PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050"

Transkript

1 PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050 DIALOGOPLÆG Februar /15

2 1. Indledning Analyseresultater for Region Midtjylland Elproduktionen Fjernvarmen Gassystemet Transporten Biomassen Udviklingstrend for kapaciteter på store el-anlæg Region Midtjylland i overblik BILAG 1: ADAPT-modellen og kalibrering på Region Midtjylland /15

3 1. Indledning Energistyrelsen fremlagde i maj måned 2014 seks analyser om fremtidens energisystem i Danmark, herunder analysen Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og Energinet.dk har gennem 2013 og 2014 leveret analysebidrag til blandt andet scenarierapporten. Med baggrund i analysearbejdet vurderes det, at et vindspor er en robust udviklingsretning for Danmark, når den danske energiforsyning frem mod 2050 skal omstilles til vedvarende energi. Dette skyldes, at et vindspor reducerer afhængigheden af udenlandsk biomasse og derved mindsker følsomheden over for internationale prisstigninger på biomasse og påvirkningen fra mulige bæredygtighedsproblemer i tilknytning til biomassen. Dette notat tager udgangspunkt i den situation, at nettoimport af biomasse fra udlandet ønskes holdt nede på et minimum af hensyn til energisystemets prisfølsomhed og bæredygtighed og giver for Region Midtjylland under denne betingelse en kortfattet og koncentreret gengivelse af de væsentligste resultater og konklusioner på et vindspor. Analysebidragene fra Energinet.dk bygger på den aktuelle viden om nuværende teknologiske muligheder, forventede prisudviklinger på teknologi og brændsler, forventede energibesparelsesmuligheder, politiske målsætninger med videre. I forbindelse med den strategiske energiplanlægning er det imidlertid vigtigt, at kommuner, regioner, varmeværker, energiselskaber og andre energiaktører løbende holder sig orienteret om og opdateret med, hvorledes det samfundsøkonomisk optimale teknologmiks og driftsstrategi ændrer sig i takt med de løbende teknologiske, økonomiske og driftsmæssige ændringer. Nærværende analyse er således kun en form for et øjebliksbillede. Formålet med notatet Formålet med dette notat er at give Region Midtjylland et bud på størrelsesordner og pejlemærker for regionen med udgangspunkt i Energinet.dk s nationale vindsporsanalyse. Energinet.dk s analyseværktøj ADAPT optimerer energisystemet ud fra at opnå bedst mulige samfundsøkonomi og indbefatter blandt andet Danmarks tætte kobling til det øvrige Europa gennem elkabler og gasinfrastruktur og dermed koblingen til den forventede internationale prisdannelse på fossile brændsler, biomasse og el. Figur 1: Eksisterende, kommende og mulige udvekslingsforbindelser på el til udlandet (til venstre) og eksisterende gasforbindelser til udlandet (til højre). 3/15

4 Energinet.dk har udarbejdet et tilsvarende notat for de øvrige fire danske regioner (samt Fyn). Notaterne er med hensyn til opbygning, tekst, kommentarer og budskaber i store træk ensartede, men adskiller sig ved at tallene (pejlemærkerne) og figurerne er specifikke for den enkelte region. Gennem pejlemærkerne har SEP-partnerskabet i Region Midtjylland mulighed for at sammenlige egne fremtidsscenarier og handlingsplaner med Energinet.dk s vindspor. 2. Analyseresultater for Region Midtjylland Region Midtjylland er en af de regioner i landet, der er bedst stillet med hensyn til opstillingsmuligheder for vindkraft på land og tilgang til forholdsvis store biomasseressourcer. Regionen har derfor særligt gode forudsætninger for at opstille udviklingsspor, hvor regionen omstilles til vedvarende energi stort set på grundlag af regionens egne ressourcer og måske endog ende op med et overskud af ressourcer. Det sidstnævnte kan have stor betydning for de regioner, der er mindre heldigt stillet med hensyn til ressourcer. I forbindelse med strategisk energiplanlægning rejses allerede her en tværregional problemstilling om, hvorvidt danske ressourcer i planlægningsøjemed skal betragtes som kommunale, regionale eller nationale. Vindsporet Energinet.dk's analysearbejde viser grundlæggende, at et vindscenarie med en betydelig udbygning med vindkraft er en robust og samfundsøkonomisk god løsning for Danmark og dermed for Region Midtjylland. Det gælder både på kort og på langt sigt, og uanset med hvilken hastighed vores nabolande og resten af verdenen omstiller sig til grøn energi. Et vindspor vil indebære et mindre forbrug af biomasse (end et biomassespor), hvilket sikr en vis forsyningsuafhængighed af andre landes ressourcer. Herved vil regionen i fremtiden kun i mindre omfang være følsom over for fremtidige prisstigninger på internationalt handlet biomasse. Figur 2: Muligt udviklingsforløb i brændselsreduktionen og udskiftningen af fossile brændsler i Region Midtjylland. Gennem energibesparelser og øget brug af effektive energiteknologier (eldrevne varmepumper, el til transport og el til produktion af nye drivmidler) reduceres Region Midtjyllands brændselsinput frem mod Sideløbende sker et skifte fra fossile brændsler til vindkraft, sol, biomasse mv. I 2035 og 2050 er der mulighed for eksport fra Region Midtjylland. 4/15

5 Hvor et biomassespor på længere sigt kan risikere at blive udfordret med hensyn til brændselsforsyningssikkerheden, vil et vindspor i modsætning hertil kunne sikre en høj brændselsforsyningssikkerhed. Til gengæld vil vindsporet på grund af især vindmøllernes fluktuerende produktion risikere at blive udfordret på elforsyningssikkerheden, hvilket et biomassespor ikke vil være i samme grad. 2.1 Elproduktionen Forbruget og produktionen af el vil stige markant i Region Midtjylland i fremtiden som følge af anvendelse af nye former for elforbrugende teknologier så som varmepumper, elbiler, el til procesvarme og på længere sigt elektrolyse til medproduktion af drivmidler til transporten. I 2050 vil elproduktionen fra fluktuerende produktionsformer som bølgekraft, solceller og især vindkraften således kunne have overtaget langt størsteparten af elproduktionen i Region Midtjylland, mens den regulerbare centrale og decentrale kraftvarmeproduktion baseret på biomasse vil få en vigtig rolle med at levere spidslast- og reservelastproduktion, men dog kun i få timer om året i vindfattige perioder. For de kraftvarmeværker, der er i stand til både at gennemføre omstillingen til grøn varmeforsyning og samtidig bibeholde muligheden for elproduktion på gasmotorer og gasturbiner, vil også fremtiden byde på mulighed for indtægter fra elmarkedet, der kan medvirke til at reducere den lokale fjernvarmeudgift. Det forventes med den nuværende markedsmekanisme, at der, alt andet lige, vil komme flere timer med meget høje priser og flere timer med meget lave priser. Energinet.dk er i 2014 og 2015 i samarbejde med danske energiaktører i færd med at undersøge muligheden for en fremtidig model for elmarkedet, den såkaldte Markedsmodel 2.0. Modellen tager udgangspunkt i, at elproducenterne og elforbrugerne så vidt muligt gennem velfungerende markedsmekanismerne skal sikre den fremtidige elforsyningssikkerhed. Under arbejdsprocessen omkring Markedsmodel 2.0 ses også på den eventuelle nødvendighed af og mulighed for supplerende betalingsmekanismer, der kan sikre den optimale kapacitet af dansk termisk elproduktion og afbrydeligt forbrug. Figur 3: Muligt udviklingsforløb for elproduktionen i Region Midtjylland. Vindkraft bliver forventeligt den altdominerende kilde til elproduktion i Det rødskraverede areal i 2035 og 2050 anskueliggør den situation, at den centrale kraftproduktion fortsættes i samme størrelsesorden som i dag efter 2025, men i givet fald baseret på biomasse eller VE-gas fra Fastholdelse af den nuværende centrale kraftproduktion efter 2025 og en markant udbygning med vindmøller vil alt andet lige føre til en betydende eksport af el fra Region Midtjylland. 5/15

6 I Energinet.dk s vindscenarie forventes frem mod 2050 en samlet dansk vindkraftkapacitet på op til MW installeret effekt (både onshore og offshore vindmøller). For Region Midtjylland svarer dette til en størrelsesorden af MW (både on- og offshore vindmøller), hvis det forudsættes at Region Midtjylland i i fremtiden har den samme procentandel af Danmarks kapacitet på onshore møller som i dag, og at Region Midtjylland tilskrives en andel af Danmarks offshore kapacitet i fremtiden i forhold til regionens nuværende procentandel af det samlede danske klassiske elforbrug. Figur 4: Muligt udviklingsforløb for elbalancen i Region Midtjylland. Nyt elforbrug til varmeproduktion, transport og elektrolyse presser sig på frem mod Figuren viser ikke den situation, at central kraftproduktion i samme størrelsesorden som i dag eventuelt fastholdes i Midtjylland I givet fald vil elproduktionen, jf. figur 3, blive markant større, ligesom der vil fremkomme betydelig eleksport fra Midtjylland efter 2035 og Det har betydning for den samlede samfundsøkonomiske omkostning dels at selve vindkraftkapaciteten nås, dels at så stor en del af vindmøllerne som muligt etableres på land, idet etableringsomkostninger på land kan udgøre ned til en tredjedel af omkostningen for havvindmøller. En følsomhedsberegning på vindsporet viser, at omkostningen ved fx at etablere MW vindkraft mindre i Danmark end det samfundsøkonomisk optimale vil ligge i en størrelsesorden af 600 mio. kr. om året, hvert eneste år efter Merudgiften går til et dyrere indkøb af el fra udlandet og produktion af el i Danmark baseret på biomasse eller VE-gas. Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er det således ikke uden betydning, om dansk vindkraft i en bestemt størrelsesorden etableres eller ej. Ligeledes viser en følsomhedsberegning på vindsporet, at hvis MW vindkraft frem mod 2035 etableres på havet i stedet for på land, vil den samfundsøkonomiske meromkostning for havvindmøllerne ligge i en størrelsesorden af 500 mio. kr. om året for Danmark, hvert eneste år efter Dette lægger selvsagt pres på den kommunale planlægning for opstillingsmuligheder for vindkraft. Eksemplerne ovenfor indikerer, at det i forbindelse med regional og kommunale strategisk energiplanlægning er nødvendigt for politiske beslutningstagere, at de samfundsøkonomiske omkostninger af konkrete valg og fravalg synliggøres. 6/15

7 2.2 Fjernvarmen Energinet.dk vurderer, at fjernvarmesektorens varmeproduktion fremadrettet kan baseres på en beskeden anvendelse af biomasse, idet det nu og på sigt er muligt i stort omfang at trække på allerede eksisterende teknologiske alternativer så som solvarme, geotermisk varme, spildvarme og elbaseret varmeproduktion i kombination med forskellige varmelagringsteknologier. Herved vil fjernvarmesektoren kun i et beskedent omfang bidrage til et fremtidigt pres på begrænsede biomasseressourcer. En af de mest betydende udfordringer, som fjernvarmen i fremtiden står over for er, hvorledes nye VEteknologier udnyttes mest effektivt til varmeproduktion, samtidig med at de værker, der har kombineret kraft- og varmeproduktion, bevarer muligheden for også i fremtiden at kunne producere på gasmotorerne og gasturbinerne til elmarkedet med det primære formål at kunne sænke den lokale varmepris. I arbejdet med udvikling af Markedsmodel 2.0, omtalt side 5, indgår analyse af på hvilken måde, markedsmodellen kan håndtere de i fremtiden ændrede vilkår for kraftvarmeanlæg. I takt med udbygningen med vindkraft vil elmarkedet ændre sig, og der vil i fremtiden blive færre timer i året, hvor centrale og decentrale kraftvarmeanlæg med fordel kan byde ind i elmarkedet. Men uanset at elmarkedet for værkerne bliver mindre målt i timer, vil der fortsat for de konkurrencedygtige centrale og decentrale værker være mulighed for også i fremtiden at tjene penge i markedet. Udfordringen er således ikke kun at omstille varmeforsyningen til vedvarende energi, men at gennemføre omstillingen således at så mange værker som muligt bevarer størst mulig effektivitet og fleksibilitet. Ved fleksibilitet forstås, at værkerne har flere typer af anlæg til varmeproduktion, så værket ikke er bundet op på kun én enkelt brændselstype og dermed særligt følsom over for prisændringer. Ved effektivitet forstås, at værkerne til enhver tid kan producere varme så energieffektivt og omkostningseffektivt som muligt fx på eldrevne varmepumper ved lave elpriser og ved samproduktion af el og varme på gasmotorer/gasturbiner ved høje elpriser. Figur 5: Muligt udviklingsforløb i fjernvarmebalancen frem mod 2050 i Region Midtjylland. Varmeforbruget falder som følge af mere energieffektive bygninger. Anvendelse af biomasse til simpel varmeproduktion på kedler ophører frem mod I 2050 er varmeproduktionen baseret på varmepumper, overskudsvarme, solvarme mv. og et mindre, men fortsat vigtigt bidrag fra kraftvarmeproduktion på motorer/turbiner. Som eksempel på en effektiv og fleksibel teknologi bør den eldrevne varmepumpe fremhæves. Eldrevne varmepumper på fjernvarmeværkerne vil kunne tilføre ikke alene varmesystemet, men også det samlede energisystem, både effektivitet og fleksibilitet. Energinet.dk's analyser peger på, at det samfundsøkono- 7/15

8 misk kan være optimalt for Danmark at råde over en sammenlagt kapacitet i en størrelsesorden på minimum 500 MW eleffekt på varmepumper i En følsomhedsberegning viser, at dersom vi i Danmark i 2035 ikke har en varmepumpekapacitet på op mod 500 MW på centrale og decentrale værker, vil det medføre en årlig samfundsøkonomisk ekstraomkostning på godt 300 mio. kr. om året, hvert eneste år fra og med Ekstraomkostningen fremkommer ved at de ekstra indtægter fra øget eksport af el langt overgås af ekstra omkostninger til en langt mindre effektiv og prisfølsom varmeproduktion på biomassekedler, som i givet fald må forventes at erstatte varmepumpernes varmeproduktion. I forbindelse med den strategiske energiplanlægning er det vigtigt for kommunerne og regionerne allerede nu at se på varmeværkernes fremtidsmuligheder. De mindst konkurrencedygtige værker med elproduktion risikerer i fremtiden af gå ud af elmarkedet og skal derfor måske alene forholde sig til omstilling af værket til en effektiv og fleksibel grøn varmeproduktion. De konkurrencedygtige værker, der agerer på elmarkedet, skal både forholde sig til omstilling til en effektiv og fleksibel grøn varmeproduktion og samtidig gennem tilpasning og driftsoptimering fastholde muligheden for at tjene penge på elmarkedet fra salg af el fra gasmotorer og gasturbiner for derigennem at mindske den lokale fjernvarmeudgift. Varmepumpepotentiale i Region Midtjylland I 2011 har Brædstrup Fjernvarme i samarbejde med andre analyseret på potentialet for at fortrænge naturgas på regionens kraftvarmeværker ved brug af eldrevne varmepumper. Det antages i analysen, at vindkraftens andel af elproduktionen i regionen fordobles, og at der installeres solvarme, varmepumper og eventuelt sæsonvarmelagre på regionens 77 kraftvarmeværker, idet varmepumperne dog kun installeres på de 57 kraftvarmeværker i regionen, hvor der er egnede grundvandsreservoirer til at hente omgivelsesvarmen fra. Analysen viser, at en samlet installeret varmepumpekapacitet på 290 MWel på de 57 værker kan levere TJ/år ud af værkernes samlede varmeproduktion på TJ/år - svarende til knap 70 % af anlæggenes årlige varmeproduktion (Brædstrup Totalenergianlæg A/S og andre: Naturgassens afløser, marts 2011, Figur 6: Muligt udviklingsforløb i varmeproduktionen til fjernvarme, individuelle varmeforbrugere og industri frem mod 2050 i Region Midtjylland. Varmeforbruget falder som følge af mere energieffektive bygninger. Varmeproduktion baseret på el vinder frem, mens det nuværende biomasseforbrug til simpel varmeproduktion reduceres mod /15

9 2.3 Gassystemet Energinet.dk vurderer, at gasforbruget i Region Midtjylland frem mod 2050 vil blive markant reduceret, og at gassektoren vil få en anden rolle i energisystemet, idet gassektoren fra 2035 hovedsageligt vil levere storskala-fleksibilitet med VE-gas til spids- og reservelastproduktion af el. Den eksisterende regionale gasinfrastruktur vil være meget velegnet til fortsat at kunne levere de ønskede fleksible ydelser. Gas kan leveres i store mængder indenfor korte tidsrum, hvilket er ideelt for fx elproduktion på centrale kraftanlæg og decentrale kraftvarmeanlæg, hvor der skal kunne reageres hurtigt for at kunne balancere svingninger i den dominerende vindkraftproduktion. Til dette formål kan gassen lagres i betydende mængder i de allerede eksisterende undergrundslagre i Danmark. Med den nuværende kapacitet kan lagres gas svarende til 3 4 måneders dansk elforbrug Biogaspotentiale i Region Midtjylland For Region Midtjylland vil importen af naturgas falde og forsvinde efter 2035, hvor der til gengæld er oparbejdet en produktion af grøn gas i regionen. Det fremgår af figur 7, at der i Region Midtjylland forventeligt kan produceres grøn gas i en størrelsesorden på op til ca. 20 PJ/år fra biogas og opgradering med brint fra elektrolyse. Gassen vil blive anvendt til procesvarme i industrien, transportsektoren og til fleksibel elproduktion. Det midtjyske gaspotentiale vil, jf. figur 7, kunne tillade et overskud af grøn gas, som vil kunne eksporteres via den eksisterende gasinfrastruktur til brug andre steder fx i Region Hovedstaden eller udlandet. I rapporten Biogasperspektivplan for Region Midtjylland, juni 2012, er det vurderet, at det samlede potentiale (inklusives husdyrgødning, energiafgrøder, efterafgrøder, halm mv.) for biogas i Region Midtjylland kan ligge i størrelsesordenen på helt op til 25 PJ/år altså væsentligt over de ca. 10 PJ, der fremgår af figur 6 nedenfor. Region Midtjylland dækker over ca. 30 % af Danmarks landbrugsareal. Figur 7: Muligt udviklingsforløb for gasbalancen (produktion og forbrug) i Region Midtjylland. Der er i Region Midtjylland potentiale for en betydelig grøn gasproduktion, herunder formentlig mulighed for eksport. Forudsætningen for en langsigtet meningsfuld udnyttelse og videreudvikling af den eksisterende danske gasinfrastruktur er, at der blandt andet i Region Midtjylland etableres grøn gasproduktion, der kan opgraderes i en kvalitet, så den kan opsamles og distribueres igennem den eksisterende danske gasinfrastruktur, der også i fremtiden vil være en del af en europæisk naturgasinfrastruktur. 9/15

10 2.4 Transporten Transportområdet adskiller sig for Region Midtjyllands vedkommende ikke fra det øvrige Danmark. En vis del af transporten kan omstilles til el og gas. Men det må forventes, at en stor del af transportsektoren i perioden , hvor der for alvor skal tages tilløb til at udfase den fossile olie, får behov for så meget biomasse som muligt til fremstilling af energitætte biofuels. 2.5 Biomassen Figur 8: Muligt udviklingsforløb i biomassebalancen frem mod 2050 i Region Midtjylland. Såfremt der frem mod 2050 opbygges en biomasseproduktion til energiformål på op til omkring 70 PJ kan eksport af energi ud af regionen foreligge som en mulighed. De 70 PJ biomasse pr. år fra Region Midtjylland bygger på forsimplede fordelingsnøgler af det danske biomassepotentiale på 250 PJ i 2050 og skal derfor tages med forbehold. Transportsektorens forholdsvis store behov for biomasse til biofuels er et vægtigt argument for at begrænse biomasseforbruget i fx fjernvarmesektoren, de individuelt varmeforsynede husstande og industrien. Energinet.dk vurderer, at det samlede danske biomassepotentiale er på ca. 250 PJ, når det forudsættes at ressourcen skal fremskaffes som energiafgrøder eller restprodukter fra skov- og landbrug på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag. Region Midtjylland dækker arealmæssigt knap en tredjedel af Danmarks landbrugsareal og råder derfor over en forholdsvis stor andel af den danske ressource. De 70 PJ biomasse pr. år fra Region Midtjylland bygger på forsimplede fordelingsnøgler af det danske biomassepotentiale på 250 PJ i 2050 og skal derfor tages med forbehold. 10/15

11 2.6 Udviklingstrend for kapaciteter på store el-anlæg Den fluktuerende, ikke-regulerbar elproduktion Den grundlæggende udvikling frem mod 2050 er, at produktionen fra danske vindmøller efterhånden vil overtage grundlastproduktionen af el i regionen. Elmarkedet bliver således frem mod 2050 i stigende grad domineret af fluktuerende elproduktion. Dette indebærer, at den traditionelle termiske, regulerbare elproduktion skal tilpasses til nye vilkår. Nedenstående kapaciteter er kun et udtryk for en trend og et muligt udviklingsforløb for Region Midtjylland. Tallene må således ikke tages til indtægt som endegyldige beregningsresultater. Fluktuerende elproduktion (MW el ) i Region Midtjylland ESTIMAT PÅ ELPRODUKTIONSNANLÆG Onshore vindkraft Vindkraft i alt (herunder evt. bølgekraft) ~2.000 ~2.500 ~3.500 Tabel 1: Billede af muligt udviklingsforløb i kapaciteter på fluktuerende elproduktionsanlæg i Region Midtjylland. De nævnte tal er baseret på, at Region Midtjylland i fremtiden har den samme procentandel af Danmarks kapacitet på onshore møller som i dag, og at Region Midtjylland tilskrives en andel af Danmarks fremtidige offshore kapacitet i forhold til regionens nuværende procentandel af det samlede danske klassiske elforbrug. Bølgekraft kan på sigt substituere vindkraft i et vist omfang, hvis teknologien udvikles og prisen reduceres. Solceller, som ikke indgår i tabel 1, vil ligeledes bidrage til elkapaciteten, men solceller har kun ca fuldlastproduktionstimer om året, hvor vindkraften har ca timer for onshore og ca timer for offshore. Pejlemærkerne i tabel 1 bygger på den forudsætning, at Region Midtjylland i fremtiden har den samme procentandel af Danmarks kapacitet på onshore møller som i dag, og at Region Midtjylland tilskrives en andel af Danmarks fremtidige offshore kapacitet i forhold til regionens nuværende procentandel af det samlede klassiske danske elforbrug. Under denne beregningsmæssige forudsætning skal der frem mod 2050 opstilles yderligere ca MW som en blanding af onshore og offshore vindmøller for at kunne dække Region Midtjyllands forholdsmæssige bidrag til den nationale dækning med vindkraft. Det kan imidlertid diskuteres, om de regioner der hidtil har stået for størsteparten af udbygningen med vindmøller på land, også skal gøre det i fremtiden. En fremskrivning på grundlag af den nuværende procentfordeling af vindmøllekapaciteten mellem regionerne favoriserer de områder, der i forvejen landskabeligt og miljømæssigt er mindst berørt af opstilling af vindmøller. Omvendt afspejler anvendelsen af den nuværende procentfordeling det forhold, at de områder der i dag er mest udbygget med vindmøller, samfundsøkonomisk set normalt er de mest velegnede opstillingsområder, idet vindkraftproduktionen her er højere. Ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel er udfordringen for Region Midtjylland at finde plads til så stor en andel onshore vindmøller som muligt i regionen, hvilket dog samtidigt skal holdes op imod andre arealinteresser i regionen. Den regulerbare elproduktion Den regulerbare elproduktion både de centrale og decentrale termiske anlæg vil frem mod 2050 skulle tilpasse sig et marked, hvor der bliver færre termiske værker. I første omgang kan det forventes, at en del af den termiske elproduktion i perioden omstilles fra fossile brændsler til biomasse i form af træpiller, træflis, halm og affald. Efter 2035 kan det imidlertid forventes, at brugen af VE-gas til anvendelse i hurtigt reagerende motor- og turbineanlæg gradvist vil overtage elproduktionen fra anlæg baseret på fast biomasse. 11/15

12 Energinet.dk s analyser for et gennemsnitsår viser, at det for Danmark imod slutningen af perioden vil være samfundsøkonomisk optimalt at råde over op mod MW termisk elproduktionskapacitet baseret på VE-gas i samspil med de danske vindmøller og kabelforbindelserne til udlandet. Ud fra den nuværende fordeling af termisk kapacitet mellem regionerne svarer dette til, at Region Midtjylland (rent regneteknisk) i 2050 skal råde over en termisk elproduktionskapacitet i en størrelsesorden af op til 500 MW, fortrinsvis baseret på VE-gas. Det skal imidlertid understreges, at de i tabel 2 anførte kapaciteter i er behæftet med usikkerhed, idet de endelige kapacitetsstørrelser afhænger af den faktiske vindkraftudbygning, udbygningen med kabler til udlandet og økonomien til den tid i anlæg af nye termiske elproduktionsanlæg. Udover de regionale pejlemærke-kapaciteter på termisk elproduktion skal der på landsplan også opretholdes en kapacitet på forventeligt MW af reserver, der skal dække forsyningssikkerheden i den situation, at et større kraftværk eller kabelforbindelse i hver landsdel har udfald. Det skal derfor understreges, at de i tabel 2 nævnte kapaciteter på MW er estimerede regionale produktionskapaciteter for et gennemsnitsår, og at kapaciteterne ikke må forveksles med den kapacitet, der er nødvendig for at garantere en høj elforsyningssikkerhed i ikke-gennemsnitlige år med fx lav vindproduktion, lavt regnfald i Norge, udfald af anlæg og tilsvarende. En del af pejlemærket på de 500 MW vil i 2050 forventeligt komme fra centrale kraftværker. Men også decentrale kraftvarmeanlæg i Region Midtjylland, der i fremtiden er konkurrencedygtige på elmarkedet, og som udnytter salg af el i perioder med høje elpriser til at reducere den lokale fjernvarmepris, vil kunne bidrage til den fornødne termiske kapacitet. Rent samfundsøkonomisk vil det være en fordel, at en betydende del af den regionale termiske kapacitet i 2050 stammer fra decentrale kraftvarmeanlæg, idet disse anlæg på samme tid vil kunne bidrage både til lokal varmeproduktion og national elforsyning. Som tidligere nævnt indgår i arbejdet med udvikling af Markedsmodel 2.0 analyse af på hvilken måde, markedsmodellen kan håndtere de i fremtiden ændrede vilkår for kraftværker og decentrale kraftvarmeanlæg. Der kommer således forventeligt til at ske en tilpasning af de decentrale kraftvarmeanlæg til elmarkedet, hvorved de mindst konkurrencedygtige anlæg vil udgå af markedet. Der er imidlertid god grund for de effektive decentrale kraftvarmeanlæg til at forsøge at minimere de fast omkostninger på motorerne/turbinerne og optimere indtjeningen på elmarkedet med det formål at kunne blive i markedet også i fremtiden. Regulerbar elproduktion (MW el ) i Region Midtjylland ESTIMAT PÅ ELPRODUKTIONSNANLÆG Kul og olie 350 < Naturgas 450 > Biomasse og affald VE-gas ~0 > 0 > Regulerbar elproduktionskapacitet i alt ~1.100 ~500 ~500 Udover de ovenfor anførte pejlemærker på regional termisk elproduktionskapacitet, skal der på landsplan opretholdes en kapacitet på i alt ca MW til reserver i tilfælde af havari af enheder, svarende til dækning af de dimensionerende enheder. Tabel 2: Billede af muligt udviklingsforløb i kapaciteter på regulerbare elproduktionsanlæg (kondens værker, centrale kraftvarmeværker og decentrale kraftvarmeanlæg) i Region Midtjylland, jf. Energinet.dk s ADAPT-analyse. Tallene i tabellen bør alene ses som pejlemærker eller udviklingstrend i størrelsesordnerne. Det skal understreges, at de i tabel 2 nævnte kapaciteter på MW er estimerede regionale produktionskapaciteter for et gennemsnitsår, og at kapaciteterne ikke må forveksles med den kapacitet, der er nødvendig for at garantere en høj elforsyningssikkerhed i ikkegennemsnitlige år med fx lav vindproduktion, lavt regnfald i Norge, udfald af anlæg og tilsvarende. 12/15

13 De estimerede talstørrelser i tabel 2 indikerer, at der fra 2014 og frem mod 2025 vil ske en udfasning af de fossile brændsler på de regulerbare elproduktionsanlæg (termiske værker) i Region Midtjylland i første omgang i en overgangsfase til fordel for en termisk elproduktion baseret på fast biomasse. Der er dog ifølge analysen tale om en midlertidig omstilling til fast biomasse, der fra 2035 og frem til 2050 afløses af termisk elproduktion baseret på VE-gas. Sammenfattende kan siges, at udfordringen i strategisk energiplanlægning og i den praktiske driftsplanlægning af især de decentrale værker ligger i at sikre, at den termiske elproduktion, der i dag foregår på naturgasdrevne motorer og turbiner, i videst muligt omfang fastholdes på et konkurrencedygtigt grundlag og i så lang tid som muligt af hensyn til såvel den lokale varmeforsyning som den nationale elforsyning. Store elforbrugende anlæg Hvor et faldende antal driftstimer på motorer og turbiner udgør en udfordring for værkerne på den termiske elproduktion, så åbner især store eldrevne varmepumper på sigt muligheden for værkerne for en effektiv og fleksibel varmeproduktion baseret på el. ESTIMAT PÅ ELFORBRUGSNANLÆG Store elvarmepumper ~ 60 ~ 75 ~ 150 ~ 150 Tabel 3: Billede af mulig udvikling i kapaciteter på store elforbrugende produktionsanlæg på centrale og decentrale kraftvarmeanlæg i Region Midtjylland frem mod 2050, jf. Energinet.dk s ADAPT-analyse. Energinet.dk har set på, hvilken størrelsesorden på varmepumpekapaciteter, som man kan tage udgangspunkt i for Region Midtjylland, hvis estimatet baseres på at opnå et samfundsøkonomisk godt resultat. For elvarmepumpernes vedkommende viser Energinet.dk's analyser, at det frem mod 2050 rent samfundsøkonomisk er en bedre løsning at investere i en relativ begrænset varmepumpekapacitet på omkring 150 MWel i Region Midtjylland, der så til gengæld er i drift i et meget stort antal af årets timer ( timer). Størrelsesordnen på 150 MWel, der er angivet i tabel 3, ligger indenfor den størrelsesorden på de 290 MWel, der blev fundet i Brædstrup Fjernvarmes varmepumpeanalyse for Region Midtjylland, og som er omtalt ovenfor. De mange årlige driftstimer for de eldrevne varmepumper indebærer rent principielt, at elvarmepumperne ikke i så høj grad kan begrundes som anlæg, der kan aftage en stor mængde el i korte perioder med henblik på indregulering af "overproduktion" fra især vindmøllerne. Elvarmepumperne kan i højere grad begrundes som anlæg, der bidrager til en meget effektiv og økonomisk fordelagtig grundlastproduktion af varme over stort set hele varmesæsonen. 13/15

14 2.7 Region Midtjylland i overblik Figur 9: Muligt udviklingsforløb for et vindspor for Region Midtjylland frem mod 2050 med udgangspunkt i egne ressourcer. Søjlerne i 'Elsystemet' og 'Gassystemet' angiver, hvor stort en produktion af hhv. el og gas (fordelt på oprindelseskilder), der skal til for at drive Region Midtjyllands energisystem i 2025, 2035 og Søjlerne i 'Fjernvarmeproduktion', 'Individuel opvarmning', 'Transport' og 'Industri' angiver output af energi (efter konverteringsanlæggene) til hhv. fjernvarme, individuel varme, transportarbejde og industriprocesvarme i Region Midtjylland fordelt efter oprindelseskilder. 14/15

15 BILAG 1: ADAPT-modellen og kalibrering på Region Midtjylland ADAPT-modellen Analyserne er udført i Energinet.dk's simuleringsmodel ADAPT (Adaptive DynAmic Energy System Planning Tool), der optimerer fremtidige sammenhængende VE-energiscenarier ud fra at et kriterium om at opnå den bedst mulige samfundsøkonomi. Konklusionerne hviler på en sammenhængende række af undersøgelser, hvor der er analyseret med forskellige forudsætninger og systemkonfigurationer. De viste analyseresultater i dette arbejdsnotat er således ikke udtryk for "én enkelt foretrukken beregning", men et udtryk for en sammenfatning og repræsentation af forskellige analysevarianter inden for et større udfaldsrum, der afgrænses af dagens viden om teknologimuligheder, ressourcestørrelser, prisudviklinger med videre. ADAPT-Modellen er nærmere beskrevet i notatet "ADAPT: Analyseværktøj for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem", der kan hentes på Kalibrering på Region Midtjylland ADAPT-analysen for året 2014 er splittet ud på Region Midtjylland ved brug af simple fordelingsnøgler og giver overordnet set et pænt sammenfald med energiregnskab 2011 for Region Midtjylland (2011- regnskabet er det seneste udarbejdede for regionen). Bruttoenergiforbrugene er på samme niveau og fordelingen på brændsler med videre giver et pænt sammenfald. Der er afvigelser på enkelte kategorier, men overordnet set vurderer Energinet.dk at ADAPT-kalibreringen for 2014 ligger acceptabelt i forhold til de målte data for regionen for /15

DANMARK 2025, 2035 OG 2050

DANMARK 2025, 2035 OG 2050 DANMARK 225, 235 OG 25 STATUSNOTAT November 214 1/12 1. Indledning... 3 2. Energinet.dk's hovedkonklusioner... 4 3. Analyseresultater på vindsporet... 7 3.1 Elproduktionen... 8 3.2 Varmeproduktionen...

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014 HMN Naturgas 05 november 2014 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen, Senior Economist Camilla Ringsted, Economist Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 1 Gevinster ved senere udfasning

Læs mere

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Hovedstadsområdets fjernvarmesystem i 2050 hvad fortæller perspektivscenarierne? Langsigtede analyser viser vejen til grøn og konkurrencedygtig fjernvarme i et energisystem

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV.

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV. PJ/år PJ/år Ea Energianalyse 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bruttoenergiforbrug fremtidsforløb Omgivelsesvarme Solvarme bølgekraft geotermi solceller Affald Biogas Biomasse Vind Naturgas Kul Olie 25 2 15 1 5 Biomasseanvendelse,

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse Ea Energianalyse a/s Juni 2007 Udarbejdet af: Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. 1220 København K Tel: 88 70 70 83 Fax: 33

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi midt.energistrategi OPLÆG TIL Energıdebatten 28. november 2014 9:00-13:00 Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 Silkeborg Dette debatoplæg skal bidrage til, at vi den 28. november får en politisk pejling

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Udarbejdet for Energistyrelsen af Ea Energianalyse og Wazee 17-03-2011 2 Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser, biomasse - 17-03-2011

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere