Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV , udg. 10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10)"

Transkript

1 Side 1 af 10 VEJ nr 9567 af 18/10/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 9227 af 17/10/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Dobbelt stikprøveplan Den fulde tekst Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV , udg. 10) I henhold til 15 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand (herefter bekendtgørelsen), er varmtvandsleverandøren/vandværket (herefter vandleverandøren) ansvarlig for, at deres målere i drift ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl, som gælder ved førstegangsverifikation. Ved en vandleverandør forstås den, der leverer varmt eller koldt vand til en forbruger mod betaling. Vandleverandøren kan f.eks. være en boligforening eller en ejer af en ejendom med flere boliger (evt. via en administrator af boligforeningen/ejendommen). Bekendtgørelsen angiver forskellige metoder til at opfylde dette ansvar på: 1. periodisk udskiftning, dvs. udskiftning af alle målere i et givet parti senest 6 år efter partiets opsætning, 2. periodisk udskiftning suppleret med statistisk stikprøvekontrol af de nedtagne målere, eller 3. etablering af et kontrolsystem (baseret på statistisk stikprøvekontrol), der er opbygget således, at der opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at de idriftværende målere ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation. Kontrolmåling skal foregå på et akkrediteret laboratorium. Denne måletekniske vejledning gælder for såvel en hovedmåler, hvorefter forbrugeren afregnes over for en vandleverandør, som for målere (også kendt som bimålere), der anvendes som grundlag for fordeling af regningen til forbrugeren. Med denne måletekniske vejledning giver Sikkerhedsstyrelsen et forslag til, hvordan hver af de tre metoder til opfyldelse af bekendtgørelsens krav, kan udføres. Ønsker vandleverandøren at udføre én af de ovenfor nævnte metoder på anden vis end beskrevet i denne måletekniske vejledning, så er dette tilladt under forudsætning af, at den valgte metode giver samme eller bedre sikkerhed end metoderne i denne vejledning. Det bemærkes, at det til enhver tid er vandleverandørens ansvar, at de i drift værende vandmålere ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation. 1. Forslag til fremgangsmåde ved kontrolsystem baseret på periodisk udskiftning I henhold til bekendtgørelsen skal alle målere i et parti ved denne metode udskiftes senest 6 år efter partiets opsætning. De 6 år regnes fra det tidspunkt, hvor den ældste måler i partiet er opsat. Hvis vandleverandøren ikke har opdelt målerne i partier med samme opsætningstid (dvs. maksimalt 2 års forskel i opsætningstidspunkt, jf. afsnit 3.1. ) er det derfor nødvendigt at have en oversigt over hver enkelt målers opsætningstidspunkt. Metoden foreskriver ikke nogen handling efter nedtagning. Af hensyn til håndtering af eventuelle klager anbefales det dog, at målerne gemmes i en periode, som minimum indtil godkendelse af forbrugernes vandregnskab. For dokumentation af aflæsningsresultater kan målerne evt. fotograferes, således at både målernummer og målerens visning tydeligt fremgår. Hvis målerne reverificeres kan de genopsættes, jf. afsnit 7. Vandleverandøren er i henhold til bekendtgørelsen forpligtet til at bekendtgøre over for vandforbrugerne, at der anvendes periodisk udskiftning. 2. Forslag til fremgangsmåde ved kontrolsystem baseret på periodisk udskiftning suppleret med statistisk stikprøvekontrol af nedtagne målere Denne metode er anvendelig, hvis vandleverandøren vælger at opsætte den samme slags målere igen, dvs. nye målere af samme type, fabrikat og størrelse. Metoden anvendes til at vurdere, om opsætningsperioden for de nye målere, der erstatter de målere, der er nedtaget, kan gøres længere end 6 år.

2 Side 2 af 10 En forudsætning for at anvende denne metode er, at målerne er systematisk opdelt i partier efter samme kriterier som beskrevet i afsnit 3.1. I henhold til bekendtgørelsen skal alle målere i et parti ved denne metode udskiftes senest 6 år efter partiets opsætning. De 6 år regnes fra det tidspunkt, hvor den ældste måler i partiet er opsat. Fra partiet udtages en stikprøve, som sendes til kontrolmåling på et akkrediteret laboratorium. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 3 og 4. De resterende målere samt målerne fra stikprøven kasseres eller reverificeres. Reverificerede målere kan genopsættes, jf. afsnit 7. Resultaterne af stikprøvekontrollen anvendes til at vurdere, om opsætningsperioden for de nye målere af samme type, fabrikat og størrelse, der opsættes på samme sted, sådan at de erstatter de målere, der er nedtaget, kan være længere end 6 år: 1. Partiet godkendes efter verifikationsfejlgrænsen, som er lig med den maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation Resultatet af den statistiske stikprøvekontrol viser, at opsætningsperioden for de nye målere af samme type, fabrikat og størrelse, der opsættes på samme sted, sådan at de erstatter de målere, der er nedtaget, kan være op til 12 år. En opsætningsperiode på 12 år forudsætter dog, at der ikke er andet i måleren, der kræver udskiftning før 12 år. Dette kan f.eks. være et batteri eller en kontraventil i vandmåleren, som har en levetid på mindre end 12 år. 2. Partiet godkendes efter driftsfejlgrænsen, som er lig med det dobbelte af verifikationsfejlgrænsen Resultatet af den statistiske stikprøvekontrol viser, at opsætningsperioden for de nye målere af samme type, fabrikat og størrelse, der opsættes på samme sted, sådan at de erstatter de målere, der er nedtaget, kan være op til 9 år. En opsætningsperiode på 9 år forudsætter dog, at der ikke er andet i måleren, der kræver udskiftning før 9 år. Dette kan f.eks. være et batteri eller en kontraventil i vandmåleren, som har en levetid på mindre end 9 år. 3. Partiet kan ikke godkendes efter driftsfejlgrænsen Resultatet af den statistiske stikprøvekontrol viser, at vandmålerne ikke er egnede til brug i op til 6 år det pågældende sted. Har vandleverandøren opsat den samme type måler igen, bør det overvejes, om målerne skal stikprøvekontrolleres tidligere end 6 år efter partiets opsætning. Vandleverandøren er i henhold til bekendtgørelsen forpligtet til at bekendtgøre over for vandforbrugerne, at der anvendes periodisk udskiftning suppleret med statistisk stikprøvekontrol. 3. Forslag til fremgangsmåde ved kontrolsystem baseret på statistisk stikprøvekontrol Partiet stikprøvekontrolleres første gang senest 6 år efter partiets opsætning. De 6 år regnes fra det tidspunkt, hvor den ældste måler i partiet er opsat. Resultatet af stikprøvekontrollen anvendes til at vurdere, om partiet kan forblive opsat i en periode, hvorefter der foretages en ny stikprøvekontrol, eller om det skal nedtages. Hvis vandleverandøren får formodning om, at der er målere i et parti, der overskrider de tilladte grænser for måleunøjagtighed (dvs. det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation), bør vandleverandøren umiddelbart undersøge disse målere uafhængigt af det normale kontrolsystem. Vandleverandøren er i henhold til bekendtgørelsen forpligtet til at bekendtgøre over for vandforbrugerne, at der er etableret et kontrolsystem baseret på statistisk stikprøvekontrol Partiinddeling af målere Målerbestanden inddeles i partier med ensartede karakteristika, således at resultatet fra stikprøvekontrollen kan betragtes som repræsentativt for det parti, som målerne er udtaget fra. Målerne skal bl.a.: have samme måleprincip f.eks. vingehjulsmålere, magnetisk induktive målere eller ultralydsmålere, være af samme type, fabrikat og størrelse, og være opsat inden for en periode på maksimalt 2 år. Målerne i et parti skal endvidere have ens driftsbetingelser. Hvis en vandleverandør har meget forskellige vandkvaliteter indenfor et område, f.eks. pga. forskellige boringer, er det derfor vigtigt, at vandleverandøren danner partier af målere, så der inden for det enkelte parti undgås forskellige driftsbetingelser Procedure for stikprøveudtagning Målerne, der udgør stikprøven, vælges ved tilfældig udtagning. De nedtages og bringes til det akkrediterede laboratorium på betryggende måde (se også afsnit og ) Erstatning af målere ved nedtagning og udskiftning af målere I forbindelse med nedtagning af målere til stikprøvekontrol, eller ved udskiftning af enkelte defekte målere, er der behov for at erstatte nedtagne målere med nye målere (eller nedtagne reverificerede målere). Hvis vandleverandøren lader disse målere indgå i det oprindelige parti, strider dette mod det i afsnit 3.1. anførte om, at målerne i et parti maksimalt må have en forskel i alder, i forhold til opsætningstidspunkt, på 2 år. Det er dog acceptabelt, at de indskiftede målere indgår i det oprindelige parti, hvis antallet af indskiftede målere maksimalt udgør 16 % af den samlede partistørrelse. Det bemærkes, at de 16 % er totalt set, hvilket betyder, at eventuelle tidligere indskiftede målere i partiet fortsat skal medregnes.

3 Side 3 af 10 Overvejelser om at lade de indskiftede målere indgå i det oprindelige parti har naturligvis kun interesse, såfremt stikprøvekontrollen viser, at partiet fortsat kan forblive opsat i 3 eller 6 år Nedtagning af målere Nedtagning af målere foretages sådan, at ændringer af målernes tilstand, i forhold til driftssituationen, så vidt muligt undgås. For målere, der er godkendt som patronmålere, dvs. målere, hvor den godkendte måler består af en patron (indsats), som skal monteres i en nærmere defineret underpart (også beskrevet i typegodkendelsen), skal vandleverandøren sørge for, at patron og underpart nedtages sammen uden adskillelse. Patron og underpart skal tilsammen betragtes som én måler i forbindelse med stikprøvekontrol og reverifikation. Såfremt der opstår hændelser med de målere, der er nedtaget til stikprøvekontrol, som eventuelt vil kunne have indflydelse på de efterfølgende kontrolmålinger, nedtages reservemålere, således at den korrekte stikprøvestørrelse, i forhold til partiets størrelse, opretholdes. Målerne afproppes for at undgå udtørring. Belægninger i målerne må ikke fjernes eller rystes løs inden stikprøvekontrollen. Såfremt der i vandmåler-installationen indgår komponenter, der har til formål at påvirke målerens måleevne (f.eks. flow straighteners), hører en sådan komponent til måleren og skal derfor indgå i den måler, som stikprøvekontrolleres Emballering og transport af målere Målere, der skal stikprøvekontrolleres, emballeres sådan, at rystelser og stød under transport minimeres. Målerne afleveres/afsendes til det akkrediterede laboratorium hurtigst muligt efter nedtagning, bl.a. for at mindske risikoen for biofilm i målerne, hvilket kan påvirke resultatet af stikprøvekontrollen. Ved opbevaring og transport af målerne tages der højde for mulige miljøpåvirkninger, således at bl.a. høje temperaturer og frost undgås Oplysning om målere Sammen med målerne skal vandleverandøren sørge for at fremsende nødvendige oplysninger til det akkrediterede laboratorium for at sikre et korrekt resultat af stikprøvekontrollen. Relevante oplysninger kan bl.a. være, om der er tale om en stikprøvekontrol af et parti af målere, partistørrelse, hvor længe målerne har været i drift samt tydelig angivelse af hvilke målere, der hører til et parti (hvis der indsendes flere partier). Såfremt typegodkendelsen for målerne kræver, at målerne skal monteres med lige rørstykker før og/eller efter målerne, skal vandleverandøren oplyse det akkrediterede laboratorium om, hvor langt et lige rørstykke, der skal være henholdsvis før og efter målerne Komponenter, som skal indgå ved kontrolmålingen Kontrolmålingen skal foretages i henhold til målernes typegodkendelse samt de oplysninger, som vandleverandøren har givet om eventuel anvendelse af lige rørstykker. Såfremt målerne er forsynet med filtre, flowstraighteners eller lignende, hører dette med til målerne, og kontrolmålingen skal foretages med dette monteret. Hvis der er tale om patronmålere skal det akkrediterede laboratorium sikre sig, at både patron og underpart er indleveret samlet som én måler Ekstra målere Det akkrediterede laboratorium kan lade én eller flere målere udgå af stikprøven, såfremt der kan sandsynliggøres, at den enkelte måler har en synlig skade eller fejl, som ikke har haft betydning for målerens målenøjagtighed i opsættelsesperioden. I ovennævnte tilfælde skal det akkrediterede laboratorium rekvirere én eller flere ekstra målere fra samme parti, således at den korrekte stikprøvestørrelse, i forhold til partiets størrelse, opretholdes Godkendelseskriterier ved stikprøvekontrollen En måler anses for afvigende, når den overskrider nøjagtighedskravene ved én af de prøvede volumenstrømme (flow) (se nærmere i afsnit 6). Partiet godkendes, når antallet af afvigende målere i stikprøven er mindre end eller lig med godkendelsestallet, der kan aflæses i Tabel 1. Stikprøvekontrollen resulterer i én af følgende (se også Figur 1): a) Partiet godkendes efter verifikationsfejlgrænsen, som er lig med den maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation Resultatet af den statistiske stikprøvekontrol viser, at målerne fungerer lige så godt som nye målere. Partiet kan derfor fortsat være opsat i op til 6 år, hvorefter der foretages en ny stikprøvekontrol. Resultatet af denne nye stikprøvekontrol vurderes efter samme kriterier, som andre stikprøveresultater altså som beskrevet i punkt a-c i dette afsnit. Der er ikke nogen øvre tidsgrænse for, hvor længe et parti kan forblive opsat. Dette afhænger alene af resultatet af stikprøvekontrollerne. b) Partiet godkendes efter driftsfejlgrænsen, som er lig med det dobbelte af verifikationsfejlgrænsen

4 Side 4 af 10 Resultatet af den statistiske stikprøvekontrol viser, at målerne ikke fungerer lige så godt som nye målere. Målerne er dog acceptable at anvende. Partiet kan derfor fortsat være opsat i op til 3 år, hvorefter der foretages en ny stikprøvekontrol. Resultatet af denne nye stikprøvekontrol vurderes efter samme kriterier, som andre stikprøveresultater altså som beskrevet i punkt a-c i dette afsnit. Der er ikke nogen øvre tidsgrænse for, hvor længe et parti kan forblive opsat. Dette afhænger alene af resultatet af stikprøvekontrollerne. c) Partiet kan ikke godkendes efter driftsfejlgrænsen Resultatet af den statistiske stikprøvekontrol viser, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at målerne i drift overholder det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation. Partiet skal derfor udskiftes hurtigst muligt. Indtil partiet er udskiftet, er det vandleverandørens ansvar at forholde sig til resultatet af stikprøvekontrollen. Vandleverandøren skal således træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre forbrugeren et rimeligt afregningsgrundlag, indtil hele partiet er udskiftet. 4. Statistisk stikprøvekontrol Kontrolsystemer, der baseres på statistisk stikprøvekontrol, kan opbygges ved hjælp af standarderne DS/ISO 2859, der omhandler inspektion ved alternativ variation, eller DS/ISO 3951, der omhandler inspektion ved måling med kontinuert variation. Som minimumskrav for størrelsen af tilstrækkelig sikkerhed anses et kvalitetsniveau på AQL = 4 % for tilfredsstillende (AQL: Acceptance Quality Limit, dvs. kvalitetsniveau for godkendelse af et parti). I denne måletekniske vejledning er der som udgangspunkt anvendt standarden DS/ISO 2859, AQL = 4 %, normal inspektion, inspektionsniveau II og enkelt stikprøveplan (se Tabel 1). For dobbelt stikprøveplan henvises til Bilag 1. Tabel 1 angiver partistørrelser med tilhørende stikprøvestørrelser og godkendelsestal for enkelt stikprøveplan. De fremhævede rækker angiver værdier fra DS/ISO 2859, mens de øvrige rækker angiver interpolerede værdier ud fra stikprøvestørrelse og godkendelsestal fra værdierne i DS/ISO For at sikre, at kvalitetsniveauet på AQL = 4 % overholdes for de interpolerede værdier, er det i Tabel 1 valgt at runde stikprøvestørrelse op til nærmeste hele tal og runde godkendelsestal ned til nærmeste hele tal. Dette betyder, at kravet for godkendelse bliver lidt strengere end kravet i DS/ISO 2859, når de interpolerede værdier anvendes. I Bilag 1 ses et eksempel på interpolation. Tabel 1: Tabel til partiopdeling enkelt stikprøveplan. Tabellen er udarbejdet efter DS/ISO Cor. 1: 2001 Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker. Der er anvendt normal inspektion, inspektionsniveau II og AQL = 4 %. Godkendelsestallet angiver det maksimale antal målere, der ved stikprøvekontrollen må overskride nøjagtighedskravene. De fremhævede rækker angiver partistørrelse, stikprøvestørrelse og godkendelsestal fra DS/ISO For de øvrige partistørrelser er stikprøvestørrelse og godkendelsestal interpoleret ud fra værdierne i DS/ISO Det bemærkes, at der ikke kan interpoleres for partistørrelsen 4-25 målere, idet de i DS/ISO 2859 angivne stikprøvestørrelser og godkendelsestal er ens for de tre underliggende niveauer. Det bemærkes endvidere, at interpolation for partistørrelsen målere heller ikke er mulig, idet dette interval har den samme stikprøvestørrelse og godkendelsestal som niveauet før (partistørrelse målere, som er interpoleret). Partistørrelse Stikprøvestørrelse Godkendelsestal

5 Side 5 af

6 Side 6 af

7 Side 7 af Resultater og rapportering I de tilfælde, hvor det akkrediterede laboratorium er vidende om, at der er tale om en stikprøvekontrol af en række målere, skal det akkrediterede laboratorium i forbindelse med kontraktgennemgangen (DS/EN ISO/IEC 17025:2005, pkt. 4.4) med vandleverandøren sikre sig, at målerne opfylder kravene til at kunne udgøre en stikprøve, herunder at målerne i stikprøven har samme måleprincip, alder og er af samme type, fabrikat og størrelse jf. afsnit 3.1. Hvis de indleverede målere ikke opfylder kravene til at kunne udgøre en stikprøve, bør det akkrediterede laboratorium underrette vandleverandøren herom og rekvirere de manglende målere, så der kan foretages en korrekt stikprøvekontrol. Er dette ikke muligt, og ønsker vandleverandøren alligevel de indleverede målere kontrolleret, bør det akkrediterede laboratorium skriftligt orientere vandleverandøren om, at resultaterne ikke kan anvendes som grundlag for at afgøre, om det parti, målerne er nedtaget fra, kan forblive opsat i en periode, eller om det skal nedtages. I de tilfælde, hvor det akkrediterede laboratorium er vidende om, at der er tale om en stikprøvekontrol af en række målere, og hvor det bemyndigede laboratorium anser de indleverede målere som en korrekt stikprøve, bør det akkrediterede laboratorium skriftligt orientere vandleverandøren om: - den enkelte måler overholder nøjagtighedskravene eller ej og - partiet fortsat kan være opsat i 3 eller 6 år, eller om det skal nedtages hurtigst muligt. 6. Detaljer for gennemførelse af stikprøvekontrollen 6.1. Nøjagtighedskrav I Tabel 2 ses de nøjagtighedskrav, som vandmålerne skal overholde ved stikprøvekontrollen. Nøjagtighedskravene afhænger af, hvilket regelsæt målerne er godkendt efter. Tabel 2: Nøjagtighedskrav (maksimalt tilladelige fejl for måleunøjagtighed). De forskellige udtryk for volumenstrøm er forklaret under tabellen. MDIR : Måleteknisk Direktiv. Koldtvandsmålere EØF-typegodkendelse og verifikation. Almindelige bestemmelser af 8. oktober 1996, MDIR : Måleteknisk Direktiv vedr. varmtvandsmålere, EØF af 25. maj 1994 og MID: EU direktivet for måleinstrumenter 2004/22/EF. Måler er godkendt efter regelsættet i: Volumenstrøm, Q Maksimalt tilladelige fejl for måleunøjagtighed Verifikationsfejlgrænsen for Driftsfejlgrænsen for målere nye og reverificerede målere i drift MDIR Q min Q < Q t ±5 % ±10 % MID Q 1 Q < Q 2 MDIR Q t Q < Q max eller MDIR MID Q 2 Q < Q 4 Koldtvandsmålere ±2 % Varmtvandsmålere ±3 % Koldtvandsmålere ±4 % Varmtvandsmålere ±6 % Volumenstrøm, som anvendes i denne måletekniske vejledning, er den mængde vand, som strømmer gennem vandmåleren pr. tidsenhed (f.eks. m 3 /time). Volumenstrøm omtales forskelligt i forskellige dokumenter. I de i Tabel 2 nævnte måletekniske direktiver (MDIR) anvendes gennemstrømning og i EU direktivet for måleinstrumenter (MID) anvendes flowhastighed. Følgende volumenstrømme med tilhørende symboler anvendes i de måletekniske direktiver, der er nævnt i Tabel 2: Symbol for volumenstrøm Q min Q max Q t Q n Betydning Mindste volumenstrøm, dvs. den mindste volumenstrøm, for hvilken vandmåleren skal overholde tolerancen Største volumenstrøm, dvs. den største volumenstrøm, som vandmåleren, uden at lide skade, skal kunne tåle i begrænsede tidsrum med overholdelse af tolerancerne, og uden at grænseværdien for tryktab (dvs. det tab, som skyldes vandmålerens tilstedeværelse i rørsystemet) overskrides Gennemstrømningstærskel, dvs. den volumenstrøm, som skiller nedre og øvre belastningsområde, og ved hvilken tolerancen skifter Nominelle volumenstrøm. Q n er lig med halvdelen af den største volumenstrøm Q max. Ved nominel volumenstrøm skal vandmåleren kunne arbejde normalt, dvs. kontinuerligt og diskontinuerligt med overholdelse af tolerancerne Følgende volumenstrømme med tilhørende symboler anvendes i EU direktivet for måleinstrumenter 2004/22/EF (MID), der er nævnt i Tabel 2: Symbol for volumenstrøm Q 1 Betydning Minimal volumenstrøm, dvs. den mindste volumenstrøm, ved hvilken vandmålerens angivelser opfylder forskrifterne for maksimalt tilladelige fejl

8 Side 8 af 10 Q 2 Q 3 Q 4 Overgangsvolumenstrøm, dvs. den volumenstrøm mellem den permanente og den mindste volumenstrøm, som deler volumenstrømsintervallet i et øvre og et nedre interval. For hvert interval gælder en karakteristisk maksimalt tilladelig fejl Permanent volumenstrøm, dvs. den højeste volumenstrøm, ved hvilken vandmåleren fungerer tilfredsstillende ved normale driftsbetingelser, dvs. ved konstant eller intermitterende flow Overbelastningsvolumenstrøm, dvs. den volumenstrøm, ved hvilken vandmåleren fungerer tilfredsstillende i et kort tidsrum uden at blive beskadiget 6.2. Valg af volumenstrømme (flow) ved kontrolmålingen Kontrolmålingen foretages ved, at målerne kalibreres ved mindst to volumenstrømme, idet kalibreringen altid foretages ved at starte med det laveste flow og fortsættes med de øvrige flow i størrelsesrækkefølge. Denne procedure er nødvendig for at undgå, at eventuelle belægninger eller urenheder skylles ud af måleren under kalibreringsproceduren, hvilket vil ændre målerens nøjagtighed. Af samme grund foretages kun én bestemmelse ved hver volumenstrøm, og bestemmelsen kan ikke gentages. For målere godkendt iht. MDIR eller MDIR Som nedre målepunkt skal der for målere med Q n 15 m 3 /time måles med et flow mellem 0,1 og 0,12 gange Q n og for større målere (Q n > 15 m 3 /time) mellem 0,3 og 0,35 gange Q n. Som øvre målepunkt vælges altid mellem 0,9 og 1,0 gange Q n. For målere godkendt iht. MID Som nedre målepunkt skal der måles med et flow mellem 0,1 og 0,12 gange Q 3. Som øvre målepunkt vælges altid mellem 0,9 og 1,0 gange Q 3. Har det akkrediterede laboratorium kendskab til, at måleren er kritisk ved et bestemt flow, eller at måleren typisk måler ved lavere flow i drift, skal kalibreringen også omfatte sådanne flow-områder. Det bemærkes, at det ved stikprøvekontrollen er tilladt at anvende de tre målepunkter, som er krævet ved verifikation Afvigende målere Målere, der overskrider nøjagtighedskravene ved ét eller flere af de anvendte flow, anses for afvigende, dvs. afvigende fra henholdsvis verifikationsfejlgrænsen eller fra driftsfejlgrænsen Måleusikkerhed I overensstemmelse med international praksis for verifikation gælder følgende, jf. Måleteknisk meddelelse nr. 203: a) Er det akkrediterede laboratoriums måleusikkerhed (dvs. bedste måleevne dokumenteret ved akkrediteringen) mindre end 1/5 af de i Tabel 2 anførte nøjagtighedskrav, kan der ved den enkelte kalibrering ses bort fra usikkerheden. b) Er det akkrediterede laboratoriums måleusikkerhed større end 1/5, reduceres de i Tabel 2 anførte nøjagtighedskrav med måleusikkerheden, når det vurderes, om der er tale om afvigende målere. 7. Genopsætning af nedtagne målere Målere, der nedtages i forbindelse med periodisk udskiftning eller stikprøvekontrol, kan genopsættes, hvis de er reverificerede. For målere, der genopsættes reverificeret, er tidsintervallet til næste periodiske udskiftning eller stikprøvekontrol maksimalt 6 år. 8. Ikrafttrædelse Ved ikrafttrædelse af denne måletekniske vejledning, bortfalder Vejledning nr af 17. oktober 2008 om koldt- og varmtvandsmålere. Kontrolsystem for målere i drift. Måleteknisk vejledning (MV , udg. 9). Sikkerhedsstyrelsen, den 18. oktober 2013 Carsten Sørig / Hanne Scherrebeck Dobbelt stikprøveplan Dobbelt stikprøveplan kan anvendes som et alternativ til enkelt stikprøveplan, der er beskrevet i denne måletekniske vejledning. Tabel 3 angiver partistørrelser med tilhørende stikprøvestørrelser, godkendelsestal og forkastelsestal for dobbelt stikprøveplan. Værdierne er fra standarden DS/ISO Bilag 1

9 Side 9 af 10 Tabel 3: Tabel til partiopdeling dobbelt stikprøveplan. Tabellen er udarbejdet efter DS/ISO Cor. 1:2001 Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker. Der er anvendt normal inspektion, inspektionsniveau II og AQL = 4 %. For partistørrelser mindre end 26 målere anvendes enkelt stikprøveplan eller periodisk udskiftning. Under tabellen er der angivet, hvordan stikprøvekontrollens resultat vurderes ud fra godkendelses- og forkastelsestallet. Partistørrelse Maks. antal målere Stikprøvestørrelse Antal målere i 1. stikprøve Stikprøvestørrelse Totalt antal målere i 1. og 2. stikprøve Godkendelsestal Forkastelsestal Maks. antal målere med Min. antal målere med afvigelser afvigelser -25 Anvend enkelt stikprøveplan eller periodisk udskiftning Vurdering af resultater ved anvendelse af dobbelt stikprøveplan Ved anvendelse af dobbelt stikprøveplan godkendes partiet efter 1. stikprøve, hvis antallet af afvigende målere er mindre end eller lig med godkendelsestallet for 1. stikprøve. Partiet kan ikke godkendes efter 1. stikprøve, hvis antallet af afvigende målere er større end eller lig med forkastelsestallet for 1. stikprøve, dvs. 2. stikprøve undersøges ikke. Er antallet af afvigende målere ved 1. stikprøve større end godkendelsestallet for 1. stikprøve, men mindre end forkastelsestallet for første stikprøve, undersøges 2. stikprøve. Partiet godkendes, hvis det samlede antal afvigende målere for 1. og 2. stikprøve er mindre end eller lig med godkendelsestallet for 2. stikprøve. Partiet kan ikke godkendes, hvis det samlede antal afvigende målere for 1. og 2. stikprøve er lig med eller større end forkastelsestallet for 2. stikprøve. Interpolation Som for enkelt stikprøveplan er det også acceptabelt for dobbelt stikprøveplan at interpolere stikprøvestørrelser, godkendelsestal og forkastelsestal ud fra værdierne angivet i DS/ISO For at sikre, at kvalitetsniveauet på AQL = 4 % overholdes for de interpolerede værdier, er det vigtigt at runde stikprøvestørrelse op til nærmeste hele tal, og runde godkendelsestal og forkastelsestal ned til nærmeste hele tal. Dette betyder, at kravet for godkendelse og forkastelse bliver lidt strengere end kravet i DS/ISO 2859, når de interpolerede værdier anvendes. Ved et parti på 750 målere kan der beregnes interpolerede værdier som følger: Stikprøvestørrelse (antal målere i 1. stikprøve) ( ) : ( ) = 250 : 700 = 0,36 0,36 x (50-32) + 32 = 6, = 38,48 Idet stikprøvestørrelsen skal rundes op til nærmeste hele tal, er stikprøvestørrelsen i 1. stikprøve 39 målere. Stikprøvestørrelse (total antal målere i 1. og 2. stikprøve) ( ) : ( ) = 0,36 0,36 x (100-64) + 64 = 12, = 76,96 Idet stikprøvestørrelsen skal rundes op til nærmeste hele tal, er stikprøvestørrelsen for det totale antal målere i 1. og 2. stikprøve 77 målere. Godkendelsestal (maks. antal målere med afvigelser - 1. stikprøve) ( ) : ( ) = 0,36

10 Side 10 af 10 0,36 x (3-2) + 2 = 0, = 2,36 Idet godkendelsestallet skal rundes ned til nærmeste hele tal, er godkendelsestallet for 1. stikprøve 2 målere. Forkastelsestal (min. antal målere med afvigelser - 1. stikprøve) ( ) : ( ) = 0,36 0,36 x (7-5) + 5 = 0, = 5,72 Idet forkastelsestallet skal rundes ned til nærmeste hele tal, er forkastelsestallet for 1. stikprøve 5 målere. Godkendelsestal (maks. antal målere med afvigelser - 2. stikprøve) ( ) : ( ) = 0,36 0,36 x (8-6) + 6 = 0, = 6,72 Idet godkendelsestallet skal rundes ned til nærmeste hele tal, er godkendelsestallet for 2. stikprøve 6 målere. Forkastelsestal (min. antal med afvigelser - 2. stikprøve) ( ) : ( ) = 0,36 0,36 x (9-7) + 7 = 0, = 7,72 Idet forkastelsestallet skal rundes ned til nærmeste hele tal, er forkastelsestallet for 2. stikprøve 7 målere.

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT Denne manual er gældende for: Skrillinge Russelbæk Vandværk - og redegør for vandværkets procedurer, i forbindelse med udtagning af vandmålere til stikprøvekontrol. Udarbejdet

Læs mere

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK Kontrolsystem for vandmålere i drift. Vandværkets manual for stikprøvekontrol af vandmålere. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 Baggrund og formål 2

Læs mere

VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000

VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000 VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000 Teknisk Forvaltning Notat: Kontrolmanual Journal: Sag 3845 Manual for kontrol af forbrugsvandmålere i drift i Værløse Kommunes vandforsyning. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kontrolsystem for vandmålere i drift

Kontrolsystem for vandmålere i drift Kontrolsystem for vandmålere i drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 3 1.1 Baggrund og formål 3 1.2 Statistisk stikprøvekontrol 3 1.3 Udskiftning uden stikprøve 3 1.4 Overførsel af kontrolresultater

Læs mere

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf Vordingborg Vand Brovejen 10 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 37 00 Kontrolmanual Kontrolsystem for vandmålere i drift Manual for stikprøvekontrol af vandmålere. 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1

Læs mere

Statistisk stikprøvekontrol af koldt - og varmtvandsmålere. BEK nr MV udg /11/2016. Statistisk stikprøvekontrol

Statistisk stikprøvekontrol af koldt - og varmtvandsmålere. BEK nr MV udg /11/2016. Statistisk stikprøvekontrol Erhvervs- og Vækstministeriet af koldt - og varmtvandsmålere BEK nr. 1034. MV 02.36-01 udg. 10 Anne Marie Nielsen amn@kamstrup.com Service Engineer Kamstrup Metering Service. Ansvarlig for stikprøvekontrol.

Læs mere

KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT. Furesø Vandforsyning

KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT. Furesø Vandforsyning KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT for Furesø Vandforsyning 1. Indledning 1.1 Baggrund og formål I denne kontrolmanual beskrives det kontrolsystem som Furesø Vandforsyning har opbygget for at overvåge

Læs mere

Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning

Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning Hvad er formålet med kontrol af vandmålere? EU Parlamentets betragtninger i MID

Læs mere

Kontrolsystem for vandmålere i drift. Juli 2017

Kontrolsystem for vandmålere i drift. Juli 2017 Kontrolsystem for vandmålere i drift Juli 2017 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Inddeling i partier... 3 1.3 Dobbelt stikprøvekontrol... 3 1.4 Enkel stikprøvekontrol... 3 1.5 Udskiftning

Læs mere

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.:

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Baggrund og formål... 2 1.2 Inddeling i partier... 2 1.3 Dobbelt stikprøvekontrol... 2 1.4 Enkel stikprøvekontrol... 2 1.5 Udskiftning eller service uden stikprøve... 3 1.6

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

SMK menuen SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Statistisk Måler Kontrol

Statistisk Måler Kontrol Rambøll SMK Statistisk Måler Kontrol, er et modul til styring af vandværkets målere i henhold til Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Onsdag 09. november 2016 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Overordnet oversigt vedrørende love og bekendtgørelser i forhold til varme- og vandregnskaber.

Læs mere

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways DFDS Seaways 2017 04 26 Af Jesper Eriksen(JE), Kamstrup Kølemålere har længe været en fast del af Kamstrups produktsortiment. I dette indlæg fortæller Kamstrup om erfaringerne med lovgivning, godkendelsesprocedurer,

Læs mere

Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S

Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S 4. marts 2013 skforsyning.dk Indholdsfortegnelse 1. Formål & baggrund...

Læs mere

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk Meddelelse 202 Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk meddelelse 202 Ved en klage, bør det generelt undersøges om: Måleren står stille, når der ikke er noget forbrug Et

Læs mere

Aarhus Vand A/S. Kontrolsystem for vandmålere i drift

Aarhus Vand A/S. Kontrolsystem for vandmålere i drift Aarhus Vand A/S Kontrolsystem for vandmålere i drift Indhold 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund og formål... 1 1.2 Statistisk stikprøvekontrol.... 1 1.3 Udskiftning uden stikprøve... 1 1.4 Referencer....

Læs mere

VEDTÆGT. for Den kommunale vandforsyning TEKNIK, KULTUR OG ERHVERV

VEDTÆGT. for Den kommunale vandforsyning TEKNIK, KULTUR OG ERHVERV VEDTÆGT for Den kommunale vandforsyning TEKNIK, KULTUR OG ERHVERV Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..2 2 Vandforsyningens styrelse.4 3 Ret til forsyning med vand.5 4 Forsyningsledninger.6 5

Læs mere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken - 2920 Charlottenlund Anlægsnr: 740867 Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for stikprøvekontrol af små gasmålere G6. 4. udgave December 2008

Kontrolmanual. Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for stikprøvekontrol af små gasmålere G6. 4. udgave December 2008 Kontrolmanual Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for stikprøvekontrol af små gasmålere G6 4. udgave December 2008 Kontrolmanual Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for små gasmålere

Læs mere

Kontrol af vandmålere i drift

Kontrol af vandmålere i drift Kontrol af vandmålere i drift Vejledning nr. 15 FVD standard nr. 46 Danske Vandværkers Forening Danmarks Private Vandværker 1 Indhold Resumé side 4 Indledning side 6 Definitioner side 8 1. Myndighedskrav

Læs mere

s d Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere

s d Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere 15-12-2014 s2014-344-d2014 8253-9.0 Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere Vejledning: Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Statistisk proceskontrol

Statistisk proceskontrol Statistisk proceskontrol Statistisk teknik, der bruges for at sikre at en proces udføres efter en given standard Alle processer er underkastet variation Naturlige årsager: Tilfældige variationer Forklarlige

Læs mere

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4)

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) . MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) Retningslinjer for målesystemer, der er overensstemmelseserklærede i henhold til EU-direktivet om måleinstrumenter (MID), før og efter installation i

Læs mere

Systembetegnelse: TS

Systembetegnelse: TS Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond Nr.: 08-3526 TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: Dato: 1 2006-01-02 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt i henhold til 16 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer 1)

Bekendtgørelse om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer 1) BEK nr 997 af 08/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 6443500008 Senere ændringer

Læs mere

Metrologi læren om måling. Billedet findes på:

Metrologi læren om måling. Billedet findes på: Metrologi læren om måling Billedet findes på: http://www.ncsli.org/misc/cubit.cfm Metrologi læren om måling Christan V af Danmark indfører i 1683 et sammenhængende system af måleenheder i hele kongeriget,

Læs mere

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296761 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om måling

Læs mere

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk Opdateret 010714 Opdateret januar 2016 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279. 1. udgave, juni 2012 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279.

Læs mere

Danske regler for gasmåling efter MID er trådt i kraft

Danske regler for gasmåling efter MID er trådt i kraft Danske regler for gasmåling efter MID er trådt i kraft Måleinstrumentdirektiv (MID) trådte i kraft ultimo 2006 I Danmark: Bek 436 af 16.5.2006 + Bek 1037 af 17.10.2006 Vejledning: MDIR 03.01-01 Overgangsregler

Læs mere

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand.

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Kurt Rasmussen, FORCE Technology Specialist, Typeprøvning og Udvikling ktr@force.dk Indhold

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2008 Gyldig til: 1. april 2012 FORCE Technology, Måleteknik, Kemisk Analyse og Ledelsessystemer Tlf. 76 96 16 00 Tlf.

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2004 Gyldig til: 1. april 2008 FORCE Technology, Kvalitet og Måleteknik Tlf. 76 96 16 00 Tlf. 43 26 70 00 e-mail: vejning@force.dk

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Statistisk Kvalitetskontrol

Statistisk Kvalitetskontrol Statistisk Kvalitetskontrol Jakob G. Rasmussen, Institut for Matematiske Fag jgr@math.aau.dk Litteratur: Slides! Slides & lektionssedler: www.math.aau.dk/~jgr/teaching/kvali508/kvali508.html Kursusform:

Læs mere

Flowmåleproblematikker - ved naturgas -

Flowmåleproblematikker - ved naturgas - Flowmåleproblematikker - ved naturgas - Temadag om flowmåling i udvikling 19. november 2009 Jesper Busk FORCE Technology 1 Indhold Valg af måle-system. De anerkendte måle-typer/principper Sporbarhed og

Læs mere

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology Typegodkendelse af målere Michael Møller Nielsen FORCE Technology MID omfatter følgende MI-001 vandmålere MI-002 gasmålere og volumenkonverteringsenheder MI-003 elforbrugsmålere MI-004 varmeenergimålere

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Vejledning i forbrugskorrektion

Vejledning i forbrugskorrektion Vejledning i forbrugskorrektion Fælles principper for forbrugskorrektion ved fejlbehæftet gasmåling i naturgasselskabernes distributionssystem 1. udgave November 2006 Vejledning i forbrugskorrektion Fælles

Læs mere

Anders Niemann Teknologisk Institut Flowtemadag, Vejen 2012

Anders Niemann Teknologisk Institut Flowtemadag, Vejen 2012 Anders Niemann Teknologisk Institut Flowtemadag, Vejen 2012 Agenda A1: Vandmåleres måleevne under varierende forbrug A5: Flowmåling af fluider med flere komponenter A6: Omgivelsernes betydning for flowmåling

Læs mere

1. Indledning. August 2014 Side 2

1. Indledning. August 2014 Side 2 Indhold Side 1. Indledning 2 2. Vejledning til anmeldelse 3 3. Vejledning til dokumentation 3 4. Krav til nettoindhold 4 5. Tolerancer 4 6. Vejledning til mærkning 5 7. Statistik 6 8. Anvendelse af vægte

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond MÅLETEKNISK MEDDELELSE Oversigt over krav til måleanlæg på tankvogne, ramper, tankbåde etc. MM.194 25. maj 2004 side 1 af 11 ----------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Dansk standard DS/ISO

Dansk standard DS/ISO Dansk standard DS/ISO 3951-1 2. udgave 2007-04-17 Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation Del 1: Specifikation af enkelt stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

R a p p o r t 5 4 4, 3. u d g a v e M a r t s Indgangskontrol for MID elmålere

R a p p o r t 5 4 4, 3. u d g a v e M a r t s Indgangskontrol for MID elmålere R a p p o r t 5 4 4, 3. u d g a v e M a r t s 2 0 1 2 Indgangskontrol for MID elmålere 2 Rapporten er udarbejdet af Louise Jakobsen Henrik Weldingh Hans Jørgen Jørgensen DEFU rapport: 544 Klasse: 1 Rekvirent:

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering. Rasmus Büchert målerinspektør

Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering. Rasmus Büchert målerinspektør Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering Rasmus Büchert målerinspektør Gammel virksomhed - nyt navn Den 21. december 2009 vedtager Esbjerg Byråd, at den kommunale

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Døgnprøvetager Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Styrket kontrol med døgnprøvetageren Med en døgnprøvetager er det muligt at udtage et større prøvevolumen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Kalibrering i praksis.

Kalibrering i praksis. Kalibrering i praksis Kalibrering i praksis Agenda Onsdag 15/3 14.30-15.15 Kalibrering hvorfor? Hvad er en kalibrering? Torsdag 16/3 11.00-12.00 - Reference / sporbarhed - Måleevne - Præcision og Nøjagtighed

Læs mere

Liste over aktuelle og kommende standarder

Liste over aktuelle og kommende standarder Danske og internationale standarder Statiske metoder 1/11 Liste over aktuelle og kommende standarder Dette dokument indeholder en opdateret liste over alle de danske og internationale standarder på det

Læs mere

12 TOLERANCER 1 12 TOLERANCER

12 TOLERANCER 1 12 TOLERANCER 12 TOLERANCER 12 TOLERANCER 1 12.1 Tolerancer 2 12.1.1 Betonelementers mål 2 12.1.2 Byggepladsmål 2 12.1.3 Grundlæggende tolerancebegreber 3 12.1.4 Vejledende beregning til valg af toleranceangivelser

Læs mere

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 AG Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps NOTAT: A/B Ahlefeldt Individuel måling af varmt brugsvand Vurdering af rentabilitet Dato: 19.09.2016 Sagsnr.: 16219 Ejendommens adresse: Nansensgade 41 & Charlotte

Læs mere

Odense Universitetshospital/Svendborg. Ekstraordinær kontrol Januar Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS

Odense Universitetshospital/Svendborg. Ekstraordinær kontrol Januar Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS Odense Universitetshospital/Svendborg Ekstraordinær kontrol Januar 2016 Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS 2451-10 Afrapportering Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2

Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2 Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2 varenr. 19-7930 A Ver. 1 varenr. 19-7931 A Ver. 2 varenr. 19-7932 A Ver. 1 (fugtbeskyttet) varenr. 19-7933 A Ver. 2 (fugtbeskyttet) Monteringsvejledning

Læs mere

VANDFORSYNINGSREGULATIV FOR BORNHOLMS ENERGI & FORSYNING A/S

VANDFORSYNINGSREGULATIV FOR BORNHOLMS ENERGI & FORSYNING A/S Side 1 af 14 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse 935 af 24. september 2009, med senere ændringer.

Læs mere

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 0-4, 2300 København S Techem ejendomsnr.: 0500/0590 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget. Vedligeholdelse

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 1 Modtagekontrol 1. Modtagelse af indkøbt udstyr af det akkrediterede laboratorium (vare).

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet Bestyrelsens rammer og ansvar Vandråd Syddjurs 27 januar 2016 Robert Jensen Juridisk Rådgiver 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen EU Direktiv Danske love Bekendtgørelser Vejledninger, normer

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger At-VEJLEDNING D.7.2-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-anvisning 4.3.0.1 af maj 1996 Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger Vejledning om krav til dokumentationsmålinger, der skal kunne

Læs mere

Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark

Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark Techem Danmark A/S Indhold Hvem er vi? Hvorfor er målerbekendtgørelsen ændret? Hvad er nyt? Hvornår skal den iværksættes? Er der forskel på koldt

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Supplerende bestemmelser for. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Supplerende bestemmelser for. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Supplerende bestemmelser for Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Grundlag under Dancert for certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Tlf.: 35 46 62 00 Fax: 35 46 62 02 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere