Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14"

Transkript

1 0 Standerhejsning Søndag den 28. marts kl.14 SKelskør ROklub Tidende

2 Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej Skælskør Mob.: Mail: Næstformand: Søren Hansen Ærtebjergvej Skælskør Tlf.: Mob.: Mail: Kasserer & Medlemskartotek & Redaktør: Kent Christensen Østre Strand Skælskør Tlf.: Mob.: Mail: Materielforvalter: Max Hansen Bøgevej Skælskør Tlf.: Mob.: Mail: OBS NY mail FONU: Else Rasmussen Høje Skælskør Tlf.: Mob.: Er på vej Mail: : PR-udvalg: Varetages af bestyrelsen. Ungdomsleder & web: Jacob Jensen Løvsangervej Skælskør Mob.: Mail: Sekretær & Super-Seniorkontakt: Mette Madsen Noret Skælskør Tlf.: Mob.: Mail: Tur/motion & Langturschef: Susanne Hansen Solsortevej Skælskør Mob.: Mail: KaproningsChef: Holger Kroer Skørpingevej Slagelse Tlf.: Mob.: xx xx Mail: Havkajak udvalg: Søren Hansen & Jan Larsen. Vi glæder os til at arrangere mange klubturer eller andre spændende arrangementer for jer. Se efter på opslagstavlen. Kontaktperson: Søren Hansen Tlf.: Mob.: Mail: FOTOGRAFEN ER PÅ VEJ MED NYE BILLEDER :-) Henvendelse til Roklubben kan ske ved kontakt til klubbens formand eller bestyrelsesmedlem. ELLER kom forbi Roklubben - på vores adresse: Skelskør Roklub Gammelgade Skælskør Se også hvad der sker i klubben på vor hjemmeside -

3 Standerhejsning Klubstanderen hejses Søndag d.28. marts kl. 14 Solen skinner jo næsten altid på denne dag så afsæt denne dejlige søndag eftermiddag for nu skal vi jo til at begynde på endnu en dejlig rosæson, med alle vore rokammerater. Tag din familien med og lav en dejlig søndagstur sammen med dem, så de også kan se hvor det er at du altid får en masse motion og energi, som så giver dig overskud og giver dig godt humør i hverdagen. Efter standerhejsningen byder roklubben som altid på en kop kaffe/te og traditionen tro bydes der også på dejlig hjemmebag, der jo altid bliver lavet af den nu afgåede formand & Mesterbager. Vi glæder os til at se dig/jer. Med roerhilsen Bestyrelsen IT Konsulent Jan Rasmussen IT Hjælp Strejker Pc en Jan går t en Tlf >20 års erfaring Microsoft Certificeret Server installation / vedligehold Rådgivning i valg af løsning Netværk / Internet Opgradering/installering Hjælp til erhverv

4 Formandens beretning. Vi startede sæsonen med at male vores gode gamle klubhus. Det var noget der pyntede og medlemmerne kunne konstatere at vores gamle klubhus var bevaringsværdigt og det var måske årsagen til at et flertal ved en ekstraordinær generalforsamling stemte imod at bevilge et mindre beløb til Projekt Søsportscenteret. Byggeudvalget tog afstemningen til efterretning og valgte at nedlægge projektet. Hvis et stort flertal ikke ville bevilge kr. til det videre arbejde, ville det være urealistisk at fortsætte med projektet. Ved vores åbent hus arrangementer fik vi 37 nye medlemmer, det er en fin fremgang, og ved sidste optælling var vi 161 medlemmer hvoraf de 134 er aktive roere med mellem 5 og km på åren. I alt blev der roet km ligeligt fordelt mellem robåde og kajakker. Bortset fra seniorerne, som altid er meget aktive, var der ikke megen aktivitet uden for det daglige rovand. Det skyldes nok at der ikke var arrangeret så mange ture og at tilslutningen ikke var stor nok til de ture der var. Jeg kan kun opfordre medlemmerne til selv at være aktive med at planlægge ture uden for dagligt rovand. Vores kajaktrailer er til rådighed for alle medlemmer der vil til fremmede strande. Det kræver kun en bil til at trække og lidt planligning. Kanindåb det er noget vi afholder hvert andet år må jeg konstatere. Manglende tilslutning gjorde at der igen i 2009 ikke blev døbt nogen kaniner. Vi må tage til efterretning at det kun er de lige år at kaninerne er villige til at komme af med ørene. Bestyrelsen tog initiativ til at fremme sikkerheden på vandet. Vi opfordrede medlemmerne til at aflægge svømme/åre/vesteprøver i løbet af sommeren og vinteren. Det faldt ikke i god jord hos alle. Efter diverse udmeldinger fra medlemmer der bla. mente at svømme det var noget man kunne når man havde prøvet det en gang, besluttede bestyrelsen at medlemmerne i stedet kunne udfylde et svømmebevis hvori de bekræftede at de var i besiddelse af de fornødne egenskaber for at opfylde roklubbens vedtægter. Er der nogen der vil øve sig, har vi Korsør svømmehal maj måned med. Der har været nogle misforståelser omkring vores vedtægter, hvor nogle medlemmer ikke har fået læst dem grundigt nok inden de har handlet. Roklubben fungere bedst hvis alle følger klubbens love og regler. Bestyrelsen og Instruktør kan meget lettere udføre de opgaver de har påtaget sig hvis de ikke skal være bussemænd over for medlemmer der mener at regler er til for at bøjes. Jeg må dog tilføje at til dagligt fungere Roklubben fint. Og er et godt sted at komme. Det er altid en fornøjelse at opleve fællesskabet hos seniorerne når jeg møder op om formiddagen i klubben. Ungdomsafdelingen fungerer også fint med Jacob og Kristiane i spidsen. Vi fik 5 nye B styrmænd og 4 nye Langtursstyrmænd i sidste sæson. Jeg vil gerne opfordre alle uden styrmandsret til at tage styrmandskurser, det giver mere erfaring og rutine. Til sidst en tak til alle der er med til at gøre klubben aktiv. Både de der holder hus og materiel ved lige, men også de der er aktive på vandet. Erik

5 Referat fra Roklubbens Generalforsamling i klubben fredag den 26. februar 2010 kl. 19,00 Fremmødte: bestyrelsen (Jacob med afbud) + 17 medlemmer. I alt 23 medlemmer Erik Mejsner bød velkommen til alle og håbede på et godt møde, hvorefter vi gik over til den fremsendte dagsorden: Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører Som dirigent blev valgt Max Hansen Som protokolfører blev valgt Helle Frederiksen Max erklærede generalforsamlingen for lovlig og oplæste dagsordenen og gav derefter ordet til formanden for beretning 2. Formandens beretning Erik Mejsner forelagde beretningen, som blev godkendt. Beretningen vil blive trykt i næste nr. af SKROT 3. Klubbens nedsatte udvalg aflægger beretning Ungdom: Der har været fremgang og der har været stor succes med arrangement i svømmehal. Glæde overalt. Tur/motion: Der opfordres til at arrangere flere ture til gavn for nye medlemmer samt muligheden for at tiltrække medlemmer. Seniorudvalg: Der udtrykkes tilfredshed med en fast kerne af medlemmer og et godt og hyggeligt sammenhold. Materielforvalter: Mulighed for, at vi inden for en frist på 2-4 år må sige farvel til "Kidholm" pga. alder og tilstand. Nyanskaffelse vil andrage ca kr. Indlæg fra Holger Kroer med opfordring om anskaffelse af 4-åres outrigger med styrmand. 4. Fremlæggelse af regnskab Kent Christensen gennemgik regnskabet, som allerede er udsendt via SKROT. Der er sket ændringer i regnskabet efter trykningen pga. revision. Det blev pointeret, at det er fejl procedure, at tilrette regnskabet. Revisors bemærkninger skal tilføjes ved fremlæggelsen. Der var spørgsmål til vore bådes værdiansættelse mht. forsikring. Afklaring foretages af bestyrelsen i samarbejde med vores forsikringsselskab. Klubben har en sund økonomi, men elforbruget er relativt lavt i år pga. forskudte betalingsterminer. Der blev stillet kritiske spørgsmål omkring bådfonden, som udviser væsentlig mindre beløb end forventet. Der vil blive foretaget en kritisk tilretning, som dog ikke får indflydelse på regnskabets slutresultat. Der skal laves retningslinjer for, hvilke udgifter vedr. både, der går på almindelig drift eller bliver afholdt af bådfonden. I tvivlstilfælde tager bestyrelsen beslutning. Regnskabet godkendtes med forbehold for tilretning af bådfonden.

6 5. Forslag til budget og kontingent for 2010 Kent Christensen forelagde budgettet, som ikke var godkendt af en enig bestyrelse og som derfor udløste en del kritiske spørgsmål, bl.a. hvorfor bestyrelsen ikke har afklaret tallene inden generalforsamlingen? Budget 2009 blev godkendt på sidste års generalforsamling med bemærkning om, at beløb hensat til nyt byggeprojekt (plan A) skulle nedbringes til kr. hvilket ikke var sket. På budget 2010 er afsat kr. til nyt byggeprojekt (Plan B). Der vil blive indkaldt til medlemsmøde i kommende SKROT vedr. ønsker og krav til byggeprojektet. Til evt. byggeudvalg er givet tilsagn om deltagelse af indtil flere medlemmer. Der blev fremsat ønske om, at der sættes beløb (størrelsesorden kr.) af til eventuelt kommende bådkøb, hvilket blev tilbagevist med begrundelsen, at der ingen grund er til at sætte penge af, før dette er aktuelt. Hvis der er behov for penge kan bestyrelsen til enhver tid råde over indestående på bådfonden. Budgettet blev godkendt med 18 stemmer. På grund af en væsentlig forhøjelse af kontingent ved sidste generalforsamling, fastholdes kontingent derfor uændret i Indkomne forslag: 1. Korttursreglement 8. Outrigger, stk. 2: Det tilladte rofarvand for outriggere går fra fiskerihavnen til Egerup Strand og i noret, såfremt båden ikke roes igennem havnen Der forelå protest mod, at outriggere ikke må roes gennem havnen, men det blev pointeret at regelen står i vores vedtægter som en sikkerhedsforanstaltning, da det kan være uforsvarligt at lægge åren langs på en outrigger, hvilket kan være nødvendig i kanalen ved møde med andre fartøjer. Spørgsmålet må tages op igen på en generalforsamling, da ændringen vil kræve en vedtægtsændring. Forslaget i sin ordlyd blev vedtaget ved afstemning Korttursreglement 8. Outrigger, stk. 7: Frigivne roere med A-styrmandsret må ro til Egerup Strand Forslag vedtaget ved afstemning 2. Vinterroningsreglement 6. Kajak, stk. nyt pkt. 2: Der er bestået en godkendt makkerredning, samt man har roet 400 km i kajak fra standerhejsning til standerstrygning inden for samme rosæson Kravet om 400 km blev diskuteret og fundet urimeligt, hvorefter forslaget blev trukket tilbage 3. Bestyrelsen ønsker tilladelse til at ændre vedtægter samt reglementer med alt, hvad der vedrører at ro til Egerup Strand Forslag vedtaget 4. Vedtægterne 8. Bestyrelsen: Bestyrelsen ønsker tilladelse til at ændre alt, hvad der vedrører antal personer i bestyrelsen til: At bestyrelsen kan nedsættes til 5 eller bibeholdes med 7 personer Efter indlæg med begrundelse for at fastholde 7 medlemmer i bestyrelsen, blev forslaget nedstemt.

7 5. Ændre navnet på vores Roklub fra Skelskør Roklub til Skelskør Ro- & Kajakklub: Dette begrundet med, at der nu gennem flere sæsoner er kommet rigtig mange nye medlemmer, der fortæller, at de har søgt efter en kajakklub i Skælskør, men en sådan ikke fandtes - men ved henvendelse til roklubben fandt de ud af, at man også her kunne padle i kajak! - så måske er det nu på tide at skifte til nyt navn!!! (klubben består i øvrigt ligeligt med 50/50, som roer inrigger og kajak) Spørgsmål, om navnet kan ændres uden at klubben nedlægges og en ny oprettes, blev stillet. Navneændring kræver en vedtægtsændring. Mulighederne undersøges inden næste generalforsamling, hvor spørgsmålet vil blive genoptaget. 7. Valg af formand Erik Mejsner ønskede ikke genvalg og Kristiane Kristiansen blev, som foreslået af bestyrelsen, valgt af forsamlingen 8. Valg af bestyrelse På valg er: Jan Rasmussen modtager ikke genvalg Mette Madsen modtager genvalg Kent Kristensen modtager genvalg Michael Henriksen trækker sig fra bestyrelsen Bestyrelsen foreslog Søren Hansen som nyt medlem Forsamlingen foreslog Susanne Hansen og Holger Kroer Alle 3 modtog valg og posterne besættes i den rækkefølge de blev valgt: 1. Søren Hansen i stedet for Kristiane Kristiansen 2. Susanne Hansen i stedet for Jan Rasmussen 3. Holger Kroer i stedet for Michael Henriksen Vi ønsker held og lykke med arbejdet til både nye og genvalgte bestyrelsesmedlemmer 9. Valg til materielforvalter Max Hansen modtog genvalg 10. Valg til FONU Else Rasmussen modtog valg 11. Valg til SKROT Kent Christensen modtog genvalg 12. Valg til husforvalter Erik Mejsner modtog genvalg 13. Valg til revisor og revisorsuppleant Niels Nybo blev valgt med Per Rasmussen som suppleant 14. Eventuelt (alt kan diskuteres, men intet besluttes)

8 Uddeling af pokaler m.m. Erik Mejsner uddelte pokaler til følgende: Flest km i robåd Flemming Jørgensen km Langturspokalen Else Rasmussen 136 km Flest km i kajak Hans Chr. Albrechtsen km Juniorpokal gives til vores gladeste ungdomsroer Patrick Stigfeldt 40 km Kaninpokal Poul Hansen 466 km Guldmedalje (over km i kajak): Hans Chr. Albrechtsen Mette Madsen Gert Christensen Kristiane Kristiansen Sølvmedalje (over 750 km i kajak) Niels Nybo Bronzemedalje (over 500 km i kajak) Knud Halding km km km km 954 km 603 km Hjertelig tillykke til alle Erik takkede Michael Henriksen og Jan Rasmussen for deres store arbejde i bestyrelsen hhv. 11 og 6 år (Jan har tidligere aftjent 10 år med bestyrelsesarbejde) og overrakte hver en flaske. Erik takkede endvidere Max og Helle for deres indsats ved generalforsamlingen og de modtog ligeledes en flaske hver. Kent sagde tak til Erik for tiden i roklubbens bestyrelse (6 år som medlem og 4 år som formand). Erik modtog en flaske samt et fint kaffekrus med inskription. Niels Nybo tog ordet og udtrykte sin tilfredshed med muligheden for at benytte klubbens ergometer i vintertiden. Samtidig rettede han en tak for kørsel med materiel til Korsør svømmehal til Søren, Kristiane og Jacob, hvor medlemmer har svømmetrænet i løbet af vinteren og øvet svømning mellem 2 årer og iføring af svømmevest i vandet. Han rettede en stor tak til Michael, Jan og Erik for deres gode bestyrelsesarbejde og havde samtidig det sommerønske, at sæsonen blev lang med masser af sol og stille vejr. Ulrik Andersen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og synes, de havde fortjent en større erindringsgave fra klubben for det store arbejde, de har udført gennem årene. Klokken var nu 22,10 og dirigenten kunne sige tak for i aften og for god ro og orden. Med venlig hilsen Helle Frederiksen referent

9 EN SPECIEL OPLEVELSE. GENERALFORSAMLING EN SPECIEL OPLEVELSE. Debat på en generalforsamling kan, og bør, være både udviklende og konstruktiv, men når den foregår internt mellem kasserer, revisor og bestyrelsesmedlemmer, er den ikke nogen af delene. Som én så klart og tydeligt udtrykte det, skulle bestyrelsen ikke ha` klaret deres interne problemer inden generalforsamlingen. Jo, selvfølgelig skulle vi det. Der var mange ting, der skulle ha` været afklaret inden. Vi havde ikke gjort vores hjemmearbejde ordentligt. Det var ikke noget under, at dirigenten (Max) så mere og mere træt og opgivende ud, efterhånden som tiden gik. Mit håb er, at vi er nogle, der denne aften lærte noget om bestyrelsespligter før en generalforsamling. Det kan dog betragtes som positivt, at fremmødet var lille. Det viser vel, at medlemmerne synes, det går godt i Skelskør Roklub. Jeg ønsker alle en god rosæson og håber på at generalforsamlingen 2011 vil blive en god oplevelse. Mette Madsen.

10 Vikingetur - med Røde Røjsere! Ja bølgerne kan gå højt men her er det bare fjordens blanke vand der har lukket broen! Mon ikke man alligevel kan komme ud at ro? Jo da mener Flemming! Det blev ikk til buksevand men våde sko

11 Men en gang roer altid roer, så af sted det gik på fjordens blanke vand! - Men men men - Flemming han fik jo kolde fødder, så de måtte pakkes rigtigt godt ind i et stort og dejligt varmt tæppe! SÅ husk det nu - når den sidste tur nærmer sig og det er dejligt koldt derude på vandet tag varmt tøj på og medbring ALTID proviant til at varme sig på

12 Og Ja - dresscode - det har vi jo også her i roklubben som farverne i vor klubstander er det jo de hvide og røde! - Og som alle nok kan se, ja så har Helle altså bare de skønneste varme røjsere på, der jo selvfølgelig matcher og er i farven rød Redaktøren siger mange tak for rigtigt flotte billeder der beskriver hvad du som medlem oplever i din roklub. Så send billeder samt tekst om din færden i Skelskør Roklub.

13 En kilde til energi og balance. Mette Kær Dam er eksam. fysiurgisk massør og fungerer til daglig som selvstændig Mette Massør fra Skælskør. Mette tilbyder to typer for behandling; en dybdegående muskelmassage samt en mere blid og afspændende massage. Den dybdegående massageform er særlig effektiv ved: Iskiassmerter, rygproblemer, spændingshovedpine, musearm/tennisalbue, nakkestivhed samt uro/kramper i benene. Ved den blide massage bliver kroppen afspændt ved en mere langsom og stille berøring. Trænger man til lidt indre ro, er denne behandling særlig god. Ved massage frigives en masse affaldsstoffer, så kroppen udrenses. Immunforsvaret styrkes, stress mindskes. Massage er en kilde til energi og balance. Priser: 30 min. : 300 kr. Tidsbestilling eller bestilling af gavekort: 50 min. : 500 kr. Tlf.: min. : 700 kr. Mette Massør

14 Svømmeprøve! Bestyrelsen har nu evalueret alle tilbagemeldinger vi har modtaget og har vedtaget følgende procedure, for at skabe klarhed om SVØMMEPRØVER! Skelskør Roklub skal følge de minimumskrav, der er udarbejdet af DFfR og DKF. Disse krav skal overholdes af alle Ro & kajakklubber i Danmark. Disse krav kan du læses om på hjemmesiden og i INFO-mappen i klubben. På din indmeldelsesblanket, gav du ved din underskrift også samtidig en bekræftede på, at du er i besiddelse af gode svømmefærdigheder. ALTSÅ vi stiller derfor KUN krav til de medlemmer, der vil på langture For Inrigger: ALLE roere der vil deltagelse på langture, skal kunne fremlægge bevis for at kunne og have bestået følgende krav, for at deltage i en sådan tur: Svømmet mellem årer(makkerredning), kunne iføre dig en redningsvest i vandet, samt have svømmet mindst 300m. For Kajak: ALLE kajakroere skal have deltaget på roskole og efterfølgende blevet frigivet af instruktør. Herefter er det muligt for erhverve kajakret 1 eller 2, for at kunne ro alene, eller tage på langture, uden at det er et krav, at en instruktør deltager på turen. ALLE roere der ønsker at deltagelse på langture, skal derfor kunne fremlægge bevis for at kunne og have bestået følgende krav: Kæntringsøvelse m/selvredning, makkerredning og have svømmet mindst 600m. Bestyrelsen Ro eller Kajakkursus 2010 Hvis du godt kunne tænke dig at komme påt kursus - så vil de nye kursusoversigter fra DFfR & DKF blive lagt ned i klubben når de udkommer. Skrive dig på en kursusliste, opsat i klubhuset på 1.sal. Bestyrelsen vil herefter på 1. kommende bestyrelsesmøde, sammen med instruktører gennemgå tilmeldinger og du vil derefter modtage besked Bestyrelsen Forårsrengøring af klubhuset sker lørdag d. 17.april kl.9 Vi glæder os nok alle, meget snart til at skulle ud at ro igen, så kom ned og hjælp med til at gøre klubhuset klart, så vi alle så resten af sæsonen nu kun skal glæde os til at bruge alt vor energi på at nyde at være på vandet. Igen vi glæder os rigtigt meget til at se mange af alle de aktive roere junior som senior og super-senior, der dagligt benytter klubben som et dejligt fristed for godt og hyggeligt kammeratskab og god motion i altid gode, rydelige og ikke mindst hyggelige omgivelser. Der vil selvfølgelig i løbet af dagen blive serveret lidt til pivrøret og selvfølgelig også kaffe/the og hertil mesterbagerens hjemmebag. Bestyrelsen

15 Bådene er næææsten til roning klar. Mandagen efter Standerstrygning stod en flot god gruppe, af super seniorerne samlet i roklubben. Godt klædt på og kampklar til storvask af klubbens både. 3 timer gik hurtigt i højt humør med bådene (Niels ville hellere feje i bådehallen og som sædvanligt efter eget ønske, men godt hjulpet af Poul). Efter et godt arbejde var det skønt at afslutte med et let måltid mad, sponseret af de medlemmer der har nok i et kontingent for at ro. Tak kære roer. Den grundige vask af bådene, har gjort det meget nemmere at arbejde med bådene i værkstedet. Tirsdag aften er det Henrik, Kent, Erik, Ulrik og Max der har lakeret og repareret bådene. Mor Karen har så sammenkaldt super seniorerne, der i dagtimerne har slebet bådene. Så Ja-ja Jo-jo det er nemt at være materielforvalter når man har en Mor Karen. I skreven stund arbejder vi på Bank i ved Flemming og Holger s outrigger. Lad os håbe de når at slibe lidt på Bank, hun har jo så dejlige former. Bådene er klar til en ny rosæson og jeg glæder mig til at se og ro med jer på fjordens vande. De bedste Roerhilsner: Materielforvalteren Max. Klubbens bådebro. Husforvalteren og Materielforvalteren vil i samråd med broforvalteren - Niels Nybo tage stilling til hvor meget af broen der skal nyrenoveres. Så det bliver måske nødvendig at sammenkalde det store kavaleri til hammer-banke-samle dag. (lidt budget skal vi nok også snakke med bestyrelsen om). Forslag og tegninger til et evt. kommende byggeri! Der opsættes en bestyrelsespostkasse ved rokortene. På opslagstavlen i klubhusets opholdsrum vil alle indkommende skitseforslag opsættes, så de kan være med til at skabe debat og give gode ideer. Opslag om et. evt. medlemsmøde samt indkaldelse til nedsættelse af et endeligt byggeudvalg kommer også her og i SKROT. Derfor opfordres du til at slå et par streger eller nedskrive dine tanker og ønsker for hvordan netop du kunne tænke dig at din roklub skal se ud i fremtiden og huske på at selv den skøreste ide, urealistiske tanker eller forslag fra netop dig måske er det samme som andre går og tænker således at en kombination af alle de mange gode og kreative forslag, til sidst forenes i et fælles projekt, tilvejebragt basis af fælles tanker og ideer der tilsammen vil skabe nogle fælles rammen som vi alle vil blive rigtigt glade og tilfredse for at benytte og værne om. Kent

16 Sagde du en speciel pinlig oplevelse! Som medlem af den tidligere og nu nye bestyrelse, vil jeg meget gerne beklage ALLE de pinagtige scener der udspillede sig foran 21 tilskuere der skal jo være 2 til en saglig diskussion så godt at der kun var mødt 23 personer op og ikke som ved den ekstraordinære med 44 personer. Men måske forestillingen 2010 har givet så meget god omtale, at den kan trække endnu flere forventningsfulde tilskuere til næste år! Det er meget beklageligt, at der nu desværre gennem snart 3 år har været en tiltagende dårlig stemning i bestyrelsen, ja faktisk så dårlig, at man simpelthen bare har haft lyst til at melde sig ud, når det ikke fungerede og man ej heller kunne tale/tale pænt sammen til bestyrelses møderne, da det gang på gang bare endt op i hat og briller. Hele sidste år var det faktisk mere reglen end undtagelsen at det skete på vore møder især når der ikke var afbud til mødet. Bestyrelsen har besluttet at vasker sit eget tøj, så derfor er alle referater renset for(næsten) alt intern fnidder & fnadder inden referaterne opsættes i klubben. Denne dårlige stemning og tiltagende uenighed, skyldtes dog kun en ting udviklingen af projekt SøsportsCenter, da bestyrelsen bestod af 2 fraktioner en for og en imod! Dette kom jo desværre til udtryk, for de 23 fremmødte ved generalforsamling og som der blev sagt fra en af de fremmødte: nej, hvor det altså bare pinligt det her har bestyrelsen overhovedet talt sammen eller forberedt sig til mødet eller hva! Der hviler nu et meget stort pres og bevågenhed fra alle på den nye bestyrelse. Udskiftningen i bestyrelsen, skete jo desværre heller ikke var med en glæde eller et smil på læben. Beklageligt, at udskiftningen ikke skete noget tidligere og før kammeratlige personfejder blev til betændte. but that s Life. Med de bedste Roerhilsner Kent

17

18 Vinterdepression! Forsvinder da straks når rosæsonen starter og du tager ud på vandet!

19 Aktivitetskalender for rosæson Der svømmes i Korsør svømmehal - onsdag kl til 22. Og vi kan benytte svømmehallen til og med 29. april Vintermotion på Skælskør skole hver fredag kl marts(søndag) Standerhejsning kl april(lørdag) Forårsrengøring af klubhus kl /27. april(man/tirsdag) Åbent hus for robåde fra kl maj (lørdag) Åbent hus for kajak fra kl Maj. Mandag Kl v. roklubben. Vi går Noret rundt sammen med Tissø roklub. 23/24. maj (weekend) Kajakinstruktion fra kl juli. Mandag Kl v. roklubben. Besøg af Tissø roklub til rotur i vores farvand. 10. juli. (lørdag) Marathonroning. 4. august.(onsdag) Kl v. roklubben. Vi kører til Tissø roklub og ror i deres farvand. 5/6/7/8. August. SMART weekend. Arrangeret af DFfR. 14.august (lørdag) Kanindåb 4.september (lørdag) Kanaltur til København fra kl oktober (lørdag) Vikingetur. Tilmelding - XX. Mob. xx 31.oktober (søndag) Standerstrygning kl februar (fredag) Generalforsamling 2011 i Roklub kl.19

20

Kanindåb. Lørdag den 14. august kl.13

Kanindåb. Lørdag den 14. august kl.13 Kanindåb Lørdag den 14. august kl.13 SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 4230 Skælskør Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011

Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011 Kajak tidende Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011 K o l d i n g K a j a k K l u b Romsøturen s. 12 Referat fra Generalforsamling s. 6 Oluf med tungen lige i munden. indhold Blad nr. 137 30. Årgang

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet.

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet. ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nr. 2/2009 Januar 106. årgang Indhold Forord... 3 Havnestyrmand Haas... 4 Farvel og på gensyn!... 7 Standerhejsnings invitation... 8 Senior gymnastik...

Læs mere

Formandens side Februar 2005

Formandens side Februar 2005 4293032 Formandens side Februar 2005 Hvert år når dagene bliver længere, kommer vi nærmere starten af den nye rosæson, og i skrivende stund er der kun 2 måneder til Standerhejsning, som afholdes d. 26

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

239 39. Årgang Juli 2014

239 39. Årgang Juli 2014 239 39. Årgang Juli 2014 ORGAN FOR 1 HUNDESTED ROKLUB Bestyrelsen i Hundested Roklub pr. 1. april 2014 Formand Christian Byskov, Vestergade 7 47938574 hundestedroklub@gmail.com Næstformand Tor Petersen,

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Marts 2013 30.ÅRGANG NR. 1

Marts 2013 30.ÅRGANG NR. 1 Dygtig vedligeholdelse er en forudsætning for en kommende god rosæson Marts 2013 30.ÅRGANG NR. 1 Aktivitetskalender forår 2012 Dato Klokken Aktivitet Ansvarlig 2. marts Roposten deadline Gunnar 12. 18.00

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere