2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København"

Transkript

1 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2 Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF) indgik i 29 et samarbejde på forsøgsbasis - med fire a-kasser, der indebærer, at a-kasserne varetager kontaktforløbet med deres nyledige medlemmer. I forsøget deltog FOA, 3F, TiB og Dansk Metal. Formålet med forsøget var bl.a. at afprøve en ny indsatsmodel, hvor de nyledige fik én indgang til beskæftigelsesindsatsen. I januar 211 blev samarbejdsforsøget evalueret. Evalueringen viste bl.a., at a-kasserne samlet havde jobeffekter på niveau med Jobcenter København, og at de ledige generelt var tilfredse med, at kontaktforløbet blev varetaget af deres a-kasse. I forlængelse af forsøgsevalueringen besluttede Københavns Kommune at fortsætte samarbejdet med a-kasserne. BIF har bedt mploy om at foretage en opfølgende evaluering af samarbejdetmed de tre a- kasser i 211 (TiB er fusioneret med 3F). Formålet med evalueringen af samarbejdet i 211 er: At opgørejobeffekterne af a-kassernes kontaktforløb At opgøre rettidighed i kontaktforløbet At opgøre deltageres tilfredshed med og udbytte af kontaktforløbet Sigtet med evalueringen er at følge udviklingen i resultaterne af samarbejdet siden afrundingen af samarbejdsforsøget. Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS RESULTATER JOBEFFEKTERNE AF KONTAKTFORLØBET I A-KASSERNE BESKÆFTIGELSESCHANCER I KØBENHAVN JOBEFFEKTERNE AF KONTAKTFORLØBET I FOA JOBEFFEKTER AF KONTAKTFORLØBET I 3F JOBEFFEKTER AF KONTAKTFORLØBET I DANSK METAL RETTIDIGHEDEN AF KONTAKTFORLØBENE I A-KASSERNE UDVIKLINGEN I RETTIDIGHEDEN SAMTALEINTENSITETEN I KONTAKTFORLØBET DELTAGERNES TILFREDSHED MED KONTAKTFORLØBET TILFREDSHEDEN MED KONTAKTFORLØBET I A-KASSEN DELTAGERNES UDBYTTE OG TILFREDSHED MED JOBSAMTALERNE BILAG 1. SPØRGSMÅL VEDR. DELTAGERNES UDBYTTE OG TILFREDSHED

3 1. Indledning og sammenfatning Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF) har i 211 visiteret ca. 1.2 ledige til kontaktforløb hos FOA, 3F og Metal i København. Samarbejdsmodellen indebærer, at de tre a-kasser varetager kontaktforløbet med deres nyledige medlemmer over 3 år i den første del af ledighedsforløbet. De omfattede ledige kan vælge, at deres kontaktforløb skal varetages af Jobcenter København. Som led i kontaktforløbet gennemfører a-kasserne de lovpligtige jobsamtaler med deltagerne. A-kasserne kan ikke udarbejde jobplaner med aktive tilbud under kontaktforløbet. Derimod kan a-kasserne indstille til jobcenteret, at der iværksættes konkrete tilbud, som fremmer deltagernes beskæftigelsesmuligheder. Overordnet er tanken bag samarbejdet mellem BIF og de tre a-kasser, at a-kassernes medlemmer tilbydes én indgang og en sammenhængende beskæftigelsesindsats i regi af a- kassen. Hvor de ledige hidtil har modtaget parallelle samtaler i jobcentret og a-kassen, tilbydes de udelukkende samtaler i a-kassen i den første del af ledighedsperioden. A-kasserne modtager ikke betaling for opgaveløsningen. I samarbejdsaftalerne er formuleret følgende mål for samarbejdet: At forbedre de lediges muligheder for at vende hurtigt tilbage til ordinær beskæftigelse At sikre at de ledige oplever en sammenhængende og kvalificeret beskæftigelsesindsats At bistå virksomhederne med at få opfyldt deres behov for kvalificeret arbejdskraft I evalueringen opgøres jobeffekterne af kontaktforløbet i de tre a-kasser. Jobeffekterne måles som andelen af deltagerne, der overgår til beskæftigelse eller ordinær uddannelse i løbet af kontaktforløbet.der er opgjort jobeffekter for to kontrolgrupper af nyledige fra samme a-kasser, som har bopæl i hhv. København og omkringliggende kommuner Sammenfatning af evalueringens resultater Evalueringen viser følgende hovedresultater: Mange af deltagerne i kontaktforløbet kommer i arbejde Ca. to tredjedele af deltagerne i kontaktforløbet kommer i arbejde i løbet af de 26 uger. Hver tredje er fortsat ledig efter 26 uger i FOA (33 pct.), 3F (35 pct.) og Metal (3 pct.). Hos FOA og 3F er jobraten for deltagerne i 211 på niveau med jobraten for deltagerne i 21. Derimod er jobraten hos Metal højere i 211 end i 21. Jobeffekterne er stort set ens i a-kasserne og jobcenter København Jobeffekterne i FOA ligger på højde med jobeffekterne for kontrolgruppen, som varetages af Jobcenter København. Dermed synes resultatmålet i samarbejdsaftalen at være opfyldt. Der er tale om, at resultaterne ligger under niveauet for en kontrolgruppe fra nabokommunerne. 2

4 Jobeffekterne i 3F ligger på højde med jobeffekterne for kontrolgruppen, som varetages af Jobcenter København. Dermed synes resultatmålet i samarbejdsaftalen at være opfyldt. Der er tale om, at resultaterne ligger under niveauet for en kontrolgruppe fra nabokommunerne. Jobeffekterne i Metal ligger underjobeffekterne for kontrolgruppen, som varetages af Jobcenter København. Resultatet er dog forbundet med stor usikkerhed af måletekniske grunde. Det er på den baggrund vanskeligt at vurdere målopfyldelsen på dette punkt i samarbejdsaftalen. Rettidigheden er faldet i to a-kasser Metal har i 211 opfyldt resultatmålet for rettidigheden af jobsamtalerne. Rettidigheden ligger på ca. 92 pct. i Metal, hvilket indebærer en stigning fra forsøgsperioden. Bag stigningen ligger en stor forøgelse af samtaleintensiteten i kontaktforløbet, som indebærer, at deltagerne modtager 1,36 jobsamtaler pr. kvartal. I FOA er rettidigheden af jobsamtalerne faldet i 211. Hvor rettidigheden i efteråret 21 lå på 89 pct., er niveauet faldet gradvist til 68 pct. i 2. halvår 211. Dermed er resultatmålet i samarbejdsaftalen ikke opfyldt. Bag resultatet ligger et fald i samtaleintensiteten i kontaktforløbet, som indebærer, at deltagerne modtager,36 jobsamtaler pr. kvartal. I 3F er rettidigheden faldet fra et relativt højt niveau i 1. halvår 211 til et lavere niveau i 2. halvår 211, hvor ca. 3 pct. af jobsamtalerne afvikles til tiden. Dermed er resultatmålet ikke opfyldt. Bag resultatet ligger et fald i samtaleintensiteten i kontaktforløbet, som indebærer, at deltagerne modtager,56 jobsamtaler pr. kvartal. Tilfredsheden med kontaktforløbet i a-kasserne er faldet Tilfredsheden med kontaktforløbet er faldet i alle tre a-kasser fra 21-målingen til 212-målingen. Der er tale om, at deltagerne er mindre tilfredse med: o at kontaktforløbet varetages af a-kassen o udbyttet af kontaktforløbet o indholdet i jobsamtalerne Hos FOA viser målingerne: o At 44 pct. af deltagerne er tilfredse med, at kontaktforløbet varetages af a-kassen o At udbyttet af kontaktforløbet vurderes til 3,6 point på en skala til 1 point o At indholdet i jobsamtalerne vurderes til 4,4 point på en skala til 1 point Hos 3F viser målingerne: o At 69 pct. af deltagerne er tilfredse med, at kontaktforløbet varetages af a-kassen o At udbyttet af kontaktforløbet vurderes til 3,4 point på en skala til 1 point o At indholdet i jobsamtalerne vurderes til 5,8 point på en skala til 1 point Hos Dansk Metal viser målingerne: o At 55 pct. af deltagerne er tilfredse med, at kontaktforløbet varetages af a-kassen o At udbyttet af kontaktforløbet vurderes til 3, point på en skala til 1 point o At indholdet i jobsamtalerne vurderes til 4,6 point på en skala til 1 point 3

5 2. Jobeffekterneaf kontaktforløbet i a-kasserne I samarbejdsaftalerne er der formuleret et resultatmål om, at a-kassernes jobeffekter skal svare mindst til de jobeffekter, som opnås af jobcenteret for lignende målgrupper Beskæftigelseschancer i København Som følge af lavkonjunkturen i de senere år har beskæftigelsesmulighederne været faldende i København og hovedstadsområdet. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at andelen af nyledige personer, der finder arbejde inden for de første tre måneders ledighed, var faldende i perioden fra 2 til 29, jf. figur 1. Siden slutningen af 29 har jobraten for de nyledige dog været stort set uændret på ca. 36 pct. Denne overordnede udvikling afspejler, at beskæftigelsen stiger i den private sektor og falder i den offentlige sektor, og som følge heraf kan den generelle udvikling i jobraten for nyledige ikke genfindes i alle a-kasser. Specielt FOA-området har i det seneste år oplevet et vigende jobmarked som følge af besparelser i de offentlige budgetter i kommune og stat. Det betyder, at jobraten for de nyledige i FOA i undersøgelsesperioden ligger betydeligt under den generelle jobrate for nyledige i København. Figur 1: Andelen af 3-59 årige dagpengemodtagere i København, der er i job eller uddannelse 3 måneder efter ydelsesstart 4. kvt kvt. 211, fordelt på a-kasser FOA 3F Metal Alle a-kasser Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Anm.: 3F inkluderer TIB både før og efter sammenlægningen i For de nyledige idansk Metal er der tale om en svagt stigende jobrate i det seneste 1-1½ år, jf. figur 1. I dele af 211 har jobraten ligget på niveau med eller over gennemsnittet for alle a-kasser i København. Det samme gør sig gældende for de nyledige i 3F, som dog oplever betydelig større sæsonudsving i jobraten. Disse forskelligheder i de tre a-kasser afspejler, at medlemmerne arbejder på forskellige delarbejdsmarkeder. På denne baggrund er det i denne evaluering valgt at foretage vurderingen af jobeffekterne særskilt for de enkelte a-kasser. For at vurdere resultaterne i den enkelte a-kasse opgøresjobeffekterne for både deltagergruppen og to kontrolgrupper af nyledige fra samme a-kasse. De tre grupper er afgrænset på følgende måde: Nyledige fra a-kassen: I deltagergruppen indgår nyledige fra København, som har deltaget i kontaktforløbet i a-kassen. Øvrige nyledige i København: I den ene kontrolgruppe indgår nyledige fra samme a- kasse i København, som ikke er udlagt til kontaktforløb i a-kassen. Nyledige fra nabokommuner:i den anden kontrolgruppe indgår nyledige fra samme a- kasse i nabokommunerne (Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre, Tårnby og Gentofte). Det skal påpeges, at rammevilkårene kan variere for København og nabokommunerne. 4

6 2.2. Jobeffekterne af kontaktforløbet i FOA I 211 deltog 432 nyledige i kontaktforløbet hos FOA. En overlevelseskurve for deltagerne viser, at to tredjedele af deltagerne er gået i beskæftigelse, når der måles efter 26 uger, jf. figur 2. Med andre ord er 33 pct. af deltagerne i kontaktforløbet hos FOA fortsat ledige efter 26 uger. Figur 2: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte nyledige FOA-medlemmer i Figur 3: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte nyledige FOA-medlemmer, København og nabokommunerne Udlagte nyledige i København Udlagte nyledige i København Nyledige i nabokommunerne Øvrige nyledige i København Der er stort set tale om en identisk udvikling af overlevelseskurverne for de to kontrolgrupper af nyledige fra samme a-kasse i hhv. København og nabokommunerne, jf. figur 3. Der er tale om, at 33 pct. af kontrolgruppen fra København og 29 pct. af kontrolgruppen fra nabokommunerne fortsat er ledige er 26 uger. Resultaterne fra kontaktforløbet i FOA i 211 er sammenholdt med resultaterne fra kontaktforløbet i FOA i 21. Der er tale om, at jobeffekterne er lidt lavere i 211 end i 21. Hvor 33 pct. af deltagerne fortsat var ledige efter 18 uger i 21, gælder det 44 pct. i 211, jf. figur 4. Den faldende udvikling i jobraten afspejler efter alt at dømme, at der generelt er faldende beskæftigelse på de offentlige arbejdspladser i hovedstadsområdet. De ovenstående resultater viser, at jobeffekterne af kontaktforløbet i FOA er på niveau med jobeffekterne i Jobcenter København og nabokommunerne. Figur 4: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte FOA-medlemmer, marts-juli 21 og marts-juli Udlagte marts-juli 211 Udlagte marts-juli

7 2.3. Jobeffekter af kontaktforløbet i 3F I 211 deltog 592 nyledige i kontaktforløbet hos 3F. En overlevelseskurve for deltagerne viser, at knap to tredjedele af deltagerne er gået i beskæftigelse, når der måles efter 26 uger, jf. figur 5. Efter 26 uger er 35 pct. af deltagerne i kontaktforløbet hos 3Ffortsat ledige. Figur 5: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte nyledige3f-medlemmer i Figur 6: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte nyledige 3F-medlemmer, København og nabokommunerne Udlagte nyledige i København Udlagte nyledige i København Nyledige i nabokommunerne Øvrige nyledige i København Jobraten for deltagergruppen er på niveau med jobraten for kontrolgruppen i København (31 pct.), jf. figur 6. Derimod ligger jobraten en del under resultatet for kontrolgruppen af nyledige fra nabokommunerne, hvor kun 26 pct. fortsat er ledige efter 26 uger. Resultaterne fra kontaktforløbet i 3F i 211 svarer stort set til resultaterne fra kontaktforløbet i 3F i 21. Generelt var jobeffekterne lidt bedre i 211 end i 21. Hvor 38 pct. af deltagerne fortsat var ledige efter 18 uger i 21, gælder det 43 pct. i 211, jf. figur. De ovenstående resultater viser, at jobeffekterne af kontaktforløbet i 3F er på niveau med jobeffekterne i Jobcenter København. Der er dog tale om, at jobeffekterne ligger betydeligt under niveauet for den tilsvarende gruppe af nyledige fra 3F i nabokommunerne. Figur : Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte 3F-medlemmer, marts-juli 21 og Udlagte marts-juli 211 Udlagte marts-juli

8 2.4. Jobeffekter af kontaktforløbet i Dansk Metal I 211 deltog 4 nyledige i kontaktforløbet hos Dansk Metal. Overlevelseskurven for deltagerne viser, at hovedparten af deltagerne opnåede beskæftigelse i løbet af kontaktforløbet hos a-kassen. Ca. 3 pct. af deltagerne var fortsat ledige efter 26 uger, jf. figur 8. Figur 8: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte nyledigemetal-medlemmer i Figur 9: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte nyledige Metal-medlemmer, København og nabokommunerne Udlagte nyledige i København Udlagte nyledige i København Nyledige i nabokommunerne Øvrige nyledige i København Jobraten for deltagerne i kontaktforløbet hos Dansk Metal er betydelig lavere end for de to kontrolgrupper, jf. figur 9. 1 Hvor 3 pct. af deltagerne hos Dansk metal fortsat er ledige efter 26 uger, drejer det sig om 22 pct. af kontrolgruppen fra nabokommunerne og om 4 pct. af kontrolgruppen fra København. Det er bemærkelsesværdigt, at jobraten udvikler sig stort set ens i de tre grupper i de første 6- uger af kontaktforløbet og herefter følger tre forskellige forløb. Forskellene opstår ved, at jobraten stiger for kontrolgruppen fra København efter uger, mens jobraten for kontrolgruppen fra nabokommunerne stiger efter 21 uger. Ifølge BIF kan der være tale om, at en del af kontrolgruppen fra København består af nytilmeldte med fremtidig afmelding, dvs. ledige som ikke er udlagt til kontaktforløbet i Metal, da de allerede har fundet job. Det har ikke været muligt at tage højde for denne problematik i registeranalysen. Det betyder, at der er usikkerheder om sammenligningsgrundlaget, da resultaterne for kontrolgruppen i så fald er overvurderede. Som en alternativ måling er resultaterne fra kontaktforløbet i Metal i 211 sammenlignet med resultaterne fra kontaktforløbet i Metal i 21. Målingen viser, at resultaterne af kontaktforløbet i Metal er betydelig bedre i 211 end i 21. Hvor 49 pct. af deltagerne fortsat var ledige efter 18 uger i 21, gælder det 38 pct. i Der tages et forbehold for den statistiske sikkerhed, da der måles på relativt små grupper. Der måles på 4 personer i deltagergruppen, 38 personer i kontrolgruppen fra København og 64 personer i kontrolgruppen fra nabokommunerne.

9 Den forbedrede jobrate kan være et resultat af, at konjunktursituationen er bedre for metalområdet i 211. Det kan også være udtryk for, at Dansk Metal har øget intensiteten af jobsamtalerne i kontaktforløbet fra 21 til 211, jf. kapitel 3. Samlet viser ovenstående resultater for kontaktforløbet i Metal, at jobraten er hævet for deltagerne fra 21 til 211, men at jobraten ligger under niveauet for den tilsvarende gruppe af nyledige fra Metal i nabokommunerne. Sidstnævnte gør sig også gældende for 3F og FOA, om end i mindre grad. Figur 1: Overlevelseskurve for 3-59 årige udlagte Metal-medlemmer, marts-juli 21 og Udlagte marts-juli 211 Udlagte marts-juli Mploy vurderer, at det er usikkert at sammenholde resultaterne fra deltagergruppen og kontrolgruppen i København. På den baggrund er det vanskeligt at vurdere, om resultatmålet er opfyldt. Der er dog tale om, at resultaterne af kontaktforløbet hos Metal er forbedret fra 21 til 211, hvilket ikke gjorde sig gældende for de øvrige to a kasser i evalueringen. 8

10 3. Rettidigheden af kontaktforløbene i a-kasserne I samarbejdsaftalerne mellem Jobcenter København og de tre a-kasser er der formuleret et resultatmål om,at a-kasserne afvikler mindst 9 pct. af jobsamtalerne i kontaktforløbet med deltagerne inden for de lovbundne frister Udviklingen i rettidigheden Evalueringen af a-kassernes rettidighed i 21 viste, at rettidigheden af kontaktforløbet i a- kasserne lå lidt under niveauet i Jobcenter København, men havde en stigede tendens hen over forsøgsperioden. En undtagelse var dog FOA, som i forsøgsperioden havde en højere rettidighed af jobsamtalerne end Jobcenter København. I det følgende opgøres rettidigheden af kontaktforløbet i a-kasserne i 211. Grundlaget for målingerne beskrives iboks 1. Boks 1: Datagrundlag for evaluering af rettidigheden af kontaktforløbene i samarbejdet Rettidighedsandelene er opgjort i perioden marts 21 til november 211. Fra august 21 til sommeren 211 er rettidigheden for FOA s og 3F s vedkommende hver måned opgjort for et stort antal udlagte ledige (over 1). Herefter falder antallet af ledige, som er udlagt til FOA og 3F, jf. figur 11. I perioden fra marts til juli 21 var tallet af ledige udlagt til FOA og 3F under 5 personer. Ligeledes har antallet af ledige udlagt til Metal været lavere end 5 personer i alle de måneder, samarbejdet har stået på. Figur 11: Ledige omfattet af samarbejdet i gennemsnit per halvårmarts 21 november 211 i gennemsnit, fordelt på a-kasser Antal Kilde: Københavns Kommune og egne beregninger Anm.: Antallet af ledige omfattet af samarbejdet i hvert halvår er gennemsnittet af ledig opgjort på månedsniveau i hvert halvår FOA 3F Metal Marts - juli 21 August - december 21 Januar - juni 211 Juli - november 211 August 21 - november 211 Antal Overordnet viser evalueringen, at rettidigheden i de tre a-kasser er faldet fra et højt udgangsniveau i 211, jf. figur 12. Hvor rettidigheden af jobsamtalerne i begyndelsen af 211 lå tæt på resultatmålet (9 pct.), er niveauet faldet ganske betydeligt hen over året. I oktober 211 var den samlede rettidighed i a-kasserne på 6 pct. I 2. halvår 211 har rettidigheden gennemsnitligt ligget på 3 pct., hvilket langt fra opfylder resultatmålet og kravet i lovgivningen. 9

11 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 aug-1 sep-1 okt-1 nov-1 dec-1 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 Figur 12: Udviklingen i rettidigheden af kontaktforløbene i samarbejdet Resultatmål: 9 pct. rettidighed Forsøgsperiode Etableret samarbejde Kilde: Københavns Kommune og egne beregninger Figur 13: Rettidigheden af kontaktforløbene i samarbejdet, fordelt på a-kasser Resultatmål: 9 pct. rettidighed FOA 3F Metal Marts - juli 21 August - december 21 Januar - juni 211 Juli - november 211 August 21 - november 211 Kilde: Københavns Kommune og egne beregninger Anm.: 3F inkluderer TIB både før og efter sammenlægningen i Resultaterne varierer betydeligt i de tre a-kasser, jf. figur 13. Det illustreres bl.a. af, at Metalsiden midten af 21 konstant har afviklet mere end 9 pct. af jobsamtalerne rettidigt. I FOA er rettidigheden faldet efter forsøgsperioden, jf. figur 13. Hvor rettidigheden i efteråret 21 lå på 89 pct., faldt niveauet gradvist til 68 pct. i 2. halvår 211. Hos 3F er rettidigheden faldet fra et relativt højt niveau i efteråret 21 og 1. halvår 211 (83-86 pct.) til et lavere niveau i 2. halvår 211 (3 pct.), jf. figur 13. Der er fra a-kassernes side peget på, at alle afholdte samtaler ikke er blevet registreret. Desuden peges på, at en større volumen og et jævnt visitationsflow ville give bedre rammer for tilrettelæggelsen af indsatsen Samtaleintensiteten i kontaktforløbet Resultaterne for rettidigheden afspejler en meget forskellig samtaleintensitet i kontaktforløbet hos de tre a-kasser, jf. figur 14. Hos Metal har deltagerne i gennemsnit modtaget 1,36 jobsamtaler pr. kvartal. Denne volumen er uden tvivl en medvirkende årsag til den høje rettidighed hos Metal i 211, jf. ovenfor. Til sammenligning er samtaleintensiteten i kontaktforløbet hos 3F og FOA på hhv.,56 og,38 jobsamtaler pr. kvartal, jf. figur 14. Denne volumen i kontaktforløbet er efter mploys vurdering ikke tilstrækkelig til at sikre en rettidig indsats. I 211 ersamtaleintensiteten i de tre a- kasser faldet støt fra,64 i 1. kvartal til,4 i 4. kvartal.set over 211 var intensiteten på,53 i de tre a-kasser mod,3 for kontrolgruppen fra København. Figur 14: Gennemsnitlig samtaleintensitet i 3-59 årige dagpengemodtagernes kontaktforløb, fordelt på a-kasser og kontaktforløbets start ( kvt. 211) Antal 1,5 1,2,9,6,3,56,38 1,36,64,5,53,4,55,53,3 Antal Kilde: Københavns Kommune, DREAM og egne beregninger Anm.: 3F inkluderer TIB både før og efter sammenlægningen i 211. Samtaleintensiteten er samtaler per dagpenge-kvartal (dvs. per 13 ugers dagpenge) i løbet af de 26 uger fra ledighedsforløbets start. 1,5 1,2,9,6,3 1

12 4. Deltagernes tilfredshed med kontaktforløbet Nedenforbelyses deltagernes tilfredshed med og udbytte afkontaktforløbet ia-kasserne. Der er i april 212 gennemført telefoninterview med godt 2 ledige, som blev udlagt til de tre a-kasseri 211. Respondenterne er blevet interviewet ud fra en fast spørgeguide. Resultaterne af telefoninterviewene sammenholdes med en tilsvarende måling fra 21, hvor deltagere fra samarbejdsforsøget i samme a-kasser blev udspurgt om deres tilfredshed med og udbytte af kontaktforløbet i a-kasserne. De anvendte spørgsmål og svarkategorier er identiske i 21-målingen og 212-målingen Tilfredsheden med kontaktforløbet i a-kassen Evalueringen viser, at pct. af deltagerne fra 211 er tilfredse med, at a-kassen varetager deres kontaktforløb, jf. figur 15. Der er stor forskel på tilfredsheden blandt deltagerne i de enkelte a-kasser. Hos 3F er 69 pct. af deltagerne tilfredse med, at a- kassen har varetaget jobsamtalerne på vegne af Jobcenter København. Resultaterne hos FOA og Metal er, at hhv. 44 pct. og 55 pct. af deltagerne angiver at være tilfredse med, at jobsamtalerne foregår i a-kassen. jf. figur 15. Der er tale om et fald i tilfredsheden med kontaktforløbet i a-kasserne, når der sammenlignes med målingerne hos deltagerne fra samme a-kasser i 21. Figur 15: Er du tilfreds med, at din a-kasse har afholdt jobsamtaler med dig på vegne af Jobcenter København? Det kan være svært at finde forklaringer på ændringen i deltagernes vurdering af kontaktforløbet hos a-kasserne fra 21 til 211. Det har ikke været muligt inden for rammerne af undersøgelsen at belyse forklaringerne på den lavere tilfredshed. Der er dog tegn på, at deltagernes vurdering af udbyttet af jobsamtalerne har betydning, jf. afsnit 4.2 nedenfor Kilde: Mploy a/s på baggrund af telefoninterview med 226 deltagere i 212 og 21 forsøgsdeltagere i FOA 3F Metal Deltagernes udbytte og tilfredshed med jobsamtalerne Respondenterne er i evalueringen adspurgt om, hvordan de vurderer udbyttet af jobsamtalerne i a-kassen. I den forbindelse er respondenterne blevet bedt om at tage stilling til resultaterne af jobsamtalerne med a-kassen, herunder bl.a. om de har opnået et bedre CV eller en bedre jobansøgning, om de har opnået bedre metoder til at søge job eller har intensiveret deres jobsøgning mv. Mploy har omsat respondenternes besvarelser på ni spørgsmål om udbyttet af jobsamtalerne til en skala fra -1, hvor point er laveste karakter og 1 point er højeste karakter. 11

13 Via denne skala opnås et samlet udtryk for deltagernes vurdering af udbyttet af jobsamtalerne. Tilfredshedsmålingerne viser, at resultaterne er stort set ens i de tre a-kasser. På en skala fra -1 vurderes jobsamtalerne i a-kasserne til ca. 3,5 point på tværs af de tre a-kasser, jf. figur 16. Figur 16: Deltagernes vurdering af udbyttet af jobsamtalerne med a-kassen Skala ,8 4, 3,6 3,4 3,8 3, FOA 3F Metal Kilde: Mploy a/s på baggrund af telefoninterview med 226 deltagere i 211 og 21 forsøgsdeltagere i 21. Anm.: Deltagerne har besvaret ni spørgsmål om udbyttet af jobsamtalerne i form af forbedret jobsøgning. Besvarelserne er skaleret på en skala fra 1-1, hvor 1 er laveste karakter og 1 er højeste karakter. Følgende forbedringer af jobsøgning indgår: Bedre metoder til at søge job Bedre viden om gode jobmuligheder Bedre viden om hvilke job, jeg er kvalificeret til Bedre til at kontakte arbejdsgivere om job Søger flere job, end jeg plejer Søger andre typer job, end jeg plejer Søger job andre steder, end jeg plejer Bedre CV Bedre jobansøgning Skala Figur 1: Deltagernes vurdering af udbyttet af jobsamtalerne med a-kassen (detaljeret) Skala ,9 4,2 3,9 3,3 3,3 Kilde: Mploy a/s på baggrund af telefoninterview med 226 deltagere. Anm.: Deltagerne har besvaret ni spørgsmål om udbyttet af jobsamtalerne i form af forbedret jobsøgning. Besvarelserne er skaleret på en skala fra 1-1, hvor 1 er laveste karakter og 1 er højeste karakter. Følgende forbedringer af jobsøgning indgår: Viden og metode omfatter: Bedre metoder til at søge job, Bedre viden om gode jobmuligheder og Bedre viden om hvilke job, jeg er kvalificeret til Forudsætninger omfatter: Bedre CV og Bedre jobansøgning Søgeadfærd omfatter: Bedre til at kontakte arbejdsgivere om job, Søger flere job, end jeg plejer, Søger andre typer job, end jeg plejer ogsøger job andre steder, end jeg plejer 3,4 2,8 4,5 FOA 3F Metal 3,8 Viden og metode Forudsætninger Søgeadfærd Skala Deltagerne fra Metal har samme vurdering af udbyttet af jobsamtalerne i 21 og 211, jf.figur 16. I 212-målingen vurderer deltagerne udbyttet af jobsamtalerne til 3, point på en skala fra til 1. I den tilsvarende måling fra 21 var resultatet 3,8 point. For FOA og 3F er der tale om, at deltagerne melder om et lavere udbytte af jobsamtalerne i 212-målingen end i 21-målingen, jf. figur 16. Fra a-kassernes side peges på, at resultaterne er overraskende i lyset af de tilfredshedsmålinger, som a-kasserne selv initierer. Der peges desuden på, at der kan være tale om, at nyledige ofte har høje forventninger til jobformidling, som pt. ikke indfries i lyset af konjunktursituationen. Generelt vurderer respondenterne, at det største udbytte af jobsamtalerne kommer i form af et bedre CV og/eller bedre jobansøgning, jf. figur 1. Ifølge respondenterne er der mindst udbytte af jobsamtalernes fokus på jobsøgningsmetoder. I forbindelse med de gennemførte telefoninterview er respondenterne blevet bedt om at vurdere tilfredsheden med jobsamtalerne, herunder tilfredsheden med indholdet i jobsamtalerne, rådgivningen fra a-kassen, a-kassens viden om arbejdsmarkedet og udbyttet af samtalen. 12

14 Der er forskelle på deltagernes tilfredshed med jobsamtalerne i de tre a-kasser, jf. figur 18. Der er størst tilfredshed med jobsamtalerne i 3F, hvilket også var tilfældet i 21- målingen. Respondenterne fra 3F scorer indhold mv. i jobsamtalerne til 5,8 point på en skal fra -1. Til sammenligning var resultatet på, point i 21-målingen. Hos FOA og Metal vurderer respondenterne tilfredsheden til ca. 4,5 point ud afde mulige 1 point, jf. figur 18. Der er tale om en faldende tilfredshed i begge a- kasser, dog især hos Metal, når der sammenlignes med 21-målingen. Figur 18: Deltagernes tilfredshed med jobsamtalerne med a-kassen Skala ,8 4,4, Kilde: Mploy a/s på baggrund af telefoninterview med 226 deltagere i 212 og 21 forsøgsdeltagere i 21. Anm.: Deltagerne har besvaret fire spørgsmål om tilfredsheden med jobsamtalerne. Besvarelserne er skaleret på en skala fra -1, hvor er laveste karakter og 1 er højeste karakter. Der er spurgt ind til tilfredsheden med følgende: 5,8 Indholdet i jobsamtalerne Den faglige rådgivning fra a-kassen A-kassens viden om arbejdsmarkedet Udbyttet af jobsamtalerne 6,1 FOA 3F Metal ,6 Skala

15 Bilag 1. Spørgsmål vedr. deltagernes udbytte og tilfredshed I forbindelse med evalueringen er gennemført telefoninterview med godt 2 deltagere i kontaktforløbet hos de tre a-kasser. I forbindelse med telefoninterviewene er deltagerne bedt om at svare på følgende udsagn: Hvilket udbytte har du fået af jobsamtalerne med din a-kasse? Jeg har fået bedre metoder til at søge job Jeg har fået bedre viden om, hvor der er gode jobmuligheder Jeg har fået bedre viden om, hvilke job jeg er kvalificeret til Jeg er blevet bedre til at kontakte arbejdsgivere om job Jeg søger flere job, end jeg plejer Jeg søger job andre steder (geografisk), end jeg plejer Jeg har søger andre typer job, end jeg plejer Jeg har fået et bedre CV til brug for min jobsøgning Jeg har fået en bedre ansøgning til min jobsøgning Hvordan er din generelle tilfredshed med dine jobsamtaler med a-kassen? Hvor tilfreds er du med indholdet i jobsamtalerne? Hvor tilfreds er du med den faglige rådgivning fra a-kassen? Hvor tilfreds er du med a-kassens viden om arbejdsmar-kedet? Hvor tilfreds er du med udbyttet af jobsamtalerne? Hvor tilfreds er du med, at a-kassen har gennemført jobsamtaler med dig på vegne af Jobcenter København? 14

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN EVALUERING AF A-KASSESAMARBEJDET 2014 Side INDLEDNING Københavns Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en række a-kasser om varetagelse af kontaktforløb

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet l Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet i Middelfart - en analyse af udvikling og karakteristika for langtidsledige samt den aktuelle og fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet i Middelfart

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Kilde: AK-Samvirkes egne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Kilde: AK-Samvirkes egne Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet KORA Temadag d. 8. maj 2014 Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Pipfugle-kurser eller aktivering der virker? Et bredt samarbejde gør forskellen! Partnerskabsaftale - aftale indgået

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN

EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato December 2012 EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN Michael Svarer & Michael Rosholm EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere