BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015"

Transkript

1 BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S 1. maj

2 1. DEFINITIONER EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE FORHOLD OMKRING STIKLEDNINGER OPLYSNINGER OM FORURENING GASKVALITET MÅLERE AFLÆSNING AF MÅLERE VED BETALING EFTER FORBRUG PRISER OG GEBYRER BETALINGSBETINGELSER GENOPRETNING AF GASLEVERING EFTERREGULERING AF BETALING ACONTOBETALING FAST PRIS TILMELDING, OPSIGELSE, EJERSKIFTE OG FRAFLYTNING ANSVAR IKRAFTTRÆDEN

3 Levering af gas fra HOFOR sker efter disse bestemmelser medmindre der er indgået en skriftlig aftale mellem HOFOR og kunden, der fastsætter andre vilkår. Kunden og HOFOR er underkastet de aktuelle love, bekendtgørelser m.v. som gælder for gasforsyningsområdet. Det gælder f.eks. lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og det tilhørende Gasreglement. HOFOR er organiseret i en række aktieselskaber. HOFOR Bygas P/S (CVR nr ) ejer gasforsyningen, mens drift, vedligehold, kundeservice m.v. varetages af HOFOR A/S (CVR nr ) på HOFOR s adresse Ørestads Boulevard 35, 2300 København S. Tlf Henvendelser om kundeforhold og driftsforstyrrelser kan rettes hertil. Se også Oplysninger om priser på gas, tilslutning, stikabonnement m.v. kan ses på eller fås ved henvendelse til HOFOR. Klagemuligheder Ankenævnet på Energiområdet er energibranchens forbrugerklagenævn. Nævnet behandler spørgsmål om aftaleret, køberet og spørgsmål om tilbagebetaling mv. Kunden kan klage til nævnet, hvis der opstår uenighed om kundeforholdet. Energitilsynet tager stilling til, om HOFOR s priser og betingelser for levering af gas er rimelige. Kunden kan indbringe spørgsmål om priser og leveringsvilkår for tilsynet. Klager over offentlige myndigheders afgørelser og fortolkning af love og regler samt klager over Energitilsynets afgørelser behandles af Energiklagenævnet. Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet deler adresse på Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Sikkerhedsstyrelsen (adresse: Nørregade 63, 6700 Esbjerg) behandler spørgsmål om HOFOR s tekniske anvisninger vedrørende bygas. I leveringsbetemmelserne bruges en række specielle ord og betegnelser. De vigtigste forklares i 1. Definitioner. 3

4 1. DEFINITIONER Apparat: Komfur, ovn, kogeapparat, kedel, pejs, grill mv. Bygas: Bygas (i det følgende blot gas) er en ledningsført brændbar gas. Ligesom naturgas og flaskegas anvendes bygas til madlavning, opvarmning og industri. Kunden: En person, selskab, forening eller virksomhed, der får leveret gas til en ejet, lejet eller fremlejet ejendom eller dele heraf. Distributionsnet: Distributionsnettet omfatter gasledninger i veje, fortove mv. Stikledning: Stikledningen forbinder distributionsnettet med gasinstallationen i den enkelte ejendom. Stikledningen afsluttes normalt med en hovedhane, der er placeret umiddelbart inden for ejendommens ydermur i et lettilgængeligt rum, eller umiddelbart udenfor ejendommens ydermur. Gasinstallation: Gasinstallationen omfatter gasledningerne efter hovedhanen til og med de apparater, der bruger gas. Hovedhane: Ventil som normalt er placeret ved stikindføring umiddelbart indenfor eller udenfor ejendommens ydermur. Afspærringsventil: Ventil som er placeret på gasinstallationen hos den enkelte forbruger. 4

5 2. EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER MV. 2.1 Distributionsnettet HOFOR ejer, etablerer og vedligeholder distributionsnettet. HOFOR bestemmer gasledningernes placering og afgør, om det er muligt at forsyne en ejendom med gas. 2.2 Stikledninger Levering af gas til en ejendom sker via stikledning fra distributionsnettet. HOFOR afgør antal, størrelse, udførelse og placering af stikledninger. 2.3 Stikledninger og hovedhaner etableret efter den 1. september 2007 ejes og vedligeholdes af HOFOR. Ejendommens ejer betaler et bidrag for tilslutning og et årligt stikabonnement. 2.4 Stikledninger og hovedhaner etableret før 1. september 2007 tilhører ejeren af den pågældende ejendom, men vedligeholdes af HOFOR. Ejeren betaler omkostningerne til dette. 2.5 HOFOR kan overtage ejerskab og vedligeholdelse af stikledning og hovedhane etableret før 1. september 2007, hvis ejeren af en ejendom ønsker det. Ejeren skal dog fremover betale stikabonnementet til den aktuelle pris. 2.6 Ønsker ejeren at overdrage stikledning og hovedhane til HOFOR, sker det uden kompensation og ved en skriftlig aftale, som HOFOR fremsender på ejerens begæring. 2.7 Hvis en stikledning, der er etableret før 1. september 2007, i forbindelse med renovering må erstattes med en helt ny stikledning, betragtes den stadig som etableret før 1. september 2007 og tilhører fortsat ejeren af ejendommen. 2.8 Uanset hvem der ejer en stikledning, har HOFOR ret til at bestemme, i hvilket omfang den skal vedligeholdes. 2.9 Gasinstallationer Gasinstallationer i en ejendom tilhører ejendommen og vedligeholdes af ejendommens ejer, jf. dog pkt I nogle ejendomme ejes og vedligeholdes apparaterne af lejeren. 5

6 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE 3.1 Der indlægges én stikledning pr. matrikel. Tilslutning af stikledning på distributionsnettet må kun udføres af HOFOR s personale eller af personer, der er bemyndiget hertil. 3.2 HOFOR har ret til at forsyne flere kunder fra én stikledning. Hvis en stikledning skal forsyne ejendomme på andre matrikler, kan HOFOR kræve, at dens placering sikres ved tinglyst deklaration. 3.3 Den nærmere fordeling af ejendomsretten og vedligeholdelsesomkostninger for fælles stikledninger, som er etableret før 1. september 2007 og som dermed ejes af ejendommenes ejere, er HOFOR uvedkommende. 3.4 Er den, der ønsker en stikledning til en ejendom, ikke selv ejer af ejendommen, kræver HOFOR ejerens skriftlige tilladelse, inden arbejdet påbegyndes. Tilslutningsbidrag og stikabonnement opkræves hos ejendommens ejer. 6

7 4. FORHOLD OMKRING STIKLEDNINGER 4.1 Placering HOFOR kan kræve placeringen af en stikledning ændret, hvis det er nødvendigt af forsyningsmæssige forhold. Omkostningerne hertil betales af HOFOR, uanset hvem der ejer stikledningen. 4.2 Hvis ejendommens ejer ønsker en stikledning flyttet, skal HOFOR først give tilladelse til flytningen, der udføres for ejendommens regning, uanset hvem der ejer stikledningen. Tilslutning af stikleding til distributionsnettet må kun udføres af HOFOR s personale eller personer, der er bemyndiget hertil. 4.3 Stikindføring og hovedhane må ikke være placeret i et rum, der bebos. Ejeren skal gratis stille plads til rådighed, så det er muligt at indføre stikledning og opsætte hovedhane. Det skal også være muligt at vedligeholde begge dele senere. 4.4 Det er nødvendigt, at HOFOR s personale altid kan komme til gasinstallation, stikledningsindføring og hovedhanen og arbejde uden hindringer. 4.5 Gravearbejder Hvis kunden vil grave ved stikledningen på egen grund, må arbejdet ikke begyndes, før der er indhentet ledningsoplysninger hos HOFOR. 4.6 Opstår der skader på stikledningen og/eller følgeskader i forbindelse med kundens gravearbejder m.v., er kunden ansvarlig for disse efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 4.7 Af sikkerhedshensyn må der ikke graves jord af terrænet over en stikledning, så jorddækningen formindskes. Der må ikke rammes pæle ned i jorden i nærmere afstand end 1,0 m fra ledningen. 4.8 Beplantning m.v. Beplantning af havearealer og belægning af færdselsarealer over stikledningen skal ske, så der er nem adgang til undersøgelse og reparation af stikledningen. Bygninger (fx udhuse og cykelskure) må ikke opføres på arealet over ledningen uden HOFOR s tilladelse. Tilladelsen kan betinges af, at stikledningen omlægges for kundens regning, og at omkostninger for HOFOR til tilsyn mv. betales af kunden. 4.9 Generelle forpligtelser for kunden Der skal være tilsluttet et lovligt apparat til gasinstallationen. Er dette ikke tilfældet, kan HOFOR nedtage gasmåler/afspærringsventil på kundens regning. 7

8 4.10 Den, der ejer og/eller bruger en gasinstallation, er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse. Opdages fejl og mangler, herunder gaslugt, skal dette omgående meldes til HOFOR eller en autoriseret VVS-installatør Konstateres fejl og mangler, anviser HOFOR, hvordan de skal udbedres. Sker det ikke hurtigst muligt, er HOFOR berettiget til at afbryde gasforsyningen, hvilket sker for kundens regning Etablering, ændring, demontering af og tilslutning til gasinstallationer skal foretages af en autoriseret VVS-installatør Installatøren skal sende anmeldelse til HOFOR om, hvornår arbejdet med installationen indledes og afsluttes. Herefter syner og godkender HOFOR installationen i henhold til Gasreglementet HOFOR er ikke ansvarlig for arbejde udført af VVS-installatører og deres medarbejdere. HOFOR kan opkræve gebyr for ekstraordinære syn af installationer med fejl hos den ansvarlige VVS-installatør Kun nye apparater med CE-mærkning kan umiddelbart tilsluttes gasinstallationen. Brugt udstyr må kun tilsluttes, når HOFOR har givet tilladelse til det Aftræksrør, ventilationskanaler, friskluftsåbninger og lignende må ikke lukkes eller tilstoppes. Hvis der foretages væsentlige om- eller tilbygninger i nærheden af disse, skal der først indhentes godkendelse hos HOFOR HOFOR skal have adgang til gasinstallationer for nødvendige eftersyn, afprøvning, aflæsning og afbrydelse. Ekstraordinære omkostninger forbundet med at få adgang betales af kunden Kunden kan ikke kræve HOFOR s stikledninger fjernet, selvom kunden ikke længere anvender gas. 8

9 5. OPLYSNINGER OM FORURENING 5.1 Ved ejeren af en ejendom, at der er forurening eller har været virksomhed eller aktiviteter, der kan have givet anledning til forurening eller fare herfor på ejendommen, skal denne straks orientere HOFOR. 5.2 Er der forurening på en ejendom, gælder særlige vilkår i forholdet mellem kunden og HOFOR. Kunderne får oplysning om disse vilkår når de giver oplysning om forurening jf. pkt Vilkårene kan i øvrigt rekvireres hos HOFOR. 9

10 6. GASKVALITET 6.1 HOFOR bestræber sig på at levere gas med ensartet brændværdi og vægtfylde efter kravene i Gasreglementet. 6.2 HOFOR forbeholder sig ret til at ændre gaskvaliteten med et rimeligt varsel. Eventuel udskiftning af gasforbrugende apparater i den forbindelse er HOFOR uvedkommende. 6.3 Nødvendige afbrydelser af gaslevering kan ske uden forudgående varsel. 10

11 7. MÅLERE 7.1 HOFOR ejer, vedligeholder og kontrollerer gasmålere. Hvilken type målere, der skal benyttes, afgør HOFOR. Det gælder også antallet og målernes placering. 7.2 Opsætning af måler kan undlades, hvis ejendommens ejer har fået tilladelse til ikke at opsætte måler i de enkelte boliger. Tilladelsen gives af kommunen. I den enkelte bolig monteres en afspærringsventil, som udleveres, registreres og ejes af HOFOR. 7.3 HOFOR har ret til at opsætte kontrolmåler i en ejendom med gasforsyning. Ejendommen skal stille et egnet areal eller rum til rådighed for måleren. Der kan ikke kræves betaling for dette. 7.4 HOFOR har til enhver tid ret til, mod behørig legitimation, at foretage kontrolaflæsning, reparation og udskiftning af måleren. 7.5 Flytning af måler Kunden må ikke lade målere flytte eller nedtage uden tilladelse fra HOFOR. HOFOR har ret til at kræve en måler flyttet, hvis det er nødvendigt. Hvis forhold hos kunden gør det nødvendigt at flytte en måler, skal kunden betale udgifterne til dette. 7.6 Beskadigelse af måler Bliver en måler beskadiget, er kunden erstatningsansvarlig, såfremt det kan sandsynliggøres at skaden er sket, fordi der er udvist forsømmelse af kunden, af medlemmer af kundens husstand eller af personer, som kunden har givet adgang til ejendommen. 7.7 Hvis kunden har mistanke om, at måleren er beskadiget, står stille eller på anden måde registrerer forkert, har kunden pligt til straks at underrette HOFOR om dette. 7.8 Afprøvning af måler Kunden kan kræve, at HOFOR undersøger måleudstyret. Undersøgelsen sker på et akkrediteret laboratorium. Hvis undersøgelsen viser, at målerens registrering er korrekt, betaler kunden omkostningerne ved undersøgelsen af måleren. 7.9 Registrering af forbruget anses for korrekt, når fejlvisningen ikke er større end +/-5% Overskrider afvigelsen disse grænser, betaler HOFOR omkostningerne i forbindelse med afprøvningen af måleren Viser måleren forkert, fastsætter HOFOR forbruget efter skøn. Skønnet tager udgangspunkt i tidligere års forbrug samt i kundens oplysninger om tilsluttede apparater og forbruget i perioden Plombering Målesystemet er forsynet med plomber, som kun må brydes af HOFOR s personale eller af bemyndigede personer. 11

12 7.13 Kunden bør kontrollere målesystemets plomber for brud, især ved tilflytning eller anden overtagelse af eksisterende leveringsforhold. Brud på plomber skal straks meddeles HOFOR. 12

13 8. AFLÆSNING AF MÅLER VED BETALING EFTER FORBRUG 8.1 Aflæsning af gasforbruget foretages periodisk. Når HOFOR anmoder om det, skal kunden selv foretage aflæsning af måleren. Det skal ske indenfor det tidsrum, som HOFOR fastsætter. 8.2 Aflæser kunden ikke sin måler og giver HOFOR meddelelse om forbruget, kan HOFOR udskrive en perioderegning, der er baseret på et beregnet forbrug. Af regningen vil det fremgå, at den er baseret på beregnet forbrug. 8.3 Aflæser kunden ikke sin måler, kan HOFOR sende kunden en påmindelse om, at måleren skal aflæses. Kunden vil blive pålagt et gebyr for påmindelsen. Hvis HOFOR stadig ikke modtager oplysningerne fra kunden, kan HOFOR med et rimeligt varsel kontrolaflæse kundens måler. Kunden betaler et gebyr herfor. Hvis HOFOR ikke kan få adgang til en kontrolaflæsning, kan fogedens hjælp rekvireres. Udgiften hertil betales af kunden. 8.4 Kunden kan mod betaling få HOFOR til at aflæse måleren. 8.5 HOFOR kan fjernaflæse målere og betaler selv anlægsudgifter forbundet hermed. 13

14 9. PRISER OG GEBYRER 9.1 Priser og gebyrer fremgår af det til enhver tid gældende prisblad. Kunden har pligt til at give HOFOR alle nødvendige oplysninger af betydning for fastsættelsen af prisen. Det gælder også ændringer, som har betydning for beregningsgrundlaget, eller som kan medføre overflytning til anden pris. 14

15 10. BETALINGSBETINGELSER 10.1 Regninger fra HOFOR skal betales inden for den frist, der fremgår af regningen. Sker betalingen ikke til tiden, sender HOFOR en ny opkrævning med tillæg af gebyr og morarenter. Den nye betalingsfrist er på 8 dage Betales heller ikke indenfor denne frist, får kunden en ny opkrævning med tillæg af endnu et gebyr og morarenter. Desuden varsles kunden om at sagen herefter vil overgå til inkasso, hvilket medfører yderligere omkostninger for kunden Betaler kunden stadig ikke, fremsender HOFOR et varsel om, at gasforsyningen afbrydes på et nærmere angivet tidspunkt. Regningen tillægges endnu et gebyr. HOFOR har herpå ret til at indberette kunden til et kreditoplysningsbureau Betaler kunden stadig ikke, og er der ikke truffet aftale om en afvikling af restancen, eller stillet sikkerhed for fremtidig betaling, vil HOFOR på det varslede tidspunkt afbryde forsyningen. Kunden skal betale et gebyr for dette. HOFOR kan rekvirere fogedens hjælp, hvis det er nødvendigt. Det betyder yderligere udgifter for kunden Kunden kan normalt aftale en betalingsordning med HOFOR. Det kræver, at det skyldige beløb skal være betalt inden 3 måneder, og at evt. nye regninger betales til tiden. En betalingsordning kan ikke aftales, hvis rykkerskrivelser skyldes, at en allerede aftalt betalingsordning ikke overholdes. HOFOR kræver både renter og gebyr for en betalingsordning Hvis kunden har forfaldne regninger, der ikke er betalt og gentagne gange overskrider betalingsfrister kan HOFOR forlange, at kunden stiller sikkerhed for fremtidige betalinger. HOFOR foretager en individuel vurdering af kundens betalingsforhold inden det besluttes, om der skal stilles krav om sikkerhed. Krav om sikkerhed varsles skriftligt inden det stilles, typisk i forbindelse med rykker for betaling. Stiller kunden ikke den krævede sikkerhed, kan HOFOR med rimeligt varsel afbryde forsyningen. Det kan evt. ske med assistance af fogeden. HOFOR opkræver et gebyr for dette HOFOR er ikke ansvarlig for evt. følger af en afbrydelse Betales den samlede restance ikke, opgjort efter afbrydelse eller ved et afsluttet kundeforhold, og er der ikke indgået aftale om betalingen efter rykkerskrivelse, overgives fordringen på det skyldige beløb til inddrivelse hos SKAT, som er restanceinddrivelsesmyndighed jf.. 1, stk. 1 og 2 i lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (Inddrivelsesloven). HOFOR kan, hvis forholdene i særlig grad taler derfor, overdrage fordringen til SKAT på et tidligere tidspunkt. HOFOR underretter skriftligt skyldneren om overdragelsen, med mindre det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers bliver væsentligt forringet. 15

16 11. GENOPRETNING AF GASLEVERING 11.1 Gasforsyningen kan genåbnes, når kunden har betalt det skyldige beløb med renter, gebyrer og omkostninger i forbindelse med afbrydelsen og eventuel depositumbetaling er betalt, eller der stilles betryggende sikkerhed for fremtidige betalinger. Genåbning foretages indenfor normal arbejdstid. Der kan forlanges et gebyr for genåbning. Er der tale om betalingsstandsning, konkurs mv., skal der foretages slutafregning, og HOFOR lukker for forsyningen, hvis boet ikke stiller sikkerhed for fremtidig levering. 16

17 12. EFTERREGULERING AF BETALING 12.1 Sker der fejl i afregningen, returnerer HOFOR det beløb, der er betalt for meget. Har kunden betalt for lidt, opkræver HOFOR det manglende beløb. Afregningsfejl kan opstå som følge af målerfejl, manglende eller mangelfuld aflæsning o. lign Efterregulering sker for den periode, hvor der kan påvises fejl. Perioden kan dog ikke blive længere end forældelseslovens gældende frist, og regnes fra det tidspunkt, hvor fejlen konstateres. Hvis fejlen skyldes målerfejl eller teknisk fejl og kunden har været i god tro med hensyn til afregningens rigtighed, sker der alene efterregulering for den periode, hvor fejlen er konstateret i det aktuelle afregningsår og hele det afregningsår, der ligger før. 17

18 13. ACONTOBETALING 13.1 HOFOR har ret til at kræve acontobetaling for det forventede forbrug i aflæsningsperioden Acontobeløbet kan ændres, hvis HOFOR eller kunden skønner, at der vil ske en væsentlig ændring i det årlige gasforbrug. 18

19 14. FAST PRIS 14.1 Privatkunder, som kun anvender gas til kogebrug, kan afregnes forud i henhold til gældende prisblad, uden at gasforbruget måles. Dette forudsætter, at gasmåleren fortsat, og til hver en tid, er monteret i installationen, jf. dog pkt Nye privatkunder, der kun bruger gas til kogebrug, afregnes efter den billigste pris for levering af gas. Kunden kan til enhver tid vælge at overgå til afregning efter anden pris Afregning efter pkt kan ikke ske for kunder med mere end ét tilsluttet apparat. Kunder med 2 eller flere apparater afregnes altid efter målt forbrug Afregning efter pkt sker i henhold til myndighedernes tilladelse. I det tilfælde at tilladelsen inddrages, ændres afregningen tilsvarende. Hverken HOFOR eller kunden kan gøre noget krav gældende overfor hinanden i anledning af ændring af afregningen. Dette gælder uanset årsagen til, at der ikke længere er tilladelse til afregning efter fast pris. 19

20 15. TILMELDING, OPSIGELSE, EJERSKIFTE OG FRAFLYTNING 15.1 Disse leveringsbestemmelser finder anvendelse for alle eksisterende og nye kunder. Som ny kunde betragtes enhver, der ved tilmelding etablerer et kundeforhold til HOFOR, samt enhver, der ved indflytning, lejerskifte, eller ejerskifte, efterfølger en eksisterende kunde i en ejendom eller et lejemål. Som ny kunde betragtes også en ejer af et lejemål, der skifter anvendelse fra udlejet til ikke udlejet. Ved etablering af et nyt kundeforhold skal den nye kunde tilmelde sig HOFOR, således at afregning mv. sker til rette vedkommende Privatkunder der afregnes efter fastpris, hæfter for betaling for levering af gas efter gældende prisblad indtil den dato, hvor leveringsaftalen er opsagt eller HOFOR har modtaget meddelelse om levering til ny kunde. Øvrige kunder hæfter for betaling for levering af gas efter gældende prisblad indtil den dato, hvor leveringsaftalen er opsagt og: - der foreligger en af HOFOR accepteret selvaflæsning, eller - HOFOR har modtaget meddelelse om levering til ny kunde, og måleraflæsning er blevet afleveret til HOFOR, eller - kunden har givet adgang til aflæsning af måleren og HOFOR har foretaget en aflæsning HOFOR kan ved manglende oplysning om tilmelding, afmelding og eller ejerskifte opkræve et administrationsgebyr. HOFOR opkræver gebyr for at foretage aflæsning i forbindelse tilmelding, afmelding og eller ejerskifte Bruges der ikke længere gas i en installation, kan HOFOR nedtage gasmåler/afspærringsventil og afproppe installationen. HOFOR kan opkræve et gebyr for dette Bruges der ikke længere gas i en ejendom, kan HOFOR forlange stikledningen fraskåret ved distributionsledningen. Tilhører stikledningen ejendommen, kan HOFOR opkræve et gebyr for arbejdet. Fraskæring af stikledning må kun foretages af HOFOR s personale eller personer bemyndiget hertil Står et lejemål tomt, eller er leveringsaftalen opsagt, tilmeldes ejeren, som herefter hæfter for betaling for evt. gasforbrug og abonnementer. For lejemål, der anvender gas til kogebrug, tilmeldes ejeren fastpris. Ejeren kan undgå at betale for dette, hvis installationen allerede er afbrudt eller ved at bede HOFOR om at afbryde forsyningen og betale alle omkostninger til dette Hvis forsyningen har været afbrudt, eller en måler i en periode på 12 måneder ikke har registreret noget gasforbrug, kan HOFOR kræve gasmåleren/afspærringsventilen nedtaget og leveringsforholdet ophævet. HOFOR kan opkræve et gebyr for dette. 20

21 16. ANSVAR 16.1 HOFOR bestræber sig på at opretholde en regelmæssig gasforsyning. HOFOR kan dog afbryde forsyningen for at foretage nytilslutninger, ledningsændringer eller reparationer. Det sker dog så vidt muligt med forudgående varsel af kunden HOFOR er uden ansvar for følgerne af en gasafbrydelse HOFOR er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab overfor erhvervsdrivende. Disse opfordres til at tegne en driftstabsforsikring Force Majeure HOFOR har intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, hvis de er opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, svigtende råstoftilførsel, arbejdskonflikter, it-manipulation eller andre hændelser, som forårsager it-nedbrud, eller andre forhold, som er udenfor HOFOR s kontrol Produktansvar HOFOR er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om produktansvar. Opstår der skade på ting herunder skade på fast ejendom er HOFOR s ansvar begrænset til 5 mio. kr. 17. IKRAFTTRÆDEN 17.1 Bestemmelserne træder i kraft den 1. maj De er anmeldt til Energitilsynet den 29. april HOFOR har ret til at ændre leverings- og betalingsbestemmelser med forudgående varsling af kunden. 21

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. TILSLUTNING TIL FJERNVARMENETTET...5 3. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE M.V. AF LEDNINGER...6 4. FORHOLD PÅ FORBRUGSSTEDET...7

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Gasforsyningen. Leveringsbestemmelser

Gasforsyningen. Leveringsbestemmelser Gasforsyningen Leveringsbestemmelser 2. 1. Gyldighedsområde lovbindinger og tekniske bestemmelser Gyldighed 1.1 Disse leveringsbestemmelser gælder for gasdistribution eller gasforsyning fra Aalborg Kommune,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18.

NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18. NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18. AUGUST 2014 1. Gældende regler for distributionsforholdet 1.1. Mellem NGF

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme Leveringsbestemmelser for fjernvarme Indhold Forord... 2 2. Gyldighedsområde og definitioner... 2 3. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning... 2 4. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 3 5. Tariffer...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder)

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) gasdistribution Betingelser for brug af DONG Gas Distribution A/S gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) 1. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Nørre-Snede Varmeværk a.m.b.a. i det følgende kaldet værket, og ejeren/ejerne,

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser

Almindelige Leveringsbestemmelser Almindelige Leveringsbestemmelser DEC 2012 for fjernvarmelevering fra E.ON Varme Danmark ApS Side 1/5 Indholdsfortegnelse Almindelige Leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for Brørup Fjernvarme A.m.b.a. 1. oplag 31. maj 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Levering af varme...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Skørping Varmeværk

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME Almindelige bestemmelser For fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 Tilslutningsbidrag..

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk Sdr. Felding ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Fjernvarme. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Leveringsbestemmelser for Fjernvarme. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Leveringsbestemmelser for Fjernvarme Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1. Gyldighedsområde 1 2. Etablering og ændring af varmeforsyning 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

Almindelige bestemmelser for fjernvarme Almindelige bestemmelser for fjernvarme Varde Varmeforsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.0 - opdateret 23. november 2012 Indhold Kapitel 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 5 1.1

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Græsted Fjernvarme

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning. 2 1. Gyldighedsområde og definitioner.. 3 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning. 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening Vedtægter for Vipperød Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Vipperød Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et anlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

Vedtægter. Almindelige bestemmelser

Vedtægter. Almindelige bestemmelser Vedtægter Almindelige bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 29-04-2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Thorsminde Varmeværk A.M.B.A Havnevej 11, Thorsminde INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING April 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Side 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning - 2 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER HOFOR VAND KØBENHAVN A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER HOFOR VAND KØBENHAVN A/S LEVERINGSBESTEMMELSER HOFOR VAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1. HOFOR VAND KØBENHAVN A/S ORGANISATION OG STYRELSE...3 2. INDLEDENDE BESTEMMELSER...4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...6 4. FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 8 4. Tariffer...

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere