Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde"

Transkript

1 Danida Fellowship Centre December 2011 Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Anti-korruptionspolitik Etiske godkendelser og andre tilladelser Aftaler med partnerinstitutioner Bevilling Bevillingsperioder Udbetaling Renter og kurstab/-gevinster Misligholdelse og bortfald af bevillingen Ansættelsesvilkår og aflønning Indkøb Faglig rapportering og kvalitetssikring Regnskab Revision Formidling DFC s tilsyn Rettigheder Oversigt over bilag 1 : Bilagene kan også hentes på forskningsadministrationens hjemmeside på Bilag 1: Skema til årsrapport Bilag 2: Udbetalingsanmodning Bilag 3: Skema til regnskabsaflæggelse Bilag 4: Skabelon til ledelsespåtegning af regnskab (hvis revideret af Rigsrevisionen) Bilag.5: General Guidelines for Accounting and Auditing of Grants Channeled through Governmental, Parastatal and International Organizations, Se: uditing/, Bilag 6a: Project Completion Reporting - vejledning med skemaer, projekter bevilget før 2008 Bilag 6b: Project Completion Reporting - vejledning med skemaer, projekter bevilget fra 2008 Bilag 6c: Overview of Projects Achievements tillæg til 6b Bilag 7: Revisionsinstruks Bilag 8: Retningslinjer for DFC s administration af forskningsstipendiater fra udviklingslandene. Se: 1 Bilagene gælder for alle igangværende projekter, undtagen bilag 7, som for projekter bevilget før 2009 kun gælder i de tilfælde, hvor den projektansvarlige/ansvarlige institution skriftligt har accepteret at følge nærværende bestemmelser, samt bilag 6a, som kun skal anvendes af projekter bevilget før Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 2

3 Væsentlige ændringer i forhold til tidligere udgaver: Pris for indkvartering på DFC s kollegium for seniorforskere er revideret. Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 3

4 1. Indledning Disse bestemmelser udgør det gældende regelsæt for forvaltning af tilskud til forskningsbevillinger som led i Danmarks internationale udviklingssamarbejde. I bestemmelser beskrives kravene til projekterne vedr. budgettering, rapportering, regnskabsaflæggelse, revision og monitorering/evaluering. I bestemmelserne indgår de relevante dele af Udenrigsministeriets General Guidelines for Accounting and Auditing of Grants Channelled through Governmental, Parastatal and International Organisations, se bilag 5. Eventuelle afvigelser fra disse bestemmelser meddeles særskilt i tilsagnsskrivelsen. På vegne af Udenrigsministeriet varetager Danida Fellowship Centre (DFC) den løbende sagsbehandling og administration af de bevilgede forskningsprojekter. Udviklingsfaglig Tjeneste (UFT) i Udenrigsministeriet har det overordnede ansvar for de politiske og strategiske aspekter af tilskuddet. Yderligere spørgsmål i forbindelse med administrationen af bevillinger kan rettes til DFC på eller telefon Al korrespondance til DFC skal i videst muligt omfang foregå elektronisk, være på engelsk og referere til DFC-sagsnummer. Ved bevillingen af et forskningstilskud indgås en aftale mellem DFC og følgende parter: Projektets hovedansøger (herefter betegnet som den projektansvarlige), samt den ansvarlige institutions leder på vegne af den pågældende institution (herefter betegnet som institutionen). Tilsagnet om støtte er knyttet til institutionen og ikke til den projektansvarlige. Aftalen sker i form af den projektansvarliges, samt institutionens påtegnelse med underskrift på kopi af tilsagnsskrivelsen, som er fremsendt af DFC. Tilsagnsskrivelsen og den tiltrådte ansøgning (med bilag og evt. rettelser, hvor de satte mål, aktiviteter, resultater og budget fremgår) sammen med nærværende regelsæt for tilskuddets forvaltning, betegnes herefter som bevillingsgrundlaget. Ved indgåelse af aftalen forpligtiger den projektansvarlige og institutionen sig til at projektets aktiviteter gennemføres som angivet i bevillingsgrundlaget, at de angivne mål, delmål og resultater nås, samt at de i tilsagnsskrivelsen evt. opstillede betingelser opfyldes og at nærværende regelsæt for tilskuddets forvaltning følges. Bevillingsperioden fremgår af tilsagnsskrivelsen eller eventuelt senere fremsendte ændringsmeddelelser. Den projektansvarlige har ansvaret for at holde sig ajour via DFC s hjemmeside om mulig ny udgave af nærværende bestemmelser. Der skal under projektets gennemførelse tages hensyn til Udenrigsministeriets gældende politikker inden for udviklingsbistanden. 2. Anti-korruptionspolitik Udenrigsministeriets anti-korruptionspolitik skal følges og følgende paragraf skal respekteres i alle aftaler: : No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practice, shall be made - neither directly nor indirectly - as an inducement or reward in relation to the project. Any such practice will be grounds for the immediate cancellation of the project and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. At the discretion of the Danish Ministry of Foreign Affairs, a further consequence of any such practice can be the definite exclusion from any tendering for projects, funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs. 3. Etiske godkendelser og andre tilladelser Det er institutionens ansvar at indhente alle relevante etiske godkendelser og andre krævede tilladelser, og at disse indhentes inden igangsættelsen af projektaktiviteterne. Institutionen skal endvidere sikre, at forskningen gennemføres i henhold til gældende konventioner og regler. Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 4

5 4. Aftaler med partnerinstitutioner Hvis der i projektet indgår støtte til et samarbejde med en udenlandsk forskningsinstitution, anbefales det, at den danske institutionen indgår en skriftlig samarbejdsaftale med den/de udenlandske institution/er. Det anbefales, at aftalen mellem de involverede institutioner som minimum omfatter en klar aftale om projektets organisering, budget og regnskabsansvarsfordeling, tvister og projektets afslutning/afvikling, samt overdragelse eller salg af anskaffet udstyr jf. afsnit 11. Det er den projektansvarliges og dennes institutions ansvar at sikre, at den fornødne administrative kapacitet er til stede hos de involverede udenlandske partnere til at udføre en forsvarlig og betryggende forvaltning af det bevilgede tilskud, samt at projektet gennemføres i et ligeværdigt samarbejde med partnerne. Partnerorganisationer og andre, der får del i det bevilgede tilskud, må ikke stå opført på hverken FN s eller EU s terrorliste. 5. Bevilling Tilskudsmidlerne kan udelukkende anvendes til de godkendte formål, aktiviteter og budgetposter. Tildeling af ekstra bevillinger under projektets forløb er ikke muligt og overforbrug i forhold til den tiltrådte bevilling dækkes ikke. Udgifterne skal afholdes inden for bevillingsperioden. Ændringer mellem hovedbudgetlinjerne inden for det godkendte budget, som fremgår af tilsagnsskrivelsen, kan uden forudgående forelæggelse for DFC foretages med op til 10 % af budgettet for den mindste af de budgetlinjer, hvorfra eller hvortil midlerne flyttes. Ved ønske om ændringer inden for budgettet, der overstiger dette, skal DFC høres. Budgetændringer skal følge gældende vejledning til ansøgning. Ændringer i budgettet skal ske i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget, dvs. at projektets målopfyldelse ikke må forringes, og der kan ikke støttes aktiviteter, der ikke blev godkendt ved bevillingen. Budgetændringerne skal beskrives i den følgende årsrapport og noter til årsregnskab, samt i slutrapport og regnskab, hvor der skal henvises til evt. godkendelser fra DFC af flytning over 10 % mellem de bevilgede hovedbudgetlinier. Ved udenlandske kandidat- og ph.d.-studerendes ophold i Danmark følges de gældende retningslinjer for det Danida-støttede stipendieprogram, som omfatter, at DFC skal stå for de praktiske forhold omkring opholdet, som beskrevet i bilag 8. DFC vil fratrække udgifterne (rejse, ophold, allowances m.m. anført i budgetlinie 9) direkte fra projektets konto på DFC, med information til projektet ved årets slutning. DFC tilbyder også at administrere seniorforskeres ophold i Danmark, i hvilket tilfælde der (2012 priser) beregnes 225 kr. /nat for indkvartering på DFC s kollegium, samt der tillægges en administrationsafgift på kr. per ankomst og kr. per måned i Denmark; alle beløb er inkl. moms. Ved planlægning af seniorforskeres ophold, som det vælges at DFC skal administrere, gælder også de nedenfor nævnte tidsfrister og guidelines i Appendix 8 skal følges. DFC skal adviseres senest 4 måneder før ankomsten om de planlagte ophold. De projektansvarlige opfordres til at mødes med DFC for at aftale koordinationen af studieopholdene. For projekter som har fået bevilget støtte før gælder det, at anvendelse af budgetmargen til uforudsete udgifter knyttet til aktiviteter godkendt i bevillingen kan ske, såfremt den projektansvarlige og institutionen skønner, at det vil fremme projektets opfyldelse af de satte mål. Den budgetterede budgetmargen kan således ved uforudsete udgifter henføres til de øvrige hovedposter uden forudgående forelæggelse for DFC, f.eks. pris- og kursændringer, lønstigninger som følge af generelle prisstigninger, lovpåbud o. lign. For projekter bevilget fra 2009 skal sådanne udgifter dækkes inden for bevillingen. For projekter, hvor tilskuddet administreres af en statsinstitution eller af en selvejende institution, der er opført med konto på finansloven, følges Finansministeriets regler for tilskudsfinansieret forsknings- 2 Projekter bevilget i 2009 og derefter har ingen budgetmargen inkluderet Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 5

6 virksomhed i Finansministeriets budgetvejledning. For projekter, hvor støtten er uddelt i konkurrence, kan der således inkluderes et administrationsbidrag (overhead, OH) af alle direkte udgifter i Danmark på højst 35 % for projekter bevilget før 2009 og 44 % for projekter bevilget i 2009 og derefter. For andre offentlige ejede institutioner (f.eks. hospitaler) tillægges et administrationsbidrag på 3,1 % af alle direkte udgifter, og for teknologiske serviceinstitutter (GTS-institutter) tillægges et administrationsbidrag på 20 %. Der kan ikke tages administrationsbidrag til den danske institution for midler, der overføres til partnere i syd, idet der til disse maksimalt kan ydes et administrationsbidrag på 7 % af budgettet af de midler, som partnerinstitutionen aflægger regnskab for. Derudover kan der ikke tages administrationsbidrag af udgifter i forbindelse med udenlandske forskeres ophold i Danmark, jf. afsnit ovenfor om DFC s administration af udenlandske forskeres ophold. Der kan heller ikke ydes administrationsbidrag til partnere på internationale institutioner, idet disse, som omtalt i guiden til ansøgerne, kun kan godtgøres for deres direkte ydelser til projektet. I budgetterne beregnes administrationsbidragene af de samlede budgetter. I regnskaberne ydes bidraget af det faktiske forbrug. Følgende generelle udgifter kan dækkes af administrationsbidraget. Kontorholdsudgifter (husleje, rengøring, kontorhold, transport, el og vand, støttepersonale og andre almindelige driftsudgifter), Udgifter vedr. personale, der udfører almindelig sagsbehandling, herunder budget- og regnskabsopgaver. Institutledelsens involvering i samarbejdet. Der kan ikke gives yderligere midler til dækning af disse typer af udgifter. 6. Bevillingsperioder Projektet skal gennemføres inden for den i bevillingsgrundlaget godkendte tidsramme. Ved forsinkelser i de planlagte aktiviteter kan den projektansvarlige og institutionen anmode DFC om forlængelse af projektperioden inden for den givne bevilling med angivelse af ny slutdato. Forsinkelserne skal i så fald være vel begrundede og det skal forklares, hvorfor forlængelsen er nødvendig for at kunne gennemføre projektet og nå de satte mål. Forlængelsen skal bruges til at gennemføre de oprindeligt planlagte aktiviteter og ikke omfatte aktiviteter, som ikke er godkendt i bevillingen. Ansøgninger om tidsmæssig forlængelse skal ikke vedlægge reviderede budgettet, idet DFC ikke godkender sådanne, men kontrollerer regnskaber imod det oprindeligt godkendte budget som det er anført i tilsagnsskrivelsen.. Længerevarende sygdom og barsel kan eventuelt begrunde forlængelse af et individuelt projekt. Den pågældende institutions praksis lægges her til grund. Ved anmodning om tidsmæssige forlængelser af ph.d.- projekter skal vejleders bekræftelse af nødvendigheden af forlængelsen og at projektet fagligt udvikler sig tilfredsstillende vedlægges. Ph.d- og MSc-studier startet under projektet skal færdiggøres inden projektets slutning. 7. Udbetaling Institutionen i Danmark og partnerinstitutionerne i syd skal oprette en særskilt finanskonto/aktivitet for bevillingen, således at midlerne kan skelnes fra andre tilskud. Nummeret for denne konto/aktivitet skal oplyses i udbetalingsanmodningen. De årlige rater udbetales på grundlag af en udbetalingsanmodning fra den projektansvarlige og dennes institution (bilag 2). Anmodningen skal dække hele finansåret og ikke omfatte evt. midler til studieophold administreret af DFC (budgetlinie 9), da disse udgifter dækkes direkte fra projektets konto hos DFC. For projekter, som strækker sig over flere finansår, skal udbetalingsanmodning fremsendes umiddelbart forud for næste finansår. Første overførsel kan ske i 1. kvartal med et a conto beløb på 50 % af anmodningen og anden overførsel kan ske i 3. kvartal med det resterende beløb fratrukket DFC s udgifter til forskeres ophold i Danmark, Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 6

7 samt ubrugte midler ved årsskiftet, som fremgår af foregående årsregnskab. Udbetalingen af anden rate forudsætter, at årsregnskab er modtaget. Årlig anmodning kr. om året vil blive udbetalt én gang årligt. Ved overførsel af midler fra DFC gives ingen anden bekræftelse på overførsel end angivelse af den i udbetalingsanmodning indberettede reference. Overførsel af midler til partnerinstitutioner foretages af den projektansvarliges institution. 8. Renter og kurstab/-gevinster Optjente renter kan ikke anvendes til finansiering af de bevilgede forskningsaktiviteter, men skal opgøres særskilt ved årsregnskab eller ved det afsluttende regnskab og tilbageføres til DFC med tydelig angivelse af DFC-sagsnummer og projekttitel Omregning af regnskaber ført i udenlandsk valuta skal ske til den kurs, som overførslerne har fundet sted, så konstruerede kurstab og gevinster undgås. 9. Misligholdelse og bortfald af bevillingen Der foreligger misligholdelse, hvis projektet ikke lever op til de givne bevillingsforudsætninger, som de er defineret i afsnit 1, herunder: Forsinket projektstart: Såfremt projektet ikke er igangsat inden 6 måneder efter den i bevillingsgrundlaget anførte forventede dato for projektstart bortfalder bevillingen, medmindre der fra den projektansvarlige og dennes institution er indsendt en begrundet anmodning, som DFC finder acceptabel. Anden forsinkelse, som ikke er godkendt af DFC, med manglende fremgang imod opfyldelsen af de satte mål i en periode over et år. Manglende eller utilfredsstillende faglig og økonomisk afrapportering fra projektet Manglende indhentning af påkrævede godkendelser Væsentlige ikke godkendte ændringer i projektet i forhold til bevillingsgrundlaget Anden uforsvarlig forvaltning af tilskudsmidlerne, herunder misligholdelse af nærværende bestemmelser. Foreligger der misligholdelse, forbeholder DFC sig ret til at træffe relevante foranstaltninger med sigte på at begrænse følgerne af misligholdelsen., Sådanne foranstaltninger kan bestå i skriftlig påtale om, at misligholdelsen skal være afhjulpet inden for en given frist, iværksættelse af konsulent- eller revisorundersøgelser af institutionens forvaltning, ophør af yderligere betalinger, udfasning eller lukning af projektet. I sidstnævnte tilfælde påhviler det institutionen straks at tilbagebetale alle udbetalte tilskudsmidler til DFC og at yde erstatning i tilfælde af økonomiske tab. Såfremt dansk udviklingsbistand til et givet land afbrydes som følge af en politisk beslutning kan tilskuddet til forskningsprojekter i det pågældende land også blive afbrudt. En projektaftale kan opsiges skriftligt af begge parter (institutionen og DFC) med tre måneders varsel. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er DFC dog berettiget til øjeblikkeligt at opsige aftalen. Begge parter forpligter sig til forinden en evt. opsigelse at søge konflikter løst ad forhandlingens vej. Uløste konflikter kan ikke indbringes for domstolene, men skal løses ved voldgift. 10. Ansættelsesvilkår og aflønning Ansættelsesforhold (stillingsopslag, orlov, løn mv.) for personale i Danmark, der aflønnes af tilskuddet, er institutionens ansvar og skal følge institutionens regler og gældende faglige overenskomster med Staten. Tilskud til løn for personale i samarbejdslande udbetalt gennem støtten skal følge de gældende tariffer for aflønning ved forskningsinstitutioner i samarbejdslandet.. Det må specielt påses, at der ikke oppebæres dobbelt løn, aflønnes på konsulentniveau m.m. Ved udbetaling af løn eller vederlag til enkeltpersoner skal der foretages indberetning til skattemyndighederne og foretages skattetræk efter gældende regler. Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 7

8 Der gives ikke ekstra bevillinger i forbindelse med sygdom og barsel, men der er mulighed for tidsforlængelse efter gældende regler, se kapitel 6. Forsikring mm. af projektpersonale er institutionens ansvar. DFC og Udenrigsministeriet kan således ikke stilles til ansvar for skader og uheld opstået i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Hvis den projektansvarliges ansættelse ved institutionen ophører, er det institutionens ansvar, at projektet videreføres med en ny egnet projektansvarlig, hvilket skal meddeles DFC. Såfremt en videreførelse af projektet, der sikrer at de satte mål kan opfyldes, ikke er mulig, skal institutionen varetage nedlukningen af projektet, så der tages størst muligt hensyn til de involverede partnere, inklusiv at igangværende ph.d.- og Master-studier kan fuldføres. Alternativt må DFC anmodes om, at projektets ledelse overgives til en anden institution vedlagt bekræftelse fra både afgivende og modtagende institution. DFC kan anmode om dokumentation for, at den nye projektansvarliges eller institutions kvalifikationer svarer til den tidligere projektansvarliges eller institutions kvalifikationer. Afregning af tjenesterejser m.m. er institutionens ansvar, og skal ske efter henholdsvis den danske og partnerinstitutionernes regler herfor. 11. Indkøb Alle indkøb skal foretages i henhold til internationale og/eller nationale udbudsregler. Projektomkostninger må ikke indeholde moms, hvis institutionen har mulighed for at få moms godtgjort på anden vis. Alt anskaffet udstyr og inventar skal være behørigt forsikret og holdes i funktionsdygtig stand. Forud for afslutning af et projektregnskab skal eventuelle køretøjer, udstyr og inventar af en værdi, der overstiger den skattemæssige sats for småanskaffelser, enten afhændes bedst muligt eller overdrages til samarbejdspartnere i syd. Ved salg skal provenuet indtægtsføres i slutregnskabet og ved overdragelse til partnere i syd skal det af regnskabet fremgå, at der foreligger et underskrevet overdragelsesdokument hos institutionen. 12. Faglig rapportering og kvalitetssikring Alle flerårige forskningsprojekter skal årligt og senest den 1. juli elektronisk fremsende årsrapport til DFC (bilag 1). Heri dokumenteres projektets status for de gennemførte aktiviteter og resultater set I forhold til de godkendte mål og delmål, som de var anført i bevillingsgrundlaget, med forklaring af evt. afvigelser fra det planlagte. Det skal fremgå af første årsrapport, at alle relevante og nødvendige forskningstilladelser er indhentet. Årsrapportering for projekter, som inkluderer ph.d. er, skal vedlægges udtalelse fra vejleder på ph.d.- projektets faglige status og fremskridt. For de individuelle ph.d.-projekter er vejleder-erklæringen tilstrækkelig rapportering. Senest 6 måneder efter projektets afslutning skal der indsendes en afsluttende rapportering (bilag 6) til DFC som elektronisk kopi med scannet underskriftsside. Som afslutningsdato regnes den slutdato, som fremgår af tilsagnsskrivelsen eller anden dato, som fremgår af senere fremsendt tilladelse til forlængelse. Rapporten skal beskrive projektets forløb og opnåede resultater. Desuden skal beskrivelse af aftale omkring overdragelse af evt. køretøjer, udstyr og inventar indgå i den afsluttende rapport og en evt. indtægt ved salg af anskaffet udstyr og køretøjer skal fremgå af det afsluttende regnskab. Yderligere skal en liste over publikationer vedlægges med links til, hvor de kan findes. For de individuelle ph.d.-projekter skal den afsluttende rapport vedlægges bevis for bestået ph.d.-eksamen. Et ph.d.-projekts afslutning kan ikke godkendes før et sådant bevis er indsendt. Årsrapporter og afsluttende rapport skal være underskrevet både af den projektansvarlige og institutionen, som dermed tilkendegiver, at rapporten er retvisende og lever op til nærværende bestemmelser. Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 8

9 Det tilstræbes, at den projektansvarlige senest tre måneder efter rapportens indsendelse vil få besked, om rapporten er godkendt. Det påhviler i øvrigt den projektansvarlige straks at rapportere til DFC ved mærkbare forringelser i vilkårene for gennemførelsen af det i bevillingsgrundlaget godkendte projekt, herunder væsentlige problemer i projektets eller dets ansattes forhold til modtagerlandets myndigheder, partnerorganisationer eller projektmedarbejdere. Ligeledes såfremt der opstår begrundet mistanke om eller konstateres tyveri, bedrageri, korruption, misbrug, kontraktbrud, retssag om større pengebeløb, tab eller muligt tab af midler, påtegning eller kritik i revisionsrapport og andre tilfælde eller misbrug af midler. Denne rapportering skal ske omgående, på skrift og med oplysning om, hvorledes institutionen planlægger at løse og følge op på de rapporterede vanskeligheder eller uregelmæssigheder, bl.a. med henvisning til Udenrigsministeriets underretningspligt over for Rigsrevisionen. Manglende faglig afrapportering kan medføre at Udenrigsministeriet ikke vil acceptere nye ansøgninger fra den pågældende bevillingshaver. 13. Regnskab Det påhviler institutionen, at der føres betryggende regnskab med de bevilgede forskningsmidler. Det skal påses, at de økonomiske forretningsgange er betryggende og med forsvarlig intern kontrol og i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik. Institutionen skal opbevare regnskabsmaterialet i overensstemmelse med bogføringslovens krav i 5 år efter projektets afslutning. Institutionen skal senest den 1. juli til DFC elektronisk indsende projektets årsregnskab for det foregående regnskabsår. Ved regnskabsaflæggelsen skal regnskabsformular i bilag 3 anvendes. Regnskabsaflæggelsen skal indeholde en tilkendegivelse af, at det samlede overførte beløb er indgået som indkomst, samt en opgørelse af årets projektudgifter fordelt på det bevilgede budgets poster med samme detaljeringsgrad som i budgettet. Evt. afvigelser på de enkelte poster mellem budget og regnskab skal forklares. Regnskabet skal endvidere indeholde en redegørelse for beholdningen af ubrugte midler ved årets udgang. Evt. optjente renter skal opgives separat, idet de skal returneres til DFC ved projektets afslutning. Det er institutionens ansvar, at delregnskab fra projektpartnerne for anvendelsen af de overførte midler er modtaget, og at institutionen kan godkende det. I tilfælde af misbrug af midler, jf. afsnit 12 ovenfor skal et eventuelt tab bæres af institutionen. Senest 6 måneder efter projektets afslutning indsendes et afsluttende revideret projektregnskab til DFC. Afvigelser på de enkelte budgetlinier på over 10 % mellem beløbene i det bevilgede totale budget og i det afsluttende regnskab skal forklares, og tilladelsen til en sådan overskridelse fra DFC må citeres. Årsregnskabet og det afsluttende regnskab skal være i elektronisk format og inkludere skannet underskrift af den projektansvarlige, samt af den regnskabsansvarlige for institutionen. Med sin underskrift tilkendegiver institutionens regnskabsansvarlige, at årsregnskabet er retvisende og lever op til nærværende bestemmelser. 14. Revision Dette afsnit gælder kun for projekter bevilget i 2009 og senere, samt for projekter bevilget før 2009 i de tilfælde, hvor den projektansvarlige/ansvarlige institution skriftligt har accepteret at følge nærværende bestemmelser. Det afsluttende regnskab skal i henhold til aftale med Rigsrevisionen revideres af en uafhængig, godkendt revisor. Regnskabet skal forsynes med en påtegning, hvoraf det fremgår, at revisionen er udført i henhold til nærværende bestemmelser (bilag 7), samt god offentlig revisionsskik. Eventuelle forbehold skal fremgå at påtegningen. Ved revisionen efterprøves om projektregnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Udenrigsministeriets regler for regnskabsaflæggelse og nærværende retningslinjer. Det efterprøves ligeledes om de dispositioner, der er omfattet af projektregnskabet, er i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget, love og andre Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 9

10 forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af tilskuddet. Det afsluttende regnskab for eventuelle udenlandske projektpartnere skal ligeledes revideres af en uafhængig, godkendt revisor, i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder for revision. Den lokale revisors revisionspåtegning skal indgå som grundlag for den danske revisors revision af det samlede projektregnskab. For at sikre at den danske revisor kan basere sig på den lokale revisors arbejde, kan den danske revisor involveres ved valget af den lokale revisor, som kan være den revisor den udenlandske projektpartner allerede har et etableret samarbejde med. DFC og DFC s revisor skal i hele projektperioden, samt opbevaringsperioden (5 år) have adgang til at foretage de undersøgelser, som DFC finder behov for af det materiale der ligger til grund for tilskudsregnskabet. 15. Formidling Ved al formidling i forbindelse med bevillingen og ved kontakt med medier, skal bevillingshaver oplyse, at bevillingen er givet af Udenrigsministeriet. Alle projekter skal i løbet af projektperioden, når relevante resultater af forskning og kapacitetsopbygning foreligger, søge at formidle disse til bistandsinteressenter og offentligheden. Dette kan f.eks. ske ved at fremsende information til Danida Devforum og/eller til ambassaderne i partnerlandene, med kopi (cc af mail) til DFC. Det skal som minimum fremgå af den afsluttende rapport hvordan en sådan formidling er foretaget. I årsrapporterne bedes link til projekternes evt. hjemmeside oplyst. Den afsluttende rapport skal indeholde en liste over publikationer med links til, hvor de kan findes. Information om bevilling, projekt og projektansvarlig forsker og institution vil blive offentliggjort på Danida Research Portal, og følge reglerne i Persondataloven (Lov nr. 429 af 31. maj 2000) se: Opsummeringen af projektets fremskridt i årsrapporteringen samt øvrige oplyste rettelser vil blive lagt på portalen. 16. DFC s tilsyn Udenrigsministeriet, DFC, Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har ret til på ethvert tidspunkt at udbede sig al relevant information fra projektet. Projektpersonalet skal give bistand og fuld adgang til projektbesigtigelse, dokumentgennemgang, regnskabsanalyse, inventarkontrol mv. DFC har ret til på ethvert tidspunkt at kræve information om kontostatus, inkl. fordeling af midler i forhold til det bevilgede budget. Herudover kan tilsynet efter aftale med institutionerne inkludere en række andre tiltag fra DFC s side for at sikre indblik i og opfølgning af organisationernes forvaltning af tilskudsmidlerne. Disse tiltag kan være følgende: besøg i institutionernes administration med henblik på at besigtige økonomifunktionens og projektstyringens virkemåde, samt projekternes forretningsgange og organisatoriske forhold stikprøvevis besigtigelse af projekternes aktiviteter i partnerlandene ved besøg fra DFC s forskningsenhed fælles møder for de projektansvarlige og deres institutioner gennemførelse af reviews og evalueringer af de støttede forskningsaktiviteter. Ligeledes kan der iværksættes uvildige reviews af projekterne, geografisk eller emneopdelt. 17. Rettigheder Udenrigsministeriet forbeholder sig ret til vederlagsfrit at anvende rapporter og indsendte forskningsresultater uden yderligere kompensation til forfatterne end den allerede givne gennem forskningsstøtten. Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 10

11 Såfremt bevillingsmodtageres udnyttelse af patentrettigheder, salg af knowhow og egen produktion medfører indtægter, vil Udenrigsministeriet ikke gøre krav på tilbagebetaling af hele eller dele af støtten. Persondataloven (Lov nr. 429 af 31. maj 2000) giver en række rettigheder, når oplysninger behandles elektronisk, bl.a. gives der efter anmodning ret til indsigt i og evt. berigtigelse af oplysninger, der behandles elektronisk. Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 11

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Danida Fellowship Centre Januar 2009 Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Revideret den 31. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

DUFs Antikorruptionskodeks

DUFs Antikorruptionskodeks DUFs Antikorruptionskodeks Dette adfærdskodeks lægger en linje med nul tolerance over for korruption. Det vejledende princip er, at vi stiller høje krav til faglig etik samt til hver persons og organisations

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) 352-(.7.2175$.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF CENTER FOR IT-FORSKNING (CIT) Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 Status: Endelig Ansvarlig: Niels Damgaard Hansen

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Rejsestipendier og omvendte rejsestipendier

Rejsestipendier og omvendte rejsestipendier Januar 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinjer for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til. Puljeordninger

Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til. Puljeordninger Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til Puljeordninger Senest revideret Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Formål 1 3. Generelle krav til administrationen

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere