BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR"

Transkript

1 BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1

2 INDHOLD 1. DEFINITIONER EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE FORHOLD OMKRING STIKLEDNINGER OPLYSNINGER OM FORURENING GASKVALITET MÅLERE AFLÆSNING AF MÅLERE PRISER OG GEBYRER BETALINGSBETINGELSER GENOPRETNING AF GASLEVERING EFTERREGULERING AF BETALING ACONTOOPKRÆVNING FAST PRIS OPSIGELSE, EJERSKIFTE OG FRAFLYTNING ANSVAR IKRAFTTRÆDEN

3 Levering af gas fra HOFOR sker efter disse bestemmelser medmindre der er indgået en skriftlig aftale mellem HOFOR og kunden, der fastsætter andre vilkår. Kunden og HOFOR er underkastet de aktuelle love, bekendtgørelser m.v. som gælder for gasforsyningsområdet. Det gælder f.eks. lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og det tilhørende Gasreglement. HOFOR er organiseret i en række aktieselskaber. HOFOR Bygas P/S (CVR nr ) ejer gasforsyningen, mens drift, vedligehold, kundeservice m.v. varetages af HOFOR A/S (CVR nr ) på HOFOR s adresse Ørestads Boulevard 35, 2300 København S. Tlf Henvendelser om kundeforhold og driftsforstyrrelser kan rettes hertil. Se også Oplysninger om priser på gas, tilslutning, stikabonnement m.v. kan ses på eller fås ved henvendelse til HOFOR. Klagemuligheder Ankenævnet på Energiområdet er energibranchens forbrugerklagenævn. Nævnet behandler spørgsmål om aftaleret, køberet og spørgsmål om tilbagebetaling mv. Kunden kan klage til nævnet, hvis der opstår uenighed om kundeforholdet. Energitilsynet tager stilling til, om HOFOR s priser og betingelser for levering af gas er rimelige. Kunden kan indbringe spørgsmål om priser og leveringsvilkår for tilsynet. Klager over offentlige myndigheders afgørelser og fortolkning af love og regler samt klager over Energitilsynets afgørelser behandles af Energiklagenævnet. Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet deler adresse på Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Sikkerhedsstyrelsen (adresse: Nørregade 63, 6700 Esbjerg) behandler spørgsmål om HOFOR s tekniske anvisninger vedrørende bygas. I leveringsbetemmelserne bruges en række specielle ord og betegnelser. De vigtigste forklares her: 3

4 1 DEFINITIONER Bygas: Bygas (i det følgende blot gas) er en ledningsført brændbar gas. Ligesom naturgas og flaskegas anvendes bygas til madlavning, opvarmning og industri. Kunden: En person, selskab, forening eller virksomhed, der får leveret gas til en ejet, lejet eller fremlejet ejendom eller dele heraf. Distributionsnet: Distributionsnettet omfatter gasledninger i veje, fortove mv. Stikledning: Stikledningen forbinder distributionsnettet med gasinstallationen i den enkelte ejendom. Stikledningen afsluttes normalt med en hovedhane, der er placeret umiddelbart inden for ejendommens ydermur i et lettilgængeligt rum. Gasinstallation: Gasinstallationen omfatter gasledningerne i en ejendom, fra det sted hvor stikledningen er indført til og med de apparater, der bruger gas. Hovedhane: Ventil som normalt er placeret ved stikindføring umiddelbart indenfor eller udenfor ejendommens ydermur. Afspærringsventil: Ventil som er placeret på gasinstallationen hos den enkelte forbruger. 4

5 2 EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER 2.1 Distributionsnettet HOFOR ejer, etablerer og vedligeholder distributionsnettet. HOFOR bestemmer gasledningernes placering og afgør, om det er muligt at forsyne en ejendom med gas. 2.2 Stikledninger Levering af gas til en ejendom sker via stikledning fra distributionsnettet. HOFOR afgør antal, størrelse, udførelse og placering af stikledninger. 2.3 Stikledninger og hovedhaner etableret efter den 1. september 2007 ejes og vedligeholdes af HOFOR. Ejendommens ejer betaler et bidrag for tilslutning og et årligt stikabonnement. 2.4 Stikledninger og hovedhaner etableret før 1. september 2007 tilhører ejeren af den pågældende ejendom, men vedligeholdes af HOFOR. Ejeren betaler omkostningerne til dette. 2.5 HOFOR kan overtage ejerskab og vedligeholdelse af stikledning og hovedhane etableret før 1. september 2007, hvis ejeren af en ejendom ønsker det. Ejeren skal dog fremover betale stikabonnementet til den aktuelle pris. 2.6 Ønsker ejeren at overdrage stikledning og hovedhane til HOFOR, sker det uden kompensation og ved en skriftlig aftale, som HOFOR fremsender på ejerens begæring. 2.7 Hvis en stikledning, der er etableret før 1. september 2007, i forbindelse med renovering må erstattes med en helt ny stikledning, betragtes den stadig som etableret før 1. september 2007 og tilhører fortsat ejeren af ejendommen. 2.8 Uanset hvem der ejer en stikledning, har HOFOR ret til at bestemme, i hvilket omfang den skal vedligeholdes. 2.9 Gasinstallationer Gasinstallationer i en ejendom tilhører ejendommen. De vedligeholdes af ejendommens ejer, jf. dog pkt

6 3 INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE 3.1 Der indlægges én stikledning pr. matrikel. Tilslutning af stikledning på distributionsnettet må kun udføres af HOFOR s personale eller af personer, der er bemyndiget hertil. 3.2 HOFOR har ret til at forsyne flere kunder fra én stikledning. Hvis en stikledning skal forsyne ejendomme på andre matrikler, kan HOFOR kræve, at dens placering sikres ved tinglyst deklaration. 3.3 Den nærmere fordeling af ejendomsretten og vedligeholdelsesomkostninger for fælles stikledninger, som er etableret før 1. september 2007 og som dermed ejes af ejendommenes ejere, er HOFOR uvedkommende. 3.4 Er den, der ønsker en stikledning til en ejendom, ikke selv ejer af ejendommen, kræver HOFOR ejerens skriftlige tilladelse, inden arbejdet påbegyndes. Tilslutningsbidrag og stikabonnement opkræves hos ejendommens ejer. 6

7 4 FORHOLD OMKRING STIKLEDNINGER 4.1 Placering HOFOR kan kræve placeringen af en stikledningen ændret, hvis det er nødvendigt. Omkostningerne hertil betales af HOFOR, uanset hvem der ejer stikledningen. 4.2 Hvis ejendommens ejer ønsker en stikledning flyttet, skal HOFOR først give tilladelse til flytningen, der udføres for ejendommens regning, uanset hvem der ejer stikledningen. Tilslutning af stikleding til distributionsnettet må kun udføres af HOFOR s personale eller personer, der er bemyndiget hertil. 4.3 Stikindføring og hovedhane må ikke være placeret i et rum, der bebos. Ejeren skal gratis stille plads til rådighed, så det er muligt at indføre stikledning og opsætte hovedhane. Det skal også være muligt at vedligeholde begge dele senere. 4.4 Det er nødvendigt, at HOFOR s personale altid kan komme til gasinstallation, stikledningsindføring og hovedhanen og arbejde uden hindringer. 4.5 Gravearbejder Hvis kunden vil grave ved stikledningen på egen grund, må arbejdet ikke begyndes, før der er indhentet ledningsoplysninger hos HOFOR. 4.6 Opstår der skader på stikledningen og/eller følgeskader i forbindelse med kundens gravearbejder m.v., er kunden ansvarlig for disse efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 4.7 Af sikkerhedshensyn må der ikke graves jord af terrænet over en stikledning, så jorddækningen formindskes. Der må ikke rammes pæle ned i jorden i nærmere afstand end 1,0 m fra ledningen. 4.8 Beplantning m.v. Beplantning af havearealer og belægning af færdselsarealer over stikledningen skal ske, så der er nem adgang til undersøgelse og reparation af stikledningen. Bygninger (fx udhuse og cykelskure) må ikke opføres på arealet over ledningen uden HOFOR s tilladelse. Tilladelsen kan betinges af, at stikledningen omlægges for kundens regning, og at omkostninger for HOFOR til tilsyn mv. betales af kunden. 4.9 Generelle forpligtelser for kunden Der skal være tilsluttet et lovligt apparat til gasinstallationen. Er dette ikke tilfældet, kan HOFOR nedtage gasmåler/afspærringsventil på kundens regning Den, der ejer og/eller bruger en gasinstallation, er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse. Opdages fejl og mangler, herunder gaslugt, skal dette omgående meldes til HOFOR eller en autoriseret VVS-installatør. 7

8 4.11 Konstateres fejl og mangler, anviser HOFOR, hvordan de skal udbedres. Sker det ikke hurtigst muligt, er HOFOR berettiget til at afbryde gasforsyningen, hvilket sker for kundens regning Etablering, ændring, demontering af og tilslutning til gasinstallationer skal foretages af en autoriseret VVS-installatør Installatøren skal sende anmeldelse til HOFOR om, hvornår arbejdet med installationen indledes og afsluttes. Herefter syner og godkender HOFOR installationen i henhold til Gasreglementet HOFOR er ikke ansvarlig for arbejde udført af VVS-installatører og deres medarbejdere. HOFOR kan opkræve gebyr for ekstraordinære syn af installationer med fejl hos den ansvarlige VVSinstallatør Kun nye apparater med CE-mærkning kan umiddelbart tilsluttes gasinstallationen. Brugt udstyr må kun tilsluttes, når HOFOR har givet tilladelse til det Aftræksrør, ventilationskanaler, friskluftsåbninger og lignende må ikke lukkes eller tilstoppes. Hvis der foretages væsentlige om- eller tilbygninger i nærheden af disse, skal der først indhentes godkendelse hos HOFOR HOFOR skal have adgang til gasinstallationer for nødvendige eftersyn, afprøvning, aflæsning og afbrydelse. Ekstraordinære omkostninger forbundet med at få adgang betales af kunden. 8

9 5 OPLYSNING OM FORURENING 5.1 Ved ejeren af en ejendom, at der er forurening eller har været virksomhed eller aktiviteter, der kan have givet anledning til forurening eller fare herfor på ejendommen, skal denne straks orientere HOFOR. 5.2 Er der forurening på en ejendom, gælder særlige vilkår i forholdet mellem kunden og HOFOR. Kunderne får oplysning om disse vilkår når de giver oplysning om forurening jf. pkt Vilkårene kan i øvrigt rekvireres hos HOFOR. 9

10 6 GASKVALITET 6.1 HOFOR bestræber sig på at levere gas med ensartet brændværdi og vægtfylde efter kravene i Gasreglementet. 6.2 HOFOR forbeholder sig ret til at ændre gaskvaliteten med et rimeligt varsel. Eventuel udskiftning af gasforbrugende apparater i den forbindelse er HOFOR uvedkommende. 6.3 Nødvendige afbrydelser af gaslevering kan ske uden forudgående varsel. 10

11 7 MÅLERE 7.1 HOFOR ejer, vedligeholder og kontrollerer gasmålere. Hvilken type målere, der skal benyttes, afgør HOFOR. Det gælder også antallet og målernes placering. 7.2 HOFOR har ret til at opsætte kontrolmåler i en ejendom med gasforsyning. Ejendommen skal stille et egnet areal eller rum til rådighed for måleren. Der kan ikke kræves betaling for dette. 7.3 HOFOR har til enhver tid ret til, mod behørig legitimation, at foretage kontrolaflæsning, reparation og udskiftning af måleren. 7.4 Flytning af måler Kunden må ikke lade målere flytte eller nedtage uden tilladelse fra HOFOR. HOFOR har ret til at kræve en måler flyttet, hvis det er nødvendigt. Hvis forhold hos kunden gør det nødvendigt at flytte en måler, skal kunden betale udgifterne til dette. 7.5 Beskadigelse af måler Bliver en måler beskadiget, er kunden erstatningsansvarlig, såfremt det kan sandsynliggøres at skaden er sket, fordi der er udvist forsømmelse af kunden, af medlemmer af kundens husstand eller af personer, som kunden har givet adgang til ejendommen. 7.6 Hvis kunden har mistanke om, at måleren er beskadiget, står stille eller på anden måde registrerer forkert, har kunden pligt til straks at underrette HOFOR om dette. 7.7 Afprøvning af måler Kunden kan kræve, at HOFOR undersøger måleudstyret. Undersøgelsen sker på et akkrediteret laboratorium. Hvis undersøgelsen viser, at målerens registrering er korrekt, betaler kunden omkostningerne ved undersøgelsen af måleren. 7.8 Registrering af forbruget anses for korrekt, når fejlvisningen ikke er større end +/-5%. 7.9 Overskrider afvigelsen disse grænser, betaler HOFOR omkostningerne i forbindelse med afprøvningen af måleren Viser måleren forkert, fastsætter HOFOR forbruget efter skøn. Skønnet tager udgangspunkt i tidligere års forbrug samt i kundens oplysninger om tilsluttede apparater og forbruget i perioden. 11

12 7.11 Plombering Målesystemet er forsynet med plomber, som kun må brydes af HOFOR s personale eller af bemyndigede personer Kunden bør kontrollere målesystemets plomber for brud, især ved tilflytning eller anden overtagelse af eksisterende leveringsforhold. Brud på plomber skal straks meddeles HOFOR. 12

13 8 AFLÆSNING AF MÅLER 8.1 Aflæsning af gasforbruget foretages periodisk. Når HOFOR anmoder om det, skal kunden selv foretage aflæsning af måleren. Det skal ske indenfor det tidsrum, som HOFOR fastsætter. 8.2 Aflæser kunden ikke sin måler og giver HOFOR meddelelse om forbruget, kan HOFOR udskrive en årsregning, der er baseret på et beregnet forbrug. Af regningen vil det fremgå, at den er baseret på beregnet forbrug. 8.3 Aflæser kunden ikke sin måler, kan HOFOR sende kunden en påmindelse om, at måleren skal aflæses. Kunden vil blive pålagt et gebyr for påmindelsen. Hvis HOFOR stadig ikke modtager oplysningerne fra kunden, kan HOFOR med et rimeligt varsel kontrolaflæse kundens måler. Kunden betaler et gebyr herfor. Hvis HOFOR ikke kan få adgang til en kontrolaflæsning, kan fogedens hjælp rekvireres. Udgiften hertil betales af kunden. 8.4 Kunden kan mod betaling få HOFOR til at aflæse måleren. 8.5 HOFOR kan fjernaflæse målere og betaler selv anlægsudgifter forbundet hermed. 13

14 9 PRISER OG GEBYRER 9.1 Priser og gebyrer fremgår af det til enhver tid gældende prisblad. Kunden har pligt til at give HOFOR alle nødvendige oplysninger af betydning for fastsættelsen af prisen. Det gælder også ændringer, som har betydning for beregningsgrundlaget, eller som kan medføre overflytning til anden pris. 14

15 10 BETALINGSBETINGELSER 10.1 Regninger fra HOFOR skal betales inden for den frist, der fremgår af regningen. Sker betalingen ikke til tiden, sender HOFOR en ny opkrævning med tillæg af gebyr og morarenter. Den nye betalingsfrist er på 8 dage Betales heller ikke indenfor denne frist, får kunden en ny opkrævning med tillæg af endnu et gebyr og morarenter. Desuden varsles kunden om at sagen herefter vil overgå til inkasso, hvilket medfører yderligere omkostninger for kunden Betaler kunden stadig ikke, fremsender HOFOR et varsel om, at gasforsyningen afbrydes på et nærmere angivet tidspunkt. Regningen tillægges endnu et gebyr. HOFOR har herpå ret til at indberette kunden til et kreditoplysningsbureau Betaler kunden stadig ikke, og er der ikke truffet aftale om en afvikling af restancen, eller stillet sikkerhed for fremtidig betaling, vil HOFOR på det varslede tidspunkt afbryde forsyningen. Kunden skal betale et gebyr for dette. HOFOR kan rekvirere fogedens hjælp, hvis det er nødvendigt. Det betyder yderligere udgifter for kunden Kunden kan normalt aftale en betalingsordning med HOFOR. Det kræver, at det skyldige beløb skal være betalt inden 3 måneder, og at evt. nye regninger betales til tiden. En betalingsordning kan ikke aftales, hvis rykkerskrivelser skyldes, at en allerede aftalt betalingsordning ikke overholdes. HOFOR kræver både renter og gebyr for en betalingsordning Hvis kunden har forfaldne regninger, der ikke er betalt og gentagne gange overskrider betalingsfrister kan HOFOR forlange, at kunden stiller sikkerhed for fremtidige betalinger. HOFOR foretager en individuel vurdering af kundens betalingsforhold inden det besluttes, om der skal stilles krav om sikkerhed. Krav om sikkerhed varsles skriftligt inden det stilles, typisk i forbindelse med rykker for betaling. Stiller kunden ikke den krævede sikkerhed, kan HOFOR med rimeligt varsel afbryde forsyningen. Det kan evt. ske med assistance af fogeden. HOFOR opkræver et gebyr for dette HOFOR er ikke ansvarlig for evt. følger af en afbrydelse. 15

16 11 GENOPRETNING AF GASLEVERING 11.1 Gasforsyningen kan genoptages, når kunden har betalt det skyldige beløb med renter, gebyrer og omkostninger i forbindelse med afbrydelsen og genoprettelsen af forsyningen. Forsyningen kan også genoptages, når kunden har indgået en betalingsordning eller har stillet sikkerhed for betalingen. Genopretning foretages indenfor normal arbejdstid. Er der tale om betalingsstandsning, konkurs mv., skal der foretages slutafregning, og HOFOR lukker for forsyningen, hvis boet ikke stiller sikkerhed for fremtidig levering. 16

17 12 EFTERREGULERING AF BETALING 12.1 Sker der fejl i afregningen, returnerer HOFOR det beløb, der er betalt for meget. Har kunden betalt for lidt, opkræver HOFOR det manglende beløb. Afregningsfejl kan opstå som følge af målerfejl, manglende eller mangelfuld aflæsning o. lign Efterregulering sker for den periode, hvor der kan påvises fejl. Perioden kan dog ikke blive længere end forældelseslovens gældende frist, og regnes fra det tidspunkt, hvor fejlen konstateres. Hvis fejlen skyldes målerfejl eller teknisk fejl og kunden har været i god tro med hensyn til afregningens rigtighed, sker der alene efterregulering for den periode, hvor fejlen er konstateret i det aktuelle afregningsår og hele det afregningsår, der ligger før. 17

18 13 ACONTOBETALING 13.1 HOFOR har ret til at kræve acontobetaling for det forventede forbrug i aflæsningsperioden Acontobeløbet kan ændres, hvis HOFOR eller kunden skønner, at der vil ske en væsentlig ændring i det årlige gasforbrug. 18

19 14 FAST PRIS 14.1 Privatkunder, som kun anvender gas til kogebrug, kan afregnes årligt forud, uden at gasforbruget måles. Det gælder kun, hvis ejendommens ejer har fået tilladelse til ikke at opsætte måler i de enkelte boliger. Tilladelsen gives af kommunen På den enkelte gasinstallation monteres en afspærringsventil, som udleveres, registreres og ejes af HOFOR.. 19

20 15 OPSIGELSE, EJERSKIFTE OG FRAFLYTNING 15.1 Kunden hæfter for betaling for levering af gas efter gældende prisblad indtil den dato, hvor leveringsaftalen er opsagt og: kunden har givet adgang til aflæsning af måleren, eller der foreligger en af HOFOR accepteret selvaflæsning, eller HOFOR har modtaget meddelelse om levering til ny kunde, og måleraflæsning er blevet afleveret til HOFOR Bruges der ikke længere gas i en installation, kan HOFOR nedtage gasmåler/afspærringsventil og afproppe installationen. HOFOR kan opkræve et gebyr for dette Bruges der ikke længere gas i en ejendom, kan HOFOR forlange stikledningen fraskåret ved distributionsledningen. Tilhører stikledninger ejendommen, kan HOFOR opkræve et gebyr for arbejdet. Fraskæring af stikledning må kun foretages af HOFOR s personale eller personer bemyndiget hertil Står et lejemål tomt tilmeldes ejeren, som herefter hæfter for betaling for evt. gasforbrug og abonnementer. Ejeren kan undgå at betale for dette ved at bede HOFOR om at afbryde forsyningen og betale alle omkostninger til dette Hvis en måler i en periode på 12 måneder ikke har registreret noget gasforbrug, kan HOFOR kræve måleren nedtaget og leveringsforholdet ophævet. HOFOR kan opkræve et gebyr for dette. 20

21 16 ANSVAR 16.1 HOFOR bestræber sig på at opretholde en regelmæssig gasforsyning. HOFOR kan dog afbryde forsyningen for at foretage nytilslutninger, ledningsændringer eller reparationer. Det sker dog så vidt muligt med forudgående varsel af kunden HOFOR er uden ansvar for følgerne af en gasafbrydelse HOFOR er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab overfor erhvervsdrivende. Disse opfordres til at tegne en driftstabsforsikring Force Majeure HOFOR har intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, hvis de er opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, svigtende råstoftilførsel, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er udenfor HOFOR s kontrol Produktansvar HOFOR er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om produktansvar. Opstår der skade på ting herunder skade på fast ejendom er HOFOR s ansvar begrænset til 5 mio. kr. 21

22 17 IKRAFTTRÆDEN 17.1 Bestemmelserne træder i kraft den 1. marts De er anmeldt til Energitilsynet den 2. december HOFOR har ret til at ændre leverings- og betalingsbestemmelser med forudgående varsling af kunden. 22

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere