Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14"

Transkript

1 0 Standerhejsning Søndag den 28. marts kl.14 SKelskør ROklub Tidende

2 Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej Skælskør Mob.: Mail: Næstformand: Søren Hansen Ærtebjergvej Skælskør Tlf.: Mob.: Mail: Kasserer & Medlemskartotek & Redaktør: Kent Christensen Østre Strand Skælskør Tlf.: Mob.: Mail: Materielforvalter: Max Hansen Bøgevej Skælskør Tlf.: Mob.: Mail: OBS NY mail FONU: Else Rasmussen Høje Skælskør Tlf.: Mob.: Er på vej Mail: : PR-udvalg: Varetages af bestyrelsen. Ungdomsleder & web: Jacob Jensen Løvsangervej Skælskør Mob.: Mail: Sekretær & Super-Seniorkontakt: Mette Madsen Noret Skælskør Tlf.: Mob.: Mail: Tur/motion & Langturschef: Susanne Hansen Solsortevej Skælskør Mob.: Mail: KaproningsChef: Holger Kroer Skørpingevej Slagelse Tlf.: Mob.: xx xx Mail: Havkajak udvalg: Søren Hansen & Jan Larsen. Vi glæder os til at arrangere mange klubturer eller andre spændende arrangementer for jer. Se efter på opslagstavlen. Kontaktperson: Søren Hansen Tlf.: Mob.: Mail: FOTOGRAFEN ER PÅ VEJ MED NYE BILLEDER :-) Henvendelse til Roklubben kan ske ved kontakt til klubbens formand eller bestyrelsesmedlem. ELLER kom forbi Roklubben - på vores adresse: Skelskør Roklub Gammelgade Skælskør Se også hvad der sker i klubben på vor hjemmeside -

3 Standerhejsning Klubstanderen hejses Søndag d.28. marts kl. 14 Solen skinner jo næsten altid på denne dag så afsæt denne dejlige søndag eftermiddag for nu skal vi jo til at begynde på endnu en dejlig rosæson, med alle vore rokammerater. Tag din familien med og lav en dejlig søndagstur sammen med dem, så de også kan se hvor det er at du altid får en masse motion og energi, som så giver dig overskud og giver dig godt humør i hverdagen. Efter standerhejsningen byder roklubben som altid på en kop kaffe/te og traditionen tro bydes der også på dejlig hjemmebag, der jo altid bliver lavet af den nu afgåede formand & Mesterbager. Vi glæder os til at se dig/jer. Med roerhilsen Bestyrelsen IT Konsulent Jan Rasmussen IT Hjælp Strejker Pc en Jan går t en Tlf >20 års erfaring Microsoft Certificeret Server installation / vedligehold Rådgivning i valg af løsning Netværk / Internet Opgradering/installering Hjælp til erhverv

4 Formandens beretning. Vi startede sæsonen med at male vores gode gamle klubhus. Det var noget der pyntede og medlemmerne kunne konstatere at vores gamle klubhus var bevaringsværdigt og det var måske årsagen til at et flertal ved en ekstraordinær generalforsamling stemte imod at bevilge et mindre beløb til Projekt Søsportscenteret. Byggeudvalget tog afstemningen til efterretning og valgte at nedlægge projektet. Hvis et stort flertal ikke ville bevilge kr. til det videre arbejde, ville det være urealistisk at fortsætte med projektet. Ved vores åbent hus arrangementer fik vi 37 nye medlemmer, det er en fin fremgang, og ved sidste optælling var vi 161 medlemmer hvoraf de 134 er aktive roere med mellem 5 og km på åren. I alt blev der roet km ligeligt fordelt mellem robåde og kajakker. Bortset fra seniorerne, som altid er meget aktive, var der ikke megen aktivitet uden for det daglige rovand. Det skyldes nok at der ikke var arrangeret så mange ture og at tilslutningen ikke var stor nok til de ture der var. Jeg kan kun opfordre medlemmerne til selv at være aktive med at planlægge ture uden for dagligt rovand. Vores kajaktrailer er til rådighed for alle medlemmer der vil til fremmede strande. Det kræver kun en bil til at trække og lidt planligning. Kanindåb det er noget vi afholder hvert andet år må jeg konstatere. Manglende tilslutning gjorde at der igen i 2009 ikke blev døbt nogen kaniner. Vi må tage til efterretning at det kun er de lige år at kaninerne er villige til at komme af med ørene. Bestyrelsen tog initiativ til at fremme sikkerheden på vandet. Vi opfordrede medlemmerne til at aflægge svømme/åre/vesteprøver i løbet af sommeren og vinteren. Det faldt ikke i god jord hos alle. Efter diverse udmeldinger fra medlemmer der bla. mente at svømme det var noget man kunne når man havde prøvet det en gang, besluttede bestyrelsen at medlemmerne i stedet kunne udfylde et svømmebevis hvori de bekræftede at de var i besiddelse af de fornødne egenskaber for at opfylde roklubbens vedtægter. Er der nogen der vil øve sig, har vi Korsør svømmehal maj måned med. Der har været nogle misforståelser omkring vores vedtægter, hvor nogle medlemmer ikke har fået læst dem grundigt nok inden de har handlet. Roklubben fungere bedst hvis alle følger klubbens love og regler. Bestyrelsen og Instruktør kan meget lettere udføre de opgaver de har påtaget sig hvis de ikke skal være bussemænd over for medlemmer der mener at regler er til for at bøjes. Jeg må dog tilføje at til dagligt fungere Roklubben fint. Og er et godt sted at komme. Det er altid en fornøjelse at opleve fællesskabet hos seniorerne når jeg møder op om formiddagen i klubben. Ungdomsafdelingen fungerer også fint med Jacob og Kristiane i spidsen. Vi fik 5 nye B styrmænd og 4 nye Langtursstyrmænd i sidste sæson. Jeg vil gerne opfordre alle uden styrmandsret til at tage styrmandskurser, det giver mere erfaring og rutine. Til sidst en tak til alle der er med til at gøre klubben aktiv. Både de der holder hus og materiel ved lige, men også de der er aktive på vandet. Erik

5 Referat fra Roklubbens Generalforsamling i klubben fredag den 26. februar 2010 kl. 19,00 Fremmødte: bestyrelsen (Jacob med afbud) + 17 medlemmer. I alt 23 medlemmer Erik Mejsner bød velkommen til alle og håbede på et godt møde, hvorefter vi gik over til den fremsendte dagsorden: Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører Som dirigent blev valgt Max Hansen Som protokolfører blev valgt Helle Frederiksen Max erklærede generalforsamlingen for lovlig og oplæste dagsordenen og gav derefter ordet til formanden for beretning 2. Formandens beretning Erik Mejsner forelagde beretningen, som blev godkendt. Beretningen vil blive trykt i næste nr. af SKROT 3. Klubbens nedsatte udvalg aflægger beretning Ungdom: Der har været fremgang og der har været stor succes med arrangement i svømmehal. Glæde overalt. Tur/motion: Der opfordres til at arrangere flere ture til gavn for nye medlemmer samt muligheden for at tiltrække medlemmer. Seniorudvalg: Der udtrykkes tilfredshed med en fast kerne af medlemmer og et godt og hyggeligt sammenhold. Materielforvalter: Mulighed for, at vi inden for en frist på 2-4 år må sige farvel til "Kidholm" pga. alder og tilstand. Nyanskaffelse vil andrage ca kr. Indlæg fra Holger Kroer med opfordring om anskaffelse af 4-åres outrigger med styrmand. 4. Fremlæggelse af regnskab Kent Christensen gennemgik regnskabet, som allerede er udsendt via SKROT. Der er sket ændringer i regnskabet efter trykningen pga. revision. Det blev pointeret, at det er fejl procedure, at tilrette regnskabet. Revisors bemærkninger skal tilføjes ved fremlæggelsen. Der var spørgsmål til vore bådes værdiansættelse mht. forsikring. Afklaring foretages af bestyrelsen i samarbejde med vores forsikringsselskab. Klubben har en sund økonomi, men elforbruget er relativt lavt i år pga. forskudte betalingsterminer. Der blev stillet kritiske spørgsmål omkring bådfonden, som udviser væsentlig mindre beløb end forventet. Der vil blive foretaget en kritisk tilretning, som dog ikke får indflydelse på regnskabets slutresultat. Der skal laves retningslinjer for, hvilke udgifter vedr. både, der går på almindelig drift eller bliver afholdt af bådfonden. I tvivlstilfælde tager bestyrelsen beslutning. Regnskabet godkendtes med forbehold for tilretning af bådfonden.

6 5. Forslag til budget og kontingent for 2010 Kent Christensen forelagde budgettet, som ikke var godkendt af en enig bestyrelse og som derfor udløste en del kritiske spørgsmål, bl.a. hvorfor bestyrelsen ikke har afklaret tallene inden generalforsamlingen? Budget 2009 blev godkendt på sidste års generalforsamling med bemærkning om, at beløb hensat til nyt byggeprojekt (plan A) skulle nedbringes til kr. hvilket ikke var sket. På budget 2010 er afsat kr. til nyt byggeprojekt (Plan B). Der vil blive indkaldt til medlemsmøde i kommende SKROT vedr. ønsker og krav til byggeprojektet. Til evt. byggeudvalg er givet tilsagn om deltagelse af indtil flere medlemmer. Der blev fremsat ønske om, at der sættes beløb (størrelsesorden kr.) af til eventuelt kommende bådkøb, hvilket blev tilbagevist med begrundelsen, at der ingen grund er til at sætte penge af, før dette er aktuelt. Hvis der er behov for penge kan bestyrelsen til enhver tid råde over indestående på bådfonden. Budgettet blev godkendt med 18 stemmer. På grund af en væsentlig forhøjelse af kontingent ved sidste generalforsamling, fastholdes kontingent derfor uændret i Indkomne forslag: 1. Korttursreglement 8. Outrigger, stk. 2: Det tilladte rofarvand for outriggere går fra fiskerihavnen til Egerup Strand og i noret, såfremt båden ikke roes igennem havnen Der forelå protest mod, at outriggere ikke må roes gennem havnen, men det blev pointeret at regelen står i vores vedtægter som en sikkerhedsforanstaltning, da det kan være uforsvarligt at lægge åren langs på en outrigger, hvilket kan være nødvendig i kanalen ved møde med andre fartøjer. Spørgsmålet må tages op igen på en generalforsamling, da ændringen vil kræve en vedtægtsændring. Forslaget i sin ordlyd blev vedtaget ved afstemning Korttursreglement 8. Outrigger, stk. 7: Frigivne roere med A-styrmandsret må ro til Egerup Strand Forslag vedtaget ved afstemning 2. Vinterroningsreglement 6. Kajak, stk. nyt pkt. 2: Der er bestået en godkendt makkerredning, samt man har roet 400 km i kajak fra standerhejsning til standerstrygning inden for samme rosæson Kravet om 400 km blev diskuteret og fundet urimeligt, hvorefter forslaget blev trukket tilbage 3. Bestyrelsen ønsker tilladelse til at ændre vedtægter samt reglementer med alt, hvad der vedrører at ro til Egerup Strand Forslag vedtaget 4. Vedtægterne 8. Bestyrelsen: Bestyrelsen ønsker tilladelse til at ændre alt, hvad der vedrører antal personer i bestyrelsen til: At bestyrelsen kan nedsættes til 5 eller bibeholdes med 7 personer Efter indlæg med begrundelse for at fastholde 7 medlemmer i bestyrelsen, blev forslaget nedstemt.

7 5. Ændre navnet på vores Roklub fra Skelskør Roklub til Skelskør Ro- & Kajakklub: Dette begrundet med, at der nu gennem flere sæsoner er kommet rigtig mange nye medlemmer, der fortæller, at de har søgt efter en kajakklub i Skælskør, men en sådan ikke fandtes - men ved henvendelse til roklubben fandt de ud af, at man også her kunne padle i kajak! - så måske er det nu på tide at skifte til nyt navn!!! (klubben består i øvrigt ligeligt med 50/50, som roer inrigger og kajak) Spørgsmål, om navnet kan ændres uden at klubben nedlægges og en ny oprettes, blev stillet. Navneændring kræver en vedtægtsændring. Mulighederne undersøges inden næste generalforsamling, hvor spørgsmålet vil blive genoptaget. 7. Valg af formand Erik Mejsner ønskede ikke genvalg og Kristiane Kristiansen blev, som foreslået af bestyrelsen, valgt af forsamlingen 8. Valg af bestyrelse På valg er: Jan Rasmussen modtager ikke genvalg Mette Madsen modtager genvalg Kent Kristensen modtager genvalg Michael Henriksen trækker sig fra bestyrelsen Bestyrelsen foreslog Søren Hansen som nyt medlem Forsamlingen foreslog Susanne Hansen og Holger Kroer Alle 3 modtog valg og posterne besættes i den rækkefølge de blev valgt: 1. Søren Hansen i stedet for Kristiane Kristiansen 2. Susanne Hansen i stedet for Jan Rasmussen 3. Holger Kroer i stedet for Michael Henriksen Vi ønsker held og lykke med arbejdet til både nye og genvalgte bestyrelsesmedlemmer 9. Valg til materielforvalter Max Hansen modtog genvalg 10. Valg til FONU Else Rasmussen modtog valg 11. Valg til SKROT Kent Christensen modtog genvalg 12. Valg til husforvalter Erik Mejsner modtog genvalg 13. Valg til revisor og revisorsuppleant Niels Nybo blev valgt med Per Rasmussen som suppleant 14. Eventuelt (alt kan diskuteres, men intet besluttes)

8 Uddeling af pokaler m.m. Erik Mejsner uddelte pokaler til følgende: Flest km i robåd Flemming Jørgensen km Langturspokalen Else Rasmussen 136 km Flest km i kajak Hans Chr. Albrechtsen km Juniorpokal gives til vores gladeste ungdomsroer Patrick Stigfeldt 40 km Kaninpokal Poul Hansen 466 km Guldmedalje (over km i kajak): Hans Chr. Albrechtsen Mette Madsen Gert Christensen Kristiane Kristiansen Sølvmedalje (over 750 km i kajak) Niels Nybo Bronzemedalje (over 500 km i kajak) Knud Halding km km km km 954 km 603 km Hjertelig tillykke til alle Erik takkede Michael Henriksen og Jan Rasmussen for deres store arbejde i bestyrelsen hhv. 11 og 6 år (Jan har tidligere aftjent 10 år med bestyrelsesarbejde) og overrakte hver en flaske. Erik takkede endvidere Max og Helle for deres indsats ved generalforsamlingen og de modtog ligeledes en flaske hver. Kent sagde tak til Erik for tiden i roklubbens bestyrelse (6 år som medlem og 4 år som formand). Erik modtog en flaske samt et fint kaffekrus med inskription. Niels Nybo tog ordet og udtrykte sin tilfredshed med muligheden for at benytte klubbens ergometer i vintertiden. Samtidig rettede han en tak for kørsel med materiel til Korsør svømmehal til Søren, Kristiane og Jacob, hvor medlemmer har svømmetrænet i løbet af vinteren og øvet svømning mellem 2 årer og iføring af svømmevest i vandet. Han rettede en stor tak til Michael, Jan og Erik for deres gode bestyrelsesarbejde og havde samtidig det sommerønske, at sæsonen blev lang med masser af sol og stille vejr. Ulrik Andersen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og synes, de havde fortjent en større erindringsgave fra klubben for det store arbejde, de har udført gennem årene. Klokken var nu 22,10 og dirigenten kunne sige tak for i aften og for god ro og orden. Med venlig hilsen Helle Frederiksen referent

9 EN SPECIEL OPLEVELSE. GENERALFORSAMLING EN SPECIEL OPLEVELSE. Debat på en generalforsamling kan, og bør, være både udviklende og konstruktiv, men når den foregår internt mellem kasserer, revisor og bestyrelsesmedlemmer, er den ikke nogen af delene. Som én så klart og tydeligt udtrykte det, skulle bestyrelsen ikke ha` klaret deres interne problemer inden generalforsamlingen. Jo, selvfølgelig skulle vi det. Der var mange ting, der skulle ha` været afklaret inden. Vi havde ikke gjort vores hjemmearbejde ordentligt. Det var ikke noget under, at dirigenten (Max) så mere og mere træt og opgivende ud, efterhånden som tiden gik. Mit håb er, at vi er nogle, der denne aften lærte noget om bestyrelsespligter før en generalforsamling. Det kan dog betragtes som positivt, at fremmødet var lille. Det viser vel, at medlemmerne synes, det går godt i Skelskør Roklub. Jeg ønsker alle en god rosæson og håber på at generalforsamlingen 2011 vil blive en god oplevelse. Mette Madsen.

10 Vikingetur - med Røde Røjsere! Ja bølgerne kan gå højt men her er det bare fjordens blanke vand der har lukket broen! Mon ikke man alligevel kan komme ud at ro? Jo da mener Flemming! Det blev ikk til buksevand men våde sko

11 Men en gang roer altid roer, så af sted det gik på fjordens blanke vand! - Men men men - Flemming han fik jo kolde fødder, så de måtte pakkes rigtigt godt ind i et stort og dejligt varmt tæppe! SÅ husk det nu - når den sidste tur nærmer sig og det er dejligt koldt derude på vandet tag varmt tøj på og medbring ALTID proviant til at varme sig på

12 Og Ja - dresscode - det har vi jo også her i roklubben som farverne i vor klubstander er det jo de hvide og røde! - Og som alle nok kan se, ja så har Helle altså bare de skønneste varme røjsere på, der jo selvfølgelig matcher og er i farven rød Redaktøren siger mange tak for rigtigt flotte billeder der beskriver hvad du som medlem oplever i din roklub. Så send billeder samt tekst om din færden i Skelskør Roklub.

13 En kilde til energi og balance. Mette Kær Dam er eksam. fysiurgisk massør og fungerer til daglig som selvstændig Mette Massør fra Skælskør. Mette tilbyder to typer for behandling; en dybdegående muskelmassage samt en mere blid og afspændende massage. Den dybdegående massageform er særlig effektiv ved: Iskiassmerter, rygproblemer, spændingshovedpine, musearm/tennisalbue, nakkestivhed samt uro/kramper i benene. Ved den blide massage bliver kroppen afspændt ved en mere langsom og stille berøring. Trænger man til lidt indre ro, er denne behandling særlig god. Ved massage frigives en masse affaldsstoffer, så kroppen udrenses. Immunforsvaret styrkes, stress mindskes. Massage er en kilde til energi og balance. Priser: 30 min. : 300 kr. Tidsbestilling eller bestilling af gavekort: 50 min. : 500 kr. Tlf.: min. : 700 kr. Mette Massør

14 Svømmeprøve! Bestyrelsen har nu evalueret alle tilbagemeldinger vi har modtaget og har vedtaget følgende procedure, for at skabe klarhed om SVØMMEPRØVER! Skelskør Roklub skal følge de minimumskrav, der er udarbejdet af DFfR og DKF. Disse krav skal overholdes af alle Ro & kajakklubber i Danmark. Disse krav kan du læses om på hjemmesiden og i INFO-mappen i klubben. På din indmeldelsesblanket, gav du ved din underskrift også samtidig en bekræftede på, at du er i besiddelse af gode svømmefærdigheder. ALTSÅ vi stiller derfor KUN krav til de medlemmer, der vil på langture For Inrigger: ALLE roere der vil deltagelse på langture, skal kunne fremlægge bevis for at kunne og have bestået følgende krav, for at deltage i en sådan tur: Svømmet mellem årer(makkerredning), kunne iføre dig en redningsvest i vandet, samt have svømmet mindst 300m. For Kajak: ALLE kajakroere skal have deltaget på roskole og efterfølgende blevet frigivet af instruktør. Herefter er det muligt for erhverve kajakret 1 eller 2, for at kunne ro alene, eller tage på langture, uden at det er et krav, at en instruktør deltager på turen. ALLE roere der ønsker at deltagelse på langture, skal derfor kunne fremlægge bevis for at kunne og have bestået følgende krav: Kæntringsøvelse m/selvredning, makkerredning og have svømmet mindst 600m. Bestyrelsen Ro eller Kajakkursus 2010 Hvis du godt kunne tænke dig at komme påt kursus - så vil de nye kursusoversigter fra DFfR & DKF blive lagt ned i klubben når de udkommer. Skrive dig på en kursusliste, opsat i klubhuset på 1.sal. Bestyrelsen vil herefter på 1. kommende bestyrelsesmøde, sammen med instruktører gennemgå tilmeldinger og du vil derefter modtage besked Bestyrelsen Forårsrengøring af klubhuset sker lørdag d. 17.april kl.9 Vi glæder os nok alle, meget snart til at skulle ud at ro igen, så kom ned og hjælp med til at gøre klubhuset klart, så vi alle så resten af sæsonen nu kun skal glæde os til at bruge alt vor energi på at nyde at være på vandet. Igen vi glæder os rigtigt meget til at se mange af alle de aktive roere junior som senior og super-senior, der dagligt benytter klubben som et dejligt fristed for godt og hyggeligt kammeratskab og god motion i altid gode, rydelige og ikke mindst hyggelige omgivelser. Der vil selvfølgelig i løbet af dagen blive serveret lidt til pivrøret og selvfølgelig også kaffe/the og hertil mesterbagerens hjemmebag. Bestyrelsen

15 Bådene er næææsten til roning klar. Mandagen efter Standerstrygning stod en flot god gruppe, af super seniorerne samlet i roklubben. Godt klædt på og kampklar til storvask af klubbens både. 3 timer gik hurtigt i højt humør med bådene (Niels ville hellere feje i bådehallen og som sædvanligt efter eget ønske, men godt hjulpet af Poul). Efter et godt arbejde var det skønt at afslutte med et let måltid mad, sponseret af de medlemmer der har nok i et kontingent for at ro. Tak kære roer. Den grundige vask af bådene, har gjort det meget nemmere at arbejde med bådene i værkstedet. Tirsdag aften er det Henrik, Kent, Erik, Ulrik og Max der har lakeret og repareret bådene. Mor Karen har så sammenkaldt super seniorerne, der i dagtimerne har slebet bådene. Så Ja-ja Jo-jo det er nemt at være materielforvalter når man har en Mor Karen. I skreven stund arbejder vi på Bank i ved Flemming og Holger s outrigger. Lad os håbe de når at slibe lidt på Bank, hun har jo så dejlige former. Bådene er klar til en ny rosæson og jeg glæder mig til at se og ro med jer på fjordens vande. De bedste Roerhilsner: Materielforvalteren Max. Klubbens bådebro. Husforvalteren og Materielforvalteren vil i samråd med broforvalteren - Niels Nybo tage stilling til hvor meget af broen der skal nyrenoveres. Så det bliver måske nødvendig at sammenkalde det store kavaleri til hammer-banke-samle dag. (lidt budget skal vi nok også snakke med bestyrelsen om). Forslag og tegninger til et evt. kommende byggeri! Der opsættes en bestyrelsespostkasse ved rokortene. På opslagstavlen i klubhusets opholdsrum vil alle indkommende skitseforslag opsættes, så de kan være med til at skabe debat og give gode ideer. Opslag om et. evt. medlemsmøde samt indkaldelse til nedsættelse af et endeligt byggeudvalg kommer også her og i SKROT. Derfor opfordres du til at slå et par streger eller nedskrive dine tanker og ønsker for hvordan netop du kunne tænke dig at din roklub skal se ud i fremtiden og huske på at selv den skøreste ide, urealistiske tanker eller forslag fra netop dig måske er det samme som andre går og tænker således at en kombination af alle de mange gode og kreative forslag, til sidst forenes i et fælles projekt, tilvejebragt basis af fælles tanker og ideer der tilsammen vil skabe nogle fælles rammen som vi alle vil blive rigtigt glade og tilfredse for at benytte og værne om. Kent

16 Sagde du en speciel pinlig oplevelse! Som medlem af den tidligere og nu nye bestyrelse, vil jeg meget gerne beklage ALLE de pinagtige scener der udspillede sig foran 21 tilskuere der skal jo være 2 til en saglig diskussion så godt at der kun var mødt 23 personer op og ikke som ved den ekstraordinære med 44 personer. Men måske forestillingen 2010 har givet så meget god omtale, at den kan trække endnu flere forventningsfulde tilskuere til næste år! Det er meget beklageligt, at der nu desværre gennem snart 3 år har været en tiltagende dårlig stemning i bestyrelsen, ja faktisk så dårlig, at man simpelthen bare har haft lyst til at melde sig ud, når det ikke fungerede og man ej heller kunne tale/tale pænt sammen til bestyrelses møderne, da det gang på gang bare endt op i hat og briller. Hele sidste år var det faktisk mere reglen end undtagelsen at det skete på vore møder især når der ikke var afbud til mødet. Bestyrelsen har besluttet at vasker sit eget tøj, så derfor er alle referater renset for(næsten) alt intern fnidder & fnadder inden referaterne opsættes i klubben. Denne dårlige stemning og tiltagende uenighed, skyldtes dog kun en ting udviklingen af projekt SøsportsCenter, da bestyrelsen bestod af 2 fraktioner en for og en imod! Dette kom jo desværre til udtryk, for de 23 fremmødte ved generalforsamling og som der blev sagt fra en af de fremmødte: nej, hvor det altså bare pinligt det her har bestyrelsen overhovedet talt sammen eller forberedt sig til mødet eller hva! Der hviler nu et meget stort pres og bevågenhed fra alle på den nye bestyrelse. Udskiftningen i bestyrelsen, skete jo desværre heller ikke var med en glæde eller et smil på læben. Beklageligt, at udskiftningen ikke skete noget tidligere og før kammeratlige personfejder blev til betændte. but that s Life. Med de bedste Roerhilsner Kent

17

18 Vinterdepression! Forsvinder da straks når rosæsonen starter og du tager ud på vandet!

19 Aktivitetskalender for rosæson Der svømmes i Korsør svømmehal - onsdag kl til 22. Og vi kan benytte svømmehallen til og med 29. april Vintermotion på Skælskør skole hver fredag kl marts(søndag) Standerhejsning kl april(lørdag) Forårsrengøring af klubhus kl /27. april(man/tirsdag) Åbent hus for robåde fra kl maj (lørdag) Åbent hus for kajak fra kl Maj. Mandag Kl v. roklubben. Vi går Noret rundt sammen med Tissø roklub. 23/24. maj (weekend) Kajakinstruktion fra kl juli. Mandag Kl v. roklubben. Besøg af Tissø roklub til rotur i vores farvand. 10. juli. (lørdag) Marathonroning. 4. august.(onsdag) Kl v. roklubben. Vi kører til Tissø roklub og ror i deres farvand. 5/6/7/8. August. SMART weekend. Arrangeret af DFfR. 14.august (lørdag) Kanindåb 4.september (lørdag) Kanaltur til København fra kl oktober (lørdag) Vikingetur. Tilmelding - XX. Mob. xx 31.oktober (søndag) Standerstrygning kl februar (fredag) Generalforsamling 2011 i Roklub kl.19

20

Kanindåb. Lørdag den 14. august kl.13

Kanindåb. Lørdag den 14. august kl.13 Kanindåb Lørdag den 14. august kl.13 SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 4230 Skælskør Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang. Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang. Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Formanden bød velkommen. A. Valg af dirigent: Hakon Keller blev valgt Hakon konstaterede at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Deltagere: Christian G, Anne G, Lis Poulsen, Jens Bl. Poulsen, Yrsa Brølling, Ulla Jensen. Afbud fra Jesper Hansen Henrik Kragh og Peter

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere