Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A"

Transkript

1 Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A /2002 Information for fagmanden

2 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC direktiv 22 Udbyder: Adresse: Max Weishaupt GmbH Max Weishaupt Straße D Schwendi Produkt: Kondenserende kedel Type: WTC 45, WTC 60 De ovenfor beskrevne produkter svarer til: EN 483, EN 677, EN , EN , EN 50165, EN Ifølge bestemmelserne for retningslinierne: 90/396/EØF 89/336/EØF 73/23/EØF 92/42/EØF Direktiv for gaskomponenter Elektromagnetisk kompatibilitet Lavspændingsdirektiv Nyttevirkningsdirektiv har disse produkter følgende CE-mærkning 0063 AU 3155 Produktet stemmer overens med det baumuster, der er afprøvet på det nævnte sted 0063 (Notified Body). Schwendi ppa. Dr. Lück ppa. Denkinger Produktionsattest til 1. BlmSchV Herved bekræftes det, at den væghængte kondenserende kedel Weishaupt Thermo Condens WTC 45/60 overholder kravene i henhold til 1. BImSchV. En omfattende kvalitetssikring er garanteret gennem et certificeret kvalitetsstyringssystem efter DIN ISO Indhold 1 Generelt 3 2 Sikkerhedsanvisninger 4 3 Teknisk beskrivelse Forskriftsmæssig anvendelse Funktion Forudsætninger 7 4 Montage Sikkerhedsanvisning til montage Levering, transport, opbevaring Forberedelse til montage Tilslutning (vand) Vandpåfyldning El-tilslutning / el-diagram Gastilslutning Røggastilslutning 13 5 Idriftsættelse og drift Sikkerhedsanvisning til første idriftsættelse Tæthedsprøve med luft Funktionsprøve uden gas Kedel-indregulering Omkobling min./max. ydelse Gas-indgangstryk ved max. last CO 2 /O 2 forbrændingsværdi Notater Styring/Regulering på display Kedelstyring Reguleringsvarianter Varmtvandsproduktion - ladefunktion Konstant fremløbstemp.regulering Udetemperaturregulering Termostatregulering med WUT Udetemperaturregulering med WUT Midlertidigt indgreb i reguleringen Følermontage Indstillingsparameter MCBA Henvisning til apparatfunktion 27 6 Årsager og afhjælpning af fejl Fejlvisning på display Checkliste for fejl på varmeanlægget 29 7 Service Sikkerhedsanvisning ved service Skorstensfejerfunktion Rengøring af varmeveksler 31 8 Tekniske data Ydelse, virkningsgrad og emission Elektriske data Tilladelige omgivelsesbetingelser Udlægning af aftrækssystemet Vægt, mål 33 Tillæg Kedel-gennemstrømningsmodstand 34 Konvertering til F-gas 34 Tilpasning af varmeydelsen 34 Wobbe-index 35 Følerværdier 35 Tilbehør 36 Kundeservice 37 Stikordsregister 38 2

3 1 Generelt Deres informationspakke Dette er de brugervejledninger, som følger med kedlen. De kan få svar på Deres spørgsmål i vejledningerne: Info til brugeren: Betjeningsvejledning for slutbruger WTC 45/60 Betjeningsvejledning til WRD R 3.0 / WRD M 3.0 Betjeningsvejledning til WUT - tilbehør Info til installatøren: Montage- og driftsvejledning WTC 45/60 Montage- og driftsvejledning WAL11.x x Montage- og driftsvejledning WRD R tilbehør Montage- og driftsvejl. WRD M 3.0, R tilbehør Denne montage- og driftsvejledning WTC 45/60 er fast tilhørende kedlen og skal til enhver tid opbevares på montagestedet. henvender sig udelukkende til kvalificeret fagpersonale. indeholder de vigtigste anvisninger for en sikkerhedsmæssig korrekt montering, idrifttagning og vedligeholdelse af kedlen. skal håndhæves af alle, som arbejder med kedlen. Symbol- og anvisningserklæring FARE ADVARSEL Manglende iagttagelse af dette symbol kan medføre svære sundhedsmæssige, grænsende til livstruende skader. Manglende iagttagelse af dette symbol kan medføre skader på eller driftsforstyrrelser af brænderen eller i det omkringliggende miljø. Dette symbol kendetegner handlinger, som De skal udføre. Aflevering og instruktion Efter at installatøren er færdig med kedelinstallationen skal han aflevere denne vejledning til slutbrugeren og gøre opmærksom på at den skal opbevares i kedlens opstillingsrum. På slutbrugerens betjeningsvejledning kan/skal der påføres adresse og telefonnummer på et servicefirma. Det anbefales hvert andet år at autoriserede teknikere afprøver anlægget for korrekt funktion og økonomisk drift til gavn for personer og miljøet. Senest i forbindelse med afleveringen af kedlen skal installatøren i.h.t. Gasreglementet give slutbrugeren en instruktion i betjening og drift af kedlen. Garanti og ansvar Principielt gælder vores Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Garanti- og ansvarserstatningsydelser er udelukket, hvis de kan føres tilbage til én eller flere af følgende årsager: Forkert anvendelse af anlægget. Uhensigtsmæssig montering, idrifttagning, betjening og servicering af anlægget. Drift af anlægget med defekte sikkerhedsindretninger, eller ved ukorrekt anbragt eller ikke funktionsdygtigt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr. Negligering af anvisningerne i montage- og driftsvejledningen. Egenhændig ombygning af anlægget. Indbygning af ekstra komponenter, som ikke er afprøvet samtidig med anlægget. Ændring af brændkammeret er ikke tilladt. Mangelfuld overvågning af apparatdele, som er udsat for slitage. Ukorrekt gennemførte reparationer. Force Majeure. Skader, som er opstået med fortsat drift trods optræden af en mangel. Ikke egnede brændstoftyper. Mangel på forsyningsledninger. Ikke har anvendt originale -weishaupt- reservedele. Systemdeling ved ikke diffusionstæt varmesystem. 1. Et handlingsforløb med flere trin er gennemnummereret Dette symbol angiver at der skal foretages en kontrol. Dette symbol angiver punkter som skal gennemgås. Forkortelser Tab. Tabel Kap. Kapitel 3

4 2 Sikkerhedsanvisninger Fare ved forkert brug og håndtering af kedlen Weishaupt kedlen er konstrueret i overensstemmelse med gældende normer og retningslinier og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå fare for liv og lemmer for brugeren eller tredie person enten ved forkert benyttelse eller ved beskadigelse af kedlen eller andet materiel. For at undgå skader må kedlen kun bruges til det specifikke formål i sikkerhedsteknisk korrekt stand under hensyntagen til alle anvisninger i denne montage- og driftsvejledning ved overholdelse af inspektions- og vedligeholdelsesarbejder. Enhver uregelmæssighed, som kan have indflydelse på sikkerheden, skal omgående afhjælpes og kontrolleres. Uddannelse af personale Kun kvalificeret personale må arbejde med kedlen. Kvalificeret personale er de personer, som er fortrolige med opbygning, montage, indregulering, idriftsættelse og vedligeholdelse af kedlen, og som til deres arbejdsområde har brug for følgende kvalifikationer: Fagligt kvalificeret og uddannet samt ansat hos en autoriseret VVS-installatør. Har de nødvendige certifikater ved opstart og service som Gasreglementet foreskriver. Fagligt kvalificeret og uddannet samt ansat hos en autoriseret el-installatør. Forholdsregler Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Alle eksisterende sikkerhedsindretninger skal kontrolleres regelmæssigt. Foruden montage- og driftsvejledning skal hvert lands specifikt gældende regler og forskrifter til forebyggelse af uheld respekteres. Specielt skal de pågældende opbygnings- og sikkerhedsforskrifter overholdes. Samtlige sikkerheds- og fareadvarsler på kedlen skal holdes i læsebar stand. Sikkerhedsforholdsregler under normaldrift Kedlen må kun sættes i drift, når alt beskyttelsesudstyr er fuldt funktionsdygtigt. Det anbefales at kedlen kontrolleres og efterses hvert andet år for synlige skader og funktionsdygtighed. Alt efter anlægsbetingelserne skal hyppigheden for eftersyn vurderes. Risiko ved arbejde på elektriske anlæg Alt arbejde vedrørende den elektriske forsyning skal udføres af en faglært elektriker. Kedlens elektriske dele skal efterses i henhold til vedligeholdelsesplanen. Løse forbindelser og forkullede kabler skal øjeblikkeligt udbedres. Ved arbejde på spændingsførende dele skal yderligere en person tilkaldes, som i nødstilfælde kan afbryde for hovedafbryderen. Vedligeholdelse og udbedring ved driftsforstyrrelser Udføre foreskrevne indstillings-, vedligeholdelses- og inspektionsarbejder indenfor den givne frist. Brugeren skal informeres før påbegyndelse af vedligeholdelsesarbejder. Ved al service, inspektions-, og reparationsarbejder skal kedlens spænding afbrydes og hovedafbryderen sikres mod uventet genindkobling. Brændstoftilførelsen afbrydes. Hvis der ved service og kontrol åbnes for tætningsskruerne, skal tætningsfladerne renses grundigt og tilpasses yderst nøjagtigt ved genmontering. Beskadigede pakninger udskiftes. Tæthedsprøve udføres! Flammeovervågnings-indretninger, begrænsningsindretninger, motorer og andre sikkerhedsindretninger må kun repareres af producenten eller dennes bemyndigede. Løsnede skrueforbindelser skal efter genetablering efterses og strammes. Efter afsluttet service funktionsprøves sikkerhedsindretningerne. Indstilling i garager Hvis WTC kedlen skal installeres i en garage skal aftrækssystemet altid udføres som en aftræksløsning type C (rumluftuafhængig) Afstanden imellem gulv og underkant af kedel skal være mindst 50 cm. WTC-kedlen skal beskyttes mod mekanisk påvirkning. Det anbefales at montere en metalbøjle. Betjeningsvejledningen skal være anbragt på et synligt sted og beskyttes imod udefra kommende påvirkninger. 4

5 Sikkerhedsregler ved gaslugt Åben ild slukkes og tænd og sluk på kontakter til lys og elektriske apparater samt telefoner må/skal forhindres. Vinduer og døre åbnes. Gasafspærringshanen lukkes. Beboerne bedes forlade bygningen. Gasselskab og VVS-servicefirma kontaktes. Generelle bemærkninger Installation og tilslutning af gas og aftrækssystem må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør og installeres efter gældende forskrifter og reglementer: Gasreglement afsnit A - Vandnorm - Afløbsnorm - Bygningsreglementet - Stærkstrømsbekendtgørelser samt Arbejdstilsynets krav og publikationer. Inden installation skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse indhentes. Gasegenskaber Lad gasleverandøren angive følgende: Gasfamilie og - gruppe. Wobbetal W ø, brændværdi, max. CO 2 samt gastilslutningstryk. Konstruktionsmæssige forandringer på kedlen Uden tilladelse fra fabrikanten må ingen forandringer, påbygninger eller ombygninger foretages. Alle ombygningsforanstaltninger behøver en skriftlig bekræftelse fra Max Weishaupt GmbH. Defekte dele på kedlen skal straks udskiftes. Ingen ekstra-komponenter må indbygges, som ikke er blevet afprøvet sammen med kedlen. Kun originale -weishaupt- reservedels- og sliddele må anvendes. Ved anvendelse af ikke originale dele gives der ingen garanti for disses holdbarhed, konstruktion, belastning og sikkerhed. Rengøring og bortskaffelse Anvendelse af miljøfarlige stoffer og materialer skal bortskaffes på en forsvarlig måde og må ikke smides ud sammen med dagrenovationen. Rør-gevindforbindelser Der må kun anvendes tætningsmaterialer, som er afprøvede og godkendt af DGP. Enhver brugsanvisning skal overholdes. Tæthedsprøvning Foretages som beskrevet i GR-A afsnit 7. Forbindelsessamlinger pensles med skumdannende midler eller lignende, som ikke forårsager korrosion. Konvertering til anden gas-art WTC en er afprøvet med N-gas eller F-gas. Den er forindstillet til en bestemt gasart afhængig af hvilket land den er bestemt til - se nedenstående tabel. Ved anvendelse med F-gas, anbefales propan. Drift med propan/butan-blanding eller butan er kun tilladt i samråd med fabrikken. En konvertering til anden gasart kræver en ny indregulering (se tillæg) og afmærkningen på typeskiltet. Bestemmelsesland Gasart N-gas(N), Propan (P), ingen Butan (B) Kategori II2ELL3B/P indstillet: 2E 2LL 3P Tilslutningstryk (N): 20 mbar (P): 30 mbar Aftræks type C13X-C33X-C43X-C53X-C63X-C83X-B23-B33 Till. fremløbstemp. 90 C 5

6 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Forskriftsmæssig anvendelse WTC-kedlen er en kondenserende, væghængt gaskedel beregnet for modulerende drift uden en fastlagt nedre temperaturbegrænsning. For ophængning på væg i lukkede rum (udendørs installationer ikke tilladte). Til opvarmning af varmeanlæg på lukkede systemer. Beregnet for drift med balanceret- og splitaftræk (lukket system). Beregnet for drift med forbrændingslufttilførelse fra opstillingsrummet (åbent system). For gasfamilierne N-gas E/H og F-gas B/P. 3.2 Funktion Varmeveksleren består af en korrosionsbestandig støbt aluminiumslegering, vandet strømmer igennem veksleren fra neden og opad i en såkaldt parallelkobling. Forbrændingsluft Forbrændingsluften tilføres enten fra opstillingsrummet (åbent brændkammer) eller gennem et balanceret / splitaftræk (lukket system). Gennem en gas-luft-regulering i gaskombiventilen ved venturirøret bliver forbrændingsluften forblandet med en defineret gasmængde. Blæseren transporterer den homogene gas-luftblanding til forblandepladens fordeler. Strålingsbrænder Den overophedningssikre strålingsbrænder består af et højbelastbart metalvæv (Fecralloy). Flammeovervågningen sker ved hjælp af tænd- og overvågningselektroden via kontrolkassen. Optimal udnyttelse af den varme røggas Varmeveksleren er konstrueret således, at hvis vandet i varmeanlægget kommer retur til kedlen ved en tilstrækkelig lav temperatur, vil den latente varme som er bundet i røggassen blive udnyttet og dermed opnår kedlerne en særdeles høj nyttevirkning. Udledning af kondensat Den kondensat der opstår ved kondenserende drift bliver ført til kedlens vandlås og videre til afløb med det almindelige spildevand. Komponenterne (der er vist WTC 60) Aftrækssystemer Efter at være kommet ud af varmeveksleren føres den nedkølede røggas ud i aftrækssystemet. Weishaupt aftrækssystem WAL... giver mulighed for forskellige installationsmåder. Montage- og driftsvejledning WAL skal overholdes. Sikkerhedsanordning En integreret røggastemperaturbegrænser (max.120 C) og en vandmangelsikring (tryksvigt <1 bar) kobler kedlen ud. Bemærk: 6 I WTC 45 N/F B består varmeveksleren af 4 støbte aluminiumselementer Returløb 11/4 2 Gastilslutning med forskruning. 3 Kondensatudløb, vandlås med slange Ø21/25 4 Fremløb 1 1/4 5 Regulerings- og fyringsautomat MCBA 6 Renseåbning 7 Prøvestudse 8 Venturirør 9 Blæser 10 Udluftningsskrue 11 Serviceåbning 12 Gaskombiventil 13 Gastilslutningsforskruning 14 Gasmangelsikring 15 Tilslutningsstuds aftrækssystem 16 Strålingsbrænder 17 Tænd-/ioniseringselektrode 18 Skueglas 19 Vandtrykvagt 20 Fremløbsføler 21 Varmeveksler 22 Returløbsføler 23 Røggastemperaturføler 24 Nettrafo 25 Manometer 26 Klemrække el-tilslutning

7 3.3 Forudsætninger Leveringsomfang Den driftsklare kedel leveres pakket i et karton. Følgende dele medleveres løst: Brugerdokumentation med omslag i klar plast Plast vandlås med kondensatslange Automatisk luftudlader (udskiftningsdel) Gas-forbindelsesforskruning Vægbeslag til kedelophængning Krav til opstillingsrummet Opstillingsrummet skal være frost- og fugtfrit samt opfylde de krav som stilles i: Bygningsreglementet Gasreglementet Drift med åbent brændkammer Forbrændingsluften skal være fri for aggressive stoffer (halogen, klorid, florid osv.) og fri for forureninger (støv, byggematerialer osv.) Gaskedlen må ikke være i drift, så længe der stadig udføres bygningsarbejde i opstillingsrummet. Vigtigt! - garanti ved udskiftning af kedel Hvis forbrændingsluften bliver ført til kedlen gennem en skorsten som tidligere har været anvendt til en oliekedel eller fastbrændselskedel, skal skorstenen ubetinget renses. Hvis kedlen skal monteres på et eksisterende anlæg, skal dette gennemskylles grundigt inden kedlen bliver tilsluttet, for at fjerne rust, snavs, slam o.lign.. Disse aflejringer kan nemlig nedsætte kedlens funktion samt medføre skader og større slitage. I særlige svære tilfælde skal der monteres en slamudskiller i returledningen til kedlen. Aftræk i eksisterende skorsten På grund af indholdet af vanddamp i røggassen med en fortsat kondensation i skorstenen til følge, må kondenserende kedler kun tilsluttes skorstene, som er fremstillet af materiale, der er upåvirkeligt af fugt. Specielt ved rumluftuafhængig drift forudsættes en grundig rengøring af den eksisterende skorsten. Rengøringen skal kontrolleres. Vær opmærksom på: Urenheder i tilførslen af forbrændingsluft kan føre til kedelstop og forpufning. Billede af emballage Uhindret forbrændingsluft weishaupt Eksempel på aftræk ført i skorsten weishaupt Åbent forbrændingskammer Friskluftåbninger må aldrig afspærres eller blokeres! 7

8 4 Montage 4.1 Sikkerhedanvisning til montage Anlægget kobles spændingsløst fra Før påbegyndt montage skal hoved- og nødafbryder, samt netafbryder afbrydes. Tilsidesættelse af denne regel kan forårsage stød med alvorlige kvæstelser til følge. FARE 4.2 Levering, transport, opbevaring Emballage i transportkarton WTC en leveres komplet med tilbehør i en stabil kartonemballage. Transport og opbevaring Må kun transporteres i karton. Overhold transportanvisningen på emballagen. WTC en må kun tages ud af kartonen når den ligger på gulvet (2 personer). Stil ikke WTC en på gas- eller vandtilslutningerne Vær opmærksom på tilladte omgivelsesbetingelser (se kap. 8.3). 4.3 Forberedelse til montage Vægmontering i opstillingsrum En mindste afstand til brændbare bygningsmaterialer skal ikke overholdes ved indbygning, fordi overfladetemperaturen forbliver under 60 C. WTC en fastgøres med et ophængningsbeslag til væggen. Vær ved fastlæggelse af placeringen opmærksom på følgende punkter: af servicetekniske grunde skal der overholdes en sideafstand til skabe o.lign. på ca. 50 mm. Udførelse til eksisterende røggasføringer (gl. skorsten) (tag hensyn til loftsafstand). Der skal være min. 25 cm over kedlens inspektionsåbning. Tilpasning efter evt. eksisterende frem- og returledninger. Vandlås-udløb til spildevandsledning. Luftskrue fjernes og udskiftes med den i kartonen vedlagte automatiske luftudlader. Vægafstand justeres med afstandsholderne, som sidder på bagsiden af kedlen. Montage for vægophængning Justering 4.4 Tilslutning på vandsiden Anvendelse i lukkede varmesystemer Frem- og returledninger tilsluttes (Ledningerne spules først godt igennem). På kedlens fremløb skal der monteres en kontraventil foran cirkulationspumpen på pumpens trykside (vandets strømningsretning). Slamudskiller eller filter monteres (hvis påkrævet). Ekspansionsbeholder monteres på returløb til kedlen. Sikkerhedsventil indbygges. Varmtvandsbeholder og varmekredse tilsluttes. Kedelpåfyldnings- og tømmehane indbygges. 8

9 4.5 Påfyldning af vand Gennemskylning af varmeanlægget Før den første påfyldning af vand skal anlægget skylles grundigt igennem, således at fremmedlegemer bliver fjernet. Glødeskaller, rust, skærespåner, slam o.lign. kan indskrænke driftssikkerheden. Påfyldning af vand: Slangen udluftes (fyldt med vand) ➊ LUKKET; ➌ LUKKET! Slangen spændes fast ved ➊ og løst ved ➋ ➊ åbnes indtil der løber vand ud ved ➋ ➋ spændes fast Efterfyldning af vand på varmeanlægget ➊ åbnes ➌ åbnes indtil trykket er i det ønskede område ➌ og ➊ lukkes Varmeanlægget og radiatorer udluftes. Specielt ved anvendelse af en WTC i tagvarmecentraler skal der derudover indbygges en automatisk luftudlader i returløbet. Påfyldningshane ved returløbsrør Tilslutning til koldt vand ➊ ➋ ➌ returløb Fremløb Der må ikke anvendes tilsætningsstoffer i vandet som skal påfyldes varmeanlægget! Der må ikke anvendes frostbeskyttelsesmidler, inhibitorer eller andre kemiske tilsætningsstoffer. Vandet til påfyldning skal være af drikkevandskvalitet. Gulvvarmesystemer af ikke ilt-diffusionstætte plastrør kan kun tilsluttes gennem separate varmevekslere. Checkliste i kap. 5.1 skal overholdes! Eksempel på anlægsprincip Forenklet anlægseksempel Ved anlæg hvor der er tvivl om de hydrauliske forhold, som f.eks. vandmængder, tryktab o.lign. anbefales det at montere en blandepotte og kedelkredspumpe (primærkreds). Hydrauliske anlægsdiagrammer kan rekvireres på fabrikken efter behov. B1 ϑ A6 ϑ VK HK11 WTC 45/60 1 Net M1 3 4 M3 A6 Digitalregulator WRD R3.0 B1 Udeføler (NTC) B3 Varmtvandsføler (NTC) M1 Pumpe varmekreds VK1 M3 Påfyldningspumpe varmt vand M7 Cirkulationspumpe B3 ϑ WAS varmtvandsbeholder M7 Koldtvandssikkerhedsgruppe efter DIN Differenstrykoverstrømningsventill 3 Sikkerhedsgruppe, anlægsafhængig dimensionering 4 Kappeventil, afspærring kun ved service af ekspansionsbeholderen 9

10 4.6 El-tilslutning El-installation (fagmanden) Bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, samt de stedlige el-selskabers forskrifter skal overholdes. FARE Hoved- og evt. en nødafbryder På den externe hovedafbryder til varmeanlægget skal der mindst være 3 mm kontaktafstand. Begge kontakter skal anvendes i serieforbindelse. Tilslutning i.h.t. el-diagram, klemmerne 26/27. El-tilslutning 230 V, 50 Hz WTC-kedlen er fortrådet - klar til tilslutning. El-tilslutning må kun udføres af el-uddannede fagfolk. Sikring og hovedafbryder til varmeanlæg efter eldiagram kap. 4.6 Tekniske data kap Tilslutning i.h.t. el-diagram. Tilslutningsklemmer ➀ ➁ ➂ ➃ ➈ ➄ ➅ ➆ ➇ ➀ Interface-print for WRD R 3.0 og kaskadekobling ➁ Regulerings- og fyringsautomat MCBA ➂ Tilslutningsklemrække ➃ Visnings- og betjeningsdisplay ➄ Relæprint ➅ Kabelgennemføring med trækaflastning ➆ Netafbryder ➇ Sikring ➈ LED fejl Ledningsføring sikkerhedsindretning Interface-print anvendes i forbindelse med kaskadeanlæg, sammen med WRD R 3,0 (clip-in). Gasmangelsikring Vandmangelsikring 10

11 El-diagram A1 MCBA 1451 V3.2 L N N P PE P P ~ 24V X3 X2 X1 AM3-2 Max.10A gl GN OG GN OG 230V 24V 2x2AF 4A gl X1 X2 X3 X4 X5 X7 X8 X6A X6B X7 X8 X9 X10 B6 B8 B9 M ϑ ϑ ϑ 6,3AT M12 Blæser 230 V ved WTC60 S11 S12 Relæprint A4 T1 T2 Y1 A5 Display A3 X7a X20 L2 L S1 F1 F10 S10 L1 N 2 3 N N 4 N L N PE L N PE 230V 1/N/PE 50Hz M3 M M 1 ~ 1 ~ Cirk. pumpe varmekreds M11 Ladepumpe varmtvandsproduktion M3 H1 Y10 P1 WUT ( lus fjernes) A6 ϑ ϑ B3 B1 A B WRD R3 Brænder on/off * A B * Brænder aktiv = åben kontakt (ekstra tilbehør) M3 Oversigt A1 Regulerings- og fyringsautomat MCBA A3 Display A4 Clip-in Interface A5 Relæprint AM3-2 A6 Filter B1 Udeføler B3 Varmtvandsføler B6 Fremløbsføler B8 Returløbsføler B9 Røggastemperaturføler F1,F10 Sikring H1 Kontrollampe fejl L1/L2 Lysdiode grøn/rød M3 Ladepumpe varmt vand M11 Pumpe, kedel eller varmekreds1 M12 Blæser P1 Måleinstrument 0-10V passende til 1-10mA ioniseringsstrøm S1 WTC - afbryder S10 Hovedafbryder S11 Gasmangelsikring min. S12 Vandmangelsikring T1 Tænd- og overvågningselektrode T2 Trafo Y1 Gaskombiventil Y10 F-gas-ventil X1 Tilledning MCBA/cirkulationspumpe X1(A5) Tilslutning H1 X2 Tilslutningsstik M12, S11, Y1 X2(A5) Tilslutning Y10 X3 Tilslutning føler X3(A5) Tilslutning M3 X4 Tilslutning brænder ind/ud X5 Tilslutning Bus X7,X8 Tilslutning fladbåndsforbindelse X7-A(A3) Tilslutning fladbåndsforbindelse X9 Tilslutning tændelektrode X10 Tilslutning trafo X20 Tilslutning LED 11

12 4.7 Tilslutning på gassiden Gasinstallation må kun foretages af fagfolk! Gasreglementets krav skal overholdes. Gasarmatur Henvisning Vedlagte forskruning til gasforbindelsen skal monteres ved WTC ens gastilslutningsrør. Til denne forskruning kan man anvende alle gashaner i Weishaupts tilbehørsprogram Vinkel - og ligeløbende udførelse med eller uden termisk afspærring Gasværdier Man skal undersøge hos det regionale gasselskab, hvilken gaskvalitet der er på opstillingsstedet. Wobbeindex W Ø skal kontrolleres i overensstemmelse med den gældende gasfamilie: N-gas E/H mbar (DK) N-gas LL mbar F-gas B/P mbar (DK) F-gas B/P 42, ,5 mbar (DE,AT,CH) F-gas B/P mbar in (CH) Ved højere gastilslutningstryk skal der monteres en ekstra gastrykregulator før WTC en. Ved mindre gastryk skal man henvende sig til gasleverandøren. WTC-kedlen må ikke tages i brug. F-gas sikkerhedsventil Ved drift med F-gas under jordniveau anbefales det at anvende en ekstra sikkerhedsmagnetventil i gastilførselsledningen for at forhindre en gasophobning på monteringsstedet. Sikkerhedsmagnetventil Tilslutning i.h.t. diagram klemme 7 / N 12

13 4.8 Aftrækstilslutning Aftræksløsninger WTC-kedlen har på oversiden en balanceret aftrækstilslutning ø100/150. Røggassen kan føres bort gennem et aluminiumsaftræksrør, der er temperatur- og korrosionsbestandigt. Aftrækstilslutning I en eksisterende skorsten Gennem ydervæg - vandret balanceret Taggennemføring - lodret balanceret Forbrændingsluften kan tilføjes: Fra opstillingsrummet (åben forbrændingskammer) Balanceret aftræk, vandret ell. lodret Gennem eksisterende skorsten Til aftræksrøret må der kun anvendes aftrækssystemer, som er godkendt sammen med kedlen. Weishaupt aftrækssystem WAL indeholder godkendte byggesæt og enkeltkomponenter. Se montage- og driftsvejledning WAL... Aftrækket skal være tæt. Tæthedsprøve gennemføres. Ved rumluftuafhængig drift foretages tæthedsprøvningen med en O 2 -måling direkte i den kondenserende kedels brændkammer. Slangen ➃ stikkes ind i målestedet for friskluft og trækkes igennem ringspalten ➁ til den er inde i brændkammeret Målested for friskluft tætnes Målesonde ➄ stikkes ind i slangen ➃ Forplade til brændkammer sættes på Gaskedlen sættes i drift i skorstensfejerstilling og ved max. last herefter gennemføres O 2 -målingen. Måletiden skal vare mindst 5 min. Differencen til O 2 -værdien af omgivelsesluften må/skal være højst 0,4 %. Kondensatudledning i spildevandssystemet WTC-kedlens kondensat opfylder de krav, der bliver stillet til udledning af kondensater i spildevandssystemer i huse i.h.t. Afløbsnorm DS 432 og evt. stedlige myndigheders krav. Selve afledningen skal der i givet fald ansøges om hos de pågældende miljømyndigheder. Hvis kedlen i overvejende grad kører i et ikke kondenserende område, skal vandlåsen altid være fyldt med vand. Med en tom vandlås kan røggassen trænge ud denne vej. Vandlåsen skal fyldes med vand - evt. skal der efterfyldes ved røglugt. FARE Hvis der ikke er vand i vandlåsen, kan der strømme røggas ud i opstilingsrummet. Ved længere tids stilstand eller drift på anlæg med høj returløbstemperatur (> 55 C) skal vandlåsens vandstand kontrolleres. ➀ Aftrækstilslutning ➁ Aftræksmålested ➂ Aftræksmåleapparat ➃ Luftindsugningstemperaturføler Tæthedsprøvning ➀ ➃ ➀ ➁ ➃ ➂ ➀ Kedeltilslutning (tilbehør-nr ) ➁ Målested for friskluft ➂ Røggasmålested ➃ Slange ➄ Målesonde ➂ ➁ ➄ 13

14 5 Idriftsætning og drift 5.1 Sikkerhedsanvisning til første idriftsættelse Den første opstart, idriftsættelse og indregulering af kedlen må kun udføres af personer som er i besiddelse af de nødvendige certifikater som der kræves i.h.t. Gasreglementet. Alle regulerings-, styrings- og sikkerhedsindretninger afprøves for korrekt funktion. Dette gør sig også gældende ved konvertering. Derudover skal gældende regler for tilslutning, fortrådning, berøringsbeskyttelse og forsikring af elektriske strømkredse, kontrolleres. 5.2 Tæthedsprøvning med luft 5.3 Funktionsprøvning uden gas Tvungen drift - min.-/ max.belastning Gas-tilslutningstryk ved max.belastning CO 2 /O 2 -forbrændingsværdier 5.5 Ydelsesmåling Checkliste ved første idriftsættelse Varmeanlæg og kedel skal være tilstrækkelig påfyldt vand og udluftet. Blandekredse og (radiator)-ventil skal være åbne. Cirkulationspumpe/ladepumpe skal være tilkoblet. Aftrækssystemet skal være rent og frit. Der skal være et korrekt målepunkt for røggasmåling. Der skal være tilstrækkelig tilførsel (forbrændingsluft) af friskluft (ved åbent forbrændingskammer). Gasledningen er udluftet (kun gas i rørene) Sikre at varmeanlægget kan aftage varme - ved indregulering. Bemærk! Yderligere anlægsbetinget kontrol kan være nødvendig. Bemærk derfor driftsforskrifterne for de enkelte komponenter 5.2 Tæthedsprøve med luft Ved tæthedsprøvning skal gas-kuglehane og gas-kombiventil være lukkede. Tæthedsprøvning skal gennemføres ved hvert servicebesøg. Resultatet af tæthedsprøven skal indføres i indreguleringsrapporten. Tæthedsprøvning Skruerne i målestudsen Pe drejes en omgang for åbning. Tæthedsprøveapparat på målestuds Pe. Håndpumpe med T-stykke tilsluttes ( hvis tæthedsprøve foretages som på billedet). Prøvetryk opbygges Mindst 40 mbar, max. 60 mbar. Trykfald indenfor 5 min. max. 1 mbar. Ydre utætte steder kan lokaliseres med pensling med sæbevand eller ved anvendelse af en læksøgespray. Der må ikke forekomme skumdannelse. Afspærringsventilen skal tages med i afprøvningen. 5.3 Funktionsprøvning uden gas Kuglehanen skal være lukket. Den elektriske fortrådning skal kontrolleres. Der skal være vandtryk tilstede (> 1bar). Display-visning Tæthedsprøveapparat med håndpumpe tilsluttes ved målestuds Pe. Pumpens min. op til det endelige driftstryk. WTC indkobles, funktioner kontrolleres Ventetid for sikkerhedscheck/reguleringscheck Forudluftning ca. 5 sek. Tænding ind, efter 0,3 sek. åbner gas-magnetventilen. Sikkerhedstid 5 sek, trykket falder i armaturet - gas-magnetventilen lukker. Visning på display: [ E ] [ 26 ] skiftevis til [ 9 ] [ aktuel temperatur ] LED lyser grøn 10 minutter ventetid til ny start eller tryk på reset Reset-genindkobling og en ny start begynder. 14

15 5.4 Kedel indregulering Idriftsætning til indregulering WTC-kedlen er forindstillet fra fabrikkens side. Men den korrekte indregulering skal foretages på opstillingsstedet. Luftmængden er bestemt af blæserensomdrejningstal. Gasmængden skal justeres efter CO 2 /O 2 - indholdet. Rækkefølgen er som følger: Tilslutningstrykket på målestuds Pe CO 2 /O 2 - indholdet ved max.belastning CO 2 /O 2 - indhold ved min.belastning CO 2 /O 2 - målingen reguleres/justeres i trin, monter forpladen til brændkammeret løst men tæt og foretag derefter målingen. Måle- og indstillingspositioner ➂ ➀ ➁ ➀ Målestuds Pe ➁ Indstillingsskrue for max. last (Skruetrækker) ➂ Indstillingsskrue min. last (SW5) Tvungen drift - min. / max. belastning Regulerings- og fyringsautomat MCBA Styringen af WTC-kedlen sker ved hjælp af regulerings- og fyringsautomaten MCBA. Ved hjælp af funktionstasterne kan man vælge indstillinger, der vises i displayet. + Holdes inde i 2 sek. = Max.last mode + i display vises der et [ H ] + Holdes inde i 2 sek. = Min.last mode i display vises der et [ L ] + Holdes inde i 2 sek. = modulation + eller Efter ca. 15 minuter bliver der automatisk koblet over på normaldrift (modulation). Hvis displayet viser driftspunkt 6 eller 8, er dettte muligt. Display reset mode step store + Først trykkes på reset -tasten, vent 1 minut Gastilslutningstryk ved max. belastning Måling af tilslutningstryk ved målestuds Pe Det korrekte tilslutningstryk er en forudsætning for de efterfølgende målinger/indstillinger. Måling af tilslutningstryk Gashanen åbnes. Kedlens forplade tages af. Løsn skruen i målestuds Pe, drejes ca. en omgang. Slangen fra U-rør eller måleapparat sættes på. Efter målingen spændes skruen i målestudsen og tæthedsprøves. 15

16 5.4.3 CO 2 /O 2 -indhold ved max. belastning - indstilles med skruetrækker Indstillingen må kun udføres i driftsvarm tilstand. Efter endt indstilling skal CO 2 /O 2 -indstillingen afprøves endnu engang ved gentagne start af min. - og max. last. CO 2 /O 2 -måleapparatet stikkes ind ved røggasmålestudsen. Indstillingsværdier CO 2 /O 2 -indstillingsværdier uden forplade % N-gas H F-gas B/P Max. belastning 8,8/5,2 10,5/4,9 Kedlen sættes på tvungen max.ydelse (se kap ) Måling uden forplade CO 2 /O 2 -indholdet indstilles med en drosselskrue (5) Højredrejning = mindre mængde af gas/co 2. Kontrol-måling med forplade CO 2 /O 2 -indholdet kontrolleres, måleværdier noteres ned. CO 2 /O 2 -indstillingsværdi med forplade % N-gas H F-gas B/P Max. belastning 8,9/5,0 10,6/4,8 Måleværdi [ ] [ ] [ ] CO 2 /O 2 -indhold ved min. belastning - indstilling med umbraconøgle SW 5 Min. indstillingen er afhængig af max. belastningen. Derfor skal denne indstilling altid foretages efter målingen af max. belastningen. Kedlen sættes på tvungen min.ydelse (se kap ) Målinger uden forplade Dækskrue fjernes, trykindstillingsskruen (2) sidder under denne. CO 2 /O 2 - indholdet indstilles med trykindstillingsskruen (2). Venstredrejning = mindre mængde af gas/co 2. Dækskruen monteres igen ovenpå trykindstillingsskruen (2). Kontrolmåling med forplade CO 2 /O 2 - indholdet kontrolleres, måleværdier noteres ned. Indstillingsværdier min. belastning CO 2 /O 2 -Indstillingsværdier uden forplade % N-gas H F-gas B/P Min.belastning 8,6/5,6 10,2/5,4 CO 2 /O 2 -indstillingsværdier med forplade % N-gas H F-gas B/P Min.belastning 8,7/5,4 10,3/5,2 Måleværdi [ ] [ ] [ ] Kompakt-gasmagnetventil VK 8125 V Gaskombiventilen indeholder følgende komponenter: 2 ventiler i ventilgruppen B + B Snavssamler (si) Nultryk-servoregulator 1:1 Henvisning Indstillingsskrue max. belastning ➄ Indstikningsdybde N-gas WTC 45/60 11 mm (ved denne indstilling opnår man en næsten korrekt indregulering af forbrændingskvaliteten) Kompakt-gasmagnetventil ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➀ Tilslutningsstik med integreret ensretter ➁ Indstillingsskrue min. belastning ➂ Målenippel Pe ➃ Målenippel Pa ➄ Indstillingsskrue max. belastning 16

17 Notater 17

18 5.6 Styring/Regulering på display 3 menuer for slutbrugeren: Ved at trykke på tasten mode de tre første visnings- og indstillingsmenuer kan man bladre sig igennem Driftsmenu (Standardvisning) Indstillingsmenu (generel indstilling) Spørgemenu (visning af aktuelle værdier) Ekstra menuer for service: (kun efter indlæsning af service-koden) Indstillingsmenu 1...P. (Service-instilling) Tacho-menu Fejlmenu - hvis der forekommer fejl Betjening af funktionstaster: Servicekode 33 kun for fagmanden Denne servicekode skal ikke oplyses til forbrugeren, da fejlindstillinger i serviceparameteret kan medføre flere driftsforstyrrelser. mode + trykkes ind samtidig, og eller + tast værdi 33 trykkes ind for at lagre de indstillede værdier store Visning blinker 2 gange som bekræftelse mode step trykkes ind for at aktivere servicekoden mode = Valg af menu step + = Bladre funktion i trin = Værdier kan hæves = Værdier kan sænkes reset store mode = Lagring af instillede værdier = Aktivere de valgte værdier mode step store + reset = Til reset, genindkobling efter fejl mode step store Driftsmenu Standardvisning / normalvisning mode Efter 15 min. uden betjening går kedlen automatisk tilbage til normalvisning. 18 reset mode step store + Det er ikke muligt at foretage ændringer, når kedlen er sat på H L = High = Low se 5.2 Tvungen drift - min./max. belastning Fejlvisning (se fejlmeddelelse kap. 6.1) En fejl vises med blinkende tal. LED blinker rød. aktuel fremløbstemperatur Driftspunkt: 0 Standby, ingen varmekrav 1 Forudluftning 2 Tænding 3 Varmedrift - varmeanlæg 4 Varmtvandsproduktion (eks.varmtvandsbeholder) 5 Afvent bekræftelse af blæserens omdrejningstal 6 Kedlen er udkoblet under varmedrift p.g.a. fremløbstemperaturens set-punkt incl. udkoblingsdifferens er opnået 7 Pumpens efterløbstid - opvarmning varmeanlæg 8 Pumpens efterløbstid - varmtvandsproduktion 9 Temperatur T f opnået ved varmtvandsproduktion E Kedlen er ude af drift p.g.a. intern udkobling E 18 Fremløbstemperatur >95 C E 19 Returløbstemperatur >95 C E 24 Forbyttede frem-/returfølere E 25 Temperaturstignings-hastigheden for stor E 26 Intet gastryk, vandtryk <1 bar E 30 Temperaturdifferens imellem frem- og returløb >35 K E 52 Røggastemperatur 5K under tilladelig max. røggastemperatur E 65 Blæserens startomdrejninger - ikke nået H Test - tvungen max. belastning L Test - tvungen min. belastning

19 5.6.2 Indstillingsmenu Generelle indstillinger Her foretages de indstillinger, der er nødvendige for slutbrugeren. Fagmanden kan benytte en servicekode. reset mode step store + mode step store + Indstillingsværdier Linie: Følgende fremkommer på displayet: 1. Indstilling af varmtvandstemp. T vvsetpunkt 60 C 2. Varmtvandsproduktion ind/ud (02)* 3. Pumpen kobles ud efter den indstillede efterløbstid TF max. fremløbstemp. for opvarmning 75 C kan kun nås via servicekode: 5. Fodpunkt fremløbstemperatur (35)* 20 C 6. Min. udetemperatur -15 C 7. Sommerudkobling (35)* 00 C 8. Natsænkning 20K (virker kun med koblingsur eller urtermostat) *(Anbefalede indstillinger når kedlen monteres med udeføler og uden digitalstyring WRD R 3.0)...Specielle parametre, se parameterliste kap. 5.9 Anlægsspecifik indstilling 5...P. Indstillinger kun til fagmanden Spørgemenu Visning af aktuelle værdier til indregulering Under denne menu kan der spørges på aktuelle temperaturer og hastigheder. Disse værdier er en hjælp for den erfarne fagmand ved optimering. reset mode step store + aktuel værdi Linie: Blinkende punktum: 1. Fremløbstemperatur 2. Returløbstemperatur 3. Varmtvandstemperatur 4. Udetemperatur 5. Røggastemperatur 6. Setpunkt-fremløbstemperatur 7. Stigningshastighed på fremløbstemp. i C/sek. 8. Stigningshastighed på returløbstemp. i 0,125 C/sek. 9. Stigningshastighed på varmtvandstemp. i 0,125 C/sek. mode step Negative værdier Et punktum efter det tredie ciffer kendetegner negative værdier, f.eks. er lig med -4 C Værdier med 3 cifre mellem 99 og 199 Et punkt efter det andet ciffer kendetegner værdier mellem 99 og 199, f.eks. er 2.3 lig med 123 (punktum er lig de første 100) 19

20 5.6.4 Tacho-menu - kun med service-kode valgt værdi reset Kendetegn: Visning skifter med de første 2 cifre ; (tusinde/hundrede)......de sidste 2 cifre ; (tiere/enere) mode mode step store + Eksempel: 4183 min -1 [ ; ] [ 41 ] [ ; ] [ 83 ] mode Fejlmenu - kun med service-kode Sidste driftsfejl dokumenteres Under fejlmenu kan de aktuelle anlægsdata aflæses, der var ved den sidste driftsfejl. Disse koder hjælper den erfarne fagmand til afhjælpning af fejl. reset lagret værdi Linie: Blinkende tal: 1 Fejlnummer (se fejlvisning kap. 6.1) 2 Driftspunkt (se driftsmenu kap ) 3 Fremløbstemperatur 4 Returløbstemperatur 5 Varmtvandstemperatur 6 Udetemperatur mode step store + mode step Interface til PC Via en PC og et tilhørende program kan følgende funktioner gennemføres. Fejl arkiveres Data registreres Kedelfejl lagret på database kan slettes Parameter aflæses og ændres Negative værdier Et punkt efter det 3. ciffer angiver negativ værdi f. eks. betyder C Trecifrede tal mellem 99 og 199 Et punkt efter det andet ciffer angiver tal mellem 99 og 199. f.eks. 2.3 betyder 123 (punktum er lig de første 100) 20

21 5.7 Kedelstyring Betjeningselementer WTC-kedlen indeholder følgende betjeningselementer: Kedel - tænd/sluk ➀ Apparatsikring ➁ Vandtryk -manometer ➂ Regulerings- og fyringsautomat MCBA Kedlens regulerings- og fyringsautomat MCBA indeholder både styringen af brænderen og reguleringsfunktionen af kedlen og de eksterne tilsluttede komponenter. Displayet med funktionstaster er indbygget i fronten på kedlen. Kedlen arbejder efter en konstant indstillet temperatur (princip som en kedeltermostat), men kan udvides med forskellige tilbehør: Betjeningselementer ➀ ➁ ➂ Regulerings- og fyringsautomat MCBA Udeføler Digitalregulator WRD R 3.0 / WRD M 3.0 Digital-urtermostat WUT for natsænkning og konstant rumregulering uden digitalregulator WRD Eksternt ur for natsænkning uden WRD Tilslutningsmulighederne fremgår af el-diagrammet. Funktionsforløb: Ved varmekrav er forløbet som følger: Sikkerhedscheck ca. 15 sek. Forudluftningstid ca. 5 sek. Sikkerhedstid ca. 5 sek. Flammeovervågning via ioniseringselektrode Efter 5 forgæves startforsøg kobler regulerings- og fyringsautomaten MCBA på fejl - displayvisning [ 2 ] [ 02 ]. LED blinker kraftigt rød Ionisationsstrøm med V-meter Funktionsafprøvning flammeovervågning: med voltmeter V= Klemme 12 og stel. Normalvisning ca. 6 V (N-gas/F-gas P). Ved drift skal der mindst være ca. 3 volt. ( V= svarer til ca µa ioniseringsstrøm) Tænd- og overvågningselektrode Henvisning til servicemontør: Bøjede tænd- og overvågningselektroder udskiftes (må ikke rettes ud). Tænd- og overvågningselektrode Ioniseringsstrøm måles. 3,5 ± 0,

22 5.8 Reguleringsmuligheder med MCBA Den optimale modulation på WTC en er kun mulig i forbindelse med digitalregulator WRD R 3.0. Til enkle reguleringsopgaver tilbyder regulerings- og fyringsautomat MCBA følgende reguleringsmuligheder: Varmtvandsproduktion - ladefunktion Konstant fremløbstemp. - regulering /udeføler Regulering af fremløbstemp. afhængig af udetemperaturen - med udeføler Behovsafhængig regulering med rumtermostat WUT Udetemperaturregulering med rumtermostat WUT WTC med digitalregulator WRD R 3.0 Parametrene i indstillingsmenu er allerede indstillet fra fabrikken. Fabriksindstilling må kun ændres i særlige tilfælde! Funktion WRD R 3.0 Efter tilslutning af WRD R 3.0 udfører regulatoren en selvtest, som tager ca. 60 sek. Først efter ca. 30 min. kan den korrekte rumtemperaturvisning aflæses på displayet Varmtvandsbeholder - varmtvandsproduktion- ladefunktion Varmtvandsproduktionen begynder når temperaturen i beholderen er blevet målt lavere end den ønskede/indstillede varmtvandstemperatur. Mens kedlen producerer varmtvand er varmedriften til varmekredsen udkoblet. Indstillingsparameter: 1. Indstilling af den ønskede varmtvandstemperatur T V V setpunkt kan stilles imellem ( C) Kedlen modulerer efter fremløbstemperaturen (T F ). Fremløbstemperaturens-setpunkt er beregnet udfra den ønskede varmtvandstemperatur + temperaturforhøjelsen som er sat under parameter H. (15K) Ladepumpen (ekstern) skal forbindes efter el-diagrammet klemmerne 5/N/PE. Diagram varmtvandsproduktion Konstant-fremløbstemperaturregulering - uden udeføler eller rumtermostater [ C] Fremløbstemperatur WTC V V - Temperatur Kedeltemperatur Varmtvandstemperatur 5K Koblingsdifference Brænder IND UD IND UD IND WTC= 75 C setpunkt T V V = 60 C setpunkt Tid [ h ] Dette er den simpleste løsning, kedlen modulerer op til den indstillede max. fremløbstemperatur. Afhængig af varmebehovet, kan det være nødvendigt at ændre den valgte max. fremløbstemperatur. Der kan som tilbehør monteres et kontakt-ur i betjeningspanelet og derved bliver det muligt at programmere opvarmnings- og sænkningsperioden. Diagram fremløbstemperatur Indstillingsparameter: 3. Varmedrift, pumpen er konstant løbende * 4. Valg af max. fremløbstemperatur-indstilling (T Fmax ) 8. Parallelforskydning af fremløbstemperaturen max. når kedlen skal i sænkningsperiode (natsænkning) *) Pumpen konstant løbende, for at sikre anlægget mod frost. Under Indstillingsmenu for fagmand trin 8, kan man parallelforskyde den max. fremløbstemperatur i sænkningsperioden i områder fra 0 til 80K (anbefaling: 20K) derved reduceres den max. fremløbstemperatur i sænkningsperioden med den indstillede værdi. I stedet for kontakt-uret er det også muligt, at anvende en rumtermostat med digitalur WUT 1.0. Her kan man vælge en høj komforttemperatur (30 C max.) i opvarmningsperioderne, tilsvarende en lav rumtemperatur i sænkningsperioderne (5 C min.). Lus fjernes - se el-diagram. Bemærk montage- og driftsvejledning WUT 1.0 Fremløbstemperatur [ C ] F Tmax Parallelforskydning Opvarmning dagdrift Sænkning natdrift Tid [ h ] 22

23 5.8.3 Regulering af fremløbstemperaturen afhængig af udetemperaturen - med NTC-udeføler Afhængig af den aktuelle udetemperatur bliver WTC ens fremløbstemperatur reguleret efter den indstillede/valgte varmekurve. Parameter i indstillingsmenuen: 3. Pumpe med efterløb Den ønskede max. fremløbstemperatur T Fmax ved min. udetemperatur T Umin 5. Fodpunkt for fremløbstemperatur T Ffod ved en udetemperatur på 22 C (anbefalet 35 C) 6. Min. udetemperatur, som max.fremløbstemperatur (parameter 4.) er blevet valgt efter. 7. Sommerudkobling 8. Parallelforskydning fra T Fmax ved sænkningsdrift Under Indstillingsmenu for fagmand trin 8, kan man parallelforskyde den max. fremløbstemperatur i sænkningsperioden i området fra 0 til 80 K. Fremløbstemperaturens indentifikationsfelt Fremløbstemperatur T F [ C ] TFmax T Ffod Parallelforskydning for natsænkning T Umin Udetemperatur T U [ C ] Fremløbstemperatur afhængig af udetemperatur I stedet for kontakt-uret er det også muligt at anvende en rumtermostat med digitalut WUT 1.0. Her kan man vælge en høj komfort-temperatur (30 C max.) og tilsvarende en lav rumtemperatur i sænkningsperioderne (5 C min.). Montage- og driftsvejledning WUT 1.0 skal følges Udeføler skal sættes fast i.h.t. diagram klemme 22/23. Fremløbstemperatur T F [ C ] Opvarmning dagdrift Parallelforskydning Sænkning natdrift T F Tid [ h ] Drift med digital ur-termostat WUT 1.0 Den ønskede max. fremløbstemperatur T Fmax vælges i indstillingsmenuen. Kedlen modulerer til den angivne max. fremløbstemperatur T Fmax og bliver efter behov ind- og udkoblet af den digitale ur-termostat. Parameter i indstillingsmenu: 4. ønskede max. fremløbstemperatur T Fmax 8. Parallelforskydning fra T Fmax ved sænkningsdrift d for rumtermostat Fremløbstemparaturkurve Fremløbstemperatur T F [ C ] Koblingsdifference T Fmax Med WUT 1.0 kan der programmeres et uge-program. Ved indstilling af ønsket rumtemperatur for dag (opvarmning) og nat (sænkning) kan der foretages en temperaturændring af rummet afhængig af individuelle ønsker. Tid [ h ] IND UD IND UD IND Rumtermostat Frostbeskyttelse Med en tilsvarende indstilling af setpunkter for rumtemperatur er bygningen ydermere beskyttet mod frost. Her skal cirkulationspumpen under indstillingsmenu, trin 3, sættes på konstant løbende, indstilling 02 (ikke indstillet fra fabrikken) for at forhindre en tilfrysning af ubeskyttede varmerør. Lus fjernes - se diagram. Montage- og driftsvejledning WUT 1.0 skal overholdes. 23

24 5.8.5 Fremløbstemperaturegulering afhængig af udetemperaturen -med digital urtermostat WUT 1.0 Varmekurven angives som grænsekurve. Det egentlige fremløbstemperatur-setpunkt bestemmes ved hjælp af urtermostaten. Ved længerevarende varmebehov hæves fremløbstemperaturen med 10K. Parameter i indstillingsmenuen: 3. Varmedrift indkoblet, pumpe med efterløb Max. fremløbstemperatur skal stilles efter en valgt min. udetemperatur * (se pkt. 6) 5. Fremløbstemperaturens fodpunkt T Ffod ved en udetemperatur på 22 C (anbefaling 35 C) 6. Min.udetemperatur, som max.fremløbstemperatur (parameter 4.) er blevet valgt efter. 7. Sommerudkobling 8. Parallelforskydning af T Fmax sættes på 0 ved sænkningsdrift d for rumtermostat f. Tidskonstant boosterfunktion (anbefaling 20 min.) Udetemperaturført varmekurve Fremløbstemperatur T F [ C ] IND UD IND UD IND Koblingsdifference T F Tid [ h ] Rumtermostat Den tilsluttede NTC-udeføler (Weishaupt tilbehør) bliver automatisk erkendt af regulerings- og fyringsautomaten MCBA. Udetemperaturføler sættes fast ved klemme 22/23, se diagram. Med WUT 1.0 kan man programmere et uge-opvarmningsprogram. Ved angivelse af rumtemperatursetpunkterne for dag- og natdrift kan der foretages en sænkning af temperaturen. Lynopvarmning (booster-funktion) Kalder ur-termostaten på varme i en periode, der er længere end den, tidskonstanten er indstillet på under trin F (kontakt sluttet), bliver fremløbstemperaturens set-punkt automatisk forhøjet med 10 K (boosterfunktion). Hvis termostaten ikke kræver varme mere, og hvis setpunktet ligger over den værdi, der er forangivet i varmekurven, sker der en sænkning med 1K pr. minut. Lus fjernes - se diagram. Montage- og driftsvejledning WUT 1.0 skal overholdes. 24

25 5.8.6 Styringen på kedlen sættes i begrænset tidsrum ud af drift Styringen sættes i begrænset tidsrum ud af drift - for kedel I denne funktion er der afbrudt for både varmedrift og varmtvandsproduktion. Men frostbeskyttelsen er aktiv. Med denne funktion er det muligt at foretage indregulering (f.eks. gulvvarmekredse) eller en fjern ind- og udkobling af kedlen. Installation med WRD R 3.0: Lus mellem klemmerne 26/27 (Afbryder Kedel - tænd/sluk på WTC er luset ). Display på WRD R 3.0 viser : "SYSTEM OFF" Display på MCBA viser programtrin: [ 0 ] Installation uden WRD R 3.0: Lus mellem klemmerne 26/27 (Afbryder Kedel - tænd/sluk på WTC er luset ). Display på MCBA viser programtrin: [ 0 ] Følermontage - Udeføler Udeføleren skal fortrinsvis monteres på en nord- eller nordvest væg. Det anbefales at tætne hullet i muren hvor ledningen til føleren er ført igennem. Ugunstige faktorer skal undgås: Opvarmning via morgensolen Montering under en balkon, tagudhæng o.l. Fremmede varmekilder (skorsten, over et vindue, h.h.v. en ventilationsåbning) Følerhuset må ikke overmales Styringen sættes i begrænset tidsrum ude af drift - for varmeanlæg I denne funktion er der afbrudt for varmedrift. Men frostbeskyttelsen er aktiv. Med denne funktion er det muligt at foretage indregulering (f.eks. gulvvarmekredse) eller en fjern ind- og udkobling af kedlen. Installation med WRD R 3.0: Lus mellem klemmerne 22/23 (Udeføler luset ). Display på WRD R 3.0 viser : "VARME SLUT" Display på MCBA viser programtrin: [ 0 ] Installation uden WRD R 3.0: Lus mellem klemmerne 22/23 (Udeføler luset ). Display på MCBA viser programtrin: [ 0 ] Montageeksempel H ca 1/2 H min. 2,5m 25

26 5.9 Indstillingsparametre MCBA 1451 Version Slutbruger-menu Trin Indstilling Indstillingsområde Fabriksindstilling Valgt ind- WTC 45 WTC 60 stilling 1. Varmtvandstemperatur T vv setpunkt C (VV-beholder med NTC-føler) VV-produktion + koblingsdifference 00= VV-beholder udkoblet = VV-beholder indkoblet + pumpe konstant drift = VV-beholder indkoblet Varmedrift og pumpe 00= Varmedrift udkoblet = Varmedrift ind, pumpe med efterløb... 02= Varmedrift ind, pumpe konstant drift Fremløbstemp. max. T Fmax T F fod (20 C) til 90 C Servicepersonale (Service-kode) Trin Indstilling Indstillingsområde Fabriksindstilling Valgt ind- WTC 45 WTC 60 stilling 5. Fodpunkt fremløbstemp. T F fod C Min. udetemperatur - T U min C Omskiftning til sommerdrift T F fod til 60 C (vedr. T Fset ) 00 = ingen omskiftning Parallelforskydning ved natsænkning C (vedr. T Fset ) Koblingsdifferens varmedrift - 1. ciffer 1...5x udkobl. punkt (i C) Koblingsdifferens varmedrift - 2. ciffer x1...9 indkobl. punkt (i C) A. Tvungen stop af brænder efter varmedrift (x10,2 sek) b. Efterløbstid varmepumpe minutter (efter varmekrav) C. PWM-pumpe - 1. ciffer 1...4x Forudluft brænder on + 1 min, trin 2,3,4 (anbefales) PWM-pumpe - 2.ciffer x1...4 Rest efterløbstid trin 1,2,3 eller 4 d. Opvarmning/vv - 1. ciffer varmedrift 0x = Varmekrav med rumtermostat x = Varmekrav med udeføler... Opvarmning/vv - 2.ciffer varmedrift x0 = VV-beholder 3-vejsventil... x1 = Varmtvandsproduktion med ladepumpe... x2 = Varmtvandsproduktion med inverteret 3-vejsventil... E. Manuelt omdrejningstal af -1 = modulering (normal menu) blæser under varmedrift % af min. til max. omdrejning... F. Boosterfunktion minutter (0 = ingen boosterfunktion) G. Varmtvandsbeholder - 1. ciffer type 0x = Ikke anvendt x = Varmtvandsbeholder... 2x = Ikke anvendt... 3x = Ikke anvendt... VV-beholder - 2. ciffer koblingsdifferens x0...9 = Varmtvandsproduktion (brænder indkob.afh. af T F )... H. Forhøjet fremløbstemp. VV-produktion C (kun for varmtvandsbeholder m. føler) I. Efter VV-produktion tidsforsink. før V-drift (x10,2 sek.)

manual Montage- og driftsvejledning

manual Montage- og driftsvejledning manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A og WTC 32-A83247609 1/2009 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes.

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes. Monteringsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-5 CGB-50 Naturgasfyr Naturgasfyr Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning Indholdsfortegnelse 1. Brugsvejledning for brugeren og installatøren 2 1.1

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 60/7-2 E VK 56/7-2 E Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning. Opbevar betjeningsvejledningen samt andre til kedlen hørende vejledninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Monterings- og planlægningsvejledning

Monterings- og planlægningsvejledning Monterings- og planlægningsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet:

Læs mere

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og

Læs mere