NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18."

Transkript

1 NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18. AUGUST Gældende regler for distributionsforholdet 1.1. Mellem NGF Nature Energy Distribution A/S (NGFNE-D) som distributør af naturgas og Kunden gælder, medmindre andet er skriftligt aftalt, følgende bestemmelser om distribution af naturgas i NGFNE-Ds distributionsnet til Kundens naturgasanlæg /naturgasinstallationer Som distributionskunde (Kunde) hos NGFNE-D anses enhver, der aftager naturgas fra NGFNE-Ds distributionsnet NGFNE-D er uden ansvar for reklamationer angående sætninger og lignende, når der er forløbet mere end 2 år fra etablering af stikledninger m.m NGFNE-D er i henhold til Regler for Gastransport og Regler for Gasdistribution forpligtet til at indhente og videregive oplysninger vedrørende måledata og leveringsforholdet fra og til transmissionsselskaber og gasleverandører NGFNE-D kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser henhold til nærværende betingelser til tredjepart, hvortil NGFNE-Ds bevilling til at drive distributionsvirksomhed med ministerens tilladelse måtte blive overdraget i henhold til lov om naturgasforsyning Udover nærværende almindelige betingelser (Distributionsbetingelser), gælder Gasreglementet, samt de til enhver tid gældende Regler for Gastransport og Regler for Gasdistribution mellem parterne. Ved uoverensstemmelser mellem Regler for Gastransport samt Regler for Gasdistribution og NGFNE-Ds almindelige betingelser (distributionsbetingelser) har NGFNE-Ds almindelige betingelser (distributionsbetingelser) forrang. Alle regelsæt findes på NGFNE-Ds hjemmeside 2. Distribution til Kunden og ændring af kundeforhold 2.1. Distribution af naturgas til Kunden kan først påbegyndes når: de nødvendige tilladelser vedrørende gasforsyningsanlæg foreligger de nødvendige tilladelser vedrørende gasinstallationer foreligger samt kunden har indgået en aftale med en gasleverandør om levering af naturgas 2.2. Distributionsaftalen er en selvstændig kontrakt med NGFNE-D og fortsætter på uændrede vilkår, selv om Kunden måtte skifte gasleverandør Distributionen sker gennem NGFNE-Ds distributionsnet til Kundens leveringssted. Leveringsstedet udgøres af de på ét matrikelnummer placerede målersteder ved afgangsflangen på NGFNE-Ds regulatorskab eller ventilskab. Hvert målersted tildeles et EAN-GSRN nr. Såfremt en slutkunde (fysisk eller juridisk) har målersteder på flere matrikelnumre, og der er skelfællesskab mellem matriklerne, kan disse målersteder, såfremt de opfylder alle betingelser omkring skelfællesskab, betragtes som ét leveringssted. Læs mere på vores hjemmeside Såfremt der på ét matrikelnummer er flere selvstændige lejemål eller ejerlejligheder med hver sit målersted udgør hvert af disse et selvstændigt leveringssted Kunden har pligt til at meddele sin gasleverandør til- og fraflytning, der sker til en leveringsadresse indenfor NGFNE-Ds distributionsområde. Til- og fraflytning skal meddeles iht. gasleverandørens gældende leveringsbetingelser og skal indeholde oplysning om til- og fraflytningsdatoen, EAN-nr., målernummer, målerstand og regningsadresse Såfremt forsyningen har været afbrudt, skal Kunden give meddelelse om tilslutning til leveringsadressen senest tre dage før indflytningen, for at Kunden kan være sikker på tilslutning ved indflytningen Kunden kan frigøre sig fra distributionsforholdet ved at overdrage det til en ny Kunde mod fremsendelse af oplysninger til sin gasleverandør om fraflytningsdatoen, EAN-nr., målernummer, målerstand samt navnet på den nye Kunde på adressen. Modtager NGFNE-D ingen eller mangelfuld underretning fra en gasleverandør om fraflytning eller ny Kunde på adressen, hæfter den hidtidige Kunde for aconto-betalinger, gebyrer og andre distributionsomkostninger samt afgifter, indtil en ny Kunde er tilmeldt på adressen, eller NGFNE-D afbryder forsyningen En ejer af en ejendom hæfter til enhver tid for en lejers forpligtelser over for NGFNE-D, dog undtagen i de tilfælde, hvor distributionen finder sted til private beboelsesformål, og der er etableret et direkte kundeforhold mellem en lejer og NGFNE-D. Ejerens hæftelse er dog fortsat gældende, såfremt varmeforsyningen til den enkelte boligenhed er konstrueret således, at det ikke er muligt umiddelbart at afbryde naturgasforsyningen, uden at afbrydelsen berører andre naturgaskunder Ved ejendomsoverdragelse er den hidtidige ejer af ejendommen i forhold til NGFNE-D forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for NGFNE-D. Der henvises i øvrigt til pkt Tilslutning til distributionsnettet og vedligehold af gasinstallationer m.m NGFNE-D etablerer, ejer og vedligeholder gasforsyningsanlægget, herunder stikledning og gasmålesystemet. NGFNE-D bestemmer art, antal og placering af de enkelte komponenter i gasforsyningsanlægget, herunder gasmåler uanset om gasmåleren er indbygget i kundens gasinstallation. De af NGFNE-D anbragte plomber må kun brydes af NGFNE-D eller med NGFNE-Ds tilladelse NGFNE-D opkræver betaling for etablering, afbrydelse eller genetablering af stikledning fra nærmeste distributionsledning til kundens målersted.

2 Ved manglende distributionskapacitet opkræver NGFNE-D betaling for udvidelse af eksisterende distributionsledning og stikledning Såfremt Kunden ønsker en ændring af placeringen af stikledninger og regulatorskab, eller gør Kundens forhold en ændring nødvendig, og dette er teknisk muligt, kan en ændring, der forudgående er godkendt af NGFNE-D, ske for Kundens regning NGFNE-D kan ved forbrug over m 3 kræve, at Kunden sørger for, at opstillingsstedet til enhver tid er forsynet med 230 volt elforsyning med jord afsluttet med nøgleafbryder og ledig stikkontakt. Kunden er i så fald ansvarlig for at drive og vedligeholde installationerne, og placeringen af installationerne skal forhåndsgodkendes af NGFNE-D. Kunden kan få yderligere oplysninger om krav til opstillingssted ved henvendelse til NGFNE-D. Hvis det efter NGFNE-Ds skøn er nødvendigt for etablering eller ændring af en ejendoms forsyning, at der anbringes forsyningsanlæg mv. i eller på den pågældende ejendom, skal Kunden vederlagsfrit stille et egnet areal eller rum samt elektricitet til rådighed dertil Kunden udfører, ejer og vedligeholder de nødvendige gasinstallationer og ledningsanlæg fra afgangsflangen på NGFNE-Ds regulatorskab eller ventilskab Vedligeholdelse af distributionsnettet, såvel i offentlig vej som stikledninger på privat grund til og med regulatorskab, jf. pkt. 3.1., udføres på NGFNE-Ds foranledning. 4. Gasinstallationer og gasforbrugende apparater 4.1. Bestemmelser og tekniske forskrifter for montering, brug, betjening og vedligeholdelse af gasinstallationer og gasforbrugende apparater til forsyning med naturgas er angivet i Gasreglementet Følgende bestemmelser i Gasreglementet skal særligt fremhæves: Arbejde med gasinstallationer må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, som skal instruere ejeren (brugeren) i betjening af gasinstallationen og de til denne tilsluttede gasforbrugende apparater. Der må kun tilsluttes apparater, der er CE eller DG mærkede. Gasinstallationen, herunder brugsgenstande, armaturer, haner, gasslanger mv., skal betjenes forskriftsmæssigt og må ikke udsættes for overlast. Gasforbrugende apparater inklusive disses aftræksrør skal holdes i god stand og om fornødent renses med passende mellemrum. Aftræksrør, ventilationskanaler, friskluftsåbninger og lignende må ikke lukkes eller tilstoppes. Letantændelige genstande og stoffer må ikke forefindes i farlig nærhed af gasforbrugende apparater. Gasmåleren og hovedhanen skal til enhver tid være let tilgængelige. Kunden har pligt til at sørge for, at gaskedler og brændere med åbent forbrændingskammer får foretaget et lovpligtigt eftersyn. Øvrige gasforbrugende apparater bør efterses med passende intervaller, jf. Gasreglementet og fabrikantens anvisninger Etablering og ændring af gasinstallationer skal foretages af en autoriseret VVS-installatør. Kundens gasinstallationer og ledningsanlæg samt eventulle senere ændringer deraf, skal projektgodkendes, synes og godkendes af NGFNE-D inden gasinstallationerne og ledningsanlæg tages i brug Såfremt Kunden bliver opmærksom på fejl eller forhold, der kan give anledning til mistanke om utætheder eller lignende, skal dette omgående meldes til NGFNE-D eller autoriseret VVS-installatør Kunden har ansvaret for, at gasinstallationer samt gasforbrugende apparater med tilhørende ledninger og montagedele holdes i forsvarlig stand. Ansvaret påhviler alene Kunden, selv om eftersyn er foretaget af NGFNE-D Gasinstallationer og gasforbrugende apparater må ikke ved deres anvendelse kunne forvolde skade på NGFNE-Ds forsyningsanlæg eller målere, ligesom gener, der efter NGFNE-Ds skøn er væsentlige, ikke må påføres andre af NGFNE-Ds Kunder Såfremt Kunden ikke omgående efterkommer NGFNE-Ds skriftlige krav om udbedring og afhjælpning af gener, fejl eller mangler ved gasinstallationerne og gasforbrugende apparater, er NGFNE-D berettiget til at afbryde forsyningen af naturgas med øjeblikkelig virkning. 5. Distribution af naturgas 5.1. NGFNE-D vil opretholde en regelmæssig naturgasdistribution til Kunderne NGFNE-D er berettiget til at distribuere naturgas via Kundens naturgasanlæg, naturgasinstallationer og ledningsnet på Kundens ejendom til forsyning af andre Kunder Ved udførelse af arbejder på distributionsnettet vil NGFNE-D underrette Kunderne om planlagte afbrydelser af forsyningen. 6. Målere 6.1. NGFNE-D leverer måler(e) til Kunden og bestemmer disses antal, art og placering. NGFNE-D kan til enhver tid kræve en måler flyttet. Målere må ikke flyttes uden NGFNE-Ds forudgående tilladelse, og de af NGFNE-D anbragte plomber må kun brydes af NGFNE-D eller efter NGFNE-Ds bemyndigelse. Kunden er ansvarlig for opsætningen af målerne på de af NGFNE-D anviste placeringer Målere ejes og vedligeholdes af NGFNE-D, uanset om målesystemet er indbygget i Kundens naturgasanlæg/ naturgasinstallationer Har Kunden en formodning om, at en måler eller gasinstallation er beskadiget eller registrerer forkert, skal Kunden omgående underrette NGFNE-D derom. 7. Beskyttelse af stikledninger m.m Beplantning af havearealer og etablering- af færdselsarealer over stikledninger skal udføres således, at der er uhindret- adgang til undersøgelse og reparation af ledningerne. Jorddækningen over ledningerne må ikke formindskes ved afgravning af terrænet, og der må ikke NGFNE-Drammes pæle i jorden i nærmere afstand end 1,0 m fra ledningerne. Bygninger (eksempelvis garage) må ikke opføres på arealet over stikledningerne. Bygningsfundamenter må ikke opføres nærmere end 1 meter fra stikledningen. Hvis der opføres bygninger over ledningen, betaler kunden for lovliggørelse af gasinstallationen.

3 7.2. Ved arbejder på kundens ejendom i nærheden af stikledninger, skal der rettes henvendelse til NGFNE-D for ledningsoplysninger. NGFNE-D fremsender målbar ledningsskitse. Hvis der tvivl om ledningens placering, kan NGFNE-D påvise denne mod et gebyr Ved arbejder som omhandler krydsning eller parallelføring med gasledninger, stiller NGFNE-D krav om at afstandskrav overholdes Eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med at overholde disse krav afholdes af kunden. Graveskader på gasledninger i forbindelse med gravearbejder, betales af kunden. 8. Sikring af NGFNE-Ds gasinstallationer og målere 8.1. I henhold til Gasreglementet skal NGFNE-D til enhver tid mod behørig legitimation have adgang til eftersyn og kontrol af Kundens anlæg, ledningsnet og gasinstallationer, herunder naturgasmålesystemet, med henblik på at foretage inspektion, reparation, afprøvning, aflæsning og afbrydelse af forsyningen. Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med at opnå denne adgang påhviler Kunden Såfremt Kunden nægter NGFNE-D adgang, jf. pkt. 8.1, er NGFNE-D berettiget til straks at afbryde forsyningen, uden at det betragtes som en misligholdelse af NGFNE-Ds forpligtelser i henhold til nærværende almindelige betingelser (Distributionsbetingelser) 8.3. Kunden har ansvaret for, at NGFNE-Ds målere og gasinstallationer ikke udsættes for skadelige påvirkninger. Ved beskadigelse deraf er Kunden ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Kunden er forpligtet til straks at meddele NGFNE-D, hvis der opstår uregelmæssige forhold NGFNE-D er berettiget til at sikre sine gasinstallationers anbringelse og forbliven ved tinglyst deklaration på ejendommen. Omkostningerne herved afholdes af NGFNE-D Såfremt Kunden frasælger dele af sin ejendom, hvorpå NGFNE-Ds ledningsanlæg er placeret, skal Kunden sikre den varige tilstedeværelse af ledningsanlægget på det frasolgte areal. Dokumentation herfor skal fremsendes til NGFNE-D Ved et distributionsforholds ophør er NGFNE-D berettiget til at afbryde stikledningen samt til at afhente gasinstallationer, målere og regulatorer uden pligt til reetablering i øvrigt af Kundens anlæg, gasinstallationer, murværk mv. De med afbrydelsen af forsyningen og den eventuelle genåbning deraf forbundne omkostninger påhviler Kunden NGFNE-D har ret til at lade eksisterende afbrudte stikledninger på privat grund blive liggende. Ved afbrydelse af sådanne stikledninger, er Kunden forpligtet til at betale omkostningerne ved den tidligere etablering deraf og demonteringen i henhold til NGFNE-Ds tariffer og gebyrer, jf. nærmere pkt Måling af naturgasforbrug 9.1. Måling af kundens naturgasforbrug skal opfylde de til enhver tid gældende krav og retningslinjer fastsat af myndighederne Aflæsning af gasmåleren sker ved fjernaflæsning eller manuelt efter NGFNE-Ds bestemmelse. Ved manuel aflæsning skal kunden sende måledata på NGFNE-Ds anmodning og indenfor en nærmere fastsat frist Måleresultaterne sendes af NGFNE-D til gasleverandøren og transmissionsselskabet NGFNE-D kontrollerer 1 gang årligt, at fjernaflæsningen er i overensstemmelse med målerstanden på gasmålesystemet Ved uoverensstemmelser mellem fjernaflæsning og målerstand på gasmåleren, er målerstanden gældende Målingen anses for korrekt, hvis gasmålesystemets fejlvisning ligger inden for en tolerancegrænse på 3 % Begge parter kan begære en uvildig undersøgelse af gasmålesystemet foretaget med henblik på at konstatere om gasmålesystemet måler korrekt i henhold til pkt Hvis parterne ikke senest 3 uger efter begæringen om uvildig undersøgelse er blevet enige om en uvildig sagkyndig, udpeges den sagkyndige af rektor for Danmarks Tekniske Universitet. Den part, som har begæret undersøgelsen afholder foreløbigt omkostningerne herved. Hvis den uvildige undersøgelse viser, at gasmålesystemet måler korrekt i henhold til pkt. 9.6, afholder den part, som har begæret undersøgelsen endeligt omkostningerne til undersøgelsen, i modsat fald, afholdes omkostningerne til undersøgelsen endeligt af den part, som ikke har begæret undersøgelsen. 9.8 Hvis gasmålesystemet ikke har målt korrekt i henhold til pkt. 9.6 i en periode, fastsætter NGFNE-D mængden af naturgas leveret i perioden efter én af følgende metoder: 1) anvendelse af korrekte målinger, hvis fejlvisningen ikke skyldes forhold ved gasmåleren, 2) en kalibreringsanalyse eller matematiske beregninger eller 3) en vurdering af leverancer under tilsvarende forhold Hvis der er tvivl om begyndelsestidspunktet for den ukorrekte måling, anses dette at være den første i den måned, hvor afvigelsen blev konstateret. 10. Beregning af energiforbrug 10.1 Energiforbruget hos den enkelte kunde beregnes med udgangspunkt i det målte gasvolumen og afregningsbrændværdien for distributionsområdet, hvor kunden aftager naturgas Den maksimalt tilladte fejl på afregningsbrændværdien er +2 % på årsbasis. Dette krav gælder for kunder med et normalt gasforbrug Der stilles ikke krav til fejl på afregningsbrændværdien hos kunder, som afvikler årsforbruget på få timer (atypisk forbrug). Eventuelle fejl hos disse kunder forventes at udjævne sig over flere år Bestemmelse af afregningsbrændværdier i distributionsnettet dokumenteres efter reglerne beskrevet i Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. Findes på NGFNE-Ds hjemmeside 11. Fakturering og betaling Betaling for benyttelse af distributionssystemet opgøres for hvert enkelt leveringssted på baggrund af målinger foretaget af måler(e) leveret af NGFNE-D. NGFNE-D fakturerer via NGF Nature Energy A/S Kunden for distribution, måler- og administrationsgebyr samt afgifter og moms efter de til enhver tid gældende tariffer og gebyrer, som er tilgængelige på NGFNE-Ds hjemmeside

4 11.2. Afregningsmåneden går fra kl den første dag i kalendermåneden og slutter kl den første dag i den efterfølgende kalendermåned Faktureringen sker på baggrund af den af NGFNE-D valgte aflæsningsmetode Ved manuel aflæsning, er Kunden forpligtet til at fremsende målerdata til NGFNE-D indenfor en nærmere fastsat frist NGFNE-D kan opkræve acontobeløb for distribution og afgifter ud fra det af NGFNE-D skønnede årsforbrug. Acontobeløb kan opkræves som lige store rater eller ved rater fastsat i forhold til et varieret forbrug. Raterne kan reguleres i takt med ændring i distributionstariffer og afgifter. Overstiger en aconto-fastsættelse væsentligt det senest opgjorte årsforbrug, kan Kunden kræve acontobeløbet NGFNE-Dsat, med mindre NGFNE-D kan påvise, at et øget forbrug må forventes Modtager NGFNE-D ikke de nødvendige oplysninger i henhold til pkt. 9.2 om forbruget fra Kunden rettidigt, fakturerer NGFNE-D et acontobeløb, der forfalder til betaling og forrentes i overensstemmelse med det i pkt anførte. Når målingerne foreligger, udsender NGFNE-D en endelig faktura Såfremt der betales efter regning, herunder aconto-afregning, vil den af NGFNE-D udsendte faktura angive betalingsfristen. Beløb, der ikke betales pr. forfaldsdag, tillægges renter i overensstemmelse med renteloven a En gang årligt efterreguleres faktureringen til kunden på grundlag af kundens faktiske forbrug samt ændringer i priser, tariffer, afgifter og moms i løbet af året b Der efterreguleres tillige for eventuelle fejl ved opgørelse af forbrugsdata. Der efterreguleres for hele perioden, hvori der har været fejl, dog maksimalt for den årsafregningsperiode, hvor fejlen blev opdaget og den nærmest forudgående årsafregningsperiode. Herudover kan kunden ikke gøre krav gældende over for NGFNE-D, medmindre fejlen skyldes NGFNE-Ds forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Såfremt kunden havde eller burde have haft kendskab til fejlen i forbrugsdata, og efterreguleringen er i NGFNE-Ds favør, efterregulerer NGFNE-D for hele perioden i overensstemmelse med forældelseslovens regler c Efterregulering forrentes ikke. Dog forrentes krav på efterregulering, hvis det skyldes NGFNE-Ds eller kundens forsætlige eller groft uagtsomme forhold NGFNE-D er til enhver tid berettiget til at foretage kreditvurdering af Kunden og kan på baggrund heraf forlange garantistillelse, depositum eller forudbetaling for fremtidige afgifter og ydelser fra NGFNE-D. Modtages garantistillelse, depositum eller forudbetaling ikke til den af NGFNE-D angivne frist, er NGFNE-D berettiget til omgående at afbryde forsyningen til Kunden Betaler Kunden en faktura efter forfaldsdagen, kan NGFNE-D udover renter tillige kræve sine øvrige omkostninger i anledning af forsinkelsen betalt af Kunden Kunden har kun ret til i det fakturerede beløb at modregne krav, som er anerkendt af NGFNE-D eller fastslået ved endelig dom. 12. Afbrydelse, ophør og ændring af distribution NGFNE-D kan afbryde forsyningen, hvis NGFNE-D af tredjemand bliver pålagt at reducere elle afbryde forsyningen Har kunden ikke aftaget naturgas i 6 måneder eller mere, og ønsker kunden igen at aftage naturgas, skal kunden sørge for, at en autoriseret VVS-installatør gennemfører et serviceeftersyn af gasinstallationen for kundens regning Har kunden ikke aftaget naturgas i 1 år eller mere, har NGFNE-D ret til at fjerne gasmålesystemet for kundens regning. Ønsker kunden herefter igen at aftage naturgas, kan NGFNE-D opkræve betaling for geninstallation af gasmålesystemet og for eftersyn af gasforsyningsanlægget Overgår kunden til anden varmeforsyning end naturgas, kan NGFNE- D kræve forsyning til målerstedet afbrudt og fjerne gasforsyningsanlægget for kundens regning Ved distributionsforholdets ophør, er NGFNE-D berettiget til at fjerne gasforsyningsanlægget uden pligt til retablering i øvrigt af kundens gasinstallation, murværk, haveareal mv. Hvis NGFNE-D lader hele eller dele af gasforsyningsanlægget forblive på kundens ejendom, kan kunden kræve det fjernet mod betaling til NGFNE-D Kunden skal holde NGFNE-D orienteret om kundeforholdets eventuelle ophør Distributionsaftalen kan opsiges med minimum 6 måneders skriftlig varsel fra udgangen af en måned Hvis den kapacitet, der er til rådighed for kunden, ikke har været udnyttet inden for de sidste 12 måneder, kan NGFNE-D reducere den til rådighed stillede kapacitet til den maksimalt udnyttede kapacitet inden for denne periode. Dette kan ske med et varsel på minimum 2 måneder Såfremt det danske transmissionsselskab har oplyst Kunden, at Kunden i en nødforsyningssituation er kategoriseret til at være en "ikke beskyttet kunde", kan NGFNE-D blive pålagt, at påbyde Kunden, at reducere sit forbrug. Efterkommer Kunden ikke dette, kan NGFNE-D afbryde for gasforsyningen. Afbrydelsen vil vare indtil transmissionsselskabet har ophævet nødforsyningssituationen. 13. Misligholdelse Ved misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler, herunder adgangen til at kræve erstatning og hæve distributionsaftalen ved væsentlig misligholdelse af denne, jf. dog pkt. 14 og 15. Overtrædelse af punkterne 2.5, 3.1, 4.2, 4.3, 8.3, 8.5 betragtes bl.a. som væsentlig misligholdelse Ved enhver misligholdelse fra Kundens side er NGFNE-D berettiget til omgående at afbryde Kundens forsyning af naturgas. De med afbrydelsen af forsyningen og den eventuelle genåbning deraf forbundne omkostninger påhviler Kunden. 14. Force Majeure Ved force majeure forstås de omstændigheder, der er angivet i bestemmelsen om force majeure i Regler for Gastransport. Force majeure omfatter bl.a. usædvanlige vejrforhold, herunder jordskred, lynnedslag, ekstraordinært uvejr, oversvømmelser og bortskylninger samt krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, gasinstallationernes eller anlæggets tekniske havari eller lignende hændelser.

5 14.2. Ved force majeure suspenderes alle NGFNE-Ds forpligtelser i forbindelse med distributionen af naturgas overfor Kunden NGFNE-D vil i tilfælde af force majeure uden unødigt ophold give Kunden meddelelse herom, samt oplyse Kunden om, hvor længe en afbrydelse af distributionen må forventes. 15. Ansvarsfraskrivelse I tilfælde af reduktion, afbrydelse og genoptagelse af naturgasforsyningen og enhver anden form for driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet, er NGFNE-D uden ansvar for Kundens driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Dette er ligeledes tilfældet, såfremt der sker helt eller delvis afbrydelse pga. force majeure, leveringsproblemer i naturgasnetværket eller vedligeholdelse af transportsystemet frem til Kundens anlæg, med mindre NGFNE-D har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring. 16. Gebyrer NGFNE-D opkræver gebyrer i forbindelse med restance og afbrydelse som følge af restance, samt gebyrer, hvor Kundens forhold kræver en handling af NGFNE-D, der ligger udover det sædvanlige i forbindelse med distribution af naturgas NGFNE-D opkræver måler- og administrationsgebyr til dækning af udgifter til drift og vedligeholdelse af gasforsyningsanlægget og gasmålesystemet fra det tidspunkt, hvor stikledningen er etableret Oplysninger om NGFNE-Ds gældende tariffer og gebyrer findes på NGFNE-Ds hjemmeside og kan rekvireres ved henvendelse til NGFNE-D. 17. De almindelige betingelsers vedtagelse og ændringer deraf Nærværende almindelige betingelser for distribution (Distributionsbetingelser) er anmeldt til Energitilsynet NGFNE-D forbeholder sig ret til at foretage ændringer i de almindelige betingelser (Distributionsbetingelser) uden forudgående varsel. Ændringer vil blive offentliggjort på NGFNE-Ds hjemmeside 18. Klager Klager over NGFNE-Ds afgørelser vedrørende priser og leveringsbetingelser indgives til Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V.

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS 1. maj 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra DONG Energy Salg & Service

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder)

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) gasdistribution Betingelser for brug af DONG Gas Distribution A/S gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) 1. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015 BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S 1. maj 2015 1 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V... 5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6

Læs mere

Bestemmelser for levering af GAS. fra Københavns Energi

Bestemmelser for levering af GAS. fra Københavns Energi Bestemmelser for levering af GAS fra Københavns Energi Indhold 1. Definitioner 4 2. Ejerskab og vedligeholdelse af ledninger hovedhaner m.v. 5 3. Indlægning af stikledning og hovedhane 6 4. Forhold omkring

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vedtægt Juli 2014 Gyldighed og omfang... 3 1 Vedtægtens område... 3 1.1 Geografisk område... 3 1.2 Teknisk område... 3 1.3 Brugere... 3 2 Ledelse... 3 2.1 Bestyrelse...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

A-8 Drift og vedligeholdelse

A-8 Drift og vedligeholdelse A-8 Drift og vedligeholdelse A-8: Drift og vedligeholdelse 8. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1. Generelt 8.1.1. Brugeren (ejeren) er ansvarlig for den korrekte drift og vedligeholdelse af installationen og

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Gråsten Varme A/S i det følgende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DANSK GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (ikke-timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DANSK GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (ikke-timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DANSK GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (ikke-timeaflæste målersteder) 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0) Regler for Gasdistribution (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT leveringsbetingelser leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige Betingelser. for Shells salg og levering af Naturgas til Timeaflæste Forbrugssteder

Almindelige Betingelser. for Shells salg og levering af Naturgas til Timeaflæste Forbrugssteder Almindelige Betingelser for Shells salg og levering af Naturgas til Timeaflæste Forbrugssteder 1. Karakteristik Disse Almindelige Betingelser gælder for Shells salg og levering af Naturgas og er en integreret

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4 FORSYNINGSLEDNINGER...6 5 STIKLEDNINGER...7 6 VANDINSTALLATIONER...

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere