KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2015"

Transkript

1 KøgeBibliotekerne Virksomhedsplan 2015

2 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 OPGAVER 4 ORGANISATION 5 PERSONALE 5 SYGEFRAVÆR 6 ØKONOMI 6 ANDET 6 Indsatsområder 9 Direktionens indsatsområder 9 POLITISKE indsatsområder 10 Egne indsatsområder 11 Forsidefoto: Borup Bibliotek i aftenskumringen. Dette samt fotos af aktiviteterne på side 7, 8 og 14 er ved Leah Kristensen Photography. Billedtekst til højre: Litteraturens dag. Børn fra Sct. Nicolai Skole har frilæsning i biblioteket og rundt omkring i byens butikker. Rettet version februar

3 FORORD KøgeBibliotekerne arbejder med 1-årige virksomhedsplaner. Med det meget brede opgavefelt, som biblioteket løfter, giver det et bedre overblik til intern opfølgning. Enkelte indsatsområder kan imidlertid godt være flerårige eller strække sig ud over kalenderåret. I det forløbne år Borgerne har taget godt imod det nyrenoverede bibliotek i Borup, som også har fået supplerende selvbetjent åbningstid. Besøgstallet på Borup Bibliotek er næsten fordoblet i 2014 set i forhold til året før. I de fysiske biblioteker blev Ølby Bibliotek på kort tid over sommeren nyindrettet på færre kvadratmeter, da Køge Private Realskole fik tilladelse til at leje sig ind i det tidligere børnebiblioteksområde. Bibliotekets hjemmeside, som er den digitale snitflade til brugerne, skiftede i august som den første i landet til nyt CMS, som er knyttet til Danskernes Digitale Bibliotek. I årets løb har Køge Bibliotek haft stor succes med debatarrangementerne Tænkepauser hvor forskere fra Århus Universitet præsenterer stor viden med lettilgængelig formidling og bred efterfølgende debat. Et andet velbesøgt koncept er Videnscaféer, hvor lokale borgere, med særlig viden, erfaring eller oplevelser, deler deres indsigt med interesserede over en kop kaffe. Digitaliseringsområdet har fyldt meget i KøgeBibliotekerne har i vid udstrækning bidraget til forberedelsen til Digital Post gennem flere projekter bl.a. i samarbejde med Borgerservice hvor der er arbejdet med digitalisering både i forhold til frontarbejdere i kommunen og i direkte i forhold til brugerne. Køge kommunes andel af borgere som havde taget stilling til Digital Post rykkede sig dermed fra langt under gennemsnittet til lidt over gennemsnittet inden skæringsdatoen 1. november. Brugernes vurdering af bibliotekets værdi er målt igen i 2014 med brugerundersøgelsen Bibliometer. Den samlede score (gennemsnittet af score på forskellige dimensioner) rykkede markant op fra 5,7 til 6,1 på en skala fra -10 til +10) efter at have ligget stabilt ved de foregående 3 målinger. Den store stigning tilskrives nyindretning i Borup samt fleksibiliteten i tilbuddet om selvbetjent åbningstid i Borup og Herfølge. I det kommende år Biblioteksstrukturen er i forandring og forandringer skaber nye muligheder. Når Ølby Bibliotek er lukket pr giver det anledning til at revurdere bibliotekstilbuddet til brugere med lang afstand til biblioteket i kommunen som helhed. Når det integrerede folke- og skolebibliotek, Uglen, i Herfølge adskilles ved udgangen af juni 2015 kan folkebiblioteksrollen styrkes til gavn for lokalområdet. Begge forandringer er afhængig af bibliotekets samspil med lokale aktører for at skabe værdi for brugerne. Generelt er det således et mål for 2015, at biblioteket har fokus på brugerinvolvering og partnerskaber mhp. udbredelse, ejerskab og ambassadørskab i forhold til KøgeBibliotekerne. De primære indsatsområder samler sig omkring: Læselyst rettet mod børn og voksne Skolesamarbejde rettet mod eleverne Studiemiljø rettet mod unge Digitalisering rettet mod unge og ældre Mødesteder mhp. fællesskaber, diversitet og debat Biblioteket i forandring internt rettet men mhp. afledt effekt for brugerne I KøgeBibliotekerne vil vi i det kommende år sætte fokus på den kulturelle, læringsmæssige og dannelsesmæssige betydning, der er effekten, når biblioteket udvikler rammerne for demokrati og fællesskab. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Udlån af bøger og andre materialer er et af flere midler hertil. Man kan sige, at bibliotekets kerneopgave er at styrke borgernes identitet og handlekraft på et oplyst grundlag til gavn for den enkelte og/eller for samfundet. Det lykkes kun gennem engagement og gode relationer mellem bibliotekets ansatte og brugerne og mellem brugerne indbyrdes. 3

4 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER Ifølge Lov om biblioteksvirksomhed, er bibliotekets formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille boglige og elektroniske medier samt informationsressourcer til rådighed for borgerne. Ved udvælgelsen af materialerne lægges der vægt på kvalitet, alsidighed og aktualitet. Materialeformidlingen er fortsat et omdrejningspunkt i biblioteksopgaven, men ét ud af flere midler og veje til at opfylde formålet, som er at sikre alle lige muligheder for at blive selvstændige medborgere i et demokratisk samfund. KøgeBibliotekerne består af 3 betjeningssteder i Køge, Herfølge og Borup. Ud over det tværgående brede bibliotekstilbud varetages på hovedbiblioteket - Køge Bibliotek - administration og centraliseret opgaveløsning, har lokalbibliotekerne i Borup og Herfølge hver sine specialer: Biblioteket i Borup tilbyder borgerservice-light især bestilling af pas og kørekort - i hele åbningstiden. Herfølge Bibliotek er integreret folke- og skolebibliotek. Til sommerferien 2015 adskilles funktionerne igen og Herfølge Bibliotek videreføres som folkebibliotek. I Borup er, ligesom i Herfølge, etableret selvbetjent bibliotek som supplement til den bemandede åbningstid. Her er således adgang fra 7-23 alle ugens dage, året rundt. Som supplement til biblioteksstrukturen er etableret bibliotekspunkter (muligheder for lokal aflevering og afhentning af bibliotekslån) hos SuperBrugsen i Bjæverskov og Ejby Medborgerhus. Den fysiske biblioteksbetjening foregår på kommunens 3 biblioteker, men også som opsøgende biblioteksbetjening rettet mod børneinstitutioner og dagplejere, biblioteksorientering i samarbejde med skolerne, biblioteket-kommer-tilbud til ældre og handicappede samt via overenskomster med eksterne instanser om biblioteksbetjening af Køge Arresthus samt Køge Gymnasium. Den virtuelle biblioteksbetjening består af adgang til bibliotekets søgesystem via internettet, samt biblioteksfaglig formidling på bibliotekets hjemmeside Samtidig indgår KøgeBibliotekerne i en række landsdækkende nettjenester som Biblioteksvagten.dk, børnesiden Palles Gavebod og emusik. Eksternt indgår KøgeBibliotekerne i det landsdækkende konsortium Bogbidder og mere Køgerelateret og dermed med støtte fra bl.a. Køge Kommune - i partnerskabet Hit med Historien, Børneteatersamarbejdet Dragen, Kyndelmisse og Golden Days. I relation til Babybib (målrettede tilbud til forældre på barsel) samarbejdes med Musikskolen om forløb med babyrytmik på lokalbibliotekerne. KøgeBibliotekernes vision og værdier: Vi skaber rum for borgernes udfoldelse af viden og demokratisk debat livslang læring og udvikling kulturliv og oplevelser lokalområdets samlingspunkt og frirum De hertil knyttede værdier er: Mangfoldighed. Værdi. Udfordring. Inddragelse. Forfattermøde i Køge Kyst-området. Biblioteket står for interview med forfatteren Karen Marie Guldager om Køge-krøniken. 4

5 ORGANISATION Ledelsen består af bibliotekschef, relationschef og administrationschef, som på hver sine områder har fagligt ansvar og personaleansvar. Innovationskoordinatoren er tilknyttet ledelsen og har det overordnede projekt- og innovationsansvar. Medarbejderne er organiseret i 5 selvstyrende grupper på tværs af KøgeBibliotekerne. De 5 grupper, der har hvert sit faglige ansvarsområde, er Læring og Medborgerskab, Kultur, Børn og deres voksne, RUM samt Flow. Organisationen sikrer helhed og effektivisering i KøgeBibliotekernes servicetilbud, faglig kvalitet, øget udvikling og tæt ledelsesopfølgning. Den enkelte borger skal opleve ét KøgeBibliotekerne via den lokale adgang til biblioteket som både kan være fysisk og digital. Mødet med biblioteket skal give mest mulig værdi for den enkelte og for samfundet. PERSONALE Personalegruppe Årsværk 2013 Årsværk 2014 Bibliotekarer/AC incl. ledelse 26,4 26,4 HK inkl. ledelse 15,3 15,1 Andet (fleksjob m.v.) 1,4 1,6 Biblioteksfaglig teknisk service 0,6 0,6 Timelønnede junior og senior 2,7 2,6 Voksenelev 0,8 0,8 I alt 47,2 47,2 Antallet af årsværk er opgjort ved udgangen af året og omfatter ikke projektfinansieret supplerende ansættelse. I 2015 reduceres med 3,5 årsværk som følge af budgetbesparelsen for 2015 og frem. 5

6 SYGEFRAVÆR Årligt sygefravær % Procent 3,4 3,1 4,0 2,8 4,7 Sygefraværet er steget i Udsving er især påvirket af langtidssygdom, som ikke er trivselsrelateret. ØKONOMI Budget i kr (forventet) Løn Administration Aktiviteter Drift Indtægter I alt Det anførte 2014-budget er ekskl.: Budgetoverførsel fra Diverse projektstøtte Mellemkommunal betaling* *KøgeBibliotekerne har de senere år modtaget mellemkommunal betaling fra Stevns Ko m- mune baseret på indbyrdes forholdstal mellem borgernes direkte lån hos nabokommunens biblioteker. Budgettet for 2015 er reduceret i forhold til beslutningen om lukning af Ølby Bibliotek budgettet skal suppleres med budgetoverførsel fra 2014 på godt kr. Overførslen er knyttet til projektbevilling vedr. projekt, som videreføres i ANDET Nøgletal for benyttelsen af KøgeBibliotekerne Besøgende Fysiske udlån inklusiv fornyelser Aktive lånere (som aktivt har benyttet lånerkort det seneste år) Besøg på Antal åbningstimer pr. uge i alt Brugertilfredshed via Bibliometer-brugerundersøgelsen. Brugere, som erklærer sig enige eller meget enige i, at de alt i alt er tilfreds med biblioteket : Samlet score (på en skala fra -10 til +10) i brugerundersøgelsen Bibliometer: Elektroniske udlån af e-bøger, netlydbøger, spil og film. Hertil kommer downloads af artikler fra diverse netmedier statistik på benyttelsen heraf foreligger ikke p.t. 96,0% 5,7 Ikke opgjort i ,6% 6, Besøgstallet på hjemmesiden skal som sidste år suppleres med et stigende antal besøg via biblioteksapp en, som p.t. ikke kan tælles. I 2014 gælder dette dog kun frem til august, hvor ny hjemmeside trådte i kraft. 2 Her er kun anført betjent folkebiblioteksrettet åbningstid. 6

7 Ejby Bibliotek og Bjæverskov Bibliotek blev nedlagt pr og indgår ikke i opgørelse for Selvbetjent bibliotek med adgang alle årets dage kl er indført i Herfølge fra og i Borup fra Det samlede antal biblioteksbesøg i 2014 er uendelig tæt på besøgstallet fra 2013, med en stigning på 2 besøg. Udlånet af fysiske materialer incl. fornyelser stort set uændret fra 2013 til 2014 med et fald på 0,4%. Benyttelsen af digitale materialer download af artikler og anden anvendelse af aviser, opslagsværker m.v. opgøres i en national statistik, som først foreligger senere på året. De enkelte bibliotekers andele af samlet benyttelse 2014 Herfølge Bibliotek Borup Bibliotek Ølby Bibliotek Køge Bibliotek Besøgende Fysiske udlån Tilsvarende andele i ,6% Besøg 26,5 % 20,0% Udlån 18,5 % 17,9% Besøg 9,7 % 17,1% Udlån 14,7 % 22,1% Besøg 21,7 % 17,5% Udlån 20,4 % 41,4% Besøg 42,1 % 45,4% Udlån 46,4 % 100 % 100 % Besøg 100 % Udlån 100 % Andel fysiske materialer ,3% 14,8% 17,8% 52,1% 100 % Stigningen i benyttelsen af Borup Bibliotek, efter ombygning og udvidelsen med selvbetjent bibliotek, betyder, at de øvrige bibliotekers andele af den samlede benyttelse er faldet og mest på Herfølge Bibliotek. Udlånene via bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov sker fra Køge Bibliotek og indgår ovenfor i Køge Biblioteks udlån, hvor de i alt udgør 3% af Køge Biblioteks udlån. I 2014 var udlånet via bibliotekspunktet i Bjæverskov og via bibliotekspunktet i Ejby Antallet af fysiske materialer i KøgeBibliotekerne excl. Gymnasiet og arresten er enheder pr Arrangement i Uglen, Herfølge Fællesbibliotek 7

8 8

9 INDSATSOMRÅDER DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Det sunde arbejdsliv For som kommune at løfte velfærdsudfordringen og skabe værdi for borgerne, er ambitionen er at udvikle det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt understøtte en sund livsstil. I KøgeBibliotekerne gøres dette via fokus på Social kapital dvs. oplevelsen af tillid, retfærdighed og evne til at samarbejde om kerneopgaven. Fokus på fastholdelse af høj trivsel og generelt lavt sygefravær. Åbenhed og klarhed fra ledelsens side via fokus på why og dialog, som redskaber til at give mening og indsigt. Synlig ledelse også med jævnlig tilstedeværelse på alle lokationer. Øget medinddragelse i biblioteksudviklingen. Øget feedback medarbejdere imellem og ledelse-medarbejdere imellem. Styrket samarbejdsrelation indenfor de selvstyrende grupper i organisationen. Bred ansvarstagning gennem selvledelse, medledelse og medlevelse Trivselsmålingen i 2014 viste relativt høj trivsel og positiv lederfeedback. Næste målinger finder først sted i Brugerundersøgelser For som kommune at løfte velfærdsudfordringen og skabe værdi for borgerne, er det centralt at opsøge viden om, hvordan brugerne ser på og oplever kontakten med os. I KøgeBibliotekerne gøres dette systematisk via brugerundersøgelsen Bibliometer. Der følges systematisk op på effekt og resultater både i forhold til kerneopgaven og i forhold til indsatsområder og projekter. Bibliometer gennemføres årligt i april og måler den brugeroplevede værdi i forhold til bibliotekslovens overordnede formål om fremme af uddannelse, oplysning og kulturel aktivitet. Der arbejdes fra år til år med prioritering af ønsket effekt og opfølgning herpå. Erfaringer videreformidles på Kjukken og på et kulturledermøde Ved Bibliometer-måling i 2014 gik KøgeBibliotekernes samlede Bibliometer-score markant frem. Det vil være en udfordring at fastholde dette niveau efter lukning af Ølby Bibliotek. De prioriterede dimensioner, som målrettet forventes styrket ved målingen i 2015 er Service, Biblioteksrum, Personlig værdi, Brugerinvolvering og Inspiration. 9

10 POLITISKE INDSATSOMRÅDER Lukning af Ølby Bibliotek Ølby Bibliotek lukker som led i Køge Kommunes budget for Beslutningen gennemføres med udgangen af januar Fastholdelse af eksisterende biblioteksbrugere. Logistisk koordinering og overførsel af materialer og inventar fra Ølby til kommunens øvrige biblioteker. Afhændelse af resterende materialer og inventar. Rydning af lokaler. Eksisterende og potentielle biblioteksbrugere imødekommes via kommunens øvrige biblioteker. Realisering af eventuelle politisk godkendte kompensationsmuligheder. 1. kvartal 2015 Op til lukningen af Ølby Bibliotek informeres brugere og omverden om muligheder for fremtidig biblioteksbetjening i KøgeBibliotekerne. Plan for afhændelse og rydning er på plads. Overflytninger og afledte indretningskonsekvenser planlægges. Biblioteket arbejder generelt med optimering og nytænkning af det samlede bibliotekstilbud herunder også tilbud til borgere, der ikke har et bibliotek i nærområdet. Dette arbejde indgår under indsatsområdet Bibliotek i forandring. Adskillelse af Uglen, Herfølge Fællesbibliotek Uglen, Herfølge Fællesbibliotek ophører som integreret folkeog skolebibliotek med udgangen af juni Beslutning herom er truffet i Kultur- og idrætsudvalget og i Skoleudvalget i november Bidrag til Kulturstrategi KøgeBibliotekerne driver den traditionelle skolebiblioteksopgave for Herfølge Skole i 1. halvår af De gode erfaringer fra samarbejdet i Uglen videreføres. April 2015 vurderes fremtidig samarbejdsflade mellem Herfølge Bibliotek og Herfølge Skole. Bodeling gennemføres juni Herefter justeres indretning og aktivitetsniveau på Herfølge Bibliotek med sigte på fritidsbrugere. Den betjente åbningstid på Herfølge Bibliotek revurderes efter høring hos brugere og interessenter mhp. evt. ændringsforslag til politisk beslutning. 1. halvår af 2015 Herfølge Bibliotek videreføres i Uglens nuværende (og bibliotekets oprindelige) rammer. KøgeBibliotekerne og Herfølge Skole har afklaret tids- og handleplan for bodeling og samarbejde frem til sommer Navnet Uglen videreføres lokalt. Fra at have været benævnelse på det integrerede bibliotek, er det blevet et stednavn med betydning for lokale brugere. Kultur- og idrætsudvalget vil formulere en strategi på kulturområdet i KøgeBibliotekerne vil bidrage aktivt til proces og gennemførelse samt med indhold i det omfang, som måtte matche den endelige plan for strategiudformningen. Strategi for udfoldelse af biblioteksopgaven ses som forventningsafstemning mellem Kultur- og idrætsudvalget og KøgeBibliotekerne. Mulige delmål: Bidrag til overordnet kulturstrategi Bidrag til evt. underliggende biblioteksstrategi 2015 Aktører i processen forventes ud over forvaltning og politikere at blive bred: foreninger, borgere mhp. det selvorganiserede kulturliv, brugere af kulturinstitutioner samt kulturinstitutionerne såvel ledere som medarbejdere. KøgeBibliotekerne har med knap årlige besøg en væsentlig position i en kommende strategi. 10

11 EGNE INDSATSOMRÅDER Digitalisering Selvhjulpne borgere. Gennem undervisning og kampagner nedbringes antallet af borgere, som har behov for personlig ekspedition i kontakten mellem det offentlige og borgerne. Med hjælp til selvhjælp rettet dels mod frontmedarbejdere og dels mod borgere styrkes borgernes digitale parathed. Udbredelse af selvbetjening.nu til flere af Rådhusets forvaltningers frontpersonale. Udbredelse af digitale ambassadører blandt kommunalt ansatte og nøglepersoner især i belastede boligområder. Øget borgertilfredshed i forhold til at få hjælp og vejledning i forbindelse med digitaliseringen. Vurdering af, hvordan undervisningskorpsets kompetencer kan bringes i spil efter afslutning af Som ringe i vandet. 2. halvår af 2014 og 1. halvår af 2015 Projektet Som ringe i vandet er støttet af Køge Kommunes Digitaliseringspulje og Velfærdsinvesteringspulje. Det videreføres ifølge projektplan og midtvejsevaluering med undervisningskorps i samarbejde mellem biblioteket og borgerservice. KøgeBibliotekerne fortsætter i eget regi med afholdelse af it-kurser i det kommende år. Herunder workshop i Digital Post. Desuden arbejdes der på at fortsætte indsatsen i boligområderne, hvor særlig hjælp til Digital Post kan tænkes ind. Biblioteket indgår i Køge Kommunes digitaliseringsplangruppe og styregruppe. Skolesamarbejde Generelt for indsatsområdet. KøgeBibliotekerne bidrager til skolereformens mål om udfordre alle elever, så deres faglighed styrkes gennem understøttende undervisning i mødet med kultur, erhverv osv. Kvalificering af bibliotekets bidrag i forhold til folkeskolen. Kompetenceudvikling mhp. at skabe øget værdi for elevernes læring. Styrke understøttelsen af førskolebørns læringsparathed især gennem tilbud til forældrene. Udvikling af den faglige rolle som bibliotekar i samarbejdsfladen til børn, elever, lærere og forældre. Gennemførelse og resultatopnåelse på nedenstående projekter i tilknytning til indsatsområdet og 2016 Gennem pilotprojekter i 2014 har biblioteket høstet erfaringer og samarbejdsrelationer til videreførelse af indsatser under Åben Skole. Der samarbejdes tæt mellem KøgeBibliotekerne og pædagogisk konsulent vedr. kommunens Pædagogiske Læringscentre. Projekt Kulturtjeneste Køge Kulturtjenesten i Køge skal bidrage til, at de mange lokale kulturelle ressourcer bringes bedre i spil og samspil med dagtilbud og skoler, så kulturelle læringsforløb bliver en naturlig del af børns liv i dagtilbud og skole. Projekt ABC café - et brobygningsprojekt i forhold til indskoling. Projektet kobler biblioteket og dagtilbudsområdet og rettet mod Køge Nord. Målet er at udfordre den traditionelle måde at tænke samarbejde mellem børnehave, skole og kulturinstitution og derigen- Målet er at skabe gode relationer mellem kulturaktører og skole/dagtilbud og dermed en fælles platform for samarbejde. Etablering af koncept for Kulturtjeneste Køge, som kan sikre en struktureret indsats ved at understøtte samarbejde mellem skole/dagtilbud og kulturaktører på forskellige niveauer. At teste og udvikle et tilbud til børn der er i overgangen mellem børnehave og skole. Etablering af tilbud, hvor barnet møder og skal arbejde med synergien mellem kultur og læring. Projektet skal udvikle, teste samt gennemføre forløb ABC Caféer - for skoleparate børn knyttet til 2. halvår af 2015 samt halvår af 2015 samt 2016 Ansøgning fremsendt medio januar 2015 til Kulturstyrelsens pulje for Kulturtjenester. Svar afventes. Ansøgningen er sendt i samarbejde mellem Køge Kommunes kulturafdeling, skoleafdeling og dagtilbudsafdeling samt en række skoler, børnehaver og kulturinstitutioner: Biblioteket, Musikskolen, KØS og Billedskolen. Alle børnehaver og skoler i Køge Nord indgår ligesom Billedskolen er part i projektet. Projektet indgår som pilotprojekt i relation til ansøgningen Kulturtjeneste Køge, hvor svar afventes. 11

12 nem at opnå større synergi mellem parternes faglige viden og didaktiske erfaringer. skolerne Asgård og Kirstinedal. Samarbejde i relation til Projekt PalleNext børnebibliotekernes fælles mobilsite til tweens Projektet indebærer en omlægning af sitet Palles Gavebod til responsivt design, der fungerer på alle platforme. Med omlægningen forbedres brugernes interaktionsmuligheder og med visuel søgning tilbydes adgang til alle materialer. Pilotprojekt Pengene og dig rettet mod børn i udskolingen. Sydbank, Køgebibliotekerne og Sct. Nicolai skole gennemfører pilotprojekt mhp. formidling af økonomisk sans og samfundsmæssig forståelse i relation til digitalisering i det offentlige. KøgeBibliotekerne indgår i den del af udviklingen af PalleNext, som vedrører udarbejdelsen af en visuelt orienteret søgegrænseflade til tweens, som er brugere af Palles Gavebod. Specifikt i de dele af udviklingen, der vedrører konceptudvikling, design af grænseflade og brugertest af grænsefladen. Hensigten er at styrke børns selvstændighed og handlekraft ved at tilbyde de årige intuitiv informationssøgning i øjenhøjde. Værdi og effekt for eleverne og skolen. Evaluering mhp. vurdering af koncept for udbredelse af tilbud til flere skoler KøgeBibliotekerne indgår i et delprojekt mhp. børns informationskompetence, i det overordnede projekt Palle Next børnebibliotekernes fælles mobilsite til tweens, som er støttet af DDB-udviklingspuljen. Tweens er dem, der hverken er børn eller teenagere. De er betweenagers oftest kaldet tweens. Samarbejdsparterne er Roskilde Centralbibliotek og konsortiet Palles Gavebod. 1. halvår 2015 Pengene og dig afvikles som temadag for 9. klasse i april Der arbejdes med introduktion og forståelse af følgende temaer for de unge: Digital selvbetjening, herunder NemID, digital post Skat, herunder frikort, feriepenge Hverdagsøkonomi, herunder bank, budget Forbrug, herunder Oplæg om E-handel Under alle temaer arbejdes der med gruppearbejde, cases og opgaveløsning. Studiemiljø Generelt for indsatsområdet. Bidrag til øget og bedre gennemførelse på ungdomsuddannelserne. Understøttelse af læring handler om formidling af informationskompetence, relevante materialer og læringsfremmende relationer i forhold til studerende, lærere og vejledere. Læselyst Øget formidling af digitale ressourcer Øget fokus på at give rum og rammer og imødekommende faglig vejledning til elever og studerende. Netværk til lokale uddannelsesinstitutioner og deres biblioteker. Bibliotekets samlede tilbud rettet mod studerende revurderes og optimeres Biblioteket bidrager med en vejlederfunktion og med rammer for selvorganiseret eller gruppevis at kunne arbejde med sit studie. Studiemiljø er dermed en kompleks størrelse, som også skal tænkes ud af biblioteket til den studerende der sidder hjemme ved PC en eller befinder sig på sit uddannelsessted. Videreførelse er erfaringer med etablering af mere attraktive rammer for studiemiljø især på Køge Bibliotek. Generelt for indsatsområdet. Målrettet udbredelse af læselyst til børn og voksne. Understøttelsen af det nationale indsatsområde Danmark Læser. Fortsat indsats med Børnenes Bedste Bøger i samarbejde med dagtilbudsområdet samt Kighulsarrangementer rettet mod institutionerne. Formidling af den god oplæsning til forældre. Fortsat indsats med Sommerbogen og tilsvarende læsestimule Undersøgelser viser, at børn der får læst højt som små udvikler en større indlæringsparathed. Undersøgelser viser også at voksne udvikler større grad af empati for sine medmennesker gennem læsning af skønlitteratur, hvor man lever med i hovedpersonernes glæder og sorger. Primo 2015 er bibliotekernes e-bogstilbud 12

13 rende tiltag rettet mod børn. styrket med flere forlag tilknyttet til ereolen. Udvidelse og markedsføring af tilbud til brugerdrevne læsekredse. KøgeBibliotekerne er en af parterne bag litteraturformidlingstilbuddet Bog-Bidder. Formidling af læseinspirerende indhold på forskellige platforme. Facilitering af etablering af brugerdrevne læsekredse. Gennemførelse og resultatopnåelse på nedenstående projekter i tilknytning til indsatsområdet. Projekt Læsestøtte. Formålet er at udbrede skønlitteratur og dens potentielt helbredende kvaliteter i indvirkningen på patienterne og læsestøtternes arbejde med disse. Facilitering af læsestøttegruppen mhp. at gøre dem selvhjulpne til fremtidig indsats i forhold til patienter m.v. efter projektets afslutning. Spredning til andre byer via læsestøtternes organisatoriske fællesskaber og første kvartal af 2016 Projektet er støttet af Kulturministeriets pulje Danmark Læser. Samarbejdet er knyttet til Køge Sygehus og gennemføres i samarbejde med sygehusets frivillighedskoordinator og læsestøtter. Mødestedet Udvikling af bibliotek som mødested mhp. fællesskaber, diversitet og debat primært rettet mod voksne. Bibliotek i forandring Eksempler på delmål: Iscenesættelse af imødekommende rammer for skiftende borgersegmenter. Understøttelse af værdifulde møder mellem brugerne. Imødekommelse af ensomhedsudfordringen i samfundet. Det oplysende mødested - eksperimentering med personlig og/eller aktuel samfundsnødvendig formidling. Biblioteket som ramme for sammenhængskraft i lokalsamfundet. Videreudvikling af debatarrangements-koncepter. Understøttelse af DR s ensomhedstema. 2. halvår 2015 Indsatsområdet er baseret på erfaring fra projektet Rum efter behov og værtskab. Samt på erfaringer fra Videns-café og Tænkepauser m.v. Erfaring fra EU-projektet Crosswise learning som KøgeBibliotekerne sammen med Center fra dansk og integration. Køge Kommune udgør den danske partner i projektet, der udløber i Generelt for indsatsområdet. Biblioteket er i løbende forandring på flere områder samtidigt. Indenfor gældende mål og rammestyring udvikles biblioteket for at matche omverdenens forandringer og brugernes behov. Den faglige udvikling af biblioteket sker med vedholdende fokus på effekt og resultater. De brugerrettede tiltag skal styrke borgernes oplevelse af biblioteket, som et sted hvor man føler sig imødekommet og velkommen inddrage borgernes ressourcer i at skabe flere tilbud til øvrige brugere Strategiudviklingen skal kvalificere og opdatere bibliotekstilbuddet mhp. øget brugerværdi. Intern kompetenceudvikling styrker og vedligeholder ledelses Nationalt har der i flere år været stort fokus på Fremtidens Bibliotek. Tidens udfordringer og løbende udvikling vil aldrig give et entydigt svar på det optimale Fremtidens Bibliotek. Dels er tidsperspektivet uklar t og dels vil enhver kommunes biblioteksvæsen være betinget af lokale vilkår, behov, muligheder samt øvrige lærings-, dannelses- og kulturtilbud. Gennem netværk og samarbejder er Køge- Bibliotekerne opdateret på nationale og internationale megatrends og tendenser, som påvirker den lokale biblioteksudvikling gennem indsigt og udsyn, samtidig med at 13

14 Brugerrettede tiltag tjener til at skabe positive relationer til brugerne samt engagere dem, der måtte ønske at bidrage til at supplere det eksisterende bibliotekstilbud til glæde for andre borgerne. og personaleressourcer mhp. at synliggøre og kommunikere bibliotekstilbuddet til kommunens borgere. Gennemførelse og resultatopnåelse på nedenstående delindsatser i tilknytning til indsatsområdet: 1. Værtskab afrunding af projekt. Mhp. at bibliotekets brugere altid føler sig velkommen og udfordret. Det overordnede mål består af 3 spor: Serviceudvikling. Den måde brugerne mødes på. Kompetenceudvikling. Udvikling af personalets personlige og faglige kompetencer i mødet med brugerne. Rum for værtskab. Fysiske og indretningsmæssige konsekvenser. 2. Frivillighed i KøgeBibliotekerne. Realisering og gennemførelse af Frivillighedsstrategi gennem tilknytning af flere frivillige knyttet til forskellige områder af bibliotekstilbuddet og 1. halvår af brugernes behov og holdninger inddrages. 1. Projektet er p.t. i gennemførelsesfasen, hvor forskellige tiltag testes mhp. aflæse brugernes respons i forhold til at arbejde videre med det, der virker. Projektet understøttes af konsulentbistand fra Meng og co., som også har arbejdet med detailhandel og andre offentlige og private virksomheder. 2. I 2014 er udformet frivillighedstrategi. Dels mhp. at etablere samarbejdsrelationer og dermed ejerskab hos interesserede borgere og dels mhp. at inddrage frivillige i at supplere bibliotekets tilbud., til gavn for bibliotekets øvrige brugere. Strategiudvikling i forhold til bibliotekets håndtering af tidens og organisationens dilemmaer. Prioriteringer mhp. at skabe mest mulig værdi for brugerne. 1. Strategi for decentraliseret service til brugerne i Køge Nord og i kommunen som helhed, hvor der ikke er et bibliotek i nærheden. 2. Strategi for biblioteket i digitaliseringen mhp. roller, medier og platforme. 1. halvår halvår 2015 For 1., 2., og 3.: Tværgående arbejdsgruppe etableres i biblioteket til kvalificering af strategiudviklingen. Brugerinddragelse sker via inddragelse af Bibliometer. 3. Strategi for eksponering i biblioteket kobling af kompetencer og ressourcer. 1. halvår Afrunding af projektet Rum efter behov. Projektet afdækker metoder for at skabe meningsfulde møder mellem brugerne. 5. Samarbejde i relation til projekt Kulturkarburator mhp. forsøg med makerspaces i bibliotekerne og 1. halvår Projektet er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje. 5. Projektet er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje. Projektets primære parter er Københavns Kommunes Biblioteker og Orange Innovation og bygger på et støttet formodningsprojekt i 2014, som KøgeBibliotekerne også var parter i. Intern kvalificering og kompetenceudvikling. Bib-dok. Faglig opkvalificering mhp. metodeudvikling og øget fokus på dokumentation af bibliotekets effekt. 1. halvår af medarbejdere deltager i kompetenceudviklingforløb i centralbiblioteksregi mhp. at styrke bibliotekets markedsførings samt opmærksomhed på at fokusere på effekt i bibliotekets udvikling. 14

15 15

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Indhold Vi mødes på biblioteket Biblioteket - den mest besøgte kulturinstitution Vision Livskraft fra 0-100 Biblioteksstrategi Køge Kommune Biblioteket styrker medborgerskab

Læs mere

KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2017 intern version

KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2017 intern version Virksomhedsplan 2017 intern version INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 5 Personale 5 Sygefravær 6 Økonomi 6 Andet 7 Indsatsområder 8 Biblioteket styrker Medborgerskab og fællesskab

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2018 intern version

KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2018 intern version Virksomhedsplan 2018 intern version INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 5 Personale 5 Sygefravær 6 Økonomi 6 Andet 7 Indsatsområder 8 Biblioteket styrker Medborgerskab og fællesskab

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Udviklingsplan 2016 Indledning Slots- og kulturstyrelsen har bl.a. på baggrund af tre konferencer

Læs mere

KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2013

KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2013 KøgeBibliotekerne Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 5 Personale 5 Sygefravær 5 Økonomi 6 Andet 6 Indsatsområder 8 Direktionens indsatsområder 8 Egne indsatsområder

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Strategiske indsatsområder

Strategiske indsatsområder 5 Strategiske indsatsområder Stemannsgade 2. 8900 Randers C. Tlf.: 8710 6800. www.randersbib.dk. hovedbiblioteket@randersbib.dk Strategiske indsatser og handleplan 2017 Slots- og Kulturstyrelsen tog i

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring

Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester Ansøgningen må maks. fylde 10.000 anslag. Ansøgningen skal uploades i pdf-format. Ansøgere:

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek Udkast til udviklingsplan 2015-2020 Holbæk Bibliotek But libraries are about freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication (Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Palles Gavebod på KøgeBibliotekerne 2014

Palles Gavebod på KøgeBibliotekerne 2014 Palles Gavebod på KøgeBibliotekerne 2014 Et tilbageblik på PallesGavebod som indsatsområde. Hvorfor lykkedes projektet? Hvad har vi kunnet fastholde? Efteråret 2010: Hvordan gør vi Palles Gavebod til en

Læs mere

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 INTRODUKTION Med vedtagelsen af Københavns Kommunes bibliotekspakke Styrk Borgerne og Biblioteksstrategien 2014-2019 blev der skabt en ramme og

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE 2017 BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE IND HOLD POLITIK Vejle Bibliotekerne Vækst i menneskers liv... side 3 Oplevelser og mødesteder... side 5 Demokrati... side 6 Kan vi hjælpe?... side 7 Relationer

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek

Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2013-2014 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Mål i aftalen 5. Opfølgning på mål 6. Økonomi 7. Gensidige

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN. KVARTALSRAPPORT 1. Kvartal 2017

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN. KVARTALSRAPPORT 1. Kvartal 2017 STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT 1. Kvartal 2017 INTRODUKTION Med vedtagelsen af Københavns Kommunes bibliotekspakke Styrk Borgerne og Biblioteksstrategien 2014-2019 blev der skabt en ramme og

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014.

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplan 2014 2 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplanens formål er at være et internt styringsredskab,

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek 1. Kort beskrivelse af området Formålet med folkebibliotekerne er iflg. Lov om biblioteksvirksomhed fra 2 at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Brugerundervisning Lær mere om it

Brugerundervisning Lær mere om it Brugerundervisning Lær mere om it Sikring af borgerens fri og lige adgang til it og digital selvbetjening. Landsdækkende indsats gennem Lær mere om it, som de kommunale biblioteker har forpligtet sig til

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Strategi, bibliotekspakke og erfaringer i Københavns Biblioteker

Strategi, bibliotekspakke og erfaringer i Københavns Biblioteker Strategi, bibliotekspakke og erfaringer i Københavns Biblioteker 28. april Kulturstyrelsen Mikkel Christoffersen // specialkonsulent, Biblioteksudvikling Strategien 2014-19 Et stykke tid siden, Kbh. havde

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Brugerundervisning "Lær mere om it"

Brugerundervisning Lær mere om it Brugerundervisning "Lær mere om it" Fremme af borgernes fri og lige adgang til it og digital selvbetjening, herunder Borger.dk. Landsdækkende indsats gennem "Lær mere om it", som de kommunale biblioteker

Læs mere

Resultatberetning for Horsens kommunes biblioteker

Resultatberetning for Horsens kommunes biblioteker Resultatberetning 2016 for Horsens kommunes biblioteker DEN LEVENDE BY 2016 har budt på en lang række arrangementer, debatter og kurser. Ambitionen var at understøtte og inspirere borgerne til en mere

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN

VIRKSOMHEDSPLAN VIRKSOMHEDSPLAN 2016-17 Langeland Bibliotek INDHOLD 2 Indledning side 3 Hvorfor virksomhedsplan? side 4 Hvem er vi? side 5 Hvorfor kerneopgave? side 6-7 Bibliotekets kerneopgave side 8 Bibliotekets pejlemærker

Læs mere