AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: oktober 2011 J.nr.: NMK (tidl. MKN ) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune efter miljøbeskyttelseslovens Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster med ændringer, som det fremgår af afgørelsen, Brøndby Kommunes afgørelse af 4. november 2005 om påbud om tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskehal mv. fra Metax, Vallensbækvej 13, 2605 Brøndby. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Metax har påklaget Brøndby Kommunes afgørelse af 3. november 2005 om tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentligt kloak for Metax, Vallensbækvej 13, 2605 Brøndby. Klagen omhandler følgende emner: 1. Manglende hjemmel til det udstedte påbud 2. Øvrige stoffer 3. Mindre spild af vaskemidler 4. Doseringsanlæg 5. Tømning af sandfang og udskiller fra vaskehallen 6. Pejling af sandfang 7. Genfyldning med vand 8. Visuel inspektion af brønde 9. Tæthedsprøvning af sandfang og udskiller 10. Kravværdier 11. Spildevandsparameter COD/BOD 12. Spildevandsparameter DEHP 13. Prøvetagning og analyser 14. Tidspunkt for prøvetagninger 15. Kontrol af udskiller på forpladsen 16. Tæthedskontrol af afløbssystem på forpladsen 17. Årlig opgørelse Brøndby Kommunes afgørelse blev påklaget bilagt supplerende redegørelse fra COMCON den. 16. november Klagen er fremsendt til Brøndby Kommune med brev af 17. november 2005 og er modtaget inden for klagefristen. Klagen er pr. 1. januar 2007 overført til Miljøklagenævnet. Sagen er pr. 1. januar 2011 overført til Natur- og Miljøklagenævnet. 3 Redegørelse for sagen Brøndby Kommune har med skrivelse af 3. november 2005 meddelt tilladelse til afledning af spildevand til offentligt afløbssystem fra en vaskehal med olie/benzinudskiller samt oliefebnzinudskiller ved forplads og olie/benzinudskiller ved værksted hos Metax, Vallensbækvej 13, 2605 Brøndby. Tilladelsen er meddelt under henvisning til miljøbeskyttelseslovens 30. Tilladelsen er meddelt på baggrund af en ansøgning fra Metax af 30. november I denne ansøgning oplystes det, at der forventes foretaget ca vaske årligt. Det forventede vandforbrug i vaskehallen er m 3 årligt. Spildevandet fra vaskehallen ledes via et 2 m 3 sandfang og en 1,7 m 3 genbrugsbrønd med et maksimalt flow på 0,6 l/ til en olieudskiller med et maksimalt flow på 1 l/s og derfra til det offentlige kloaksystem. Tilladelsen er givet på en række vilkår. De vilkår, der er relevante for Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, er følgende: 3 Jf. lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love samt lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet som ændret ved lov nr af 22. december

3 6.1 Generelt virksomhedstype og -aktiviteter Denne tilladelse omfatter udledningen af i alt 2100 m 3 processpildevand pr år Hvis spildevandsmængden forøges med mere end 10 % i forhold til oplysningerne i den spildevandstekniske beskrivelse, skal dette meddeles Brøndby Kommune senest 1 måned inden ændringen i værksætter Spildevandet må ikke indeholde stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke skadelige på kloaknettet, de dertil hørende anlæg og på driften af disse anlæg. Spildevandet må endvidere ikke indeholde eller afgive stoffer, der kan medføre gener af arbejdsmiljømæssig art i kloakledningsnettet eller på renseanlægget. 7. Vilkår for vaskehal med olie/benzinudskiller 7.1 Indretning og drift af vaskehal Vaskehallen skal indrettes og drives således, at det sikres, at miljøfremmede stoffer ikke ved spild eller uheld tilledes det offentlige spildevandssystem Der monteres vandmåler på ledningen med vand til vaskeanlægget. Måleren monteres således, at det alene er forbrug af vand til vaskehal, der måles Der etableres mulighed for præcis opgørelse af antallet af udførte bilvaske på anlægget. Resultatet af opgørelsen indføres i driftsjournal, jv. vilkår Anlægget skal være forsynet med doseringsanlæg, der fastsætter både forbruget af vand og forbruget af sæbe for den enkelte vask Doseringen af sæbe fastsættes til det minimale for den pågældende sæbetype efter leverandørens anvisninger Indretning og drift af sandfang og olieudskiller ved vaskehal Olieudskiller og sandfang skal tømmes og bundsuger med en hyppighed, der modsvarer anlæggets faktiske belastning, dog mindst 2 gange årligt. Ved to eller flere årlige tømninger og bundsugninger bør en af disse foretages i vinterperioden (december-marts), mens øvrige tømninger foretages i sommerperioden (april november) Olieudskiller skal være tilmeldt Brøndby Kommunes tømningsordning eller have en dispensation givet efter 3 stk. 1 i tillæg "Farligt affald fra erhverv" Regulativ for affald i Brøndby Kommune Sandfang skal pejles og kontrolleres min. 1 gang pr. måned. Sandfanget skal tømmes når det er 75 % fyldt Efter bundsugning skal olieudskiller fyldes med vand. Sandfang og pumpebrønd skal fyldes med rent vand I forbindelse med bundsugning af olieudskiller og sandfang skal disse efterses for, om de er 3

4 i forsvarlig stand. Resultatet af eftersynet indføres i driftsjournal jf. vilkår Brøndby Kommune kan stille krav om, at det samlede afløbssystem fra afløb til og med sandfang og olieudskiller skal tæthedsprøves i overensstemmelse med norm for tæthedsprøvning af afløbssystemer, DS 455 eller tilsvarende norm. Metoden for tæthedsprøvningen aftales inden udførelsen med kommunen Virksomheden skal inden 1. juli 2007 lade udføre tæthedsprøvning af olieudskilleren. Tæthedskontrol skal foretages umiddelbart efter tømning af olieudskilleren. Resultatet af tæthedskontrollen skal registreres i driftsjournal. Resultatet af tæthedskontrollen fremsendes til Brøndby Kommune senest 14 dage efter modtagelsen af resultatet fra det udførende firma. Eventuelle skader udbedres jf. SBI-anvisning nr. 185 af Skaderne skal være udbedret senest 2 måneder efter modtagelsen af resultatet fra det udførende firma Kravværdier for vaskehal Koncentrationerne af analyseparametrene i udtagne prøver af spildevandet skal overholde i tabel 1 og/eller tabel 2: Tabel 1 Analyseparameter Kravværdi Analysemetode Enhed Kontrolregel Mineralsk olie 10 (50) DS/R 208 eller ISO Må ikke overskride mg/l (MST) kravværdien med mere end 50 % Cd (cadmium) 3 DS 2211 el. ICP-MS (EPA 200.8:1991 a) µg/l Som for olie Pb (bly) 100 DS 2211 el. ICP-MS (EPA 200.8:1991 a) µg/l Som for olie Cu (kobber)* 100 b) DS 263 el. ICP-MS (EPA 200.8:1991 a) µg/l Som for olie Zn (zink) 3000 DS 263 el. ICP-MS (EPA 200.8:1991 a) µg/l Som for olie Suspenderet stof 300 DS 207 mg/l Som for olie DEHP 7 b) Som Slampakken (MST 1997) modificeret µg/l Ingen kontrolregel til spildevandsprø- ver ikke standardiseret ph 6,5-9,0 DS 287 Kravværdien må ikke overskrides COD/BOD <3 DS 217/DS/R 254 mg/l Kravværdien må ikke overskrides Nitrifikationshæmning 50 c) ISO 9509 % Kravværdien må ikke overskrides a) b) Metaloplukning efter DS 259 Tilsigtet grænseværdi som udtryk for det langsigtede mål for afledningen 4

5 c) Nitrifikationshæmningen kan i stedet for ISO 9509 undersøges ved en screeningstest udført efter Vandkvalitetsinstituttets (nu DHI's) metode. Såfremt der ved screeningstesten måles hæmning større end 20 %, skal vilkåret dokumenteres overholdt ved analysemetoden ISO Der skal ved begge metoder anvendes slam fra Spildevandscenter Avedøre. Kravværdierne i tabel 1 er de værdier, der anvendes i forhold til traditionelle vaskeanlæg og kravværdierne er her opgjort pr. liter. Vaskehaller med et reduceret vandforbrug, vil kunne medføre overskridelser af kravværdierne i tabel 1. For at tilskynde reduktion i vandforbrug for vaskehaller, foreslås det i Miljøstyrelsens projekt Nr Bilvaskehaller status og strategier at kravværdierne omregnes til mængdekrav pr vasket bil. I tabel 2 er kravværdierne for metaller og olie opgjort pr vask. De 150 liter, som anvendes til beregning, er forslået i rapporten, da det er den mængde spildevand der afledes fra et konventionelt bilvaskanlæg. Tabel 2 Mg/bilvask Cadmium Kobber Bly Zink DEHP Mineralsk olie Forslag til målværdi 0, , Beregning 3 µg/l x 150 l 100*µg/l x µg/l x µg/l x 7*µg/l x mg/l x 150 l l l 150 l * tilsigtede Kravet for DEHP skal være overholdt senest ved årskiftet 2007/2008. Indtil da gælder værdien 100 µg/l, som kravværdi for udledningen Prøvetagning og analysering Der fastsættes en kontrolperiode på 1 år fra den 1. januar 2006 til den 1. januar Til kontrol af, om de fastsatte grænseværdier i vilkår overholdes, skal virksomheden inden for kontrolperioden lade udtage 6 stikprøver, med undtagelse for nitrifikationshæmningstest, der fremgår af vilkår Prøverne skal udtages under normale driftsforhold for vaskehallen og jævnt fordelt over hele prøveperioden og således, at alle ugedage så vidt muligt er repræsenteret. Prøverne skal analyseres for de nævnte parametre i vilkår Prøverne skal udtages og analyseres af et af DA- NAK-akkrediteret laboratorium/firma Nitrifikationshæmningstest udføres på de første 2 prøver i kontrolperioden For kravværdien for nitrifikationshæmning gælder den i vilkår nævnte pligt til fremsendelse af redegørelse og handlingsplan ved værdier over 20 % Hvis der konstateres overskridelser af grænseværdien for indholdet af mineralsk olie i spildevandet, skal virksomheden ligeledes dokumentere, at de anvendte vaskekemikalier har gennemgået en olieseparationstest. Der må herefter kun anvendes vaskekemikalier, som har en kort spaltningstid, og dermed ikke emulgerer olien i længere tid. Brøndby Kommune kan, dog højst en gang årligt, forlange, at virksomheden får foretaget målinger af andre end de i vilkår og nævnte parametre. 5

6 Efter den første kontrolperiode på et år tager Brøndby Kommune tilslutningstilladelsen op til fornyet vurdering på baggrund af vurdering af kontrolperiodens analyseresultater. Kommunen kan herefter forlange en ny kontrolperiode med udtagning og analyse af højest 6 spildevandsprøver pr. år. 8. Vilkår for olieudskiller ved forplads 8.1. Indretning og drift af sandfang og olieudskiller ved forplads Olieudskiller skal være tilmeldt Brøndby Kommunes tømningsordning eller have en dispensation givet efter 3 stk. 1 i tillæg "Farligt affald fra erhverv" Regulativ for affald i Brøndby Kommune Brøndby Kommune kan stille krav om, at det samlede afløbssystem fra afløb til og med sandfang og olieudskiller skal tæthedsprøves i overensstemmelse med norm for tæthedsprøvning af afløbssystemer, DS 455 eller tilsvarende norm. Metoden for tæthedsprøvningen aftales inden udførelsen med kommunen Virksomheden skal inden 1. juli 2007 lade udføre tæthedsprøvning af olieudskilleren. Tæthedskontrol skal foretages umiddelbart efter tømning af olieudskilleren. Resultatet af tæthedskontrollen skal registreres i driftsjournal. Resultatet af tæthedskontrollen fremsendes til Brøndby Kommune senest 14 dage efter modtagelsen af resultatet fra det udførende firma. Eventuelle skader udbedres jf. SBI-anvisning nr. 185 af Skaderne skal være udbedret senest 2 måneder efter modtagelsen af resultatet fra det udførende firma. 9. Vilkår for olieudskiller ved værksted (Træningscenter) 9.1 Indretning og drift af sandfang og olieudskiller ved værksted Olieudskiller skal være tilmeldt Brøndby Kommunes tømningsordning eller have en dispensation givet efter 3 stk. 1 i tillæg "Farligt affald fra erhverv" Regulativ for affald i Brøndby Kommune Brøndby Kommune kan stille krav om, at det samlede afløbssystem fra afløb til og med sandfang og olieudskiller skal tæthedsprøves i overensstemmelse med norm for tæthedsprøvning af afløbssystemer, DS 455 eller tilsvarende norm. Metoden for tæthedsprøvningen aftales inden udførelsen med kommunen Virksomheden skal inden 1. juli 2007 lade udføre tæthedsprøvning af olieudskilleren. Tæthedskontrol skal foretages umiddelbart efter tømning af olieudskilleren. Resultatet af tæthedskontrollen skal registreres i driftsjournal. Resultatet af tæthedskontrollen fremsendes til Brøndby Kommune senest 14 dage efter modtagelsen af resultatet fra det udførende firma. Eventuelle skader udbedres jf. SBI-anvisning nr. 185 af Skaderne skal være udbedret senest 2 måneder efter modtagelsen af resultatet fra det udførende firma Samtlige omkostninger i forbindelse med tæthedskontrol af olieudskiller, samt prøvetagning og evt. analyse af spildevand afholdes af virksomheden. 6

7 10. Egenkontrol 10.1 Driftsjournal Virksomheden skal registrere følgende: Antal vask af motorkøretøjer pr. år. Vandforbrug til vask af motorkøretøjer pr. år. Forbrug af vaskekemikalier samt rengøringskemikalier pr. år. Forudsat at de anvendte midler er uden A- og B-stoffer og at der føres regelmæssig kontrol med korrekt dosering af vaskekemikalier, anses det for tilstrækkeligt at kunne dokumentere indkøbte mængder til anlægget. Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskiller inkl. oplysninger om opsamlede mængder af olie og slam. Oplysninger om resultater af eftersyn af olieudskiller og sandfang jf vilkår og oplysninger udførte tømninger, funktionsprøvninger og inspektioner, som udføres efter 12 i bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg Registreringerne skal føres manuelt, elektronisk eller som en samling af dokumenter som forevises Brøndby Kommune på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år. Ovenstående registreringer skal sammenfattes i en årsopgørelse for hvert kalenderår. Årsopgørelsen skal indsendes til kommunen hvert år senest d. 1. marts det efterfølgende år. Første gang for kalenderåret 2005, som indsendes senest 1. marts Klagetema Metax har anført, at Brøndby Kommune ikke har udtaget prøver af spildevandet for konkret at vurdere, om tilslutningstilladelsen overhovedet burde revideres, og hvilke vilkår, der i så fald burde fastsættes. Da kommunen ikke såedes har foretaget en konkret vurdering, finder Metax ikke, at kommunens påbud har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 30. Om de øvrige vilkår har Metax anført: 1. Øvrige stoffer. VI kan ikke acceptere krav i vilkår om, at vi ikke må udlede øvrige stoffer. Metax har på ingen måde mulighed for at sikre sig mod overskridelser, når vi ikke kender hvilke stoffer det vedrører og i hvilke mængder. Desuden finder vi dette vilkår som helt overflødig når der er tale om spildevand fra bilvaskehaller. 2. Mindre spild af vaskemidler. Vi finder det er miljømæssigt ubegrundet, at der skal træffes foranstaltninger mod småspild af vaskemidler og kan derfor ikke acceptere dette vilkår. 3. Doseringsanlæg. Vi finder det ikke hensigtsmæssigt, at tilladelsen skal indeholde vilkår, der ikke er miljømæssige begrundelser for og er helt unødvendige. 4. Tømning af sandfang og olieudskillere fra vaskehallen. Vi kan ikke acceptere at krav om tømninger i vilkår ikke er udarbejdet som behovstømninger. Vi finder det ikke rimeligt at skulle omdanne og bortskaffe "rent spildevand" til farligt affald. 7

8 5. Pejling af sandfang, Vi finder ikke miljømæssig begrundelse for krav om, at vi skal pejle sandfanget hver måned og kan derfor ikke acceptere kravet. 6. Genfyldning med vand. Vi finder ikke det skal være et krav i vilkår, hvorvidt de anførte brønde til vaskeanlægget, bortset fra udskilleren, skal genfyldes med vand. 7. Visuel inspektion af brønde. Vi kan ikke acceptere krav i vilkår, som I praksis ikke er muligt at opfylde. Hvis vi vælger en kommunal ordning kræver det, at vi informeres på forhånd, eller den visuelle inspektion skal udføres af slamsugerfirmaet 8. Tæthedsprøvning af afløb fra vaskehallen. Vi kan ikke acceptere krav om, at afløb - sandfang og olieudskillere skal tæthedsprøves. Vi finder ikke kravet er baseret på en konkret vurdering på det aktuelle anlæg. 9. Kravværdier Vi kan ikke acceptere, at der skal foretages analyser af spildevandsparametre der Ikke kan betegnes som kritiske parametre for bilvaskehaller. 10. Spildevandsparameter COD/BOD. Vi kan ikke acceptere kravværdier der Ikke er realistiske, uden miljømæssig betydning og som ikke kan overholdes. 11. Krav til udledning af DEHP. Vi kan ikke acceptere det anførte vilkår med hensyn til krav om indhold af DEHP. Det er i virkeligheden forhold vi ikke selv har indflydelse på, idet det er afsmitning fra bilerne, primært nyere biler. 12. Prøvetagning og antal analyser. Vi kan ikke acceptere krav om antal af prøvetegninger og analyser af spildevand. Vi mener klart, at der ikke er proportionalitet i dette krav og vi mener helt klart, at spildevand fra bilvaskehaller ikke kan sidestilles miljømæssigt med de industrier, der i vejledning nr. 11 betegnes virksomheder med særlige forhold. 13. Tidspunkter for prøvetegninger. Vi kan ikke acceptere krav om at der f.eks. skal udtages prøver fordelt over alle ugens dage. Efter vores opfattelse er det uden miljømæssig begrundelse. 14. Kontrol af udskiller på forpladsen. Vi kan ikke acceptere skærpede krav om tømninger af benzin- og olleudsklller, i forhold til brancheregulering. VI finder det ikke rimeligt at skulle omdanne og bortskaffe "rent spildevand" til farligt affald. 15. Tæthedskontrol af afløbssystem på forpladsen. Vi kan Ikke acceptere, og finder ikke der er miljømæssige begrundelser for, at stille skærpede krav, i forhold til brancheregulering, vedrørende tæthedskontrol af benzin- og olieudskiller, der afleder overfladevand fra påfyldningsplads og salgsplads. 8

9 16. Årlig opgørelse. Vi kan ikke acceptere krav om, at vi skal Indsende årlige opgørelser til Brøndby Kommune. Resultater af egenkontrol opbevares og forevises for tilsynsmyndigheden på forlangende, jf. bekendtgørelse nr. 922 af 5. december Nye oplysninger under nævnsbehandlingen Brøndby Kommune har meddelt, at den ikke har nogen kommentarer til klagen. Øvrige oplysninger Natur- og Miljøklagenævnet har i forbindelse med nævnets behandling af en række lignende sager 4 modtaget en række analyseresultater udarbejdet af COMCON vedrørende spildevand fra bilvaskehaller. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger Metax, Vallensbækvej 13, 2605 Brøndby afleder vaskevandet fra vaskehallen til fælles afløbssystem i kommunen, hvilken afledning er omfattet af bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Det er kommunen, der er godkendende og tilsynsførende myndighed. Hovedparten af sagens klagetemaer identisk med klagetemaet i tilsvarende klager over vaskehalsafgørelser fra blandt andet Herlev Kommune 5, Høje-Taastrup Kommune 6 og Rødovre Kommune 7. Indledningsvist skal Natur- og Miljøklagenævnet bemærke, at nævnet finder, at et forhold som det foreliggende med regulering af tilledninger af spildevand fra bilvaskehaller på servicestationer til det offentlige afløbssystem er egnet til generel regulering. I mangel af en sådan regulering vil spørgsmål i tilknytning til disse virksomheders håndtering af spildevandsafledningen i stedet myndighedsmæssigt skulle afklares ved konkrete afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og inden for denne lovs klagesystem. Nævnet har på denne baggrund - i forbindelse med meddelelsen af denne afgørelse - henstillet til Miljøstyrelsen, at spørgsmålet om en generel regulering tages op til overvejelse af styrelsen. Endvidere bemærker Natur- og Miljøklagenævnet, at resultaterne af analyser af det afledte spildevand fra en række vaskehaller landet over, som de er afrapporterede i Miljøstyrelsens miljøprojekt 537/2000, viser, at spildevand fra vaskehaller ofte vil være problematiske. Miljøstyrelsens projekt fra 2000 viser således, at spildevandet fra de undersøgte vaskehaller er forurenet med blandt andet mineralsk olie og tungmetaller. Niveauet af forureningen er varierende og årstidsafhængigt, men ikke efter nævnets vurdering geografisk betinget. Det er nævnets vurdering, at spildevandet fra bilvaskehaller skal henregnes til spildevand fra virksomheder med særlige forhold. 4 Blandt andet NMK Genoptagelse af sagen om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej 115, 2730 Herlev. 5 Jf. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser NMK , NMK samt NMK Jf. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser NMK og NMK Jf. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser NMK

10 I det følgende vil Natur- og Miljøklagenævnet tage stilling til de enkelte klagepunkter, som de er fremsendt af Metax. Miljøbeskyttelseslovens 30 Der er fra centralt hold udsendt vejledende retningslinjer for behandlingen af sager om tilslutning af spildevand til de fælles spildevandsanlæg med angivelse af kravværdier og kontrolkrav Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Vejledningen forudsættes lagt til grund ved behandlingen af sager også om udledning af spildevand fra vaskehaller som den i sagen omhandlede. Det er dermed vejledningens kravværdier m.v., der fastlægger gældende standard for behandling af sager efter blandt andet miljøbeskyttelseslovens 30. Retningslinjerne gælder som udgangspunkt for såvel nye som eksisterende udledninger, jf. for såvidt angår eksisterende, vejledningens punkt Der vil ved vurderingen af, om påbud kan meddeles i medfør af 30, kunne lægges vægt på spildevandets virkning på renseanlægget, jf. Miljøstyrelsens vejledning 2/2006. I denne vejledning er det desuden anført, at [det] ofte ikke vil være muligt for en kommunalbestyrelse at tilskrive en eventuel effekt på spildevandsanlæg, kloaknet eller modtagende vandområdet til en bestemt afledning. Det gør det i endnu højere grad nødvendigt, at kommunalbestyrelsen ved påbud om reviderede vilkår for afledning for den enkelte virksomhed sikrer sig, at der ikke er risiko for, at den pågældende afledning bidrager til uacceptable effekter, jf. vejledningens punkt 1.2.3, afsnit 3. I overensstemmelse hermed finder Natur- og Miljøklagenævnet, at der ved vurderingen af, om påbud kan meddeles, også kan lægges vægt på, om de gennem spildevandet udledte stoffer har en negativ effekt på renseanlæggets muligheder for at rense spildevandet, uanset renseanlægget overholder sin udledningstilladelse. Nævnet finder endvidere, at der kan lægges vægt på, om spildevandet indeholder stoffer, der i almindelighed anses for uønskede i miljøet. Til vurdering af, om spildevandet har sådanne egenskaber, finder Natur- og Miljøklagenævnet, at almindeligt anerkendte normtal vedrørende miljøbelastning, funktion og renseevne m.v. ved anlæg af den konkrete type og størrelse kan anvendes, jf. i samme retning den ovennævnte højesteretsdom s Vurderingen skal således tage højde for det konkrete anlægs udformning, men det er under omstændigheder som de foreliggende ikke en nødvendig betingelse for at meddele påbud, at der er foretaget målinger af udledning af forurenende stoffer fra det konkret omhandlede anlæg. Som anført ovenfor indeholder spildevand fra vaskehaller blandt andet mineralsk olie og tungmetaller. Forekomsten af disse forurenende stoffer er veldokumenteret, jf. Miljøprojekt 537/2000 og de analyseresultater fra COMCON, som nævnet har modtaget til brug for nævnets behandling af andre klagesager vedrørende vaskehaller. Forekomsten er endvidere uafhængig af, hvilke vaskemidler, der anvendes, og om disse vaskemidler indeholder A-stoffer eller ej. Det er uden betydningen for adgangen til at meddele påbud i medfør af miljøbeskyttelseslovens 30, at virksomheden, der driver vaskehallen, ikke benytter produkter, der indeholder de forurenende stoffer. Det afgørende er, at spildevandet, der fremkommer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter, indeholder disse stoffer. Det må dermed lægges til grund, at spildevand fra vaskehaller indeholder mineralsk olie og tungmetaller, og at disse stoffer har en negativ effekt på renseanlæggets mulighed for at overholde sin udledningstilladelse, ligesom de i almindelighed er uønskede i miljøet, jf. Miljøstyrelsens vejledning 2/2006, punkt (mineralsk olie) og kapitel 2.5 (tungmetaller). 10

11 Sammenfattende finder Natur- og Miljøklagenævnet herefter, at der er hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 1, til at meddele påbud som omhandlet i sagen. De enkelte klagepunkter Vilkår Generelle krav om stoffer i spildevandet Natur- og Miljøklagenævnet er af den opfattelse, at en afgørelse entydigt må angive, under hvilke vilkår der må ske afledning, og at disse vilkår må tilgodese de nødvendige hensyn til kloaknet, driften af spildevandsanlægget mv. Afgørelsen bør derfor indeholde specifikke krav for de stoffer, der potentielt kan give anledning til problemer, hvis stofferne er til stede i spildevandet. Øvrige problematiske stoffer er som udgangspunkt ikke tilladt i spildevandet, og det er virksomhedens ansvar at efterleve dette. Nævnet finder, at der ikke bør stilles krav til kvaliteten af spildevandet, uden at der samtidig stilles krav til, hvorledes kvaliteten af spildevandet kontrolleres. Nævnet finder ikke, at vilkår opfylder disse betingelser. Vilkåret bør derfor udgå. Hvis kommunen finder, at der er behov for specifik regulering af andre stoffer end dem, der allerede indgår i afgørelsen, må kommunen efter forudgående varsel påbyde dette. Vilkår Mindre spild af vaskemidler Brøndby Kommune angiver i vilkår 7.1.1, at vaskehallen skal drives således at miljøfremmede stoffer ikke ved spild eller uheld tilledes det offentlige spildevandssystem. Nævnet er af den opfattelse, at en afgørelse entydigt må angive, under hvilke vilkår der må ske afledning, og at disse vilkår må tilgodese de nødvendige hensyn til kloaknet, driften af spildevandsanlægget mv. Afgørelsen bør derfor indeholde specifikke krav for de stoffer, der potentielt kan give anledning til problemer, hvis stofferne er til stede i spildevandet. Vilkår udgår derfor. Vilkår Doseringsanlæg samt vilkår dosering af sæbe Natur- og Miljøklagenævnet er enig i det af COMCON anførte, at vilkåret er overflødigt, da et automatisk vaskeanlæg er forsynet med et automatisk doseringsanlæg. I vilkår (kontrol af drift) er anført, at virksomheden skal føre journal over forbruget af renseog vaskemidler i vaskehallen samt antal udførte bilvask pr. år. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at Brøndby Kommune på baggrund af disse oplysninger, som iht. vilkår fremsendes til kommunen en gang om året, kan vurdere, om doseringen af vaskemiddel pr. bil er stigende/faldende. Vilkår og udgår derfor.. Vilkår 7.2 Indretning og drift af sandfang og olieudskiller ved vaskehal Natur- og Miljøklagenævnet finder det hensigtsmæssigt, at en olieudskiller tømmes efter behov og ikke med faste frekvenser. Hvordan dette kan ske miljømæssigt forsvarligt, er præciseret i den 11

12 reviderede tilslutningsvejledning 8. Sandfang bør pejles for at vurdere, hvornår der er bundfældet så meget sand/slam, at sandfanget skal tømmes. Sandfang bør senest tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op, jf. anvisning fra Rørcenteret, Dansk Teknologisk Institut. I henhold til vilkår har Brøndby Kommune opstillet følgende vilkår for kontrol og tømning af olieudskillere: Olieudskiller skal være tilmeldt Brøndby Kommunes tømningsordning eller have en dispensation givet efter 3 stk.1 i tillæg Farligt affald fra erhverv Regulativ for affald i Brøndby Kommune. Kravet til tømningsfrekvens for benzinudskiller ved udleverings- og påfyldningspladsen fremgår af benzinstationsbekendtgørelsen 9. Herudover har Miljøstyrelsen anført i sin afgørelse af klage over vilkår i påbud om afledning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Roskildevej 453,2605 Brøndby omkring et tilsvarende vilkår om kontrol af udskillere: Miljøstyrelsen skal her pointere, at en kommune ikke har kompetence til i et regulativ eller anden ordning at regulere en virksomheds afløbsforhold, da dette skal ske via individuelle afgørelser efter MBL 28, stk. 3, jf. Miljøstyrelsens brev af 23. juli 2001 til samtlige kommuner. Natur- og Miljøklagenævnet er enig med Miljøstyrelsen i, at kontrol og tømning af olieudskillere fra vaskepladsen skal reguleres i henhold til vilkår i tilslutningstilladelsen. Natur- og Miljøklagenævnet reviderer de relevante vilkår i overensstemmelse med dette. Vilkår og vilkår Tæthedsprøvning af udskillere og sandfang Natur- og Miljøklagenævnet finder, at begrundelsen for at kunne kræve tæthedsprøvning henholdsvis TV-inspektion af afløbssystemet bygger på to elementer: spildevandets miljøfarlighed og afløbssystemets tilstand. Spildevandet fra vaskehallen forventes i en vis grad at indeholde mineralsk olie og derved i et vist omfang miljøfremmede stoffer, men sammenlignet med andet industrispildevand må spildevand fra vaskehallen betragtes som mindre miljøbelastende med et begrænset indhold af miljøfremmede stoffer. Nævnet finder på den baggrund, at der bør foreligge begrundet, konkret vurdering af, at der er utætheder i systemet, før kommunen meddeler påbud om tæthedsprøvning eller om udbedring. En begrundelse kan være eksempelvis, hvis den årlige inspektion tyder på utætheder, eller hvis kommunen foretager en tæthedsprøvning. I sagen er der ingen oplysninger, der tyder på, at kloaksystemet på anlægget skulle være i dårligere stand end kloaker generelt. Natur- og miljøklagenævnet finder derfor, at vilkår og kan udgå. 8 Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, nr fra Miljøstyrelsen, som Miljøstyrelsen anvender ved afgørelsen. 9 Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselanlæg. 12

13 Vilkår og Kravværdier Kobber og zink I vejledning fra Miljøstyrelsen nr Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg anføres på s. 45: For kobber og zink gælder ifølge reglerne om drikkevandskvalitet (Miljø- Energiministeriet, 2001 a) to sæt af kvalitetskrav. Det ene sæt er gældende for drikkevandet ved fraløb fra pumpe eller vandværk. For kobber er dette kvalitetskrav lig grænseværdien ved afledning til afløbssystem på 100 µg/l. Det må derfor forventes, at der kan være situationer, hvor det kan være vanskeligt at opfylde grænseværdien for kobber. Grænseværdien for kobber er derfor formuleret som en tilsigtet grænseværdi som udtryk for det langsigtede mål for afledningen. Kommunen må konkret tage stilling til, om der er baggrund for at fastsætte krav til afledning på et højere niveau end grænseværdien. Der er god grund til at have de 100 µg/l som endelige mål for kobber, idet erfaringerne viser, at vandmiljøet er forholdsvis højt belastet med kobber i forhold til gældende vandkvalitetskriterium. Det andet sæt drikkevandskvalitetskrav for kobber og zink gælder efter 12 timers henstand i rørsystemet. 10 Dette sæt af kvalitetskrav har sin baggrund i, at der især ved nyere rørinstallationer kan forekomme forhøjede værdier af kobber og zink i vandet ved længere tids henstand i rørene. Disse kvalitetskrav ligger på et væsentligt niveau højere end grænseværdierne for afledning til afløbssystemet. Kun en lille del af et spildevandsflow vil i praksis henstå i mindst 12 timer i rørsystemet, så efter en opblanding af vandet forventes dette ikke at give anledning til problemer med overholdelse af grænseværdierne. Hvis der i praksis alligevel skulle vise sig problemer med kravoverholdelsen pga. forhøjede koncentrationer i drikkevandet ved nyere rør, bør myndigheden være opmærksom på dette ved fastsættelse af krav til virksomheden. Grænseværdien for zink er 3,0 mg/l, hvilken erfaringsmæssigt kun overskrides ved nye eller korroderede rørsystemer. Natur- og Miljøklagenævnet skal hertil bemærke, at flere og flere rørsystemer bliver udført i plast (PEX og PEM), hvor der ikke ved afsmitning skulle fremkomme forhøjede værdier for kobber og zink. Nævnet mener derfor, at den tilsigtede grænseværdi på 0,1 mg Cu/l bør overholdes medmindre, der lokalt er særlige forhold, som gør sig gældende (f. eks. ældre/nye rørsystemer). Natur- og Miljøklagenævnet skal derfor med hensyn til kobber ikke undlade at gøre opmærksom på, at den tilsigtede grænseværdi på 100 µg/l er den grænseværdi, som bør tilstræbes overholdt ved bilvask, ved etablering af foranstaltninger til reduktion af spildevandsbelastningen gennem renere teknologi. Af hensyn til slambelastningen på renseanlægget bør værdien for kobber dog ikke overskride 500 µg/l medmindre, der er særlige forhold på det lokale renseanlæg, som gør sig gældende. Nævnet ændrer derfor den tilsigtede grænseværdi for kobber til den tidligere vejledende grænseværdi på 500 µg/l. Nævnet har i fortsættelse heraf noteret sig, at Brøndby Kommune ikke har foretaget en vurdering af kobberindholdet i tilløbet til vaskehallen, hvilket tillægges at have sin årsag i det forhold, at den oprindelige tilslutningstilladelse blev meddelt (2005) før udarbejdelse af Miljøstyrelsens vejledning (2006). 10 For kobber = 2000 µg Cu/l og for zink 5000 µg Zn/l 13

14 DEHP I vejledning fra Miljøstyrelsen nr Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg anføres på s. 32: Stoffer, der er problematiske i forhold til krævet jordkvalitet og dermed også slamkvalitet, bør vurderes både i forhold til vandkvalitetskriterier og kvalitetskriterier for jord/slam. På denne måde kan kravværdien fastsættes ud fra det mest kritiske hensyn. Dette princip er anvendt ved beregning af vejledningens grænseværdier for DEHP, LAS og tungmetaller, da slambekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2003) opstiller grænseværdier for disse stoffer. Der er alene tale om en tilsigtet grænseværdi for DEHP på 7 µg/l. I vilkår har Brøndby Kommune imidlertid vedrørende DEHP anført: Kravet for DEHP skal være overholdt senest ved årsskiftet 2007/2008. Indtil da gælder værdien 100 µg/l som kravværdi for udledningen. Natur- og Miljøklagenævnet mener ikke, at dette vilkår er entydigt. Natur- og Miljøklagenævnet ændre derfor kravværdien i vilkår for DEHP til 100 µg/l og lader udgå. Nævnet skal dog gøre opmærksom på, at den tilsigtede grænseværdi på 7 µg/l er den grænseværdi, som bør tilstræbes overholdt ved bilvask, ved etablering af foranstaltninger til reduktion af spildevandsbelastningen gennem renere teknologi. Nitrifikationshæmningstest og COD/BOD Natur- og Miljøklagenævnet er af den opfattelse, at COD/BOD kan give samme identifikation af de forhold, der fremkommer ved analysering for nitrifikationshæmning. Imidlertid finder nævnet, at COD/BOD parametrene giver en mere specifik karakteristik af spildevandet. Nævnet finder derfor ikke, at de udtagne spildevandsprøver skal testes for deres eventuelle nitrifikationshæmmende effekt. COD/BOD Med udgangspunkt i de analyseresultater, som nævnet har modtaget i forbindelse med behandling af klager i andre sager om vaskehaller 11, finder nævnet, at spildevand fra vaskehaller må vurderes at være tilstrækkeligt biologisk nedbrydeligt til, at det kan tilledes det offentlige afløbssystem. Natur- og Miljøklagenævnet kan således delvis tilslutte sig det af CONCOM anførte om COD/BODforholdet. Eftersom BOD ofte vil være lav, stilles der i stedet vilkår om, at kun COD-værdien skal bestemmes. Hvis denne overskrider 600 mg/l, skal BOD dog ligeledes bestemmes, og COD/BODforholdet skal herefter være mindre end 3. Mineralolie Nævnet finder supplerende, at de i tabellen i vilkår anførte analysemetoder skal bringes i overensstemmelse med anbefalingerne fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium med baggrund i 11 Se blandt andre afgørelserne NMK , NMK , NMK

15 bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger 12, ligesom grænseværdien for mineralsk olie skal bringes i overensstemmelse med anbefalingen i vejledning 2/2006 fra Miljøstyrelsen. Kravværdier som mg/bilvask Generelt finder Natur- og Miljøklagenævnet, at grænseværdier, der er fastsat som mg/bil (el.lign.), vil være meget vanskelige at eftervise overholdt. Nævnet er derfor af den opfattelse, at grænseværdierne i vilkår alene skal fastsættes som koncentrationsgrænser. Natur- og Miljøklagenævnet reviderer de relevante vilkår i overensstemmelse med dette. Vilkår og Prøvetagning og antal analyser Nævnet har noteret sig, at Brøndby Kommunes afgørelse alene indeholder krav om én kontrolperiode (et år), og at kommunen på baggrund af dette års kontrolresultater vil revurdere behovet for en ny kontrolperiode. Krav til en ny kontrolperiode vil skulle meddeles som et nyt påbud efter miljøbeskyttelsesloven med forudgående varsel. Tilsvarende vil efterfølgende kontrolperioder også skulle meddeles ved påbud. Nævnet finder en sådan fremgangsmåde uhensigtsmæssig. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at der bør stilles krav om løbende kontrolperioder af ét år. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at kravet om 2 årlige prøver er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Natur- og Miljøklagenævnet er endvidere af den opfattelse, at det vil være formålstjenligt, at der indføjes et vilkår, der beskriver, hvorledes en overskridelse af de anførte grænseværdier skal konstateres. Det er således nævnets vurdering, at en endelig afklaring af et sådant forhold kræver et større antal analyseresultater, for at sikre en statistisk sikkerhed. Nævnet finder derfor, at vilkåret for egenkontrol bør ændres således, at kravene til, hvorledes overholdelsen af grænseværdierne skal konstateres, udformes efter følgende model: Såfremt en grænseværdi overskrides ved en enkelt prøve, skal virksomheden til verifikation af analyseresultatet inden for én måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdien er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdien er overholdt, anses udlederkravet ikke for overskredet, og de to prøver om året bibeholdes ved egenkontrollen. Såfremt den supplerende analyse også viser en overskridelse af grænseværdien, skal virksomheden lade udtage seks prøver inden for de næste 12 måneder til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdien er overskredet. De herved fremkomne analyseresultater skal behandles efter anvisning i DS 2399, tilstandskontrol, til vurdering af, hvorvidt grænseværdien er overholdt. Viser denne statistiske bearbejdning af analyseresultaterne, at grænseværdien er overholdt, nedsættes prøvehyppigheden til de oprindelige to prøver pr. år. Her skal igen udtages en prøve sommer og en prøve vinter til analyse. DS 2399 vurderes af nævnet til at være den korrekte vurderingsform i forbindelse med en grænseværdioverskridelse, fordi der herved sikres et entydigt statistisk grundlag for vurdering af overskri- 12 Bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. 15

16 delsens realitet. Hvis denne statistiske bearbejdning af analyseresultaterne viser, at der er tale om en reel overskridelse af grænseværdien, giver dette kommunen et sikkert grundlag at træffe en afgørelse om det videre forløb på. Natur- og Miljøklagenævnet reviderer de relevante vilkår i overensstemmelse med dette. Vilkår og Kontrol af udskiller på forpladsen og ved værksted (Træningscenter) Vilkåret omhandler tilmelding af benzinudskiller til kommunens tømningsordning. Kravet til tømningsfrekvens for benzinudskiller ved forplads fremgår af bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni Naturog Miljøklagenævnet skal pointere, at en kommune ikke har kompetence til i et regulativ eller anden ordning at regulere en virksomheds afløbsforhold, da dette skal ske via individuelle afgørelser efter MBL 28, stk. 3, jf. Miljøstyrelsens brev af 23. juli 2001 til samtlige kommuner. Natur- og Miljøklagenævnet reviderer det relevante vilkår i overensstemmelse med dette. Vilkår og samt vilkår og 9.13 Tæthedskontrol af afløbssystem fra forpladsen og ved værksted (Træningscenter) Bekendtgørelse. nr. 555 af 9. juni 2001 stiller minimumskrav til indretning og drift af benzinudskiller. Miljøstyrelsen noterer sig, at en tæthedsprøvning af udskilleren fra 2001 ikke viste tegn på utætheder. Miljøstyrelsen finder ingen særlige begrundelser for at skulle kræve en tæthedsprøvning igen inden 2011, hvorfor vilkår bør udgå. Ved begrundet mistanke om utæthed kan kommunen til enhver tid påbyde tæthedsprøvning af udskilleren. Natur- og Miljøklagenævnet anser alene vilkår som en oplysning til virksomheden om, at kommunen til et hvilket som helst tidspunkt kan stille krav om tæthedsprøvning af det samlede afløbssystem. Det fritager dog ikke kommunen fra, at et sådant krav vil skulle stilles som et påbud, jf. miljøbeskyttelseslovens 30 med forudgående varsling, og at påbuddet vil skulle være miljømæssigt begrundet. For at undgår misforståelser, idet formuleringen ikke har karakter af et reelt vilkår, finder Miljøstyrelsen, at vilkår bør udgå. Vilkår og Driftsjournal samt årlig opgørelse Med henblik på løbende kontrol med virksomheden finder Natur- og Miljøklagenævnet kommunens krav om årsopgørelser, som årligt sendes til kommunen, fornuftige. kravene til rapportering i bekendtgørelsens er minimumskrav, og der er ikke noget til hindre for, at en kommune kan kræve supplerende krav til rapportering. Natur- og Miljøklagenævnet opfatter vilkårene som en integreret del af den egenkontrol, som virksomheden udfører. Nævnet vurderer, at det stillede vilkår vil lette kommunens tilsyn med virksomheden og finder ikke, at det pålægger virksomheden en urimeligt stor belastning. Supplerende bemærkninger Maksimal samlet udledning (vilkår 6.1.2) Natur- og Miljøklagenævnet er af den opfattelse, at det er hensigtsmæssigt for Brøndby Kommune at kende til mængden af vand som ledes til kommunens kloaksystem og renseanlæg. 16

17 Det må tilstræbes sikret, at den udledte vandmængde alene stammer fra vask af biler. Natur- og Miljøklagenævnet er af den opfattelse, at en registrering af antal vaskede biler tillige med vandforbruget til vask af biler mest hensigtsmæssigt vil tilgodese dette formål. Hvis der fastsættes en maksimal vandmængde, fastsættes denne ud fra et estimeret antal biler som forventes vasket, samt et gennemsnitlig forbrug af vand pr. vask samt en eller anden supplerende vandmængde (således at vandmængden ikke skal reguleres, hvis der vaskes flere biler). Imidlertid finder nævnet Ikke, at dette vil animere til at spare på vandet. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at der i stedet skal stilles vilkår om en årlig aflæsning af vandmåleren, hvilket, nævnet finder, er tilstrækkeligt som simpel kontrol af vandforbruget, men nævnet skal dog anbefale, at der jævnligt foretages aflæsninger med henblik på at sikre optimal funktion af udstyret i vaskehallen. Nævnet er supplerende af den opfattelse, at vandmængden pr. vask ikke bør være større end 150 l/bilvask for en traditionel vaskehal ud fra de mange tiltag, som branchen har foretaget for at minimere vandmængden. I nærværende sag har Brøndby Kommune redegjort for, at vandforbruget pr. vasket bil ligger på omkring 70 l/bilvask. Antallet af vaskede biler skal derfor også registreres. Registreringerne skal en gang om året indsendes til kommunen, sammen med en udregning af det gennemsnitlige vandforbrug pr. bilvask. Nævnet ændrer de relevante vilkår i overensstemmelse hermed. Analyse for andre parametre(vilkår ) Natur- og Miljøklagenævnet konstaterer, at Brøndby Kommune i vilkår har forbeholdt sig ret til at kræve målinger af andre parametre, end de i vilkår nævnte. Nævnet bemærker hertil, at der ikke er hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 30 til at indsætte et sådant ubestemt vilkår. Såfremt kommunen måtte finde det påkrævet at måle andre parametre, end de i tilladelsen nævnte, må den anvende miljøbeskyttelseslovens 72, der efter omstændighederne kan indeholde hjemmel til at påbyde sådanne målinger. Vilkår slettes derfor. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse Brøndby Kommunes afgørelse af 3. november 2005 stadfæstes med ændring af vilkår 7.2.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.7, 8.1.2, 9.1.1, samt , der formuleres som nedenstående. Vilkår ændres til: Driften, herunder tømning af olieudskiller, skal ske i overensstemmelse med følgende: Olieudskiller skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Ved tømning af olieudskiller skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov. Efter tømning skal olieudskiller fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. I forbindelse med hver tømning, og mindst en gang årligt, skal olieudskiller inspiceres. Inspektionen skal ske af tømt olieudskiller. Resultatet af eftersynet indføjes i driftsjournalen, jf. vilkår

18 Sandfang skal senest tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op. Vilkår ændres til: Koncentrationerne af analyseparametrene i udtagne prøver af spildevandet skal overholde kravvædierne: Analyseparameter Kravværdi Analysemetode Enhed a) * Mineralsk olie 20 DS/R 209 mod eller ISO mg/l Cd (cadmium) 3 ISO 17294m- ICPMS * μg/l Pb (bly) 100 ISO 17294m- ICPMS * μg/l Cu (kobber) 500 ISO 17294m- ICPMS * μg/l Zn (zink) 3000 ISO 17294m- ICPMS * μg/l Suspenderet stof 300 DS/EN 872 mg/l Som Slampakken (MST 1997) DEHP 100 modificeret til spildevandsprøver μg/l ikke standardiseret ph min 6,5 og max. 9,0 DS 287 COD * (600) DS/ISO mg/l COD/BOD < 3 DS/ISO hhv. DS/EN Metaloplukning efter DS 259 jf. vilkår Vilkår ændres til: Til verifikation af anlæggets ydeevne skal der to gange årligt udtages spildevandsprøve til analyse for de i vilkår nævnte parametre. Èn af prøverne skal udtages i vinterperioden, mens den anden skal udtages i sommerperioden. Vilkår ændres til: De i vilkår nævnte spildevandsprøver udtages som stikprøver under normale driftsforhold for vaskehallen. Spildevandet skal analyseres for sit indhold af mineralsk olie, suspenderet stof, DEHP og tungmetallerne cadmium, bly, kobber og zink. Desuden skal der analyseres for spildevandets indhold af COD. Prøverne skal udtages og analyseres af et DANAK-akkrediteret laboratorium, medmindre andet aftales mellem laboratoriet og Rødovre Kommune. Såfremt koncentrationen af COD overskrider 600 mg/l, skal BOD-indholdet desuden bestemmes og COD/BOD-forholdet være mindre end 3. Vilkår ændres til: Såfremt en grænseværdi overskrides ved en enkelt prøve, skal virksomheden til verifikation af analyseresultatet inden for én måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, 18

19 hvor grænseværdien er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdien er overholdt, anses vilkår ikke for overtrådt og i så fald bibeholdes de to prøver om året. Såfremt den supplerende analyse også viser en overskridelse af grænseværdien, skal virksomheden lade udtage seks prøver inden for de næste 12 måneder til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdien er overskredet. De herved fremkomne analyseresultater behandles efter anvisning i DS 2399, tilstandskontrol, til vurdering af, hvorvidt grænseværdien er overholdt. Viser denne statistiske bearbejdning af analyseresultaterne, at grænseværdien er overholdt, nedsættes prøvehyppigheden til de oprindelige to prøver pr. år, hvor én af egenkontrolprøverne skal udtages i vinterperioden, mens den anden skal udtages i sommerperioden. Vilkår ændres til: Hvis en eller flere af de i vilkår angivne kravværdier er overskredet iht. den statiske bearbejdning af analyseresultaterne (vilkår 7.4.3), skal virksomheden senest 14 dage efter modtagelse af de senest modtagne analyseresultater fremsende en redegørelse for årsagen til overskridelsen samt en handlingsplan til Brøndby Kommune for, hvorledes afledningen af forurenende stoffer kan mindskes. Handlingsplanen skal indeholde muligheder for reduktion af afledte stoffer ved substitution af råvarer og /eller rensning af spildevandet. Handlingsplanen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af løsninger. Vilkår ændres til: Driften, herunder tømning af benzinudskiller, skal ske i overensstemmelse med følgende: Benzinudskiller skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Ved tømning af benzinudskiller skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov. Efter tømning skal benzinudskiller fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Mindst en gang årligt og altid ved tømning skal benzinudskiller inspiceres, herunder for synlige fejl og mangler. Der skal være etableret alarm for væskestand og lagtykkelse i benzinudskilleren. Alarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet. - Alarm i benzinudskiller skal funktionsprøves hvert år. Alarm i benzinudskiller skal funktionsprøves hvert år. Vilkår ændres til: Driften, herunder tømning af benzinudskiller, skal ske i overensstemmelse med følgende: Benzinudskiller skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Ved tømning af benzinudskiller skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov. Efter tømning skal benzinudskiller fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Mindst en gang årligt og altid ved tømning skal benzinudskiller inspiceres, herunder for synlige fejl og mangler. 19

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Oktober 2014 Tilslutningstilladelse til offentlig kloak I henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven).

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse Q8 DANMARK A/S Arne Jacobsens Allé 7 2300 København S Teknik, Erhverv og Kultur 21. januar 2015 Sagsnummer 480-2010-56096 Dokument nr. 480-2015-16761 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 126 Spildevandstilladelse Bilvaskeanlæg

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer havn Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-431-00046 Ref.: ANAJE/KATAM Den 16. december 2009 Afgørelsen omfatter:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere