KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2015"

Transkript

1 KøgeBibliotekerne Virksomhedsplan 2015

2 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 OPGAVER 4 ORGANISATION 5 PERSONALE 5 SYGEFRAVÆR 6 ØKONOMI 6 ANDET 6 Indsatsområder 9 Direktionens indsatsområder 9 POLITISKE indsatsområder 10 Egne indsatsområder 11 Forsidefoto: Borup Bibliotek i aftenskumringen. Dette samt fotos af aktiviteterne på side 7, 8 og 14 er ved Leah Kristensen Photography. Billedtekst til højre: Litteraturens dag. Børn fra Sct. Nicolai Skole har frilæsning i biblioteket og rundt omkring i byens butikker. Rettet version februar

3 FORORD KøgeBibliotekerne arbejder med 1-årige virksomhedsplaner. Med det meget brede opgavefelt, som biblioteket løfter, giver det et bedre overblik til intern opfølgning. Enkelte indsatsområder kan imidlertid godt være flerårige eller strække sig ud over kalenderåret. I det forløbne år Borgerne har taget godt imod det nyrenoverede bibliotek i Borup, som også har fået supplerende selvbetjent åbningstid. Besøgstallet på Borup Bibliotek er næsten fordoblet i 2014 set i forhold til året før. I de fysiske biblioteker blev Ølby Bibliotek på kort tid over sommeren nyindrettet på færre kvadratmeter, da Køge Private Realskole fik tilladelse til at leje sig ind i det tidligere børnebiblioteksområde. Bibliotekets hjemmeside, som er den digitale snitflade til brugerne, skiftede i august som den første i landet til nyt CMS, som er knyttet til Danskernes Digitale Bibliotek. I årets løb har Køge Bibliotek haft stor succes med debatarrangementerne Tænkepauser hvor forskere fra Århus Universitet præsenterer stor viden med lettilgængelig formidling og bred efterfølgende debat. Et andet velbesøgt koncept er Videnscaféer, hvor lokale borgere, med særlig viden, erfaring eller oplevelser, deler deres indsigt med interesserede over en kop kaffe. Digitaliseringsområdet har fyldt meget i KøgeBibliotekerne har i vid udstrækning bidraget til forberedelsen til Digital Post gennem flere projekter bl.a. i samarbejde med Borgerservice hvor der er arbejdet med digitalisering både i forhold til frontarbejdere i kommunen og i direkte i forhold til brugerne. Køge kommunes andel af borgere som havde taget stilling til Digital Post rykkede sig dermed fra langt under gennemsnittet til lidt over gennemsnittet inden skæringsdatoen 1. november. Brugernes vurdering af bibliotekets værdi er målt igen i 2014 med brugerundersøgelsen Bibliometer. Den samlede score (gennemsnittet af score på forskellige dimensioner) rykkede markant op fra 5,7 til 6,1 på en skala fra -10 til +10) efter at have ligget stabilt ved de foregående 3 målinger. Den store stigning tilskrives nyindretning i Borup samt fleksibiliteten i tilbuddet om selvbetjent åbningstid i Borup og Herfølge. I det kommende år Biblioteksstrukturen er i forandring og forandringer skaber nye muligheder. Når Ølby Bibliotek er lukket pr giver det anledning til at revurdere bibliotekstilbuddet til brugere med lang afstand til biblioteket i kommunen som helhed. Når det integrerede folke- og skolebibliotek, Uglen, i Herfølge adskilles ved udgangen af juni 2015 kan folkebiblioteksrollen styrkes til gavn for lokalområdet. Begge forandringer er afhængig af bibliotekets samspil med lokale aktører for at skabe værdi for brugerne. Generelt er det således et mål for 2015, at biblioteket har fokus på brugerinvolvering og partnerskaber mhp. udbredelse, ejerskab og ambassadørskab i forhold til KøgeBibliotekerne. De primære indsatsområder samler sig omkring: Læselyst rettet mod børn og voksne Skolesamarbejde rettet mod eleverne Studiemiljø rettet mod unge Digitalisering rettet mod unge og ældre Mødesteder mhp. fællesskaber, diversitet og debat Biblioteket i forandring internt rettet men mhp. afledt effekt for brugerne I KøgeBibliotekerne vil vi i det kommende år sætte fokus på den kulturelle, læringsmæssige og dannelsesmæssige betydning, der er effekten, når biblioteket udvikler rammerne for demokrati og fællesskab. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Udlån af bøger og andre materialer er et af flere midler hertil. Man kan sige, at bibliotekets kerneopgave er at styrke borgernes identitet og handlekraft på et oplyst grundlag til gavn for den enkelte og/eller for samfundet. Det lykkes kun gennem engagement og gode relationer mellem bibliotekets ansatte og brugerne og mellem brugerne indbyrdes. 3

4 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER Ifølge Lov om biblioteksvirksomhed, er bibliotekets formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille boglige og elektroniske medier samt informationsressourcer til rådighed for borgerne. Ved udvælgelsen af materialerne lægges der vægt på kvalitet, alsidighed og aktualitet. Materialeformidlingen er fortsat et omdrejningspunkt i biblioteksopgaven, men ét ud af flere midler og veje til at opfylde formålet, som er at sikre alle lige muligheder for at blive selvstændige medborgere i et demokratisk samfund. KøgeBibliotekerne består af 3 betjeningssteder i Køge, Herfølge og Borup. Ud over det tværgående brede bibliotekstilbud varetages på hovedbiblioteket - Køge Bibliotek - administration og centraliseret opgaveløsning, har lokalbibliotekerne i Borup og Herfølge hver sine specialer: Biblioteket i Borup tilbyder borgerservice-light især bestilling af pas og kørekort - i hele åbningstiden. Herfølge Bibliotek er integreret folke- og skolebibliotek. Til sommerferien 2015 adskilles funktionerne igen og Herfølge Bibliotek videreføres som folkebibliotek. I Borup er, ligesom i Herfølge, etableret selvbetjent bibliotek som supplement til den bemandede åbningstid. Her er således adgang fra 7-23 alle ugens dage, året rundt. Som supplement til biblioteksstrukturen er etableret bibliotekspunkter (muligheder for lokal aflevering og afhentning af bibliotekslån) hos SuperBrugsen i Bjæverskov og Ejby Medborgerhus. Den fysiske biblioteksbetjening foregår på kommunens 3 biblioteker, men også som opsøgende biblioteksbetjening rettet mod børneinstitutioner og dagplejere, biblioteksorientering i samarbejde med skolerne, biblioteket-kommer-tilbud til ældre og handicappede samt via overenskomster med eksterne instanser om biblioteksbetjening af Køge Arresthus samt Køge Gymnasium. Den virtuelle biblioteksbetjening består af adgang til bibliotekets søgesystem via internettet, samt biblioteksfaglig formidling på bibliotekets hjemmeside Samtidig indgår KøgeBibliotekerne i en række landsdækkende nettjenester som Biblioteksvagten.dk, børnesiden Palles Gavebod og emusik. Eksternt indgår KøgeBibliotekerne i det landsdækkende konsortium Bogbidder og mere Køgerelateret og dermed med støtte fra bl.a. Køge Kommune - i partnerskabet Hit med Historien, Børneteatersamarbejdet Dragen, Kyndelmisse og Golden Days. I relation til Babybib (målrettede tilbud til forældre på barsel) samarbejdes med Musikskolen om forløb med babyrytmik på lokalbibliotekerne. KøgeBibliotekernes vision og værdier: Vi skaber rum for borgernes udfoldelse af viden og demokratisk debat livslang læring og udvikling kulturliv og oplevelser lokalområdets samlingspunkt og frirum De hertil knyttede værdier er: Mangfoldighed. Værdi. Udfordring. Inddragelse. Forfattermøde i Køge Kyst-området. Biblioteket står for interview med forfatteren Karen Marie Guldager om Køge-krøniken. 4

5 ORGANISATION Ledelsen består af bibliotekschef, relationschef og administrationschef, som på hver sine områder har fagligt ansvar og personaleansvar. Innovationskoordinatoren er tilknyttet ledelsen og har det overordnede projekt- og innovationsansvar. Medarbejderne er organiseret i 5 selvstyrende grupper på tværs af KøgeBibliotekerne. De 5 grupper, der har hvert sit faglige ansvarsområde, er Læring og Medborgerskab, Kultur, Børn og deres voksne, RUM samt Flow. Organisationen sikrer helhed og effektivisering i KøgeBibliotekernes servicetilbud, faglig kvalitet, øget udvikling og tæt ledelsesopfølgning. Den enkelte borger skal opleve ét KøgeBibliotekerne via den lokale adgang til biblioteket som både kan være fysisk og digital. Mødet med biblioteket skal give mest mulig værdi for den enkelte og for samfundet. PERSONALE Personalegruppe Årsværk 2013 Årsværk 2014 Bibliotekarer/AC incl. ledelse 26,4 26,4 HK inkl. ledelse 15,3 15,1 Andet (fleksjob m.v.) 1,4 1,6 Biblioteksfaglig teknisk service 0,6 0,6 Timelønnede junior og senior 2,7 2,6 Voksenelev 0,8 0,8 I alt 47,2 47,2 Antallet af årsværk er opgjort ved udgangen af året og omfatter ikke projektfinansieret supplerende ansættelse. I 2015 reduceres med 3,5 årsværk som følge af budgetbesparelsen for 2015 og frem. 5

6 SYGEFRAVÆR Årligt sygefravær % Procent 3,4 3,1 4,0 2,8 4,7 Sygefraværet er steget i Udsving er især påvirket af langtidssygdom, som ikke er trivselsrelateret. ØKONOMI Budget i kr (forventet) Løn Administration Aktiviteter Drift Indtægter I alt Det anførte 2014-budget er ekskl.: Budgetoverførsel fra Diverse projektstøtte Mellemkommunal betaling* *KøgeBibliotekerne har de senere år modtaget mellemkommunal betaling fra Stevns Ko m- mune baseret på indbyrdes forholdstal mellem borgernes direkte lån hos nabokommunens biblioteker. Budgettet for 2015 er reduceret i forhold til beslutningen om lukning af Ølby Bibliotek budgettet skal suppleres med budgetoverførsel fra 2014 på godt kr. Overførslen er knyttet til projektbevilling vedr. projekt, som videreføres i ANDET Nøgletal for benyttelsen af KøgeBibliotekerne Besøgende Fysiske udlån inklusiv fornyelser Aktive lånere (som aktivt har benyttet lånerkort det seneste år) Besøg på Antal åbningstimer pr. uge i alt Brugertilfredshed via Bibliometer-brugerundersøgelsen. Brugere, som erklærer sig enige eller meget enige i, at de alt i alt er tilfreds med biblioteket : Samlet score (på en skala fra -10 til +10) i brugerundersøgelsen Bibliometer: Elektroniske udlån af e-bøger, netlydbøger, spil og film. Hertil kommer downloads af artikler fra diverse netmedier statistik på benyttelsen heraf foreligger ikke p.t. 96,0% 5,7 Ikke opgjort i ,6% 6, Besøgstallet på hjemmesiden skal som sidste år suppleres med et stigende antal besøg via biblioteksapp en, som p.t. ikke kan tælles. I 2014 gælder dette dog kun frem til august, hvor ny hjemmeside trådte i kraft. 2 Her er kun anført betjent folkebiblioteksrettet åbningstid. 6

7 Ejby Bibliotek og Bjæverskov Bibliotek blev nedlagt pr og indgår ikke i opgørelse for Selvbetjent bibliotek med adgang alle årets dage kl er indført i Herfølge fra og i Borup fra Det samlede antal biblioteksbesøg i 2014 er uendelig tæt på besøgstallet fra 2013, med en stigning på 2 besøg. Udlånet af fysiske materialer incl. fornyelser stort set uændret fra 2013 til 2014 med et fald på 0,4%. Benyttelsen af digitale materialer download af artikler og anden anvendelse af aviser, opslagsværker m.v. opgøres i en national statistik, som først foreligger senere på året. De enkelte bibliotekers andele af samlet benyttelse 2014 Herfølge Bibliotek Borup Bibliotek Ølby Bibliotek Køge Bibliotek Besøgende Fysiske udlån Tilsvarende andele i ,6% Besøg 26,5 % 20,0% Udlån 18,5 % 17,9% Besøg 9,7 % 17,1% Udlån 14,7 % 22,1% Besøg 21,7 % 17,5% Udlån 20,4 % 41,4% Besøg 42,1 % 45,4% Udlån 46,4 % 100 % 100 % Besøg 100 % Udlån 100 % Andel fysiske materialer ,3% 14,8% 17,8% 52,1% 100 % Stigningen i benyttelsen af Borup Bibliotek, efter ombygning og udvidelsen med selvbetjent bibliotek, betyder, at de øvrige bibliotekers andele af den samlede benyttelse er faldet og mest på Herfølge Bibliotek. Udlånene via bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov sker fra Køge Bibliotek og indgår ovenfor i Køge Biblioteks udlån, hvor de i alt udgør 3% af Køge Biblioteks udlån. I 2014 var udlånet via bibliotekspunktet i Bjæverskov og via bibliotekspunktet i Ejby Antallet af fysiske materialer i KøgeBibliotekerne excl. Gymnasiet og arresten er enheder pr Arrangement i Uglen, Herfølge Fællesbibliotek 7

8 8

9 INDSATSOMRÅDER DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Det sunde arbejdsliv For som kommune at løfte velfærdsudfordringen og skabe værdi for borgerne, er ambitionen er at udvikle det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt understøtte en sund livsstil. I KøgeBibliotekerne gøres dette via fokus på Social kapital dvs. oplevelsen af tillid, retfærdighed og evne til at samarbejde om kerneopgaven. Fokus på fastholdelse af høj trivsel og generelt lavt sygefravær. Åbenhed og klarhed fra ledelsens side via fokus på why og dialog, som redskaber til at give mening og indsigt. Synlig ledelse også med jævnlig tilstedeværelse på alle lokationer. Øget medinddragelse i biblioteksudviklingen. Øget feedback medarbejdere imellem og ledelse-medarbejdere imellem. Styrket samarbejdsrelation indenfor de selvstyrende grupper i organisationen. Bred ansvarstagning gennem selvledelse, medledelse og medlevelse Trivselsmålingen i 2014 viste relativt høj trivsel og positiv lederfeedback. Næste målinger finder først sted i Brugerundersøgelser For som kommune at løfte velfærdsudfordringen og skabe værdi for borgerne, er det centralt at opsøge viden om, hvordan brugerne ser på og oplever kontakten med os. I KøgeBibliotekerne gøres dette systematisk via brugerundersøgelsen Bibliometer. Der følges systematisk op på effekt og resultater både i forhold til kerneopgaven og i forhold til indsatsområder og projekter. Bibliometer gennemføres årligt i april og måler den brugeroplevede værdi i forhold til bibliotekslovens overordnede formål om fremme af uddannelse, oplysning og kulturel aktivitet. Der arbejdes fra år til år med prioritering af ønsket effekt og opfølgning herpå. Erfaringer videreformidles på Kjukken og på et kulturledermøde Ved Bibliometer-måling i 2014 gik KøgeBibliotekernes samlede Bibliometer-score markant frem. Det vil være en udfordring at fastholde dette niveau efter lukning af Ølby Bibliotek. De prioriterede dimensioner, som målrettet forventes styrket ved målingen i 2015 er Service, Biblioteksrum, Personlig værdi, Brugerinvolvering og Inspiration. 9

10 POLITISKE INDSATSOMRÅDER Lukning af Ølby Bibliotek Ølby Bibliotek lukker som led i Køge Kommunes budget for Beslutningen gennemføres med udgangen af januar Fastholdelse af eksisterende biblioteksbrugere. Logistisk koordinering og overførsel af materialer og inventar fra Ølby til kommunens øvrige biblioteker. Afhændelse af resterende materialer og inventar. Rydning af lokaler. Eksisterende og potentielle biblioteksbrugere imødekommes via kommunens øvrige biblioteker. Realisering af eventuelle politisk godkendte kompensationsmuligheder. 1. kvartal 2015 Op til lukningen af Ølby Bibliotek informeres brugere og omverden om muligheder for fremtidig biblioteksbetjening i KøgeBibliotekerne. Plan for afhændelse og rydning er på plads. Overflytninger og afledte indretningskonsekvenser planlægges. Biblioteket arbejder generelt med optimering og nytænkning af det samlede bibliotekstilbud herunder også tilbud til borgere, der ikke har et bibliotek i nærområdet. Dette arbejde indgår under indsatsområdet Bibliotek i forandring. Adskillelse af Uglen, Herfølge Fællesbibliotek Uglen, Herfølge Fællesbibliotek ophører som integreret folkeog skolebibliotek med udgangen af juni Beslutning herom er truffet i Kultur- og idrætsudvalget og i Skoleudvalget i november Bidrag til Kulturstrategi KøgeBibliotekerne driver den traditionelle skolebiblioteksopgave for Herfølge Skole i 1. halvår af De gode erfaringer fra samarbejdet i Uglen videreføres. April 2015 vurderes fremtidig samarbejdsflade mellem Herfølge Bibliotek og Herfølge Skole. Bodeling gennemføres juni Herefter justeres indretning og aktivitetsniveau på Herfølge Bibliotek med sigte på fritidsbrugere. Den betjente åbningstid på Herfølge Bibliotek revurderes efter høring hos brugere og interessenter mhp. evt. ændringsforslag til politisk beslutning. 1. halvår af 2015 Herfølge Bibliotek videreføres i Uglens nuværende (og bibliotekets oprindelige) rammer. KøgeBibliotekerne og Herfølge Skole har afklaret tids- og handleplan for bodeling og samarbejde frem til sommer Navnet Uglen videreføres lokalt. Fra at have været benævnelse på det integrerede bibliotek, er det blevet et stednavn med betydning for lokale brugere. Kultur- og idrætsudvalget vil formulere en strategi på kulturområdet i KøgeBibliotekerne vil bidrage aktivt til proces og gennemførelse samt med indhold i det omfang, som måtte matche den endelige plan for strategiudformningen. Strategi for udfoldelse af biblioteksopgaven ses som forventningsafstemning mellem Kultur- og idrætsudvalget og KøgeBibliotekerne. Mulige delmål: Bidrag til overordnet kulturstrategi Bidrag til evt. underliggende biblioteksstrategi 2015 Aktører i processen forventes ud over forvaltning og politikere at blive bred: foreninger, borgere mhp. det selvorganiserede kulturliv, brugere af kulturinstitutioner samt kulturinstitutionerne såvel ledere som medarbejdere. KøgeBibliotekerne har med knap årlige besøg en væsentlig position i en kommende strategi. 10

11 EGNE INDSATSOMRÅDER Digitalisering Selvhjulpne borgere. Gennem undervisning og kampagner nedbringes antallet af borgere, som har behov for personlig ekspedition i kontakten mellem det offentlige og borgerne. Med hjælp til selvhjælp rettet dels mod frontmedarbejdere og dels mod borgere styrkes borgernes digitale parathed. Udbredelse af selvbetjening.nu til flere af Rådhusets forvaltningers frontpersonale. Udbredelse af digitale ambassadører blandt kommunalt ansatte og nøglepersoner især i belastede boligområder. Øget borgertilfredshed i forhold til at få hjælp og vejledning i forbindelse med digitaliseringen. Vurdering af, hvordan undervisningskorpsets kompetencer kan bringes i spil efter afslutning af Som ringe i vandet. 2. halvår af 2014 og 1. halvår af 2015 Projektet Som ringe i vandet er støttet af Køge Kommunes Digitaliseringspulje og Velfærdsinvesteringspulje. Det videreføres ifølge projektplan og midtvejsevaluering med undervisningskorps i samarbejde mellem biblioteket og borgerservice. KøgeBibliotekerne fortsætter i eget regi med afholdelse af it-kurser i det kommende år. Herunder workshop i Digital Post. Desuden arbejdes der på at fortsætte indsatsen i boligområderne, hvor særlig hjælp til Digital Post kan tænkes ind. Biblioteket indgår i Køge Kommunes digitaliseringsplangruppe og styregruppe. Skolesamarbejde Generelt for indsatsområdet. KøgeBibliotekerne bidrager til skolereformens mål om udfordre alle elever, så deres faglighed styrkes gennem understøttende undervisning i mødet med kultur, erhverv osv. Kvalificering af bibliotekets bidrag i forhold til folkeskolen. Kompetenceudvikling mhp. at skabe øget værdi for elevernes læring. Styrke understøttelsen af førskolebørns læringsparathed især gennem tilbud til forældrene. Udvikling af den faglige rolle som bibliotekar i samarbejdsfladen til børn, elever, lærere og forældre. Gennemførelse og resultatopnåelse på nedenstående projekter i tilknytning til indsatsområdet og 2016 Gennem pilotprojekter i 2014 har biblioteket høstet erfaringer og samarbejdsrelationer til videreførelse af indsatser under Åben Skole. Der samarbejdes tæt mellem KøgeBibliotekerne og pædagogisk konsulent vedr. kommunens Pædagogiske Læringscentre. Projekt Kulturtjeneste Køge Kulturtjenesten i Køge skal bidrage til, at de mange lokale kulturelle ressourcer bringes bedre i spil og samspil med dagtilbud og skoler, så kulturelle læringsforløb bliver en naturlig del af børns liv i dagtilbud og skole. Projekt ABC café - et brobygningsprojekt i forhold til indskoling. Projektet kobler biblioteket og dagtilbudsområdet og rettet mod Køge Nord. Målet er at udfordre den traditionelle måde at tænke samarbejde mellem børnehave, skole og kulturinstitution og derigen- Målet er at skabe gode relationer mellem kulturaktører og skole/dagtilbud og dermed en fælles platform for samarbejde. Etablering af koncept for Kulturtjeneste Køge, som kan sikre en struktureret indsats ved at understøtte samarbejde mellem skole/dagtilbud og kulturaktører på forskellige niveauer. At teste og udvikle et tilbud til børn der er i overgangen mellem børnehave og skole. Etablering af tilbud, hvor barnet møder og skal arbejde med synergien mellem kultur og læring. Projektet skal udvikle, teste samt gennemføre forløb ABC Caféer - for skoleparate børn knyttet til 2. halvår af 2015 samt halvår af 2015 samt 2016 Ansøgning fremsendt medio januar 2015 til Kulturstyrelsens pulje for Kulturtjenester. Svar afventes. Ansøgningen er sendt i samarbejde mellem Køge Kommunes kulturafdeling, skoleafdeling og dagtilbudsafdeling samt en række skoler, børnehaver og kulturinstitutioner: Biblioteket, Musikskolen, KØS og Billedskolen. Alle børnehaver og skoler i Køge Nord indgår ligesom Billedskolen er part i projektet. Projektet indgår som pilotprojekt i relation til ansøgningen Kulturtjeneste Køge, hvor svar afventes. 11

12 nem at opnå større synergi mellem parternes faglige viden og didaktiske erfaringer. skolerne Asgård og Kirstinedal. Samarbejde i relation til Projekt PalleNext børnebibliotekernes fælles mobilsite til tweens Projektet indebærer en omlægning af sitet Palles Gavebod til responsivt design, der fungerer på alle platforme. Med omlægningen forbedres brugernes interaktionsmuligheder og med visuel søgning tilbydes adgang til alle materialer. Pilotprojekt Pengene og dig rettet mod børn i udskolingen. Sydbank, Køgebibliotekerne og Sct. Nicolai skole gennemfører pilotprojekt mhp. formidling af økonomisk sans og samfundsmæssig forståelse i relation til digitalisering i det offentlige. KøgeBibliotekerne indgår i den del af udviklingen af PalleNext, som vedrører udarbejdelsen af en visuelt orienteret søgegrænseflade til tweens, som er brugere af Palles Gavebod. Specifikt i de dele af udviklingen, der vedrører konceptudvikling, design af grænseflade og brugertest af grænsefladen. Hensigten er at styrke børns selvstændighed og handlekraft ved at tilbyde de årige intuitiv informationssøgning i øjenhøjde. Værdi og effekt for eleverne og skolen. Evaluering mhp. vurdering af koncept for udbredelse af tilbud til flere skoler KøgeBibliotekerne indgår i et delprojekt mhp. børns informationskompetence, i det overordnede projekt Palle Next børnebibliotekernes fælles mobilsite til tweens, som er støttet af DDB-udviklingspuljen. Tweens er dem, der hverken er børn eller teenagere. De er betweenagers oftest kaldet tweens. Samarbejdsparterne er Roskilde Centralbibliotek og konsortiet Palles Gavebod. 1. halvår 2015 Pengene og dig afvikles som temadag for 9. klasse i april Der arbejdes med introduktion og forståelse af følgende temaer for de unge: Digital selvbetjening, herunder NemID, digital post Skat, herunder frikort, feriepenge Hverdagsøkonomi, herunder bank, budget Forbrug, herunder Oplæg om E-handel Under alle temaer arbejdes der med gruppearbejde, cases og opgaveløsning. Studiemiljø Generelt for indsatsområdet. Bidrag til øget og bedre gennemførelse på ungdomsuddannelserne. Understøttelse af læring handler om formidling af informationskompetence, relevante materialer og læringsfremmende relationer i forhold til studerende, lærere og vejledere. Læselyst Øget formidling af digitale ressourcer Øget fokus på at give rum og rammer og imødekommende faglig vejledning til elever og studerende. Netværk til lokale uddannelsesinstitutioner og deres biblioteker. Bibliotekets samlede tilbud rettet mod studerende revurderes og optimeres Biblioteket bidrager med en vejlederfunktion og med rammer for selvorganiseret eller gruppevis at kunne arbejde med sit studie. Studiemiljø er dermed en kompleks størrelse, som også skal tænkes ud af biblioteket til den studerende der sidder hjemme ved PC en eller befinder sig på sit uddannelsessted. Videreførelse er erfaringer med etablering af mere attraktive rammer for studiemiljø især på Køge Bibliotek. Generelt for indsatsområdet. Målrettet udbredelse af læselyst til børn og voksne. Understøttelsen af det nationale indsatsområde Danmark Læser. Fortsat indsats med Børnenes Bedste Bøger i samarbejde med dagtilbudsområdet samt Kighulsarrangementer rettet mod institutionerne. Formidling af den god oplæsning til forældre. Fortsat indsats med Sommerbogen og tilsvarende læsestimule Undersøgelser viser, at børn der får læst højt som små udvikler en større indlæringsparathed. Undersøgelser viser også at voksne udvikler større grad af empati for sine medmennesker gennem læsning af skønlitteratur, hvor man lever med i hovedpersonernes glæder og sorger. Primo 2015 er bibliotekernes e-bogstilbud 12

13 rende tiltag rettet mod børn. styrket med flere forlag tilknyttet til ereolen. Udvidelse og markedsføring af tilbud til brugerdrevne læsekredse. KøgeBibliotekerne er en af parterne bag litteraturformidlingstilbuddet Bog-Bidder. Formidling af læseinspirerende indhold på forskellige platforme. Facilitering af etablering af brugerdrevne læsekredse. Gennemførelse og resultatopnåelse på nedenstående projekter i tilknytning til indsatsområdet. Projekt Læsestøtte. Formålet er at udbrede skønlitteratur og dens potentielt helbredende kvaliteter i indvirkningen på patienterne og læsestøtternes arbejde med disse. Facilitering af læsestøttegruppen mhp. at gøre dem selvhjulpne til fremtidig indsats i forhold til patienter m.v. efter projektets afslutning. Spredning til andre byer via læsestøtternes organisatoriske fællesskaber og første kvartal af 2016 Projektet er støttet af Kulturministeriets pulje Danmark Læser. Samarbejdet er knyttet til Køge Sygehus og gennemføres i samarbejde med sygehusets frivillighedskoordinator og læsestøtter. Mødestedet Udvikling af bibliotek som mødested mhp. fællesskaber, diversitet og debat primært rettet mod voksne. Bibliotek i forandring Eksempler på delmål: Iscenesættelse af imødekommende rammer for skiftende borgersegmenter. Understøttelse af værdifulde møder mellem brugerne. Imødekommelse af ensomhedsudfordringen i samfundet. Det oplysende mødested - eksperimentering med personlig og/eller aktuel samfundsnødvendig formidling. Biblioteket som ramme for sammenhængskraft i lokalsamfundet. Videreudvikling af debatarrangements-koncepter. Understøttelse af DR s ensomhedstema. 2. halvår 2015 Indsatsområdet er baseret på erfaring fra projektet Rum efter behov og værtskab. Samt på erfaringer fra Videns-café og Tænkepauser m.v. Erfaring fra EU-projektet Crosswise learning som KøgeBibliotekerne sammen med Center fra dansk og integration. Køge Kommune udgør den danske partner i projektet, der udløber i Generelt for indsatsområdet. Biblioteket er i løbende forandring på flere områder samtidigt. Indenfor gældende mål og rammestyring udvikles biblioteket for at matche omverdenens forandringer og brugernes behov. Den faglige udvikling af biblioteket sker med vedholdende fokus på effekt og resultater. De brugerrettede tiltag skal styrke borgernes oplevelse af biblioteket, som et sted hvor man føler sig imødekommet og velkommen inddrage borgernes ressourcer i at skabe flere tilbud til øvrige brugere Strategiudviklingen skal kvalificere og opdatere bibliotekstilbuddet mhp. øget brugerværdi. Intern kompetenceudvikling styrker og vedligeholder ledelses Nationalt har der i flere år været stort fokus på Fremtidens Bibliotek. Tidens udfordringer og løbende udvikling vil aldrig give et entydigt svar på det optimale Fremtidens Bibliotek. Dels er tidsperspektivet uklar t og dels vil enhver kommunes biblioteksvæsen være betinget af lokale vilkår, behov, muligheder samt øvrige lærings-, dannelses- og kulturtilbud. Gennem netværk og samarbejder er Køge- Bibliotekerne opdateret på nationale og internationale megatrends og tendenser, som påvirker den lokale biblioteksudvikling gennem indsigt og udsyn, samtidig med at 13

14 Brugerrettede tiltag tjener til at skabe positive relationer til brugerne samt engagere dem, der måtte ønske at bidrage til at supplere det eksisterende bibliotekstilbud til glæde for andre borgerne. og personaleressourcer mhp. at synliggøre og kommunikere bibliotekstilbuddet til kommunens borgere. Gennemførelse og resultatopnåelse på nedenstående delindsatser i tilknytning til indsatsområdet: 1. Værtskab afrunding af projekt. Mhp. at bibliotekets brugere altid føler sig velkommen og udfordret. Det overordnede mål består af 3 spor: Serviceudvikling. Den måde brugerne mødes på. Kompetenceudvikling. Udvikling af personalets personlige og faglige kompetencer i mødet med brugerne. Rum for værtskab. Fysiske og indretningsmæssige konsekvenser. 2. Frivillighed i KøgeBibliotekerne. Realisering og gennemførelse af Frivillighedsstrategi gennem tilknytning af flere frivillige knyttet til forskellige områder af bibliotekstilbuddet og 1. halvår af brugernes behov og holdninger inddrages. 1. Projektet er p.t. i gennemførelsesfasen, hvor forskellige tiltag testes mhp. aflæse brugernes respons i forhold til at arbejde videre med det, der virker. Projektet understøttes af konsulentbistand fra Meng og co., som også har arbejdet med detailhandel og andre offentlige og private virksomheder. 2. I 2014 er udformet frivillighedstrategi. Dels mhp. at etablere samarbejdsrelationer og dermed ejerskab hos interesserede borgere og dels mhp. at inddrage frivillige i at supplere bibliotekets tilbud., til gavn for bibliotekets øvrige brugere. Strategiudvikling i forhold til bibliotekets håndtering af tidens og organisationens dilemmaer. Prioriteringer mhp. at skabe mest mulig værdi for brugerne. 1. Strategi for decentraliseret service til brugerne i Køge Nord og i kommunen som helhed, hvor der ikke er et bibliotek i nærheden. 2. Strategi for biblioteket i digitaliseringen mhp. roller, medier og platforme. 1. halvår halvår 2015 For 1., 2., og 3.: Tværgående arbejdsgruppe etableres i biblioteket til kvalificering af strategiudviklingen. Brugerinddragelse sker via inddragelse af Bibliometer. 3. Strategi for eksponering i biblioteket kobling af kompetencer og ressourcer. 1. halvår Afrunding af projektet Rum efter behov. Projektet afdækker metoder for at skabe meningsfulde møder mellem brugerne. 5. Samarbejde i relation til projekt Kulturkarburator mhp. forsøg med makerspaces i bibliotekerne og 1. halvår Projektet er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje. 5. Projektet er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje. Projektets primære parter er Københavns Kommunes Biblioteker og Orange Innovation og bygger på et støttet formodningsprojekt i 2014, som KøgeBibliotekerne også var parter i. Intern kvalificering og kompetenceudvikling. Bib-dok. Faglig opkvalificering mhp. metodeudvikling og øget fokus på dokumentation af bibliotekets effekt. 1. halvår af medarbejdere deltager i kompetenceudviklingforløb i centralbiblioteksregi mhp. at styrke bibliotekets markedsførings samt opmærksomhed på at fokusere på effekt i bibliotekets udvikling. 14

15 15

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 1) Udmøntning af Frivillighedspolitikken 2) Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud

Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 1) Udmøntning af Frivillighedspolitikken 2) Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud 1 Indhold: 1. Præsentation af Rudersdal Bibliotekerne Faktuelle oplysninger Organisation - Ledelse herunder ledergruppens opgaver - Faglige konsulenter/fagligt ansvarlige - BiblioteksMED - Fysiske rammer

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Børnene skal ha lyst til os Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 1 Indholdsfortegnelse Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Baggrund for projektet 3 Netværk på tværs Erfaringer

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur Albertslund Bibliotek Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden.

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Forord Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Redegørelsen giver en årlig personale- og organisationsmæssig status samtidig med, at den angiver det kommende

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere