Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A"

Transkript

1 Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A /2002 Information for fagmanden

2 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC direktiv 22 Udbyder: Adresse: Max Weishaupt GmbH Max Weishaupt Straße D Schwendi Produkt: Kondenserende kedel Type: WTC 45, WTC 60 De ovenfor beskrevne produkter svarer til: EN 483, EN 677, EN , EN , EN 50165, EN Ifølge bestemmelserne for retningslinierne: 90/396/EØF 89/336/EØF 73/23/EØF 92/42/EØF Direktiv for gaskomponenter Elektromagnetisk kompatibilitet Lavspændingsdirektiv Nyttevirkningsdirektiv har disse produkter følgende CE-mærkning 0063 AU 3155 Produktet stemmer overens med det baumuster, der er afprøvet på det nævnte sted 0063 (Notified Body). Schwendi ppa. Dr. Lück ppa. Denkinger Produktionsattest til 1. BlmSchV Herved bekræftes det, at den væghængte kondenserende kedel Weishaupt Thermo Condens WTC 45/60 overholder kravene i henhold til 1. BImSchV. En omfattende kvalitetssikring er garanteret gennem et certificeret kvalitetsstyringssystem efter DIN ISO Indhold 1 Generelt 3 2 Sikkerhedsanvisninger 4 3 Teknisk beskrivelse Forskriftsmæssig anvendelse Funktion Forudsætninger 7 4 Montage Sikkerhedsanvisning til montage Levering, transport, opbevaring Forberedelse til montage Tilslutning (vand) Vandpåfyldning El-tilslutning / el-diagram Gastilslutning Røggastilslutning 13 5 Idriftsættelse og drift Sikkerhedsanvisning til første idriftsættelse Tæthedsprøve med luft Funktionsprøve uden gas Kedel-indregulering Omkobling min./max. ydelse Gas-indgangstryk ved max. last CO 2 /O 2 forbrændingsværdi Notater Styring/Regulering på display Kedelstyring Reguleringsvarianter Varmtvandsproduktion - ladefunktion Konstant fremløbstemp.regulering Udetemperaturregulering Termostatregulering med WUT Udetemperaturregulering med WUT Midlertidigt indgreb i reguleringen Følermontage Indstillingsparameter MCBA Henvisning til apparatfunktion 27 6 Årsager og afhjælpning af fejl Fejlvisning på display Checkliste for fejl på varmeanlægget 29 7 Service Sikkerhedsanvisning ved service Skorstensfejerfunktion Rengøring af varmeveksler 31 8 Tekniske data Ydelse, virkningsgrad og emission Elektriske data Tilladelige omgivelsesbetingelser Udlægning af aftrækssystemet Vægt, mål 33 Tillæg Kedel-gennemstrømningsmodstand 34 Konvertering til F-gas 34 Tilpasning af varmeydelsen 34 Wobbe-index 35 Følerværdier 35 Tilbehør 36 Kundeservice 37 Stikordsregister 38 2

3 1 Generelt Deres informationspakke Dette er de brugervejledninger, som følger med kedlen. De kan få svar på Deres spørgsmål i vejledningerne: Info til brugeren: Betjeningsvejledning for slutbruger WTC 45/60 Betjeningsvejledning til WRD R 3.0 / WRD M 3.0 Betjeningsvejledning til WUT - tilbehør Info til installatøren: Montage- og driftsvejledning WTC 45/60 Montage- og driftsvejledning WAL11.x x Montage- og driftsvejledning WRD R tilbehør Montage- og driftsvejl. WRD M 3.0, R tilbehør Denne montage- og driftsvejledning WTC 45/60 er fast tilhørende kedlen og skal til enhver tid opbevares på montagestedet. henvender sig udelukkende til kvalificeret fagpersonale. indeholder de vigtigste anvisninger for en sikkerhedsmæssig korrekt montering, idrifttagning og vedligeholdelse af kedlen. skal håndhæves af alle, som arbejder med kedlen. Symbol- og anvisningserklæring FARE ADVARSEL Manglende iagttagelse af dette symbol kan medføre svære sundhedsmæssige, grænsende til livstruende skader. Manglende iagttagelse af dette symbol kan medføre skader på eller driftsforstyrrelser af brænderen eller i det omkringliggende miljø. Dette symbol kendetegner handlinger, som De skal udføre. Aflevering og instruktion Efter at installatøren er færdig med kedelinstallationen skal han aflevere denne vejledning til slutbrugeren og gøre opmærksom på at den skal opbevares i kedlens opstillingsrum. På slutbrugerens betjeningsvejledning kan/skal der påføres adresse og telefonnummer på et servicefirma. Det anbefales hvert andet år at autoriserede teknikere afprøver anlægget for korrekt funktion og økonomisk drift til gavn for personer og miljøet. Senest i forbindelse med afleveringen af kedlen skal installatøren i.h.t. Gasreglementet give slutbrugeren en instruktion i betjening og drift af kedlen. Garanti og ansvar Principielt gælder vores Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Garanti- og ansvarserstatningsydelser er udelukket, hvis de kan føres tilbage til én eller flere af følgende årsager: Forkert anvendelse af anlægget. Uhensigtsmæssig montering, idrifttagning, betjening og servicering af anlægget. Drift af anlægget med defekte sikkerhedsindretninger, eller ved ukorrekt anbragt eller ikke funktionsdygtigt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr. Negligering af anvisningerne i montage- og driftsvejledningen. Egenhændig ombygning af anlægget. Indbygning af ekstra komponenter, som ikke er afprøvet samtidig med anlægget. Ændring af brændkammeret er ikke tilladt. Mangelfuld overvågning af apparatdele, som er udsat for slitage. Ukorrekt gennemførte reparationer. Force Majeure. Skader, som er opstået med fortsat drift trods optræden af en mangel. Ikke egnede brændstoftyper. Mangel på forsyningsledninger. Ikke har anvendt originale -weishaupt- reservedele. Systemdeling ved ikke diffusionstæt varmesystem. 1. Et handlingsforløb med flere trin er gennemnummereret Dette symbol angiver at der skal foretages en kontrol. Dette symbol angiver punkter som skal gennemgås. Forkortelser Tab. Tabel Kap. Kapitel 3

4 2 Sikkerhedsanvisninger Fare ved forkert brug og håndtering af kedlen Weishaupt kedlen er konstrueret i overensstemmelse med gældende normer og retningslinier og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå fare for liv og lemmer for brugeren eller tredie person enten ved forkert benyttelse eller ved beskadigelse af kedlen eller andet materiel. For at undgå skader må kedlen kun bruges til det specifikke formål i sikkerhedsteknisk korrekt stand under hensyntagen til alle anvisninger i denne montage- og driftsvejledning ved overholdelse af inspektions- og vedligeholdelsesarbejder. Enhver uregelmæssighed, som kan have indflydelse på sikkerheden, skal omgående afhjælpes og kontrolleres. Uddannelse af personale Kun kvalificeret personale må arbejde med kedlen. Kvalificeret personale er de personer, som er fortrolige med opbygning, montage, indregulering, idriftsættelse og vedligeholdelse af kedlen, og som til deres arbejdsområde har brug for følgende kvalifikationer: Fagligt kvalificeret og uddannet samt ansat hos en autoriseret VVS-installatør. Har de nødvendige certifikater ved opstart og service som Gasreglementet foreskriver. Fagligt kvalificeret og uddannet samt ansat hos en autoriseret el-installatør. Forholdsregler Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Alle eksisterende sikkerhedsindretninger skal kontrolleres regelmæssigt. Foruden montage- og driftsvejledning skal hvert lands specifikt gældende regler og forskrifter til forebyggelse af uheld respekteres. Specielt skal de pågældende opbygnings- og sikkerhedsforskrifter overholdes. Samtlige sikkerheds- og fareadvarsler på kedlen skal holdes i læsebar stand. Sikkerhedsforholdsregler under normaldrift Kedlen må kun sættes i drift, når alt beskyttelsesudstyr er fuldt funktionsdygtigt. Det anbefales at kedlen kontrolleres og efterses hvert andet år for synlige skader og funktionsdygtighed. Alt efter anlægsbetingelserne skal hyppigheden for eftersyn vurderes. Risiko ved arbejde på elektriske anlæg Alt arbejde vedrørende den elektriske forsyning skal udføres af en faglært elektriker. Kedlens elektriske dele skal efterses i henhold til vedligeholdelsesplanen. Løse forbindelser og forkullede kabler skal øjeblikkeligt udbedres. Ved arbejde på spændingsførende dele skal yderligere en person tilkaldes, som i nødstilfælde kan afbryde for hovedafbryderen. Vedligeholdelse og udbedring ved driftsforstyrrelser Udføre foreskrevne indstillings-, vedligeholdelses- og inspektionsarbejder indenfor den givne frist. Brugeren skal informeres før påbegyndelse af vedligeholdelsesarbejder. Ved al service, inspektions-, og reparationsarbejder skal kedlens spænding afbrydes og hovedafbryderen sikres mod uventet genindkobling. Brændstoftilførelsen afbrydes. Hvis der ved service og kontrol åbnes for tætningsskruerne, skal tætningsfladerne renses grundigt og tilpasses yderst nøjagtigt ved genmontering. Beskadigede pakninger udskiftes. Tæthedsprøve udføres! Flammeovervågnings-indretninger, begrænsningsindretninger, motorer og andre sikkerhedsindretninger må kun repareres af producenten eller dennes bemyndigede. Løsnede skrueforbindelser skal efter genetablering efterses og strammes. Efter afsluttet service funktionsprøves sikkerhedsindretningerne. Indstilling i garager Hvis WTC kedlen skal installeres i en garage skal aftrækssystemet altid udføres som en aftræksløsning type C (rumluftuafhængig) Afstanden imellem gulv og underkant af kedel skal være mindst 50 cm. WTC-kedlen skal beskyttes mod mekanisk påvirkning. Det anbefales at montere en metalbøjle. Betjeningsvejledningen skal være anbragt på et synligt sted og beskyttes imod udefra kommende påvirkninger. 4

5 Sikkerhedsregler ved gaslugt Åben ild slukkes og tænd og sluk på kontakter til lys og elektriske apparater samt telefoner må/skal forhindres. Vinduer og døre åbnes. Gasafspærringshanen lukkes. Beboerne bedes forlade bygningen. Gasselskab og VVS-servicefirma kontaktes. Generelle bemærkninger Installation og tilslutning af gas og aftrækssystem må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør og installeres efter gældende forskrifter og reglementer: Gasreglement afsnit A - Vandnorm - Afløbsnorm - Bygningsreglementet - Stærkstrømsbekendtgørelser samt Arbejdstilsynets krav og publikationer. Inden installation skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse indhentes. Gasegenskaber Lad gasleverandøren angive følgende: Gasfamilie og - gruppe. Wobbetal W ø, brændværdi, max. CO 2 samt gastilslutningstryk. Konstruktionsmæssige forandringer på kedlen Uden tilladelse fra fabrikanten må ingen forandringer, påbygninger eller ombygninger foretages. Alle ombygningsforanstaltninger behøver en skriftlig bekræftelse fra Max Weishaupt GmbH. Defekte dele på kedlen skal straks udskiftes. Ingen ekstra-komponenter må indbygges, som ikke er blevet afprøvet sammen med kedlen. Kun originale -weishaupt- reservedels- og sliddele må anvendes. Ved anvendelse af ikke originale dele gives der ingen garanti for disses holdbarhed, konstruktion, belastning og sikkerhed. Rengøring og bortskaffelse Anvendelse af miljøfarlige stoffer og materialer skal bortskaffes på en forsvarlig måde og må ikke smides ud sammen med dagrenovationen. Rør-gevindforbindelser Der må kun anvendes tætningsmaterialer, som er afprøvede og godkendt af DGP. Enhver brugsanvisning skal overholdes. Tæthedsprøvning Foretages som beskrevet i GR-A afsnit 7. Forbindelsessamlinger pensles med skumdannende midler eller lignende, som ikke forårsager korrosion. Konvertering til anden gas-art WTC en er afprøvet med N-gas eller F-gas. Den er forindstillet til en bestemt gasart afhængig af hvilket land den er bestemt til - se nedenstående tabel. Ved anvendelse med F-gas, anbefales propan. Drift med propan/butan-blanding eller butan er kun tilladt i samråd med fabrikken. En konvertering til anden gasart kræver en ny indregulering (se tillæg) og afmærkningen på typeskiltet. Bestemmelsesland Gasart N-gas(N), Propan (P), ingen Butan (B) Kategori II2ELL3B/P indstillet: 2E 2LL 3P Tilslutningstryk (N): 20 mbar (P): 30 mbar Aftræks type C13X-C33X-C43X-C53X-C63X-C83X-B23-B33 Till. fremløbstemp. 90 C 5

6 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Forskriftsmæssig anvendelse WTC-kedlen er en kondenserende, væghængt gaskedel beregnet for modulerende drift uden en fastlagt nedre temperaturbegrænsning. For ophængning på væg i lukkede rum (udendørs installationer ikke tilladte). Til opvarmning af varmeanlæg på lukkede systemer. Beregnet for drift med balanceret- og splitaftræk (lukket system). Beregnet for drift med forbrændingslufttilførelse fra opstillingsrummet (åbent system). For gasfamilierne N-gas E/H og F-gas B/P. 3.2 Funktion Varmeveksleren består af en korrosionsbestandig støbt aluminiumslegering, vandet strømmer igennem veksleren fra neden og opad i en såkaldt parallelkobling. Forbrændingsluft Forbrændingsluften tilføres enten fra opstillingsrummet (åbent brændkammer) eller gennem et balanceret / splitaftræk (lukket system). Gennem en gas-luft-regulering i gaskombiventilen ved venturirøret bliver forbrændingsluften forblandet med en defineret gasmængde. Blæseren transporterer den homogene gas-luftblanding til forblandepladens fordeler. Strålingsbrænder Den overophedningssikre strålingsbrænder består af et højbelastbart metalvæv (Fecralloy). Flammeovervågningen sker ved hjælp af tænd- og overvågningselektroden via kontrolkassen. Optimal udnyttelse af den varme røggas Varmeveksleren er konstrueret således, at hvis vandet i varmeanlægget kommer retur til kedlen ved en tilstrækkelig lav temperatur, vil den latente varme som er bundet i røggassen blive udnyttet og dermed opnår kedlerne en særdeles høj nyttevirkning. Udledning af kondensat Den kondensat der opstår ved kondenserende drift bliver ført til kedlens vandlås og videre til afløb med det almindelige spildevand. Komponenterne (der er vist WTC 60) Aftrækssystemer Efter at være kommet ud af varmeveksleren føres den nedkølede røggas ud i aftrækssystemet. Weishaupt aftrækssystem WAL... giver mulighed for forskellige installationsmåder. Montage- og driftsvejledning WAL skal overholdes. Sikkerhedsanordning En integreret røggastemperaturbegrænser (max.120 C) og en vandmangelsikring (tryksvigt <1 bar) kobler kedlen ud. Bemærk: 6 I WTC 45 N/F B består varmeveksleren af 4 støbte aluminiumselementer Returløb 11/4 2 Gastilslutning med forskruning. 3 Kondensatudløb, vandlås med slange Ø21/25 4 Fremløb 1 1/4 5 Regulerings- og fyringsautomat MCBA 6 Renseåbning 7 Prøvestudse 8 Venturirør 9 Blæser 10 Udluftningsskrue 11 Serviceåbning 12 Gaskombiventil 13 Gastilslutningsforskruning 14 Gasmangelsikring 15 Tilslutningsstuds aftrækssystem 16 Strålingsbrænder 17 Tænd-/ioniseringselektrode 18 Skueglas 19 Vandtrykvagt 20 Fremløbsføler 21 Varmeveksler 22 Returløbsføler 23 Røggastemperaturføler 24 Nettrafo 25 Manometer 26 Klemrække el-tilslutning

7 3.3 Forudsætninger Leveringsomfang Den driftsklare kedel leveres pakket i et karton. Følgende dele medleveres løst: Brugerdokumentation med omslag i klar plast Plast vandlås med kondensatslange Automatisk luftudlader (udskiftningsdel) Gas-forbindelsesforskruning Vægbeslag til kedelophængning Krav til opstillingsrummet Opstillingsrummet skal være frost- og fugtfrit samt opfylde de krav som stilles i: Bygningsreglementet Gasreglementet Drift med åbent brændkammer Forbrændingsluften skal være fri for aggressive stoffer (halogen, klorid, florid osv.) og fri for forureninger (støv, byggematerialer osv.) Gaskedlen må ikke være i drift, så længe der stadig udføres bygningsarbejde i opstillingsrummet. Vigtigt! - garanti ved udskiftning af kedel Hvis forbrændingsluften bliver ført til kedlen gennem en skorsten som tidligere har været anvendt til en oliekedel eller fastbrændselskedel, skal skorstenen ubetinget renses. Hvis kedlen skal monteres på et eksisterende anlæg, skal dette gennemskylles grundigt inden kedlen bliver tilsluttet, for at fjerne rust, snavs, slam o.lign.. Disse aflejringer kan nemlig nedsætte kedlens funktion samt medføre skader og større slitage. I særlige svære tilfælde skal der monteres en slamudskiller i returledningen til kedlen. Aftræk i eksisterende skorsten På grund af indholdet af vanddamp i røggassen med en fortsat kondensation i skorstenen til følge, må kondenserende kedler kun tilsluttes skorstene, som er fremstillet af materiale, der er upåvirkeligt af fugt. Specielt ved rumluftuafhængig drift forudsættes en grundig rengøring af den eksisterende skorsten. Rengøringen skal kontrolleres. Vær opmærksom på: Urenheder i tilførslen af forbrændingsluft kan føre til kedelstop og forpufning. Billede af emballage Uhindret forbrændingsluft weishaupt Eksempel på aftræk ført i skorsten weishaupt Åbent forbrændingskammer Friskluftåbninger må aldrig afspærres eller blokeres! 7

8 4 Montage 4.1 Sikkerhedanvisning til montage Anlægget kobles spændingsløst fra Før påbegyndt montage skal hoved- og nødafbryder, samt netafbryder afbrydes. Tilsidesættelse af denne regel kan forårsage stød med alvorlige kvæstelser til følge. FARE 4.2 Levering, transport, opbevaring Emballage i transportkarton WTC en leveres komplet med tilbehør i en stabil kartonemballage. Transport og opbevaring Må kun transporteres i karton. Overhold transportanvisningen på emballagen. WTC en må kun tages ud af kartonen når den ligger på gulvet (2 personer). Stil ikke WTC en på gas- eller vandtilslutningerne Vær opmærksom på tilladte omgivelsesbetingelser (se kap. 8.3). 4.3 Forberedelse til montage Vægmontering i opstillingsrum En mindste afstand til brændbare bygningsmaterialer skal ikke overholdes ved indbygning, fordi overfladetemperaturen forbliver under 60 C. WTC en fastgøres med et ophængningsbeslag til væggen. Vær ved fastlæggelse af placeringen opmærksom på følgende punkter: af servicetekniske grunde skal der overholdes en sideafstand til skabe o.lign. på ca. 50 mm. Udførelse til eksisterende røggasføringer (gl. skorsten) (tag hensyn til loftsafstand). Der skal være min. 25 cm over kedlens inspektionsåbning. Tilpasning efter evt. eksisterende frem- og returledninger. Vandlås-udløb til spildevandsledning. Luftskrue fjernes og udskiftes med den i kartonen vedlagte automatiske luftudlader. Vægafstand justeres med afstandsholderne, som sidder på bagsiden af kedlen. Montage for vægophængning Justering 4.4 Tilslutning på vandsiden Anvendelse i lukkede varmesystemer Frem- og returledninger tilsluttes (Ledningerne spules først godt igennem). På kedlens fremløb skal der monteres en kontraventil foran cirkulationspumpen på pumpens trykside (vandets strømningsretning). Slamudskiller eller filter monteres (hvis påkrævet). Ekspansionsbeholder monteres på returløb til kedlen. Sikkerhedsventil indbygges. Varmtvandsbeholder og varmekredse tilsluttes. Kedelpåfyldnings- og tømmehane indbygges. 8

9 4.5 Påfyldning af vand Gennemskylning af varmeanlægget Før den første påfyldning af vand skal anlægget skylles grundigt igennem, således at fremmedlegemer bliver fjernet. Glødeskaller, rust, skærespåner, slam o.lign. kan indskrænke driftssikkerheden. Påfyldning af vand: Slangen udluftes (fyldt med vand) ➊ LUKKET; ➌ LUKKET! Slangen spændes fast ved ➊ og løst ved ➋ ➊ åbnes indtil der løber vand ud ved ➋ ➋ spændes fast Efterfyldning af vand på varmeanlægget ➊ åbnes ➌ åbnes indtil trykket er i det ønskede område ➌ og ➊ lukkes Varmeanlægget og radiatorer udluftes. Specielt ved anvendelse af en WTC i tagvarmecentraler skal der derudover indbygges en automatisk luftudlader i returløbet. Påfyldningshane ved returløbsrør Tilslutning til koldt vand ➊ ➋ ➌ returløb Fremløb Der må ikke anvendes tilsætningsstoffer i vandet som skal påfyldes varmeanlægget! Der må ikke anvendes frostbeskyttelsesmidler, inhibitorer eller andre kemiske tilsætningsstoffer. Vandet til påfyldning skal være af drikkevandskvalitet. Gulvvarmesystemer af ikke ilt-diffusionstætte plastrør kan kun tilsluttes gennem separate varmevekslere. Checkliste i kap. 5.1 skal overholdes! Eksempel på anlægsprincip Forenklet anlægseksempel Ved anlæg hvor der er tvivl om de hydrauliske forhold, som f.eks. vandmængder, tryktab o.lign. anbefales det at montere en blandepotte og kedelkredspumpe (primærkreds). Hydrauliske anlægsdiagrammer kan rekvireres på fabrikken efter behov. B1 ϑ A6 ϑ VK HK11 WTC 45/60 1 Net M1 3 4 M3 A6 Digitalregulator WRD R3.0 B1 Udeføler (NTC) B3 Varmtvandsføler (NTC) M1 Pumpe varmekreds VK1 M3 Påfyldningspumpe varmt vand M7 Cirkulationspumpe B3 ϑ WAS varmtvandsbeholder M7 Koldtvandssikkerhedsgruppe efter DIN Differenstrykoverstrømningsventill 3 Sikkerhedsgruppe, anlægsafhængig dimensionering 4 Kappeventil, afspærring kun ved service af ekspansionsbeholderen 9

10 4.6 El-tilslutning El-installation (fagmanden) Bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, samt de stedlige el-selskabers forskrifter skal overholdes. FARE Hoved- og evt. en nødafbryder På den externe hovedafbryder til varmeanlægget skal der mindst være 3 mm kontaktafstand. Begge kontakter skal anvendes i serieforbindelse. Tilslutning i.h.t. el-diagram, klemmerne 26/27. El-tilslutning 230 V, 50 Hz WTC-kedlen er fortrådet - klar til tilslutning. El-tilslutning må kun udføres af el-uddannede fagfolk. Sikring og hovedafbryder til varmeanlæg efter eldiagram kap. 4.6 Tekniske data kap Tilslutning i.h.t. el-diagram. Tilslutningsklemmer ➀ ➁ ➂ ➃ ➈ ➄ ➅ ➆ ➇ ➀ Interface-print for WRD R 3.0 og kaskadekobling ➁ Regulerings- og fyringsautomat MCBA ➂ Tilslutningsklemrække ➃ Visnings- og betjeningsdisplay ➄ Relæprint ➅ Kabelgennemføring med trækaflastning ➆ Netafbryder ➇ Sikring ➈ LED fejl Ledningsføring sikkerhedsindretning Interface-print anvendes i forbindelse med kaskadeanlæg, sammen med WRD R 3,0 (clip-in). Gasmangelsikring Vandmangelsikring 10

11 El-diagram A1 MCBA 1451 V3.2 L N N P PE P P ~ 24V X3 X2 X1 AM3-2 Max.10A gl GN OG GN OG 230V 24V 2x2AF 4A gl X1 X2 X3 X4 X5 X7 X8 X6A X6B X7 X8 X9 X10 B6 B8 B9 M ϑ ϑ ϑ 6,3AT M12 Blæser 230 V ved WTC60 S11 S12 Relæprint A4 T1 T2 Y1 A5 Display A3 X7a X20 L2 L S1 F1 F10 S10 L1 N 2 3 N N 4 N L N PE L N PE 230V 1/N/PE 50Hz M3 M M 1 ~ 1 ~ Cirk. pumpe varmekreds M11 Ladepumpe varmtvandsproduktion M3 H1 Y10 P1 WUT ( lus fjernes) A6 ϑ ϑ B3 B1 A B WRD R3 Brænder on/off * A B * Brænder aktiv = åben kontakt (ekstra tilbehør) M3 Oversigt A1 Regulerings- og fyringsautomat MCBA A3 Display A4 Clip-in Interface A5 Relæprint AM3-2 A6 Filter B1 Udeføler B3 Varmtvandsføler B6 Fremløbsføler B8 Returløbsføler B9 Røggastemperaturføler F1,F10 Sikring H1 Kontrollampe fejl L1/L2 Lysdiode grøn/rød M3 Ladepumpe varmt vand M11 Pumpe, kedel eller varmekreds1 M12 Blæser P1 Måleinstrument 0-10V passende til 1-10mA ioniseringsstrøm S1 WTC - afbryder S10 Hovedafbryder S11 Gasmangelsikring min. S12 Vandmangelsikring T1 Tænd- og overvågningselektrode T2 Trafo Y1 Gaskombiventil Y10 F-gas-ventil X1 Tilledning MCBA/cirkulationspumpe X1(A5) Tilslutning H1 X2 Tilslutningsstik M12, S11, Y1 X2(A5) Tilslutning Y10 X3 Tilslutning føler X3(A5) Tilslutning M3 X4 Tilslutning brænder ind/ud X5 Tilslutning Bus X7,X8 Tilslutning fladbåndsforbindelse X7-A(A3) Tilslutning fladbåndsforbindelse X9 Tilslutning tændelektrode X10 Tilslutning trafo X20 Tilslutning LED 11

12 4.7 Tilslutning på gassiden Gasinstallation må kun foretages af fagfolk! Gasreglementets krav skal overholdes. Gasarmatur Henvisning Vedlagte forskruning til gasforbindelsen skal monteres ved WTC ens gastilslutningsrør. Til denne forskruning kan man anvende alle gashaner i Weishaupts tilbehørsprogram Vinkel - og ligeløbende udførelse med eller uden termisk afspærring Gasværdier Man skal undersøge hos det regionale gasselskab, hvilken gaskvalitet der er på opstillingsstedet. Wobbeindex W Ø skal kontrolleres i overensstemmelse med den gældende gasfamilie: N-gas E/H mbar (DK) N-gas LL mbar F-gas B/P mbar (DK) F-gas B/P 42, ,5 mbar (DE,AT,CH) F-gas B/P mbar in (CH) Ved højere gastilslutningstryk skal der monteres en ekstra gastrykregulator før WTC en. Ved mindre gastryk skal man henvende sig til gasleverandøren. WTC-kedlen må ikke tages i brug. F-gas sikkerhedsventil Ved drift med F-gas under jordniveau anbefales det at anvende en ekstra sikkerhedsmagnetventil i gastilførselsledningen for at forhindre en gasophobning på monteringsstedet. Sikkerhedsmagnetventil Tilslutning i.h.t. diagram klemme 7 / N 12

13 4.8 Aftrækstilslutning Aftræksløsninger WTC-kedlen har på oversiden en balanceret aftrækstilslutning ø100/150. Røggassen kan føres bort gennem et aluminiumsaftræksrør, der er temperatur- og korrosionsbestandigt. Aftrækstilslutning I en eksisterende skorsten Gennem ydervæg - vandret balanceret Taggennemføring - lodret balanceret Forbrændingsluften kan tilføjes: Fra opstillingsrummet (åben forbrændingskammer) Balanceret aftræk, vandret ell. lodret Gennem eksisterende skorsten Til aftræksrøret må der kun anvendes aftrækssystemer, som er godkendt sammen med kedlen. Weishaupt aftrækssystem WAL indeholder godkendte byggesæt og enkeltkomponenter. Se montage- og driftsvejledning WAL... Aftrækket skal være tæt. Tæthedsprøve gennemføres. Ved rumluftuafhængig drift foretages tæthedsprøvningen med en O 2 -måling direkte i den kondenserende kedels brændkammer. Slangen ➃ stikkes ind i målestedet for friskluft og trækkes igennem ringspalten ➁ til den er inde i brændkammeret Målested for friskluft tætnes Målesonde ➄ stikkes ind i slangen ➃ Forplade til brændkammer sættes på Gaskedlen sættes i drift i skorstensfejerstilling og ved max. last herefter gennemføres O 2 -målingen. Måletiden skal vare mindst 5 min. Differencen til O 2 -værdien af omgivelsesluften må/skal være højst 0,4 %. Kondensatudledning i spildevandssystemet WTC-kedlens kondensat opfylder de krav, der bliver stillet til udledning af kondensater i spildevandssystemer i huse i.h.t. Afløbsnorm DS 432 og evt. stedlige myndigheders krav. Selve afledningen skal der i givet fald ansøges om hos de pågældende miljømyndigheder. Hvis kedlen i overvejende grad kører i et ikke kondenserende område, skal vandlåsen altid være fyldt med vand. Med en tom vandlås kan røggassen trænge ud denne vej. Vandlåsen skal fyldes med vand - evt. skal der efterfyldes ved røglugt. FARE Hvis der ikke er vand i vandlåsen, kan der strømme røggas ud i opstilingsrummet. Ved længere tids stilstand eller drift på anlæg med høj returløbstemperatur (> 55 C) skal vandlåsens vandstand kontrolleres. ➀ Aftrækstilslutning ➁ Aftræksmålested ➂ Aftræksmåleapparat ➃ Luftindsugningstemperaturføler Tæthedsprøvning ➀ ➃ ➀ ➁ ➃ ➂ ➀ Kedeltilslutning (tilbehør-nr ) ➁ Målested for friskluft ➂ Røggasmålested ➃ Slange ➄ Målesonde ➂ ➁ ➄ 13

14 5 Idriftsætning og drift 5.1 Sikkerhedsanvisning til første idriftsættelse Den første opstart, idriftsættelse og indregulering af kedlen må kun udføres af personer som er i besiddelse af de nødvendige certifikater som der kræves i.h.t. Gasreglementet. Alle regulerings-, styrings- og sikkerhedsindretninger afprøves for korrekt funktion. Dette gør sig også gældende ved konvertering. Derudover skal gældende regler for tilslutning, fortrådning, berøringsbeskyttelse og forsikring af elektriske strømkredse, kontrolleres. 5.2 Tæthedsprøvning med luft 5.3 Funktionsprøvning uden gas Tvungen drift - min.-/ max.belastning Gas-tilslutningstryk ved max.belastning CO 2 /O 2 -forbrændingsværdier 5.5 Ydelsesmåling Checkliste ved første idriftsættelse Varmeanlæg og kedel skal være tilstrækkelig påfyldt vand og udluftet. Blandekredse og (radiator)-ventil skal være åbne. Cirkulationspumpe/ladepumpe skal være tilkoblet. Aftrækssystemet skal være rent og frit. Der skal være et korrekt målepunkt for røggasmåling. Der skal være tilstrækkelig tilførsel (forbrændingsluft) af friskluft (ved åbent forbrændingskammer). Gasledningen er udluftet (kun gas i rørene) Sikre at varmeanlægget kan aftage varme - ved indregulering. Bemærk! Yderligere anlægsbetinget kontrol kan være nødvendig. Bemærk derfor driftsforskrifterne for de enkelte komponenter 5.2 Tæthedsprøve med luft Ved tæthedsprøvning skal gas-kuglehane og gas-kombiventil være lukkede. Tæthedsprøvning skal gennemføres ved hvert servicebesøg. Resultatet af tæthedsprøven skal indføres i indreguleringsrapporten. Tæthedsprøvning Skruerne i målestudsen Pe drejes en omgang for åbning. Tæthedsprøveapparat på målestuds Pe. Håndpumpe med T-stykke tilsluttes ( hvis tæthedsprøve foretages som på billedet). Prøvetryk opbygges Mindst 40 mbar, max. 60 mbar. Trykfald indenfor 5 min. max. 1 mbar. Ydre utætte steder kan lokaliseres med pensling med sæbevand eller ved anvendelse af en læksøgespray. Der må ikke forekomme skumdannelse. Afspærringsventilen skal tages med i afprøvningen. 5.3 Funktionsprøvning uden gas Kuglehanen skal være lukket. Den elektriske fortrådning skal kontrolleres. Der skal være vandtryk tilstede (> 1bar). Display-visning Tæthedsprøveapparat med håndpumpe tilsluttes ved målestuds Pe. Pumpens min. op til det endelige driftstryk. WTC indkobles, funktioner kontrolleres Ventetid for sikkerhedscheck/reguleringscheck Forudluftning ca. 5 sek. Tænding ind, efter 0,3 sek. åbner gas-magnetventilen. Sikkerhedstid 5 sek, trykket falder i armaturet - gas-magnetventilen lukker. Visning på display: [ E ] [ 26 ] skiftevis til [ 9 ] [ aktuel temperatur ] LED lyser grøn 10 minutter ventetid til ny start eller tryk på reset Reset-genindkobling og en ny start begynder. 14

15 5.4 Kedel indregulering Idriftsætning til indregulering WTC-kedlen er forindstillet fra fabrikkens side. Men den korrekte indregulering skal foretages på opstillingsstedet. Luftmængden er bestemt af blæserensomdrejningstal. Gasmængden skal justeres efter CO 2 /O 2 - indholdet. Rækkefølgen er som følger: Tilslutningstrykket på målestuds Pe CO 2 /O 2 - indholdet ved max.belastning CO 2 /O 2 - indhold ved min.belastning CO 2 /O 2 - målingen reguleres/justeres i trin, monter forpladen til brændkammeret løst men tæt og foretag derefter målingen. Måle- og indstillingspositioner ➂ ➀ ➁ ➀ Målestuds Pe ➁ Indstillingsskrue for max. last (Skruetrækker) ➂ Indstillingsskrue min. last (SW5) Tvungen drift - min. / max. belastning Regulerings- og fyringsautomat MCBA Styringen af WTC-kedlen sker ved hjælp af regulerings- og fyringsautomaten MCBA. Ved hjælp af funktionstasterne kan man vælge indstillinger, der vises i displayet. + Holdes inde i 2 sek. = Max.last mode + i display vises der et [ H ] + Holdes inde i 2 sek. = Min.last mode i display vises der et [ L ] + Holdes inde i 2 sek. = modulation + eller Efter ca. 15 minuter bliver der automatisk koblet over på normaldrift (modulation). Hvis displayet viser driftspunkt 6 eller 8, er dettte muligt. Display reset mode step store + Først trykkes på reset -tasten, vent 1 minut Gastilslutningstryk ved max. belastning Måling af tilslutningstryk ved målestuds Pe Det korrekte tilslutningstryk er en forudsætning for de efterfølgende målinger/indstillinger. Måling af tilslutningstryk Gashanen åbnes. Kedlens forplade tages af. Løsn skruen i målestuds Pe, drejes ca. en omgang. Slangen fra U-rør eller måleapparat sættes på. Efter målingen spændes skruen i målestudsen og tæthedsprøves. 15

16 5.4.3 CO 2 /O 2 -indhold ved max. belastning - indstilles med skruetrækker Indstillingen må kun udføres i driftsvarm tilstand. Efter endt indstilling skal CO 2 /O 2 -indstillingen afprøves endnu engang ved gentagne start af min. - og max. last. CO 2 /O 2 -måleapparatet stikkes ind ved røggasmålestudsen. Indstillingsværdier CO 2 /O 2 -indstillingsværdier uden forplade % N-gas H F-gas B/P Max. belastning 8,8/5,2 10,5/4,9 Kedlen sættes på tvungen max.ydelse (se kap ) Måling uden forplade CO 2 /O 2 -indholdet indstilles med en drosselskrue (5) Højredrejning = mindre mængde af gas/co 2. Kontrol-måling med forplade CO 2 /O 2 -indholdet kontrolleres, måleværdier noteres ned. CO 2 /O 2 -indstillingsværdi med forplade % N-gas H F-gas B/P Max. belastning 8,9/5,0 10,6/4,8 Måleværdi [ ] [ ] [ ] CO 2 /O 2 -indhold ved min. belastning - indstilling med umbraconøgle SW 5 Min. indstillingen er afhængig af max. belastningen. Derfor skal denne indstilling altid foretages efter målingen af max. belastningen. Kedlen sættes på tvungen min.ydelse (se kap ) Målinger uden forplade Dækskrue fjernes, trykindstillingsskruen (2) sidder under denne. CO 2 /O 2 - indholdet indstilles med trykindstillingsskruen (2). Venstredrejning = mindre mængde af gas/co 2. Dækskruen monteres igen ovenpå trykindstillingsskruen (2). Kontrolmåling med forplade CO 2 /O 2 - indholdet kontrolleres, måleværdier noteres ned. Indstillingsværdier min. belastning CO 2 /O 2 -Indstillingsværdier uden forplade % N-gas H F-gas B/P Min.belastning 8,6/5,6 10,2/5,4 CO 2 /O 2 -indstillingsværdier med forplade % N-gas H F-gas B/P Min.belastning 8,7/5,4 10,3/5,2 Måleværdi [ ] [ ] [ ] Kompakt-gasmagnetventil VK 8125 V Gaskombiventilen indeholder følgende komponenter: 2 ventiler i ventilgruppen B + B Snavssamler (si) Nultryk-servoregulator 1:1 Henvisning Indstillingsskrue max. belastning ➄ Indstikningsdybde N-gas WTC 45/60 11 mm (ved denne indstilling opnår man en næsten korrekt indregulering af forbrændingskvaliteten) Kompakt-gasmagnetventil ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➀ Tilslutningsstik med integreret ensretter ➁ Indstillingsskrue min. belastning ➂ Målenippel Pe ➃ Målenippel Pa ➄ Indstillingsskrue max. belastning 16

17 Notater 17

18 5.6 Styring/Regulering på display 3 menuer for slutbrugeren: Ved at trykke på tasten mode de tre første visnings- og indstillingsmenuer kan man bladre sig igennem Driftsmenu (Standardvisning) Indstillingsmenu (generel indstilling) Spørgemenu (visning af aktuelle værdier) Ekstra menuer for service: (kun efter indlæsning af service-koden) Indstillingsmenu 1...P. (Service-instilling) Tacho-menu Fejlmenu - hvis der forekommer fejl Betjening af funktionstaster: Servicekode 33 kun for fagmanden Denne servicekode skal ikke oplyses til forbrugeren, da fejlindstillinger i serviceparameteret kan medføre flere driftsforstyrrelser. mode + trykkes ind samtidig, og eller + tast værdi 33 trykkes ind for at lagre de indstillede værdier store Visning blinker 2 gange som bekræftelse mode step trykkes ind for at aktivere servicekoden mode = Valg af menu step + = Bladre funktion i trin = Værdier kan hæves = Værdier kan sænkes reset store mode = Lagring af instillede værdier = Aktivere de valgte værdier mode step store + reset = Til reset, genindkobling efter fejl mode step store Driftsmenu Standardvisning / normalvisning mode Efter 15 min. uden betjening går kedlen automatisk tilbage til normalvisning. 18 reset mode step store + Det er ikke muligt at foretage ændringer, når kedlen er sat på H L = High = Low se 5.2 Tvungen drift - min./max. belastning Fejlvisning (se fejlmeddelelse kap. 6.1) En fejl vises med blinkende tal. LED blinker rød. aktuel fremløbstemperatur Driftspunkt: 0 Standby, ingen varmekrav 1 Forudluftning 2 Tænding 3 Varmedrift - varmeanlæg 4 Varmtvandsproduktion (eks.varmtvandsbeholder) 5 Afvent bekræftelse af blæserens omdrejningstal 6 Kedlen er udkoblet under varmedrift p.g.a. fremløbstemperaturens set-punkt incl. udkoblingsdifferens er opnået 7 Pumpens efterløbstid - opvarmning varmeanlæg 8 Pumpens efterløbstid - varmtvandsproduktion 9 Temperatur T f opnået ved varmtvandsproduktion E Kedlen er ude af drift p.g.a. intern udkobling E 18 Fremløbstemperatur >95 C E 19 Returløbstemperatur >95 C E 24 Forbyttede frem-/returfølere E 25 Temperaturstignings-hastigheden for stor E 26 Intet gastryk, vandtryk <1 bar E 30 Temperaturdifferens imellem frem- og returløb >35 K E 52 Røggastemperatur 5K under tilladelig max. røggastemperatur E 65 Blæserens startomdrejninger - ikke nået H Test - tvungen max. belastning L Test - tvungen min. belastning

19 5.6.2 Indstillingsmenu Generelle indstillinger Her foretages de indstillinger, der er nødvendige for slutbrugeren. Fagmanden kan benytte en servicekode. reset mode step store + mode step store + Indstillingsværdier Linie: Følgende fremkommer på displayet: 1. Indstilling af varmtvandstemp. T vvsetpunkt 60 C 2. Varmtvandsproduktion ind/ud (02)* 3. Pumpen kobles ud efter den indstillede efterløbstid TF max. fremløbstemp. for opvarmning 75 C kan kun nås via servicekode: 5. Fodpunkt fremløbstemperatur (35)* 20 C 6. Min. udetemperatur -15 C 7. Sommerudkobling (35)* 00 C 8. Natsænkning 20K (virker kun med koblingsur eller urtermostat) *(Anbefalede indstillinger når kedlen monteres med udeføler og uden digitalstyring WRD R 3.0)...Specielle parametre, se parameterliste kap. 5.9 Anlægsspecifik indstilling 5...P. Indstillinger kun til fagmanden Spørgemenu Visning af aktuelle værdier til indregulering Under denne menu kan der spørges på aktuelle temperaturer og hastigheder. Disse værdier er en hjælp for den erfarne fagmand ved optimering. reset mode step store + aktuel værdi Linie: Blinkende punktum: 1. Fremløbstemperatur 2. Returløbstemperatur 3. Varmtvandstemperatur 4. Udetemperatur 5. Røggastemperatur 6. Setpunkt-fremløbstemperatur 7. Stigningshastighed på fremløbstemp. i C/sek. 8. Stigningshastighed på returløbstemp. i 0,125 C/sek. 9. Stigningshastighed på varmtvandstemp. i 0,125 C/sek. mode step Negative værdier Et punktum efter det tredie ciffer kendetegner negative værdier, f.eks. er lig med -4 C Værdier med 3 cifre mellem 99 og 199 Et punkt efter det andet ciffer kendetegner værdier mellem 99 og 199, f.eks. er 2.3 lig med 123 (punktum er lig de første 100) 19

20 5.6.4 Tacho-menu - kun med service-kode valgt værdi reset Kendetegn: Visning skifter med de første 2 cifre ; (tusinde/hundrede)......de sidste 2 cifre ; (tiere/enere) mode mode step store + Eksempel: 4183 min -1 [ ; ] [ 41 ] [ ; ] [ 83 ] mode Fejlmenu - kun med service-kode Sidste driftsfejl dokumenteres Under fejlmenu kan de aktuelle anlægsdata aflæses, der var ved den sidste driftsfejl. Disse koder hjælper den erfarne fagmand til afhjælpning af fejl. reset lagret værdi Linie: Blinkende tal: 1 Fejlnummer (se fejlvisning kap. 6.1) 2 Driftspunkt (se driftsmenu kap ) 3 Fremløbstemperatur 4 Returløbstemperatur 5 Varmtvandstemperatur 6 Udetemperatur mode step store + mode step Interface til PC Via en PC og et tilhørende program kan følgende funktioner gennemføres. Fejl arkiveres Data registreres Kedelfejl lagret på database kan slettes Parameter aflæses og ændres Negative værdier Et punkt efter det 3. ciffer angiver negativ værdi f. eks. betyder C Trecifrede tal mellem 99 og 199 Et punkt efter det andet ciffer angiver tal mellem 99 og 199. f.eks. 2.3 betyder 123 (punktum er lig de første 100) 20

21 5.7 Kedelstyring Betjeningselementer WTC-kedlen indeholder følgende betjeningselementer: Kedel - tænd/sluk ➀ Apparatsikring ➁ Vandtryk -manometer ➂ Regulerings- og fyringsautomat MCBA Kedlens regulerings- og fyringsautomat MCBA indeholder både styringen af brænderen og reguleringsfunktionen af kedlen og de eksterne tilsluttede komponenter. Displayet med funktionstaster er indbygget i fronten på kedlen. Kedlen arbejder efter en konstant indstillet temperatur (princip som en kedeltermostat), men kan udvides med forskellige tilbehør: Betjeningselementer ➀ ➁ ➂ Regulerings- og fyringsautomat MCBA Udeføler Digitalregulator WRD R 3.0 / WRD M 3.0 Digital-urtermostat WUT for natsænkning og konstant rumregulering uden digitalregulator WRD Eksternt ur for natsænkning uden WRD Tilslutningsmulighederne fremgår af el-diagrammet. Funktionsforløb: Ved varmekrav er forløbet som følger: Sikkerhedscheck ca. 15 sek. Forudluftningstid ca. 5 sek. Sikkerhedstid ca. 5 sek. Flammeovervågning via ioniseringselektrode Efter 5 forgæves startforsøg kobler regulerings- og fyringsautomaten MCBA på fejl - displayvisning [ 2 ] [ 02 ]. LED blinker kraftigt rød Ionisationsstrøm med V-meter Funktionsafprøvning flammeovervågning: med voltmeter V= Klemme 12 og stel. Normalvisning ca. 6 V (N-gas/F-gas P). Ved drift skal der mindst være ca. 3 volt. ( V= svarer til ca µa ioniseringsstrøm) Tænd- og overvågningselektrode Henvisning til servicemontør: Bøjede tænd- og overvågningselektroder udskiftes (må ikke rettes ud). Tænd- og overvågningselektrode Ioniseringsstrøm måles. 3,5 ± 0,

22 5.8 Reguleringsmuligheder med MCBA Den optimale modulation på WTC en er kun mulig i forbindelse med digitalregulator WRD R 3.0. Til enkle reguleringsopgaver tilbyder regulerings- og fyringsautomat MCBA følgende reguleringsmuligheder: Varmtvandsproduktion - ladefunktion Konstant fremløbstemp. - regulering /udeføler Regulering af fremløbstemp. afhængig af udetemperaturen - med udeføler Behovsafhængig regulering med rumtermostat WUT Udetemperaturregulering med rumtermostat WUT WTC med digitalregulator WRD R 3.0 Parametrene i indstillingsmenu er allerede indstillet fra fabrikken. Fabriksindstilling må kun ændres i særlige tilfælde! Funktion WRD R 3.0 Efter tilslutning af WRD R 3.0 udfører regulatoren en selvtest, som tager ca. 60 sek. Først efter ca. 30 min. kan den korrekte rumtemperaturvisning aflæses på displayet Varmtvandsbeholder - varmtvandsproduktion- ladefunktion Varmtvandsproduktionen begynder når temperaturen i beholderen er blevet målt lavere end den ønskede/indstillede varmtvandstemperatur. Mens kedlen producerer varmtvand er varmedriften til varmekredsen udkoblet. Indstillingsparameter: 1. Indstilling af den ønskede varmtvandstemperatur T V V setpunkt kan stilles imellem ( C) Kedlen modulerer efter fremløbstemperaturen (T F ). Fremløbstemperaturens-setpunkt er beregnet udfra den ønskede varmtvandstemperatur + temperaturforhøjelsen som er sat under parameter H. (15K) Ladepumpen (ekstern) skal forbindes efter el-diagrammet klemmerne 5/N/PE. Diagram varmtvandsproduktion Konstant-fremløbstemperaturregulering - uden udeføler eller rumtermostater [ C] Fremløbstemperatur WTC V V - Temperatur Kedeltemperatur Varmtvandstemperatur 5K Koblingsdifference Brænder IND UD IND UD IND WTC= 75 C setpunkt T V V = 60 C setpunkt Tid [ h ] Dette er den simpleste løsning, kedlen modulerer op til den indstillede max. fremløbstemperatur. Afhængig af varmebehovet, kan det være nødvendigt at ændre den valgte max. fremløbstemperatur. Der kan som tilbehør monteres et kontakt-ur i betjeningspanelet og derved bliver det muligt at programmere opvarmnings- og sænkningsperioden. Diagram fremløbstemperatur Indstillingsparameter: 3. Varmedrift, pumpen er konstant løbende * 4. Valg af max. fremløbstemperatur-indstilling (T Fmax ) 8. Parallelforskydning af fremløbstemperaturen max. når kedlen skal i sænkningsperiode (natsænkning) *) Pumpen konstant løbende, for at sikre anlægget mod frost. Under Indstillingsmenu for fagmand trin 8, kan man parallelforskyde den max. fremløbstemperatur i sænkningsperioden i områder fra 0 til 80K (anbefaling: 20K) derved reduceres den max. fremløbstemperatur i sænkningsperioden med den indstillede værdi. I stedet for kontakt-uret er det også muligt, at anvende en rumtermostat med digitalur WUT 1.0. Her kan man vælge en høj komforttemperatur (30 C max.) i opvarmningsperioderne, tilsvarende en lav rumtemperatur i sænkningsperioderne (5 C min.). Lus fjernes - se el-diagram. Bemærk montage- og driftsvejledning WUT 1.0 Fremløbstemperatur [ C ] F Tmax Parallelforskydning Opvarmning dagdrift Sænkning natdrift Tid [ h ] 22

23 5.8.3 Regulering af fremløbstemperaturen afhængig af udetemperaturen - med NTC-udeføler Afhængig af den aktuelle udetemperatur bliver WTC ens fremløbstemperatur reguleret efter den indstillede/valgte varmekurve. Parameter i indstillingsmenuen: 3. Pumpe med efterløb Den ønskede max. fremløbstemperatur T Fmax ved min. udetemperatur T Umin 5. Fodpunkt for fremløbstemperatur T Ffod ved en udetemperatur på 22 C (anbefalet 35 C) 6. Min. udetemperatur, som max.fremløbstemperatur (parameter 4.) er blevet valgt efter. 7. Sommerudkobling 8. Parallelforskydning fra T Fmax ved sænkningsdrift Under Indstillingsmenu for fagmand trin 8, kan man parallelforskyde den max. fremløbstemperatur i sænkningsperioden i området fra 0 til 80 K. Fremløbstemperaturens indentifikationsfelt Fremløbstemperatur T F [ C ] TFmax T Ffod Parallelforskydning for natsænkning T Umin Udetemperatur T U [ C ] Fremløbstemperatur afhængig af udetemperatur I stedet for kontakt-uret er det også muligt at anvende en rumtermostat med digitalut WUT 1.0. Her kan man vælge en høj komfort-temperatur (30 C max.) og tilsvarende en lav rumtemperatur i sænkningsperioderne (5 C min.). Montage- og driftsvejledning WUT 1.0 skal følges Udeføler skal sættes fast i.h.t. diagram klemme 22/23. Fremløbstemperatur T F [ C ] Opvarmning dagdrift Parallelforskydning Sænkning natdrift T F Tid [ h ] Drift med digital ur-termostat WUT 1.0 Den ønskede max. fremløbstemperatur T Fmax vælges i indstillingsmenuen. Kedlen modulerer til den angivne max. fremløbstemperatur T Fmax og bliver efter behov ind- og udkoblet af den digitale ur-termostat. Parameter i indstillingsmenu: 4. ønskede max. fremløbstemperatur T Fmax 8. Parallelforskydning fra T Fmax ved sænkningsdrift d for rumtermostat Fremløbstemparaturkurve Fremløbstemperatur T F [ C ] Koblingsdifference T Fmax Med WUT 1.0 kan der programmeres et uge-program. Ved indstilling af ønsket rumtemperatur for dag (opvarmning) og nat (sænkning) kan der foretages en temperaturændring af rummet afhængig af individuelle ønsker. Tid [ h ] IND UD IND UD IND Rumtermostat Frostbeskyttelse Med en tilsvarende indstilling af setpunkter for rumtemperatur er bygningen ydermere beskyttet mod frost. Her skal cirkulationspumpen under indstillingsmenu, trin 3, sættes på konstant løbende, indstilling 02 (ikke indstillet fra fabrikken) for at forhindre en tilfrysning af ubeskyttede varmerør. Lus fjernes - se diagram. Montage- og driftsvejledning WUT 1.0 skal overholdes. 23

24 5.8.5 Fremløbstemperaturegulering afhængig af udetemperaturen -med digital urtermostat WUT 1.0 Varmekurven angives som grænsekurve. Det egentlige fremløbstemperatur-setpunkt bestemmes ved hjælp af urtermostaten. Ved længerevarende varmebehov hæves fremløbstemperaturen med 10K. Parameter i indstillingsmenuen: 3. Varmedrift indkoblet, pumpe med efterløb Max. fremløbstemperatur skal stilles efter en valgt min. udetemperatur * (se pkt. 6) 5. Fremløbstemperaturens fodpunkt T Ffod ved en udetemperatur på 22 C (anbefaling 35 C) 6. Min.udetemperatur, som max.fremløbstemperatur (parameter 4.) er blevet valgt efter. 7. Sommerudkobling 8. Parallelforskydning af T Fmax sættes på 0 ved sænkningsdrift d for rumtermostat f. Tidskonstant boosterfunktion (anbefaling 20 min.) Udetemperaturført varmekurve Fremløbstemperatur T F [ C ] IND UD IND UD IND Koblingsdifference T F Tid [ h ] Rumtermostat Den tilsluttede NTC-udeføler (Weishaupt tilbehør) bliver automatisk erkendt af regulerings- og fyringsautomaten MCBA. Udetemperaturføler sættes fast ved klemme 22/23, se diagram. Med WUT 1.0 kan man programmere et uge-opvarmningsprogram. Ved angivelse af rumtemperatursetpunkterne for dag- og natdrift kan der foretages en sænkning af temperaturen. Lynopvarmning (booster-funktion) Kalder ur-termostaten på varme i en periode, der er længere end den, tidskonstanten er indstillet på under trin F (kontakt sluttet), bliver fremløbstemperaturens set-punkt automatisk forhøjet med 10 K (boosterfunktion). Hvis termostaten ikke kræver varme mere, og hvis setpunktet ligger over den værdi, der er forangivet i varmekurven, sker der en sænkning med 1K pr. minut. Lus fjernes - se diagram. Montage- og driftsvejledning WUT 1.0 skal overholdes. 24

25 5.8.6 Styringen på kedlen sættes i begrænset tidsrum ud af drift Styringen sættes i begrænset tidsrum ud af drift - for kedel I denne funktion er der afbrudt for både varmedrift og varmtvandsproduktion. Men frostbeskyttelsen er aktiv. Med denne funktion er det muligt at foretage indregulering (f.eks. gulvvarmekredse) eller en fjern ind- og udkobling af kedlen. Installation med WRD R 3.0: Lus mellem klemmerne 26/27 (Afbryder Kedel - tænd/sluk på WTC er luset ). Display på WRD R 3.0 viser : "SYSTEM OFF" Display på MCBA viser programtrin: [ 0 ] Installation uden WRD R 3.0: Lus mellem klemmerne 26/27 (Afbryder Kedel - tænd/sluk på WTC er luset ). Display på MCBA viser programtrin: [ 0 ] Følermontage - Udeføler Udeføleren skal fortrinsvis monteres på en nord- eller nordvest væg. Det anbefales at tætne hullet i muren hvor ledningen til føleren er ført igennem. Ugunstige faktorer skal undgås: Opvarmning via morgensolen Montering under en balkon, tagudhæng o.l. Fremmede varmekilder (skorsten, over et vindue, h.h.v. en ventilationsåbning) Følerhuset må ikke overmales Styringen sættes i begrænset tidsrum ude af drift - for varmeanlæg I denne funktion er der afbrudt for varmedrift. Men frostbeskyttelsen er aktiv. Med denne funktion er det muligt at foretage indregulering (f.eks. gulvvarmekredse) eller en fjern ind- og udkobling af kedlen. Installation med WRD R 3.0: Lus mellem klemmerne 22/23 (Udeføler luset ). Display på WRD R 3.0 viser : "VARME SLUT" Display på MCBA viser programtrin: [ 0 ] Installation uden WRD R 3.0: Lus mellem klemmerne 22/23 (Udeføler luset ). Display på MCBA viser programtrin: [ 0 ] Montageeksempel H ca 1/2 H min. 2,5m 25

26 5.9 Indstillingsparametre MCBA 1451 Version Slutbruger-menu Trin Indstilling Indstillingsområde Fabriksindstilling Valgt ind- WTC 45 WTC 60 stilling 1. Varmtvandstemperatur T vv setpunkt C (VV-beholder med NTC-føler) VV-produktion + koblingsdifference 00= VV-beholder udkoblet = VV-beholder indkoblet + pumpe konstant drift = VV-beholder indkoblet Varmedrift og pumpe 00= Varmedrift udkoblet = Varmedrift ind, pumpe med efterløb... 02= Varmedrift ind, pumpe konstant drift Fremløbstemp. max. T Fmax T F fod (20 C) til 90 C Servicepersonale (Service-kode) Trin Indstilling Indstillingsområde Fabriksindstilling Valgt ind- WTC 45 WTC 60 stilling 5. Fodpunkt fremløbstemp. T F fod C Min. udetemperatur - T U min C Omskiftning til sommerdrift T F fod til 60 C (vedr. T Fset ) 00 = ingen omskiftning Parallelforskydning ved natsænkning C (vedr. T Fset ) Koblingsdifferens varmedrift - 1. ciffer 1...5x udkobl. punkt (i C) Koblingsdifferens varmedrift - 2. ciffer x1...9 indkobl. punkt (i C) A. Tvungen stop af brænder efter varmedrift (x10,2 sek) b. Efterløbstid varmepumpe minutter (efter varmekrav) C. PWM-pumpe - 1. ciffer 1...4x Forudluft brænder on + 1 min, trin 2,3,4 (anbefales) PWM-pumpe - 2.ciffer x1...4 Rest efterløbstid trin 1,2,3 eller 4 d. Opvarmning/vv - 1. ciffer varmedrift 0x = Varmekrav med rumtermostat x = Varmekrav med udeføler... Opvarmning/vv - 2.ciffer varmedrift x0 = VV-beholder 3-vejsventil... x1 = Varmtvandsproduktion med ladepumpe... x2 = Varmtvandsproduktion med inverteret 3-vejsventil... E. Manuelt omdrejningstal af -1 = modulering (normal menu) blæser under varmedrift % af min. til max. omdrejning... F. Boosterfunktion minutter (0 = ingen boosterfunktion) G. Varmtvandsbeholder - 1. ciffer type 0x = Ikke anvendt x = Varmtvandsbeholder... 2x = Ikke anvendt... 3x = Ikke anvendt... VV-beholder - 2. ciffer koblingsdifferens x0...9 = Varmtvandsproduktion (brænder indkob.afh. af T F )... H. Forhøjet fremløbstemp. VV-produktion C (kun for varmtvandsbeholder m. føler) I. Efter VV-produktion tidsforsink. før V-drift (x10,2 sek.)

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E Kære Kunde Med Vaillant Thermoblock VC 506 kondenserende gaskedel har De købt et topprodukt fra Vaillant. Betjening af denne gaskedel er

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere Rensevejledning for skorstensfejere Denne vejledning er et uddrag af afsnit fra den originale drifts- og montage-vejledning til den kondenserende oliekedel WTC-OW 15 A fra Weishaupt. Disse afsnit er det

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

A-7 Afprøvning og ibrugtagning

A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7: Afprøvning og ibrugtagning 7. AFPRØVNING OG IBRUGTAGNING 7.1. Generelle bestemmelser 7.1.1. Efter udførelse, herunder ændring, af enhver gasinstallation skal VVSinstallatøren

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

manual Montage- og driftsvejledning

manual Montage- og driftsvejledning manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende varmecenter Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A Kompakt 83247509 1/2008 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder: Adresse: Max

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Montage- og driftsvejledning. Varmtvandsbeholder WES 200-H og WES 500-H 83251309 1/2007-10

Montage- og driftsvejledning. Varmtvandsbeholder WES 200-H og WES 500-H 83251309 1/2007-10 83251309 1/2007-10 1 Brugeranvisninger... 5 1.1 Vejledning for bruger... 5 1.1.1 Symboler... 5 1.1.2 Målgruppe... 5 1.2 Garanti og ansvar... 6 2 Sikkerhed... 7 2.1 Forskriftsmæssig anvendelse... 7 2.2

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

VC 105/2 VC/VCW 205/2 VC/VCW

VC 105/2 VC/VCW 205/2 VC/VCW turbotec II VC 105/2 VC/VCW 205/2 VC/VCW 255/2 Betjenings- og servicevejledning Kære kunde Med Thermoblock TEC II har De købt et topkvalitetsprodukt fra Vaillant. Hermed er De med til at spare energi samt

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Montage- og driftsvejledning. Kaskademanager WCM-KA 3.0 83258409 1/2013-04

Montage- og driftsvejledning. Kaskademanager WCM-KA 3.0 83258409 1/2013-04 83258409 1/2013-04 1 Brugeranvisninger... 6 1.1 Vejledning for bruger... 6 1.1.1 Symboler... 6 1.1.2 Målgruppe... 6 1.1.3 Garanti og ansvar... 7 2 Sikkerhed... 8 2.1 Forskriftsmæssig anvendelse... 8 2.2

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Betjeningsvejledning VC

Betjeningsvejledning VC turbotec... Betjeningsvejledning VC I/O Hovedafbryder e Skorstensfejerknap H Vinterdrift I Sommerdrift A Fremløbstemperatur centralvarme C Beholder temperaturindstilling E Fejlmeldelampe F Brænderdrift

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX med varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varme og varmt brugsvand.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03.

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03. Betjeningsvejledning Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder EuroCompact 6 720 611 241-00.1O ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere