Bestemmelser for levering af GAS. fra Københavns Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser for levering af GAS. fra Københavns Energi"

Transkript

1 Bestemmelser for levering af GAS fra Københavns Energi

2 Indhold 1. Definitioner 4 2. Ejerskab og vedligeholdelse af ledninger hovedhaner m.v Indlægning af stikledning og hovedhane 6 4. Forhold omkring stikledninger 7 5. Oplysninger om forurening 9 6. Gaskvalitet Målere Aflæsning af målere Priser og gebyrer Betalingsbetingelser Genopretning af gaslevering Efterregulering af betaling Acontoopkrævning Fast pris Opsigelse, ejerskifte og fraflytning Ansvar Ikrafttræden 22

3 Levering af gas fra Københavns Energi sker efter disse bestemmelser medmindre der er indgået en skriftlig aftale mellem Københavns Energi og kunden, der fastsætter andre vilkår. Kunden og Københavns Energi er underkastet de aktuelle love, bekendtgørelser m.v. som gælder for gasforsyningsområdet. Det gælder f. eks lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og det tilhørende Gasreglement. Københavns Energi er organiseret i en række aktieselskaber. KE Bygas A/ S (CVR nr ) ejer gasforsyningen, mens drift, vedligehold, kundeservice m.v. varetages af KE A/S (CVR nr ) på Københavns Energis adresse Ørestads Boulevard 35, 2300 København S. Tlf Henvendelser om kundeforhold og driftsforstyrrelser kan rettes hertil. Se også Oplysninger om priser på gas, tilslutning, stikabonnement m.v. kan ses på eller fås ved henvendelse til Københavns Energi. Klagemuligheder Ankenævnet på Energiområdet er energibranchens forbrugerklagenævn. Nævnet behandler spørgsmål om aftaleret, køberet og spørgsmål om tilbagebetaling mv. Kunden kan klage til nævnet, hvis der opstår uenighed om kundeforholdet. Energitilsynet tager stilling til, om Københavns Energis priser og betingelser for levering af gas er rimelige. Kunden kan indbringe spørgsmål om priser og leveringsvilkår for tilsynet. Klager over offentlige myndigheders afgørelser og fortolkning af love og regler samt klager over Energitilsynets afgørelser behandles af Energiklagenævnet. Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet deler adresse på Nyropsgade 30, 1780 København V. Sikkerhedsstyrelsen (adresse: Nørregade 63, 6700 Esbjerg) behandler spørgsmål om Københavns Energis tekniske anvisninger vedrørende bygas. I leveringsbetemmelserne bruges en række specielle ord og betegnelser. De vigtigste forklares her: 3

4 1. Definitioner Bygas: Bygas (i det følgende blot gas) er en ledningsført brændbar gas. Ligesom naturgas og flaskegas anvendes bygas til madlavning, opvarmning og industri. Kunden: En person, selskab, forening eller virksomhed, der får leveret gas til en ejet, lejet eller fremlejet ejendom eller dele heraf. Distributionsnet: Distributionsnettet omfatter gasledninger i veje, fortove mv. Stikledning: Stikledningen forbinder distributionsnettet med gasinstallationen i den enkelte ejendom. Stikledningen afsluttes normalt med en hovedhane, der er placeret umiddelbart inden for ejendommens ydermur i et lettilgængeligt rum. Gasinstallation: Gasinstallationen omfatter gasledningerne i en ejendom, fra det sted hvor stikledningen er indført til og med de apparater, der bruger gas. Hovedhane: Ventil som normalt er placeret ved stikindføring umiddelbart indenfor eller udenfor ejendommens ydermur. Afspærringsventil: Ventil som er placeret på gasinstallationen hos den enkelte forbruger. 4

5 2. Ejerskab, etablering og vedligeholdelse af ledninger 2.1 Distributionsnettet Københavns Energi ejer, etablerer og vedligeholder distributionsnettet. Københavns Energi bestemmer gasledningernes placering og afgør, om det er muligt at forsyne en ejendom med gas. 2.2 Stikledninger Levering af gas til en ejendom sker via stikledning fra distributionsnettet. Københavns Energi afgør antal, størrelse, udførelse og placering af stikledninger. 2.3 Stikledninger og hovedhaner etableret efter den 1. september 2007 ejes og vedligeholdes af Københavns Energi. Ejendommens ejer betaler et bidrag for tilslutning og et årligt stikabonnement. 2.4 Stikledninger og hovedhaner etableret før 1. september 2007 tilhører ejeren af den pågældende ejendom, men vedligeholdes af Københavns Energi. Ejeren betaler omkostningerne til dette. 2.5 Københavns Energi kan overtage ejerskab og vedligeholdelse af stikledning og hovedhane etableret før 1. september 2007, hvis ejeren af en ejendom ønsker det. Ejeren skal dog fremover betale stikabonnementet til den aktuelle pris. 2.6 Ønsker ejeren at overdrage stikledning og hovedhane til Københavns Energi, sker det uden kompensation og ved en skriftlig aftale, som Københavns Energi fremsender på ejerens begæring. 2.7 Hvis en stikledning, der er etableret før 1. september 2007, i forbindelse med renovering må erstattes med en helt ny stikledning, betragtes den stadig som etableret før 1. september 2007 og tilhører fortsat ejeren af ejendommen. 2.8 Uanset hvem der ejer en stikledning, har Københavns Energi ret til at bestemme, i hvilket omfang den skal vedligeholdes. 2.9 Gasinstallationer Gasinstallationer i en ejendom tilhører ejendommen. De vedligeholdes af ejendommens ejer, jf. dog pkt

6 3. Indlægning af stikledning og hovedhane 3.1 Der indlægges én stikledning pr. matrikel. Tilslutning af stikledning på distributionsnettet må kun udføres af Københavns Energis personale eller af personer, der er bemyndiget hertil. 3.2 Københavns Energi har ret til at forsyne flere kunder fra én stikledning. Hvis en stikledning skal forsyne ejendomme på andre matrikler, kan Københavns Energi kræve, at dens placering sikres ved tinglyst deklaration. 3.3 Den nærmere fordeling af ejendomsretten og vedligeholdelsesomkostninger for fælles stikledninger, som er etableret før 1. september 2007 og som dermed ejes af ejendommenes ejere, er Københavns Energi uvedkommende. 3.4 Er den, der ønsker en stikledning til en ejendom, ikke selv ejer af ejendommen, kræver Københavns Energi ejerens skriftlige tilladelse, inden arbejdet påbegyndes. Tilslutningsbidrag og stikabonnement opkræves hos ejendommens ejer. 6

7 4. Forhold omkring stikledninger 4.1 Placering Københavns Energi kan kræve placeringen af en stikledningen ændret, hvis det er nødvendigt. Omkostningerne hertil betales af Københavns Energi, uanset hvem der ejer stikledningen. 4.2 Hvis ejendommens ejer ønsker en stikledning flyttet, skal Københavns Energi først give tilladelse til flytningen, der udføres for ejendommens regning, uanset hvem der ejer stikledningen. Tilslutning af stikleding til distributionsnettet må kun udføres af Københavns Energis personale eller personer, der er bemyndiget hertil. 4.3 Stikindføring og hovedhane må ikke være placeret i et rum, der bebos. Ejeren skal gratis stille plads til rådighed, så det er muligt at indføre stikledning og opsætte hovedhane. Det skal også være muligt at vedligeholde begge dele senere. 4.4 Det er nødvendigt, at Københavns Energis personale altid kan komme til gasinstallation, stikledningsindføring og hovedhanen og arbejde uden hindringer. 4.5 Gravearbejder Hvis kunden vil grave ved stikledningen på egen grund, må arbejdet ikke begyndes, før der er indhentet ledningsoplysninger hos Københavns Energi. 4.6 Opstår der skader på stikledningen og/eller følgeskader i forbindelse med kundens gravearbejder m.v., er kunden ansvarlig for disse efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 4.7 Af sikkerhedshensyn må der ikke graves jord af terrænet over en stikledning, så jorddækningen formindskes. Der må ikke rammes pæle ned i jorden i nærmere afstand end 1,0 m fra ledningen. 4.8 Beplantning m.v. Beplantning af havearealer og belægning af færdselsarealer over stikledningen skal ske, så der er nem adgang til undersøgelse og reparation af stikledningen. Bygninger (fx udhuse og cykelskure) må ikke opføres på arealet over ledningen uden Københavns Energis tilladelse. Tilladelsen kan betinges af, at stikledningen omlægges for kundens regning, og at omkostninger for Københavns Energi til tilsyn mv. betales af kunden. 7

8 4.9 Generelle forpligtelser for kunden Der skal være tilsluttet et lovligt apparat til gasinstallation. Er dette ikke tilfældet, kan Københavns Energi nedtage gasmåler/afspærringsventil på kundens regning Den, der ejer og/eller bruger en gasinstallation, er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse. Opdages fejl og mangler, herunder gaslugt, skal dette omgående meldes til Københavns Energi eller en autoriseret VVS-installatør Konstateres fejl og mangler, anviser Københavns Energi, hvordan de skal udbedres. Sker det ikke hurtigst muligt, er Københavns Energi berettiget til at afbryde gasforsyningen, hvilket sker for kundens regning Etablering, ændring, demontering af og tilslutning til gasinstallationer skal foretages af en autoriseret VVS-installatør Installatøren skal sende anmeldelse til Københavns Energi om, hvornår arbejdet med installationen indledes og afsluttes. Herefter syner og godkender Københavns Energi installationen i henhold til Gasreglementet Københavns Energi er ikke ansvarlig for arbejde udført af VVS-installatører og deres medarbejdere. Københavns Energi kan opkræve gebyr for ekstraordinære syn af installationer med fejl hos den ansvarlige VVS-installatør Kun nye apparater med CE-mærkning kan umiddelbart tilsluttes gasinstallationen. Brugt udstyr må kun tilsluttes, når Københavns Energi har givet tilladelse til det Aftræksrør, ventilationskanaler, friskluftsåbninger og lignende må ikke lukkes eller tilstoppes. Hvis der foretages væsentlige om- eller tilbygninger i nærheden af disse, skal der først indhentes godkendelse hos Københavns Energi Københavns Energi skal have adgang til gasinstallationer for nødvendige eftersyn, afprøvning, aflæsning og afbrydelse. Ekstraordinære omkostninger forbundet med at få adgang betales af kunden. 8

9 5. Oplysning om forurening 5.1 Ved ejeren af en ejendom, at der er forurening eller har været virksomhed eller aktiviteter, der kan have givet anledning til forurening eller fare herfor på ejendommen, skal denne straks orientere Københavns Energi. 5.2 Er der forurening på en ejendom, gælder særlige vilkår i forholdet mellem kunden og Københavns Energi. Kunderne får oplysning om disse vilkår når de giver oplysning om forurening jf. pkt Vilkårene kan i øvrigt rekvireres hos Københavns Energi. 9

10 6. Gaskvalitet 6.1 Københavns Energi bestræber sig på at levere gas med ensartet brændværdi og vægtfylde efter kravene i Gasreglementet. 6.2 Københavns Energi forbeholder sig ret til at ændre gaskvaliteten med et rimeligt varsel. Eventuel udskiftning af gasforbrugende apparater i den forbindelse er Københavns Energi uvedkommende. 6.3 Nødvendige afbrydelser af gaslevering kan ske uden forudgående varsel. 10

11 7. Målere 7.1 Københavns Energi ejer, vedligeholder og kontrollerer gasmålere. Hvilken type målere, der skal benyttes, afgør Københavns Energi. Det gælder også antallet og målernes placering. 7.2 Københavns Energi har ret til at opsætte kontrolmåler i en ejendom med gasforsyning. Ejendommen skal stille et egnet areal eller rum til rådighed for måleren. Der kan ikke kræves betaling for dette. 7.3 Københavns Energi har til enhver tid ret til, mod behørig legitimation, at foretage kontrolaflæsning, reparation og udskiftning af måleren. 7.4 Flytning af måler Kunden må ikke lade målere flytte eller nedtage uden tilladelse fra Københavns Energi. Københavns Energi har ret til at kræve en måler flyttet, hvis det er nødvendigt. Hvis forhold hos kunden gør det nødvendigt at flytte en måler, skal kunden betale udgifterne til dette. 7.5 Beskadigelse af måler Bliver en måler beskadiget, er kunden erstatningsansvarlig, såfremt det kan sandsynliggøres at skaden er sket, fordi der er udvist forsømmelse af kunden, af medlemmer af kundens husstand eller af personer, som kunden har givet adgang til ejendommen. 7.6 Hvis kunden har mistanke om, at måleren er beskadiget, står stille eller på anden måde registrerer forkert, har kunden pligt til straks at underrette Københavns Energi om dette. 7.7 Afprøvning af måler Kunden kan kræve, at Københavns Energi undersøger måleudstyret. Undersøgelsen sker på et akkrediteret laboratorium. Hvis undersøgelsen viser, at målerens registrering er korrekt, betaler kunden omkostningerne ved undersøgelsen af måleren. 7.8 Registrering af forbruget anses for korrekt, når fejlvisningen ikke er større end +/-5%. 7.9 Overskrider afvigelsen disse grænser, betaler Københavns Energi omkostningerne i forbindelse med afprøvningen af måleren. 11

12 7.10 Viser måleren forkert, fastsætter Københavns Energi forbruget efter skøn. Skønnet tager udgangspunkt i tidligere års forbrug samt i kundens oplysninger om tilsluttede apparater og forbruget i perioden Plombering Målesystemet er forsynet med plomber, som kun må brydes af Københavns Energis personale eller af bemyndigede personer Kunden bør kontrollere målesystemets plomber for brud, især ved tilflytning eller anden overtagelse af eksisterende leveringsforhold. Brud på plomber skal straks meddeles Københavns Energi. 12

13 8. Aflæsning af måler 8.1 Aflæsning af gasforbruget foretages periodisk. Når Københavns Energi anmoder om det, skal kunden selv foretage aflæsning af måleren. Det skal ske indenfor det tidsrum, som Københavns Energi fastsætter. 8.2 Aflæser kunden ikke sin måler og giver Københavns Energi meddelelse om forbruget, kan Københavns Energi udskrive en årsregning, der er baseret på et beregnet forbrug. Af regningen vil det fremgå, at den er baseret på beregnet forbrug. 8.3 Aflæser kunden ikke sin måler, kan Københavns Energi sende kunden en påmindelse om, at måleren skal aflæses. Kunden vil blive pålagt et gebyr for påmindelsen. Hvis Københavns Energi stadig ikke modtager oplysningerne fra kunden, kan Købehavns Energi med et rimeligt varsel kontrolaflæse kundens måler. Kunden betaler et gebyr herfor. Hvis Københavns Energi ikke kan få adgang til en kontrolaflæsning, kan fogedens hjælp rekvireres. Udgiften hertil betales af kunden 8.4 Kunden kan mod betaling få Københavns Energi til at aflæse måleren. 8.5 Københavns Energi kan fjernaflæse målere og betaler selv anlægsudgifter forbundet hermed. 13

14 9. Priser og gebyrer 9.1 Priser og gebyrer fremgår af det til enhver tid gældende prisblad. Kunden har pligt til at give Københavns Energi alle nødvendige oplysninger af betydning for fastsættelsen af prisen. Det gælder også ændringer, som har betydning for beregningsgrundlaget, eller som kan medføre overflytning til anden pris. 14

15 10. Betalingsbetingelser 10.1 Regninger fra Københavns Energi skal betales inden for den frist, der fremgår af regningen. Sker betalingen ikke til tiden, sender Københavns Energi en ny opkrævning med tillæg af gebyr og morarenter. Den nye betalingsfrist er på 8 dage Betales heller ikke indenfor denne frist, får kunden en ny opkrævning med tillæg af endnu et gebyr og morarenter. Desuden varsles kunden om at sagen herefter vil overgå til inkasso, hvilket medfører yderligere omkostninger for kunden Betaler kunden stadig ikke, fremsender Københavns Energi et varsel om, at gasforsyningen afbrydes på et nærmere angivet tidspunkt. Regningen tillægges endnu et gebyr. Københavns Energi har herpå ret til at indberette kunden til et kreditoplysningsbureau Betaler kunden stadig ikke, og er der ikke truffet aftale om en afvikling af restancen, eller stillet sikkerhed for fremtidig betaling, vil Københavns Energi på det varslede tidspunkt afbryde forsyningen. Kunden skal betale et gebyr for dette. Københavns Energi kan rekvirere fogdens hjælp, hvis det er nødvendigt. Det betyder yderligere udgifter for kunden Kunden kan normalt aftale en betalingsordning med Københavns Energi. Det kræver, at det skyldige beløb skal være betalt inden 3 måneder, og at evt. nye regninger betales til tiden. En betalingsordning kan ikke aftales, hvis rykkerskrivelser skyldes, at en allerede aftalt betalingsordning ikke overholdes. Københavns Energi kræver både renter og gebyr for en betalingsordning Hvis kunden har forfaldne regninger, der ikke er betalt og gentagne gange overskrider betalingsfrister kan Københavns Energi forlange, at kunden stiller sikkerhed for fremtidige betalinger. Københavns Energi foretager en individuel vurdering af kundens betalingsforhold inden det besluttes, om der skal stilles krav om sikkerhed. Krav om sikkerhed varsles skriftligt inden det stilles, typisk i forbindelse med rykker for betaling. Stiller kunden ikke den krævede sikkerhed, kan Københavns Energi med rimeligt varsel afbryde forsyningen. Det kan evt. ske med assistance af fogeden. Københavns Energi opkræver et gebyr for dette Københavns Energi er ikke ansvarlig for evt. følger af en afbrydelse. 15

16 11. Genopretning af gaslevering 11.1 Gasforsyningen kan genoptages, når kunden har betalt det skyldige beløb med renter, gebyrer og omkostninger i forbindelse med afbrydelsen og genoprettelsen af forsyningen. Forsyningen kan også genoptages, når kunden har indgået en betalingsordning eller har stillet sikkerhed for betalingen. Genopretning foretages indenfor normal arbejdstid. Er der tale om betalingsstandsning, konkurs mv., skal der foretages slutafregning, og Københavns Energi lukker for forsyningen, hvis boet ikke stiller sikkerhed for fremtidig levering. 16

17 12. Efterregulering af betaling 12.1 Sker der fejl i afregningen, returnerer Københavns Energi det beløb, der er betalt for meget. Har kunden betalt for lidt, opkræver Københavns Energi det manglende beløb. Afregningsfejl kan opstå som følge af målerfejl, manglende eller mangelfuld aflæsning o. lign Efterregulering sker for den periode, hvor der kan påvises fejl. Perioden kan dog ikke blive længere end forældelseslovens gældende frist, og regnes fra det tidspunkt, hvor fejlen konstateres. Hvis fejlen skyldes målerfejl eller teknisk fejl og kunden har været i god tro med hensyn til afregningens rigtighed, sker der alene efterregulering for den periode, hvor fejlen er konstateret i det aktuelle afregningsår og hele det afregningsår, der ligger før. 17

18 13. Acontobetaling 13.1 Københavns Energi har ret til at kræve acontobetaling for det forventede forbrug i aflæsningsperioden Acontobeløbet kan ændres, hvis Københavns Energi eller kunden skønner, at der vil ske en væsentlig ændring i det årlige gasforbrug. 18

19 14. Fast pris 14.1 Privatkunder, som kun anvender gas til kogebrug, kan afregnes årligt forud, uden at gasforbruget måles. Det gælder kun, hvis ejendommens ejer har fået tilladelse til ikke at opsætte måler i de enkelte boliger. Tilladelsen gives af kommunen På den enkelte gasinstallation monteres en afspærringsventil, som udleveres, registreres og ejes af Københavns Energi. 19

20 15. Opsigelse, ejerskifte og fraflytning 15.1 Kunden hæfter for betaling for levering af gas efter gældende prisblad indtil den dato, hvor leveringsaftalen er opsagt og kunden har givet adgang til aflæsning af måleren, eller der foreligger en af Københavns Energi accepteret selvaflæsning, eller Københavns Energi har modtaget meddelelse om levering til ny kunde, og måleraflæsning er blevet afleveret til Københavns Energi Bruges der ikke længere gas i en installation, kan Københavns Energi nedtage gasmåler/afspærringsventil og afproppe installationen. Københavns Energi kan opkræve et gebyr for dette Bruges der ikke længere gas i en ejendom, kan Københavns Energi forlange, stikledningen fraskåret ved distributionsledningen. Tilhører stikledninger ejendommen, kan Københavns Energi opkræve et gebyr for arbejdet. Fraskæring af stikledning må kun foretages af Københavns Energis personale eller personer bemyndiget hertil Står et lejemål tomt tilmeldes ejeren, som herefter hæfter for betaling for evt. gasforbrug og abonnementer. Ejeren kan undgå at betale for dette ved at bede Københavns Energi om at afbryde forsyningen og betale alle omkostninger til dette Hvis en måler i en periode på 12 måneder ikke har registreret noget gasforbrug, kan Københavns Energi kræve måleren nedtaget og leveringsforholdet ophævet. Københavns Energi kan opkræve et gebyr for dette. 20

21 16. Ansvar 16.1 Københavns Energi bestræber sig på at opretholde en regelmæssig gasforsyning. Københavns Energi kan dog afbryde forsyningen for at foretage nytilslutninger, ledningsændringer eller reparationer. Det sker dog så vidt muligt med forudgående varsel af kunden Københavns Energi er uden ansvar for følgerne af en gasafbrydelse Københavns Energi er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab overfor erhvervsdrivende. Disse opfordres til at tegne en driftstabsforsikring Force Majeure Københavns Energi har intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, hvis de er opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, svigtende råstoftilførsel, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er udenfor Københavns Energis kontrol Produktansvar Københavns Energi er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om produktansvar. Opstår der skade på ting herunder skade på fast ejendom er Københavns Energis ansvar begrænset til 5 mio. kr. 21

22 17. Ikrafttræden 17.1 Bestemmelserne træder i kraft den 1. marts De er anmeldt til Energitilsynet den 2. december Københavns Energi har ret til at ændre leverings- og betalingsbestemmelser med forudgående varsling af kunden. 22

23 Københavns Energi Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015 BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S 1. maj 2015 1 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V... 5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. TILSLUTNING TIL FJERNVARMENETTET...5 3. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE M.V. AF LEDNINGER...6 4. FORHOLD PÅ FORBRUGSSTEDET...7

Læs mere

Bestemmelser for levering af FJERNVARME. fra Københavns Energi

Bestemmelser for levering af FJERNVARME. fra Københavns Energi Bestemmelser for levering af FJERNVARME fra Københavns Energi Indhold 1. Definitioner 4 2. Tilslutning til fjernvarmenettet 5 3. Ejerskab og vedligeholdelse m.v. af ledninger 8 4. Forhold på forbrugsstedet

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR 2016 INDHOLD SIDETAL 1. DEFINITIONER... 4 2. TILSLUTNING TIL FJERNVARMENETTET...5 3. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE M.V. AF LEDNINGER...6 4. FORHOLD PÅ FORBRUGSSTEDET...7

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vedtægt Juli 2014 Gyldighed og omfang... 3 1 Vedtægtens område... 3 1.1 Geografisk område... 3 1.2 Teknisk område... 3 1.3 Brugere... 3 2 Ledelse... 3 2.1 Bestyrelse...

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS 1. maj 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra DONG Energy Salg & Service

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Gasforsyningen. Leveringsbestemmelser

Gasforsyningen. Leveringsbestemmelser Gasforsyningen Leveringsbestemmelser 2. 1. Gyldighedsområde lovbindinger og tekniske bestemmelser Gyldighed 1.1 Disse leveringsbestemmelser gælder for gasdistribution eller gasforsyning fra Aalborg Kommune,

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18.

NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18. NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18. AUGUST 2014 1. Gældende regler for distributionsforholdet 1.1. Mellem NGF

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Gråsten Varme A/S i det følgende

Læs mere

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord... 3 1. Netkundens

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Laurbjerg Kraftvarmeværk

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

A-8 Drift og vedligeholdelse

A-8 Drift og vedligeholdelse A-8 Drift og vedligeholdelse A-8: Drift og vedligeholdelse 8. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1. Generelt 8.1.1. Brugeren (ejeren) er ansvarlig for den korrekte drift og vedligeholdelse af installationen og

Læs mere

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder)

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) gasdistribution Betingelser for brug af DONG Gas Distribution A/S gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) 1. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser

Almindelige Leveringsbestemmelser Almindelige Leveringsbestemmelser DEC 2012 for fjernvarmelevering fra E.ON Varme Danmark ApS Side 1/5 Indholdsfortegnelse Almindelige Leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening el FynskSupport Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening + ga s Du kan støtte en klub eller forening gennem dit køb af el og gas hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupport

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Nørre-Snede Varmeværk a.m.b.a. i det følgende kaldet værket, og ejeren/ejerne,

Læs mere

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme Leveringsbestemmelser for fjernvarme Indhold Forord... 2 2. Gyldighedsområde og definitioner... 2 3. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning... 2 4. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 3 5. Tariffer...

Læs mere

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT leveringsbetingelser leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for Brørup Fjernvarme A.m.b.a. 1. oplag 31. maj 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen.

Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNINGEN

FJERNVARMEFORSYNINGEN 09.11.2010 GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011 Leveringsbestemmelser FJERNVARMEFORSYNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0. Ordforklaring... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner mv.... 4 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

1.Gyldighedsområde m.v.

1.Gyldighedsområde m.v. 1.Gyldighedsområde m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Egtved Varmeværk A.m.b.a., i det følgende kaldet VÆRKET, og ejeren/ejerne af ejendomme, der

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

Almindelige bestemmelser for fjernvarme Almindelige bestemmelser for fjernvarme Varde Varmeforsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.0 - opdateret 23. november 2012 Indhold Kapitel 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 5 1.1

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning er gældende for forholdet mellem Østervrå

Læs mere

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Skørping Varmeværk

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 4 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

NETBENYTTELSESAFTALE. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af. det kollektive elnet. tilhørende. Frederikshavn Elnet A/S

NETBENYTTELSESAFTALE. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af. det kollektive elnet. tilhørende. Frederikshavn Elnet A/S NETBENYTTELSESAFTALE Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet tilhørende Frederikshavn Elnet A/S Dato for vedtagelse 28-08-2007 Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15,

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning. 2 1. Gyldighedsområde og definitioner.. 3 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning. 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 5 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 6 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 11 4. Tariffer 13 5. Måling af fjernvarmeforbrug,

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Drift

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

Hirtshals El-Netselskab A/S. Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale)

Hirtshals El-Netselskab A/S. Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) Hirtshals El-Netselskab A/S Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Retsgrundlag i øvrigt... 3 Definitioner...

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere