Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark"

Transkript

1 Årsberetning 211 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

2 ÅRSBERETNING 211 2

3 Indhold Skemaoversigt... 4 FORORD... 5 AFSNIT a. Patientklagenævnets sammensætning Antal sager og sagsfordeling a. Antal sager b. Antal afgørelser Sagsbehandlingstiden Antal møder, mødested m.v a. Antal møder b. Mødernes fordeling mellem de enkelte psykiatriske afdelinger Deltagelse i patientklagenævnets møder af læge, patient og patientrådgiver/bistandsværge a. Mødedeltagelse i sagerne Afgørelsernes udfald og omgørelsesprocenten a. Antal afgørelser og godkendelser b. Antal tilsidesættelser og omgørelsesprocenten Klager over patientklagenævnets afgørelser a. Antal klager b. Klage til retten c. Klage til Det Psykiatriske Ankenævn AFSNIT Principielle afgørelser Nævnets afgørelser Ankeinstansernes afgørelser BILAG 1 april Om sygehusets oplysning til og fremsendelse af en klage BILAG 2 april Om grundlag for tvangsbehandling ÅRSBERETNING 211

4 Skemaoversigt Skema 1 - Antal sager i 29, 21, Skema 2 - Sagernes fordeling i 29, 21, 211 på de psykiatriske afdelinger Skema 3 Mødernes fordeling mellem de enkelte psykiatriske afdelinger i 29, 21, Skema 4 Mødedeltagelse for læger i 29, 21, Skema 5 Mødedeltagelse for patienter i 29, 21, Skema 6 - Mødedeltagelse patientrådgivere/bistandsværger i 29, 21, Skema 7 Antal afgørelser og godkendelser i 29, 21, Skema 8 - Antal tilsidesættelser og omgørelsesprocenten i 29, 21, Skema 9 Antal klager i 29, 21, Skema 1 Klage til retten i 29, 21, Skema 11 Klage til Det Psykiatriske Ankenævn (tidligere Sundhedsvæsenets Patientklagenævn) i 29, 21, ÅRSBERETNING 211

5 FORORD Det Psykiatriske Patientklagenævn for Statsforvaltningen Syddanmark afgiver hermed sin årsberetning om nævnets virksomhed i 211, jf. 39 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Beretningen tjener til formidling af viden om nævnets arbejde både til en bredere offentlighed samt mere specifikt til Psykiatrien i Region Syddanmark. Med henblik på en større ensartethed fastsatte Indenrigs- og Sundhedsministeriet i januar 24 retningslinjer for de psykiatriske patientklagenævns udarbejdelse af årsberetninger. Årsberetningerne fra de 5 statsforvaltninger indeholder de samme statistiske oplysninger og er umiddelbart sammenlignelige. På grund af Statsforvaltningen Syddanmarks geografiske struktur med store afstande er der ud over hovedkontoret i Aabenraa afdelingskontorer i henholdsvis Ribe og Odense. For at sikre en effektiv opgavevaretagelse har Statsforvaltningen Syddanmark valgt at organisere sig sådan, at Det Psykiatriske Patientklagenævn har sekretariat både på hovedkontoret og på de 2 afdelingskontorer. Kontoret i Aabenraa har sekretariatsbetjening og behandler sager fra de psykiatriske afdelinger i Augustenborg og Haderslev. Kontoret i Ribe har sekretariatsbetjening og behandler sager fra de psykiatriske afdelinger i Esbjerg, Kolding og Ribe (Hviding). Kontoret i Odense har sekretariatsbetjening og behandler sager fra de psykiatriske afdelinger i Middelfart, Odense, Svendborg og Vejle. Kontoret i Aabenraa har dog behandlet 1 sag fra Middelfart og 1 sag fra Vejle. Statsforvaltningen Syddanmark, april 212 Ninna Würtzen Direktør 5 ÅRSBERETNING 211

6 AFSNIT 1 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark 1a. Patientklagenævnets sammensætning Nævnet består af en formand (direktøren for statsforvaltningen eller en medarbejder udpeget af direktøren) samt to medlemmer, der beskikkes af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og Lægeforeningen. Nævnsmedlemmer i 211: Formænd Ida Wille, Anne Mikkelsen, Bente Koudal Sørensen, Caroline Pinnerup, Henrik Simonsen, Marianne Gorrissen, Marianne Samuelsson, Pernille Ipsen og Henrik Fugl. Medlemmer Medlemsrepræsentanter for Danske Handicaporganisationer: Erik Kristensen, Jan Olsen, Kate Arndal, Joan Salberg, Jeppe Bruun-Petersen, Kirsten Bjerrum Petersen, Inger Harms, Anita Fjerbæk og Helle Johansson. Medlemsrepræsentanter for Lægeforeningen: Torsten Sørensen, Jan Buttrup Larsen, Niels Erik Petersen, Rikke Andersen Raun, Karen Rosendahl, Birgitte Outzen og Agnes Lauridsen. Sekretariatet for Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark har været: Sekretariatet Anne Mikkelsen, Gitte Andreasen, Anne-Mette Brodersen, Lene Christoffersen, Maria Fischer Lauritzen, Caroline Pinnerup, Henrik Simonsen, Marianne Gorrissen, Gerda Bossen, Jette Momme, Stine Hassenkam Rasmussen, Britt Egeskov, Helle Gaardsvig Madsen og Christian Geisler. 1b. Patientklagenævnets kompetencer og opgaver Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager over beslutninger om tvangsforanstaltninger i form af tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvungen opfølgning efter udskrivning i henhold til 13 d, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer i forbindelse med indlæggelse. Det Psykiatriske Patientklagenævn i Statsforvaltning Syddanmark behandler klager fra patienter indlagt på Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Ribe (Hviding), Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Psykiatrisk Afdeling Kolding, Psykiatrisk Afdeling Augustenborg, Psykiatrisk Afdeling Haderslev, Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetshospital, Psykiatrisk Afdeling Svendborg, Psykiatrisk Afdeling Vejle og Psykiatrisk Afdeling Middelfart. 6 ÅRSBERETNING 211

7 Patientklagenævnets sager fremkommer som klager fra patienter, der under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling har været udsat for en eller flere af de ovenfor anførte former for tvang. Klagen indgives typisk til den psykiatriske afdeling, som klagen vedrører. Afdelingen sørger herefter for, at klagen så hurtigt som muligt sendes til nævnet sammen med den lægelige redegørelse og andre relevante bilag. Det Psykiatriske Patientklagenævns møder afholdes på den afdeling, som klagen relaterer sig til. I mødet deltager patienten, patientrådgiveren/bistandsværgen og overlægen/den behandlende læge på afdelingen, samt eventuelt andre relevante medarbejdere på den pågældende psykiatriske afdeling. Umiddelbart efter mødet træffer nævnet sin afgørelse, der tilstræbes udsendt samme dag til patienten, patientrådgiveren/bistandsværgen og den psykiatriske afdeling. 2. Antal sager og sagsfordeling Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i 24 udsendt Retningslinjer for udarbejdelse af årsberetninger for det psykiatriske patientklagenævn. Afgrænsningen nedenfor af sagsbegrebet og afgørelsesbegrebet bygger på disse retningslinjer. 2a. Antal sager En sag er defineret som en patients klage, der er optaget som et punkt på nævnets dagsorden på et bestemt møde. Det gælder, uanset om klagen indeholder et eller flere klagepunkter. Hvis en patient klager flere gange i løbet af året, vil der være tale om flere sager. Hvis en patient før eller under nævnsmødet tilbagekalder sin klage, opgøres dette for sig. 7 ÅRSBERETNING 211

8 Realitetsbehan dlede Tilbagekaldte/ afviste Sager i alt Realitetsbehan dlede Tilbagekaldte/ afviste Sager i alt Realitetsbehan dlede Tilbagekaldte/ afviste Sager i alt Skema 1 Antal sager % % ri Od aab total % Antal behandlede sager antal sager fra 29/1 som er modtaget men ikke behandlet i foregående kalenderår Behandlet i foregående kalenderår - antal tilbagekaldte sager antal afviste sager antal sager modtaget men ej Behandlet i Kalenderåret = antal sager med realitetsafgørelse Med hensyn til tilbagekaldte sager er der ofte tale om sager, som først trækkes tilbage umiddelbart inden nævnsmødet. Nævnet har således typisk allerede brugt tid på at udsende sagen og på at forberede sagen. Af de tilbagekaldte sager er 1 tilbagekaldt under mødet. Denne sag er medregnet i skema 4,5 og 6. Skema 2 Sagernes fordeling på de psykiatriske afdelinger Psyk. afdeling Haderslev Psyk. afdeling Augustenborg Psyk. afdeling OUH Psyk. afdeling Middelfart Psyk. afdeling Svendborg Psyk. afdeling Vejle Psyk. afdeling Esbjerg Psyk. afdeling Kolding Psyk. afdeling Hviding I alt b. Antal afgørelser En afgørelse er defineret som en godkendelse eller en tilsidesættelse af et tvangsindgreb. Patientklagenævnets vurdering af ét tvangsindgreb kan føre til, at der 8 ÅRSBERETNING 211

9 træffes to afgørelser vedrørende dette ene tvangsindgreb. Denne definition betyder, at en sag kan indeholde flere afgørelser. Hvis en nævnsafgørelse indeholder både en godkendelse og en tilsidesættelse af et tvangsindgreb, tæller nævnsafgørelsen statistisk som 2 afgørelser. Det kan være tilfældet, hvis selve iværksættelsen af tvangsindgrebet, men ikke tvangsindgrebets opretholdelse, godkendes. Træffer nævnet afgørelse vedrørende flere ensartede tvangsindgreb, fx. 5 tvangsfikseringer, tæller nævnsafgørelsen statistisk som 5 afgørelser. Nævnet traf i afgørelser, som er nærmere beskrevet nedenfor i punkt 6a og skema Sagsbehandlingstiden Patientklagenævnet skal efter psykiatrilovens 36, stk. 3, træffe afgørelse snarest muligt. Er der ikke truffet afgørelse inden 14 dage efter klagens modtagelse, skal klageren underrettes om grunden hertil. Ved klager over tvangsbehandling, hvor klagen er tillagt opsættende virkning, skal nævnet træffe afgørelse inden 7 hverdage efter klagens modtagelse. Det bemærkes, at sagsbehandlingstiden udregnes automatisk af sagsstyringsprogrammet, således at sagsbehandlingstiden beregnes fra det tidspunkt, hvor sekretariatet modtager klagen, og indtil sekretariatet afsender afgørelsen til patienten. I sagsbehandlingstiden indgår således også lørdage samt søn- og helligdage. Patientklagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid har i 211 været 1 dage mod 11 dage i Antal møder, mødested m.v. 4a. Antal møder Det samlede antal møder har i 211 været 136 og nævnet har i møderne behandlet i alt 164 klagesager. 9 ÅRSBERETNING 211

10 4b. Mødernes fordeling mellem de enkelte psykiatriske afdelinger Skema 3 Mødernes fordeling mellem de enkelte psykiatriske afdelinger Psykiatrisk afdeling Haderslev Psykiatrisk afdeling Augustenborg Psykiatrisk afdeling Odense Universitetshospital Psykiatrisk afdeling Middelfart Psykiatrisk afdeling Svendborg Psykiatrisk afdeling Vejle Psykiatrisk afdeling Esbjerg Psykiatrisk afdeling Kolding Psykiatrisk afdeling Hviding Møder i alt En klage tilbagekaldt under møde. 5. Deltagelse i patientklagenævnets møder af læge, patient og patientrådgiver/bistandsværge Det fremgår af nævnets afgørelser, om der har deltaget læge, patient og patientrådgiver/bistandsværge i behandlingen af en sag på nævnsmødet. Mødedeltagelsesprocent er udregnet som antallet af sager (med realitetsafgørelser), hvori den pågældende gruppe har deltaget i forhold til det samlede antal sager. 1 ÅRSBERETNING 211

11 Ikke deltaget Deltaget Ikke deltaget Deltaget Ikke deltaget Deltaget procent Deltagelsesprocent Ikke deltaget Deltaget procent Deltagelses- Ikke deltaget Deltaget Deltagelsesprocent Deltagelsesprocent Deltagelsesprocent Deltagelses- Ikke deltaget Deltaget 5a. Mødedeltagelse i sagerne Skema 4 Mødedeltagelse for læger Psyk. afdeling Haderslev Psyk. afdeling Augustenborg Psyk. afdeling Odense Universitetshospital Psyk. afdeling Middelfart Psyk. afdeling Svendborg Psyk. afdeling Vejle Psyk. afdeling Esbjerg Psyk. afdeling Kolding Psyk. afdeling Hviding I alt Skema 5 Mødedeltagelse for patienter Psyk. afdeling Haderslev Psyk. afdeling Augustenborg Psyk. afdeling Odense Universitetshospital Psyk. afdeling Middelfart Psyk. afdeling Svendborg Psyk. afdeling Vejle Psyk. afdeling Esbjerg Psyk. afdeling Kolding Psyk. afdeling Hviding I alt ÅRSBERETNING 211

12 procent Deltagelsesprocent Ikke deltaget Deltaget procent Deltagelses- Ikke deltaget Deltaget Deltagelses- Ikke deltaget Deltaget Skema 6 Mødedeltagelse patientrådgivere/bistandsværger Psyk. afdeling Haderslev Psyk. afdeling Augustenborg Psyk. afdeling Odense Universitetshospital Psyk. afdeling Middelfart Psyk. afdeling Svendborg Psyk. afdeling Vejle Psyk. afdeling Esbjerg Psyk. afdeling Kolding Psyk. afdeling Hviding I alt Patientrådgiveren udeblev efter ønske fra patienten. Patientrådgiveren/bistandsværgen deltog således i mødet i 128 af de 164 realitetsbehandlede sager. I den overvejende del af de sager, hvor patientrådgiveren/bistandsværgen ikke har deltaget, har der været meldt afbud, og patientrådgiveren/bistandsværgen har holdt møde med patienten inden nævnsmødet. 6. Afgørelsernes udfald og omgørelsesprocenten Efter 14, stk. 1, i bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn kan nævnets afgørelser gå ud på, at tvangsindgrebet godkendes, eller at indgrebet findes foretaget med urette. En klage over et tvangsindgreb afgøres normalt ved enten en godkendelse eller en tilsidesættelse af den besluttede tvangsforanstaltning (en afgørelse), men kan også indebære både en godkendelse og en tilsidesættelse, f.eks. godkendelse af iværksættelsen af en tvangsindlæggelse, men tilsidesættelse af den fortsatte tvangsindlæggelse. I sidstnævnte tilfælde tælles statistisk to afgørelser. Ligeledes kan der i en sag være klaget over gentagne tvangsfikseringer. Hver enkelt tvangsfiksering er statistisk beregnet som én afgørelse, også selvom de indgår i samme sag. Der tælles således mindst én afgørelse for hvert påklaget tvangsindgreb. Nedenstående tabel viser antallet af afgørelser, antallet af tilsidesættelser og omgørelsesprocenten fordelt på de tvangsforanstaltninger, der i 211 har været behandlet af patientklagenævnet. Omgørelsesprocenten er beregnet som antallet af tilsidesættelser i forhold til antallet af afgørelser. I tabellen indgår alene realitetsbehandlede klager. 12 ÅRSBERETNING 211

13 Som det kan læses af skema 8, er den totale omgørelsesprocent for beslutninger om tvangsbehandling 23 % i 211 mod 22 % i 21. Omgørelsesprocenten skal ses i lyset af, at praksis er blevet skærpet både for så vidt angår kravene til motivationen for tvangsbehandling og kravene til dokumentationen for motivationen. Se nærmere herom i bilag 1 og ÅRSBERETNING 211

14 Total Aab Od Ri Total Aab Od Ri Godkendelser Antal afgørelser Godkendelser Antal afgørelser 6a. Antal afgørelser og godkendelser Skema 7 Antal afgørelser og godkendelser Antal afgørelser Godkendelser Mindste 1 middel Tvangsindlæg gelse Tvangstilbage holdelse Tilbageførsel 1 1 Tvangsfikseri ng Beskyttelsesfi ksering Aflåsning af døre i afdelingen Tvangsbehan dling, medicinsk Tvangsbehan 1 1 dling, ECT Tvangsbehan dling, legemlig Fysisk 5 5 magtanvendel se Beroligende medicin Personlig skærmning Tvungen opfølgning efter udskrivning Andet I alt ÅRSBERETNING 211

15 1 I 211 er statsforvaltningerne overgået til et nyt elektronisk system for registrering af afgørelser. I forbindelse hermed er der sket nogle fejlregistreringer med den følge, at der er en mindre afvigelse i antal afgørelser indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet sammenholdt med tallene i skema 7. 2 Patienten var tvangstilbageholdt på et sygehus og blev flyttet til et andet sygehus, hvor han blev frihedsberøvet. Patienten klagede over sidstnævnte frihedsberøvelse. Nævnet godkendte frihedsberøvelsen men bemærkede, at den burde være sket som en tvangsindlæggelse og ikke som sket som en tvangstilbageholdelse. I en sag godkendte nævnet tvangstilbageholdelsen bortset fra, fra 3. til 4. dag, idet frihedsberøvelse først blev efterprøvet på 4. dagen. 15 ÅRSBERETNING 211

16 Total Aab Od Ri Total Aab Od Ri Omgørelsesproc ent Tilsidesættelser Omgørelsesproc ent Tilsidesættelser 6b. Antal tilsidesættelser og omgørelsesprocenten Skema 8 Antal tilsidesættelser og omgørelsesprocenten Tilsidesættelser Omgørelsesprocent Mindste 1 1 middel Tvangsindlæg gelse Tvangstilbage holdelse Tilbageførsel Tvangsfikseri ng Beskyttelsesfi ksering Aflåsning af døre i afdelingen Tvangsbehan dling, medicinsk Tvangsbehan dling, ECT Tvangsbehan 1 25 dling, legemlig Fysisk magtanvendel se Beroligende medicin Personlig skærmning Tvungen opfølgning efter udskrivning Andet 16 ÅRSBERETNING 211

17 I alt I en sag var der kun i en ud af fire dages motivation orienteret om behandlingens formål, virkninger og mulige bivirkninger. To medlemmer fandt den manglende orientering beklagelig, men kunne godkende beslutningen om tvangsbehandling. På grund af den manglede motivation, kunne formanden ikke godkende sygehusets beslutning. 2 I en sag om tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse samt tvangsbehandling mente et nævnsmedlem, at patienten ikke var psykotisk og ikke havde behov for behandling, og dette medlem kunne derfor ikke godkende sygehusets beslutning. 3 Omgørelsesprocenten skal ses i lyset af, at praksis er blevet skærpet både for så vidt angår kravene til motivationen for tvangsbehandling og kravene til dokumentationen for motivationen. Se nærmere herom i bilag 1 og 2. Alle afgørelserne i 211 er truffet af et enigt nævn, på nær Klager over patientklagenævnets afgørelser Patientklagenævnets afgørelser vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangstilbageførsel, tvungen opfølgning efter udskrivning i henhold til 13 d, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering, aflåsning af døre i afdelingen oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland kan indbringes for retten, jf. psykiatrilovens 37, stk. 1, sammenholdt med retsplejelovens kapitel 43 a. Patientklagenævnets afgørelser vedrørende tvangsmedicinering, anvendelse af fysisk magt, personlig alarm, pejlesystemer, særlige dørlåse samt personlig skærmning, der varer mere end 24 timer, samt aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland, kan påklages til Det Psykiatriske Ankenævn, jf. psykiatrilovens 38 sammenholdt med reglerne i kapitel 3 i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse. 7a. Antal klager Kolonnen Antal klager skal forstås som antal afgørelser, der klages over. Hvis en sag med 5 tvangsfikseringer påklages, vil det tælle som 5 klager. Der henvises til den definition af afgørelsesbegrebet, som fremgår under punkt 2b. 17 ÅRSBERETNING 211

18 total Aab Od Ri total Aab Od Ri total Aab Od Ri Klageprocent Antal klager Antal afgørelser Klageprocent Antal klager Antal afgørelser Skema 9 Antal klager Antal afgørelser Antal klager Klageprocent Mindste 1 middel Tvangsindlæ ggelse Tvangstilbag eholdelse Tvangsfikseri ng Tvangsbehan dling Fysisk 5 magtanvend else Beroligende medicin Personlig 2 skærmning Tvungen opfølgning efter udskrivning Andet I alt Heraf er 2 sager til retten og 3 sager til Det Psykiatriske Ankenævn endnu ikke afgjort. 2 Heraf er 2 sager til retten og 5 sager til Det Psykiatriske Ankenævn endnu ikke afgjort. 3 Heraf er 2 sager til retten og 2 sager til Det Psykiatriske Ankenævn endnu ikke afgjort. 18 ÅRSBERETNING 211

19 7b. Klage til retten Skema 1 Klage til retten Ri Od Aab total Stadfæstet Tilsidesat Frafaldet af patient I alt Heraf vedrører 2 sager nævnets afgørelse i Heraf vedrører 2 sager nævnets afgørelse i 21. 7c. Klage til Det Psykiatriske Ankenævn Skema 11 Klage til Det Psykiatriske Ankenævn Ri Od Aab total Stadfæstet Tilsidesat Frafaldet af patient Hjemvist I alt Heraf vedrører 1 sag nævnets afgørelse i De 2 sager blev tilsidesat på grund af det Psykiatriske Ankenævns nye praksis, hvor det skal være dokumenteret, at patienten er motiveret for både det primære og sekundære valg ved beslutning om tvangsbehandling. 19 ÅRSBERETNING 211

20 AFSNIT 2 Principielle afgørelser 2.1 Nævnets afgørelser Tvungen opfølgning Overlægen havde truffet beslutning om iværksættelse af tvungen opfølgning efter udskrivning samt at patienten skulle overgå til depotbehandling og ville kunne hentes ved politiets hjælp, såfremt patienten ikke mødte til den tvungne opfølgning. Patientklagenævnet tilsidesatte overlægens beslutning, da beslutningen ikke var i overensstemmelse med lovens bestemmelser om tvungen opfølgning. Af lovens 13 d, stk. 2, fremgår det, at overlægens beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning alene kan indeholde et pålæg til patienten om at møde op til medicineringen i det psykiatriske sygehusvæsen. En beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning kan derfor ikke indeholde en beslutning om at ændre den allerede ordinerede tvangsbehandling til behandling med depotmedicin. En beslutning om tvangsbehandling med depotmedicin kræver derimod en selvstændig beslutning, hvor der forinden skal motiveres for behandlingen, og hvor der skal udfærdiges en selvstændig tvangsprotokol. Ved beslutning om tvungen opfølgning er der desuden ikke hjemmel til at træffe beslutning om, at patienten eventuelt skal indbringes med politiets bistand, hvis patienten skulle udeblive fra den tvungne opfølgning. Først i den situation, hvor en patient ikke møder op til den tvungne opfølgning, kan overlægen træffe beslutning om, at patienten skal hentes med politiets hjælp. Tvangsbehandling Overlægen traf beslutning om behandling med primært tablet, alternativt injektion efter forudgående motivation. Overlægen traf samtidig beslutning om depotbehandling med depot Zypadhera maksimalt 3 mg hver anden uge eller 45 mg hver fjerde uge med henblik på beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning. Patientklagenævnet vurderede, at der var tale om dels en beslutning om behandling med tabletter, alternativt injektion, dels en beslutning om overgang til depotbehandling. Overlægen forklarede på mødet, at beslutningerne om tvangsbehandling indebar, at patienten skulle starte med tabletbehandling for at teste, hvorledes patienten reagerede på den besluttede behandling. Derefter ville man konvertere den relevante dosis tabletbehandling til samme relevante dosis depotbehandling. Overlægen oplyste, at de således med tabletbehandlingen skulle finde ud af, hvilken dosis patienten skulle have. Patientklagenævnet godkendte overlægens beslutning om tvangsbehandling med tablet, alternativt injektion, og tilsidesatte overlægens beslutning om depotbehandling. Overlægen påklagede afgørelsen. Det Psykiatriske Ankenævn hjemviste afgørelsen. Begrundelsen var, at Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser, jf. forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn 14, kun kan gå ud på, at tvangsindgrebet godkendes i sin helhed, eller at indgrebet findes at være foretaget med urette. Det Psykiatriske Ankenævn vurderede, at Det Psykiatriske Patientklagenævn således ikke kunne godkende en del af beslutningen og underkende resten af beslutningen. Det Psykiatriske Ankenævn kommenterede ikke, at det Det 2 ÅRSBERETNING 211

21 Psykiatriske Patientklagenævn havde lagt til grund, at overlægen havde truffet 2 beslutninger om tvangsbehandling, hvoraf den ene blev godkendt og den anden tilsidesat. Tvungen opfølgning og samtidig beslutning om depotbehandling Overlægen traf beslutning om tvangsbehandling med depotbehandling. Overlægen traf også beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning. Det Psykiatriske Patientklagenævn godkendte såvel beslutningen om tvangsbehandling som beslutningen om tvungen opfølgning. Patientklagenævnet lagde vægt på, at den besluttede behandling var konvertibel til den allerede igangværende tabletbehandling med tvang, og at overlægens beslutning om tvangsbehandling med depotmedicin var truffet med henblik på at kunne behandle patienten via tvungen opfølgning, idet det vurderedes at være mindste middel ved tvungen opfølgning, at patienten skulle møde hver 14. dag frem for at skulle møde dagligt. Betingelserne for tvungen opfølgning fandtes i øvrigt opfyldt. Tvangsbehandling meget høj dosis Overlægen traf beslutning om tvangsbehandling med injektion Risperdal depot 75 mg hver 14. dag. Ifølge medicin.dk bør Risperdal depot gives med 25 mg i.m. hver anden uge, højst 5 mg i.m. hver anden uge. Alligevel godkendte Det Psykiatriske Patientklagenævn overlægens beslutning. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at patienten tidligere gennem flere år havde været i behandling med injektion Risperdal 75 mg hver 14. dag, at patienten ifølge overlægens oplysninger ikke havde haft bivirkninger af den høje dosis, at en lavere dosis ikke havde vist tilstrækkelig effekt, og at serummålinger havde vist, at koncentrationen i blodet ikke lå højt. Nævnet lagde samtidig vægt på, at depotbehandling med Risperdal 75 mg havde været den eneste reelt effektive behandling af patienten. 2.2 Ankeinstansernes afgørelser Dokumentation for overlægens stillingtagen Patienten påklagede patientklagenævnets afgørelse (godkendelse) om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse. Byretten kendte indlæggelsen, tilbageholdelsen og den fortsatte tilbageholdelse for lovlig. Landsretten ændrede byrettens dom og kendte indgrebene ulovlige. Landsrettens begrundelse var, at der i sagens dokumenter ikke var oplyst, hvilken overlæge der havde taget stilling til de tvangsmæssige indgreb, eller på hvilket grundlag denne havde taget stilling. Landsretten lagde, på baggrund af journaloplysningerne og overlægens forklaring, til grund, at en reservelæge rettidigt havde godkendt tvangsindlæggelsen og besluttet at tvangstilbageholde patienten, samt at en ikke navngivet overlæge ifølge tvangsprotokollen den følgende dag havde taget stilling til reservelægens beslutninger. Desuden lagde Landsretten til grund, at reservelægen på 3. dagen havde efterprøvet den fortsatte tvangstilbageholdelse, og at det af tvangsprotokollen fremgik, at en ikke navngivet overlæge den efterfølgende dag tog stilling reservelægens beslutning. Det fremgik ikke af journalen, at den konstituerede overlæge eller en anden overlæge havde taget stilling til tvangsindgrebene. 21 ÅRSBERETNING 211

22 Bilag 1 april Om sygehusets oplysning til og fremsendelse af en klage Patientens eller patientrådgiverens klage afleveres til personalet på sygehuset, der videresender klagen og det lægelige materiale til brug for nævnets behandling af klagen. Det forventes, at klagen sendes til nævnet med de lægelige oplysninger meget hurtigt efter klagens fremsættelse, dvs. normalt i løbet af nogle få dage. Vi anbefaler, at sygehuset i sin klagevejledning til patienten orienterer om denne procedure, så lovens 7- og 14-dages frister kan overholdes. I alle klagesager medsendes til nævnet: Klagen Erklæring fra overlægen, jf. nedenfor pkt. 1 og 2 Kopi af tvangsprotokol Kopi af behandlingsplan Patientrådgivers/bistandsværgens navn Anden dokumentation, jf. neden for pkt Overlægens erklæring skal indeholde: Fyldestgørende beskrivelse af klagen, hvis den ikke foreligger skriftligt fra patienten/patientrådgiveren Fyldestgørende beskrivelse af den påklagede tvangsforanstaltning og overlægens begrundelse herfor, ved fiksering dækkende hele den periode, fikseringen har varet Hvis en anden læge end overlægen i overlægens fravær har truffet beslutning om en tvangsforanstaltning: Dato for overlægens efterfølgende stillingtagen og navn på overlægen relevant anamnese (somatisk) (socialt) Det hidtidige forløb under den aktuelle indlæggelse i relevant omfang Eventuelt resumé af tidligere indlæggelser i relevant omfang Klinisk indtryk (objektivt psykisk) Diagnose Lægelig bedømmelse af patientens aktuelle tilstand og prognose Konklusion: Tvang/ klage i overskrifter Begrundelse for nødvendigheden af tvangsforanstaltning Beskrivelse af mulige konsekvenser af ikke at iværksætte en tvangsforanstaltning 22 ÅRSBERETNING 211

23 2. Overlægens erklæring skal tage udgangspunkt i og forholde sig til psykiatrilovens begreber: Findes sindssyg Gjort, hvad der er muligt for at opnå patientens frivillige medvirken Mindste middels princip Udsigt til helbredelse eller betydelig og afgørende bedring ellers vil blive væsentligt forringet Nærliggende og væsentlig fare Udsætter andre for nærliggende fare på legeme eller helbred Afgørende betydning for bedring af meget urolig tilstand Forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter Hærværk af ikke ubetydeligt omfang 3. Anden dokumentation Hvor der neden for angives, at der skal medsendes dokumentation, skal dokumentationen fremgå af journalen. Det er ikke tilstrækkelig dokumentation, at det fremgår af overlægens erklæring. Der skal derfor medsendes følgende: Tvangsindlæggelse: Den indlæggende læges erklæring. Dokumentation for politiets medvirken. Tvangsbehandling: Den lægefaglige beslutning om det konkrete behandlingstilbud Dokumentation for den løbende motivation af patienten Se nærmere bilag 2 om grundlag for tvangsbehandling Tvangsfiksering: Dokumentation for den løbende lægelige vurdering mindst fire gange i døgnet, jævnt fordelt Dokumentation for ekstern lægelig vurdering, hvis fikseringen har varet mere end 48 timer Hvis overlægen beslutter, at der som led i fikseringen skal anlægges remme, skal det anføres, hvorfor der er behov for at anlægge en eller flere remme Oplysning om fast vagt Hvis fikseringen har varet i mere end 5 timer, og hvis patienten ikke er frihedsberøvet: Overlægens vurdering af, om betingelserne for frihedsberøvelse er opfyldt Tvungen opfølgning: Dokumentation for, at patienten i de seneste 3 år forud for den aktuelle indlæggelse er blevet tvangsindlagt mindst tre gange Dokumentation for at patienten i de seneste 3 år forud for den aktuelle indlæggelse i mindst ét tilfælde har undladt at følge den behandling, der er anført i en udskrivningsaftale eller koordinationsplan, Dokumentation for at patienten i forbindelse med den aktuelle indlæggelse blev tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt Dokumentation for at patienten inden for det sidste halve år forud for den aktuelle indlæggelse har været ordineret opsøgende behandling ved et 23 ÅRSBERETNING 211

24 udgående psykiatriteam, men har undladt at følge den ordinerede medicinske behandling Beskrivelse af, hvor og hvornår patienten skal møde til opfølgning/behandling 24 ÅRSBERETNING 211

25 Bilag 2 april Om grundlag for tvangsbehandling Behandling af tvangstilbageholdelig patient, der er indlagt på psykiatrisk afdeling. lægefaglig beslutning om et konkret behandlingstilbud, der omfatter - behandlingens formål - det valgte primære og subsidiære præparat for behandlingen - doser/ dosisintervaller for det primære og subsidiære præparat - virkninger og bivirkninger af det primære og subsidiære præparat forelægges i sin helhed for patienten, der herefter motiveres for frivilligt at modtage behandling med det primære præparat patientens reaktion på lægens behandlingstilbud beskrives hvis patienten ikke ønsker at modtage behandlingstilbuddet, danner det konkrete behandlingstilbud grundlag for fortsat motivation af patienten motivation - på førstedagen informeres og motiveres patienten for det fulde behandlingstilbud - derefter motiveres patienten dagligt for frivilligt at modtage behandling med det primære præparat - dokumentation for motivation skal fremgå af journalen - når motivation er forløbet uden positivt resultat, tager overlægen stilling til anvendelse af tvang - patienten har normalt en 3 dages motivationsperiode forud for beslutning om tvangsbehandling overlægen træffer beslutning om tvangsbehandling i overensstemmelse med det konkrete behandlingstilbud - tvangsprocedure iværksættes herunder o tvangsprotokol udfyldes o klagevejledning til patient o patientrådgiver informeres (samt beskikkes, hvis ikke beskikket i forvejen) ved klage fra patient/patientrådgiver (eller vægring fra patient, der må ligestilles med klage) - klagen har opsættende virkning, medmindre omgående gennemførelse af behandlingen er nødvendig når omgående gennemførelse af behandlingen er nødvendig, skal overlægen træffe beslutning om manglende opsættende virkning i forbindelse med klagen tvangsbehandlingen afventer patientklagenævnets behandling (eller igangsættes straks, hvis overlægen har truffet beslutning om manglende opsættende virkning i forbindelse med klagen) patientens klage sendes hurtigst muligt dvs. normalt i løbet af nogle få dage - sammen med overlægens erklæring og sagens relevante akter til patientklagenævnet - patientklagenævnet træffer afgørelse inden for 7 hverdage efter modtagelse af klagen. 25 ÅRSBERETNING 211

26 Statsforvaltningen Syddanmark Storetorv 1 62 Aabenraa Tel

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark 2 Indhold Skemaoversigt... 5 FORORD 7 AFSNIT 1..9 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 9 2. Antal sager og sagsfordeling

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Indhold Skemaoversigt... 4 Forord... 5 AFSNIT 1... 7 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark...7

Læs mere

Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn

Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Indledning Dette notat er en gennemgang af de vigtigste punkter i årsberetningen 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn i Statsforvaltningen

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Indhold Skemaoversigt... 3 Forord... 4 AFSNIT 1... 5 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark...5

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD 2 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland..4 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 6 3. Sagsbehandlingstiden... 7 4.

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 5 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 1 AFSNIT 1... 2 1. Det Psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen...2 2. Sagsantal...3 3. Sagsbehandlingstiden...4 4. Antal

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 3 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland.... 5 1.1. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2014 og 2015 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 4 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Årsberetning 2014. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2014. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2014 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 6 1a. Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning ultimo 2014... 6 1b. Det Psykiatriske

Læs mere

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2013 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 6 2a. Antal sager... 7 2b. Sagernes fordeling på de enkelte regioner... 8 2c. Sagernes

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 4 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland... 4 1a. Patientklagenævnets sammensætning

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 4 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland... 4 1a. Patientklagenævnets sammensætning

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Ankenævn

Årsberetning Det Psykiatriske Ankenævn Det Psykiatriske Ankenævn juni 2016 Kolofon Titel på udgivelsen: Årsberetning 2015 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 7222 7400 E-post: sst@sst.dk Udgivelsesår:

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 1 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland...3 1a. Patientklagenævnets sammensætning i 2009...3 1.b.

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger)

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger) Sundhedsudvalget, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 SUU alm. del Bilag 276, 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Den fulde tekst Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 4 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland... 4 1a. Patientklagenævnets sammensætning

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2010 ÅRSBERETNING 1 Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden...

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Ankenævn

Årsberetning Det Psykiatriske Ankenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Ankenævn 1 Titel: Årsberetning 2012, Det Psykiatriske Ankenævn Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Indhold Forord... 2 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden... 3 1a. Det Psykiatriske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2016 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold 1. Forord... 5 2. Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn (PKN)... 7 3. 1a. Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning ultimo 2016....

Læs mere

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011 Det Psykiatriske Ankenævn Praksissammenfatning vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2011 Januar 2012 Fuldmægtig, cand.jur., Louise Kjerulff Oleander Fuldmægtig, cand.jur., Farhan S. Asghar Specialkonsulent,

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark Retssager i psykiatrien Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark 1. Indledning... 3 2. Definition af retssager i psykiatrien... 3 3. Status på retssagerne...

Læs mere

Retssager i psykiatrien. Årsrapport for 2013 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Retssager i psykiatrien. Årsrapport for 2013 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark Retssager i psykiatrien Årsrapport for 2013 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Definition af retssager i psykiatrien... 3 3. Status på retssagerne...

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling NOTAT BILAG Bemærkninger af teknisk karakter Regionerne har følgende bemærkninger af teknisk karakter til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven):

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Indhold Skemaoversigt... 4 Forord... 5 AFSNIT 1... 7 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark...7

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Indhold FORORD...1 AFSNIT I : - DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN VED STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN...2 1a. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 212 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark ÅRSBERETNING 212 2 Indhold Skemaoversigt... 4 FORORD... 5 AFSNIT 1... 6 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 6 2.

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Indhold FORORD... 1 AFSNIT I : DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN VED STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN... 2 1a. Patientklagenævnets

Læs mere

Psykiatriske ankesager

Psykiatriske ankesager Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2005 December 2005 Fuldmægtig, cand.jur., Bettina Vestergaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur., Carina

Læs mere

Årsberetning 2012. Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 82 Offentligt

Årsberetning 2012. Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 82 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 82 Offentligt Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2010 ÅRSBERETNING 1 Indhold Forord...

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 1 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland...3 1a. Patientklagenævnets sammensætning i 2008...3 1.b.

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag.

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K sbpe@sum.dk Cc: Danske Handicaporganisationer 3. januar 2010 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Psykiatriske ankesager

Psykiatriske ankesager Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2010 Maj 2010 Fuldmægtig, cand.jur., Helle Brandstrup Nordentoft Fuldmægtig, cand.jur., Louise

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere