KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2015"

Transkript

1 KøgeBibliotekerne Virksomhedsplan 2015

2 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 OPGAVER 4 ORGANISATION 5 PERSONALE 5 SYGEFRAVÆR 6 ØKONOMI 6 ANDET 6 Indsatsområder 9 Direktionens indsatsområder 9 POLITISKE indsatsområder 10 Egne indsatsområder 11 Forsidefoto: Borup Bibliotek i aftenskumringen. Dette samt fotos af aktiviteterne på side 7, 8 og 14 er ved Leah Kristensen Photography. Billedtekst til højre: Litteraturens dag. Børn fra Sct. Nicolai Skole har frilæsning i biblioteket og rundt omkring i byens butikker. Rettet version februar

3 FORORD KøgeBibliotekerne arbejder med 1-årige virksomhedsplaner. Med det meget brede opgavefelt, som biblioteket løfter, giver det et bedre overblik til intern opfølgning. Enkelte indsatsområder kan imidlertid godt være flerårige eller strække sig ud over kalenderåret. I det forløbne år Borgerne har taget godt imod det nyrenoverede bibliotek i Borup, som også har fået supplerende selvbetjent åbningstid. Besøgstallet på Borup Bibliotek er næsten fordoblet i 2014 set i forhold til året før. I de fysiske biblioteker blev Ølby Bibliotek på kort tid over sommeren nyindrettet på færre kvadratmeter, da Køge Private Realskole fik tilladelse til at leje sig ind i det tidligere børnebiblioteksområde. Bibliotekets hjemmeside, som er den digitale snitflade til brugerne, skiftede i august som den første i landet til nyt CMS, som er knyttet til Danskernes Digitale Bibliotek. I årets løb har Køge Bibliotek haft stor succes med debatarrangementerne Tænkepauser hvor forskere fra Århus Universitet præsenterer stor viden med lettilgængelig formidling og bred efterfølgende debat. Et andet velbesøgt koncept er Videnscaféer, hvor lokale borgere, med særlig viden, erfaring eller oplevelser, deler deres indsigt med interesserede over en kop kaffe. Digitaliseringsområdet har fyldt meget i KøgeBibliotekerne har i vid udstrækning bidraget til forberedelsen til Digital Post gennem flere projekter bl.a. i samarbejde med Borgerservice hvor der er arbejdet med digitalisering både i forhold til frontarbejdere i kommunen og i direkte i forhold til brugerne. Køge kommunes andel af borgere som havde taget stilling til Digital Post rykkede sig dermed fra langt under gennemsnittet til lidt over gennemsnittet inden skæringsdatoen 1. november. Brugernes vurdering af bibliotekets værdi er målt igen i 2014 med brugerundersøgelsen Bibliometer. Den samlede score (gennemsnittet af score på forskellige dimensioner) rykkede markant op fra 5,7 til 6,1 på en skala fra -10 til +10) efter at have ligget stabilt ved de foregående 3 målinger. Den store stigning tilskrives nyindretning i Borup samt fleksibiliteten i tilbuddet om selvbetjent åbningstid i Borup og Herfølge. I det kommende år Biblioteksstrukturen er i forandring og forandringer skaber nye muligheder. Når Ølby Bibliotek er lukket pr giver det anledning til at revurdere bibliotekstilbuddet til brugere med lang afstand til biblioteket i kommunen som helhed. Når det integrerede folke- og skolebibliotek, Uglen, i Herfølge adskilles ved udgangen af juni 2015 kan folkebiblioteksrollen styrkes til gavn for lokalområdet. Begge forandringer er afhængig af bibliotekets samspil med lokale aktører for at skabe værdi for brugerne. Generelt er det således et mål for 2015, at biblioteket har fokus på brugerinvolvering og partnerskaber mhp. udbredelse, ejerskab og ambassadørskab i forhold til KøgeBibliotekerne. De primære indsatsområder samler sig omkring: Læselyst rettet mod børn og voksne Skolesamarbejde rettet mod eleverne Studiemiljø rettet mod unge Digitalisering rettet mod unge og ældre Mødesteder mhp. fællesskaber, diversitet og debat Biblioteket i forandring internt rettet men mhp. afledt effekt for brugerne I KøgeBibliotekerne vil vi i det kommende år sætte fokus på den kulturelle, læringsmæssige og dannelsesmæssige betydning, der er effekten, når biblioteket udvikler rammerne for demokrati og fællesskab. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Udlån af bøger og andre materialer er et af flere midler hertil. Man kan sige, at bibliotekets kerneopgave er at styrke borgernes identitet og handlekraft på et oplyst grundlag til gavn for den enkelte og/eller for samfundet. Det lykkes kun gennem engagement og gode relationer mellem bibliotekets ansatte og brugerne og mellem brugerne indbyrdes. 3

4 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER Ifølge Lov om biblioteksvirksomhed, er bibliotekets formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille boglige og elektroniske medier samt informationsressourcer til rådighed for borgerne. Ved udvælgelsen af materialerne lægges der vægt på kvalitet, alsidighed og aktualitet. Materialeformidlingen er fortsat et omdrejningspunkt i biblioteksopgaven, men ét ud af flere midler og veje til at opfylde formålet, som er at sikre alle lige muligheder for at blive selvstændige medborgere i et demokratisk samfund. KøgeBibliotekerne består af 3 betjeningssteder i Køge, Herfølge og Borup. Ud over det tværgående brede bibliotekstilbud varetages på hovedbiblioteket - Køge Bibliotek - administration og centraliseret opgaveløsning, har lokalbibliotekerne i Borup og Herfølge hver sine specialer: Biblioteket i Borup tilbyder borgerservice-light især bestilling af pas og kørekort - i hele åbningstiden. Herfølge Bibliotek er integreret folke- og skolebibliotek. Til sommerferien 2015 adskilles funktionerne igen og Herfølge Bibliotek videreføres som folkebibliotek. I Borup er, ligesom i Herfølge, etableret selvbetjent bibliotek som supplement til den bemandede åbningstid. Her er således adgang fra 7-23 alle ugens dage, året rundt. Som supplement til biblioteksstrukturen er etableret bibliotekspunkter (muligheder for lokal aflevering og afhentning af bibliotekslån) hos SuperBrugsen i Bjæverskov og Ejby Medborgerhus. Den fysiske biblioteksbetjening foregår på kommunens 3 biblioteker, men også som opsøgende biblioteksbetjening rettet mod børneinstitutioner og dagplejere, biblioteksorientering i samarbejde med skolerne, biblioteket-kommer-tilbud til ældre og handicappede samt via overenskomster med eksterne instanser om biblioteksbetjening af Køge Arresthus samt Køge Gymnasium. Den virtuelle biblioteksbetjening består af adgang til bibliotekets søgesystem via internettet, samt biblioteksfaglig formidling på bibliotekets hjemmeside Samtidig indgår KøgeBibliotekerne i en række landsdækkende nettjenester som Biblioteksvagten.dk, børnesiden Palles Gavebod og emusik. Eksternt indgår KøgeBibliotekerne i det landsdækkende konsortium Bogbidder og mere Køgerelateret og dermed med støtte fra bl.a. Køge Kommune - i partnerskabet Hit med Historien, Børneteatersamarbejdet Dragen, Kyndelmisse og Golden Days. I relation til Babybib (målrettede tilbud til forældre på barsel) samarbejdes med Musikskolen om forløb med babyrytmik på lokalbibliotekerne. KøgeBibliotekernes vision og værdier: Vi skaber rum for borgernes udfoldelse af viden og demokratisk debat livslang læring og udvikling kulturliv og oplevelser lokalområdets samlingspunkt og frirum De hertil knyttede værdier er: Mangfoldighed. Værdi. Udfordring. Inddragelse. Forfattermøde i Køge Kyst-området. Biblioteket står for interview med forfatteren Karen Marie Guldager om Køge-krøniken. 4

5 ORGANISATION Ledelsen består af bibliotekschef, relationschef og administrationschef, som på hver sine områder har fagligt ansvar og personaleansvar. Innovationskoordinatoren er tilknyttet ledelsen og har det overordnede projekt- og innovationsansvar. Medarbejderne er organiseret i 5 selvstyrende grupper på tværs af KøgeBibliotekerne. De 5 grupper, der har hvert sit faglige ansvarsområde, er Læring og Medborgerskab, Kultur, Børn og deres voksne, RUM samt Flow. Organisationen sikrer helhed og effektivisering i KøgeBibliotekernes servicetilbud, faglig kvalitet, øget udvikling og tæt ledelsesopfølgning. Den enkelte borger skal opleve ét KøgeBibliotekerne via den lokale adgang til biblioteket som både kan være fysisk og digital. Mødet med biblioteket skal give mest mulig værdi for den enkelte og for samfundet. PERSONALE Personalegruppe Årsværk 2013 Årsværk 2014 Bibliotekarer/AC incl. ledelse 26,4 26,4 HK inkl. ledelse 15,3 15,1 Andet (fleksjob m.v.) 1,4 1,6 Biblioteksfaglig teknisk service 0,6 0,6 Timelønnede junior og senior 2,7 2,6 Voksenelev 0,8 0,8 I alt 47,2 47,2 Antallet af årsværk er opgjort ved udgangen af året og omfatter ikke projektfinansieret supplerende ansættelse. I 2015 reduceres med 3,5 årsværk som følge af budgetbesparelsen for 2015 og frem. 5

6 SYGEFRAVÆR Årligt sygefravær % Procent 3,4 3,1 4,0 2,8 4,7 Sygefraværet er steget i Udsving er især påvirket af langtidssygdom, som ikke er trivselsrelateret. ØKONOMI Budget i kr (forventet) Løn Administration Aktiviteter Drift Indtægter I alt Det anførte 2014-budget er ekskl.: Budgetoverførsel fra Diverse projektstøtte Mellemkommunal betaling* *KøgeBibliotekerne har de senere år modtaget mellemkommunal betaling fra Stevns Ko m- mune baseret på indbyrdes forholdstal mellem borgernes direkte lån hos nabokommunens biblioteker. Budgettet for 2015 er reduceret i forhold til beslutningen om lukning af Ølby Bibliotek budgettet skal suppleres med budgetoverførsel fra 2014 på godt kr. Overførslen er knyttet til projektbevilling vedr. projekt, som videreføres i ANDET Nøgletal for benyttelsen af KøgeBibliotekerne Besøgende Fysiske udlån inklusiv fornyelser Aktive lånere (som aktivt har benyttet lånerkort det seneste år) Besøg på Antal åbningstimer pr. uge i alt Brugertilfredshed via Bibliometer-brugerundersøgelsen. Brugere, som erklærer sig enige eller meget enige i, at de alt i alt er tilfreds med biblioteket : Samlet score (på en skala fra -10 til +10) i brugerundersøgelsen Bibliometer: Elektroniske udlån af e-bøger, netlydbøger, spil og film. Hertil kommer downloads af artikler fra diverse netmedier statistik på benyttelsen heraf foreligger ikke p.t. 96,0% 5,7 Ikke opgjort i ,6% 6, Besøgstallet på hjemmesiden skal som sidste år suppleres med et stigende antal besøg via biblioteksapp en, som p.t. ikke kan tælles. I 2014 gælder dette dog kun frem til august, hvor ny hjemmeside trådte i kraft. 2 Her er kun anført betjent folkebiblioteksrettet åbningstid. 6

7 Ejby Bibliotek og Bjæverskov Bibliotek blev nedlagt pr og indgår ikke i opgørelse for Selvbetjent bibliotek med adgang alle årets dage kl er indført i Herfølge fra og i Borup fra Det samlede antal biblioteksbesøg i 2014 er uendelig tæt på besøgstallet fra 2013, med en stigning på 2 besøg. Udlånet af fysiske materialer incl. fornyelser stort set uændret fra 2013 til 2014 med et fald på 0,4%. Benyttelsen af digitale materialer download af artikler og anden anvendelse af aviser, opslagsværker m.v. opgøres i en national statistik, som først foreligger senere på året. De enkelte bibliotekers andele af samlet benyttelse 2014 Herfølge Bibliotek Borup Bibliotek Ølby Bibliotek Køge Bibliotek Besøgende Fysiske udlån Tilsvarende andele i ,6% Besøg 26,5 % 20,0% Udlån 18,5 % 17,9% Besøg 9,7 % 17,1% Udlån 14,7 % 22,1% Besøg 21,7 % 17,5% Udlån 20,4 % 41,4% Besøg 42,1 % 45,4% Udlån 46,4 % 100 % 100 % Besøg 100 % Udlån 100 % Andel fysiske materialer ,3% 14,8% 17,8% 52,1% 100 % Stigningen i benyttelsen af Borup Bibliotek, efter ombygning og udvidelsen med selvbetjent bibliotek, betyder, at de øvrige bibliotekers andele af den samlede benyttelse er faldet og mest på Herfølge Bibliotek. Udlånene via bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov sker fra Køge Bibliotek og indgår ovenfor i Køge Biblioteks udlån, hvor de i alt udgør 3% af Køge Biblioteks udlån. I 2014 var udlånet via bibliotekspunktet i Bjæverskov og via bibliotekspunktet i Ejby Antallet af fysiske materialer i KøgeBibliotekerne excl. Gymnasiet og arresten er enheder pr Arrangement i Uglen, Herfølge Fællesbibliotek 7

8 8

9 INDSATSOMRÅDER DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Det sunde arbejdsliv For som kommune at løfte velfærdsudfordringen og skabe værdi for borgerne, er ambitionen er at udvikle det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt understøtte en sund livsstil. I KøgeBibliotekerne gøres dette via fokus på Social kapital dvs. oplevelsen af tillid, retfærdighed og evne til at samarbejde om kerneopgaven. Fokus på fastholdelse af høj trivsel og generelt lavt sygefravær. Åbenhed og klarhed fra ledelsens side via fokus på why og dialog, som redskaber til at give mening og indsigt. Synlig ledelse også med jævnlig tilstedeværelse på alle lokationer. Øget medinddragelse i biblioteksudviklingen. Øget feedback medarbejdere imellem og ledelse-medarbejdere imellem. Styrket samarbejdsrelation indenfor de selvstyrende grupper i organisationen. Bred ansvarstagning gennem selvledelse, medledelse og medlevelse Trivselsmålingen i 2014 viste relativt høj trivsel og positiv lederfeedback. Næste målinger finder først sted i Brugerundersøgelser For som kommune at løfte velfærdsudfordringen og skabe værdi for borgerne, er det centralt at opsøge viden om, hvordan brugerne ser på og oplever kontakten med os. I KøgeBibliotekerne gøres dette systematisk via brugerundersøgelsen Bibliometer. Der følges systematisk op på effekt og resultater både i forhold til kerneopgaven og i forhold til indsatsområder og projekter. Bibliometer gennemføres årligt i april og måler den brugeroplevede værdi i forhold til bibliotekslovens overordnede formål om fremme af uddannelse, oplysning og kulturel aktivitet. Der arbejdes fra år til år med prioritering af ønsket effekt og opfølgning herpå. Erfaringer videreformidles på Kjukken og på et kulturledermøde Ved Bibliometer-måling i 2014 gik KøgeBibliotekernes samlede Bibliometer-score markant frem. Det vil være en udfordring at fastholde dette niveau efter lukning af Ølby Bibliotek. De prioriterede dimensioner, som målrettet forventes styrket ved målingen i 2015 er Service, Biblioteksrum, Personlig værdi, Brugerinvolvering og Inspiration. 9

10 POLITISKE INDSATSOMRÅDER Lukning af Ølby Bibliotek Ølby Bibliotek lukker som led i Køge Kommunes budget for Beslutningen gennemføres med udgangen af januar Fastholdelse af eksisterende biblioteksbrugere. Logistisk koordinering og overførsel af materialer og inventar fra Ølby til kommunens øvrige biblioteker. Afhændelse af resterende materialer og inventar. Rydning af lokaler. Eksisterende og potentielle biblioteksbrugere imødekommes via kommunens øvrige biblioteker. Realisering af eventuelle politisk godkendte kompensationsmuligheder. 1. kvartal 2015 Op til lukningen af Ølby Bibliotek informeres brugere og omverden om muligheder for fremtidig biblioteksbetjening i KøgeBibliotekerne. Plan for afhændelse og rydning er på plads. Overflytninger og afledte indretningskonsekvenser planlægges. Biblioteket arbejder generelt med optimering og nytænkning af det samlede bibliotekstilbud herunder også tilbud til borgere, der ikke har et bibliotek i nærområdet. Dette arbejde indgår under indsatsområdet Bibliotek i forandring. Adskillelse af Uglen, Herfølge Fællesbibliotek Uglen, Herfølge Fællesbibliotek ophører som integreret folkeog skolebibliotek med udgangen af juni Beslutning herom er truffet i Kultur- og idrætsudvalget og i Skoleudvalget i november Bidrag til Kulturstrategi KøgeBibliotekerne driver den traditionelle skolebiblioteksopgave for Herfølge Skole i 1. halvår af De gode erfaringer fra samarbejdet i Uglen videreføres. April 2015 vurderes fremtidig samarbejdsflade mellem Herfølge Bibliotek og Herfølge Skole. Bodeling gennemføres juni Herefter justeres indretning og aktivitetsniveau på Herfølge Bibliotek med sigte på fritidsbrugere. Den betjente åbningstid på Herfølge Bibliotek revurderes efter høring hos brugere og interessenter mhp. evt. ændringsforslag til politisk beslutning. 1. halvår af 2015 Herfølge Bibliotek videreføres i Uglens nuværende (og bibliotekets oprindelige) rammer. KøgeBibliotekerne og Herfølge Skole har afklaret tids- og handleplan for bodeling og samarbejde frem til sommer Navnet Uglen videreføres lokalt. Fra at have været benævnelse på det integrerede bibliotek, er det blevet et stednavn med betydning for lokale brugere. Kultur- og idrætsudvalget vil formulere en strategi på kulturområdet i KøgeBibliotekerne vil bidrage aktivt til proces og gennemførelse samt med indhold i det omfang, som måtte matche den endelige plan for strategiudformningen. Strategi for udfoldelse af biblioteksopgaven ses som forventningsafstemning mellem Kultur- og idrætsudvalget og KøgeBibliotekerne. Mulige delmål: Bidrag til overordnet kulturstrategi Bidrag til evt. underliggende biblioteksstrategi 2015 Aktører i processen forventes ud over forvaltning og politikere at blive bred: foreninger, borgere mhp. det selvorganiserede kulturliv, brugere af kulturinstitutioner samt kulturinstitutionerne såvel ledere som medarbejdere. KøgeBibliotekerne har med knap årlige besøg en væsentlig position i en kommende strategi. 10

11 EGNE INDSATSOMRÅDER Digitalisering Selvhjulpne borgere. Gennem undervisning og kampagner nedbringes antallet af borgere, som har behov for personlig ekspedition i kontakten mellem det offentlige og borgerne. Med hjælp til selvhjælp rettet dels mod frontmedarbejdere og dels mod borgere styrkes borgernes digitale parathed. Udbredelse af selvbetjening.nu til flere af Rådhusets forvaltningers frontpersonale. Udbredelse af digitale ambassadører blandt kommunalt ansatte og nøglepersoner især i belastede boligområder. Øget borgertilfredshed i forhold til at få hjælp og vejledning i forbindelse med digitaliseringen. Vurdering af, hvordan undervisningskorpsets kompetencer kan bringes i spil efter afslutning af Som ringe i vandet. 2. halvår af 2014 og 1. halvår af 2015 Projektet Som ringe i vandet er støttet af Køge Kommunes Digitaliseringspulje og Velfærdsinvesteringspulje. Det videreføres ifølge projektplan og midtvejsevaluering med undervisningskorps i samarbejde mellem biblioteket og borgerservice. KøgeBibliotekerne fortsætter i eget regi med afholdelse af it-kurser i det kommende år. Herunder workshop i Digital Post. Desuden arbejdes der på at fortsætte indsatsen i boligområderne, hvor særlig hjælp til Digital Post kan tænkes ind. Biblioteket indgår i Køge Kommunes digitaliseringsplangruppe og styregruppe. Skolesamarbejde Generelt for indsatsområdet. KøgeBibliotekerne bidrager til skolereformens mål om udfordre alle elever, så deres faglighed styrkes gennem understøttende undervisning i mødet med kultur, erhverv osv. Kvalificering af bibliotekets bidrag i forhold til folkeskolen. Kompetenceudvikling mhp. at skabe øget værdi for elevernes læring. Styrke understøttelsen af førskolebørns læringsparathed især gennem tilbud til forældrene. Udvikling af den faglige rolle som bibliotekar i samarbejdsfladen til børn, elever, lærere og forældre. Gennemførelse og resultatopnåelse på nedenstående projekter i tilknytning til indsatsområdet og 2016 Gennem pilotprojekter i 2014 har biblioteket høstet erfaringer og samarbejdsrelationer til videreførelse af indsatser under Åben Skole. Der samarbejdes tæt mellem KøgeBibliotekerne og pædagogisk konsulent vedr. kommunens Pædagogiske Læringscentre. Projekt Kulturtjeneste Køge Kulturtjenesten i Køge skal bidrage til, at de mange lokale kulturelle ressourcer bringes bedre i spil og samspil med dagtilbud og skoler, så kulturelle læringsforløb bliver en naturlig del af børns liv i dagtilbud og skole. Projekt ABC café - et brobygningsprojekt i forhold til indskoling. Projektet kobler biblioteket og dagtilbudsområdet og rettet mod Køge Nord. Målet er at udfordre den traditionelle måde at tænke samarbejde mellem børnehave, skole og kulturinstitution og derigen- Målet er at skabe gode relationer mellem kulturaktører og skole/dagtilbud og dermed en fælles platform for samarbejde. Etablering af koncept for Kulturtjeneste Køge, som kan sikre en struktureret indsats ved at understøtte samarbejde mellem skole/dagtilbud og kulturaktører på forskellige niveauer. At teste og udvikle et tilbud til børn der er i overgangen mellem børnehave og skole. Etablering af tilbud, hvor barnet møder og skal arbejde med synergien mellem kultur og læring. Projektet skal udvikle, teste samt gennemføre forløb ABC Caféer - for skoleparate børn knyttet til 2. halvår af 2015 samt halvår af 2015 samt 2016 Ansøgning fremsendt medio januar 2015 til Kulturstyrelsens pulje for Kulturtjenester. Svar afventes. Ansøgningen er sendt i samarbejde mellem Køge Kommunes kulturafdeling, skoleafdeling og dagtilbudsafdeling samt en række skoler, børnehaver og kulturinstitutioner: Biblioteket, Musikskolen, KØS og Billedskolen. Alle børnehaver og skoler i Køge Nord indgår ligesom Billedskolen er part i projektet. Projektet indgår som pilotprojekt i relation til ansøgningen Kulturtjeneste Køge, hvor svar afventes. 11

12 nem at opnå større synergi mellem parternes faglige viden og didaktiske erfaringer. skolerne Asgård og Kirstinedal. Samarbejde i relation til Projekt PalleNext børnebibliotekernes fælles mobilsite til tweens Projektet indebærer en omlægning af sitet Palles Gavebod til responsivt design, der fungerer på alle platforme. Med omlægningen forbedres brugernes interaktionsmuligheder og med visuel søgning tilbydes adgang til alle materialer. Pilotprojekt Pengene og dig rettet mod børn i udskolingen. Sydbank, Køgebibliotekerne og Sct. Nicolai skole gennemfører pilotprojekt mhp. formidling af økonomisk sans og samfundsmæssig forståelse i relation til digitalisering i det offentlige. KøgeBibliotekerne indgår i den del af udviklingen af PalleNext, som vedrører udarbejdelsen af en visuelt orienteret søgegrænseflade til tweens, som er brugere af Palles Gavebod. Specifikt i de dele af udviklingen, der vedrører konceptudvikling, design af grænseflade og brugertest af grænsefladen. Hensigten er at styrke børns selvstændighed og handlekraft ved at tilbyde de årige intuitiv informationssøgning i øjenhøjde. Værdi og effekt for eleverne og skolen. Evaluering mhp. vurdering af koncept for udbredelse af tilbud til flere skoler KøgeBibliotekerne indgår i et delprojekt mhp. børns informationskompetence, i det overordnede projekt Palle Next børnebibliotekernes fælles mobilsite til tweens, som er støttet af DDB-udviklingspuljen. Tweens er dem, der hverken er børn eller teenagere. De er betweenagers oftest kaldet tweens. Samarbejdsparterne er Roskilde Centralbibliotek og konsortiet Palles Gavebod. 1. halvår 2015 Pengene og dig afvikles som temadag for 9. klasse i april Der arbejdes med introduktion og forståelse af følgende temaer for de unge: Digital selvbetjening, herunder NemID, digital post Skat, herunder frikort, feriepenge Hverdagsøkonomi, herunder bank, budget Forbrug, herunder Oplæg om E-handel Under alle temaer arbejdes der med gruppearbejde, cases og opgaveløsning. Studiemiljø Generelt for indsatsområdet. Bidrag til øget og bedre gennemførelse på ungdomsuddannelserne. Understøttelse af læring handler om formidling af informationskompetence, relevante materialer og læringsfremmende relationer i forhold til studerende, lærere og vejledere. Læselyst Øget formidling af digitale ressourcer Øget fokus på at give rum og rammer og imødekommende faglig vejledning til elever og studerende. Netværk til lokale uddannelsesinstitutioner og deres biblioteker. Bibliotekets samlede tilbud rettet mod studerende revurderes og optimeres Biblioteket bidrager med en vejlederfunktion og med rammer for selvorganiseret eller gruppevis at kunne arbejde med sit studie. Studiemiljø er dermed en kompleks størrelse, som også skal tænkes ud af biblioteket til den studerende der sidder hjemme ved PC en eller befinder sig på sit uddannelsessted. Videreførelse er erfaringer med etablering af mere attraktive rammer for studiemiljø især på Køge Bibliotek. Generelt for indsatsområdet. Målrettet udbredelse af læselyst til børn og voksne. Understøttelsen af det nationale indsatsområde Danmark Læser. Fortsat indsats med Børnenes Bedste Bøger i samarbejde med dagtilbudsområdet samt Kighulsarrangementer rettet mod institutionerne. Formidling af den god oplæsning til forældre. Fortsat indsats med Sommerbogen og tilsvarende læsestimule Undersøgelser viser, at børn der får læst højt som små udvikler en større indlæringsparathed. Undersøgelser viser også at voksne udvikler større grad af empati for sine medmennesker gennem læsning af skønlitteratur, hvor man lever med i hovedpersonernes glæder og sorger. Primo 2015 er bibliotekernes e-bogstilbud 12

13 rende tiltag rettet mod børn. styrket med flere forlag tilknyttet til ereolen. Udvidelse og markedsføring af tilbud til brugerdrevne læsekredse. KøgeBibliotekerne er en af parterne bag litteraturformidlingstilbuddet Bog-Bidder. Formidling af læseinspirerende indhold på forskellige platforme. Facilitering af etablering af brugerdrevne læsekredse. Gennemførelse og resultatopnåelse på nedenstående projekter i tilknytning til indsatsområdet. Projekt Læsestøtte. Formålet er at udbrede skønlitteratur og dens potentielt helbredende kvaliteter i indvirkningen på patienterne og læsestøtternes arbejde med disse. Facilitering af læsestøttegruppen mhp. at gøre dem selvhjulpne til fremtidig indsats i forhold til patienter m.v. efter projektets afslutning. Spredning til andre byer via læsestøtternes organisatoriske fællesskaber og første kvartal af 2016 Projektet er støttet af Kulturministeriets pulje Danmark Læser. Samarbejdet er knyttet til Køge Sygehus og gennemføres i samarbejde med sygehusets frivillighedskoordinator og læsestøtter. Mødestedet Udvikling af bibliotek som mødested mhp. fællesskaber, diversitet og debat primært rettet mod voksne. Bibliotek i forandring Eksempler på delmål: Iscenesættelse af imødekommende rammer for skiftende borgersegmenter. Understøttelse af værdifulde møder mellem brugerne. Imødekommelse af ensomhedsudfordringen i samfundet. Det oplysende mødested - eksperimentering med personlig og/eller aktuel samfundsnødvendig formidling. Biblioteket som ramme for sammenhængskraft i lokalsamfundet. Videreudvikling af debatarrangements-koncepter. Understøttelse af DR s ensomhedstema. 2. halvår 2015 Indsatsområdet er baseret på erfaring fra projektet Rum efter behov og værtskab. Samt på erfaringer fra Videns-café og Tænkepauser m.v. Erfaring fra EU-projektet Crosswise learning som KøgeBibliotekerne sammen med Center fra dansk og integration. Køge Kommune udgør den danske partner i projektet, der udløber i Generelt for indsatsområdet. Biblioteket er i løbende forandring på flere områder samtidigt. Indenfor gældende mål og rammestyring udvikles biblioteket for at matche omverdenens forandringer og brugernes behov. Den faglige udvikling af biblioteket sker med vedholdende fokus på effekt og resultater. De brugerrettede tiltag skal styrke borgernes oplevelse af biblioteket, som et sted hvor man føler sig imødekommet og velkommen inddrage borgernes ressourcer i at skabe flere tilbud til øvrige brugere Strategiudviklingen skal kvalificere og opdatere bibliotekstilbuddet mhp. øget brugerværdi. Intern kompetenceudvikling styrker og vedligeholder ledelses Nationalt har der i flere år været stort fokus på Fremtidens Bibliotek. Tidens udfordringer og løbende udvikling vil aldrig give et entydigt svar på det optimale Fremtidens Bibliotek. Dels er tidsperspektivet uklar t og dels vil enhver kommunes biblioteksvæsen være betinget af lokale vilkår, behov, muligheder samt øvrige lærings-, dannelses- og kulturtilbud. Gennem netværk og samarbejder er Køge- Bibliotekerne opdateret på nationale og internationale megatrends og tendenser, som påvirker den lokale biblioteksudvikling gennem indsigt og udsyn, samtidig med at 13

14 Brugerrettede tiltag tjener til at skabe positive relationer til brugerne samt engagere dem, der måtte ønske at bidrage til at supplere det eksisterende bibliotekstilbud til glæde for andre borgerne. og personaleressourcer mhp. at synliggøre og kommunikere bibliotekstilbuddet til kommunens borgere. Gennemførelse og resultatopnåelse på nedenstående delindsatser i tilknytning til indsatsområdet: 1. Værtskab afrunding af projekt. Mhp. at bibliotekets brugere altid føler sig velkommen og udfordret. Det overordnede mål består af 3 spor: Serviceudvikling. Den måde brugerne mødes på. Kompetenceudvikling. Udvikling af personalets personlige og faglige kompetencer i mødet med brugerne. Rum for værtskab. Fysiske og indretningsmæssige konsekvenser. 2. Frivillighed i KøgeBibliotekerne. Realisering og gennemførelse af Frivillighedsstrategi gennem tilknytning af flere frivillige knyttet til forskellige områder af bibliotekstilbuddet og 1. halvår af brugernes behov og holdninger inddrages. 1. Projektet er p.t. i gennemførelsesfasen, hvor forskellige tiltag testes mhp. aflæse brugernes respons i forhold til at arbejde videre med det, der virker. Projektet understøttes af konsulentbistand fra Meng og co., som også har arbejdet med detailhandel og andre offentlige og private virksomheder. 2. I 2014 er udformet frivillighedstrategi. Dels mhp. at etablere samarbejdsrelationer og dermed ejerskab hos interesserede borgere og dels mhp. at inddrage frivillige i at supplere bibliotekets tilbud., til gavn for bibliotekets øvrige brugere. Strategiudvikling i forhold til bibliotekets håndtering af tidens og organisationens dilemmaer. Prioriteringer mhp. at skabe mest mulig værdi for brugerne. 1. Strategi for decentraliseret service til brugerne i Køge Nord og i kommunen som helhed, hvor der ikke er et bibliotek i nærheden. 2. Strategi for biblioteket i digitaliseringen mhp. roller, medier og platforme. 1. halvår halvår 2015 For 1., 2., og 3.: Tværgående arbejdsgruppe etableres i biblioteket til kvalificering af strategiudviklingen. Brugerinddragelse sker via inddragelse af Bibliometer. 3. Strategi for eksponering i biblioteket kobling af kompetencer og ressourcer. 1. halvår Afrunding af projektet Rum efter behov. Projektet afdækker metoder for at skabe meningsfulde møder mellem brugerne. 5. Samarbejde i relation til projekt Kulturkarburator mhp. forsøg med makerspaces i bibliotekerne og 1. halvår Projektet er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje. 5. Projektet er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje. Projektets primære parter er Københavns Kommunes Biblioteker og Orange Innovation og bygger på et støttet formodningsprojekt i 2014, som KøgeBibliotekerne også var parter i. Intern kvalificering og kompetenceudvikling. Bib-dok. Faglig opkvalificering mhp. metodeudvikling og øget fokus på dokumentation af bibliotekets effekt. 1. halvår af medarbejdere deltager i kompetenceudviklingforløb i centralbiblioteksregi mhp. at styrke bibliotekets markedsførings samt opmærksomhed på at fokusere på effekt i bibliotekets udvikling. 14

15 15

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 1 Disposition 1. Analysens formål og bibliotekernes samfundsbidrag 2. Bibliotekets udgiftsniveau

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Program 09.00-09.15 Mogenbrød, kaffe og te 09.15-12.00 Hvad er et biblioteks opgaver og kerneopgaver? - Historisk blik på hvad der har skabt de danske

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Bibliotek. Politik for Herning Kommune

Bibliotek. Politik for Herning Kommune Bibliotek Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Bibliotekspolitik - vision 7 1 - Styrke borgernes mulighed for læring 9 2 - Understøtte borgernes

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 1 Disposition 1. Analysens formål og bibliotekernes samfundsbidrag 2. Bibliotekets udgiftsniveau

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Meget mere end bøger Svendborg Bibliotek er en af Fyns mest besøgte kulturinstitutioner med mere

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET ÅRSBERETNING 2014 2 ÅRSBERETNING 2014 ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET I 2014 har næsten 600.000 mennesker besøgt Randers Bibliotek, men vi bestræber os på at få endnu flere borgere til at bruge biblioteket

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Åbne biblioteker i Aalborg

Åbne biblioteker i Aalborg Åbne biblioteker i Aalborg Bodil Have bibliotekschef Aalborg Bibliotekerne 1 hovedbibliotek 13 by- og lokalbiblioteker 3 bogbusser 155 medarbejdere 110 mio. kr. (95 mio. kr.) 1,7 mio. udlån 1,8 mio. besøgende

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

BIBLIOTEK+ At skabe et integreret bibliotek i Næstved Kommune. v/ Lars Larsen, områdeleder, NæstvedBibliotekerne

BIBLIOTEK+ At skabe et integreret bibliotek i Næstved Kommune. v/ Lars Larsen, områdeleder, NæstvedBibliotekerne BIBLIOTEK+ At skabe et integreret bibliotek i Næstved Kommune v/ Lars Larsen, områdeleder, NæstvedBibliotekerne Korskilde Biblioteks åbningsreception, 13.8.2012 Foto: Jesper Salicath Mortensen Sammenfatning:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

- det er så myndigt af følges ad

- det er så myndigt af følges ad Borgerservicesamarbejdet - det er så myndigt af følges ad Mandag d. 7. april Skanderborg Mikkel Hartvig Haaning - Områdeleder - Lokalbiblioteker Historik - når vi flytter sammen 2006 > Borgerservice og

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsaftale 2014-15

Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsaftale 2014-15 Virksomhedsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Virksomheden og ressourcer... 3 Udviklingstendenser... 3 Udviklingsmål... 3 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR HILLERØD BIBLIOTEKERNE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR HILLERØD BIBLIOTEKERNE VIRKSOMHEDSPLAN FOR HILLERØD BIBLIOTEKERNE 2015 1 Forord 2014 var præget af arbejdet med Hillerød Læser. Det er længe siden biblioteket har gennemført et så stort projekt, hvor så mange medarbejdere har

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Budget 2013 Faktaboks 2013

Budget 2013 Faktaboks 2013 Randers Bibliotek er åbent og digitalt vidensskabende og fællesskabende. Sådan hedder det i aftalen med Randers Byråd for 2013-2014, og ligeså i den gældende bibliotekspolitik. Overskrifterne skal ses

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere