Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub"

Transkript

1 Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

2 FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl er et elprodukt og en sponsorordning. Når du køber FynskSupportEl fra Energi Fyn, så støtter du en fynsk klub eller forening efter eget valg. Energi Fyn betaler. Hvad enten du som privat husstand eller erhvervsdrivende vælger FynskSupportEl, så får du lidt mere for dine penge - nemlig kontant støtte til en fynsk klub. Dit elforbrug må dog højst være kwh om året. En typisk husstand bruger ca kwh årligt. Fordel for alle Du tager aktivt stilling til dit køb af el og sikrer støtte til en lokal klub. Det koster dig ikke ekstra. Klubberne får penge i klubkassen efter dit elforbrug. Og jo flere der støtter, desto flere penge giver Energi Fyn. Energi Fyn kan med flere kunder øge støtten til klub- og foreningslivet på Fyn gennem FynskSupportEl. Derfor gi'r vi dig mere for pengene Energi Fyn er fynboernes elselskab, og derfor investerer vi i det fynske. Med FynskSupportEl støtter vi de fynske klubber og foreninger via elforbruget hos medlemmer, familie, venner og lokale virksomheder. Det koster dig ikke ekstra. Oven i købet kan du spare penge på elregningen, fordi prisen følger elmarkedet - og fordi vores abonnement er meget billigt. Andre selskabers lavprisprodukter kan ikke være med her. Værd at vide Du får mere for pengene, da Energi Fyn giver 2 øre/kwh til den klub, du har valgt at støtte. Du har ingen binding og abonnementet er det samme, som du er vant til hos Energi Fyn - 10 kr. pr. måned inkl. moms. Du gør en forskel, uden selv at mærke forskel. Det er gratis at tilmelde sig FynskSupportEl, uanset hvor i landet du bor. Du får din el, som du plejer. Du kan vælge at sponsere en anden klub ved et årsskifte. Med FynskSupportEl vil en typisk husstand sikre klubben ca kroner om året i støtte - uden at det koster ekstra.

3 Foto: Anja Ankerstjerne Det siger klubberne om FynskSupportEl Det er nok de nemmest tjente penge, vi overhovedet kunne få. Det er fantastisk, at folk kan støtte klubben, uden at det koster dem noget. Vi har længe ønsket to nye spillerbokse på klubbens opvisningsbane, og på den måde kommer pengene fra FynskSupportEl både ungdoms- og seniorhold til gode. Kim Hansen, formand, Allesø GF FynskSupportEl er alletiders initiativ, som virkelig betyder noget for en klub som vores. Det giver os nogle penge i kassen, så vi kan gøre nogle flere ting for medlemmerne for eksempel tilskud til deltagelse i ture eller i forskellige mesterskaber. Og det giver et bidrag til den daglige drift, så vi kan holde kontingentet nede. Peter Yde Hansen, formand, Herrested G & IF

4 Tilmeld dig nu - det er nemt Det tager kun et par minutter på hvor du også kan læse mere om ordningen. Du kan også skifte til FynskSupportEl ved at udfylde og sende blanketten i denne folder eller ved at ringe til Kundeservice på telefon

5 Energi Fyn Handel A/S Leveringsbetingelser for FynskSupportEl Marts 2014 Disse leveringsbetingelser gælder for salg af el fra Energi Fyn Handel A/S (CVRnummer , herefter benævnt EFH) til kunden, med mindre andet fremgår skriftligt af aftalen med kunden. Betingelserne er gældende for privatkunder, hvor ellevarancen hovedsagligt er bestemt til ikke erhvervsmæssig anvendelse. Kunden skal have en netaftale med det lokale netselskab, som varetager transport af den leverede energimængde fra det overordnede højspændingsnet og frem til forbrugsstedet. Netaftalen skal sikre kunden adgang til frit leverandørvalg for så vidt angår levering af elektrisk energi. Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer EFH oplysninger om kunden. EFH kan videregive oplysningerne til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen. 1. Levering Leverancen og prisen er inklusive balancekraft. Det betyder, at kunden til enhver tid kan aftage el efter øjeblikkeligt behov, dog begrænset af det leveringsomfang som kunden har aftalt med netselskabet. EFH leverer den aftalte energimængde på det overordnede højspændingsnet i kundens systemområde (henholdsvis vest og øst for Storebælt). Transport til forbrugsstedet afregnes af kunden med netselskabet i nettariffen. EFH har ret til erstatningsfrit at afbryde leveringen i tilfælde, hvor elnetselskaberne afbryder forsyningen. 2. Måling og afregning Afregning kan ske månedsvis på baggrund af kundens realiserede forbrug eller som aconto afregning. Endelig acontoafregning sker på grundlag af det faktisk målte elforbrug, efter EFH har modtaget måledata fra netselskabet. Acontobeløbet kan fra EFH's side ændres, såfremt der sker ændringer i elprisen eller i det forventede forbrug. Det påhviler kunden gennem netselskabet at sikre EFH de nødvendige måleraflæsninger. Foreligger der ikke en aflæsning, har EFH ret til at beregne elforbruget og afregne på basis af et skøn. 3. Priser og betalingsbetingelser Alle priser er eksklusive betaling til netselskabet, herunder netbetaling og afgifter til staten. Fyns SupportEl afregnes til månedsgennemsnittet af den noterede pris på Nord Pool Spot tillagt administrationsomkostninger. I tillæg til elprisen kommer et abonnement, som opkræves skabelonafregnede (kvartalsafregnede) installationer. Regninger fra EFH er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato, samt hvortil betaling skal ske. EFH kan kræve depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for kundens betalingsforpligtelse, såfremt EFH vurderer, at der foreligger eller det forventes, at der opstår en begrundet risiko for tab. Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetalingsdato, er EFH berettiget til at beregne renter i henhold til Renteloven af den til enhver tid gældende restgæld fra denne dato og indtil betaling sker. Aftalen følger de til en hver tid gældende gebyrer i Energi Fyn koncernen. Gebyrer fremgår af EFH's hjemmeside, 4. Måledata Netvirksomheden er ansvarlig for måleudstyret, og indestår for målingens korrekthed. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge af korrektion af måledata. Hvis kunden eller EFH har mistanke om, at de foretagne målinger ikke er korrekte, har begge parter ret til at rette henvendelse til netselskabet. Hvis måledata ikke foreligger eller er fejlbehæftede, afregnes kunden ud fra et skønnet forbrug baseret på tidligere forbrug på aftagestedet og kundens tilsluttede brugsgenstande. forpligtelser i henhold til disse leveringsbetingelser, har EFH ret til at ophæve forholdet med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. kundens manglende opfyldelse af betalingsforpligtelserne. Hvis netselskabet eller den systemansvarlige afbryder eller begrænser leverancerne til kunden som følge af forhold, der ikke skyldes kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af aftalen. 6. Leveringshindringer og force majeure EFH er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. EFH er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af netselskabet, den systemansvarlige eller den nordiske elbørs, Nord Pool. EFH er fri for ethvert ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i denne aftale samt følgerne heraf, når opfyldelsen er blevet umulig eller urimelig vanskelig på grund af begivenheder, som ligger uden for EFH's kontrol, og som ved aftalens indgåelse ikke kunne forudses eller tages i betragtning. EFH er ligeledes ansvarsfri, hvis der indtræder force majeure eller lignende situationer, herunder krig, ildsvåde, strejke af mere generel karakter, lockout samt usædvanlige naturbegivenheder. Den part, der vil påberåbe sig krav i forbindelse med en begivenhed, skal straks meddele den anden part det skriftligt. 7. Erstatningsansvar Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, undtaget hvor der i disse standardvilkår er anført tilføjelser og indskrænkninger. EFH er ikke ansvarlig for tabt avance, driftstab, datatab eller andet indirekte tab. trydelsesret. Dvs. inden 14 dage fra indgåelse af aftalen, kan kunden skriftligt meddele EFH, at kunden har fortrudt aftalen. For en aftale om FynskSupportEl gælder, at aftalen ikke er tidsbegrænset, men løber til den opsiges. Der er ingen bindingsperiode på aftalen. Aftalen kan opsiges skriftligt med en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned. Kunden hæfter for forbruget i opsigelsesperioden, og har pligt til selvstændigt at aflæse og indberette elmålerstanden til EFH. Hvis kunden flytter adresse (aftagested), skal der rettes henvendelse til EFH med henblik på at fortsætte elaftalen på den nye adresse (det nye aftagested). Ved rekonstruktion, tvangsakkordforhandling, gældssanering eller konkursbegæring skal EFH straks kontaktes og måleren aflæses. EFH sender slutafregning til kunden inden 6 uger efter aftaleforholdets ophør. Parterne må ikke overdrage hele eller dele af parternes aftale til tredjemand uden den anden parts skriftlige samtykke. Samtykke skal gives, med mindre der er sagligt belæg for at nægte dette. Koncernintern overdragelse eller fusion/salg skal ikke i henhold til denne bestemmelse betragtes som overdragelse. 9. Ændringer og fortolkning EFH har ret til at foretage ændringer i disse leveringsbetingelser, priser eller aftalen. Ændringer iværksættes med forudgående varsel, og kan ske gennem oplysning via Energi Fyns hjemmeside, ved regningsfremsendelse eller på anden måde. Såfremt ændringerne skyldes lovændringer eller offentlige påbud, er kunden dog forpligtet til at overholde ændringerne fra det tidspunkt, EFH giver meddelelse herom. 10. Tvister vedrørende aftalen Klager rettes til Energi Fyns kundeservice, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV. Opnås ikke enighed om sagens løsning, kan klagen indbringes for: Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Tvister mellem kunden og EFH afgøres efter dansk ret. Sager mod EFH kan anlægges ved Retten i Odense. 5. Misligholdelse Hvis en part væsentligt misligholder sine 8. Løbetid, ophør og overdragelse For privatkunder gælder en 14 dages for-

6 Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, tlf ,

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. Generelle abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder, 1. juli 2009 side

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere