Referat fra scenarieværksted i Esbjerg den 18. februar 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra scenarieværksted i Esbjerg den 18. februar 2004"

Transkript

1 Referat fra scenarieværksted i Esbjerg den 18. februar 2004 På scenarieværkstedet, der blev afholdt på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, deltog en række lokale aktører i diskussionen om, hvordan deres lokalområde omkring Ho Bugt, Skallingen og Varde Ådal skal formes over de næste 100 år, hvis vandet stiger med ½ meter. Samtlige deltagere havde forud for scenarieværkstedet fået tilsendt et kort over det omdiskuterede område med indtegnede vandstandslinier, der illustrerer konsekvensen af en vandstandsstigning på ½ meter. De havde desuden, til inspiration, modtaget tre scenarier, udarbejdet af freelance journalist Stig Melgaard. Scenarierne giver fire forskellige bud på, hvordan området kan se ud om 100 år afhængig af, hvordan man vælger at reagere på vandstandsstigningen. Kortet og scenarierne kan ses på Teknologirådets hjemmeside, under projektet Nyt klima nyt liv? Deltagerne blev på scenarieværkstedet fordelt på tre grupper, der hele dagen arbejdede sig gennem scenarieværkstedets tre faser - kritikfasen, visionsfasen og virkeliggørelsesfasen for til sidst at præsentere visioner og handlingsforslag for hinanden og den lokale presse. I kritikfasen diskuterede grupperne med udgangspunkt i de tilsendte scenarier - deres holdninger til hvilke hensyn, der bør tages, når man skal planlægge ud fra en havspejlsstigning på ½ meter. Bør man fx prioritere turisme, landbrug, grundejere eller natur højest? De foreløbige konklusioner fra denne fase arbejdede man videre med i visionsfasen. I visionsfasen arbejdede de fire grupper sig frem til hver sin vision for, hvorledes deres lokalområde skal se ud, når havet er steget ½ meter. Midtvejs i fasen, blev grupperne briefet om hinandens arbejde og til sidst blev hver gruppes vision desuden afrapporteret til de andre deltagere, der her havde mulighed for at komme med både kritiske indvendinger og forslag til forbedringer. I virkeliggørelsesfasen blev de luftige visioner trukket ned på jorden igen og grupperne udarbejdede konkrete forslag til, hvordan deres vision skal realiseres over de næste 100 år. De finpudsede visioner og handlingsforslagene blev afslutningsvist præsenteret på et fiktivt pressemøde, hvor grupperne placerede sig i år 2104 og forklarede de øvrige deltagere, hvordan deres vision var blevet til virkelighed. Teknologirådet arrangerede scenarieværkstedet i samarbejde med en planlægningsgruppe bestående af folk med forskellig ekspertise i forbindelse med klimaændringer og vandstandsstigning. Ved hver af grupperne på scenarieværkstedet sad et medlem af planlægningsgruppen med ansvar for at referere gruppens diskussioner, visioner og handlingsforslag. En redigeret udgave af disse tre referater kan ses på de følgende sider og følgende generelle konklusioner kan fremhæves: Naturens frie dynamik gives høj prioritet Langs lavtliggende kyster uden urbanisering skal naturen sikres frie udfoldelsesmuligheder når havspejlet stiger. Naturen skal have lov til at brede sig ind på lavtliggende, marginale landbrugsarealer og landbruget skal trække sig tilbage fra disse arealer, mod kompensation. Sand og klitkyster med turistværdi skal dog sikres imod erosion ved hjælp af kystfodring og beplantning med hjælme. 1

2 Eksisterende anlæg skal sikres Væsentlige byområder og sommerhusområder skal sikres ved lokale diger m.v. i tilfælde af stigende havspejl. Det samme gælder eksisterende trafikanlæg - dog ikke havne, som nogle foreslog nedlagt eller flyttet. Nye anlæg og bebyggelser skal selvsagt placeres noget højere i landskabet end tidligere. Stordigeløsninger har ingen interesse Der er ingen interesse for stordigeløsninger, dvs. muligheden for at regulere vandstanden i større vandområder og åudløb ved hjælp af diger og sluser. Det, der ikke kan beskyttes med mindre, lokale indgreb, må opgives eller flyttes. Turismen er fremtidens erhverv Turismen kommer til at spille en stigende rolle i kystområderne i fremtiden. Et vigtigt trækplaster i den forbindelse er en dynamisk og indholdsrig natur. Derfor skal turistudviklingen også styres hen imod en lokal og regional differentiering af landskabet i koncentrerede turistområder adskilt af frie områder, hvor naturen kan udfolde sig. Flere af grupperne pegede desuden på nødvendigheden af at vejlede turisterne i, hvordan man bør færdes i naturen og ønskede kvoter for, hvor mange der må være i et natur område ad gangen. Lokalplanlægning og borgerinddragelse er nødvendig De lokale borgere skal inddrages i planlægningen af deres lokalområdes fremtid og havspejlsstigningens konsekvenser skal allerede nu inkorporeres i lokalplaner, kommuneplaner og regionsplanlægningen. Lokale arbejdsgrupper, råd og styregrupper kan nedsættes for at lave oplæg til handlingsplaner for dele af lokalområdet og der kan laves naturplejeplaner, spildevandsplaner og regler for nybyggeri, der tager hensyn til klimaændringerne. Teknologirådets planlægningsgruppe består af følgende medlemmer: Walter Brüsch, GEUS, Geokemisk afdeling, Karen Edelvang, DHI - Institut for Vand og Miljø, Jes Fenger, Danmarks Miljø Undersøgelser, Afdeling for Atmosfærisk Miljø, Carsten Rahbek, Københavns Universitet, Zoologisk Museum, Michael Stoltze, Danmarks Naturfredningsforening, Peter Vestergaard, Københavns Universitet, Biologisk Institut, 2

3 Referat - gruppe 2 (der var ingen gruppe 1 ) Referenter: Michael Stoltze og Walter Brüsch Kritikfasen I denne fase nåede gruppen frem til følgende konklusioner, som skulle danne grundlag for arbejdet i den følgende fase: En dæmning ved Tarphage ikke realistisk, men dæmninger omkring Varde (fx spunsvægge) er nødvendige Landbrugsinteresserne vil næppe være betydende om 100 år og vil under alle omstændigheder foregå på helt andre præmisser. Måske vil der slet ikke være husdyr på friland, idet de vilde dyr vil overtage naturplejeopgaverne. Skallingen skal udvikle sig på naturens præmisser (bortset fra, at oppumpet materiale fra Grådyb bør lægges ved Skallingen, så den nuværende indirekte fjernelse af materiale fra spidsen af Skallingen stoppes) Man skal tage højde for vandstandsstigning ved planlægning og byggetilladelser. F.eks. ændre fra kote 4 meter til 5 meter Gruppen frygter ikke udviklingen men teknisk skal problemerne med grundvandsstigning og kloakering løses Gruppen fandt generelt, at havspejlsstigningen næppe ville føre til store konflikter. Visionsfasen (Denne gruppes vision er ikke som de øvriges illustreret på et kort) Her følger gruppens vision for, hvordan det omdiskuterede område ser ud om 100 år: Gruppen var enig om, at man så vidt muligt skal lade naturen råde Landbruget må vige omkring Varde Å og gruppen var enige om, at Varde Å fortsat skal være et fuldt tidevandspåvirket område. Ingen tekniske anlæg, hvor dyrene kan gå op under springflod, skal bygges. Det kan dog besværliggøre naturplejen, for når dyrene forsvinder, vil rørskov og skov indvandre og krondyr og andre vilde dyr kan overtage. Nogle i gruppen mente, at plejen bør og kan fortsætte som nu, og at vi skal holde pilekrat og -skov tilbage. Naturbeskyttelse og formidling vil fylde meget i fremtiden. Ændringer af Skallingen vil finde sted, men Skallingen vil måske ikke forsvinde i så stort omfang, fordi der også sker pålejring af materiale. Bosætninger i lavtliggende områder i det åbne land må være på naturens præmisser. Den må planlægges, så folk ikke bosætter sig steder, der kan blive oversvømmet. Vejen over Tarp enge skal forhøjes. Ingen turisthoteller skal bygges. Ho Bugt vil blive mere attraktivt for friluftslivet pga. dybere vand. Måske vil der i fremtiden blive mere fritid og interesser for friluftsliv. 3

4 Virkeliggørelsesfasen I denne fase udarbejdede gruppen konkrete forslag til, hvordan man skal realisere deres vision: Der skal igangsættes formidling og debat om håndteringen af havspejlsstigningen og om de forventede ændringer af kystlandskabet som følge heraf. Der kan etableres et formidlingscenter i Varde Ådal. Der skal afholdes et borgermøde om fremtidig udvikling for og forvaltning af Varde Ådal i lyset af havspejlsstigningen. Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, landbruget og andre interesseorganisationer deltager. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvor diger skal bygges eller forhøjes. Der kan desuden nedsættes lokale interessegrupper bistået af eksperter. Et landsplandirektiv bør udstikke de overordnede principper for, hvorledes havspejlsstigningen skal håndteret i regionplaner, kommuneplaner og lokalplaner. Der bør udarbejdes en plejeplan for fremtidig udnyttelse og forvaltning af de berørte kystområder. Kystdirektoratet skal forsøge sig med kystfordring på Skallingen i forbindelse med vedligeholdelse af sejlrenden til Esbjerg Havn. Vejbanen ved Tarp Enge skal forhøjes med mindst 0,5 meter, og tidevandet skal have god plads til at passere under vejen. Der skal gennemføres nye regler for byggeri, f.eks., at byggeri kun må ske over kote +5 meter. Der skal udarbejdes reviderede og fremtidssikrede spildevandsplaner for bebyggelser i lavtliggende områder - især sommerhusområder (fx ved Ho og Blåvand). Sommerhusområderne skal desuden afgrænses klart fra naturen, så de ikke breder sig uhensigtsmæssigt. Det forventes, at området lever af turisme om 100 år. Der må forventes konflikter mellem landbrug og naturinteresser samt mellem turisme og jagtog fiskeriinteresser. Desuden må der forventes konflikter omkring hvem, der skal finansiere digebygning og anden kystbeskyttelse omkring bebyggelse og anlæg. 4

5 Referat gruppe 3 Referent: Peter Vestergaard Kritikfasen I denne fase nåede gruppen frem til følgende konklusioner, som skulle danne grundlag for arbejdet i den følgende fase: Generelt bør man ikke gribe ind i naturens egne processer Man bør reducere gener af menneskeskabte indgreb. Sand, der graves op for at uddybe sejlrenden gennem Grådyb skal tilbageføres til Skallingen ved kystfodring. Sandfodring fungerer og er naturvenlig Det bliver nødvendigt at forstærke/forhøje eksisterende anlæg (fx Tarphage Bro). Varde By skal sikres imod oversvømmelse, herunder oversvømmelse, der skyldes kraftig nedbør, ved at forstærke eksisterende lokale diger, og ved at opføre støttemure. Nyt byggeri bør placeres højere i terrænet. Evt. kan der etableres åvandsreservoir ved Varde By. For at hindre oversvømmelse ved højvande opstrøms Varde blev også foreslået indsnævring af åløbet og etablering af stormflodsklapper. Udsatte ejendomme langs Ho Bugt skal opkøbes og evt. tab erstattes, hvis ejendomme må ofres for naturinteresserne. Der kan evt. opføres smådiger omkring eksisterende ejendomme. Der er ikke brug for mere landbrugsareal og det vil være rimeligt at forestille sig, at landbruget vil trække sig tilbage fra Varde Ådal, efterhånden som vandet stiger. Men landmændenes tab af landbrugsjord skal kompenseres. Landbruget vil ændre sig i fremtiden og er formodentlig stærkt reduceret om 100 år. Nye afgrøder vil sikkert have erstattet de eksisterende. Naturværdierne har enorm betydning for området. Turisterne tiltrækkes af naturværdierne, og mulighederne er ikke udnyttede endnu. Derfor: I fremtiden flere guidede ture, hvor turisterne skal have åbnet øjnene for naturens værdier. Men det bliver nødvendigt at styre udviklingen af udnyttelsen af naturen. Visionsfasen Her følger gruppens vision for, hvordan det omdiskuterede område ser ud om 100 år: Området skal bevares som et dynamisk naturområde med minimum menneskeligt indgreb. Man skal lade vandet stige og naturen flytte sig med, men sikre sig lokalt ved tekniske løsninger. Fx skal Skallingen kystfodres med sand fra Grådyb, men ikke betonsikres. Private og offentlige værdier skal sikret på niveau år 2004, så vidt muligt lokalt, herunder Varde By. Området skal være et helt unikt naturområde, der tiltrækker turister globalt. Hovederhvervet i området om 100 år er turisterhvervet. Andre erhverv er formodentlig flyttet østpå i Jylland. Der skal være tidssvarende og attraktive faciliteter for overnatning. Nye turistfaciliteter skal dog koncentreres indenfor snævre rammer. Hvis der skal anlægges nye sommerhusområder må det blive i form af mere afgrænset og koncentreret byggeri med mindre grunde, omgivet af store friområder/naturområder. 5

6 Forsvaret er væk om 100 år og der er skabt Nordeuropas største naturområde. Dvs., at Kallesmærk Hede opgives som øvelsesområde og Oksbøllejren nedlægges og udlægges til rekreativ bebyggelse (Alternativ turisme i de tiloversblevne, militære bygninger m.v.). Tarphagevejen skal bibeholdes, men evt. kan broåbningen gøres større, hvilket vil sikre mere effektiv vandudskiftning ind og ud af ådalen. Moderne transportteknologi (GPS m.v.) styrer trafikken om 100 år. Det nuværende landskab i Varde Ådal skal bevares, men vejen fra Varde til Oksbøl vil visse steder være truet, hvilket kan imødegås ved at føre vejen over broer på lavtliggende strækninger. Hvis landbruget pga. højere vandstand må opgive græsningen i Varde Ådal, vil engene vokse til i pilekrat og rørsump. Det vil være en uønsket udvikling, da antallet af arter af fugle og planter er højere på græssede enge end i pilekrat og rørsump. Hvis den skal imødegås, er det nødvendigt, at forudsætningerne (læs: ikke for meget vand) for græsning opretholdes. Udbygning og beskyttelse af området skal ske efter en velovervejet, samlet plan (se kort). Kortet på næste side skitserer gruppens vision Rød signatur: Beskyttede områder, dvs. eksisterende sommerhus og byområder, inkl. Varde by og Blåvand, der beskyttes mod stigende vandstand ved forstærkelse af diger. Tarphagevejen bibeholdes og sikres. Grøn signatur: Dynamisk natur, dvs. områder, hvor der ikke lægges hindringer i vejen for den fremtidige vandstandsstigning, og hvor naturen får lov at udvikle sig ved naturlig dynamik. Omfatter marsk- og engarealerne på Skallingen og langs Ho Bugt. Grøn, stiplet signatur: Naturen udvikler sig med minimalt menneskeligt indgreb: 1. Yderkysten af Skallingen vedligeholdes ved kystfodring. 2. Engene i Varde Ådal skal plejes, helst ved afgræsning. 6

7 Gruppe 3 s vision 7

8 Virkeliggørelsesfasen I denne fase udarbejdede gruppen konkrete forslag til hvordan man skal realisere visionen og kom med deres bud på, hvordan de næste 100 år vil forløbe. Styret planlægning ved hjælp af debatmøder, baseret på lokale synspunkter, men indenfor landsplanrammer. Debatmøderne kan styres af interesseorganisationer i samarbejde med det politiske system. Debatmøderne baseres på værdisætning af naturen. I øjeblikket vægtes naturen meget lavt sammenlignet med landbruget, men grænserne vil blive flyttet i retning af højere vægtning af naturværdierne. En bred folkelig opbakning er vigtig. Kystfodring af Skallingen skal sikre dens bevarelse. Sikring af truede randområder, lokale bebyggelser, diger og vejanlæg (fx Tarphagevejen), vil ske efterhånden som katastrofer indtræffer. Styring af kommende turistområder. Turistområderne skal ikke brede sig over det hele, men samles i koncentrerede områder (satellitbyer) med friarealer til naturen imellem turistområderne. Der menes at der vil være folkelig forståelse for visionen. Landbruget vil gradvist trække sig tilbage fra området: Ved Ho Bugt forventes der kun at være meget få med landbrug som hovederhverv. I Varde Ådal vil der være 3-4 med landbruget som hovederhverv. Generelt vil landmændene have fået suppleringsjord på højere niveau. De har flyttet sig. Naturpleje: Engområderne i Varde Ådal skal plejes så vidt muligt med landbrugsmæssig drift, dvs. græsning. Alternativt kan der suppleres med slåning. Fra områder, der oversvømmes, trækkes dyrene tilbage. 8

9 Referat gruppe 4 Referenter: Karen Edelvang og Jes Fenger Kritikfasen I denne fase nåede gruppen frem til følgende konklusioner, som skulle danne grundlag for arbejdet i den følgende fase: Naturen skal prioriteres højt og i vid udstrækning have lov at udvikle sig upåvirket. Skallingen må udvikle sig som den kan. Indgreb skal være velovervejede og fokuseret omkring de nuværende bebyggelser: Varde by, Ho By og Hvidbjerg (bl.a. strand og campingplads) Indgreb skal være af begrænset størrelse Lokal forståelse kræver, at man er lydhør overfor lokalbefolkningens følelser Naturen skal være et godt tilbud til turisterne, som kan betale for naturbeskyttelsen Marginal jorde må opgives Gruppen var generelt tilbageholdende overfor store samfundsmæssige investeringer og ønskede små punktindgreb frem for store konstruktioner. De lagde desuden stor vægt på at inddrage lokalbefolkningen i planlægningen, og ønskede i videst muligt omfang at der opnås konsensus omkring fremtidige tiltag i området. Visionsfasen Her følger gruppens vision for, hvordan det omdiskuterede område skal se ud om 100 år: Naturen skal så vidt muligt råde. Området kan udlægges til nationalpark men ikke naturpark. Nye naturområder skal have lov at komme til i takt med vandstandsstigningen - i form af nye strandenge og braklagte arealer. Det vil aflaste eksisterende natur, fordi der bliver større areal til turisterne. Landbrug og militær skal udfases. Det vil være en attraktion at have et rent naturområde uden påvirkning og området bør satse på bæredygtig turisme. Turisme vil være det vigtigste erhverv om 100 år og naturen skal sælges som en vare til turisterne. For mange turister ødelægger naturen, så der skal være kvoter for årligt antal besøgende. Der skal satses på kvalitetsnaturoplevelser for at få folk ud i naturen, men gruppen forventer, at man vil blive mere og mere naturfremmed i løbet af de næste 100 år. Folk skal derfor opfordres/vænnes til at færdes i naturen og naturformidling skal styrkes for at modvirke fremmedgørelsen. Udstykning skal forhindres i områder, der vil blive oversvømmet frem til På denne måde kan man forhindre krav om beskyttelse/erstatning. Der kan indrettes attraktive boliger på kanten af vådområder med begrænset varighed. Det øger herlighedsværdien 9

10 Havnen i Ho skal udbygges til glæde for lystsejlads (i begrænset tidsrum under hensyntagen til fugle og sæler). Der skal bygges en dæmning til beskyttelse af området bag havnen. Esbjerg skal vige som industrihavn og Varde kunne være en fremtidig fritidshavneby. Lokalbefolkningen skal acceptere de faglige argumenter for kystsikring eller mangel på samme og det er vigtigt, at tiltag i området opnår lokal og regional accept. På næste side kan man se en illustration af hvilke områder, gruppen vil sikre mod vandstandsstigning og hvor, de vil lade naturen råde. Virkeliggørelsesfasen I denne fase udarbejdede gruppen konkrete forslag til hvordan man skal realisere visionen. Det følgende er gruppens præsentation af, hvad der er sket, når man om 100 år ser tilbage på gennemførslen af dens vision: Den lokale dialog har været en vigtig parameter i beslutningsprocessen Tværfaglige regionsudvalg (Ho Bugt Forum) og de lokale organisationer har været involveret i beslutningsprocessen og kommunalplanen er blevet tilpasset efter den offentlige debat De lokale politikere har fået opbakning til at stå fast på beslutninger Forsvarsministeriet, Fødevareministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Trafikministeriet er gået sammen i et unikt samarbejde om en fælles overordnet planlægning af regionen Naturudviklingen i Varde ådal er blevet styret, så der er sket en planmæssig tilbagetrækning af marginal jordene og overgang til naturområde. Der er blevet skabt en bæredygtig turisme vha. en overordnet styring af hele sektoren. Projektet er tilpasset de internationale konventioner. Naturformidling og naturpleje er løbende blevet styrket ved øgede bevillinger og naturformidlingen er styrket via naturcenter Billund Militæret er blevet indskrænket i roligt tempo og er helt forsvundet. De arealer militæret har opgivet er blevet til naturområder - ikke bebyggelse. Boligudviklinger har været styret i retning af mindre enheder omgivet af natur, specielt langs Ho Bugt kystlinie Esbjerg havn pumper sand ind på Skallingens kyst fra uddybningen af Grådyb, men er næsten sygnet hen. Skallingen reguleres ellers ikke. Ho Havn er udbygget Kulturmiljøet er sikret gennem respektfuld bevarelse af de oprindelige erhverv fiskeri og landbrug 10

11 Gruppe 4 s vision 11

12 På scenarieværkstedet deltog: Alf Vinter, formand for Plan- og Miljøudvalget, Blåvandshuk Kommune Bjarne Slaikær, Ho-borger Carsten E. Callisen, formand for Lokalkomiteen for Dansk Naturfredningsforening for Varde, Blåbjerg, Blåvandshuk og Ølgod kommuner Christian Laustrup, afdelingsleder i kystteknisk afdeling, Kystdirektoratet Claus Christensen, formand for Ribe Amts Landboforening Ejnar Hansen, Ribe Amts Familielandbrug Flemming Davidsen, ingeniør, Johanson og Kalstrup Hans Christian Fuglsang, hovedbestyrelsesmedlem i dansk jægerforbund, Ribe Amt Hans Hansen, formand for Plan - og Teknikudvalget, Varde Kommune Hans Kurt Rasmussen, formand for Varde Digelav Ivan Rust Lauersen, teknisk direktør for Teknik- og Miljøafdelingen, Ribe Amt Jan Toftdal, direktør for Blåvandshuk Turist- & Erhvervskontor Jens O. Larsen, leder af teknisk forvaltning, Blåvandshuk Kommune Thorkil Slaikær, formand for Oksby Digelav Thyge Nielsen, formand for Teknik- og miljøudvalget, Ribe Amt Ulrik Lorenzen, skovrider i Oksbøl Statsskovdistrikt Vagn N. Andersen, formand for beredskabsafdelingen i Varde Kommune 12

Når havet stiger Nyt klima nyt liv? Teknologirådets rapporter 2004/5

Når havet stiger Nyt klima nyt liv? Teknologirådets rapporter 2004/5 Når havet stiger Nyt klima nyt liv? Teknologirådets rapporter 2004/5 Indhold 3 Forord 5 Fremtiden skal planlægges nu! 6 Om projektet og scenarieværkstederne 8 Konklusioner fra scenarieværkstederne 9 Planlægningsgruppens

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier Hvad byder fremtiden: Hvilke

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten.

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. 2015 Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. Dige udvalget. Rev.2 Indledning: Dige udvalget er i samarbejde med bestyrelsen for grundejerforeningen blevet enige om, at udsende denne

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015

Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015 Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Sag nr. 04.18.00-P20-1-15 26-01-2015 Side 1. Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015 Borgmester bød alle velkommen til informationsmøde

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

V. FERIE OG FRITID OVERORDNEDE MÅL 21. SOMMERHUSOMRÅDER 22. FERIEHOTELLER, FERIEBYER MV. 23. CAMPINGPLADSER 24. STORE FRITIDSANLÆG MV.

V. FERIE OG FRITID OVERORDNEDE MÅL 21. SOMMERHUSOMRÅDER 22. FERIEHOTELLER, FERIEBYER MV. 23. CAMPINGPLADSER 24. STORE FRITIDSANLÆG MV. 5 OVERORDNEDE MÅL 21. SOMMERHUSOMRÅDER 22. FERIEHOTELLER, FERIEBYER MV. 23. CAMPINGPLADSER 24. STORE FRITIDSANLÆG MV. 25. GRØN TURISME V. FERIE OG FRITID OVERORDNEDE MÅL Det helt primære turistområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt MPU-høring 6. maj 2015

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Ejer: Søren Nørmølle Adresse: Toftholmvej 58 Postnummer og by: 9690 Fjerritslev Fjerritslev Info Inden mødet med søren, blev

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 1 Marts 2015 Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 Efter stormene i januar rettede formanden en henvendelse til foreningerne og bad dem melde tilbage

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Dialog og lokal udvikling - redskaber, muligheder og løsninger. Trine Eide, SEGES Middelfart d. 10 marts 2015

Dialog og lokal udvikling - redskaber, muligheder og løsninger. Trine Eide, SEGES Middelfart d. 10 marts 2015 Dialog og lokal udvikling - redskaber, muligheder og løsninger Trine Eide, SEGES Middelfart d. 10 marts 2015 Ny praksis og proces Metode til udviklingsplan Dialog mellem landmand, kommune og lokalsamfund

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes, 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af for vores by. En udvikling, der tager afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser

Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser Case Bygholm-Hansted å Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, GEUS Dette projekt medfinansieres

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015:

Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015: Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015: Referent Astrid Ejlersen (AE). Mødets program: 1) Velkommen ved Langeland Kommune 2) Præsentation

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Afvejning af ofte modsatrettede rammer og målsætninger

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

2012 Hotel Storebælt i Nyborg.

2012 Hotel Storebælt i Nyborg. Oplæg til højvandssikring af Udarbejdet i juni 2013 2012 Hotel Storebælt i Nyborg. Siolit A/S Fuglebakken 43 DK 5610 Assens Telefon: +45 64711115 Henrik J. Eriksen og Christian Jensen E-mail: Siolit@siolit.com

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav:

Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav: Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav: UNESCO er en del af FN og forvalter verdensarvskommissionen. Verdensarvscenteret ligger i Paris. IUCN

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 2013/2014 blev et dramatisk år i Kystlagets historie. Vi havde en stærk storm den 28. oktober, som heldigvis var en hurtigløber. Den stærke

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere