Referat fra scenarieværksted i Esbjerg den 18. februar 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra scenarieværksted i Esbjerg den 18. februar 2004"

Transkript

1 Referat fra scenarieværksted i Esbjerg den 18. februar 2004 På scenarieværkstedet, der blev afholdt på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, deltog en række lokale aktører i diskussionen om, hvordan deres lokalområde omkring Ho Bugt, Skallingen og Varde Ådal skal formes over de næste 100 år, hvis vandet stiger med ½ meter. Samtlige deltagere havde forud for scenarieværkstedet fået tilsendt et kort over det omdiskuterede område med indtegnede vandstandslinier, der illustrerer konsekvensen af en vandstandsstigning på ½ meter. De havde desuden, til inspiration, modtaget tre scenarier, udarbejdet af freelance journalist Stig Melgaard. Scenarierne giver fire forskellige bud på, hvordan området kan se ud om 100 år afhængig af, hvordan man vælger at reagere på vandstandsstigningen. Kortet og scenarierne kan ses på Teknologirådets hjemmeside, under projektet Nyt klima nyt liv? Deltagerne blev på scenarieværkstedet fordelt på tre grupper, der hele dagen arbejdede sig gennem scenarieværkstedets tre faser - kritikfasen, visionsfasen og virkeliggørelsesfasen for til sidst at præsentere visioner og handlingsforslag for hinanden og den lokale presse. I kritikfasen diskuterede grupperne med udgangspunkt i de tilsendte scenarier - deres holdninger til hvilke hensyn, der bør tages, når man skal planlægge ud fra en havspejlsstigning på ½ meter. Bør man fx prioritere turisme, landbrug, grundejere eller natur højest? De foreløbige konklusioner fra denne fase arbejdede man videre med i visionsfasen. I visionsfasen arbejdede de fire grupper sig frem til hver sin vision for, hvorledes deres lokalområde skal se ud, når havet er steget ½ meter. Midtvejs i fasen, blev grupperne briefet om hinandens arbejde og til sidst blev hver gruppes vision desuden afrapporteret til de andre deltagere, der her havde mulighed for at komme med både kritiske indvendinger og forslag til forbedringer. I virkeliggørelsesfasen blev de luftige visioner trukket ned på jorden igen og grupperne udarbejdede konkrete forslag til, hvordan deres vision skal realiseres over de næste 100 år. De finpudsede visioner og handlingsforslagene blev afslutningsvist præsenteret på et fiktivt pressemøde, hvor grupperne placerede sig i år 2104 og forklarede de øvrige deltagere, hvordan deres vision var blevet til virkelighed. Teknologirådet arrangerede scenarieværkstedet i samarbejde med en planlægningsgruppe bestående af folk med forskellig ekspertise i forbindelse med klimaændringer og vandstandsstigning. Ved hver af grupperne på scenarieværkstedet sad et medlem af planlægningsgruppen med ansvar for at referere gruppens diskussioner, visioner og handlingsforslag. En redigeret udgave af disse tre referater kan ses på de følgende sider og følgende generelle konklusioner kan fremhæves: Naturens frie dynamik gives høj prioritet Langs lavtliggende kyster uden urbanisering skal naturen sikres frie udfoldelsesmuligheder når havspejlet stiger. Naturen skal have lov til at brede sig ind på lavtliggende, marginale landbrugsarealer og landbruget skal trække sig tilbage fra disse arealer, mod kompensation. Sand og klitkyster med turistværdi skal dog sikres imod erosion ved hjælp af kystfodring og beplantning med hjælme. 1

2 Eksisterende anlæg skal sikres Væsentlige byområder og sommerhusområder skal sikres ved lokale diger m.v. i tilfælde af stigende havspejl. Det samme gælder eksisterende trafikanlæg - dog ikke havne, som nogle foreslog nedlagt eller flyttet. Nye anlæg og bebyggelser skal selvsagt placeres noget højere i landskabet end tidligere. Stordigeløsninger har ingen interesse Der er ingen interesse for stordigeløsninger, dvs. muligheden for at regulere vandstanden i større vandområder og åudløb ved hjælp af diger og sluser. Det, der ikke kan beskyttes med mindre, lokale indgreb, må opgives eller flyttes. Turismen er fremtidens erhverv Turismen kommer til at spille en stigende rolle i kystområderne i fremtiden. Et vigtigt trækplaster i den forbindelse er en dynamisk og indholdsrig natur. Derfor skal turistudviklingen også styres hen imod en lokal og regional differentiering af landskabet i koncentrerede turistområder adskilt af frie områder, hvor naturen kan udfolde sig. Flere af grupperne pegede desuden på nødvendigheden af at vejlede turisterne i, hvordan man bør færdes i naturen og ønskede kvoter for, hvor mange der må være i et natur område ad gangen. Lokalplanlægning og borgerinddragelse er nødvendig De lokale borgere skal inddrages i planlægningen af deres lokalområdes fremtid og havspejlsstigningens konsekvenser skal allerede nu inkorporeres i lokalplaner, kommuneplaner og regionsplanlægningen. Lokale arbejdsgrupper, råd og styregrupper kan nedsættes for at lave oplæg til handlingsplaner for dele af lokalområdet og der kan laves naturplejeplaner, spildevandsplaner og regler for nybyggeri, der tager hensyn til klimaændringerne. Teknologirådets planlægningsgruppe består af følgende medlemmer: Walter Brüsch, GEUS, Geokemisk afdeling, Karen Edelvang, DHI - Institut for Vand og Miljø, Jes Fenger, Danmarks Miljø Undersøgelser, Afdeling for Atmosfærisk Miljø, Carsten Rahbek, Københavns Universitet, Zoologisk Museum, Michael Stoltze, Danmarks Naturfredningsforening, Peter Vestergaard, Københavns Universitet, Biologisk Institut, 2

3 Referat - gruppe 2 (der var ingen gruppe 1 ) Referenter: Michael Stoltze og Walter Brüsch Kritikfasen I denne fase nåede gruppen frem til følgende konklusioner, som skulle danne grundlag for arbejdet i den følgende fase: En dæmning ved Tarphage ikke realistisk, men dæmninger omkring Varde (fx spunsvægge) er nødvendige Landbrugsinteresserne vil næppe være betydende om 100 år og vil under alle omstændigheder foregå på helt andre præmisser. Måske vil der slet ikke være husdyr på friland, idet de vilde dyr vil overtage naturplejeopgaverne. Skallingen skal udvikle sig på naturens præmisser (bortset fra, at oppumpet materiale fra Grådyb bør lægges ved Skallingen, så den nuværende indirekte fjernelse af materiale fra spidsen af Skallingen stoppes) Man skal tage højde for vandstandsstigning ved planlægning og byggetilladelser. F.eks. ændre fra kote 4 meter til 5 meter Gruppen frygter ikke udviklingen men teknisk skal problemerne med grundvandsstigning og kloakering løses Gruppen fandt generelt, at havspejlsstigningen næppe ville føre til store konflikter. Visionsfasen (Denne gruppes vision er ikke som de øvriges illustreret på et kort) Her følger gruppens vision for, hvordan det omdiskuterede område ser ud om 100 år: Gruppen var enig om, at man så vidt muligt skal lade naturen råde Landbruget må vige omkring Varde Å og gruppen var enige om, at Varde Å fortsat skal være et fuldt tidevandspåvirket område. Ingen tekniske anlæg, hvor dyrene kan gå op under springflod, skal bygges. Det kan dog besværliggøre naturplejen, for når dyrene forsvinder, vil rørskov og skov indvandre og krondyr og andre vilde dyr kan overtage. Nogle i gruppen mente, at plejen bør og kan fortsætte som nu, og at vi skal holde pilekrat og -skov tilbage. Naturbeskyttelse og formidling vil fylde meget i fremtiden. Ændringer af Skallingen vil finde sted, men Skallingen vil måske ikke forsvinde i så stort omfang, fordi der også sker pålejring af materiale. Bosætninger i lavtliggende områder i det åbne land må være på naturens præmisser. Den må planlægges, så folk ikke bosætter sig steder, der kan blive oversvømmet. Vejen over Tarp enge skal forhøjes. Ingen turisthoteller skal bygges. Ho Bugt vil blive mere attraktivt for friluftslivet pga. dybere vand. Måske vil der i fremtiden blive mere fritid og interesser for friluftsliv. 3

4 Virkeliggørelsesfasen I denne fase udarbejdede gruppen konkrete forslag til, hvordan man skal realisere deres vision: Der skal igangsættes formidling og debat om håndteringen af havspejlsstigningen og om de forventede ændringer af kystlandskabet som følge heraf. Der kan etableres et formidlingscenter i Varde Ådal. Der skal afholdes et borgermøde om fremtidig udvikling for og forvaltning af Varde Ådal i lyset af havspejlsstigningen. Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, landbruget og andre interesseorganisationer deltager. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvor diger skal bygges eller forhøjes. Der kan desuden nedsættes lokale interessegrupper bistået af eksperter. Et landsplandirektiv bør udstikke de overordnede principper for, hvorledes havspejlsstigningen skal håndteret i regionplaner, kommuneplaner og lokalplaner. Der bør udarbejdes en plejeplan for fremtidig udnyttelse og forvaltning af de berørte kystområder. Kystdirektoratet skal forsøge sig med kystfordring på Skallingen i forbindelse med vedligeholdelse af sejlrenden til Esbjerg Havn. Vejbanen ved Tarp Enge skal forhøjes med mindst 0,5 meter, og tidevandet skal have god plads til at passere under vejen. Der skal gennemføres nye regler for byggeri, f.eks., at byggeri kun må ske over kote +5 meter. Der skal udarbejdes reviderede og fremtidssikrede spildevandsplaner for bebyggelser i lavtliggende områder - især sommerhusområder (fx ved Ho og Blåvand). Sommerhusområderne skal desuden afgrænses klart fra naturen, så de ikke breder sig uhensigtsmæssigt. Det forventes, at området lever af turisme om 100 år. Der må forventes konflikter mellem landbrug og naturinteresser samt mellem turisme og jagtog fiskeriinteresser. Desuden må der forventes konflikter omkring hvem, der skal finansiere digebygning og anden kystbeskyttelse omkring bebyggelse og anlæg. 4

5 Referat gruppe 3 Referent: Peter Vestergaard Kritikfasen I denne fase nåede gruppen frem til følgende konklusioner, som skulle danne grundlag for arbejdet i den følgende fase: Generelt bør man ikke gribe ind i naturens egne processer Man bør reducere gener af menneskeskabte indgreb. Sand, der graves op for at uddybe sejlrenden gennem Grådyb skal tilbageføres til Skallingen ved kystfodring. Sandfodring fungerer og er naturvenlig Det bliver nødvendigt at forstærke/forhøje eksisterende anlæg (fx Tarphage Bro). Varde By skal sikres imod oversvømmelse, herunder oversvømmelse, der skyldes kraftig nedbør, ved at forstærke eksisterende lokale diger, og ved at opføre støttemure. Nyt byggeri bør placeres højere i terrænet. Evt. kan der etableres åvandsreservoir ved Varde By. For at hindre oversvømmelse ved højvande opstrøms Varde blev også foreslået indsnævring af åløbet og etablering af stormflodsklapper. Udsatte ejendomme langs Ho Bugt skal opkøbes og evt. tab erstattes, hvis ejendomme må ofres for naturinteresserne. Der kan evt. opføres smådiger omkring eksisterende ejendomme. Der er ikke brug for mere landbrugsareal og det vil være rimeligt at forestille sig, at landbruget vil trække sig tilbage fra Varde Ådal, efterhånden som vandet stiger. Men landmændenes tab af landbrugsjord skal kompenseres. Landbruget vil ændre sig i fremtiden og er formodentlig stærkt reduceret om 100 år. Nye afgrøder vil sikkert have erstattet de eksisterende. Naturværdierne har enorm betydning for området. Turisterne tiltrækkes af naturværdierne, og mulighederne er ikke udnyttede endnu. Derfor: I fremtiden flere guidede ture, hvor turisterne skal have åbnet øjnene for naturens værdier. Men det bliver nødvendigt at styre udviklingen af udnyttelsen af naturen. Visionsfasen Her følger gruppens vision for, hvordan det omdiskuterede område ser ud om 100 år: Området skal bevares som et dynamisk naturområde med minimum menneskeligt indgreb. Man skal lade vandet stige og naturen flytte sig med, men sikre sig lokalt ved tekniske løsninger. Fx skal Skallingen kystfodres med sand fra Grådyb, men ikke betonsikres. Private og offentlige værdier skal sikret på niveau år 2004, så vidt muligt lokalt, herunder Varde By. Området skal være et helt unikt naturområde, der tiltrækker turister globalt. Hovederhvervet i området om 100 år er turisterhvervet. Andre erhverv er formodentlig flyttet østpå i Jylland. Der skal være tidssvarende og attraktive faciliteter for overnatning. Nye turistfaciliteter skal dog koncentreres indenfor snævre rammer. Hvis der skal anlægges nye sommerhusområder må det blive i form af mere afgrænset og koncentreret byggeri med mindre grunde, omgivet af store friområder/naturområder. 5

6 Forsvaret er væk om 100 år og der er skabt Nordeuropas største naturområde. Dvs., at Kallesmærk Hede opgives som øvelsesområde og Oksbøllejren nedlægges og udlægges til rekreativ bebyggelse (Alternativ turisme i de tiloversblevne, militære bygninger m.v.). Tarphagevejen skal bibeholdes, men evt. kan broåbningen gøres større, hvilket vil sikre mere effektiv vandudskiftning ind og ud af ådalen. Moderne transportteknologi (GPS m.v.) styrer trafikken om 100 år. Det nuværende landskab i Varde Ådal skal bevares, men vejen fra Varde til Oksbøl vil visse steder være truet, hvilket kan imødegås ved at føre vejen over broer på lavtliggende strækninger. Hvis landbruget pga. højere vandstand må opgive græsningen i Varde Ådal, vil engene vokse til i pilekrat og rørsump. Det vil være en uønsket udvikling, da antallet af arter af fugle og planter er højere på græssede enge end i pilekrat og rørsump. Hvis den skal imødegås, er det nødvendigt, at forudsætningerne (læs: ikke for meget vand) for græsning opretholdes. Udbygning og beskyttelse af området skal ske efter en velovervejet, samlet plan (se kort). Kortet på næste side skitserer gruppens vision Rød signatur: Beskyttede områder, dvs. eksisterende sommerhus og byområder, inkl. Varde by og Blåvand, der beskyttes mod stigende vandstand ved forstærkelse af diger. Tarphagevejen bibeholdes og sikres. Grøn signatur: Dynamisk natur, dvs. områder, hvor der ikke lægges hindringer i vejen for den fremtidige vandstandsstigning, og hvor naturen får lov at udvikle sig ved naturlig dynamik. Omfatter marsk- og engarealerne på Skallingen og langs Ho Bugt. Grøn, stiplet signatur: Naturen udvikler sig med minimalt menneskeligt indgreb: 1. Yderkysten af Skallingen vedligeholdes ved kystfodring. 2. Engene i Varde Ådal skal plejes, helst ved afgræsning. 6

7 Gruppe 3 s vision 7

8 Virkeliggørelsesfasen I denne fase udarbejdede gruppen konkrete forslag til hvordan man skal realisere visionen og kom med deres bud på, hvordan de næste 100 år vil forløbe. Styret planlægning ved hjælp af debatmøder, baseret på lokale synspunkter, men indenfor landsplanrammer. Debatmøderne kan styres af interesseorganisationer i samarbejde med det politiske system. Debatmøderne baseres på værdisætning af naturen. I øjeblikket vægtes naturen meget lavt sammenlignet med landbruget, men grænserne vil blive flyttet i retning af højere vægtning af naturværdierne. En bred folkelig opbakning er vigtig. Kystfodring af Skallingen skal sikre dens bevarelse. Sikring af truede randområder, lokale bebyggelser, diger og vejanlæg (fx Tarphagevejen), vil ske efterhånden som katastrofer indtræffer. Styring af kommende turistområder. Turistområderne skal ikke brede sig over det hele, men samles i koncentrerede områder (satellitbyer) med friarealer til naturen imellem turistområderne. Der menes at der vil være folkelig forståelse for visionen. Landbruget vil gradvist trække sig tilbage fra området: Ved Ho Bugt forventes der kun at være meget få med landbrug som hovederhverv. I Varde Ådal vil der være 3-4 med landbruget som hovederhverv. Generelt vil landmændene have fået suppleringsjord på højere niveau. De har flyttet sig. Naturpleje: Engområderne i Varde Ådal skal plejes så vidt muligt med landbrugsmæssig drift, dvs. græsning. Alternativt kan der suppleres med slåning. Fra områder, der oversvømmes, trækkes dyrene tilbage. 8

9 Referat gruppe 4 Referenter: Karen Edelvang og Jes Fenger Kritikfasen I denne fase nåede gruppen frem til følgende konklusioner, som skulle danne grundlag for arbejdet i den følgende fase: Naturen skal prioriteres højt og i vid udstrækning have lov at udvikle sig upåvirket. Skallingen må udvikle sig som den kan. Indgreb skal være velovervejede og fokuseret omkring de nuværende bebyggelser: Varde by, Ho By og Hvidbjerg (bl.a. strand og campingplads) Indgreb skal være af begrænset størrelse Lokal forståelse kræver, at man er lydhør overfor lokalbefolkningens følelser Naturen skal være et godt tilbud til turisterne, som kan betale for naturbeskyttelsen Marginal jorde må opgives Gruppen var generelt tilbageholdende overfor store samfundsmæssige investeringer og ønskede små punktindgreb frem for store konstruktioner. De lagde desuden stor vægt på at inddrage lokalbefolkningen i planlægningen, og ønskede i videst muligt omfang at der opnås konsensus omkring fremtidige tiltag i området. Visionsfasen Her følger gruppens vision for, hvordan det omdiskuterede område skal se ud om 100 år: Naturen skal så vidt muligt råde. Området kan udlægges til nationalpark men ikke naturpark. Nye naturområder skal have lov at komme til i takt med vandstandsstigningen - i form af nye strandenge og braklagte arealer. Det vil aflaste eksisterende natur, fordi der bliver større areal til turisterne. Landbrug og militær skal udfases. Det vil være en attraktion at have et rent naturområde uden påvirkning og området bør satse på bæredygtig turisme. Turisme vil være det vigtigste erhverv om 100 år og naturen skal sælges som en vare til turisterne. For mange turister ødelægger naturen, så der skal være kvoter for årligt antal besøgende. Der skal satses på kvalitetsnaturoplevelser for at få folk ud i naturen, men gruppen forventer, at man vil blive mere og mere naturfremmed i løbet af de næste 100 år. Folk skal derfor opfordres/vænnes til at færdes i naturen og naturformidling skal styrkes for at modvirke fremmedgørelsen. Udstykning skal forhindres i områder, der vil blive oversvømmet frem til På denne måde kan man forhindre krav om beskyttelse/erstatning. Der kan indrettes attraktive boliger på kanten af vådområder med begrænset varighed. Det øger herlighedsværdien 9

10 Havnen i Ho skal udbygges til glæde for lystsejlads (i begrænset tidsrum under hensyntagen til fugle og sæler). Der skal bygges en dæmning til beskyttelse af området bag havnen. Esbjerg skal vige som industrihavn og Varde kunne være en fremtidig fritidshavneby. Lokalbefolkningen skal acceptere de faglige argumenter for kystsikring eller mangel på samme og det er vigtigt, at tiltag i området opnår lokal og regional accept. På næste side kan man se en illustration af hvilke områder, gruppen vil sikre mod vandstandsstigning og hvor, de vil lade naturen råde. Virkeliggørelsesfasen I denne fase udarbejdede gruppen konkrete forslag til hvordan man skal realisere visionen. Det følgende er gruppens præsentation af, hvad der er sket, når man om 100 år ser tilbage på gennemførslen af dens vision: Den lokale dialog har været en vigtig parameter i beslutningsprocessen Tværfaglige regionsudvalg (Ho Bugt Forum) og de lokale organisationer har været involveret i beslutningsprocessen og kommunalplanen er blevet tilpasset efter den offentlige debat De lokale politikere har fået opbakning til at stå fast på beslutninger Forsvarsministeriet, Fødevareministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Trafikministeriet er gået sammen i et unikt samarbejde om en fælles overordnet planlægning af regionen Naturudviklingen i Varde ådal er blevet styret, så der er sket en planmæssig tilbagetrækning af marginal jordene og overgang til naturområde. Der er blevet skabt en bæredygtig turisme vha. en overordnet styring af hele sektoren. Projektet er tilpasset de internationale konventioner. Naturformidling og naturpleje er løbende blevet styrket ved øgede bevillinger og naturformidlingen er styrket via naturcenter Billund Militæret er blevet indskrænket i roligt tempo og er helt forsvundet. De arealer militæret har opgivet er blevet til naturområder - ikke bebyggelse. Boligudviklinger har været styret i retning af mindre enheder omgivet af natur, specielt langs Ho Bugt kystlinie Esbjerg havn pumper sand ind på Skallingens kyst fra uddybningen af Grådyb, men er næsten sygnet hen. Skallingen reguleres ellers ikke. Ho Havn er udbygget Kulturmiljøet er sikret gennem respektfuld bevarelse af de oprindelige erhverv fiskeri og landbrug 10

11 Gruppe 4 s vision 11

12 På scenarieværkstedet deltog: Alf Vinter, formand for Plan- og Miljøudvalget, Blåvandshuk Kommune Bjarne Slaikær, Ho-borger Carsten E. Callisen, formand for Lokalkomiteen for Dansk Naturfredningsforening for Varde, Blåbjerg, Blåvandshuk og Ølgod kommuner Christian Laustrup, afdelingsleder i kystteknisk afdeling, Kystdirektoratet Claus Christensen, formand for Ribe Amts Landboforening Ejnar Hansen, Ribe Amts Familielandbrug Flemming Davidsen, ingeniør, Johanson og Kalstrup Hans Christian Fuglsang, hovedbestyrelsesmedlem i dansk jægerforbund, Ribe Amt Hans Hansen, formand for Plan - og Teknikudvalget, Varde Kommune Hans Kurt Rasmussen, formand for Varde Digelav Ivan Rust Lauersen, teknisk direktør for Teknik- og Miljøafdelingen, Ribe Amt Jan Toftdal, direktør for Blåvandshuk Turist- & Erhvervskontor Jens O. Larsen, leder af teknisk forvaltning, Blåvandshuk Kommune Thorkil Slaikær, formand for Oksby Digelav Thyge Nielsen, formand for Teknik- og miljøudvalget, Ribe Amt Ulrik Lorenzen, skovrider i Oksbøl Statsskovdistrikt Vagn N. Andersen, formand for beredskabsafdelingen i Varde Kommune 12

Referat fra scenarieværksted i Næstved den 3. februar 2004

Referat fra scenarieværksted i Næstved den 3. februar 2004 Referat fra scenarieværksted i Næstved den 3. februar 2004 På scenarieværkstedet, der blev afholdt på Svenstrup Naturskole, deltog en række lokale aktører i diskussionen om, hvordan deres lokalområde omkring

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

3. Beskyttelsesvision baseret på kystsikring

3. Beskyttelsesvision baseret på kystsikring 3. Beskyttelsesvision baseret på kystsikring Indholdet af nedenstående vision er en sammenfatning af gruppearbejdet, diskussionerne samt deltagernes afsluttende præsentationer på scenarieværkstedet i Kalundborg

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur Kommissorium for Kommuneplan 2009-2020 Projektgruppen: Natur 1. Baggrund Med kommunalreformen er ansvaret for forvaltningen af det åbne land herunder naturen - flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Når havet stiger Nyt klima nyt liv? Teknologirådets rapporter 2004/5

Når havet stiger Nyt klima nyt liv? Teknologirådets rapporter 2004/5 Når havet stiger Nyt klima nyt liv? Teknologirådets rapporter 2004/5 Indhold 3 Forord 5 Fremtiden skal planlægges nu! 6 Om projektet og scenarieværkstederne 8 Konklusioner fra scenarieværkstederne 9 Planlægningsgruppens

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Debatoplæg RASKnatur

Debatoplæg RASKnatur RASKnatur Danmarks Jægerforbunds natursyn 2016 1 Indledning Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere, og vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del

Læs mere

Naturpark Nakskov Fjord

Naturpark Nakskov Fjord Naturpark Nakskov Fjord Fra idé til handling et visionsoplæg 10. januar 2009 Naturpark Nakskov Fjord Vision Naturpark Nakskov Fjord udvikler sig løbende til at være et komplet område, hvor natur, kulturmiljø

Læs mere

Naturstyrelsen Vandsektor, byer og klimatilpasning, Haraldsgade 53 2100 København

Naturstyrelsen Vandsektor, byer og klimatilpasning, Haraldsgade 53 2100 København Naturstyrelsen Vandsektor, byer og klimatilpasning, Haraldsgade 53 2100 København Natur & Park Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Varde Kommunes høringssvar i forbindelse med Statens Forslag til udpegning

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI - en strategisk indsats for smukkere kyster Åben Land Konference 9. 10. juni 2011 Vicedirektør Carl-Christian Munk-Nielsen, Kystdirektoratet Fremtidens jernkyst? Hele kysten Nutidens

Læs mere

Klimatilpasning. Borgerinddragelse. KTC Sjælland 15. juni 2012. Udviklingskonsulent Susanne Boesen Organisation og Kommunikation Kalundborg Kommune

Klimatilpasning. Borgerinddragelse. KTC Sjælland 15. juni 2012. Udviklingskonsulent Susanne Boesen Organisation og Kommunikation Kalundborg Kommune KTC Sjælland 15. juni 2012 Klimatilpasning Borgerinddragelse Udviklingskonsulent Susanne Boesen Organisation og Kommunikation Kalundborg Kommune Side 1 Det vil jeg gerne fortælle Borgertopmøde i Kalundborg

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Dok.nr. 1111627 Sagsnr. 985046 Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, 6840 Blåvand Tid: 27. marts 2012 kl. 14.00 16.00

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Forvaltning af fremtidens natur i Danmark Biologisk mangfoldighed

Forvaltning af fremtidens natur i Danmark Biologisk mangfoldighed Biologisk mangfoldighed Carsten Rahbek Professor i Makroøkologi, Biologisk Institut, Københavns Universitet Forskningschef for Center for Makroøkologi og Evolution (http://www.macroecology.ku.dk/) Klimas

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Holdninger og ønsker til Danmarks natur - resultater af en spørgeskemaunders

Holdninger og ønsker til Danmarks natur - resultater af en spørgeskemaunders Christiansborg 2. April, 2003 Holdninger og ønsker til Danmarks natur - resultater af en spørgeskemaunders rgeskemaundersøgelsegelse Berit C. Kaae & Lene Møller M Madsen Skov & Landskab (FSL) bck@fsl fsl.dk

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune

FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse: Baggrund Undersøgelse af muligheder

Læs mere

Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012

Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012 Dok.nr. 1159321 Sagsnr. 985046 Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012 Sted: Lydum Mølle, Åvej 27, 6830 Nr. Nebel Tid: 20. juni 2012 kl. 14.00 16.00 Deltagere:

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE DN s ØNSKER TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE Hvorfor har den eksisterende kystbeskyttelse ikke virket? Skader som følge af den individuelle kystbeskyttelse på kystens udvikling og æstetik? Erfaringer med

Læs mere

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND Status Udarbejdelse af skitseprojekt Formøde, Borgermøde og Projektmøde Planlægning og gennemførelse af geoteknisk boring

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej 80 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 14/00987-57 Ref. lhb/tpi 05-10-2015 Kystdirektoratets svar på Roskilde Kommunes anmodning af 29/9 om vurdering af skitseprojekt

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Lena Busch Nielsen Søvangen 9 5631 Ebberup Kystdirektoratet J.nr. 15/01109-9 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 15-12-2015 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Kystdirektoratet meddeler hermed

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Arealanvendelse i Danmark. Finn Arler, Michael Søgaard Jørgensen, Daniel Gallard, Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet

Arealanvendelse i Danmark. Finn Arler, Michael Søgaard Jørgensen, Daniel Gallard, Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet Arealanvendelse i Danmark Finn Arler, Michael Søgaard Jørgensen, Daniel Gallard, Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet Rapportens disposition Indledning 1. Planlægningen af Danmarks areal historie og

Læs mere

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Udviklingen i antal overnatninger fordelt på turismeformer. Index, 2008=100 190 170 150 130 110 90 Kyst- og naturturisme Storbyturisme

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm Ideer til nationalparkplanen udarbejdet i samarbejde mellem: DN Esbjerg (http://www.dn-esbjerg.dk) Vadehavsudvalget http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1 Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference 27.-27. maj 2014 SIDE 1 Green Infrastructure Enhancing Europe s Natural Capital Udfordringer Små og fragmenterede naturområder Klimaændringer

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Evaluering af sandfodring på Nordfyn Status efter 20 år (1995-2014) Evalueringsrapport udarbejdet af COWI for KDI 2011 (COADAPT) Agenda: Kystteknisk

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet.

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. Et naturforvaltningsprojekt, i samarbejde mellem Skov og Naturstyrelsen og Ny Vejle kommune, omfattende 20-25 delprojekter.

Læs mere

Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand

Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand På vejene af Nørlev Strand grundejerforening af 1986 Grundejerforeningen Strandgården Grundejerforeningen

Læs mere

Fremtidens boligbehov og boligformer Præsentation - Forslag til Kommuneplan

Fremtidens boligbehov og boligformer Præsentation - Forslag til Kommuneplan 2. Maj Program Borgermøde 19.00-19.10 Velkomst v/ Jens Ejner Christensen, Borgmester 19.10-19.40 Fremtidens boligbehov og boligformer v/claus Bech-Danielsen, centerleder, Aalborg Universitet 19.40-20.00

Læs mere

Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi

Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi I forbindelse med Odsherred kommunes Forslag til Klimastrategi har FSNR især hæftet sig ved to områder: Den øgede CO2 påvirkning fra tvangskloakering

Læs mere

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan 1 Indholdsfortegnelse Klimatilpasningsplan... 3 Indledning... 3 Oversvømmelseskortlægninger... 3 Sandsynlighedskortlægning, værdikortlægning og risikokortlægning...9

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/6 Referat fra 4. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl. 10.30 13.30 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

1. Tilpasningsvision Tilbage til Naturen NATURA 3000

1. Tilpasningsvision Tilbage til Naturen NATURA 3000 1. Tilpasningsvision Tilbage til Naturen NATURA 3000 Indholdet af nedenstående vision er en sammenfatning af gruppearbejdet, diskussionerne samt deltagernes afsluttende præsentationer på scenarieværkstedet

Læs mere

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land Kulturarv i Hjørring Kommune Plan09 Netværk om det åbne land Visionen Tænk hvis.. Kulturministeren i 2015 indledte konferencen Kulturarv identitet og oplevelser med: Hjørring Kommune har vist hvordan kulturarv

Læs mere

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Dagsorden Præsentation Klimaforandringer Orbispot risikokort Hvorledes kan udfordringen omkring håndtering

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten.

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. 2015 Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. Dige udvalget. Rev.2 Indledning: Dige udvalget er i samarbejde med bestyrelsen for grundejerforeningen blevet enige om, at udsende denne

Læs mere

Tillæg til Planstrategi Nordfyn

Tillæg til Planstrategi Nordfyn Tillæg til Planstrategi 2015 Nordfyn Juli 2017 1 2 Bårdesø Indhold Indledning 5 En samlet turismestrategi 7 Strandgyden, Skåstrup 8 Det nye område Strandgyden 9 Nordstrandsvej, Tørresø 10 Det nye område

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning

Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning Kåre Svarre Jakobsen og Rolf Bach Hoelgaard Naturstyrelsen Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen Forventede klimaændringer Ændret nedbør og temperatur

Læs mere

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-4-16 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 17.3.2016 Indstillingsnotat Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Beslutningstema Udvalget for

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Oplæg ved Runa Cecilie Lund Sørensen Guldborgsund Kommune

Klimatilpasningsplan. Oplæg ved Runa Cecilie Lund Sørensen Guldborgsund Kommune Klimatilpasningsplan Oplæg ved Runa Cecilie Lund Sørensen Guldborgsund Kommune Forslag til klimatilpasningsplan Status Godkendt af Teknik og Miljøudvalg med få tilføjelser, Behandles i Økonomiudvalget

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om skovrejsning, Nautrupvej 41, 7830 Vinderup

Klage over afslag på ansøgning om skovrejsning, Nautrupvej 41, 7830 Vinderup Holstebro Kommune Att. Byggeri og ejendomme Rådhuset Kirkestræde 11 7500 Holstebro - sendt på email: teknik.miljoe@holstebro.dk Steffen Vestergaard Nautrupvej 41 7830 Vinderup Mobil 23 74 27 84 Steffenvestergaard@live.dk

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Borgermøde om stormfloden. Tina Tving Stauning Formand for Teknisk Udvalg

Borgermøde om stormfloden. Tina Tving Stauning Formand for Teknisk Udvalg Borgermøde om stormfloden Tina Tving Stauning Formand for Teknisk Udvalg Kend din kote og vid hvad du skal gøre Bag digerne: Kend din tærskelværdi og handl omgående Stormflodspæle Der er principielt i

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus. Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.dk Klimatilpasning Kortlægning, planer og handlinger Hvad satte os i

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Beretning Blåvand Grundejerforening

Beretning Blåvand Grundejerforening Beretning 2015-2016 Blåvand Grundejerforening 24.3.2016 I 2015 var omsætningen af sommerhuse i Blåvand af stort set samme omfang som i 2014, der blev solgt 106 huse mod 105 i 2014. Priserne er stabile,

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

10.2 Byggesagsspørgsmål Fastlæggelse af grænseværdier ved kystnært byggeri.

10.2 Byggesagsspørgsmål Fastlæggelse af grænseværdier ved kystnært byggeri. Kapitel 10 10. Anbefalinger til kommunale beslutninger og tiltag Oversigt 10.1 Beredskab Eksisterende beredskabsplan revideres og tilpasses kystplanen. Første prioritet: Lavtliggende byområder (klasse

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere