2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København"

Transkript

1 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2 Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF) indgik i 29 et samarbejde på forsøgsbasis - med fire a-kasser, der indebærer, at a-kasserne varetager kontaktforløbet med deres nyledige medlemmer. I forsøget deltog FOA, 3F, TiB og Dansk Metal. Formålet med forsøget var bl.a. at afprøve en ny indsatsmodel, hvor de nyledige fik én indgang til beskæftigelsesindsatsen. I januar 211 blev samarbejdsforsøget evalueret. Evalueringen viste bl.a., at a-kasserne samlet havde jobeffekter på niveau med Jobcenter København, og at de ledige generelt var tilfredse med, at kontaktforløbet blev varetaget af deres a-kasse. I forlængelse af forsøgsevalueringen besluttede Københavns Kommune at fortsætte samarbejdet med a-kasserne. BIF har bedt mploy om at foretage en opfølgende evaluering af samarbejdetmed de tre a- kasser i 211 (TiB er fusioneret med 3F). Formålet med evalueringen af samarbejdet i 211 er: At opgørejobeffekterne af a-kassernes kontaktforløb At opgøre rettidighed i kontaktforløbet At opgøre deltageres tilfredshed med og udbytte af kontaktforløbet Sigtet med evalueringen er at følge udviklingen i resultaterne af samarbejdet siden afrundingen af samarbejdsforsøget. Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS RESULTATER JOBEFFEKTERNE AF KONTAKTFORLØBET I A-KASSERNE BESKÆFTIGELSESCHANCER I KØBENHAVN JOBEFFEKTERNE AF KONTAKTFORLØBET I FOA JOBEFFEKTER AF KONTAKTFORLØBET I 3F JOBEFFEKTER AF KONTAKTFORLØBET I DANSK METAL RETTIDIGHEDEN AF KONTAKTFORLØBENE I A-KASSERNE UDVIKLINGEN I RETTIDIGHEDEN SAMTALEINTENSITETEN I KONTAKTFORLØBET DELTAGERNES TILFREDSHED MED KONTAKTFORLØBET TILFREDSHEDEN MED KONTAKTFORLØBET I A-KASSEN DELTAGERNES UDBYTTE OG TILFREDSHED MED JOBSAMTALERNE BILAG 1. SPØRGSMÅL VEDR. DELTAGERNES UDBYTTE OG TILFREDSHED

3 1. Indledning og sammenfatning Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF) har i 211 visiteret ca. 1.2 ledige til kontaktforløb hos FOA, 3F og Metal i København. Samarbejdsmodellen indebærer, at de tre a-kasser varetager kontaktforløbet med deres nyledige medlemmer over 3 år i den første del af ledighedsforløbet. De omfattede ledige kan vælge, at deres kontaktforløb skal varetages af Jobcenter København. Som led i kontaktforløbet gennemfører a-kasserne de lovpligtige jobsamtaler med deltagerne. A-kasserne kan ikke udarbejde jobplaner med aktive tilbud under kontaktforløbet. Derimod kan a-kasserne indstille til jobcenteret, at der iværksættes konkrete tilbud, som fremmer deltagernes beskæftigelsesmuligheder. Overordnet er tanken bag samarbejdet mellem BIF og de tre a-kasser, at a-kassernes medlemmer tilbydes én indgang og en sammenhængende beskæftigelsesindsats i regi af a- kassen. Hvor de ledige hidtil har modtaget parallelle samtaler i jobcentret og a-kassen, tilbydes de udelukkende samtaler i a-kassen i den første del af ledighedsperioden. A-kasserne modtager ikke betaling for opgaveløsningen. I samarbejdsaftalerne er formuleret følgende mål for samarbejdet: At forbedre de lediges muligheder for at vende hurtigt tilbage til ordinær beskæftigelse At sikre at de ledige oplever en sammenhængende og kvalificeret beskæftigelsesindsats At bistå virksomhederne med at få opfyldt deres behov for kvalificeret arbejdskraft I evalueringen opgøres jobeffekterne af kontaktforløbet i de tre a-kasser. Jobeffekterne måles som andelen af deltagerne, der overgår til beskæftigelse eller ordinær uddannelse i løbet af kontaktforløbet.der er opgjort jobeffekter for to kontrolgrupper af nyledige fra samme a-kasser, som har bopæl i hhv. København og omkringliggende kommuner Sammenfatning af evalueringens resultater Evalueringen viser følgende hovedresultater: Mange af deltagerne i kontaktforløbet kommer i arbejde Ca. to tredjedele af deltagerne i kontaktforløbet kommer i arbejde i løbet af de 26 uger. Hver tredje er fortsat ledig efter 26 uger i FOA (33 pct.), 3F (35 pct.) og Metal (3 pct.). Hos FOA og 3F er jobraten for deltagerne i 211 på niveau med jobraten for deltagerne i 21. Derimod er jobraten hos Metal højere i 211 end i 21. Jobeffekterne er stort set ens i a-kasserne og jobcenter København Jobeffekterne i FOA ligger på højde med jobeffekterne for kontrolgruppen, som varetages af Jobcenter København. Dermed synes resultatmålet i samarbejdsaftalen at være opfyldt. Der er tale om, at resultaterne ligger under niveauet for en kontrolgruppe fra nabokommunerne. 2

4 Jobeffekterne i 3F ligger på højde med jobeffekterne for kontrolgruppen, som varetages af Jobcenter København. Dermed synes resultatmålet i samarbejdsaftalen at være opfyldt. Der er tale om, at resultaterne ligger under niveauet for en kontrolgruppe fra nabokommunerne. Jobeffekterne i Metal ligger underjobeffekterne for kontrolgruppen, som varetages af Jobcenter København. Resultatet er dog forbundet med stor usikkerhed af måletekniske grunde. Det er på den baggrund vanskeligt at vurdere målopfyldelsen på dette punkt i samarbejdsaftalen. Rettidigheden er faldet i to a-kasser Metal har i 211 opfyldt resultatmålet for rettidigheden af jobsamtalerne. Rettidigheden ligger på ca. 92 pct. i Metal, hvilket indebærer en stigning fra forsøgsperioden. Bag stigningen ligger en stor forøgelse af samtaleintensiteten i kontaktforløbet, som indebærer, at deltagerne modtager 1,36 jobsamtaler pr. kvartal. I FOA er rettidigheden af jobsamtalerne faldet i 211. Hvor rettidigheden i efteråret 21 lå på 89 pct., er niveauet faldet gradvist til 68 pct. i 2. halvår 211. Dermed er resultatmålet i samarbejdsaftalen ikke opfyldt. Bag resultatet ligger et fald i samtaleintensiteten i kontaktforløbet, som indebærer, at deltagerne modtager,36 jobsamtaler pr. kvartal. I 3F er rettidigheden faldet fra et relativt højt niveau i 1. halvår 211 til et lavere niveau i 2. halvår 211, hvor ca. 3 pct. af jobsamtalerne afvikles til tiden. Dermed er resultatmålet ikke opfyldt. Bag resultatet ligger et fald i samtaleintensiteten i kontaktforløbet, som indebærer, at deltagerne modtager,56 jobsamtaler pr. kvartal. Tilfredsheden med kontaktforløbet i a-kasserne er faldet Tilfredsheden med kontaktforløbet er faldet i alle tre a-kasser fra 21-målingen til 212-målingen. Der er tale om, at deltagerne er mindre tilfredse med: o at kontaktforløbet varetages af a-kassen o udbyttet af kontaktforløbet o indholdet i jobsamtalerne Hos FOA viser målingerne: o At 44 pct. af deltagerne er tilfredse med, at kontaktforløbet varetages af a-kassen o At udbyttet af kontaktforløbet vurderes til 3,6 point på en skala til 1 point o At indholdet i jobsamtalerne vurderes til 4,4 point på en skala til 1 point Hos 3F viser målingerne: o At 69 pct. af deltagerne er tilfredse med, at kontaktforløbet varetages af a-kassen o At udbyttet af kontaktforløbet vurderes til 3,4 point på en skala til 1 point o At indholdet i jobsamtalerne vurderes til 5,8 point på en skala til 1 point Hos Dansk Metal viser målingerne: o At 55 pct. af deltagerne er tilfredse med, at kontaktforløbet varetages af a-kassen o At udbyttet af kontaktforløbet vurderes til 3, point på en skala til 1 point o At indholdet i jobsamtalerne vurderes til 4,6 point på en skala til 1 point 3

5 2. Jobeffekterneaf kontaktforløbet i a-kasserne I samarbejdsaftalerne er der formuleret et resultatmål om, at a-kassernes jobeffekter skal svare mindst til de jobeffekter, som opnås af jobcenteret for lignende målgrupper Beskæftigelseschancer i København Som følge af lavkonjunkturen i de senere år har beskæftigelsesmulighederne været faldende i København og hovedstadsområdet. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at andelen af nyledige personer, der finder arbejde inden for de første tre måneders ledighed, var faldende i perioden fra 2 til 29, jf. figur 1. Siden slutningen af 29 har jobraten for de nyledige dog været stort set uændret på ca. 36 pct. Denne overordnede udvikling afspejler, at beskæftigelsen stiger i den private sektor og falder i den offentlige sektor, og som følge heraf kan den generelle udvikling i jobraten for nyledige ikke genfindes i alle a-kasser. Specielt FOA-området har i det seneste år oplevet et vigende jobmarked som følge af besparelser i de offentlige budgetter i kommune og stat. Det betyder, at jobraten for de nyledige i FOA i undersøgelsesperioden ligger betydeligt under den generelle jobrate for nyledige i København. Figur 1: Andelen af 3-59 årige dagpengemodtagere i København, der er i job eller uddannelse 3 måneder efter ydelsesstart 4. kvt kvt. 211, fordelt på a-kasser FOA 3F Metal Alle a-kasser Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Anm.: 3F inkluderer TIB både før og efter sammenlægningen i For de nyledige idansk Metal er der tale om en svagt stigende jobrate i det seneste 1-1½ år, jf. figur 1. I dele af 211 har jobraten ligget på niveau med eller over gennemsnittet for alle a-kasser i København. Det samme gør sig gældende for de nyledige i 3F, som dog oplever betydelig større sæsonudsving i jobraten. Disse forskelligheder i de tre a-kasser afspejler, at medlemmerne arbejder på forskellige delarbejdsmarkeder. På denne baggrund er det i denne evaluering valgt at foretage vurderingen af jobeffekterne særskilt for de enkelte a-kasser. For at vurdere resultaterne i den enkelte a-kasse opgøresjobeffekterne for både deltagergruppen og to kontrolgrupper af nyledige fra samme a-kasse. De tre grupper er afgrænset på følgende måde: Nyledige fra a-kassen: I deltagergruppen indgår nyledige fra København, som har deltaget i kontaktforløbet i a-kassen. Øvrige nyledige i København: I den ene kontrolgruppe indgår nyledige fra samme a- kasse i København, som ikke er udlagt til kontaktforløb i a-kassen. Nyledige fra nabokommuner:i den anden kontrolgruppe indgår nyledige fra samme a- kasse i nabokommunerne (Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre, Tårnby og Gentofte). Det skal påpeges, at rammevilkårene kan variere for København og nabokommunerne. 4

6 2.2. Jobeffekterne af kontaktforløbet i FOA I 211 deltog 432 nyledige i kontaktforløbet hos FOA. En overlevelseskurve for deltagerne viser, at to tredjedele af deltagerne er gået i beskæftigelse, når der måles efter 26 uger, jf. figur 2. Med andre ord er 33 pct. af deltagerne i kontaktforløbet hos FOA fortsat ledige efter 26 uger. Figur 2: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte nyledige FOA-medlemmer i Figur 3: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte nyledige FOA-medlemmer, København og nabokommunerne Udlagte nyledige i København Udlagte nyledige i København Nyledige i nabokommunerne Øvrige nyledige i København Der er stort set tale om en identisk udvikling af overlevelseskurverne for de to kontrolgrupper af nyledige fra samme a-kasse i hhv. København og nabokommunerne, jf. figur 3. Der er tale om, at 33 pct. af kontrolgruppen fra København og 29 pct. af kontrolgruppen fra nabokommunerne fortsat er ledige er 26 uger. Resultaterne fra kontaktforløbet i FOA i 211 er sammenholdt med resultaterne fra kontaktforløbet i FOA i 21. Der er tale om, at jobeffekterne er lidt lavere i 211 end i 21. Hvor 33 pct. af deltagerne fortsat var ledige efter 18 uger i 21, gælder det 44 pct. i 211, jf. figur 4. Den faldende udvikling i jobraten afspejler efter alt at dømme, at der generelt er faldende beskæftigelse på de offentlige arbejdspladser i hovedstadsområdet. De ovenstående resultater viser, at jobeffekterne af kontaktforløbet i FOA er på niveau med jobeffekterne i Jobcenter København og nabokommunerne. Figur 4: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte FOA-medlemmer, marts-juli 21 og marts-juli Udlagte marts-juli 211 Udlagte marts-juli

7 2.3. Jobeffekter af kontaktforløbet i 3F I 211 deltog 592 nyledige i kontaktforløbet hos 3F. En overlevelseskurve for deltagerne viser, at knap to tredjedele af deltagerne er gået i beskæftigelse, når der måles efter 26 uger, jf. figur 5. Efter 26 uger er 35 pct. af deltagerne i kontaktforløbet hos 3Ffortsat ledige. Figur 5: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte nyledige3f-medlemmer i Figur 6: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte nyledige 3F-medlemmer, København og nabokommunerne Udlagte nyledige i København Udlagte nyledige i København Nyledige i nabokommunerne Øvrige nyledige i København Jobraten for deltagergruppen er på niveau med jobraten for kontrolgruppen i København (31 pct.), jf. figur 6. Derimod ligger jobraten en del under resultatet for kontrolgruppen af nyledige fra nabokommunerne, hvor kun 26 pct. fortsat er ledige efter 26 uger. Resultaterne fra kontaktforløbet i 3F i 211 svarer stort set til resultaterne fra kontaktforløbet i 3F i 21. Generelt var jobeffekterne lidt bedre i 211 end i 21. Hvor 38 pct. af deltagerne fortsat var ledige efter 18 uger i 21, gælder det 43 pct. i 211, jf. figur. De ovenstående resultater viser, at jobeffekterne af kontaktforløbet i 3F er på niveau med jobeffekterne i Jobcenter København. Der er dog tale om, at jobeffekterne ligger betydeligt under niveauet for den tilsvarende gruppe af nyledige fra 3F i nabokommunerne. Figur : Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte 3F-medlemmer, marts-juli 21 og Udlagte marts-juli 211 Udlagte marts-juli

8 2.4. Jobeffekter af kontaktforløbet i Dansk Metal I 211 deltog 4 nyledige i kontaktforløbet hos Dansk Metal. Overlevelseskurven for deltagerne viser, at hovedparten af deltagerne opnåede beskæftigelse i løbet af kontaktforløbet hos a-kassen. Ca. 3 pct. af deltagerne var fortsat ledige efter 26 uger, jf. figur 8. Figur 8: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte nyledigemetal-medlemmer i Figur 9: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte nyledige Metal-medlemmer, København og nabokommunerne Udlagte nyledige i København Udlagte nyledige i København Nyledige i nabokommunerne Øvrige nyledige i København Jobraten for deltagerne i kontaktforløbet hos Dansk Metal er betydelig lavere end for de to kontrolgrupper, jf. figur 9. 1 Hvor 3 pct. af deltagerne hos Dansk metal fortsat er ledige efter 26 uger, drejer det sig om 22 pct. af kontrolgruppen fra nabokommunerne og om 4 pct. af kontrolgruppen fra København. Det er bemærkelsesværdigt, at jobraten udvikler sig stort set ens i de tre grupper i de første 6- uger af kontaktforløbet og herefter følger tre forskellige forløb. Forskellene opstår ved, at jobraten stiger for kontrolgruppen fra København efter uger, mens jobraten for kontrolgruppen fra nabokommunerne stiger efter 21 uger. Ifølge BIF kan der være tale om, at en del af kontrolgruppen fra København består af nytilmeldte med fremtidig afmelding, dvs. ledige som ikke er udlagt til kontaktforløbet i Metal, da de allerede har fundet job. Det har ikke været muligt at tage højde for denne problematik i registeranalysen. Det betyder, at der er usikkerheder om sammenligningsgrundlaget, da resultaterne for kontrolgruppen i så fald er overvurderede. Som en alternativ måling er resultaterne fra kontaktforløbet i Metal i 211 sammenlignet med resultaterne fra kontaktforløbet i Metal i 21. Målingen viser, at resultaterne af kontaktforløbet i Metal er betydelig bedre i 211 end i 21. Hvor 49 pct. af deltagerne fortsat var ledige efter 18 uger i 21, gælder det 38 pct. i Der tages et forbehold for den statistiske sikkerhed, da der måles på relativt små grupper. Der måles på 4 personer i deltagergruppen, 38 personer i kontrolgruppen fra København og 64 personer i kontrolgruppen fra nabokommunerne.

9 Den forbedrede jobrate kan være et resultat af, at konjunktursituationen er bedre for metalområdet i 211. Det kan også være udtryk for, at Dansk Metal har øget intensiteten af jobsamtalerne i kontaktforløbet fra 21 til 211, jf. kapitel 3. Samlet viser ovenstående resultater for kontaktforløbet i Metal, at jobraten er hævet for deltagerne fra 21 til 211, men at jobraten ligger under niveauet for den tilsvarende gruppe af nyledige fra Metal i nabokommunerne. Sidstnævnte gør sig også gældende for 3F og FOA, om end i mindre grad. Figur 1: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte Metal-medlemmer, marts-juli 21 og Udlagte marts-juli 211 Udlagte marts-juli Mploy vurderer, at det er usikkert at sammenholde resultaterne fra deltagergruppen og kontrolgruppen i København. På den baggrund er det vanskeligt at vurdere, om resultatmålet er opfyldt. Der er dog tale om, at resultaterne af kontaktforløbet hos Metal er forbedret fra 21 til 211, hvilket ikke gjorde sig gældende for de øvrige to a kasser i evalueringen. 8

10 3. Rettidigheden af kontaktforløbene i a-kasserne I samarbejdsaftalerne mellem Jobcenter København og de tre a-kasser er der formuleret et resultatmål om,at a-kasserne afvikler mindst 9 pct. af jobsamtalerne i kontaktforløbet med deltagerne inden for de lovbundne frister Udviklingen i rettidigheden Evalueringen af a-kassernes rettidighed i 21 viste, at rettidigheden af kontaktforløbet i a- kasserne lå lidt under niveauet i Jobcenter København, men havde en stigede tendens hen over forsøgsperioden. En undtagelse var dog FOA, som i forsøgsperioden havde en højere rettidighed af jobsamtalerne end Jobcenter København. I det følgende opgøres rettidigheden af kontaktforløbet i a-kasserne i 211. Grundlaget for målingerne beskrives iboks 1. Boks 1: Datagrundlag for evaluering af rettidigheden af kontaktforløbene i samarbejdet Rettidighedsandelene er opgjort i perioden marts 21 til november 211. Fra august 21 til sommeren 211 er rettidigheden for FOA s og 3F s vedkommende hver måned opgjort for et stort antal udlagte ledige (over 1). Herefter falder antallet af ledige, som er udlagt til FOA og 3F, jf. figur 11. I perioden fra marts til juli 21 var tallet af ledige udlagt til FOA og 3F under 5 personer. Ligeledes har antallet af ledige udlagt til Metal været lavere end 5 personer i alle de måneder, samarbejdet har stået på. Figur 11: Ledige omfattet af samarbejdet i gennemsnit per halvårmarts 21 november 211 i gennemsnit, fordelt på a-kasser Antal Kilde: Københavns Kommune og egne beregninger Anm.: Antallet af ledige omfattet af samarbejdet i hvert halvår er gennemsnittet af ledig opgjort på månedsniveau i hvert halvår FOA 3F Metal Marts - juli 21 August - december 21 Januar - juni 211 Juli - november 211 August 21 - november 211 Antal Overordnet viser evalueringen, at rettidigheden i de tre a-kasser er faldet fra et højt udgangsniveau i 211, jf. figur 12. Hvor rettidigheden af jobsamtalerne i begyndelsen af 211 lå tæt på resultatmålet (9 pct.), er niveauet faldet ganske betydeligt hen over året. I oktober 211 var den samlede rettidighed i a-kasserne på 6 pct. I 2. halvår 211 har rettidigheden gennemsnitligt ligget på 3 pct., hvilket langt fra opfylder resultatmålet og kravet i lovgivningen. 9

11 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 aug-1 sep-1 okt-1 nov-1 dec-1 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 Figur 12: Udviklingen i rettidigheden af kontaktforløbene i samarbejdet Resultatmål: 9 pct. rettidighed Forsøgsperiode Etableret samarbejde Kilde: Københavns Kommune og egne beregninger Figur 13: Rettidigheden af kontaktforløbene i samarbejdet, fordelt på a-kasser Resultatmål: 9 pct. rettidighed FOA 3F Metal Marts - juli 21 August - december 21 Januar - juni 211 Juli - november 211 August 21 - november 211 Kilde: Københavns Kommune og egne beregninger Anm.: 3F inkluderer TIB både før og efter sammenlægningen i Resultaterne varierer betydeligt i de tre a-kasser, jf. figur 13. Det illustreres bl.a. af, at Metalsiden midten af 21 konstant har afviklet mere end 9 pct. af jobsamtalerne rettidigt. I FOA er rettidigheden faldet efter forsøgsperioden, jf. figur 13. Hvor rettidigheden i efteråret 21 lå på 89 pct., faldt niveauet gradvist til 68 pct. i 2. halvår 211. Hos 3F er rettidigheden faldet fra et relativt højt niveau i efteråret 21 og 1. halvår 211 (83-86 pct.) til et lavere niveau i 2. halvår 211 (3 pct.), jf. figur 13. Der er fra a-kassernes side peget på, at alle afholdte samtaler ikke er blevet registreret. Desuden peges på, at en større volumen og et jævnt visitationsflow ville give bedre rammer for tilrettelæggelsen af indsatsen Samtaleintensiteten i kontaktforløbet Resultaterne for rettidigheden afspejler en meget forskellig samtaleintensitet i kontaktforløbet hos de tre a-kasser, jf. figur 14. Hos Metal har deltagerne i gennemsnit modtaget 1,36 jobsamtaler pr. kvartal. Denne volumen er uden tvivl en medvirkende årsag til den høje rettidighed hos Metal i 211, jf. ovenfor. Til sammenligning er samtaleintensiteten i kontaktforløbet hos 3F og FOA på hhv.,56 og,38 jobsamtaler pr. kvartal, jf. figur 14. Denne volumen i kontaktforløbet er efter mploys vurdering ikke tilstrækkelig til at sikre en rettidig indsats. I 211 ersamtaleintensiteten i de tre a- kasser faldet støt fra,64 i 1. kvartal til,4 i 4. kvartal.set over 211 var intensiteten på,53 i de tre a-kasser mod,3 for kontrolgruppen fra København. Figur 14: Gennemsnitlig samtaleintensitet i 3-59 årige dagpengemodtagernes kontaktforløb, fordelt på a-kasser og kontaktforløbets start ( kvt. 211) Antal 1,5 1,2,9,6,3,56,38 1,36,64,5,53,4,55,53,3 Antal Kilde: Københavns Kommune, DREAM og egne beregninger Anm.: 3F inkluderer TIB både før og efter sammenlægningen i 211. Samtaleintensiteten er samtaler per dagpenge-kvartal (dvs. per 13 ugers dagpenge) i løbet af de 26 uger fra ledighedsforløbets start. 1,5 1,2,9,6,3 1

12 4. Deltagernes tilfredshed med kontaktforløbet Nedenforbelyses deltagernes tilfredshed med og udbytte afkontaktforløbet ia-kasserne. Der er i april 212 gennemført telefoninterview med godt 2 ledige, som blev udlagt til de tre a-kasseri 211. Respondenterne er blevet interviewet ud fra en fast spørgeguide. Resultaterne af telefoninterviewene sammenholdes med en tilsvarende måling fra 21, hvor deltagere fra samarbejdsforsøget i samme a-kasser blev udspurgt om deres tilfredshed med og udbytte af kontaktforløbet i a-kasserne. De anvendte spørgsmål og svarkategorier er identiske i 21-målingen og 212-målingen Tilfredsheden med kontaktforløbet i a-kassen Evalueringen viser, at pct. af deltagerne fra 211 er tilfredse med, at a-kassen varetager deres kontaktforløb, jf. figur 15. Der er stor forskel på tilfredsheden blandt deltagerne i de enkelte a-kasser. Hos 3F er 69 pct. af deltagerne tilfredse med, at a- kassen har varetaget jobsamtalerne på vegne af Jobcenter København. Resultaterne hos FOA og Metal er, at hhv. 44 pct. og 55 pct. af deltagerne angiver at være tilfredse med, at jobsamtalerne foregår i a-kassen. jf. figur 15. Der er tale om et fald i tilfredsheden med kontaktforløbet i a-kasserne, når der sammenlignes med målingerne hos deltagerne fra samme a-kasser i 21. Figur 15: Er du tilfreds med, at din a-kasse har afholdt jobsamtaler med dig på vegne af Jobcenter København? Det kan være svært at finde forklaringer på ændringen i deltagernes vurdering af kontaktforløbet hos a-kasserne fra 21 til 211. Det har ikke været muligt inden for rammerne af undersøgelsen at belyse forklaringerne på den lavere tilfredshed. Der er dog tegn på, at deltagernes vurdering af udbyttet af jobsamtalerne har betydning, jf. afsnit 4.2 nedenfor Kilde: Mploy a/s på baggrund af telefoninterview med 226 deltagere i 212 og 21 forsøgsdeltagere i FOA 3F Metal Deltagernes udbytte og tilfredshed med jobsamtalerne Respondenterne er i evalueringen adspurgt om, hvordan de vurderer udbyttet af jobsamtalerne i a-kassen. I den forbindelse er respondenterne blevet bedt om at tage stilling til resultaterne af jobsamtalerne med a-kassen, herunder bl.a. om de har opnået et bedre CV eller en bedre jobansøgning, om de har opnået bedre metoder til at søge job eller har intensiveret deres jobsøgning mv. Mploy har omsat respondenternes besvarelser på ni spørgsmål om udbyttet af jobsamtalerne til en skala fra -1, hvor point er laveste karakter og 1 point er højeste karakter. 11

13 Via denne skala opnås et samlet udtryk for deltagernes vurdering af udbyttet af jobsamtalerne. Tilfredshedsmålingerne viser, at resultaterne er stort set ens i de tre a-kasser. På en skala fra -1 vurderes jobsamtalerne i a-kasserne til ca. 3,5 point på tværs af de tre a-kasser, jf. figur 16. Figur 16: Deltagernes vurdering af udbyttet af jobsamtalerne med a-kassen Skala ,8 4, 3,6 3,4 3,8 3, FOA 3F Metal Kilde: Mploy a/s på baggrund af telefoninterview med 226 deltagere i 211 og 21 forsøgsdeltagere i 21. Anm.: Deltagerne har besvaret ni spørgsmål om udbyttet af jobsamtalerne i form af forbedret jobsøgning. Besvarelserne er skaleret på en skala fra 1-1, hvor 1 er laveste karakter og 1 er højeste karakter. Følgende forbedringer af jobsøgning indgår: Bedre metoder til at søge job Bedre viden om gode jobmuligheder Bedre viden om hvilke job, jeg er kvalificeret til Bedre til at kontakte arbejdsgivere om job Søger flere job, end jeg plejer Søger andre typer job, end jeg plejer Søger job andre steder, end jeg plejer Bedre CV Bedre jobansøgning Skala Figur 1: Deltagernes vurdering af udbyttet af jobsamtalerne med a-kassen (detaljeret) Skala ,9 4,2 3,9 3,3 3,3 Kilde: Mploy a/s på baggrund af telefoninterview med 226 deltagere. Anm.: Deltagerne har besvaret ni spørgsmål om udbyttet af jobsamtalerne i form af forbedret jobsøgning. Besvarelserne er skaleret på en skala fra 1-1, hvor 1 er laveste karakter og 1 er højeste karakter. Følgende forbedringer af jobsøgning indgår: Viden og metode omfatter: Bedre metoder til at søge job, Bedre viden om gode jobmuligheder og Bedre viden om hvilke job, jeg er kvalificeret til Forudsætninger omfatter: Bedre CV og Bedre jobansøgning Søgeadfærd omfatter: Bedre til at kontakte arbejdsgivere om job, Søger flere job, end jeg plejer, Søger andre typer job, end jeg plejer ogsøger job andre steder, end jeg plejer 3,4 2,8 4,5 FOA 3F Metal 3,8 Viden og metode Forudsætninger Søgeadfærd Skala Deltagerne fra Metal har samme vurdering af udbyttet af jobsamtalerne i 21 og 211, jf.figur 16. I 212-målingen vurderer deltagerne udbyttet af jobsamtalerne til 3, point på en skala fra til 1. I den tilsvarende måling fra 21 var resultatet 3,8 point. For FOA og 3F er der tale om, at deltagerne melder om et lavere udbytte af jobsamtalerne i 212-målingen end i 21-målingen, jf. figur 16. Fra a-kassernes side peges på, at resultaterne er overraskende i lyset af de tilfredshedsmålinger, som a-kasserne selv initierer. Der peges desuden på, at der kan være tale om, at nyledige ofte har høje forventninger til jobformidling, som pt. ikke indfries i lyset af konjunktursituationen. Generelt vurderer respondenterne, at det største udbytte af jobsamtalerne kommer i form af et bedre CV og/eller bedre jobansøgning, jf. figur 1. Ifølge respondenterne er der mindst udbytte af jobsamtalernes fokus på jobsøgningsmetoder. I forbindelse med de gennemførte telefoninterview er respondenterne blevet bedt om at vurdere tilfredsheden med jobsamtalerne, herunder tilfredsheden med indholdet i jobsamtalerne, rådgivningen fra a-kassen, a-kassens viden om arbejdsmarkedet og udbyttet af samtalen. 12

14 Der er forskelle på deltagernes tilfredshed med jobsamtalerne i de tre a-kasser, jf. figur 18. Der er størst tilfredshed med jobsamtalerne i 3F, hvilket også var tilfældet i 21- målingen. Respondenterne fra 3F scorer indhold mv. i jobsamtalerne til 5,8 point på en skal fra -1. Til sammenligning var resultatet på, point i 21-målingen. Hos FOA og Metal vurderer respondenterne tilfredsheden til ca. 4,5 point ud afde mulige 1 point, jf. figur 18. Der er tale om en faldende tilfredshed i begge a- kasser, dog især hos Metal, når der sammenlignes med 21-målingen. Figur 18: Deltagernes tilfredshed med jobsamtalerne med a-kassen Skala ,8 4,4, Kilde: Mploy a/s på baggrund af telefoninterview med 226 deltagere i 212 og 21 forsøgsdeltagere i 21. Anm.: Deltagerne har besvaret fire spørgsmål om tilfredsheden med jobsamtalerne. Besvarelserne er skaleret på en skala fra -1, hvor er laveste karakter og 1 er højeste karakter. Der er spurgt ind til tilfredsheden med følgende: 5,8 Indholdet i jobsamtalerne Den faglige rådgivning fra a-kassen A-kassens viden om arbejdsmarkedet Udbyttet af jobsamtalerne 6,1 FOA 3F Metal ,6 Skala

15 Bilag 1. Spørgsmål vedr. deltagernes udbytte og tilfredshed I forbindelse med evalueringen er gennemført telefoninterview med godt 2 deltagere i kontaktforløbet hos de tre a-kasser. I forbindelse med telefoninterviewene er deltagerne bedt om at svare på følgende udsagn: Hvilket udbytte har du fået af jobsamtalerne med din a-kasse? Jeg har fået bedre metoder til at søge job Jeg har fået bedre viden om, hvor der er gode jobmuligheder Jeg har fået bedre viden om, hvilke job jeg er kvalificeret til Jeg er blevet bedre til at kontakte arbejdsgivere om job Jeg søger flere job, end jeg plejer Jeg søger job andre steder (geografisk), end jeg plejer Jeg har søger andre typer job, end jeg plejer Jeg har fået et bedre CV til brug for min jobsøgning Jeg har fået en bedre ansøgning til min jobsøgning Hvordan er din generelle tilfredshed med dine jobsamtaler med a-kassen? Hvor tilfreds er du med indholdet i jobsamtalerne? Hvor tilfreds er du med den faglige rådgivning fra a-kassen? Hvor tilfreds er du med a-kassens viden om arbejdsmar-kedet? Hvor tilfreds er du med udbyttet af jobsamtalerne? Hvor tilfreds er du med, at a-kassen har gennemført jobsamtaler med dig på vegne af Jobcenter København? 14

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Evaluering af samarbejdsforsøget mellem 3F, FOA, Metal, TIB og Københavns kommune. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdsforsøget mellem 3F, FOA, Metal, TIB og Københavns kommune. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Evaluering af samarbejdsforsøget mellem 3F, FOA, Metal, TIB og Københavns kommune Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Januar 211 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN EVALUERING AF A-KASSESAMARBEJDET 2014 Side INDLEDNING Københavns Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en række a-kasser om varetagelse af kontaktforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016 N O T A T 22. december J.nr. 16/336 Beskæftigelsesreformen Status november APOL/TMB Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK MOBILITET - FRA LEDIGHED TIL JOB EN UNDERSØGELSE AF KORT- OG LANGTIDSLEDIGES FAGLIGE OG GEOGRAFISKE MOBILITET I SYDDANMARK Marts 212 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 3. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 15. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs?

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 09-06-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-44

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 978-87-91674-42-6 Arbejdsdirektoratet September 2010 1. Indledning Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i Arbejde,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014 Side 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus (figur 1-3) følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

RESULTATSTATUS 1. KVARTAL 2014

RESULTATSTATUS 1. KVARTAL 2014 Side 1 RESULTATSTATUS 1. KVARTAL 214 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

De fleste pilotkommuner yder ringere indsats

De fleste pilotkommuner yder ringere indsats Organisation for erhvervslivet 18. marts 2009 De fleste pilotkommuner yder ringere indsats AF CHEFKONSULENT THOMAS Q. CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Der er meget stor forskel på kommunernes indsats, når de skal

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere