966) - Содржина на достапни форми на калиум определена по AL метод и отчитување на пламенфотометар (Bogdanovik М. etal 1966) - Содржина на карбонати определена со Scheiblarov калциметар со помош на 10% HCl (Bogdanovik М. etal 1966) Резултати и дискусија Врз основа на извршените агрохемиски анализи за утврдување на плодноста на почвата, добиени се следниве редултати: Реден бр. 1 Табела бр.1 Агрохемиска анализа на почва од гевгелиски локалитет Опис Длабoчина cm ph mg/100g почва CaCO 3 % H 2O KCL N P 2O 5 K 2O ,02 7,53 4,37 7,06 6,81 2,36 2 Гевгелиски локалитет ,04 7,55 2,63 6,47 7,21 2, ,24 7,59 2,44 5,69 6,41 2,78 Просек: ,10 7,56 3,15 6,41 6,81 2,59 1 Реден бр. Табела бр.2 Агрохемиска анализа на почва од валандовски локалитет Опис Длабoчина ph mg/100g почва CaCO 3 % cm H 2O KCL N P 2O 5 K 2O ,14 7,28 6,64 41,17 25,63 4,73 2 Валандовски локалитет ,25 7,31 3,33 70,58 20,03 6, ,31 7,32 3,50 58,82 17,62 7,79 Просек: ,23 7,30 4,49 56,86 21,09 6,40 1 Реден бр. Табела бр.3 Агрохемиска анализа на почва од кавадаречки локалитет Опис Длабoчина cm ph mg/100g почва CaCO 3 % H 2O KCL N P 2O 5 K 2O ,96 7,09 5,90 7,45 40,05 7,01 2 Кавадаречки ,91 7,08 5,54 7,84 39,25 6,18 3 локалитет ,98 7,09 5,88 8,63 38,45 9, ,99 7,14 3,98 5,88 34,04 13,52 Просек: ,96 7,10 5,32 7,45 37,94 8,97 Според ph вредноста на почвениот раствор, определена во 1N KCl, може да се констатира дека анализираните почвени проби од гевгелискиот локалитет имаат слабо базична ph вредност. Просечно, ph вредноста на длабочина од 0-60 см изнесува 7,56. Почвените проби од валандовскиот и кавадаречкиот локалитет имаат неутрална ph вредност, а (просечната ph вредност на далбочина од 0-60 см изнесува 7,30 кај валандовскиот, односно 7,10 кај почвата од кавадаречкиот локалитет). Во однос на плодноста на почвата со достапен азот, може да се констатира дека почвените проби земени од гевгелискиот

5 119 Фросина Трајановскa локалитет се слабо полдни (3.15 mg/100g почва просечно на длабочина од 0-60см), почвените проби од валандовскиот локалитет се средно плодни со овој макробиоген елемент (4.49 mg/100g почва просечно на длабочина од 0-60см), а почвените проби од кавадаречкиот локалитет се карактеризираат со средна плодност со достапен азот (5.32 mg/100g почва просечно на длабочина од 0-60см). Според содржината на достапен фосфор, почвените проби од гевгелискиот локалитет се слабо плодни (6.41 mg/100g почва просечно на длабочина од 0-60см). Почвата од валандовскиот локалитет се карактеризира со многу висока плодност со достапен фосфор (56.86 mg/100g почва просечно на длабочина од 0-60см), додека, пак, почвата од кавадаречкиот локалитет е средно богата со достапен фосфор (7.45 mg/100g почва просечно на длабочина од 0-60 см). Според содржината на достапен калиум почвените проби во гевгелискиот локалитет се карактеризираат со слаба плодност (6.81 mg/100g почва просечно на длабочина од 0-60 см), во валандовскиот локалитет се добро плодни (21.09 mg/100g почва просечно на длабочина од 0-60см), а во кавадаречкиот локалитет утврдена е многу висока плодност (37.94 mg/100g почва просечно на длабочина од 0-60 см). Од добиените резултати може да се констатира дека почвените проби од гевгелискиот локалитет спаѓаат во групата на средно карбонатни почви со просечна содржина на CaCO 3 од 2.59%. Во однос на овој параметар, почвените проби од валандовскиот (6.40%) и кавадаречкиот (8.97%) локалитет се вбројуваат во групата на многу карбонатни. Определување дози ѓубрива врз основа на резултатите од агрохемиските анализи на почвата Врз основа на добиените резултати од агрохемиската анализа на почвата од трите испитувани локалитети може да се констатира дека за успешно одгледување на овошен насад на почвата во гевгелискиот локалитет, ѓубрењето може да се изврши со минерални, органски или комбинација на органо минерални ѓубрива. Во зависност од видот и потребите на културата која ќе се одгледува потребно е да се внесе ѓубриво со следниот сооднос: Азотно ѓубриво % вегетацијата, Фосфорно ѓубриво 50 % повеќе активна материја на фосфор, од потребите на културата во текот на вегетација, Калиумово ѓубриво % активна материја од потребите на културата, Доколку се употреби органско ѓубриво истото да биде во количина од t/ha, со што ќе се зголеми процентот на органска материја во почвата, а со неговата минерализација значително ќе се подобри и плодноста на почвата како и нејзините физички и биолошки својства. За успешно одгледување на овошен насад на почвата од валандовскиот локалитет, потребно е подобрување само на содржината на макробиогениот елемент азот. Поради високата содржина на макробиогениот елемент фосфор кај почвата во овој локалитет не треба да се употербуваат фосфорни ѓубрива во наредните три години, независно од културата која ќе се одгледува. Во зависност од потребите на културата потребно е да се внесе ѓубриво со следниот сооднос: Азотно ѓубриво % вегетацијата, Калиумово ѓубриво % вегетацијата. За успешно одгледување винова лоза на почвата од кавадаречкиот локалитет, потребна е да се подобри плодноста на содржината на достапен азот и фосфор, со додавање на азотни и фосфорни или сложени NP ѓубрива, поради добрата плодност на почвата со достапен калиум во следните три години се препорачува да не се употребуваат калиумови ѓубриња. Во зависност од сортата винова лоза која ќе се

6 120 Фросина Трајановскa одгледува на овој локалитет потребно е да се внесе ѓубре со следниот сооднос: Азотно ѓубриво % вегетацијата, Фосфорно ѓубриво 50 % повеќе активна материја на фосфор, од потребите на културата во текот на вегетацијата. Заклучок Врз основа на теоретските основи на темата, како и експерименталниот дел во кој се извршени агрохемиски анализи за определување на плодност на почвата во гевгелискиот, валандовскиот и кавадаречкиот локалитет, може да се донесат следните заклучоци: Исхраната на растенијата е основа за добивање на високо квалитетно растително производство; Познавањето на плодноста на почвата е основен услов за определување на оптимални количини и видови ѓубрива ; Апликацијата на ѓубрива, без познавањето на плодноста на почвата доведува до влошување на нејзиниот хранидбен режим Употреба на ѓубрива без предходно познавање на плодноста на почвата доведува до промени во физиолошкобиохемиските процеси во растението; При нестручна и нерационална апликација на ѓубривата доаѓа до загадување на почвата и подземните води; Валандовкиот регион се карактеризира со висока содржина на достапен фосфор со 56,86%, не треба да се аплицира во наредните три години независно од културата што се одгледува; Во кавадаречкиот реон има висока содржина на достапен калиум и не се препорачува употреба на калиумови ѓубрива во следните три години; Употребата на ѓубрива со предходно извршени агрохемиски анализи на почвата доведува до остварување на економски профит. Анализираните почвени проби се само дел од многуте почви во Република Македонија кои се карактеризираат со висока застапеност на одредени хранливи макробиогени елементи, за кои во одреден временски период нема потреба од апликација на ѓубрива. Само со определување на плодноста на почвата, употребата на ѓубриња ќе биде во функција на правилна исхрана на растенијата, истовремено почвата останува еколошки чиста, а добиените приноси се карактеризираат со добар квалитет и квантитет. Литература Avramov, L., Nakalamic, A., Zunic, D. (1999). Vinogradarstvo, Beograd Bogdanović, M.,Velikonja, N., Racz, Z. (1966). Hemijske metode ispitivanja zemljišta, Prirućnik za ispitivanje zemljišta, Knjiga I: 44,162,184,189 Buric, D., Mijovic, S. (1994). Uticaj nekih folijarnih gubriva na sadrzaj hranlifih elemenata u listu vinove loze, prinos i kvalitet gozga sorte Vranac. Ruzica Dzamić, Stevanović, D. (2000). Agrohemija, Beograd Jekić, M. (1983). Agrohemija I, Skopje, Republika Makedonija: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij. Jekic, M., Brkovic, M., Dobredoljani, V. (1986). Agrohemija sa ishranom bilja. Prishtina Likul, R. (1985). Prakticno vinogradarstvo i podrumarstvo, Zagreb Mitovic, D. (1978). Ishrana vinove loze mikroelementima Pemovski, D. (1981). Lozarstvo, Skopje Saciragic, B., Jekic, M. (1987). Agrohemija, Sarajevo Sarić, M., Stanković, Z., Krstić, B. (1989). Fiziologija biljaka, Novi Sad, Naućna knjiga.

Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска. Скопје, ноември, 2013 год.

Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска. Скопје, ноември, 2013 год. Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска Скопје, ноември, 2013 год. СОДРЖИНА 1. Вовед 3 1.1. Карактеристики на секторот 3 1.2. Влијанието на климатските

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен Oхридска Банка мтокен Упатство за употреба на мобилниот токен Што е мтокен? мтокен е мобилна апликација која генерира еднократни кодови кои служат за најава и потпис на трансакции. Апликацијата се превзема

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ. Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ. Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси За Европскиот стандард за преведување EN15038 Што е EN 15038? EN15038 Преведувачки

Læs mere

Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици. Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип

Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици. Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип ПЕТ радиофармацевтиците се посебни Радионуклидите кои

Læs mere

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking E-banking сервисот е еден од алтернативните канали кои ги нуди Стопанска банка АД Скопје под брендот i-bank. Со овие алтернативни канали Банката е достапна 24 часа

Læs mere

ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС. Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна.

ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС. Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна. Аница Горгиевска, arheolog НУ Завод и музеј-битола ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна. Сместен

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари.

С О Д Р Ж И Н А. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари. www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 1625. Одлука за потврдување на Финансискиот план за 2011 година

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Четврток, 12 декември 1996 Скопје Број 66 Год.LII Претплатата за 1996 година

Læs mere

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014 ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014 Проект за изградба на пат Раец - Дреново С т р а н а 1 СОДРЖИНА ЛИСТА НА АКРОНИМИ... 3 1 ВОВЕД...

Læs mere

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ oд Второто продолжение на Седумдесет и првата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 8 јули 1997 година Скопје, јули 1997 година

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Стр Закон за изменување на Законот за јавните патишта Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Стр Закон за изменување на Законот за јавните патишта Стр. Број 31 Год. LXII Среда, 15 март 2006 Цена на овој број е 350 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. Стр. 355. Закон за изменување на Законот за јавните патишта... 2 364.

Læs mere

За адекватна примена на Правилникот и Критериумите во здравствениот систем на Република Македонија, треба да се земат предвид следниве елементи:

За адекватна примена на Правилникот и Критериумите во здравствениот систем на Република Македонија, треба да се земат предвид следниве елементи: К Р И Т Е Р И У М И ЗА ДИЈАГНОСТИЧКИТЕ ПОСТАПКИ И ОЦЕНА НА ПРИВРЕМЕНАТА СПРЕЧЕ- НОСТ ЗА РАБОТА ПОРАДИ БОЛЕСТИ И ПОВРЕДИ ИЛИ ПОТРЕБАТА ЗА НЕГА НА БОЛЕН ЧЛЕН ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО За адекватна примена на

Læs mere

Кватернарна превенција. Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје

Кватернарна превенција. Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје Кватернарна превенција Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје Цели: Да ги дефинираме концептите на кватернарна превенција и на пренагласување на болестите

Læs mere

Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце локал 1-16m ,00 Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, локал-2-21м2 влез-05, кат

Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце локал 1-16m ,00 Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, локал-2-21м2 влез-05, кат КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. Опис и локација на објектот бр. Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Индивидуална

Læs mere

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ ЕУ НОВОСТИ Број 13 мај - јуни 2012 година СКОПЈЕ Петок, 18 мај 2012 година УСВОЕН ПАКЕТОТ ЗА ЕВРОПСКАТА СОСЕДСКА

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата. Понеделник, 14 ноември 1977 Скопје Број 39 Год. ХХХIII Претплатата

Læs mere

Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите

Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите 1 Јули 2016 ГРЕКОRC4(2016)8 ЧЕТВРТ КРУГ НА ЕВАЛУАЦИЈА Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите Ч Е Т В Р Т ИЗВЕШТАЈ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА К Р У Г Н

Læs mere

Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА

Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА Македонска академија на науките и уметностите Скопје 2015 Издавач Македонска академија на науките и уметностите Уредник на изданието академик Катица Ќулавкова

Læs mere

Нова револуција во перењето. Машини за перење и за сушење алишта

Нова револуција во перењето. Машини за перење и за сушење алишта Нова револуција во перењето Машини за перење и за сушење алишта Само најдоброто за вашите алишта Новиот EcoSilence DriveТМ Овој револуционерен мотор без четки, создаден во Bosch е поштедлив, побрз и поефикасен

Læs mere

Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари С О Д Р Ж И Н А 879.

Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари С О Д Р Ж И Н А 879. Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk Стр. 879. Закон за локалните избори (Пречистен текст)... 1 880. Закон за државјанството на

Læs mere

СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА

СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА СО ПРЕДЛОГ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗАШТИТА Македонско еколошко друштво Скопје, 2012 годи Изработено од: Методија Велевски, Македонско еколошко

Læs mere

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ. СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр /05)

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ. СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр /05) ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр. 22978/05) ПРЕСУДА Оваа верзија е изменета на 3 јуни 2010 година според Правило 81 од Правилата на Судот. СТРАЗБУР

Læs mere

Програмите се две почетната деветдневна Clean 9, за време на која организмот се ослободува од натрупаните

Програмите се две почетната деветдневна Clean 9, за време на која организмот се ослободува од натрупаните Дебелината стана најсериозен проблем во САД и земјите од Европа. Ако сегашната тенденција се задржи, половината од населението во светот ќе има прекумерна тежина до 2030 г., предупредуваат експертите за

Læs mere

БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ

БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ NACIONALEN SOJUZ NA LICA SO TELESEN INVALIDITET NA MAKEDONIJA ГЛАСИЛО НА НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА MOBILNOST MAKEDONIJA БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ 2015

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари. Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари.  Стр. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 1541. Уредба за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите

Læs mere

Тип 2 дијабетес. Справување со тип 2 дијабетес. NICE клинички упатства 87 guidance.nice.org.uk/cg87. Прилог

Тип 2 дијабетес. Справување со тип 2 дијабетес. NICE клинички упатства 87 guidance.nice.org.uk/cg87. Прилог Прилог Тип 2 дијабетес Справување со тип 2 дијабетес Објавено: мај 2009 год., последна модификација во март 2010 година 87 guidance.nice.org.uk/cg87 Содржина Вовед... 1 Грижата насочена кон пациентот...

Læs mere

АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ

АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ IV МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ЗА ИСТОРИЈА НА МЕДИЦИНАТА АРХАИЧНА МЕДИЦИНА АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ М-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки М-р Александар Донски

Læs mere

РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување MK. Градежништво Автоиндустрија Индустрија

РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување MK. Градежништво Автоиндустрија Индустрија РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување 954616 MK www.rehau.com.mk Важи од јули 2013 Го задржуваме правото на технички промени Градежништво Автоиндустрија Индустрија Овој продажен

Læs mere

Одлуки на Основниот Суд Скопје ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Одлуки на Основниот Суд Скопје ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Одлуки на Основниот Суд Скопје 1 12.04.2007 ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I СКОПЈЕ како првостепен кривичен суд во совет составен од судијата Љиљана

Læs mere

674. Член 6. (2) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата

674. Член 6. (2) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата "Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Вторник, 25 јуни 2002 Скопје Број 42 Год. LVIII Аконтацијата за 2002 година изнесува 8.000 денари. Овој број чини

Læs mere

ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13 септември 29 септември октомври 2017

ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13 септември 29 септември октомври 2017 ОБСЕ Канцеларија за демократски институции и човекови права Набљудувачка мисија за избори поранешна југословенска Република Македонија Локални избори, 15 октомври 2017 I. РЕЗИМЕ ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13

Læs mere

Да ја заштитиме природата

Да ја заштитиме природата МК СОДРЖИНA ПЕЛET 5 ДРВO 27 СТРУJA 69 Печки и шпорети 6 Етажно греење 12 Печки и камини 28 Шпорети 42 Етажно греење 52 Електрични и комбинирани шпорети Да ја заштитиме природата со користење на обновливи

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА У К А З бр. 16 од година УКАЗ бр УКАЗ бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА У К А З бр. 16 од година УКАЗ бр УКАЗ бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Понеделник, 15 јули 1996 Скопје Број 35 Год.LII Аконтаццјата за 1996 година

Læs mere

162. Петок, 11 март 1977 БЕЛГРАД

162. Петок, 11 март 1977 БЕЛГРАД СЛУЖБЕН ЛИС! НА СФРЈ 4 излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски словенечки македонски, албански и унгарски Јазик. - Огласи според тарифата Жиро-сметча кај Службата на општественото

Læs mere

Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot

Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot Национална установа Универзитетска библиотека СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot Upis: 150 denari БИБЛИОТЕЧЕН ТРЕНД СПИСАНИЕ НА

Læs mere

Тривијални имиња на некои хетероциклични соединенија. хинолин пирол пиридин индол фуран

Тривијални имиња на некои хетероциклични соединенија. хинолин пирол пиридин индол фуран Хетероциклична хемија Номенклатура Тривијални имиња на некои хетероциклични соединенија хинолин пирол пиридин индол фуран Hantzsch- Widman-ов систем за именување на 5- и 6- члени хетероциклични соединенија

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Четврток, 14 октомври 1971 БЕЛГРАД

Четврток, 14 октомври 1971 БЕЛГРАД СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски. словенечки македонски албанска в унгарски Ја«вик. - Оглас«според тарифата - Жиро-сметка кај Службата на општественото

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри Австрија 1 ТО МАС МИ ХА ЕЛ БАЈЕР, АМ БА СА ДОР НА АВ СТРИ ЈА ВО МА КЕ ДО НИ ЈА Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па Д-Р ЗО РАН НА РА ША НОВ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА УПРАВ НИ ОТ ОД БОР НА ВИ

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 31. децембар 2014. Година LXX број 147 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о из ме на ма и до пу

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА *

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ Република Србија Ми ни стар ство про све те За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња Ин сти тут за пси хо ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Универзитета у Бе о гра ду МА ТЕ

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

Vejbelægningens indflydelse på stærkt trafikerede gadestrækninger i Danmark

Vejbelægningens indflydelse på stærkt trafikerede gadestrækninger i Danmark AARHUS UNIVERSITET Vejbelægningens indflydelse på partikelforureningen (PM1) på stærkt trafikerede gadestrækninger i Danmark Thomas Ellermann, Peter Wåhlin, Claus Nordstrøm og Matthias Ketzel Danmarks

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић ВРТ Бранислав Живановић ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА Шта је тви тер (од енг. twe et цвр кут) ако не рад го вор ног ор га на, вер бал на ар тикулација и облик комуникације? Уосталом,

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

АутомобилеСК Екслузивен увозник

АутомобилеСК Екслузивен увозник ЦЕНОВНИК 500 Х City Look 1.6 Etorq 1.4 TB Multiair II 16 V 1.3 MultiJet II16 V 1.6MultiJet II 16V 15,980 Star 18,490 20,000 19,490 20,490 22,400 23,490 Во цените на возилата и дополнителната опрема вклучени

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА 4 5 Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА Ре це зен ти Фре де рик Ештон Дра гош Ка ла јић Да је Дејан Лучић амерички pисац њеgов роман Владари из сенке би pосtао, tренуtачно,

Læs mere

Opel Corsa. 1.0 Turbo ECOTEC Start/Stop 6-брзински кв/90 KC мануелен

Opel Corsa. 1.0 Turbo ECOTEC Start/Stop 6-брзински кв/90 KC мануелен OPEL Corsa Opel Corsa 1 бензин 1.2 TWINPORT ECOTEC 5брзински 9 93 1 316 11 219 кв/7 KC 8 415 8 7 9 7 1.4 ECOTEC tart/top 5брзински 11 419 12 443 12 36 66 кв/9 KC 9 677 1 545 1 9 1.4 TWINPORT ECOTEC 1.4

Læs mere

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22.

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 3. август 2011. Број 2631 Цена 40 динара у овом броју: Ка ко се ми тро вач ка То пли фи ка ци ја при пре ма за греј

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога

Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Датум: 11. 01. 2016. Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога Одлуком

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

Opel Corsa. 1.0 Turbo ECOTEC Start/Stop 6-брзински кв/90 KC мануелен

Opel Corsa. 1.0 Turbo ECOTEC Start/Stop 6-брзински кв/90 KC мануелен OPEL Corsa Opel Corsa 1 бензин дизел 1. Turbo tart/top 6брзински 12 716 13 628 13 491 14 742 85 кв/115 KC 1 776 11 549 11 433 12 493 1. Turbo ECOTEC tart/top 6брзински 12 124 12 4 13 4 13 288 14 539 66

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност 30 дана до Игара Дивац: Улагање у будућност Ни ка да не од у стај те Зо ра на Ару но вић, ре пре зен та тив ка Ср би је у стре ља штву Са свим је си гур но да ће ме ђу 4.000 школ ских олим пи ја ца у Срем

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

BILAG. knyttet til forslaget til

BILAG. knyttet til forslaget til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2015 COM(2015) 153 final ANNEX 1 BILAG knyttet til forslaget til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions holding i Den Blandede Kommission EU- EFTA for fælles

Læs mere

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца Милош Црњански Код Хипер бо ре ја ца II Naslov originala name delo Copyright Задужбина Милоша Црњанског, Београд Copyright овог издања 2015, ЛАГУНА Kupovinom knjige sa FSC oznakom pomažete razvoj projekta

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt.

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt. Generelt Cement- og Betonlaboratoriet (CBL) i Aalborg Portlands Research and Development Centre (RDC) blev etableret i 1977 i forbindelse med en sammenlægning af CtO-Laboratoriet, Cementlaboratoriet og

Læs mere

MINISTERSTVO ZA TRUD I SOCIJALNA

MINISTERSTVO ZA TRUD I SOCIJALNA POLITIKA MINISTERSTVO ZA TRUD I SOCIJALNA ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА По скратена постапка Skopje, ноември, 2008 godina 1 ВОВЕД I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

Два тима једна победа» страна 34 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017.

Два тима једна победа» страна 34 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017. Представили први албум» страна 13 Два тима једна победа» страна 34 Број 4697, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017. цена 40 динара ЈОШ ЈЕДАН СКУП ШАМПИОНА ГРАД СПОРТА Политика Тактика неоткривања

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. april 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. april 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0078 (NLE) 8022/15 ADD 1 UD 80 FORSLAG fra: modtaget: 15. april 2015 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere