TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT"

Transkript

1 Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon / august 2011 TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Skatteministeriet har sendt et nyt lovforslag i høring, som åbner op for, at selskaber og fonde igen kan få dækket deres udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, hvis der er udmeldt syn og skøn i sagen, eller hvis sagen er indbragt for domstolene på Skatteministeriets initiativ. CEPOS har set på de retssikkerhedsmæssige konsekvenser af lovforslaget, herunder gennemgået de seneste otte års udgifter til omkostningsgodtgørelse og sammenlignet disse udgifter med, hvad Skatteministeriet selv bruger af udgifter på egen advokatbistand i skatteretssager. Tallene viser, at Skatteministeriet i snit bruger over 50 pct. flere udgifter på egent sagkyndig bistand pr. skatteretssag, end hvad skatteyderne gør. Denne kompetencemæssige og økonomiske ubalance indebærer en latent risiko for retssikkerhedsmæssig skævvridning mellem selskaber og fonde på den ene side og SKAT på den anden side. På den baggrund anbefales det, at den nye ordning med omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde bliver udvidet, så den også omfatter de tilfælde, hvor selskaberne og fondene selv rejser sagerne og efterfølgende vinder. Det afgørende bør ikke være, hvem der indbringer sagen, men derimod om man har retten på sin side eller ej. 1. Indledning Skatteministeriet har i et nyt lovforslag Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper 1 foreslået, at der skal genindføres omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde i følgende to situationer: 1) For det første kan selskaber og fonde fremover få omkostningsgodtgørelse, hvis der er tale om en sag, som bliver indbragt på Skatteministeriets initiativ. Sagens udfald om man taber eller vinder er uden betydning for omkostningsgodtgørelsen. Det afgørende er alene, at sagen indberettes på Skatteministeriets initiativ, og at Skatteministeriet dermed direkte påfører selskabet yderligere udgifter. 2) Derudover kan selskaber og fonde fremover få omkostningsgodtgørelse i de sager, hvor enten Landsskatteretten eller Skatterådet har udbedt sig syn og skøn. Med det nye lovforslag imødekommer Regeringen en stor del af den kritik, der er blevet rejst i kølvandet på, at omkostningsgodtgørelse blev afskaffet for selskaber og fonde i forbindelse med skattereformen i 2009, og som bunder i, at omkostningsgodtgørelsesinstituttet har en stor retssikkerhedsmæssig værdi. En opfattelse som CEPOS tidligere har belyst i notatet Skal det koste penge at vinde en sag over SKAT? : Fuld omkostningsgodtgørelse er et grundlæggende retssikkerhedsmæssigt fundament i skattesager. Det gælder i særdeleshed i forhold til selskaber og fonde, som er underlagt et særligt kompliceret regelsæt, og hvor det ikke er ualmindeligt, at retsstillingen først vil blive endeligt afgjort i klage- og retssystemet. 1 h t t p :/ / m.d k / lo vfo r sla g/ h o er in g/ / r e su m / CEPOS Landgreven 3, København K

2 For at genskabe også selskaber og fondes retsfølelse, og i det hele taget styrke retssikkerheden i skatte- og afgiftssager, anbefales det, at fuld omkostningsgodtgørelse genindføres i skattesager, så ingen risikerer at lide et økonomisk tab ved at vinde en sag over skattemyndighederne. Dette bør som minimum gælde i sager, hvor skattemyndighederne har foretaget en forkert retlig vurdering, i sager hvor der er begået myndighedsfejl, og i sager som videreføres på skattemyndighedernes initiativ. På den måde undgår man et retssystem, hvor skatteyderne af økonomiske og administrative årsager afstår fra at gøre sin ret gældende med den konsekvens, at også Skatteministeriet fremadrettede praksis vil være baseret på et forkert juridisk grundlag. 2 Omkostningsgodtgørelse har således både en stor retssikkerhedsmæssig værdi i forhold til den konkrete sag, hvor det kan virke stødende på skatteyderens generelle retsfølelse, hvis man risikerer at stå tilbage med et økonomisk tab efter at have vundet en sag over Skatteministeriet. Men omkostningsgodtgørelse kan også tilskynde skatteyderne til at klage over principielt forkerte afgørelser, selvom skattekravet ikke står mål med omkostningerne, hvilket vil have den præventive effekt, at en forkert afgørelse ikke danner præcedens for SKATs fortsatte (forkerte) fortolkning og praksis. 2. Nyt lovforslag gavner kun et lille antal selskaber og fonde Lovforslaget har stor symbolsk værdi, og ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning er det positivt, at selskaber og fonde igen får mulighed for at få omkostningsgodtgørelse i de sager, hvor Landsskatteretten eller Skatterådet har udbedt sig syn og skøn, samt i de klagesager, som er indbragt på Skatteministeriets initiativ. 3 Samtidig må det konstateres, at ser man bort fra syns- og skønssagerne, så er det kun ganske få selskaber og fonde, som årligt vil få gavn af lovforslaget, og at den praktiske og økonomiske effekt af lovforslaget derfor er meget lille. Således indbringer Skatteministeriet kun ca sager årligt fordelt på både personskattesager og selskabsskattesager: Tabel 1: Sager indbragt for domstolene af henholdsvis Skatteministeriet og skatteyderne Skattesager anlagt ved domstolene Sager påklaget til domstolene af skatteyder Sager påklaget til domstolene af Skatteministeriet I alt Kilde: Tallene er hentet fra Landsskatterettens årlige redegørelser 4 2 Se CEPOS s n o t a t a f 2 3. ju n i Sk a l d et k o st e p en ge a t vin d e e n sa g o ver SKAT?, so m o gså in d e h o ld er en k o r t b esk r ive lse a f d e n u væ r en d e r e gler o g o m h ist o r ik k en b a g o m k o st n in gsgo d t gø r elsesin st it u t t et, jf. h t t p :/ / o s.d k / p u b lik a t io n er / a n a ly ser -n o t a t er / a n a ly sesin gle / a r t ik el/ sk a l- d et -k o st e -p en ge -at-vin d e -en-d a g-o v er -sk a t / 3 De t o fo r sla g er i o ver e n sst em m else m ed Sk a t t ekom m issio n en s o p r in d elige in t en t io n er, h vo r d et ik k e va r h e n sigt en a t a fsk a ffe o m k o st n in gsgo d t gø r else i sy n - o g sk ø n ssa ger o g i d e t ilfæ ld e, h vo r en sa g b liv er in d b r a gt p å Sk a t t em in ist er iet s in it ia t iv, jf. h ø r in gssva r et fr a Gr a n t Th o r n t o n o g Plesn er, h t t p :/ / a gn u s.d k / ~ / m ed ia / Ta xla b / Den Uu n d va er lige L2 0 2 / Om k o st n in gsgo d t go er else.a sh x. 4 h t t p :/ / n d ssk a t t er et t en.d k / m a a l_ o g_ r e su lt a t er / r sr a p p o r t er.h t m l 2

3 Denne del af lovforslaget tenderer derfor symbollovgivning, og Skatteministeriet har da også tidligere haft den opfattelse, at en særregel for sager indbragt på Skatteministeriets initiativ, er unødvendig, og at reglerne bør være de samme, uanset hvem der indbringer sagen: Efter gældende regler ydes der samme omkostningsgodtgørelse, uanet om skatteyderen har rejst sagen, eller om SKAT undtagelsesvist har rejst sagen. Det foreslås, at reglerne også fremover skal være de samme, uanset hvem der har rejst sagen. En særregel for de tilfælde, hvor SKAT har rejst sagen, er ikke fundet fornøden. 5 Det er uforståeligt, at man med det nye lovforslag ændrer denne opfattelse og netop indfører en særregel for sager indbragt på Skatteministeriets initiativ. Fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv er det betænkeligt, at der således fortsat skal eksistere en forskelsbehandling i omkostningsgodtgørelsesinstituttet, afhængig af om man er en personligt drevet virksomhed eller en virksomhed drevet i selskabsform. En forskelsbehandling som Skatteministeriet ellers i forbindelse med skattereformens høringsfase gav tilsagn om, at de ville forsøge at eliminere: Skatteministeriet vil [..] overveje, om der fremover på ny kan skabes parallelitet mellem vilkårene for virksomheder, der drives i selskabsform, og virksomheder, der drives personligt. 6 Sammenfattende kan det konstateres, at lovforslaget savner et væsentligt retssikkerhedsmæssigt element. Nemlig at også de sager, som bliver vundet af et selskab eller en fond, og hvor sagen er indbragt for klage- og retssystemet på deres initiativ, bliver omfattet af omkostningsgodtgørelsesinstituttet. På den måde kunne man både bidrage til selskaber og fondes generelle retssikkerhed, undgå unødvendige særregler, samt skabe parallelitet mellem virksomheder, der bliver drevet i personligt regi, og virksomheder der bliver drevet i selskabsform. 3. Skatteyderne vinder hver 5. sag I notatet Skal det koste penge at vinde en sag over SKAT? har CEPOS tidligere dokumenteret, at hver 5. skattesag bliver vundet af skatteyderne. 7 Skatteydernes medholdsfrekvens ved domstolene ser eksempelvis ud som følgende: Tabel 2: Skatteydernes medholdsfrekvens ved domstolene %-vis medhold til 21,37 17, ,52 21,75 skatteyderne Kilde: CEPOS har foretaget opgørelsen på baggrund af tal fra Landsskatterettens årlige redegørelser Retssikkerhedsmæssigt er det problematisk, at de selskaber og fonde, som ønsker at indbringe en af SKATs afgørelser for klage-og retssystemet, fortsat skal være afskåret fra at få dækket sine udgifter til revisions- eller advokatbistand, selvom selskabet eller fonden ender med at få ret. Et bærende princip burde derfor være, at ingen blandt de 20 pct. skatteydere, der hvert år vinder en skattesag ved domstolene, bør belastes økonomisk af de udgifter, som det har været nødvendigt at afholde for at matche Skatteministeriets kompetencer og erfaring. 4. Også Skatteministeriets udgifter til sagkyndig bistand stiger Et af argumenterne for at afskaffe ordningen med omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde i forbindelse med skattereformen var, at ordningen var for dyr. Afskaffelsen skulle således bidrage til finansiering af den samlede skattereform med 50 mio. kroner. 5 h t t p :/ / a gn u s.d k / ~ / m ed ia / Ta xla b / Den Uu n d va er lige L2 0 2 / Om k o st n in gsgo d t go er else.a sh x 6 Ib id 7 CEPOS h a r t id liger e d o k u m en t er et, a t h v er 5. sk a t t esa g b liv er vu n d et a f sk a t t ey d er n e. Det gæ ld e r b å d e v ed Sk a t t ea n k e n æ vn en e, La n d ssk a t t er etten o g ved Do m st o len e, jf. h t t p :/ / o s.d k / p u b lik a t io n er / a n a ly ser - n o t a t er / a n a ly sesin gle / a r t ik el/ sk a l-d et -k o st e-p en ge -at-v in d e -en-d a g-o ver -sk a sy m t / 3

4 Siden 2003 er de samlede udgifter til ordningen da også steget fra 114,7 mio. kroner til 168,2 mio. kroner i Renser man tallene for inflation og omregner dem til 2010-priser - så man har et mere korrekt sammenligningsgrundlag er de samlede bruttoudgifter til omkostningsgodtgørelse dog kun steget med 3,2 pct. i gennemsnit om året, opgjort i 2010-priser: Tabel 3: Udgifter til omkostningsgodtgørelse de samlede bruttoudgifter pr. år Antallet af afsluttede sager hvor der er givet omkostningsgodtgørelse Årets faktiske 114,7 132, , ,7 164,5 168,2 bruttoudgifter til omkostningsgodtgørelse (årets priser i mio. kr.) Omregnet til priser (mio. kr.) 136,0 153,2 158,2 139,0 174,6 153,3 170,1 168,2 Kilde: Tallene stammer fra Skatteministeriets årlige redegørelser om omkostningsgodtgørelse Til sammenligning viser en opgørelse over Skatteministeriets årlige udgifter til advokatbistand i skatteretssager, som CEPOS har fået aktindsigt i, at Skatteministeriets egne udgifter til advokatbistand i skatteretssager er steget med gennemsnitligt 5,4 pct. pr. år, opgjort i priser: 8 Tabel 4: Skatteministeriets udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager Skatteministeriets årlige udgifter til retssager (mio. kroner) Salær 35,9 34,1 38,9 47,8 41,0 53,8 58,4 64,3 Kammeradvokaten Omkostninger 2,3 1,5 1,4 1,1 0,8 1,3 1,5 1,4 Kammeradvokaten Andre udgifter 9,3 8,4 9,0 11,0 9,5 9,9 14,3 15,9 Kammeradvokaten Andre advokater - 0, ,8-0,08 Skatteministeriets 47,6 44,4 49,3 60,0 51,3 65,8 74,2 81,6 faktiske udgifter til retssager (årets priser i mio. kr.) 9 Omregnet til priser 56,4 51,4 55,5 66,2 55,3 68,3 76,7 81,6 Kilde: Skatteministeriets interne tal over udgifter til retssager, som CEPOS har fået aktindsigt i. Sammenfattende kan det altså konstateres, at mens de samlede udgifter til omkostningsgodtgørelse gennemsnitligt er steget med 3,2 pct. pr. år siden 2003, så er Skatteministeriets udgifter til sin sagkyndige bistand steget med gennemsnitligt 5,4 pct. pr. år. 8 Også d isse t a l er r en se t fo r in fla t io n o g o m r egn et til sa m m en lign e lige p r iser. 9 Da fo r m å le t h a r væ r et a t sk a b e et så d ir ekt e sa m m en lign in gsgr u n d la g m ed u d gift er n e t il o m k o st n in gsgo d t gø r else h a r CEPOS va lgt ik k e a t m ed r e gn e Sk a t t em in ist er iet s u d gift er t il r et sa fgift er. De t sk y ld e s, a t d er o v er fo r sk a t t ey d er n e gæ ld er et lo ft p å, h vo r m eget d e sk a l b et a le i r etsa fgift er, jf. r etsa fgift slo v en s 1, st k. 3 o g 2, st k. 3. Sa m m e lo ft gæ ld er ik k e fo r Sk a t t em in ist er iet, o g d er fo r b e lø b er Sk a t t em in ist er iet s u d gift er t il r et sa fgift er sig å r ligt t il fler e m illio n er k r o n er : Retsa fgifter (m io. k r o n er ) 4,6 6,1 3,6 3,3 2,8 2,5 7,8 1 3,1 4

5 5. Skatteministeriet bruger dobbelt så mange udgifter pr. skatteretssag Én ting er at sammenligne den generelle udgiftsudvikling på henholdsvis omkostningsgodtgørelse og på udgifterne til Skatteministeriets eksterne bistand i skatteretssager. Noget andet er at sammenligne parternes udgifter pr. retssag. Tager man eksempelvis udgangspunkt i Skatteministeriets årlige udgifter til advokatbistand i skatteretssager, jf. tabel 4, og dividerer dem med Landsskatterettens opgørelse over, hvor mange skatteretssager der årligt bliver ført, jf. tabel 1, så viser tallene, at Skatteministeriets udgifter til advokatbistand i skatteretssager i gennemsnit beløb sig til kroner i 2010: Tabel 5: Skatteministeriets gennemsnitlige udgifter til sagkyndig bistand i skatteretssager i 2010-priser i kr Ser man på, hvor meget der ifølge de årlige omkostningsgodtgørelsesredegørelser bliver udbetalt af omkostningsgodtgørelse i domstolssager 11 hvilket er den direkte pendant til Skatteministeriets brug af advokatbistand i skattesager - og dividerer disse tal med antallet af skatteretssager, hvori der er udbetalt omkostningsgodtgørelse, så viser tallene til sammenligning, at den gennemsnitlige udgift til omkostningsgodtgørelse pr. skatteretssag i 2010 kun beløber sig til kroner i 2010-priser: Tabel 5: Udgifter til omkostningsgodtgørelse udelukkende retssager Årets faktiske udgifter til omkostningsgodtgørelse i retssager (årets priser i mio. kr.) 24,8 31,3 29,9 42,1 39,6 48,7 51,9 Omregnet til 2010-priser (mio.kr.) 28,7 35,2 32,9 45,3 41,1 50,3 51,9 Antal skatteretssager, hvor i der er udbetalt omkostningsgodtgørelse Gennemsnitlig udbetaling af omkostningsgodtgørelse i skatteretssager Kilde: Tallene stammer fra Skatteministeriets årlige redegørelser om omkostningsgodtgørelse Det vil sige, at Skatteministeriet næsten brugte dobbelt så mange penge på sin sagkyndige bistand i 2010, end hvad skatteyderne fik udbetalt i omkostningsgodtgørelse for deres. Ser man på hele perioden er det da også kendetegnende, at Skatteministeriet gennemsnitligt bruger op mod dobbelt så mange udgifter pr. skatteretssag, end hvad der i tilsvarende sager bliver udbetalt til skatteyderne i omkostningsgodtgørelse: Tabel 6: Forskel i pct. på Skatteministeriets udgifter til egen sagkyndig bistand i skatteretssager og hvad Skatteministeriets udbetaler i omkostningsgodtgørelse for skatteydernes udgifter til sagkyndig bistand: 10 Da d et ik k e h a r væ r et m u ligt a t få en p r æ cis o p gø r e lse fr a Sk a t t em in ist er iet o ver, h vo r m a n ge sa ger Ka m m er a d vo k a t en å r ligt er in vo lv er et i, er d er t a get u d ga n gsp u n k t i d e t a l, so m st a m m er fr a La n d ssk a t t er etten s å r lige r ed egø r elser, o g so m er o p su m m er et i t a b el 1. Disse t a l er d ivid er et i d e å r lige b r u t t o u d gift er t il Ka m m er a d vo k a t en o p gjo r t i p r iser, jf. t a b el I d e å r lige o m k o st n in gsgo d t gø r e lsesr ed egø r e lser fr em gå r a n t a llet a f d o m st o lssa ger, h vo r i d er er u d b eta lt o m k o st n in gsgo d t gø r else. Det er d isse t a l, d er u d gø r gr u n d la get fo r t a b el 5. 5

6 Forskel i pct Den store forskel på, hvor mange udgifter parterne bruger på advokatbistand i en skatteretssag, bidrager til økonomisk og kompetencemæssig ubalance mellem skatteydere og Skatteministeriet, og dermed også til retssikkerhedsmæssig skævvridning. 6. Lovforslaget ikrafttrædelsestidspunkt Lovforslaget om selskaber og fondes mulighed for omkostningsgodtgørelse har virkning for sager, der er anlagt eller indbragt fra og med den 1. januar Til sammenligning fik afskaffelsen af omkostningsgodtgørelsen virkning umiddelbart efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende, hvilket skete den 14. juni Sager, der var indbragt forinden dette tidspunkt, var stadig omfattet af omkostningsgodtgørelsesreglerne men kun for den aktuelle instans. Det vil sige, at når ophævelsen af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde skete med umiddelbar virkning efter lovens vedtagelse, mens den delvise genindførelse først vil ske pr. 1. januar 2012, så opstår der et hul på 2½ år, hvor selskaber og fonde ikke har mulighed for at få omkostningsgodtgørelse. Et hul som med politisk vilje kunne begrænses, så muligheden for omkostningsgodtgørelse også omfattede allerede verserende sager, og så de selskaber som indenfor den seneste tid har vundet en sag i Landskatteretten, men hvor sagen nu og inden den 1. januar bliver indbragt for domstolene af Skatteministeriet ikke risikere at blive påført unødvendige og urimelige udgifter, hvis de i sidste instans ender ud med også at få medhold i domstolssystemet. Fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv kan det kun beklages, at man på den ene side erkender uhensigtsmæssigheden i at afskaffe omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde, men på den anden side ikke vil råde bod på denne uhensigtsmæssighed og lade loven få virkning med tilbagevirkende kraft. 7. Konklusion Skatteyderne (selskaber og personer) vinder hver femte skattesag, som bliver ført ved domstolene. Det bærende retssikkerhedsmæssige princip bør være, at ingen af disse 20 pct. skal kunne lide et økonomisk tab ved, at skattemyndighederne har truffet en forkert afgørelse. Omkostningsgodtgørelse bør ikke afhænge af, hvem der indbringer sagen, men derimod af det retssikkerhedsmæssige princip om, at skatteyderne ikke skal risikere at lide et økonomisk tab, hvis man har retten på sin side. Mens selskaber og fonde fortsat skal være afskåret fra at få dækket sine udgifter til advokatbistand mv., hvis de på eget initiativ indbringer og vinder en sag over Skatteministeriet, så bruger Skatteministeriet næsten dobbelt så mange udgifter til sine advokater pr. skatteretssag, end hvad skatteyderne får udbetalt i omkostningsgodtgørelse for en tilsvarende skatteretssag. Det indebærer en retssikkerhedsmæssig og kompetencemæssig skævvridning, hvor Skatteministeriet supplerer egne spidskompetencer med Kammeradvokatens ditto, mens selskaber og fonde kun kan få økonomisk kompensation for at få ret, hvis det er Skatteministeriet, der indbringer sagen. For at styrke selskabers og fondes retssikkerhed i skatte- og afgiftssager, anbefales det derfor, at lovforslaget bliver udvidet til at omfatte alle de tilfælde, hvor skatteyderen ender ud med at få medhold i klage- og retssystemet. Derudover anbefales det, at lovforslaget får virkning med tilbagevirkende kraft, så heller ikke de selskaber, der indtil videre er blevet indbragt for domstolene på Skatteministeriets initiativ eller som bliver det i løbet af de næste fire måneder - skal risikere at lide et tab, hvis de også her vinder over SKAT. 6

STATENS UDGIFTER TIL KAMMERADVOKAT OG OMKOSTNINGSGODTGØRELSE I SKATTESAGER

STATENS UDGIFTER TIL KAMMERADVOKAT OG OMKOSTNINGSGODTGØRELSE I SKATTESAGER Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 2. april 2013 STATENS UDGIFTER TIL KAMMERADVOKAT OG OMKOSTNINGSGODTGØRELSE I SKATTESAGER Mens personer kan

Læs mere

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT?

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 23. juni 2011 SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Mens personer kan få dækket sine udgifter forbundet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Regeringen har fremsat et nyt lovforslag - forslag til lov om ændring af lov om vurdering af

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for sine overvejelser

Ministeren bedes redegøre for sine overvejelser Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 574 Offentligt Tale 13. maj 2014 J.nr. 14-2331092 Samrådsspørgsmål AD talepapir Samrådsspørgsmål AD: Indledning Retssikkerhed Ministeren bedes

Læs mere

REGERINGENS INDSATS MOD SORT ARBEJDE BRYDER MED GRUNDLÆGGENDE RETSPRINCIPPER

REGERINGENS INDSATS MOD SORT ARBEJDE BRYDER MED GRUNDLÆGGENDE RETSPRINCIPPER Af chefjurist Jacob Mchangama, tlf. 24 66 42 20 og erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, tlf. 28 89 21 33 3. maj 2012 REGERINGENS INDSATS MOD SORT ARBEJDE BRYDER MED GRUNDLÆGGENDE RETSPRINCIPPER

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Kristian Stidsen m.fl.: Omkostningsgodtgørelse i skattesager 3. udgave, ThomsonReuters 2010, Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl. Skatte- og afgiftsproces, Jurist- og økonomforbundets forlag 2010, side 291-297

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2014 2014* 2015 2015* pr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Aftale om Retssikkerhedspakke II

Aftale om Retssikkerhedspakke II Notat Aftale om Retssikkerhedspakke II 3. maj 2016 Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er enige om, at følgende initiativer indgår i Retssikkerhedspakke II. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Omkostningsgodtgørelse sagkyndig udtalelse om hvorvidt påklage af 1. instans-afgørelse til Landsskatteretten skulle ske - ingen adgang til omkostningsgodtgørelse SKM2008.669LSR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN

2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen 11. april 2016 2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN Dette notat ser på, hvordan

Læs mere

FORSKELLIGE SKATTEINSTRUMENTERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSUDBUD OG VELSTAND

FORSKELLIGE SKATTEINSTRUMENTERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSUDBUD OG VELSTAND Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 3 79 19. december 011 FORSKELLIGE SKATTEINSTRUMENTERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSUDBUD OG VELSTAND Skatteministeriet har i et svar til Folketinget regnet på,

Læs mere

Retssikkerhedspakke II med særligt fokus på omkostningsgodtgørelse

Retssikkerhedspakke II med særligt fokus på omkostningsgodtgørelse 5/17/2017 Retssikkerhedspakke II med særligt fokus på omkostningsgodtgørelse ved retsformand Poul Bostrup og advokat Claus Bach Christensen Disposition En historisk gennemgang af omkostningsgodtgørelse

Læs mere

Respektfor borgeren. LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet

Respektfor borgeren. LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet Respektfor borgeren LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet Forslag 1) Omlæg Skatteministeriet til en Styrelse under Finansministeriet 2) Udarbejd etisk kodeks for Skats ageren og definition

Læs mere

DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL

DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 24 66 42 20 13. december 2011 DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL Danskerne bakker i en ny meningsmåling op om behovet for at styrke

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN

7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 21 23 79 52 7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN Det danske

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM SANST

Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM SANST - 1 Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM2016.300.SANST Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen tiltrådte ved en afgørelse

Læs mere

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015 Skatteankestyrelsen Sagsstatistikker 5 Indhold. Til og afgang af klager 3. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider 7 3. Sagsudfald 8 4. Retsmøder 9 5. Ankenævnsmøder 6. Omkostningsgodtgørelse 7. Domstolssager

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Lovudkast om omkostningsgodtgørelse

Lovudkast om omkostningsgodtgørelse - 1 Lovudkast om omkostningsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i juni 2016 sendt et lovudkast om ændring af reglerne om omkostningsgodtgørelse i høring. Med

Læs mere

Ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (omkostningsgodtgørelse) H199-16

Ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (omkostningsgodtgørelse) H199-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 15. august 2016 Ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (omkostningsgodtgørelse) H199-16 Skatteministeriet har den 27. juni 2016

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Den foreslåede ordning indebærer, at den skatteyderen, der vinder sin sag som altovervejende hovedregel kun vil få 50 procent i omkostningsdækning.

Den foreslåede ordning indebærer, at den skatteyderen, der vinder sin sag som altovervejende hovedregel kun vil få 50 procent i omkostningsdækning. i:\marts-2000\omkostning-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 14.marts 2000 RESUMÈ OMKOSTNINGSDÆKNINGSUDVALGET Betænkningen fra Omkostningsdækningsudvalget indeholder en række forslag,

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

SORT FORKLARING FRA REGERINGEN OM SORT ARBEJDE

SORT FORKLARING FRA REGERINGEN OM SORT ARBEJDE Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33 12. juni 2012 SORT FORKLARING FRA REGERINGEN OM SORT ARBEJDE Skatteministeriet har den 25. april 2012 fremsat et lovforslag

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR.

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. - 1 Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 28/10 2011, at

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

FSR danske revisorer 14 forslag, der vil styrke retssikkerheden

FSR danske revisorer 14 forslag, der vil styrke retssikkerheden FSR danske revisorer 14 forslag, der vil styrke retssikkerheden Retssikkerheden på skatteområdet har stor betydning for den enkelte borger og virksomhed. Derfor er det glædeligt, at der bredt i Folketinget

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Lida Hulgaard LH@hulgaardadvokater.dk Tlf. 38 40 42 08 1 TfS 2014.132 Lida Hulgaard:

Læs mere

CSR-klageinstitution kan blive offentlig gabestok for virksomheder.

CSR-klageinstitution kan blive offentlig gabestok for virksomheder. Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 28 89 21 33 16. april 2012. Regeringen har den 28. marts 2012 fremsat et lovforslag - Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skatteproces - syn og skøn - skatteankenævns afvisning af at meddele tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til syn og skøn vedrørende værdiansættelse af fast ejendom - Landsskatterettens kendelse

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 - 1 Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afsagde

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

PSO- OG EL-AFGIFT VENDER DEN TUNGE ENDE NEDAD

PSO- OG EL-AFGIFT VENDER DEN TUNGE ENDE NEDAD Af analysechef Otto Brøns-Petersen og specialkonsulent Claus Andersen Direkte telefon 20 92 84 40 20. maj 2016 PSO- OG EL-AFGIFT VENDER DEN TUNGE ENDE NEDAD Dette notat viser, at elafgiften og PSO udgør

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR - 1 Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM2011.242.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Højesterets dom af 17/3 2011 tiltrådte Højesteret, at Skatteministeriet

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-2557/8KR/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Industrien har nedlagt over halvdelen af de ufaglærte stillinger siden 2000

Industrien har nedlagt over halvdelen af de ufaglærte stillinger siden 2000 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 5. juni 2013 Industrien har nedlagt over halvdelen af de ufaglærte stillinger siden 2000 Mens beskæftigelsen af personer med en videregående

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

LØKKES REFORM-KONTO SAMMENLIGNET MED THORNING, LØKKE 1 OG FOGH

LØKKES REFORM-KONTO SAMMENLIGNET MED THORNING, LØKKE 1 OG FOGH Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 15. december 2015 LØKKES REFORM-KONTO SAMMENLIGNET MED THORNING, LØKKE 1 OG FOGH Dette notat sammenligner omfanget af de hidtidige reformer

Læs mere

KOMMUNERNE GENNEMFØRER FÆRRE EKSPROPRIATIONER TIL FORDEL FOR PRIVATE OG DET GLÆDER DANSKERNE

KOMMUNERNE GENNEMFØRER FÆRRE EKSPROPRIATIONER TIL FORDEL FOR PRIVATE OG DET GLÆDER DANSKERNE Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33 20. august 2013 KOMMUNERNE GENNEMFØRER FÆRRE EKSPROPRIATIONER TIL FORDEL FOR PRIVATE OG DET GLÆDER DANSKERNE CEPOS har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven 2016/1 LSF 28 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2232670 Fremsat den 5. oktober 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur

Læs mere

DOMMERE HOLDER MED STATEN I SKATTESAGER

DOMMERE HOLDER MED STATEN I SKATTESAGER 6 Ny undersøgelse: DOMMERE HOLDER MED STATEN I SKATTESAGER Staten får medhold i mere end 85 pct.af alle anlagte skattesager, viser en ny undersøgelse. Det rokker ved forestillingen om domstolene som borgernes

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse - forrentning af statens krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse - Advokatnævnets pålæg om rentebetaling savnede lovhjemmel - Landsskatterettens

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED PERSONER

INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED PERSONER Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 2. marts 2016 INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED 10.000 PERSONER Denne analyse beregner effekten af at indføre

Læs mere

Domstolene SKAT. Landsskatteretten

Domstolene SKAT. Landsskatteretten Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Analyse af skatteankenævnene FSR har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Danmark fravælges som investeringsland

Danmark fravælges som investeringsland Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 September 2012 De udenlandske investeringer i Danmark ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre lande. Opgør man den estimerede job-skabelse

Læs mere

2. december 2016 HSH/LMM

2. december 2016 HSH/LMM Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K ADVOKATFIRMA WWW.PLESNER.COM AMERIKA PLADS 37 2100 KØBENHAVN Ø TLF +45 33 12 11 33 FAX +45 33 12 00 14 HSH@PLESNER.COM 9144119V4 2. december

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fakta om fondsbeskatning og erhvervsdrivende fonde

Fakta om fondsbeskatning og erhvervsdrivende fonde Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 28 89 21 33 12. marts 2012 Der florerer mange myter om fonde og fondsbeskatning. Bl.a. at de ikke betaler nok i skat og at de nyder

Læs mere

Forlig med skattevæsenet

Forlig med skattevæsenet - 1 Forlig med skattevæsenet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I den forløbne uge har SKAT været udsat for en hård kritik for håndteringen af flere skattesager, herunder sagen vedrørende Jesper

Læs mere

Skatteudvalget L 212 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 212 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. februar 2013 Høring af udkast til ny klagestruktur på skatteområdet H015-13 Skatteministeriet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (Omkostningsgodtgørelse

Læs mere

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT - 1 Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i en meddelelse ref. i SKM2013.604.SKAT oplyst,

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere