Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde"

Transkript

1 Danida Fellowship Centre December 2011 Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Anti-korruptionspolitik Etiske godkendelser og andre tilladelser Aftaler med partnerinstitutioner Bevilling Bevillingsperioder Udbetaling Renter og kurstab/-gevinster Misligholdelse og bortfald af bevillingen Ansættelsesvilkår og aflønning Indkøb Faglig rapportering og kvalitetssikring Regnskab Revision Formidling DFC s tilsyn Rettigheder Oversigt over bilag 1 : Bilagene kan også hentes på forskningsadministrationens hjemmeside på Bilag 1: Skema til årsrapport Bilag 2: Udbetalingsanmodning Bilag 3: Skema til regnskabsaflæggelse Bilag 4: Skabelon til ledelsespåtegning af regnskab (hvis revideret af Rigsrevisionen) Bilag.5: General Guidelines for Accounting and Auditing of Grants Channeled through Governmental, Parastatal and International Organizations, Se: uditing/, Bilag 6a: Project Completion Reporting - vejledning med skemaer, projekter bevilget før 2008 Bilag 6b: Project Completion Reporting - vejledning med skemaer, projekter bevilget fra 2008 Bilag 6c: Overview of Projects Achievements tillæg til 6b Bilag 7: Revisionsinstruks Bilag 8: Retningslinjer for DFC s administration af forskningsstipendiater fra udviklingslandene. Se: 1 Bilagene gælder for alle igangværende projekter, undtagen bilag 7, som for projekter bevilget før 2009 kun gælder i de tilfælde, hvor den projektansvarlige/ansvarlige institution skriftligt har accepteret at følge nærværende bestemmelser, samt bilag 6a, som kun skal anvendes af projekter bevilget før Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 2

3 Væsentlige ændringer i forhold til tidligere udgaver: Pris for indkvartering på DFC s kollegium for seniorforskere er revideret. Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 3

4 1. Indledning Disse bestemmelser udgør det gældende regelsæt for forvaltning af tilskud til forskningsbevillinger som led i Danmarks internationale udviklingssamarbejde. I bestemmelser beskrives kravene til projekterne vedr. budgettering, rapportering, regnskabsaflæggelse, revision og monitorering/evaluering. I bestemmelserne indgår de relevante dele af Udenrigsministeriets General Guidelines for Accounting and Auditing of Grants Channelled through Governmental, Parastatal and International Organisations, se bilag 5. Eventuelle afvigelser fra disse bestemmelser meddeles særskilt i tilsagnsskrivelsen. På vegne af Udenrigsministeriet varetager Danida Fellowship Centre (DFC) den løbende sagsbehandling og administration af de bevilgede forskningsprojekter. Udviklingsfaglig Tjeneste (UFT) i Udenrigsministeriet har det overordnede ansvar for de politiske og strategiske aspekter af tilskuddet. Yderligere spørgsmål i forbindelse med administrationen af bevillinger kan rettes til DFC på eller telefon Al korrespondance til DFC skal i videst muligt omfang foregå elektronisk, være på engelsk og referere til DFC-sagsnummer. Ved bevillingen af et forskningstilskud indgås en aftale mellem DFC og følgende parter: Projektets hovedansøger (herefter betegnet som den projektansvarlige), samt den ansvarlige institutions leder på vegne af den pågældende institution (herefter betegnet som institutionen). Tilsagnet om støtte er knyttet til institutionen og ikke til den projektansvarlige. Aftalen sker i form af den projektansvarliges, samt institutionens påtegnelse med underskrift på kopi af tilsagnsskrivelsen, som er fremsendt af DFC. Tilsagnsskrivelsen og den tiltrådte ansøgning (med bilag og evt. rettelser, hvor de satte mål, aktiviteter, resultater og budget fremgår) sammen med nærværende regelsæt for tilskuddets forvaltning, betegnes herefter som bevillingsgrundlaget. Ved indgåelse af aftalen forpligtiger den projektansvarlige og institutionen sig til at projektets aktiviteter gennemføres som angivet i bevillingsgrundlaget, at de angivne mål, delmål og resultater nås, samt at de i tilsagnsskrivelsen evt. opstillede betingelser opfyldes og at nærværende regelsæt for tilskuddets forvaltning følges. Bevillingsperioden fremgår af tilsagnsskrivelsen eller eventuelt senere fremsendte ændringsmeddelelser. Den projektansvarlige har ansvaret for at holde sig ajour via DFC s hjemmeside om mulig ny udgave af nærværende bestemmelser. Der skal under projektets gennemførelse tages hensyn til Udenrigsministeriets gældende politikker inden for udviklingsbistanden. 2. Anti-korruptionspolitik Udenrigsministeriets anti-korruptionspolitik skal følges og følgende paragraf skal respekteres i alle aftaler: : No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practice, shall be made - neither directly nor indirectly - as an inducement or reward in relation to the project. Any such practice will be grounds for the immediate cancellation of the project and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. At the discretion of the Danish Ministry of Foreign Affairs, a further consequence of any such practice can be the definite exclusion from any tendering for projects, funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs. 3. Etiske godkendelser og andre tilladelser Det er institutionens ansvar at indhente alle relevante etiske godkendelser og andre krævede tilladelser, og at disse indhentes inden igangsættelsen af projektaktiviteterne. Institutionen skal endvidere sikre, at forskningen gennemføres i henhold til gældende konventioner og regler. Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 4

5 4. Aftaler med partnerinstitutioner Hvis der i projektet indgår støtte til et samarbejde med en udenlandsk forskningsinstitution, anbefales det, at den danske institutionen indgår en skriftlig samarbejdsaftale med den/de udenlandske institution/er. Det anbefales, at aftalen mellem de involverede institutioner som minimum omfatter en klar aftale om projektets organisering, budget og regnskabsansvarsfordeling, tvister og projektets afslutning/afvikling, samt overdragelse eller salg af anskaffet udstyr jf. afsnit 11. Det er den projektansvarliges og dennes institutions ansvar at sikre, at den fornødne administrative kapacitet er til stede hos de involverede udenlandske partnere til at udføre en forsvarlig og betryggende forvaltning af det bevilgede tilskud, samt at projektet gennemføres i et ligeværdigt samarbejde med partnerne. Partnerorganisationer og andre, der får del i det bevilgede tilskud, må ikke stå opført på hverken FN s eller EU s terrorliste. 5. Bevilling Tilskudsmidlerne kan udelukkende anvendes til de godkendte formål, aktiviteter og budgetposter. Tildeling af ekstra bevillinger under projektets forløb er ikke muligt og overforbrug i forhold til den tiltrådte bevilling dækkes ikke. Udgifterne skal afholdes inden for bevillingsperioden. Ændringer mellem hovedbudgetlinjerne inden for det godkendte budget, som fremgår af tilsagnsskrivelsen, kan uden forudgående forelæggelse for DFC foretages med op til 10 % af budgettet for den mindste af de budgetlinjer, hvorfra eller hvortil midlerne flyttes. Ved ønske om ændringer inden for budgettet, der overstiger dette, skal DFC høres. Budgetændringer skal følge gældende vejledning til ansøgning. Ændringer i budgettet skal ske i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget, dvs. at projektets målopfyldelse ikke må forringes, og der kan ikke støttes aktiviteter, der ikke blev godkendt ved bevillingen. Budgetændringerne skal beskrives i den følgende årsrapport og noter til årsregnskab, samt i slutrapport og regnskab, hvor der skal henvises til evt. godkendelser fra DFC af flytning over 10 % mellem de bevilgede hovedbudgetlinier. Ved udenlandske kandidat- og ph.d.-studerendes ophold i Danmark følges de gældende retningslinjer for det Danida-støttede stipendieprogram, som omfatter, at DFC skal stå for de praktiske forhold omkring opholdet, som beskrevet i bilag 8. DFC vil fratrække udgifterne (rejse, ophold, allowances m.m. anført i budgetlinie 9) direkte fra projektets konto på DFC, med information til projektet ved årets slutning. DFC tilbyder også at administrere seniorforskeres ophold i Danmark, i hvilket tilfælde der (2012 priser) beregnes 225 kr. /nat for indkvartering på DFC s kollegium, samt der tillægges en administrationsafgift på kr. per ankomst og kr. per måned i Denmark; alle beløb er inkl. moms. Ved planlægning af seniorforskeres ophold, som det vælges at DFC skal administrere, gælder også de nedenfor nævnte tidsfrister og guidelines i Appendix 8 skal følges. DFC skal adviseres senest 4 måneder før ankomsten om de planlagte ophold. De projektansvarlige opfordres til at mødes med DFC for at aftale koordinationen af studieopholdene. For projekter som har fået bevilget støtte før gælder det, at anvendelse af budgetmargen til uforudsete udgifter knyttet til aktiviteter godkendt i bevillingen kan ske, såfremt den projektansvarlige og institutionen skønner, at det vil fremme projektets opfyldelse af de satte mål. Den budgetterede budgetmargen kan således ved uforudsete udgifter henføres til de øvrige hovedposter uden forudgående forelæggelse for DFC, f.eks. pris- og kursændringer, lønstigninger som følge af generelle prisstigninger, lovpåbud o. lign. For projekter bevilget fra 2009 skal sådanne udgifter dækkes inden for bevillingen. For projekter, hvor tilskuddet administreres af en statsinstitution eller af en selvejende institution, der er opført med konto på finansloven, følges Finansministeriets regler for tilskudsfinansieret forsknings- 2 Projekter bevilget i 2009 og derefter har ingen budgetmargen inkluderet Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 5

6 virksomhed i Finansministeriets budgetvejledning. For projekter, hvor støtten er uddelt i konkurrence, kan der således inkluderes et administrationsbidrag (overhead, OH) af alle direkte udgifter i Danmark på højst 35 % for projekter bevilget før 2009 og 44 % for projekter bevilget i 2009 og derefter. For andre offentlige ejede institutioner (f.eks. hospitaler) tillægges et administrationsbidrag på 3,1 % af alle direkte udgifter, og for teknologiske serviceinstitutter (GTS-institutter) tillægges et administrationsbidrag på 20 %. Der kan ikke tages administrationsbidrag til den danske institution for midler, der overføres til partnere i syd, idet der til disse maksimalt kan ydes et administrationsbidrag på 7 % af budgettet af de midler, som partnerinstitutionen aflægger regnskab for. Derudover kan der ikke tages administrationsbidrag af udgifter i forbindelse med udenlandske forskeres ophold i Danmark, jf. afsnit ovenfor om DFC s administration af udenlandske forskeres ophold. Der kan heller ikke ydes administrationsbidrag til partnere på internationale institutioner, idet disse, som omtalt i guiden til ansøgerne, kun kan godtgøres for deres direkte ydelser til projektet. I budgetterne beregnes administrationsbidragene af de samlede budgetter. I regnskaberne ydes bidraget af det faktiske forbrug. Følgende generelle udgifter kan dækkes af administrationsbidraget. Kontorholdsudgifter (husleje, rengøring, kontorhold, transport, el og vand, støttepersonale og andre almindelige driftsudgifter), Udgifter vedr. personale, der udfører almindelig sagsbehandling, herunder budget- og regnskabsopgaver. Institutledelsens involvering i samarbejdet. Der kan ikke gives yderligere midler til dækning af disse typer af udgifter. 6. Bevillingsperioder Projektet skal gennemføres inden for den i bevillingsgrundlaget godkendte tidsramme. Ved forsinkelser i de planlagte aktiviteter kan den projektansvarlige og institutionen anmode DFC om forlængelse af projektperioden inden for den givne bevilling med angivelse af ny slutdato. Forsinkelserne skal i så fald være vel begrundede og det skal forklares, hvorfor forlængelsen er nødvendig for at kunne gennemføre projektet og nå de satte mål. Forlængelsen skal bruges til at gennemføre de oprindeligt planlagte aktiviteter og ikke omfatte aktiviteter, som ikke er godkendt i bevillingen. Ansøgninger om tidsmæssig forlængelse skal ikke vedlægge reviderede budgettet, idet DFC ikke godkender sådanne, men kontrollerer regnskaber imod det oprindeligt godkendte budget som det er anført i tilsagnsskrivelsen.. Længerevarende sygdom og barsel kan eventuelt begrunde forlængelse af et individuelt projekt. Den pågældende institutions praksis lægges her til grund. Ved anmodning om tidsmæssige forlængelser af ph.d.- projekter skal vejleders bekræftelse af nødvendigheden af forlængelsen og at projektet fagligt udvikler sig tilfredsstillende vedlægges. Ph.d- og MSc-studier startet under projektet skal færdiggøres inden projektets slutning. 7. Udbetaling Institutionen i Danmark og partnerinstitutionerne i syd skal oprette en særskilt finanskonto/aktivitet for bevillingen, således at midlerne kan skelnes fra andre tilskud. Nummeret for denne konto/aktivitet skal oplyses i udbetalingsanmodningen. De årlige rater udbetales på grundlag af en udbetalingsanmodning fra den projektansvarlige og dennes institution (bilag 2). Anmodningen skal dække hele finansåret og ikke omfatte evt. midler til studieophold administreret af DFC (budgetlinie 9), da disse udgifter dækkes direkte fra projektets konto hos DFC. For projekter, som strækker sig over flere finansår, skal udbetalingsanmodning fremsendes umiddelbart forud for næste finansår. Første overførsel kan ske i 1. kvartal med et a conto beløb på 50 % af anmodningen og anden overførsel kan ske i 3. kvartal med det resterende beløb fratrukket DFC s udgifter til forskeres ophold i Danmark, Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 6

7 samt ubrugte midler ved årsskiftet, som fremgår af foregående årsregnskab. Udbetalingen af anden rate forudsætter, at årsregnskab er modtaget. Årlig anmodning kr. om året vil blive udbetalt én gang årligt. Ved overførsel af midler fra DFC gives ingen anden bekræftelse på overførsel end angivelse af den i udbetalingsanmodning indberettede reference. Overførsel af midler til partnerinstitutioner foretages af den projektansvarliges institution. 8. Renter og kurstab/-gevinster Optjente renter kan ikke anvendes til finansiering af de bevilgede forskningsaktiviteter, men skal opgøres særskilt ved årsregnskab eller ved det afsluttende regnskab og tilbageføres til DFC med tydelig angivelse af DFC-sagsnummer og projekttitel Omregning af regnskaber ført i udenlandsk valuta skal ske til den kurs, som overførslerne har fundet sted, så konstruerede kurstab og gevinster undgås. 9. Misligholdelse og bortfald af bevillingen Der foreligger misligholdelse, hvis projektet ikke lever op til de givne bevillingsforudsætninger, som de er defineret i afsnit 1, herunder: Forsinket projektstart: Såfremt projektet ikke er igangsat inden 6 måneder efter den i bevillingsgrundlaget anførte forventede dato for projektstart bortfalder bevillingen, medmindre der fra den projektansvarlige og dennes institution er indsendt en begrundet anmodning, som DFC finder acceptabel. Anden forsinkelse, som ikke er godkendt af DFC, med manglende fremgang imod opfyldelsen af de satte mål i en periode over et år. Manglende eller utilfredsstillende faglig og økonomisk afrapportering fra projektet Manglende indhentning af påkrævede godkendelser Væsentlige ikke godkendte ændringer i projektet i forhold til bevillingsgrundlaget Anden uforsvarlig forvaltning af tilskudsmidlerne, herunder misligholdelse af nærværende bestemmelser. Foreligger der misligholdelse, forbeholder DFC sig ret til at træffe relevante foranstaltninger med sigte på at begrænse følgerne af misligholdelsen., Sådanne foranstaltninger kan bestå i skriftlig påtale om, at misligholdelsen skal være afhjulpet inden for en given frist, iværksættelse af konsulent- eller revisorundersøgelser af institutionens forvaltning, ophør af yderligere betalinger, udfasning eller lukning af projektet. I sidstnævnte tilfælde påhviler det institutionen straks at tilbagebetale alle udbetalte tilskudsmidler til DFC og at yde erstatning i tilfælde af økonomiske tab. Såfremt dansk udviklingsbistand til et givet land afbrydes som følge af en politisk beslutning kan tilskuddet til forskningsprojekter i det pågældende land også blive afbrudt. En projektaftale kan opsiges skriftligt af begge parter (institutionen og DFC) med tre måneders varsel. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er DFC dog berettiget til øjeblikkeligt at opsige aftalen. Begge parter forpligter sig til forinden en evt. opsigelse at søge konflikter løst ad forhandlingens vej. Uløste konflikter kan ikke indbringes for domstolene, men skal løses ved voldgift. 10. Ansættelsesvilkår og aflønning Ansættelsesforhold (stillingsopslag, orlov, løn mv.) for personale i Danmark, der aflønnes af tilskuddet, er institutionens ansvar og skal følge institutionens regler og gældende faglige overenskomster med Staten. Tilskud til løn for personale i samarbejdslande udbetalt gennem støtten skal følge de gældende tariffer for aflønning ved forskningsinstitutioner i samarbejdslandet.. Det må specielt påses, at der ikke oppebæres dobbelt løn, aflønnes på konsulentniveau m.m. Ved udbetaling af løn eller vederlag til enkeltpersoner skal der foretages indberetning til skattemyndighederne og foretages skattetræk efter gældende regler. Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 7

8 Der gives ikke ekstra bevillinger i forbindelse med sygdom og barsel, men der er mulighed for tidsforlængelse efter gældende regler, se kapitel 6. Forsikring mm. af projektpersonale er institutionens ansvar. DFC og Udenrigsministeriet kan således ikke stilles til ansvar for skader og uheld opstået i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Hvis den projektansvarliges ansættelse ved institutionen ophører, er det institutionens ansvar, at projektet videreføres med en ny egnet projektansvarlig, hvilket skal meddeles DFC. Såfremt en videreførelse af projektet, der sikrer at de satte mål kan opfyldes, ikke er mulig, skal institutionen varetage nedlukningen af projektet, så der tages størst muligt hensyn til de involverede partnere, inklusiv at igangværende ph.d.- og Master-studier kan fuldføres. Alternativt må DFC anmodes om, at projektets ledelse overgives til en anden institution vedlagt bekræftelse fra både afgivende og modtagende institution. DFC kan anmode om dokumentation for, at den nye projektansvarliges eller institutions kvalifikationer svarer til den tidligere projektansvarliges eller institutions kvalifikationer. Afregning af tjenesterejser m.m. er institutionens ansvar, og skal ske efter henholdsvis den danske og partnerinstitutionernes regler herfor. 11. Indkøb Alle indkøb skal foretages i henhold til internationale og/eller nationale udbudsregler. Projektomkostninger må ikke indeholde moms, hvis institutionen har mulighed for at få moms godtgjort på anden vis. Alt anskaffet udstyr og inventar skal være behørigt forsikret og holdes i funktionsdygtig stand. Forud for afslutning af et projektregnskab skal eventuelle køretøjer, udstyr og inventar af en værdi, der overstiger den skattemæssige sats for småanskaffelser, enten afhændes bedst muligt eller overdrages til samarbejdspartnere i syd. Ved salg skal provenuet indtægtsføres i slutregnskabet og ved overdragelse til partnere i syd skal det af regnskabet fremgå, at der foreligger et underskrevet overdragelsesdokument hos institutionen. 12. Faglig rapportering og kvalitetssikring Alle flerårige forskningsprojekter skal årligt og senest den 1. juli elektronisk fremsende årsrapport til DFC (bilag 1). Heri dokumenteres projektets status for de gennemførte aktiviteter og resultater set I forhold til de godkendte mål og delmål, som de var anført i bevillingsgrundlaget, med forklaring af evt. afvigelser fra det planlagte. Det skal fremgå af første årsrapport, at alle relevante og nødvendige forskningstilladelser er indhentet. Årsrapportering for projekter, som inkluderer ph.d. er, skal vedlægges udtalelse fra vejleder på ph.d.- projektets faglige status og fremskridt. For de individuelle ph.d.-projekter er vejleder-erklæringen tilstrækkelig rapportering. Senest 6 måneder efter projektets afslutning skal der indsendes en afsluttende rapportering (bilag 6) til DFC som elektronisk kopi med scannet underskriftsside. Som afslutningsdato regnes den slutdato, som fremgår af tilsagnsskrivelsen eller anden dato, som fremgår af senere fremsendt tilladelse til forlængelse. Rapporten skal beskrive projektets forløb og opnåede resultater. Desuden skal beskrivelse af aftale omkring overdragelse af evt. køretøjer, udstyr og inventar indgå i den afsluttende rapport og en evt. indtægt ved salg af anskaffet udstyr og køretøjer skal fremgå af det afsluttende regnskab. Yderligere skal en liste over publikationer vedlægges med links til, hvor de kan findes. For de individuelle ph.d.-projekter skal den afsluttende rapport vedlægges bevis for bestået ph.d.-eksamen. Et ph.d.-projekts afslutning kan ikke godkendes før et sådant bevis er indsendt. Årsrapporter og afsluttende rapport skal være underskrevet både af den projektansvarlige og institutionen, som dermed tilkendegiver, at rapporten er retvisende og lever op til nærværende bestemmelser. Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 8

9 Det tilstræbes, at den projektansvarlige senest tre måneder efter rapportens indsendelse vil få besked, om rapporten er godkendt. Det påhviler i øvrigt den projektansvarlige straks at rapportere til DFC ved mærkbare forringelser i vilkårene for gennemførelsen af det i bevillingsgrundlaget godkendte projekt, herunder væsentlige problemer i projektets eller dets ansattes forhold til modtagerlandets myndigheder, partnerorganisationer eller projektmedarbejdere. Ligeledes såfremt der opstår begrundet mistanke om eller konstateres tyveri, bedrageri, korruption, misbrug, kontraktbrud, retssag om større pengebeløb, tab eller muligt tab af midler, påtegning eller kritik i revisionsrapport og andre tilfælde eller misbrug af midler. Denne rapportering skal ske omgående, på skrift og med oplysning om, hvorledes institutionen planlægger at løse og følge op på de rapporterede vanskeligheder eller uregelmæssigheder, bl.a. med henvisning til Udenrigsministeriets underretningspligt over for Rigsrevisionen. Manglende faglig afrapportering kan medføre at Udenrigsministeriet ikke vil acceptere nye ansøgninger fra den pågældende bevillingshaver. 13. Regnskab Det påhviler institutionen, at der føres betryggende regnskab med de bevilgede forskningsmidler. Det skal påses, at de økonomiske forretningsgange er betryggende og med forsvarlig intern kontrol og i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik. Institutionen skal opbevare regnskabsmaterialet i overensstemmelse med bogføringslovens krav i 5 år efter projektets afslutning. Institutionen skal senest den 1. juli til DFC elektronisk indsende projektets årsregnskab for det foregående regnskabsår. Ved regnskabsaflæggelsen skal regnskabsformular i bilag 3 anvendes. Regnskabsaflæggelsen skal indeholde en tilkendegivelse af, at det samlede overførte beløb er indgået som indkomst, samt en opgørelse af årets projektudgifter fordelt på det bevilgede budgets poster med samme detaljeringsgrad som i budgettet. Evt. afvigelser på de enkelte poster mellem budget og regnskab skal forklares. Regnskabet skal endvidere indeholde en redegørelse for beholdningen af ubrugte midler ved årets udgang. Evt. optjente renter skal opgives separat, idet de skal returneres til DFC ved projektets afslutning. Det er institutionens ansvar, at delregnskab fra projektpartnerne for anvendelsen af de overførte midler er modtaget, og at institutionen kan godkende det. I tilfælde af misbrug af midler, jf. afsnit 12 ovenfor skal et eventuelt tab bæres af institutionen. Senest 6 måneder efter projektets afslutning indsendes et afsluttende revideret projektregnskab til DFC. Afvigelser på de enkelte budgetlinier på over 10 % mellem beløbene i det bevilgede totale budget og i det afsluttende regnskab skal forklares, og tilladelsen til en sådan overskridelse fra DFC må citeres. Årsregnskabet og det afsluttende regnskab skal være i elektronisk format og inkludere skannet underskrift af den projektansvarlige, samt af den regnskabsansvarlige for institutionen. Med sin underskrift tilkendegiver institutionens regnskabsansvarlige, at årsregnskabet er retvisende og lever op til nærværende bestemmelser. 14. Revision Dette afsnit gælder kun for projekter bevilget i 2009 og senere, samt for projekter bevilget før 2009 i de tilfælde, hvor den projektansvarlige/ansvarlige institution skriftligt har accepteret at følge nærværende bestemmelser. Det afsluttende regnskab skal i henhold til aftale med Rigsrevisionen revideres af en uafhængig, godkendt revisor. Regnskabet skal forsynes med en påtegning, hvoraf det fremgår, at revisionen er udført i henhold til nærværende bestemmelser (bilag 7), samt god offentlig revisionsskik. Eventuelle forbehold skal fremgå at påtegningen. Ved revisionen efterprøves om projektregnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Udenrigsministeriets regler for regnskabsaflæggelse og nærværende retningslinjer. Det efterprøves ligeledes om de dispositioner, der er omfattet af projektregnskabet, er i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget, love og andre Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 9

10 forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af tilskuddet. Det afsluttende regnskab for eventuelle udenlandske projektpartnere skal ligeledes revideres af en uafhængig, godkendt revisor, i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder for revision. Den lokale revisors revisionspåtegning skal indgå som grundlag for den danske revisors revision af det samlede projektregnskab. For at sikre at den danske revisor kan basere sig på den lokale revisors arbejde, kan den danske revisor involveres ved valget af den lokale revisor, som kan være den revisor den udenlandske projektpartner allerede har et etableret samarbejde med. DFC og DFC s revisor skal i hele projektperioden, samt opbevaringsperioden (5 år) have adgang til at foretage de undersøgelser, som DFC finder behov for af det materiale der ligger til grund for tilskudsregnskabet. 15. Formidling Ved al formidling i forbindelse med bevillingen og ved kontakt med medier, skal bevillingshaver oplyse, at bevillingen er givet af Udenrigsministeriet. Alle projekter skal i løbet af projektperioden, når relevante resultater af forskning og kapacitetsopbygning foreligger, søge at formidle disse til bistandsinteressenter og offentligheden. Dette kan f.eks. ske ved at fremsende information til Danida Devforum og/eller til ambassaderne i partnerlandene, med kopi (cc af mail) til DFC. Det skal som minimum fremgå af den afsluttende rapport hvordan en sådan formidling er foretaget. I årsrapporterne bedes link til projekternes evt. hjemmeside oplyst. Den afsluttende rapport skal indeholde en liste over publikationer med links til, hvor de kan findes. Information om bevilling, projekt og projektansvarlig forsker og institution vil blive offentliggjort på Danida Research Portal, og følge reglerne i Persondataloven (Lov nr. 429 af 31. maj 2000) se: Opsummeringen af projektets fremskridt i årsrapporteringen samt øvrige oplyste rettelser vil blive lagt på portalen. 16. DFC s tilsyn Udenrigsministeriet, DFC, Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har ret til på ethvert tidspunkt at udbede sig al relevant information fra projektet. Projektpersonalet skal give bistand og fuld adgang til projektbesigtigelse, dokumentgennemgang, regnskabsanalyse, inventarkontrol mv. DFC har ret til på ethvert tidspunkt at kræve information om kontostatus, inkl. fordeling af midler i forhold til det bevilgede budget. Herudover kan tilsynet efter aftale med institutionerne inkludere en række andre tiltag fra DFC s side for at sikre indblik i og opfølgning af organisationernes forvaltning af tilskudsmidlerne. Disse tiltag kan være følgende: besøg i institutionernes administration med henblik på at besigtige økonomifunktionens og projektstyringens virkemåde, samt projekternes forretningsgange og organisatoriske forhold stikprøvevis besigtigelse af projekternes aktiviteter i partnerlandene ved besøg fra DFC s forskningsenhed fælles møder for de projektansvarlige og deres institutioner gennemførelse af reviews og evalueringer af de støttede forskningsaktiviteter. Ligeledes kan der iværksættes uvildige reviews af projekterne, geografisk eller emneopdelt. 17. Rettigheder Udenrigsministeriet forbeholder sig ret til vederlagsfrit at anvende rapporter og indsendte forskningsresultater uden yderligere kompensation til forfatterne end den allerede givne gennem forskningsstøtten. Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 10

11 Såfremt bevillingsmodtageres udnyttelse af patentrettigheder, salg af knowhow og egen produktion medfører indtægter, vil Udenrigsministeriet ikke gøre krav på tilbagebetaling af hele eller dele af støtten. Persondataloven (Lov nr. 429 af 31. maj 2000) giver en række rettigheder, når oplysninger behandles elektronisk, bl.a. gives der efter anmodning ret til indsigt i og evt. berigtigelse af oplysninger, der behandles elektronisk. Generelle bestemmelser, 6. udgave, side 11

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Danida Fellowship Centre Januar 2009 Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen]

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Nærværende aftale mellem Udenrigsministeriet (herefter kaldet

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET SEPTEMBER 2016 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?...

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET MARTS 2017 Indhold

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET OKTOBER 2017 INDHOLD

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR 2017 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 4. november 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1608040 Fanø Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER 2015 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Revideret den 31. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012.

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme Puljen 2012-2015 I. Indledning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Sygehus Lillebælt attraherer hvert år flere millioner kr. i ekstern støtte til forskning og udvikling. Følgende instruks er udarbejdet med formålet at

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge BEK nr 414 af 27/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012.

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til flere sengepladser i psykiatrien Puljen 2012-2015 I. Indledning Regeringen og satspuljepartierne

Læs mere

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme September 2015 Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme 1. Generelle forhold a) Retningslinjerne er gældende for projekter

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven

Læs mere

Egedal Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Egedal Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 4. november 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1608002 Egedal Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger 1/6 1. Retningslinjer for administration af projektbevillinger Midler til forskningsprojekter bliver administreret af Sygehus Lillebælt, Sygehusstaben.

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.29. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Tårnby Kommune. Elisabeth Jessen

Tårnby Kommune. Elisabeth Jessen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Tårnby Kommune Elisabeth Jessen omsorg@taarnby.dk Dato: 6. april 2017 Sagsbeh.: DEPMVK Sags nr.: 1702603 Vedrørende

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse.

Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse. Bornholms Regionskommune Ullasvej 17 3700 Rønne Att. Lulu-Ann Jacobsen Michael Hansen Bager Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen vil gerne takke for ansøgningen om støtte

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre BEK nr 42 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 1470-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere