Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A"

Transkript

1 Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A /2002 Information for fagmanden

2 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC direktiv 22 Udbyder: Adresse: Max Weishaupt GmbH Max Weishaupt Straße D Schwendi Produkt: Kondenserende kedel Type: WTC 45, WTC 60 De ovenfor beskrevne produkter svarer til: EN 483, EN 677, EN , EN , EN 50165, EN Ifølge bestemmelserne for retningslinierne: 90/396/EØF 89/336/EØF 73/23/EØF 92/42/EØF Direktiv for gaskomponenter Elektromagnetisk kompatibilitet Lavspændingsdirektiv Nyttevirkningsdirektiv har disse produkter følgende CE-mærkning 0063 AU 3155 Produktet stemmer overens med det baumuster, der er afprøvet på det nævnte sted 0063 (Notified Body). Schwendi ppa. Dr. Lück ppa. Denkinger Produktionsattest til 1. BlmSchV Herved bekræftes det, at den væghængte kondenserende kedel Weishaupt Thermo Condens WTC 45/60 overholder kravene i henhold til 1. BImSchV. En omfattende kvalitetssikring er garanteret gennem et certificeret kvalitetsstyringssystem efter DIN ISO Indhold 1 Generelt 3 2 Sikkerhedsanvisninger 4 3 Teknisk beskrivelse Forskriftsmæssig anvendelse Funktion Forudsætninger 7 4 Montage Sikkerhedsanvisning til montage Levering, transport, opbevaring Forberedelse til montage Tilslutning (vand) Vandpåfyldning El-tilslutning / el-diagram Gastilslutning Røggastilslutning 13 5 Idriftsættelse og drift Sikkerhedsanvisning til første idriftsættelse Tæthedsprøve med luft Funktionsprøve uden gas Kedel-indregulering Omkobling min./max. ydelse Gas-indgangstryk ved max. last CO 2 /O 2 forbrændingsværdi Notater Styring/Regulering på display Kedelstyring Reguleringsvarianter Varmtvandsproduktion - ladefunktion Konstant fremløbstemp.regulering Udetemperaturregulering Termostatregulering med WUT Udetemperaturregulering med WUT Midlertidigt indgreb i reguleringen Følermontage Indstillingsparameter MCBA Henvisning til apparatfunktion 27 6 Årsager og afhjælpning af fejl Fejlvisning på display Checkliste for fejl på varmeanlægget 29 7 Service Sikkerhedsanvisning ved service Skorstensfejerfunktion Rengøring af varmeveksler 31 8 Tekniske data Ydelse, virkningsgrad og emission Elektriske data Tilladelige omgivelsesbetingelser Udlægning af aftrækssystemet Vægt, mål 33 Tillæg Kedel-gennemstrømningsmodstand 34 Konvertering til F-gas 34 Tilpasning af varmeydelsen 34 Wobbe-index 35 Følerværdier 35 Tilbehør 36 Kundeservice 37 Stikordsregister 38 2

3 1 Generelt Deres informationspakke Dette er de brugervejledninger, som følger med kedlen. De kan få svar på Deres spørgsmål i vejledningerne: Info til brugeren: Betjeningsvejledning for slutbruger WTC 45/60 Betjeningsvejledning til WRD R 3.0 / WRD M 3.0 Betjeningsvejledning til WUT - tilbehør Info til installatøren: Montage- og driftsvejledning WTC 45/60 Montage- og driftsvejledning WAL11.x x Montage- og driftsvejledning WRD R tilbehør Montage- og driftsvejl. WRD M 3.0, R tilbehør Denne montage- og driftsvejledning WTC 45/60 er fast tilhørende kedlen og skal til enhver tid opbevares på montagestedet. henvender sig udelukkende til kvalificeret fagpersonale. indeholder de vigtigste anvisninger for en sikkerhedsmæssig korrekt montering, idrifttagning og vedligeholdelse af kedlen. skal håndhæves af alle, som arbejder med kedlen. Symbol- og anvisningserklæring FARE ADVARSEL Manglende iagttagelse af dette symbol kan medføre svære sundhedsmæssige, grænsende til livstruende skader. Manglende iagttagelse af dette symbol kan medføre skader på eller driftsforstyrrelser af brænderen eller i det omkringliggende miljø. Dette symbol kendetegner handlinger, som De skal udføre. Aflevering og instruktion Efter at installatøren er færdig med kedelinstallationen skal han aflevere denne vejledning til slutbrugeren og gøre opmærksom på at den skal opbevares i kedlens opstillingsrum. På slutbrugerens betjeningsvejledning kan/skal der påføres adresse og telefonnummer på et servicefirma. Det anbefales hvert andet år at autoriserede teknikere afprøver anlægget for korrekt funktion og økonomisk drift til gavn for personer og miljøet. Senest i forbindelse med afleveringen af kedlen skal installatøren i.h.t. Gasreglementet give slutbrugeren en instruktion i betjening og drift af kedlen. Garanti og ansvar Principielt gælder vores Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Garanti- og ansvarserstatningsydelser er udelukket, hvis de kan føres tilbage til én eller flere af følgende årsager: Forkert anvendelse af anlægget. Uhensigtsmæssig montering, idrifttagning, betjening og servicering af anlægget. Drift af anlægget med defekte sikkerhedsindretninger, eller ved ukorrekt anbragt eller ikke funktionsdygtigt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr. Negligering af anvisningerne i montage- og driftsvejledningen. Egenhændig ombygning af anlægget. Indbygning af ekstra komponenter, som ikke er afprøvet samtidig med anlægget. Ændring af brændkammeret er ikke tilladt. Mangelfuld overvågning af apparatdele, som er udsat for slitage. Ukorrekt gennemførte reparationer. Force Majeure. Skader, som er opstået med fortsat drift trods optræden af en mangel. Ikke egnede brændstoftyper. Mangel på forsyningsledninger. Ikke har anvendt originale -weishaupt- reservedele. Systemdeling ved ikke diffusionstæt varmesystem. 1. Et handlingsforløb med flere trin er gennemnummereret Dette symbol angiver at der skal foretages en kontrol. Dette symbol angiver punkter som skal gennemgås. Forkortelser Tab. Tabel Kap. Kapitel 3

4 2 Sikkerhedsanvisninger Fare ved forkert brug og håndtering af kedlen Weishaupt kedlen er konstrueret i overensstemmelse med gældende normer og retningslinier og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå fare for liv og lemmer for brugeren eller tredie person enten ved forkert benyttelse eller ved beskadigelse af kedlen eller andet materiel. For at undgå skader må kedlen kun bruges til det specifikke formål i sikkerhedsteknisk korrekt stand under hensyntagen til alle anvisninger i denne montage- og driftsvejledning ved overholdelse af inspektions- og vedligeholdelsesarbejder. Enhver uregelmæssighed, som kan have indflydelse på sikkerheden, skal omgående afhjælpes og kontrolleres. Uddannelse af personale Kun kvalificeret personale må arbejde med kedlen. Kvalificeret personale er de personer, som er fortrolige med opbygning, montage, indregulering, idriftsættelse og vedligeholdelse af kedlen, og som til deres arbejdsområde har brug for følgende kvalifikationer: Fagligt kvalificeret og uddannet samt ansat hos en autoriseret VVS-installatør. Har de nødvendige certifikater ved opstart og service som Gasreglementet foreskriver. Fagligt kvalificeret og uddannet samt ansat hos en autoriseret el-installatør. Forholdsregler Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Alle eksisterende sikkerhedsindretninger skal kontrolleres regelmæssigt. Foruden montage- og driftsvejledning skal hvert lands specifikt gældende regler og forskrifter til forebyggelse af uheld respekteres. Specielt skal de pågældende opbygnings- og sikkerhedsforskrifter overholdes. Samtlige sikkerheds- og fareadvarsler på kedlen skal holdes i læsebar stand. Sikkerhedsforholdsregler under normaldrift Kedlen må kun sættes i drift, når alt beskyttelsesudstyr er fuldt funktionsdygtigt. Det anbefales at kedlen kontrolleres og efterses hvert andet år for synlige skader og funktionsdygtighed. Alt efter anlægsbetingelserne skal hyppigheden for eftersyn vurderes. Risiko ved arbejde på elektriske anlæg Alt arbejde vedrørende den elektriske forsyning skal udføres af en faglært elektriker. Kedlens elektriske dele skal efterses i henhold til vedligeholdelsesplanen. Løse forbindelser og forkullede kabler skal øjeblikkeligt udbedres. Ved arbejde på spændingsførende dele skal yderligere en person tilkaldes, som i nødstilfælde kan afbryde for hovedafbryderen. Vedligeholdelse og udbedring ved driftsforstyrrelser Udføre foreskrevne indstillings-, vedligeholdelses- og inspektionsarbejder indenfor den givne frist. Brugeren skal informeres før påbegyndelse af vedligeholdelsesarbejder. Ved al service, inspektions-, og reparationsarbejder skal kedlens spænding afbrydes og hovedafbryderen sikres mod uventet genindkobling. Brændstoftilførelsen afbrydes. Hvis der ved service og kontrol åbnes for tætningsskruerne, skal tætningsfladerne renses grundigt og tilpasses yderst nøjagtigt ved genmontering. Beskadigede pakninger udskiftes. Tæthedsprøve udføres! Flammeovervågnings-indretninger, begrænsningsindretninger, motorer og andre sikkerhedsindretninger må kun repareres af producenten eller dennes bemyndigede. Løsnede skrueforbindelser skal efter genetablering efterses og strammes. Efter afsluttet service funktionsprøves sikkerhedsindretningerne. Indstilling i garager Hvis WTC kedlen skal installeres i en garage skal aftrækssystemet altid udføres som en aftræksløsning type C (rumluftuafhængig) Afstanden imellem gulv og underkant af kedel skal være mindst 50 cm. WTC-kedlen skal beskyttes mod mekanisk påvirkning. Det anbefales at montere en metalbøjle. Betjeningsvejledningen skal være anbragt på et synligt sted og beskyttes imod udefra kommende påvirkninger. 4

5 Sikkerhedsregler ved gaslugt Åben ild slukkes og tænd og sluk på kontakter til lys og elektriske apparater samt telefoner må/skal forhindres. Vinduer og døre åbnes. Gasafspærringshanen lukkes. Beboerne bedes forlade bygningen. Gasselskab og VVS-servicefirma kontaktes. Generelle bemærkninger Installation og tilslutning af gas og aftrækssystem må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør og installeres efter gældende forskrifter og reglementer: Gasreglement afsnit A - Vandnorm - Afløbsnorm - Bygningsreglementet - Stærkstrømsbekendtgørelser samt Arbejdstilsynets krav og publikationer. Inden installation skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse indhentes. Gasegenskaber Lad gasleverandøren angive følgende: Gasfamilie og - gruppe. Wobbetal W ø, brændværdi, max. CO 2 samt gastilslutningstryk. Konstruktionsmæssige forandringer på kedlen Uden tilladelse fra fabrikanten må ingen forandringer, påbygninger eller ombygninger foretages. Alle ombygningsforanstaltninger behøver en skriftlig bekræftelse fra Max Weishaupt GmbH. Defekte dele på kedlen skal straks udskiftes. Ingen ekstra-komponenter må indbygges, som ikke er blevet afprøvet sammen med kedlen. Kun originale -weishaupt- reservedels- og sliddele må anvendes. Ved anvendelse af ikke originale dele gives der ingen garanti for disses holdbarhed, konstruktion, belastning og sikkerhed. Rengøring og bortskaffelse Anvendelse af miljøfarlige stoffer og materialer skal bortskaffes på en forsvarlig måde og må ikke smides ud sammen med dagrenovationen. Rør-gevindforbindelser Der må kun anvendes tætningsmaterialer, som er afprøvede og godkendt af DGP. Enhver brugsanvisning skal overholdes. Tæthedsprøvning Foretages som beskrevet i GR-A afsnit 7. Forbindelsessamlinger pensles med skumdannende midler eller lignende, som ikke forårsager korrosion. Konvertering til anden gas-art WTC en er afprøvet med N-gas eller F-gas. Den er forindstillet til en bestemt gasart afhængig af hvilket land den er bestemt til - se nedenstående tabel. Ved anvendelse med F-gas, anbefales propan. Drift med propan/butan-blanding eller butan er kun tilladt i samråd med fabrikken. En konvertering til anden gasart kræver en ny indregulering (se tillæg) og afmærkningen på typeskiltet. Bestemmelsesland Gasart N-gas(N), Propan (P), ingen Butan (B) Kategori II2ELL3B/P indstillet: 2E 2LL 3P Tilslutningstryk (N): 20 mbar (P): 30 mbar Aftræks type C13X-C33X-C43X-C53X-C63X-C83X-B23-B33 Till. fremløbstemp. 90 C 5

6 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Forskriftsmæssig anvendelse WTC-kedlen er en kondenserende, væghængt gaskedel beregnet for modulerende drift uden en fastlagt nedre temperaturbegrænsning. For ophængning på væg i lukkede rum (udendørs installationer ikke tilladte). Til opvarmning af varmeanlæg på lukkede systemer. Beregnet for drift med balanceret- og splitaftræk (lukket system). Beregnet for drift med forbrændingslufttilførelse fra opstillingsrummet (åbent system). For gasfamilierne N-gas E/H og F-gas B/P. 3.2 Funktion Varmeveksleren består af en korrosionsbestandig støbt aluminiumslegering, vandet strømmer igennem veksleren fra neden og opad i en såkaldt parallelkobling. Forbrændingsluft Forbrændingsluften tilføres enten fra opstillingsrummet (åbent brændkammer) eller gennem et balanceret / splitaftræk (lukket system). Gennem en gas-luft-regulering i gaskombiventilen ved venturirøret bliver forbrændingsluften forblandet med en defineret gasmængde. Blæseren transporterer den homogene gas-luftblanding til forblandepladens fordeler. Strålingsbrænder Den overophedningssikre strålingsbrænder består af et højbelastbart metalvæv (Fecralloy). Flammeovervågningen sker ved hjælp af tænd- og overvågningselektroden via kontrolkassen. Optimal udnyttelse af den varme røggas Varmeveksleren er konstrueret således, at hvis vandet i varmeanlægget kommer retur til kedlen ved en tilstrækkelig lav temperatur, vil den latente varme som er bundet i røggassen blive udnyttet og dermed opnår kedlerne en særdeles høj nyttevirkning. Udledning af kondensat Den kondensat der opstår ved kondenserende drift bliver ført til kedlens vandlås og videre til afløb med det almindelige spildevand. Komponenterne (der er vist WTC 60) Aftrækssystemer Efter at være kommet ud af varmeveksleren føres den nedkølede røggas ud i aftrækssystemet. Weishaupt aftrækssystem WAL... giver mulighed for forskellige installationsmåder. Montage- og driftsvejledning WAL skal overholdes. Sikkerhedsanordning En integreret røggastemperaturbegrænser (max.120 C) og en vandmangelsikring (tryksvigt <1 bar) kobler kedlen ud. Bemærk: 6 I WTC 45 N/F B består varmeveksleren af 4 støbte aluminiumselementer Returløb 11/4 2 Gastilslutning med forskruning. 3 Kondensatudløb, vandlås med slange Ø21/25 4 Fremløb 1 1/4 5 Regulerings- og fyringsautomat MCBA 6 Renseåbning 7 Prøvestudse 8 Venturirør 9 Blæser 10 Udluftningsskrue 11 Serviceåbning 12 Gaskombiventil 13 Gastilslutningsforskruning 14 Gasmangelsikring 15 Tilslutningsstuds aftrækssystem 16 Strålingsbrænder 17 Tænd-/ioniseringselektrode 18 Skueglas 19 Vandtrykvagt 20 Fremløbsføler 21 Varmeveksler 22 Returløbsføler 23 Røggastemperaturføler 24 Nettrafo 25 Manometer 26 Klemrække el-tilslutning

7 3.3 Forudsætninger Leveringsomfang Den driftsklare kedel leveres pakket i et karton. Følgende dele medleveres løst: Brugerdokumentation med omslag i klar plast Plast vandlås med kondensatslange Automatisk luftudlader (udskiftningsdel) Gas-forbindelsesforskruning Vægbeslag til kedelophængning Krav til opstillingsrummet Opstillingsrummet skal være frost- og fugtfrit samt opfylde de krav som stilles i: Bygningsreglementet Gasreglementet Drift med åbent brændkammer Forbrændingsluften skal være fri for aggressive stoffer (halogen, klorid, florid osv.) og fri for forureninger (støv, byggematerialer osv.) Gaskedlen må ikke være i drift, så længe der stadig udføres bygningsarbejde i opstillingsrummet. Vigtigt! - garanti ved udskiftning af kedel Hvis forbrændingsluften bliver ført til kedlen gennem en skorsten som tidligere har været anvendt til en oliekedel eller fastbrændselskedel, skal skorstenen ubetinget renses. Hvis kedlen skal monteres på et eksisterende anlæg, skal dette gennemskylles grundigt inden kedlen bliver tilsluttet, for at fjerne rust, snavs, slam o.lign.. Disse aflejringer kan nemlig nedsætte kedlens funktion samt medføre skader og større slitage. I særlige svære tilfælde skal der monteres en slamudskiller i returledningen til kedlen. Aftræk i eksisterende skorsten På grund af indholdet af vanddamp i røggassen med en fortsat kondensation i skorstenen til følge, må kondenserende kedler kun tilsluttes skorstene, som er fremstillet af materiale, der er upåvirkeligt af fugt. Specielt ved rumluftuafhængig drift forudsættes en grundig rengøring af den eksisterende skorsten. Rengøringen skal kontrolleres. Vær opmærksom på: Urenheder i tilførslen af forbrændingsluft kan føre til kedelstop og forpufning. Billede af emballage Uhindret forbrændingsluft weishaupt Eksempel på aftræk ført i skorsten weishaupt Åbent forbrændingskammer Friskluftåbninger må aldrig afspærres eller blokeres! 7

8 4 Montage 4.1 Sikkerhedanvisning til montage Anlægget kobles spændingsløst fra Før påbegyndt montage skal hoved- og nødafbryder, samt netafbryder afbrydes. Tilsidesættelse af denne regel kan forårsage stød med alvorlige kvæstelser til følge. FARE 4.2 Levering, transport, opbevaring Emballage i transportkarton WTC en leveres komplet med tilbehør i en stabil kartonemballage. Transport og opbevaring Må kun transporteres i karton. Overhold transportanvisningen på emballagen. WTC en må kun tages ud af kartonen når den ligger på gulvet (2 personer). Stil ikke WTC en på gas- eller vandtilslutningerne Vær opmærksom på tilladte omgivelsesbetingelser (se kap. 8.3). 4.3 Forberedelse til montage Vægmontering i opstillingsrum En mindste afstand til brændbare bygningsmaterialer skal ikke overholdes ved indbygning, fordi overfladetemperaturen forbliver under 60 C. WTC en fastgøres med et ophængningsbeslag til væggen. Vær ved fastlæggelse af placeringen opmærksom på følgende punkter: af servicetekniske grunde skal der overholdes en sideafstand til skabe o.lign. på ca. 50 mm. Udførelse til eksisterende røggasføringer (gl. skorsten) (tag hensyn til loftsafstand). Der skal være min. 25 cm over kedlens inspektionsåbning. Tilpasning efter evt. eksisterende frem- og returledninger. Vandlås-udløb til spildevandsledning. Luftskrue fjernes og udskiftes med den i kartonen vedlagte automatiske luftudlader. Vægafstand justeres med afstandsholderne, som sidder på bagsiden af kedlen. Montage for vægophængning Justering 4.4 Tilslutning på vandsiden Anvendelse i lukkede varmesystemer Frem- og returledninger tilsluttes (Ledningerne spules først godt igennem). På kedlens fremløb skal der monteres en kontraventil foran cirkulationspumpen på pumpens trykside (vandets strømningsretning). Slamudskiller eller filter monteres (hvis påkrævet). Ekspansionsbeholder monteres på returløb til kedlen. Sikkerhedsventil indbygges. Varmtvandsbeholder og varmekredse tilsluttes. Kedelpåfyldnings- og tømmehane indbygges. 8

9 4.5 Påfyldning af vand Gennemskylning af varmeanlægget Før den første påfyldning af vand skal anlægget skylles grundigt igennem, således at fremmedlegemer bliver fjernet. Glødeskaller, rust, skærespåner, slam o.lign. kan indskrænke driftssikkerheden. Påfyldning af vand: Slangen udluftes (fyldt med vand) ➊ LUKKET; ➌ LUKKET! Slangen spændes fast ved ➊ og løst ved ➋ ➊ åbnes indtil der løber vand ud ved ➋ ➋ spændes fast Efterfyldning af vand på varmeanlægget ➊ åbnes ➌ åbnes indtil trykket er i det ønskede område ➌ og ➊ lukkes Varmeanlægget og radiatorer udluftes. Specielt ved anvendelse af en WTC i tagvarmecentraler skal der derudover indbygges en automatisk luftudlader i returløbet. Påfyldningshane ved returløbsrør Tilslutning til koldt vand ➊ ➋ ➌ returløb Fremløb Der må ikke anvendes tilsætningsstoffer i vandet som skal påfyldes varmeanlægget! Der må ikke anvendes frostbeskyttelsesmidler, inhibitorer eller andre kemiske tilsætningsstoffer. Vandet til påfyldning skal være af drikkevandskvalitet. Gulvvarmesystemer af ikke ilt-diffusionstætte plastrør kan kun tilsluttes gennem separate varmevekslere. Checkliste i kap. 5.1 skal overholdes! Eksempel på anlægsprincip Forenklet anlægseksempel Ved anlæg hvor der er tvivl om de hydrauliske forhold, som f.eks. vandmængder, tryktab o.lign. anbefales det at montere en blandepotte og kedelkredspumpe (primærkreds). Hydrauliske anlægsdiagrammer kan rekvireres på fabrikken efter behov. B1 ϑ A6 ϑ VK HK11 WTC 45/60 1 Net M1 3 4 M3 A6 Digitalregulator WRD R3.0 B1 Udeføler (NTC) B3 Varmtvandsføler (NTC) M1 Pumpe varmekreds VK1 M3 Påfyldningspumpe varmt vand M7 Cirkulationspumpe B3 ϑ WAS varmtvandsbeholder M7 Koldtvandssikkerhedsgruppe efter DIN Differenstrykoverstrømningsventill 3 Sikkerhedsgruppe, anlægsafhængig dimensionering 4 Kappeventil, afspærring kun ved service af ekspansionsbeholderen 9

10 4.6 El-tilslutning El-installation (fagmanden) Bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, samt de stedlige el-selskabers forskrifter skal overholdes. FARE Hoved- og evt. en nødafbryder På den externe hovedafbryder til varmeanlægget skal der mindst være 3 mm kontaktafstand. Begge kontakter skal anvendes i serieforbindelse. Tilslutning i.h.t. el-diagram, klemmerne 26/27. El-tilslutning 230 V, 50 Hz WTC-kedlen er fortrådet - klar til tilslutning. El-tilslutning må kun udføres af el-uddannede fagfolk. Sikring og hovedafbryder til varmeanlæg efter eldiagram kap. 4.6 Tekniske data kap Tilslutning i.h.t. el-diagram. Tilslutningsklemmer ➀ ➁ ➂ ➃ ➈ ➄ ➅ ➆ ➇ ➀ Interface-print for WRD R 3.0 og kaskadekobling ➁ Regulerings- og fyringsautomat MCBA ➂ Tilslutningsklemrække ➃ Visnings- og betjeningsdisplay ➄ Relæprint ➅ Kabelgennemføring med trækaflastning ➆ Netafbryder ➇ Sikring ➈ LED fejl Ledningsføring sikkerhedsindretning Interface-print anvendes i forbindelse med kaskadeanlæg, sammen med WRD R 3,0 (clip-in). Gasmangelsikring Vandmangelsikring 10

11 El-diagram A1 MCBA 1451 V3.2 L N N P PE P P ~ 24V X3 X2 X1 AM3-2 Max.10A gl GN OG GN OG 230V 24V 2x2AF 4A gl X1 X2 X3 X4 X5 X7 X8 X6A X6B X7 X8 X9 X10 B6 B8 B9 M ϑ ϑ ϑ 6,3AT M12 Blæser 230 V ved WTC60 S11 S12 Relæprint A4 T1 T2 Y1 A5 Display A3 X7a X20 L2 L S1 F1 F10 S10 L1 N 2 3 N N 4 N L N PE L N PE 230V 1/N/PE 50Hz M3 M M 1 ~ 1 ~ Cirk. pumpe varmekreds M11 Ladepumpe varmtvandsproduktion M3 H1 Y10 P1 WUT ( lus fjernes) A6 ϑ ϑ B3 B1 A B WRD R3 Brænder on/off * A B * Brænder aktiv = åben kontakt (ekstra tilbehør) M3 Oversigt A1 Regulerings- og fyringsautomat MCBA A3 Display A4 Clip-in Interface A5 Relæprint AM3-2 A6 Filter B1 Udeføler B3 Varmtvandsføler B6 Fremløbsføler B8 Returløbsføler B9 Røggastemperaturføler F1,F10 Sikring H1 Kontrollampe fejl L1/L2 Lysdiode grøn/rød M3 Ladepumpe varmt vand M11 Pumpe, kedel eller varmekreds1 M12 Blæser P1 Måleinstrument 0-10V passende til 1-10mA ioniseringsstrøm S1 WTC - afbryder S10 Hovedafbryder S11 Gasmangelsikring min. S12 Vandmangelsikring T1 Tænd- og overvågningselektrode T2 Trafo Y1 Gaskombiventil Y10 F-gas-ventil X1 Tilledning MCBA/cirkulationspumpe X1(A5) Tilslutning H1 X2 Tilslutningsstik M12, S11, Y1 X2(A5) Tilslutning Y10 X3 Tilslutning føler X3(A5) Tilslutning M3 X4 Tilslutning brænder ind/ud X5 Tilslutning Bus X7,X8 Tilslutning fladbåndsforbindelse X7-A(A3) Tilslutning fladbåndsforbindelse X9 Tilslutning tændelektrode X10 Tilslutning trafo X20 Tilslutning LED 11

12 4.7 Tilslutning på gassiden Gasinstallation må kun foretages af fagfolk! Gasreglementets krav skal overholdes. Gasarmatur Henvisning Vedlagte forskruning til gasforbindelsen skal monteres ved WTC ens gastilslutningsrør. Til denne forskruning kan man anvende alle gashaner i Weishaupts tilbehørsprogram Vinkel - og ligeløbende udførelse med eller uden termisk afspærring Gasværdier Man skal undersøge hos det regionale gasselskab, hvilken gaskvalitet der er på opstillingsstedet. Wobbeindex W Ø skal kontrolleres i overensstemmelse med den gældende gasfamilie: N-gas E/H mbar (DK) N-gas LL mbar F-gas B/P mbar (DK) F-gas B/P 42, ,5 mbar (DE,AT,CH) F-gas B/P mbar in (CH) Ved højere gastilslutningstryk skal der monteres en ekstra gastrykregulator før WTC en. Ved mindre gastryk skal man henvende sig til gasleverandøren. WTC-kedlen må ikke tages i brug. F-gas sikkerhedsventil Ved drift med F-gas under jordniveau anbefales det at anvende en ekstra sikkerhedsmagnetventil i gastilførselsledningen for at forhindre en gasophobning på monteringsstedet. Sikkerhedsmagnetventil Tilslutning i.h.t. diagram klemme 7 / N 12

13 4.8 Aftrækstilslutning Aftræksløsninger WTC-kedlen har på oversiden en balanceret aftrækstilslutning ø100/150. Røggassen kan føres bort gennem et aluminiumsaftræksrør, der er temperatur- og korrosionsbestandigt. Aftrækstilslutning I en eksisterende skorsten Gennem ydervæg - vandret balanceret Taggennemføring - lodret balanceret Forbrændingsluften kan tilføjes: Fra opstillingsrummet (åben forbrændingskammer) Balanceret aftræk, vandret ell. lodret Gennem eksisterende skorsten Til aftræksrøret må der kun anvendes aftrækssystemer, som er godkendt sammen med kedlen. Weishaupt aftrækssystem WAL indeholder godkendte byggesæt og enkeltkomponenter. Se montage- og driftsvejledning WAL... Aftrækket skal være tæt. Tæthedsprøve gennemføres. Ved rumluftuafhængig drift foretages tæthedsprøvningen med en O 2 -måling direkte i den kondenserende kedels brændkammer. Slangen ➃ stikkes ind i målestedet for friskluft og trækkes igennem ringspalten ➁ til den er inde i brændkammeret Målested for friskluft tætnes Målesonde ➄ stikkes ind i slangen ➃ Forplade til brændkammer sættes på Gaskedlen sættes i drift i skorstensfejerstilling og ved max. last herefter gennemføres O 2 -målingen. Måletiden skal vare mindst 5 min. Differencen til O 2 -værdien af omgivelsesluften må/skal være højst 0,4 %. Kondensatudledning i spildevandssystemet WTC-kedlens kondensat opfylder de krav, der bliver stillet til udledning af kondensater i spildevandssystemer i huse i.h.t. Afløbsnorm DS 432 og evt. stedlige myndigheders krav. Selve afledningen skal der i givet fald ansøges om hos de pågældende miljømyndigheder. Hvis kedlen i overvejende grad kører i et ikke kondenserende område, skal vandlåsen altid være fyldt med vand. Med en tom vandlås kan røggassen trænge ud denne vej. Vandlåsen skal fyldes med vand - evt. skal der efterfyldes ved røglugt. FARE Hvis der ikke er vand i vandlåsen, kan der strømme røggas ud i opstilingsrummet. Ved længere tids stilstand eller drift på anlæg med høj returløbstemperatur (> 55 C) skal vandlåsens vandstand kontrolleres. ➀ Aftrækstilslutning ➁ Aftræksmålested ➂ Aftræksmåleapparat ➃ Luftindsugningstemperaturføler Tæthedsprøvning ➀ ➃ ➀ ➁ ➃ ➂ ➀ Kedeltilslutning (tilbehør-nr ) ➁ Målested for friskluft ➂ Røggasmålested ➃ Slange ➄ Målesonde ➂ ➁ ➄ 13

14 5 Idriftsætning og drift 5.1 Sikkerhedsanvisning til første idriftsættelse Den første opstart, idriftsættelse og indregulering af kedlen må kun udføres af personer som er i besiddelse af de nødvendige certifikater som der kræves i.h.t. Gasreglementet. Alle regulerings-, styrings- og sikkerhedsindretninger afprøves for korrekt funktion. Dette gør sig også gældende ved konvertering. Derudover skal gældende regler for tilslutning, fortrådning, berøringsbeskyttelse og forsikring af elektriske strømkredse, kontrolleres. 5.2 Tæthedsprøvning med luft 5.3 Funktionsprøvning uden gas Tvungen drift - min.-/ max.belastning Gas-tilslutningstryk ved max.belastning CO 2 /O 2 -forbrændingsværdier 5.5 Ydelsesmåling Checkliste ved første idriftsættelse Varmeanlæg og kedel skal være tilstrækkelig påfyldt vand og udluftet. Blandekredse og (radiator)-ventil skal være åbne. Cirkulationspumpe/ladepumpe skal være tilkoblet. Aftrækssystemet skal være rent og frit. Der skal være et korrekt målepunkt for røggasmåling. Der skal være tilstrækkelig tilførsel (forbrændingsluft) af friskluft (ved åbent forbrændingskammer). Gasledningen er udluftet (kun gas i rørene) Sikre at varmeanlægget kan aftage varme - ved indregulering. Bemærk! Yderligere anlægsbetinget kontrol kan være nødvendig. Bemærk derfor driftsforskrifterne for de enkelte komponenter 5.2 Tæthedsprøve med luft Ved tæthedsprøvning skal gas-kuglehane og gas-kombiventil være lukkede. Tæthedsprøvning skal gennemføres ved hvert servicebesøg. Resultatet af tæthedsprøven skal indføres i indreguleringsrapporten. Tæthedsprøvning Skruerne i målestudsen Pe drejes en omgang for åbning. Tæthedsprøveapparat på målestuds Pe. Håndpumpe med T-stykke tilsluttes ( hvis tæthedsprøve foretages som på billedet). Prøvetryk opbygges Mindst 40 mbar, max. 60 mbar. Trykfald indenfor 5 min. max. 1 mbar. Ydre utætte steder kan lokaliseres med pensling med sæbevand eller ved anvendelse af en læksøgespray. Der må ikke forekomme skumdannelse. Afspærringsventilen skal tages med i afprøvningen. 5.3 Funktionsprøvning uden gas Kuglehanen skal være lukket. Den elektriske fortrådning skal kontrolleres. Der skal være vandtryk tilstede (> 1bar). Display-visning Tæthedsprøveapparat med håndpumpe tilsluttes ved målestuds Pe. Pumpens min. op til det endelige driftstryk. WTC indkobles, funktioner kontrolleres Ventetid for sikkerhedscheck/reguleringscheck Forudluftning ca. 5 sek. Tænding ind, efter 0,3 sek. åbner gas-magnetventilen. Sikkerhedstid 5 sek, trykket falder i armaturet - gas-magnetventilen lukker. Visning på display: [ E ] [ 26 ] skiftevis til [ 9 ] [ aktuel temperatur ] LED lyser grøn 10 minutter ventetid til ny start eller tryk på reset Reset-genindkobling og en ny start begynder. 14

15 5.4 Kedel indregulering Idriftsætning til indregulering WTC-kedlen er forindstillet fra fabrikkens side. Men den korrekte indregulering skal foretages på opstillingsstedet. Luftmængden er bestemt af blæserensomdrejningstal. Gasmængden skal justeres efter CO 2 /O 2 - indholdet. Rækkefølgen er som følger: Tilslutningstrykket på målestuds Pe CO 2 /O 2 - indholdet ved max.belastning CO 2 /O 2 - indhold ved min.belastning CO 2 /O 2 - målingen reguleres/justeres i trin, monter forpladen til brændkammeret løst men tæt og foretag derefter målingen. Måle- og indstillingspositioner ➂ ➀ ➁ ➀ Målestuds Pe ➁ Indstillingsskrue for max. last (Skruetrækker) ➂ Indstillingsskrue min. last (SW5) Tvungen drift - min. / max. belastning Regulerings- og fyringsautomat MCBA Styringen af WTC-kedlen sker ved hjælp af regulerings- og fyringsautomaten MCBA. Ved hjælp af funktionstasterne kan man vælge indstillinger, der vises i displayet. + Holdes inde i 2 sek. = Max.last mode + i display vises der et [ H ] + Holdes inde i 2 sek. = Min.last mode i display vises der et [ L ] + Holdes inde i 2 sek. = modulation + eller Efter ca. 15 minuter bliver der automatisk koblet over på normaldrift (modulation). Hvis displayet viser driftspunkt 6 eller 8, er dettte muligt. Display reset mode step store + Først trykkes på reset -tasten, vent 1 minut Gastilslutningstryk ved max. belastning Måling af tilslutningstryk ved målestuds Pe Det korrekte tilslutningstryk er en forudsætning for de efterfølgende målinger/indstillinger. Måling af tilslutningstryk Gashanen åbnes. Kedlens forplade tages af. Løsn skruen i målestuds Pe, drejes ca. en omgang. Slangen fra U-rør eller måleapparat sættes på. Efter målingen spændes skruen i målestudsen og tæthedsprøves. 15

16 5.4.3 CO 2 /O 2 -indhold ved max. belastning - indstilles med skruetrækker Indstillingen må kun udføres i driftsvarm tilstand. Efter endt indstilling skal CO 2 /O 2 -indstillingen afprøves endnu engang ved gentagne start af min. - og max. last. CO 2 /O 2 -måleapparatet stikkes ind ved røggasmålestudsen. Indstillingsværdier CO 2 /O 2 -indstillingsværdier uden forplade % N-gas H F-gas B/P Max. belastning 8,8/5,2 10,5/4,9 Kedlen sættes på tvungen max.ydelse (se kap ) Måling uden forplade CO 2 /O 2 -indholdet indstilles med en drosselskrue (5) Højredrejning = mindre mængde af gas/co 2. Kontrol-måling med forplade CO 2 /O 2 -indholdet kontrolleres, måleværdier noteres ned. CO 2 /O 2 -indstillingsværdi med forplade % N-gas H F-gas B/P Max. belastning 8,9/5,0 10,6/4,8 Måleværdi [ ] [ ] [ ] CO 2 /O 2 -indhold ved min. belastning - indstilling med umbraconøgle SW 5 Min. indstillingen er afhængig af max. belastningen. Derfor skal denne indstilling altid foretages efter målingen af max. belastningen. Kedlen sættes på tvungen min.ydelse (se kap ) Målinger uden forplade Dækskrue fjernes, trykindstillingsskruen (2) sidder under denne. CO 2 /O 2 - indholdet indstilles med trykindstillingsskruen (2). Venstredrejning = mindre mængde af gas/co 2. Dækskruen monteres igen ovenpå trykindstillingsskruen (2). Kontrolmåling med forplade CO 2 /O 2 - indholdet kontrolleres, måleværdier noteres ned. Indstillingsværdier min. belastning CO 2 /O 2 -Indstillingsværdier uden forplade % N-gas H F-gas B/P Min.belastning 8,6/5,6 10,2/5,4 CO 2 /O 2 -indstillingsværdier med forplade % N-gas H F-gas B/P Min.belastning 8,7/5,4 10,3/5,2 Måleværdi [ ] [ ] [ ] Kompakt-gasmagnetventil VK 8125 V Gaskombiventilen indeholder følgende komponenter: 2 ventiler i ventilgruppen B + B Snavssamler (si) Nultryk-servoregulator 1:1 Henvisning Indstillingsskrue max. belastning ➄ Indstikningsdybde N-gas WTC 45/60 11 mm (ved denne indstilling opnår man en næsten korrekt indregulering af forbrændingskvaliteten) Kompakt-gasmagnetventil ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➀ Tilslutningsstik med integreret ensretter ➁ Indstillingsskrue min. belastning ➂ Målenippel Pe ➃ Målenippel Pa ➄ Indstillingsskrue max. belastning 16

17 Notater 17

18 5.6 Styring/Regulering på display 3 menuer for slutbrugeren: Ved at trykke på tasten mode de tre første visnings- og indstillingsmenuer kan man bladre sig igennem Driftsmenu (Standardvisning) Indstillingsmenu (generel indstilling) Spørgemenu (visning af aktuelle værdier) Ekstra menuer for service: (kun efter indlæsning af service-koden) Indstillingsmenu 1...P. (Service-instilling) Tacho-menu Fejlmenu - hvis der forekommer fejl Betjening af funktionstaster: Servicekode 33 kun for fagmanden Denne servicekode skal ikke oplyses til forbrugeren, da fejlindstillinger i serviceparameteret kan medføre flere driftsforstyrrelser. mode + trykkes ind samtidig, og eller + tast værdi 33 trykkes ind for at lagre de indstillede værdier store Visning blinker 2 gange som bekræftelse mode step trykkes ind for at aktivere servicekoden mode = Valg af menu step + = Bladre funktion i trin = Værdier kan hæves = Værdier kan sænkes reset store mode = Lagring af instillede værdier = Aktivere de valgte værdier mode step store + reset = Til reset, genindkobling efter fejl mode step store Driftsmenu Standardvisning / normalvisning mode Efter 15 min. uden betjening går kedlen automatisk tilbage til normalvisning. 18 reset mode step store + Det er ikke muligt at foretage ændringer, når kedlen er sat på H L = High = Low se 5.2 Tvungen drift - min./max. belastning Fejlvisning (se fejlmeddelelse kap. 6.1) En fejl vises med blinkende tal. LED blinker rød. aktuel fremløbstemperatur Driftspunkt: 0 Standby, ingen varmekrav 1 Forudluftning 2 Tænding 3 Varmedrift - varmeanlæg 4 Varmtvandsproduktion (eks.varmtvandsbeholder) 5 Afvent bekræftelse af blæserens omdrejningstal 6 Kedlen er udkoblet under varmedrift p.g.a. fremløbstemperaturens set-punkt incl. udkoblingsdifferens er opnået 7 Pumpens efterløbstid - opvarmning varmeanlæg 8 Pumpens efterløbstid - varmtvandsproduktion 9 Temperatur T f opnået ved varmtvandsproduktion E Kedlen er ude af drift p.g.a. intern udkobling E 18 Fremløbstemperatur >95 C E 19 Returløbstemperatur >95 C E 24 Forbyttede frem-/returfølere E 25 Temperaturstignings-hastigheden for stor E 26 Intet gastryk, vandtryk <1 bar E 30 Temperaturdifferens imellem frem- og returløb >35 K E 52 Røggastemperatur 5K under tilladelig max. røggastemperatur E 65 Blæserens startomdrejninger - ikke nået H Test - tvungen max. belastning L Test - tvungen min. belastning

19 5.6.2 Indstillingsmenu Generelle indstillinger Her foretages de indstillinger, der er nødvendige for slutbrugeren. Fagmanden kan benytte en servicekode. reset mode step store + mode step store + Indstillingsværdier Linie: Følgende fremkommer på displayet: 1. Indstilling af varmtvandstemp. T vvsetpunkt 60 C 2. Varmtvandsproduktion ind/ud (02)* 3. Pumpen kobles ud efter den indstillede efterløbstid TF max. fremløbstemp. for opvarmning 75 C kan kun nås via servicekode: 5. Fodpunkt fremløbstemperatur (35)* 20 C 6. Min. udetemperatur -15 C 7. Sommerudkobling (35)* 00 C 8. Natsænkning 20K (virker kun med koblingsur eller urtermostat) *(Anbefalede indstillinger når kedlen monteres med udeføler og uden digitalstyring WRD R 3.0)...Specielle parametre, se parameterliste kap. 5.9 Anlægsspecifik indstilling 5...P. Indstillinger kun til fagmanden Spørgemenu Visning af aktuelle værdier til indregulering Under denne menu kan der spørges på aktuelle temperaturer og hastigheder. Disse værdier er en hjælp for den erfarne fagmand ved optimering. reset mode step store + aktuel værdi Linie: Blinkende punktum: 1. Fremløbstemperatur 2. Returløbstemperatur 3. Varmtvandstemperatur 4. Udetemperatur 5. Røggastemperatur 6. Setpunkt-fremløbstemperatur 7. Stigningshastighed på fremløbstemp. i C/sek. 8. Stigningshastighed på returløbstemp. i 0,125 C/sek. 9. Stigningshastighed på varmtvandstemp. i 0,125 C/sek. mode step Negative værdier Et punktum efter det tredie ciffer kendetegner negative værdier, f.eks. er lig med -4 C Værdier med 3 cifre mellem 99 og 199 Et punkt efter det andet ciffer kendetegner værdier mellem 99 og 199, f.eks. er 2.3 lig med 123 (punktum er lig de første 100) 19

20 5.6.4 Tacho-menu - kun med service-kode valgt værdi reset Kendetegn: Visning skifter med de første 2 cifre ; (tusinde/hundrede)......de sidste 2 cifre ; (tiere/enere) mode mode step store + Eksempel: 4183 min -1 [ ; ] [ 41 ] [ ; ] [ 83 ] mode Fejlmenu - kun med service-kode Sidste driftsfejl dokumenteres Under fejlmenu kan de aktuelle anlægsdata aflæses, der var ved den sidste driftsfejl. Disse koder hjælper den erfarne fagmand til afhjælpning af fejl. reset lagret værdi Linie: Blinkende tal: 1 Fejlnummer (se fejlvisning kap. 6.1) 2 Driftspunkt (se driftsmenu kap ) 3 Fremløbstemperatur 4 Returløbstemperatur 5 Varmtvandstemperatur 6 Udetemperatur mode step store + mode step Interface til PC Via en PC og et tilhørende program kan følgende funktioner gennemføres. Fejl arkiveres Data registreres Kedelfejl lagret på database kan slettes Parameter aflæses og ændres Negative værdier Et punkt efter det 3. ciffer angiver negativ værdi f. eks. betyder C Trecifrede tal mellem 99 og 199 Et punkt efter det andet ciffer angiver tal mellem 99 og 199. f.eks. 2.3 betyder 123 (punktum er lig de første 100) 20

21 5.7 Kedelstyring Betjeningselementer WTC-kedlen indeholder følgende betjeningselementer: Kedel - tænd/sluk ➀ Apparatsikring ➁ Vandtryk -manometer ➂ Regulerings- og fyringsautomat MCBA Kedlens regulerings- og fyringsautomat MCBA indeholder både styringen af brænderen og reguleringsfunktionen af kedlen og de eksterne tilsluttede komponenter. Displayet med funktionstaster er indbygget i fronten på kedlen. Kedlen arbejder efter en konstant indstillet temperatur (princip som en kedeltermostat), men kan udvides med forskellige tilbehør: Betjeningselementer ➀ ➁ ➂ Regulerings- og fyringsautomat MCBA Udeføler Digitalregulator WRD R 3.0 / WRD M 3.0 Digital-urtermostat WUT for natsænkning og konstant rumregulering uden digitalregulator WRD Eksternt ur for natsænkning uden WRD Tilslutningsmulighederne fremgår af el-diagrammet. Funktionsforløb: Ved varmekrav er forløbet som følger: Sikkerhedscheck ca. 15 sek. Forudluftningstid ca. 5 sek. Sikkerhedstid ca. 5 sek. Flammeovervågning via ioniseringselektrode Efter 5 forgæves startforsøg kobler regulerings- og fyringsautomaten MCBA på fejl - displayvisning [ 2 ] [ 02 ]. LED blinker kraftigt rød Ionisationsstrøm med V-meter Funktionsafprøvning flammeovervågning: med voltmeter V= Klemme 12 og stel. Normalvisning ca. 6 V (N-gas/F-gas P). Ved drift skal der mindst være ca. 3 volt. ( V= svarer til ca µa ioniseringsstrøm) Tænd- og overvågningselektrode Henvisning til servicemontør: Bøjede tænd- og overvågningselektroder udskiftes (må ikke rettes ud). Tænd- og overvågningselektrode Ioniseringsstrøm måles. 3,5 ± 0,

22 5.8 Reguleringsmuligheder med MCBA Den optimale modulation på WTC en er kun mulig i forbindelse med digitalregulator WRD R 3.0. Til enkle reguleringsopgaver tilbyder regulerings- og fyringsautomat MCBA følgende reguleringsmuligheder: Varmtvandsproduktion - ladefunktion Konstant fremløbstemp. - regulering /udeføler Regulering af fremløbstemp. afhængig af udetemperaturen - med udeføler Behovsafhængig regulering med rumtermostat WUT Udetemperaturregulering med rumtermostat WUT WTC med digitalregulator WRD R 3.0 Parametrene i indstillingsmenu er allerede indstillet fra fabrikken. Fabriksindstilling må kun ændres i særlige tilfælde! Funktion WRD R 3.0 Efter tilslutning af WRD R 3.0 udfører regulatoren en selvtest, som tager ca. 60 sek. Først efter ca. 30 min. kan den korrekte rumtemperaturvisning aflæses på displayet Varmtvandsbeholder - varmtvandsproduktion- ladefunktion Varmtvandsproduktionen begynder når temperaturen i beholderen er blevet målt lavere end den ønskede/indstillede varmtvandstemperatur. Mens kedlen producerer varmtvand er varmedriften til varmekredsen udkoblet. Indstillingsparameter: 1. Indstilling af den ønskede varmtvandstemperatur T V V setpunkt kan stilles imellem ( C) Kedlen modulerer efter fremløbstemperaturen (T F ). Fremløbstemperaturens-setpunkt er beregnet udfra den ønskede varmtvandstemperatur + temperaturforhøjelsen som er sat under parameter H. (15K) Ladepumpen (ekstern) skal forbindes efter el-diagrammet klemmerne 5/N/PE. Diagram varmtvandsproduktion Konstant-fremløbstemperaturregulering - uden udeføler eller rumtermostater [ C] Fremløbstemperatur WTC V V - Temperatur Kedeltemperatur Varmtvandstemperatur 5K Koblingsdifference Brænder IND UD IND UD IND WTC= 75 C setpunkt T V V = 60 C setpunkt Tid [ h ] Dette er den simpleste løsning, kedlen modulerer op til den indstillede max. fremløbstemperatur. Afhængig af varmebehovet, kan det være nødvendigt at ændre den valgte max. fremløbstemperatur. Der kan som tilbehør monteres et kontakt-ur i betjeningspanelet og derved bliver det muligt at programmere opvarmnings- og sænkningsperioden. Diagram fremløbstemperatur Indstillingsparameter: 3. Varmedrift, pumpen er konstant løbende * 4. Valg af max. fremløbstemperatur-indstilling (T Fmax ) 8. Parallelforskydning af fremløbstemperaturen max. når kedlen skal i sænkningsperiode (natsænkning) *) Pumpen konstant løbende, for at sikre anlægget mod frost. Under Indstillingsmenu for fagmand trin 8, kan man parallelforskyde den max. fremløbstemperatur i sænkningsperioden i områder fra 0 til 80K (anbefaling: 20K) derved reduceres den max. fremløbstemperatur i sænkningsperioden med den indstillede værdi. I stedet for kontakt-uret er det også muligt, at anvende en rumtermostat med digitalur WUT 1.0. Her kan man vælge en høj komforttemperatur (30 C max.) i opvarmningsperioderne, tilsvarende en lav rumtemperatur i sænkningsperioderne (5 C min.). Lus fjernes - se el-diagram. Bemærk montage- og driftsvejledning WUT 1.0 Fremløbstemperatur [ C ] F Tmax Parallelforskydning Opvarmning dagdrift Sænkning natdrift Tid [ h ] 22

23 5.8.3 Regulering af fremløbstemperaturen afhængig af udetemperaturen - med NTC-udeføler Afhængig af den aktuelle udetemperatur bliver WTC ens fremløbstemperatur reguleret efter den indstillede/valgte varmekurve. Parameter i indstillingsmenuen: 3. Pumpe med efterløb Den ønskede max. fremløbstemperatur T Fmax ved min. udetemperatur T Umin 5. Fodpunkt for fremløbstemperatur T Ffod ved en udetemperatur på 22 C (anbefalet 35 C) 6. Min. udetemperatur, som max.fremløbstemperatur (parameter 4.) er blevet valgt efter. 7. Sommerudkobling 8. Parallelforskydning fra T Fmax ved sænkningsdrift Under Indstillingsmenu for fagmand trin 8, kan man parallelforskyde den max. fremløbstemperatur i sænkningsperioden i området fra 0 til 80 K. Fremløbstemperaturens indentifikationsfelt Fremløbstemperatur T F [ C ] TFmax T Ffod Parallelforskydning for natsænkning T Umin Udetemperatur T U [ C ] Fremløbstemperatur afhængig af udetemperatur I stedet for kontakt-uret er det også muligt at anvende en rumtermostat med digitalut WUT 1.0. Her kan man vælge en høj komfort-temperatur (30 C max.) og tilsvarende en lav rumtemperatur i sænkningsperioderne (5 C min.). Montage- og driftsvejledning WUT 1.0 skal følges Udeføler skal sættes fast i.h.t. diagram klemme 22/23. Fremløbstemperatur T F [ C ] Opvarmning dagdrift Parallelforskydning Sænkning natdrift T F Tid [ h ] Drift med digital ur-termostat WUT 1.0 Den ønskede max. fremløbstemperatur T Fmax vælges i indstillingsmenuen. Kedlen modulerer til den angivne max. fremløbstemperatur T Fmax og bliver efter behov ind- og udkoblet af den digitale ur-termostat. Parameter i indstillingsmenu: 4. ønskede max. fremløbstemperatur T Fmax 8. Parallelforskydning fra T Fmax ved sænkningsdrift d for rumtermostat Fremløbstemparaturkurve Fremløbstemperatur T F [ C ] Koblingsdifference T Fmax Med WUT 1.0 kan der programmeres et uge-program. Ved indstilling af ønsket rumtemperatur for dag (opvarmning) og nat (sænkning) kan der foretages en temperaturændring af rummet afhængig af individuelle ønsker. Tid [ h ] IND UD IND UD IND Rumtermostat Frostbeskyttelse Med en tilsvarende indstilling af setpunkter for rumtemperatur er bygningen ydermere beskyttet mod frost. Her skal cirkulationspumpen under indstillingsmenu, trin 3, sættes på konstant løbende, indstilling 02 (ikke indstillet fra fabrikken) for at forhindre en tilfrysning af ubeskyttede varmerør. Lus fjernes - se diagram. Montage- og driftsvejledning WUT 1.0 skal overholdes. 23

24 5.8.5 Fremløbstemperaturegulering afhængig af udetemperaturen -med digital urtermostat WUT 1.0 Varmekurven angives som grænsekurve. Det egentlige fremløbstemperatur-setpunkt bestemmes ved hjælp af urtermostaten. Ved længerevarende varmebehov hæves fremløbstemperaturen med 10K. Parameter i indstillingsmenuen: 3. Varmedrift indkoblet, pumpe med efterløb Max. fremløbstemperatur skal stilles efter en valgt min. udetemperatur * (se pkt. 6) 5. Fremløbstemperaturens fodpunkt T Ffod ved en udetemperatur på 22 C (anbefaling 35 C) 6. Min.udetemperatur, som max.fremløbstemperatur (parameter 4.) er blevet valgt efter. 7. Sommerudkobling 8. Parallelforskydning af T Fmax sættes på 0 ved sænkningsdrift d for rumtermostat f. Tidskonstant boosterfunktion (anbefaling 20 min.) Udetemperaturført varmekurve Fremløbstemperatur T F [ C ] IND UD IND UD IND Koblingsdifference T F Tid [ h ] Rumtermostat Den tilsluttede NTC-udeføler (Weishaupt tilbehør) bliver automatisk erkendt af regulerings- og fyringsautomaten MCBA. Udetemperaturføler sættes fast ved klemme 22/23, se diagram. Med WUT 1.0 kan man programmere et uge-opvarmningsprogram. Ved angivelse af rumtemperatursetpunkterne for dag- og natdrift kan der foretages en sænkning af temperaturen. Lynopvarmning (booster-funktion) Kalder ur-termostaten på varme i en periode, der er længere end den, tidskonstanten er indstillet på under trin F (kontakt sluttet), bliver fremløbstemperaturens set-punkt automatisk forhøjet med 10 K (boosterfunktion). Hvis termostaten ikke kræver varme mere, og hvis setpunktet ligger over den værdi, der er forangivet i varmekurven, sker der en sænkning med 1K pr. minut. Lus fjernes - se diagram. Montage- og driftsvejledning WUT 1.0 skal overholdes. 24

25 5.8.6 Styringen på kedlen sættes i begrænset tidsrum ud af drift Styringen sættes i begrænset tidsrum ud af drift - for kedel I denne funktion er der afbrudt for både varmedrift og varmtvandsproduktion. Men frostbeskyttelsen er aktiv. Med denne funktion er det muligt at foretage indregulering (f.eks. gulvvarmekredse) eller en fjern ind- og udkobling af kedlen. Installation med WRD R 3.0: Lus mellem klemmerne 26/27 (Afbryder Kedel - tænd/sluk på WTC er luset ). Display på WRD R 3.0 viser : "SYSTEM OFF" Display på MCBA viser programtrin: [ 0 ] Installation uden WRD R 3.0: Lus mellem klemmerne 26/27 (Afbryder Kedel - tænd/sluk på WTC er luset ). Display på MCBA viser programtrin: [ 0 ] Følermontage - Udeføler Udeføleren skal fortrinsvis monteres på en nord- eller nordvest væg. Det anbefales at tætne hullet i muren hvor ledningen til føleren er ført igennem. Ugunstige faktorer skal undgås: Opvarmning via morgensolen Montering under en balkon, tagudhæng o.l. Fremmede varmekilder (skorsten, over et vindue, h.h.v. en ventilationsåbning) Følerhuset må ikke overmales Styringen sættes i begrænset tidsrum ude af drift - for varmeanlæg I denne funktion er der afbrudt for varmedrift. Men frostbeskyttelsen er aktiv. Med denne funktion er det muligt at foretage indregulering (f.eks. gulvvarmekredse) eller en fjern ind- og udkobling af kedlen. Installation med WRD R 3.0: Lus mellem klemmerne 22/23 (Udeføler luset ). Display på WRD R 3.0 viser : "VARME SLUT" Display på MCBA viser programtrin: [ 0 ] Installation uden WRD R 3.0: Lus mellem klemmerne 22/23 (Udeføler luset ). Display på MCBA viser programtrin: [ 0 ] Montageeksempel H ca 1/2 H min. 2,5m 25

26 5.9 Indstillingsparametre MCBA 1451 Version Slutbruger-menu Trin Indstilling Indstillingsområde Fabriksindstilling Valgt ind- WTC 45 WTC 60 stilling 1. Varmtvandstemperatur T vv setpunkt C (VV-beholder med NTC-føler) VV-produktion + koblingsdifference 00= VV-beholder udkoblet = VV-beholder indkoblet + pumpe konstant drift = VV-beholder indkoblet Varmedrift og pumpe 00= Varmedrift udkoblet = Varmedrift ind, pumpe med efterløb... 02= Varmedrift ind, pumpe konstant drift Fremløbstemp. max. T Fmax T F fod (20 C) til 90 C Servicepersonale (Service-kode) Trin Indstilling Indstillingsområde Fabriksindstilling Valgt ind- WTC 45 WTC 60 stilling 5. Fodpunkt fremløbstemp. T F fod C Min. udetemperatur - T U min C Omskiftning til sommerdrift T F fod til 60 C (vedr. T Fset ) 00 = ingen omskiftning Parallelforskydning ved natsænkning C (vedr. T Fset ) Koblingsdifferens varmedrift - 1. ciffer 1...5x udkobl. punkt (i C) Koblingsdifferens varmedrift - 2. ciffer x1...9 indkobl. punkt (i C) A. Tvungen stop af brænder efter varmedrift (x10,2 sek) b. Efterløbstid varmepumpe minutter (efter varmekrav) C. PWM-pumpe - 1. ciffer 1...4x Forudluft brænder on + 1 min, trin 2,3,4 (anbefales) PWM-pumpe - 2.ciffer x1...4 Rest efterløbstid trin 1,2,3 eller 4 d. Opvarmning/vv - 1. ciffer varmedrift 0x = Varmekrav med rumtermostat x = Varmekrav med udeføler... Opvarmning/vv - 2.ciffer varmedrift x0 = VV-beholder 3-vejsventil... x1 = Varmtvandsproduktion med ladepumpe... x2 = Varmtvandsproduktion med inverteret 3-vejsventil... E. Manuelt omdrejningstal af -1 = modulering (normal menu) blæser under varmedrift % af min. til max. omdrejning... F. Boosterfunktion minutter (0 = ingen boosterfunktion) G. Varmtvandsbeholder - 1. ciffer type 0x = Ikke anvendt x = Varmtvandsbeholder... 2x = Ikke anvendt... 3x = Ikke anvendt... VV-beholder - 2. ciffer koblingsdifferens x0...9 = Varmtvandsproduktion (brænder indkob.afh. af T F )... H. Forhøjet fremløbstemp. VV-produktion C (kun for varmtvandsbeholder m. føler) I. Efter VV-produktion tidsforsink. før V-drift (x10,2 sek.)

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

manual Montage- og driftsvejledning

manual Montage- og driftsvejledning manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A og WTC 32-A83247609 1/2009 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Montage- og driftsvejledning. Kondenserende gaskedel WTC-GB 120 300-A 83251709 1/2009-03

Montage- og driftsvejledning. Kondenserende gaskedel WTC-GB 120 300-A 83251709 1/2009-03 83251709 1/2009-03 Overensstemmelseserklæring iht. ISO/IEC guide 22 Sprachschlüssel 4821000009 Producent: Max Weishaupt GmbH Adresse: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserende gaskedel

Læs mere