Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 29. maj 2015"

Transkript

1 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København Tlf: CVR nr Bestyrelsesmøde 29. maj maj 2015 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed 1. Overordnet driftsstatus Driftsstatus efter 1. kvartal 2015 er som helhed tilfredsstillende; Rensekvaliteten på alle tre anlæg overholdte gældende krav med undtagelse af Total N- kravet på Renseanlæg Avedøre, som skyldes reduktion i kapacitet under ombygningen til bundbeluftning. Røggasmålinger fra slamforbrændingsanlæggene på både Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre har på alle A- og B-krav overholdt lovkravene. Slamforbrændingen på Renseanlæg Lynetten har medio februar 2015 overskredet myndighedskravene til udledning af CO og CH 4. Overskridelsen er sket under en opstartsprocedure og skyldes en forkert betjening af ovnen under opstart. Prognosen for bypass på Renseanlæg Lynetten og Damhusåen for hele 2015 er meget tæt på, men dog under lovkravet. Salget af biogas, fjernvarme og el er tilfredsstillende og på højde med målene. Ressourceforbruget i BIOFOS er samlet set tilfredsstillende. Som bilag 1 er der vedhæftet den samlede oversigt over alle målsætninger i vores strategi. Der er følgende bemærkninger til status: Indsatser for at reducere bypass er ikke-tilfredsstillende, da vi mangler at udarbejde en handleplan for Renseanlæg Damhusåen. Dialogen med myndigheden er dog meget positiv. Indsatser for at Udvikle og øge værdien, levetiden og funktionen af vores anlæg er ikke tilfredsstillende, da vi er blevet forsinket med at udarbejde procedure for projektstyring samt udføre operatørdrevet vedligeholdelse i driften. Der er vedhæftet en samlet oversigt over udestående i relation til integrationen. Som det ses, er der en række ikke-tilfredsstillende emner. Der vil i 2. og 3. kvartal blive fokuseret på alle, og i særlig grad på personaleområdet, IT, telefoni og intranet. På nuværende tidspunkt vurderes det ikke realistisk, at alle er fuldt ud gennemført i indeværende år. 2. i projekter Projektstatus efter 1. kvartal 2015 er vedlagt som bilag 2. Projekterne forløber generelt tilfredsstillende, visse dog med forsinkelser i forskellig grad (røde og gule). Disse er alle beskrevet i tidligere redegørelser. Som en ny oplysning er der i tabellen vist forbrug til mindre rammeprojekter i forhold til de puljer, direktionen kan disponere. Som det fremgår, er en stor del af rammerne endnu ikke disponeret. Årsagerne hertil er primært følgende: Igangsætning af en række store projekter har krævet større interne ressourcer end forudset Side 1 af 2

2 Manglende ressourcer i projektafdelingen. I hele 2015 har der til dato har der bl.a. været to ledige projektlederstillinger Manglende ressourcer i produktionen til at definere investeringsbehov Som følge af dette vil der i forbindelse med udarbejdelse af investeringsbudget for 2016 blive gået i dybden med analyser for at sikre et mere realistisk budget. Samtidig vil det forventede forbrug i 2015 blive vurderet. 3. Fraværsstatistik 1. kvartal Sygefraværet, korte perioder, er på 2,6 %, hvilket er tilfredsstillende lavt. Sygefraværet, lange perioder, er på 0,0 %, hvilket er meget tilfredsstillede. 4. Arbejdsulykker Der har i 1. kvartal ikke været arbejdsulykker, der har medført sygefravær. 5. Måløv Rens A/S Analysen er endnu ikke klar fra rådgivernes side. Siden forrige bestyrelsesmøde har vi givet input til rådgiverne om vores administrative omkostninger, hvis vi skal administrere selve selskabet Måløv Rens A/S, samt deltaget i en møderække om de tekniske scenarier om fremtiden for selve renseanlægget. Til sidstnævnte scenarier har vi desuden givet et uforpligtende bud på et muligt prisniveau, hvis spildevandet skal renses på Renseanlæg Avedøre. Vi har p.t. ikke kendskab til resultaterne i analysen. Vi forventer, at rapporten afleveres til de fire ejerkommuner i Måløv Rens A/S (Furesø, Egedal, Ballerup og Herlev) i juni. Når rapporten foreligger, vil bestyrelsen blive informeret og involveret, såfremt det videre forløb med Måløv Rens A/S omfatter BIOFOS. 6. Studietur Det har desværre vist sig at være umuligt at finde et tidsrum i 2. halvår 2015 til en studietur, hvor størsteparten af bestyrelsen har mulighed for at deltage. Det anbefales derfor, at studieturen udskydes. Bilag: 1. Resultater efter 1. kvartal Projektstatus efter 1. kvartal 2015 (Fortroligt) Side 2 af 2

3 Bilag 1 til pkt. 4 Strategi for BIOFOS Med pejlemærker mod 2025 efter 1. kvartal 2015

4 for fokusområder MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGS- SIKKERHED ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS SAMFUNDS- ANSVAR EFFEKTIVISE- RINGER FORRETNINGS- UDVIKLING Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere 2

5 for pejlemærker mod 2025 Alle restprodukter fra vores kerneprocessor genanvendes eller nyttiggøres fra 2025 Hele BIOFOS er CO 2 -neutralt i 2025 Hele BIOFOS er energiproducerende, netto, i 2025 Al planlægning, koordination, styring og drift af regn- og spildevandshåndtering betragtes som ét sammenhængende system i hele BIOFOS' opland i

6 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Resultat Rense spildevandets bedre end kravene i udledningstilladelserne RA har nedsat rensekapacitet pga. ombygning Færre overløb af urenset spildevandet fra renseanlæggene og transmissionssystemet Prognose for RL og RD tæt på max. bypass Handleplan til Københavns Kommune iværksat for RL, udestår for RD Rense røggas fra slamforbrænding bedre end miljøkravene i tilladelserne Resultaterne har meget stor margin til lovkrav Øge genanvendelsen af restprodukter fra renseprocessen Al aske fra RA er stort set deponeret pga. manglende afsætning Udbud skal gå om, forventes klar 1. juli 4

7 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Resultat Forbruge mindre energi fra fossile brændstoffer end vi producerer Produktion er ca. 1,5 gange større end forbruget Masse- og energibalancer udarbejdet Reducere vores sårbarhed over for klimaforandringerne [Indsæt kommentar] Øge forsyningssikkerheden på vores renseanlæg og i oplandet Ingen overløb fra transmissionssystemet og bassiner 5

8 ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Målsætning Resultat Styrke og udvikle kompetencerne for alle medarbejdere Øge trivslen hos alle medarbejdere Reducere sygefraværet og antallet af arbejdsulykker Projektet ikke startet Trivslen på eller over landsgennemsnit i 10 ud af 13 temaer, øvrige 0,1 point under landsgennemsnit Personaleomsætning 0,6 % Samlet sygefravær meget lav. Ingen arbejdsulykker i 1. kvartal 6

9 SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Målsætning Resultat Øge indbyggernes og virksomhedernes viden om bæredygtigt vandmiljø og spildevandets ressourcer Deltage aktivt i branchens profilering Styrke videndelingen i branchen Styrke vores samfundsmæssige ansvar for personer, der ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet Dialogmøder, bachelorudd. samt brancherelevante læringsforløb afventer 1 brancherelevant artikel 8 lærlinge og elever ansat samt 1 praktikforløb Screening af områder gennemført, interessenter identificeret Alle tiltag skal koordineres Indsatser ej startet Indsatser ej startet 7

10 EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Målsætning Resultat Én sammenhængende organisation, der fungerer som én virksomhed BIOFOS Forbedre vores processer og arbejdsmetoder kontinuerligt Reducere driftsomkostningerne, herunder ressourceforbruget i vores kerneprocesser Se status senere. Nil. Driftsomkostningerne reduceret med 6,6 % Fælles vagtfunktion og fuld indkøring af Service forsinket Standardisering af alle processer og procedurer, ensartet LEAN og fuld integration af ledelsessystemerne ikke startet Forsinket 8

11 EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Målsætning Resultat Styrke vores købmandskab, samordne alle indkøb og have en ensartet indkøbsadfærd Udvikle og øge værdien, levetiden og funktionen af vores anlæg Øge produktionen af energi og andre ressourcer fra spildevandet Indkøbsprocessen forløber tilfredsstillende 10 ud af 17 projekter følger planen % af alle planlagte jobs gennemført Afsætningen af energi er øget for hele BIOFOS Implementering af handleplan forløber tilfredsstillende Projektmodel er forsinket og operatørdrevet vedligeholdelse følger planen Nil. 9

12 FORRETNINGSUDVIKLING Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere Målsætning Resultat Etablere nye produkter eller ydelser Indføre nye teknologier eller metoder for at bidrage til effektiviseringer Måles på årsbasis, første gang for 2016 Måles på årsbasis, første gang for 2016 Model for FU, teknisk vand og business case for organisk affald er forsinket Salg af aske er forsinket Styrke vores evne til at være på forkant med fremtidige krav til vores kerneprocesser Bidrage aktivt til teknologiudviklingen i vandsektoren Måles på årsbasis, første gang i igangværende projekter, skal reduceres til 5 Forsinket, tidsplanen ændres ENZUP og P2G forsinket, tidsplanen ændres 10

13 Nogle udeståender i integrationen efter 1. kvartal 2015 (nævnt i tilfældig rækkefølge) Fælles ledelsessystem Fælles/ny projektmodel/-håndbog, inkl. beslutningsproces, opfølgning mv. Ny arbejdsmiljøorganisation Udbrede besøgstjenesten til alle 15 kommuner Visse personalepolitiske forhold, harmoniseringer, velkomstprogram mv. Fælles/nyt budget i 2015 I særlig grad IT og telefoni; Fælles domæne, mobile platforme, sikkerhedssystemer mv. Integration af tidsreg., lønbogholderi og økonomisystem Fælles anvendelse af Sertica Overveje mobiltelefoner til alle? Overveje arkivsystem/esdh? Nyt og fælles intranet Fælles opfattelse og anvendelse af LEAN 11

Bestyrelsesmøde 21. november 2014

Bestyrelsesmøde 21. november 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 21. november 2014 13. november 2014 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen

Læs mere

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen 1 MILJØ BERET NING 213 BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen INDHOLD BASISOPLYSNINGER 3 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 RENSEANLÆG LYNETTENS OG DAMHUSÅENS VÆSENTLIGSTE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 /2016

Virksomhedsplan 2015 /2016 Vejle Spildevand Virksomhedsplan 2015 /2016 Fra vision og strategi til mål og handlingsplan SIDE 1/1 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Kantstensbede, Bredballe Forord I det følgende vil du blive præsenteret

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 Indhold Forord 3 Bestyrelse og direktion 4 Årets udvikling HOFOR Vand og Spildevand 6 Vand 11 Spildevand 15 Netselskaber Albertslund 20 Brøndby 24 Dragør 26 Herlev

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om: Virksomhedsplan 2015 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikles 9 Årshjul for 2015 10 Målstyring 11 Virksomhedsmål og målepunkter 12

Læs mere

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres Vej og park 09/01/06 16:08 Side 1 Forord Engagement og kreativitet Vej & Parks evne til at servicere borgerne så hurtigt og effektivt som muligt afhænger helt af medarbejdernes engagement og kreativitet.trivselsundersøgelserne

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

www.pwc.dk Ledelsesresume

www.pwc.dk Ledelsesresume www.pwc.dk Ledelsesresume 14. november 2014 Samarbejde: affald og varme foranalyse Potentialeafklaring vedrørende fusion og forpligtende samarbejde inden for affald og varme mellem KARA/NOVEREN, VEKS og

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. december 2011 11/13063-7 Nils Holm, Hans Jørgen Larsen nh@vd.dk, hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT Niels Juels Gade 13

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Stillings- og personprofil Plan- og anlægschef Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Opdragsgiver Vejle Spildevand A/S Adresse Toldbodvej 20, 7100 Vejle Stilling Plan- og anlægschef Refererer til Direktøren for

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Vejleder: Allan Laumann Fag-modul: Projektstyring 2B1GROUP i samarbejde med Køge Handelsskole Dorthe Jensen 15.04.2011 1. Indledning

Læs mere