DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014"

Transkript

1 DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Side 1

2 Indhold 04 Formandens beretning Strategiske og organisatoriske aktiviteter Styregruppen for DEFF Permanent adgang til licensbelagte tidsskrifter Den Nationale Styregruppe for Open Access DEFF-projekter 2014 Linked, Open & Social FFU-Biblioteket version 2.0 Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af Open Source Integrated Library Information Systems (ILS) i universitetsbiblioteket Digital informationsforsyning og ny didaktik i gymnasieskolen De næste skridt mod permanent adgang til videnskabelige e-journals i Danmark Biblioteket som en central aktør i entreprenørskabsundervisningen Undersøgelser af biblioteks-impact - projektmodning Bag om projektet Datamanagement i praksis Igangværende DEFF-projekter 2013 Udbygning af indhold og udvikling af forretningsmodel for tidsskrift.dk Forskningsdokumentation- og kommunikation Bag om projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability Redaktion: Line Hunsbal, DEFF Design og layout: It s all about Årsberetningen er illustreret med billeder fra Det Kongelige Bibliotek af Soren Nielsen Licensområdet National strategi for forskningsdata management Det internationale samarbejde Regnskab Side 2 Side 3

3 V Formandens DEFF årsberetning 2014 beretning DEFF har også i 2014 haft rigtig travlt og har opnået flotte resultater vi har meget at fejre. For DEFF s styregruppe blev 2014 sat i gang med et strategiseminar, hvor der blandt andet blev truffet beslutning om de strategiske indsatsområder for Styregruppen konstaterede, at der med projektkaldet i 2013 var igangsat projekter inden for indsatsområderne: Dette førte til, at der i december 2014 blev givet tilsagn til to store projekter og fem mindre projekter projekter, der alle støtter implementeringen af DEFF s strategi, og som er bredt forankret på tværs af fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekssektoren. Et gennemgående tema for året har været Open Access. Arbejdet i Danmark med Open Access blev intensiveret gennem Uddannelsesministerens nedsættelse af Den Nationale Styregruppe for Open Access og lanceringen af Danmarks Nationale Strategi for Open Access. Jeg har fornøjelsen af at repræsentere DEFF i styregruppen, og området forskningsbaseret viden ud til danske virksomheder samt have et øget fokus på gymnasiesektoren og på, hvordan DEFF kan skabe muligheder for, at forskningsbaseret viden i højere grad kan blive tilgængelig på de danske gymnasiale uddannelser. Et gennemgående tema for året har været Open Access. at DEFF s projekter i flere tilfælde trækker nye midler til projektaktiviteten og sikrer en fremtidig udbredelse. Et eksempel er DEFF-pilotprojektet LektierOnlineGym, der omhandlede lektiehjælp til gymnasieelever. I forlængelse af projektet gav A. P. Møller Fonden i 2014 en millionbevilling, der gjorde det muligt at gennemføre trin- Digital dannelse og læring Et andet markant resultat fra 2014 var jeg glæder mig over, at DEFF s mangeårige Jeg er derfor stolt af at kunne sige, at vi vis national udrulning af LektierOnline- Digital kommunikation og interaktion udarbejdelsen af en national strategi for indsats på området accelererer udvalgets i DEFF dermed har iværksat indsatser og Børge Obel Gym over en treårig periode. i forbindelse med forskningsresultater forskningsdata management. Visionen er arbejde og resultater. aktiviteter på alle de områder, vi satte os Formand for DEFF Digitalisering af kildemateriale at sikre Danmark bedre og mere konkur- for, da styregruppen tiltrådte i I denne årsberetning kan du læse om året, rencedygtig forskning gennem effektiv Lanceringen af den Nationale Strategi der er gået i DEFF: De mange indsatser, vi Derfor besluttede styregruppen, at der i opsamling, sikring, formidling og genbrug for Open Access gav også anledning til Derfor har vi besluttet at udarbejde en ny har igangsat, en kort beskrivelse af samtlige 2014 skulle laves et projektkald inden for af relevante forskningsdata. Rektorkolle- nye tilgange i forhandlingsarbejdet på strategi for DEFF, der skal træde i kraft i 2016 DEFF-projekter, samt hvad der er sket på li- indsatsområderne: giet, Danish e-infrastructure Cooperation licensområdet i DEFF: Strategien blev få og være gældende for to år. Denne proces censområdet og det internationale område. (DeIC) og DEFF nedsatte i februar 2014 uger efter lanceringen operationaliseret starter vi op i 2015, og vi vil i høj grad have Datamanagement af forskningsdata Styregruppen for National Data Mana- og inkorporeret i årets forhandlinger. Der fokus på vores mange interessenters behov Jeg vil gerne takke vores mange samar- Konsolidering af infrastrukturen i gement, der udarbejdede den nationale har desuden været fokus på et styrket samt have et internationalt udsyn som ud- bejdspartnere og medarbejdere for et FFU-bibliotekerne strategi. Efter en høring af interessen- samarbejde med institutionerne, og årets gangspunkt for en ny strategi for DEFF. godt samarbejde og en stor indsats i Forskningsbaseret viden ud til danske terne besluttede DEFF s styregruppe og forhandlinger blev gennemført inden for virksomheder DeIC s bestyrelse at investere et tocifret deadline og med gode resultater bliver også året, hvor vi blandt an- God læselyst. Informations- og videnspredning via millionbeløb i en treårig indsats for at im- det skal se resultaterne af de projekter, vi sociale medier og mobile platforme plementere strategien for forskningsdata I 2015 vil vi i styregruppen for DEFF blandt satte i søen i 2013 noget jeg personligt Børge Obel management. andet iværksætte tiltag inden for indsats- ser meget frem til. Det er opmuntrende, Formand for DEFF Side 4 Side 5

4 DEFF årsberetning 2014 Vi har iværksat indsatser og aktiviteter på alle de områder, vi satte os for, da styregruppen tiltrådte i Børge Obel Formand for DEFF Side 6 Side 7

5 V Strategiske og organisatoriske aktiviteter DEFF årsberetning 2014 Styregruppen for DEFF Rektor Anne-Birgitte Rasmussen, permanent adgang til licensbelagt infor- cess har vist sig at være et betydeligt aktiv Medlemmerne af styregruppen for DEFF er udpeget af de tre ejerministerier for pe- Københavns Åbne Gymnasium Vicedirektør Carsten Topholt Larsen, mation, og han har tidligere lavet undersøgelser på området, bl.a. for Knowledge Ex- for styregruppens arbejde og resultater. DEFF rioden Kulturstyrelsen change partneren Deutsche Forschungs- Eksempler på DEFF s indsats: Styregruppen er: Formand Permanent adgang til licensbelagte tidsskrifter gemeinschaft (DFG) i Tyskland. Rapporten blev leveret i november 2014 og dannede afsæt for et tilsagn til et DEFF-projekt på Underskrift af Berlindeklarationen om Open Access til videnskabelige artikler DEFF står for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og er et organisatorisk og teknologisk sam- DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb Centerdirektør og professor Børge De danske forskningsbiblioteker har li- området. DEFF s støtte til Open Access-aktivite- arbejde mellem fag-, forsknings- og af licenser. Derudover forhandler og Obel, Aarhus School of Business, Aarhus Universitet gesom mange andre lande i en årrække investeret store millionbeløb i licensbelagt information. I dag er man ikke sikret Den Nationale Styregruppe for Open Access terne i det CERN-ledede SCOAP3- projekt Adskillige rapporter og studier om uddannelsesbibliotekerne i Danmark. DEFF samfinansieres af Uddannelsesog Forskningsministeriet, Undervis- indgår DEFF kontrakter for elektroniske licenser på fag-, forsknings-, og uddannelsesbibliotekernes vegne. Øvrige medlemmer permanent adgang til disse informationer, Den Nationale Styregruppe for Open Ac- Open Access-problematikker og deres ningsministeriet og Kulturministeriet Professor Marianne Lykke, Institut for fordi der ikke er implementeret komplette cess blev nedsat af Uddannelsesministe- løsning og er organisatorisk placeret hos Kul- Kommunikation, Aalborg Universitet løsninger på det digitale område. DEFF har ren i januar 2014, og den har til formål Ledelse af Open Access-udvalget, hvis turstyrelsen. Chef for Bibliometri & Data Manage- gennem flere år arbejdet for en strategi, at implementere Danmarks Nationale anbefalinger ligger til grund for ment Mogens Sandfær, Danmarks der skal bevare danske forskningsbiblio- Strategi for Open Access. DEFF s formand, strategien DEFF har til formål at fremme udvik- Tekniske Universitet tekers adgang til licensbelagt information, Børge Obel, repræsenterer DEFF i styre- DEFF s internationale indsats for lingen af et netværk af elektroniske Bibliotekschef Peter Flodin, Professi- herunder muligheder for at etablere fæl- gruppen. Selve strategien blev lanceret of- Open Access især i regi af partner- biblioteker, der stiller deres elektroni- onshøjskolen Metropol les løsninger nationalt og/eller internatio- fentligt af ministeren i juni 2014 med am- skabet Knowledge Exchange ske og andre informationsressourcer Vicedirektør Birte Christensen- nalt. DEFF indgik derfor en aftale med Neil bitiøse målsætninger for den frie adgang DEFF s støtte til Open Access- til rådighed for brugerne på en sam- Dalsgaard, Det Kongelige Bibliotek, Beagrie fra Charles Beagrie Limited om at til fagfællebedømte forskningsartikler fra projekter, herunder udvikling af menhængende og enkel måde. Danmarks Nationalbibliotek og udarbejde en rapport, der kunne komme danske forskningsinstitutioner. infrastruktur til Open Access Københavns Universitetsbibliotek med et bud på en løsning for Danmark. Direktør Svend Larsen, Statsbiblioteket Neil Beagrie er en anerkendt ekspert i DEFF s mangeårige indsats for Open Ac- Side 8 Side 9

6 DEFF årsberetning 2014 Side 10 Side 11

7 V DEFF-projekter 2014 DEFF årsberetning 2014 I efteråret 2014 udsendte styregruppen for DEFF et projektkald, der inviterede til ansøgninger inden for fire indsatsområder: 1. Datamanagement af forskningsdata 2. Konsolidering af infrastrukturen i FFU-bibliotekerne 3. Forskningsbaseret viden ud til danske virksomheder 4. Informations- og videnspredning via sociale medier og mobile platforme I december 2014 modtog to store projekter og fem mindre projekter tilsagn. Store projekter Data Management i praksis Linked, Open & Social FFU-Biblioteket version 2.0 Mindre projekter Statsbiblioteket DTU Bibliotek Der blev igen i år afholdt en partnerskabsworkshop, hvor potentielle ansøgere kunne mødes og på tværs af sektoren og institutionel størrelse afsøge muligheden for at samarbejde om fælles projektansøgninger til DEFF. Der var stor opbakning til workshoppen, og styregruppen for DEFF modtog mange kvalificerede ansøgninger med brede ansøgerfelter. I december 2014 modtog to store projekter og fem mindre projekter tilsagn inden for indsatsområderne 1, 2 og 4. I det følgende kan du læse mere om alle projekterne og i et interview få et dybere indblik i arbejdet med et af de store projekter. Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af Open Source Integrated Library Systems (ILS) i universitetsbiblioteket Digital informationsforsyning og ny didaktik i gymnasieskolen (fase 1) De næste skridt mod permanent adgang til videnskabelige e-journals i Danmark Biblioteket som central aktør i entreprenørskabsundervisningen Undersøgelser af biblioteksimpact Syddansk Universitet Syddansk Universitet DTU Bibliotek VIA University College Roskilde Universitet Side 12 Side 13

8 V Linked, Open & Social FFU-Biblioteket version 2.0 Projektledelse, styregruppe, rapportering, formidling, tværgående videndeling, aktiviteter og events DTU Bibliotek I projektet arbejdes der med temaerne len af projektet. Workshoppen fungerer Medansøgere Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Syddansk Universitetsbibliotek, Aalborg Universitetsbibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek, KUBIS, AU Library, CBS Library, VIA, UC sociale medier, Altmetrics, bibliotek 2.0, Linked Open Data (LOD) og forbedring af FFU-bibliotekernes udnyttelse af og viden om disse områder. Fire hovedelementer i fokus som kick-off på en række lokale undervisnings- og markedsføringsforløb. Sideløbende arbejdes der med de indledende analyser i forbindelse med anvendelse af Mendeley-data i rankering i et Spor 1 Sociale medier for forskere og bibliotekter Altmetrics Spor 2 LOD og Altmetrics til forskningsformidling Linked Open Data Spor 3 LOD til biblioteksinformation og autoritetsdata Nordjylland og UC Sjælland Projektet består af fire hovedelementer: integreret søgesystem. Tilsvarende er de indledende øvelser ift. installation af VIVO Spor 1. Sociale medier for forskere og sat i gang. I Spor 3 Linked Open Data arbej- biblioteker des der med kortlægning af internationale Spor 2. Linked Open Data og Altmetrics til forskningsformidling erfaringer som udgangspunkt for sporets videre forløb. «««Spor 3. Linked Open Data til biblio- «««teksinformation og autoritetsfiler Tværgående: Projektledelse, videndeling og formidling til interessenter Forskere, undervisere, studerende, biblioteksbrugere Workshop, installation og kortlægning Den indledende planlægning er i gang på alle tre spor i projektet. I den kommende periode er der fokus på at afholde en Projektet startede op i 2. kvartal af 2015 workshop for deltagerne i Mendeley-de- og slutter 2. kvartal Side 14 Side 15

9 DEFF årsberetning 2014 I projektet arbejdes der med temaerne sociale medier, Altmetrics, bibliotek 2.0, Linked Open Data (LOD) og forbedring af FFU-bibliotekernes udnyttelse af og viden om disse områder. Side 16 Side 17

10 V V Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af Open Source Integrated Library Information Systems (ILS) i universitetsbiblioteket Digital informationsforsyning og ny didaktik i gymnasieskolen Syddansk Universitetsbibliotek Medansøger DTU bibliotek Inden for det seneste årti er der dukket flere Open Source-baserede ILS-løsninger frem. Det skyldes blandt andet, at mange biblioteker har sat gang i en fuldstændig forandring af processer og services, der knytter sig til det trykte materiale. Tests af Open Source-baserede ILS-systemer Formålet med projektet er, at to biblioteker gennemfører tests af to konkrete Open Source-baserede ILS-systemer, formidler resultaterne til FFU-bibliotekerne og deres interessenter og herved bidrager til en nuancering af beslutningsprocesserne i de kommende år omkring ILS i det danske bibliotekslandskab. Open Source-systemerne Kuali OLE og Koha I projektet installeres to prototyper baseret på Open Source-systemerne Kuali OLE og Koha, og der gennemføres funktionelle og tekniske tests på prototyperne. Projektet arbejder i øjeblikket med en foranalyse, hvor der ses på udlandets erfaringer med de valgte systemer. Derudover er der sat gang i aktiviteterne omkring henholdsvis udarbejdelsen af en functionel requirement profile, som skal danne udgangspunkt for en sammenlignelig test af systemerne samt installation af løsningerne og etablering af prototyper med testindhold. Når functional requirement profile og prototyperne er på plads, går aktiviteterne omkring funktionelle og tekniske tests for alvor i gang. Derefter er der en opsamling af testresultater og valg af løsning. Målet er, at projektpartnerne på baggrund af undersøgelsen kan træffe en afgørelse om valg af Open Source-bibliotekssystem. Projektet startede op i begyndelsen af 2015 og forventes afsluttet ved udgangen af Syddansk Universitetsbibliotek Medansøger Gymnasieskolernes Rektorforening, Institut for Kulturvidenskaber (Syddansk Universitet), Odense Centralbibliotek, University College Lillebælt Bibliotek og Braintrust.dk I takt med den stigende digitalisering er behovet for digitale læremidler i gymnasiesektoren vokset, mens udbuddet særligt af didaktiserede læremidler - ikke er fulgt med. En øget adgang til kvalitetssikrede, videnskabeligt funderede e-ressourcer vil kunne understøtte nye læringsformer og elevernes læring og samtidig gøre dem mere parate til en videregående uddannelse, hvorved der potentielt skabes flere mønsterbrydere. Kvalitetssikring af e-ressourcer Der er brug for materialeafklaring, forventningsafstemning og forretningsmodeller imellem gymnasier, biblioteker og forlag/leverandører. Der skal også udvikles nye didaktiske læringsformer og materialer, ligesom der skal skaffes evidens for, at en øget adgang til kvalitetssikrede e-ressourcer bruges (bibliometri) og skaber mere akademisk og innovativt funderede elever. Følgeforskning er i forlængelse heraf centralt. Denne forskning kan dokumentere den merværdi, der skabes, og kan samtidig være medskaber. Fag og elever - behov og værdi Af mange grunde er det et komplekst felt at arbejde inden for, særligt i forhold til økonomi og forlag/leverandører. Gymnasierne har ikke midler til at købe fjernadgang, det er uklart, hvilke e-ressourcer som matcher fagenes behov, mange er på engelsk og andre fremmedsprog, og forlagene/leverandørerne har hidtil ikke set et incitament til at tilbyde særlige gymnasielicenser i stor stil. Der mangler således en kortlægning af, hvilke fag der kunne have glæde af hvilke e-ressourcer, samt hvilken værdi det kan skabe for eleverne og gymnasierne. Projektet opdeles i to faser: 1. afklaringsfase, 2. afprøvnings- og evalueringsfase. Projektet startede op første kvartal I slutningen af året forventes fase 1 så fremskreden, at der kan udarbejdes en DEFF-ansøgning til fase 2. Side 18 Side 19

11 DEFF årsberetning 2014 En øget adgang til kvalitetssikrede, videnskabeligt funderede e-ressourcer vil kunne understøtte nye læringsformer og elevernes læring og samtidig gøre dem mere parate til en videregående uddannelse, hvorved der potentielt skabes flere mønsterbrydere. Side 20 Side 21

12 V V De næste skridt mod permanent adgang til videnskabelige e-journals i Danmark Biblioteket som en central aktør i entreprenørskabsundervisningen DTU Bibliotek Formålet med projektet er at løfte den rettighederne i licensaftalen DEFF s såvel VIA University College Formålet med projektet er at udvikle og professionsuddannelserne. Den tidligere Medansøger danske indsats og finde ud af, hvordan som universiteternes licensaftaler. Projek- afprøve, hvordan biblioteket kan spille en regering udsendte i 2009 en Strategi for Aalborg Universitetsbibliotek, vi løser det længe drøftede spørgsmål tet gennemgår aftaler og kortlægger pa- central rolle i entreprenørskabsundervis- Uddannelse i Entreprenørskab. Heri defi- Statsbiblioteket, Roskilde Univer- om permanent adgang til videnskabelige rametre ift. permanent adgang. En fælles ningen igennem tre forskellige cases i tre neres entreprenørskab som Nyskabelse sitetsbibliotek, CBS Library, Det publikationer. koordineret indsats omkring licenser og forskellige kontekster. i forretningsøjemed eller værdiskabelse Kongelige Bibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek Projektet beskæftiger sig med kortlægning rettigheder sikrer handling på et fælles grundlag, en effektiv indsats og erfarings- Udvikling af koncepter i bredere forstand. Altså en proces, hvor man ser muligheden, får en idé, gennem- af rettigheder i licenser, fælles klausul og udveksling samt en prioritering, så opga- Projektet vil i det kommende halve år ud- fører den, og hvor ideen skaber værdi. appendix, forhandling af rettigheder, ven løses bedst muligt. Kortlægningen føl- vikle koncepter for, hvordan biblioteket Værdiskabelsen behøver ikke være af øko- Open Access og analyser samt test af glo- ges op af, at permanent adgang får fokus kan spille en rolle i uddannelsernes og nomisk art. bal LOCKSS. i licensforhandlinger lokalt og hos DEFF. studentervæksthusenes entreprenør- E-tidsskrifter af dansk interesse i Portico og LOCKSS skabsundervisning. Udviklingen af koncepterne vil ske dels I professionshøjskolerne udvikles der moduler, forløb, innovation camps, studentervæksthuse, innovationsagenter og Portico og LOCKKS er løsninger, der an- gennem afprøvninger i konkrete forløb, meget mere, hvor bibliotekerne hidtil ikke vendes til at sikre permanent adgang til dels gennem et kompetenceudviklingsfor- har spillet en rolle. Med projektet sættes videnskabelige publikationer. Projektet løb, der sætter fokus på informationssøg- der fokus på, hvordan biblioteket kan blive vurderer deres relevans ud fra, i hvor høj ningens rolle i innovative og entreprenøri- en central aktør i entreprenørskabsunder- grad de indeholder e-tidsskrifter, som elle processer. visningen. projektbibliotekerne abonnerer på. Også dækningen af Open Acces-tidskrifter er centralt og indgår i kortlægningen. Projektet startede op i begyndelsen af 2015 og løber til udgangen af Resultaterne vil indgå som beslutnings- Entreprenørskabsundervisningens fremkomst Rettigheder i licensaftaler grundlag for en eventuel DEFF-ansøgning i 2016 vedr. etablering af en permanent I de seneste år er entreprenørskabsundervisning og studentervæksthuse opstået i Projektet, der gennemføres som et aktionslæringsforløb, startede op januar Permanent adgang sikres også gennem adgangsløsning. tilknytning til og som en integreret del af 2015 og forventes afsluttet marts Side 22 Side 23

13 DEFF årsberetning 2014 Side 24 Side 25

14 V Undersøgelser af biblioteks-impact projektmodning Bag om projektet Datamanagement i praksis Vi optimerer værdien af danske forskningsdata Hvorfor er det et spændende projekt? Vi har længe snakket om datamanagement og lavet nationale strategier på området. Med projektet kommer der nu handling bag de fine ord og strategier. Området datamanagement er udsprunget af, at forskningen bliver mere og mere digital. Der kommer stadigt større datamængder og flere eksempler på, at det ene forskningsprojekt bygger videre på det andet. Det skaber et stigende behov for, at der er nogen, der gør noget i praksis i forhold til forskerne og deres forsknings- skerne, lave en plan for data management og hjælpe dem med at finde ud af, hvad der skal ske med deres data. De fagområder, der er nået så langt, at de kan aflevere data til eksisterende globale IT-infrastrukturer, skal vi ikke hjælpe så meget. Hvis der ikke findes et sted i verden at aflevere data, hjælper vi med at sætte et nyt system op der, hvor det er mest hensigtsmæssigt, enten nationalt eller lokalt. Vi forudser, at projektet slutter med, at der er etableret en række nye IT-tjenester. Noget, vi er ret sikre på, er at projekters digitale data. opsætte et nationalt system til at lave data Roskilde Universitetsbibliotek Medansøger Syddansk Universitetsbibliotek Projektet ønsker at udvikle en værktøjskasse, som beskriver de faser, de metoder og den datahåndtering, der skal afklares inden, under og efter, man gennemfører biblioteksimpact-undersøgelser. Biblioteksundersøgelser med afsæt i brugerne data, der registrerer brugerhandlinger på nettet eller i den fysiske verden og som kan opbevares på og logges fra en computer. De kan opdeles i tre kategorier: Adgang brugerlogs fra systemer Interview med Bjarne Andersen, områdedirektør for IT på Statsbiblioteket og projektejer, som fortæller om projektet Datamanagement i praksis. Hvilke resultater håber I at komme frem til? Et af de fornemmeste formål med projektet er at finde ud af, hvad bibliotekernes rolle er i forhold til forskningsdata. Forskningsdatas livscyklusmodel handler om, at man gør bestemte ting i forskellige faser, når man arbejder med digitale data. Der er tre grundliggende faser: Før, under og efter et forskningsprojekt. Uni- management-planer. Englænderne har lavet et IT-system, som vi gerne må få og tilpasse til formålet. Vores håb er, at vi ud fra erfaringerne på tværs af forskningsprojekter får lavet nogle danske skabeloner til systemet. Derudover har vi forpligtet os til at opstille forretningsmodeller for, hvordan man kan finansiere nogle af tjenesterne i fremtiden - fra ren brugerbetaling til støtte fra mi- Værktøjskassen skal beskrive, hvordan som indikatorer på brugernes versitetsbibliotekerne vil sandsynligvis nisterier. Der vil sandsynligvis også være man laver biblioteksundersøgelser af netbevægelser primært være aktive før og under et forsk- kombinationsmodeller. forhold, som formodes at være af stor betydning for brugere af bibliotekernes Opmærksomhed hvad har brugeren søgt på, hvor har brugeren gjort ningsprojekt, og nationalbibliotekerne og Rigsarkivet vil måske i højere grad spille Hvilken forskel vil projektet gøre? services: Virker services efter hensigten, ophold, menuvalg en central rolle på den lange bane efter En af de store styrker ved projektet er, at og hvilke fordele får brugerne ved at bruge Aktivitet registrering af forskningsprojektets afslutning. vi nu gør det sammen på tværs af universi- dem? transaktioner, som viser teter, nationalbiblioteker, universitetsbib- Traditionelle og nyere undersøgelsesmetoder interesse, boglån, downloads, kursustilmelding Med projektet håber vi også at få helt konkrete resultater i form at forskningsdata, som opbevares på passende og betryg- lioteker og Rigsarkivet. Hvis vi ikke havde det projekt, ville vi nok alle rende rundt og gøre noget hver for sig. Vi lærer af hinan- Værktøjskassen skal indeholde en gen- gende måde. Vi har bygget projektet op dens erfaringer og laver nogle fælles løs- nemgang af velegnede, traditionelle un- omkring helt konkrete forskningsprojek- ninger, hvor det er hensigtsmæssigt. Hvis dersøgelsesmetoder, fx mindre undersø- ter fra flere fagområder. Der er stor for- humanisterne fra Roskilde Universitet gelser af brugereffekten af informations- skel på, hvor langt de enkelte fagområder skal bruge et tilsvarende system som hu- søgningsundervisning, og nyere metoder, er i forhold til at løse udfordringerne. manisterne fra Aarhus Universitet, laver som forudsætter computerbaseret data- Projektet blev påbegyndt i december Humaniora er mindst digitale i dag. Vi vi helst kun ét system. Det er ren fornuft lagring. Lagring og analyse af activity data, 2014 og forventes afsluttet maj skal køre livscyklussen igennem med for- i forhold til arbejdsdeling og for at undgå Side 26 Side 27

15 dobbeltarbejde. Det vil være spild af skattekroner, hvis vi satte det samme system op syv forskellige steder i landet. Vi tænker projektet som et nationalt projekt. I stedet for vi hver især laver en løsning for vores lokale universitet, laver vi løsninger, der skal bruges på landsplan der, hvor det giver mening. Hvornår slutter projektet? I februar Vi slutter af med en konference, hvor vi præsenterer resultaterne for interesserede danskere inden for forskning, universitet og biblioteksverdenen og inviterer udenlandske eksperter med, som skal evaluere projektet og sige god for vores resultater. DEFF årsberetning 2014 Hvad bidrager projektet med på den lange bane? Vi skulle gerne få afklaret bibliotekernes roller og have en pakke af IT-services og forskellige muligheder for, hvordan de finansieres fremadrettet. På langt sigt skulle nogle af disse IT-services kunne leve videre. Hvilke målgrupper får gavn af projektet? På sigt alle danske forskere, der arbejder med digitale data. Vi får forhåbentlig etableret nogle IT-tjenester, som forskerne har brug for. Data management planning vil sandsynligvis være nyt for de fleste forskere. Hvis forskerne ikke har været grundige undervejs, sletter de måske bare data, når deres projekt slutter. Så kan de gå videre til næste forskningsprojekt og nye data. Hvis ikke de har forpligtet sig til, hvad der sker med data, er der dermed risiko for, at data forsvinder. En af de store styrker ved projektet er, at vi nu gør det sammen på tværs af universiteter, nationalbiblioteker, universitetsbiblioteker og Rigsarkivet. Bjarne Andersen Projektejer Det danske samfund får gavn af projektet, fordi vi hjælper forskerne med at få mere værdi ud af deres data. Vi skulle gerne optimere værdiudnyttelsen af dansk forskning og hjælpe både forskere og universiteter med at få styr på forskningsetik. Andre forskere skal kunne validere de forskningsresultater, der er fremkommet, på baggrund af digitale data. Vi har brug for at have styr på data for at kunne begå redelig forskning. Projektet løber fra marts 2015 til og med februar Side 28 Side 29

16 V V Igangværende DEFF-projekter 2013 DEFF årsberetning 2014 Udbygning af indhold og udvikling af forretningsmodel for tidsskrift.dk I 2013 gav styregruppen for DEFF tilsagn til tre store projekter, der kom godt i gang i I det følgende kan du læse mere om projekterne og i et interview komme helt tæt på et af årets projekter. Det Kongelige Bibliotek Onlineadgang til artikler i tidsskrifter har revolutioneret forskeres og studerendes arbejde på de danske universiteter. Dette projekt har til formål at give ansatte og studerende ved professionshøjskolerne, erhvervsakademier, SOSU-skoler og de gymnasiale uddannelser en lignende tjeneste. Det sker ved at stille udvalgte tidsskriftsserier til rådighed online i stedet for som nu at give adgang til at søge og bestille for derefter at få leveret de efterspurgte artikler. Workflowet for indscanning af fysiske tidsskrifter er på plads, og der arbejdes på flere forskellige modeller for, hvor en forretningsmodel kan føres ud i livet og skabe en bæredygtig løsning for projektets interessenter og Det Kongelige Bibliotek. Forretningsmodeller og relevant indhold Projektet fokuserer på at udvikle forretningsmodeller, som muliggør, at artiklerne er online tilgængelige, ligesom projektet vil skabe relevant indhold, som der kan gives adgang til. Projektet er i fuld gang og involverer professionshøjskoler, erhvervsakademier og gymnasier med henblik på at foretage observationer af brugernes adfærd, når de søger efter artikler. Projektet gik i gang april 2014 og afsluttes i Side 30 Side 31

17 V Forskningsdokumentationog kommunikation DTU Bibliotek Medansøgere Aalborg Universitetsbibliotek (AUB), Aarhus University Library (AUL), Copenhagen Business School Bibliotek (CBSB), Kulturministeriets forskningsinstitutioner v/det Kongelige Bibliotek (KB), Roskilde Universitetsbibliotek (RUB), Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) samt UC Viden og de danske University Colleges Projektet består af to delprojekter og tværgående aktiviteter. Delprojekt 1 omhandler implementeringen af ORCID som permanent, globalt forsker-id hos projektparterne. Delprojekt 2 arbejder med en fornyet og udvidet national forskningsdatabase, som blandt andet afspejler ORCIDs, Open Access og forskningsdatasæt, og som kommer til at fremstå i et nyt, moderne look and feel. Derudover er der nedsat et OA-sekretariat, som understøtter videndeling og support ift. OA. Kick off på ORCID-implementering Implementeringen af ORCID som permanent, globalt forsker-id i Danmark er godt i gang. Der er udviklet en værktøjskasse, som anvendes i de lokale implementeringer hos projektpartnerne, der er gennemført kampagner, og der måles dagligt på antallet af ORCIDs, så effekten af tiltagene kan følges, og fremdriften bestemmes. Materialer kan hentes og anvendes på ORCID.dk, hvor det også er muligt at følge udviklingen i antallet af ORCIDs på institutionerne. Boom i Open Access-dialogen Open Access sekretariatet har gennemført en række møder i samarbejde med projektpartnerne. Interessen og behovet for at mødes og drøfte Open Access-implementering er enormt, og antallet af deltagere på møderne er stødt stigende. Den Danske Forskningsdatabase i nye rammer Den Danske Forskningsdatabase, der registrerer dansk forskning, forventes at skifte regi fra DEFF til FI og dermed reference fra DEFF Styregruppen til Den Nationale Styregruppe for Open Access. I den kommende periode bliver der nedsat et advisory board, som skal prioritere indhold, design og funktionalitet. Dette advisory board skal således også facilitere skiftet i systemejerskab. Projektet startede op i april 2014 med kick off møde d. 10. april Der er planlagt en afsluttende konference i Bag om projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability. Det digitale bibliotek kan styrke unge til fremtidens arbejdsmarked Hør om projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability. Karen Harbo, specialkonsulent ved Aarhus University Library og projektleder, giver en status. Hvad er projektets mål? Vi ønsker med projektet at undersøge, hvordan det digitale bibliotek kan skabe værdi og udvikling til uddannelser og virtuelle læringsmiljøer. Projektet vil også se på, hvordan bibliotekerne kan bidrage til at understøtte studerendes digitale dannelse og læring ved at give dem adgang til kvalificeret information og ved at præsentere dem for e-baserede værktøjer til at håndtere komplekse informationsspørgsmål. Værktøjer, som også kan ruste dem til fremtidens arbejdsmarked. Uddannelsesinstitutioner implementerer i disse år learning management-systemer, og deres fag lægges ud på platforme. Der, hvor de studerende møder fagene, skal bibliotekerne også være til stede. Al vores undervisning og services skal ligge sammen med uddannelsernes øvrige undervisning virtuelt. Employability spiller en stor rolle i projektet. Hvad er jeres definition af employability? Det var vigtigt for projektet at finde frem til en fælles definition, som har en informationsvidenskabelig vinkel. Med projektet ønsker vi at styrke de studerendes employability. Vores definition af employability er evnen til selvstændigt og kritisk at agere i en faglig, professionel kontekst ved at kunne identificere, indsamle, evaluere, organisere og fremlægge viden i og på digitale platforme. Hvordan er det gået med projektet indtil videre? Jeg er rigtig godt tilfreds med der, hvor vi står i forhold til vores planer. Vi ville med projektet iværksætte en række konkrete faglige forløb ved universiteter, professionshøjskoler og et erhvervsakademi, hvor det digitale bibliotek - i tæt samarbejde med uddannelser og undervisere - integrerede målrettet information og relevante services i forløbene. Det sker via learning management-platforme og MOOCs - Massive Open Online Courses. Næsten alle disse forløb er løbet af stablen eller løber af stablen om lidt. Et vigtigt aspekt i projektet har været at få kompetenceudviklet projektmedarbejderne i forhold til at producere e-læringsobjekter til virtuelle læringsmiljøer. Syddansk Universitetspædagogik har forestået et omfattende kompetenceudviklingsprogram, som har været med til at sikre et kompetenceløft af projektets medarbejdere. Hvad er projektgruppen i gang med lige nu? Nu begynder vores e-læringsobjekter at få krop, og vi kan præsentere dem på fagenes læringsplatforme. På et projektmøde i marts viste en række partnerbiblioteker, hvordan deres e-læringsobjekter så ud. Det er en spændende udvikling. Alle i projektgruppen har fulgt det samme kompetenceudviklingskursus skabt af Syddansk Universitet, så projektgruppen er et godt forum for videndeling. Vi har et fælles sprog og en fælles referenceramme og forstår, hvad hinanden taler om. Hvad skal der ske frem til afslutningen af projektet? Når vi kommer til sommerferien, er alle forløb kørt, og alle har præsenteret e-læringsobjekter. Vi er selvfølgelig også meget spændte på at se den MOOC, som er udviklet i projektet i løbet af det første år. Derefter skal vi have udledt modeller for Side 32 Side 33

18 Vi vil bidrage til at gøre de unge til metode- og analysestærke, kritiske studerende, så når de forlader studiet, har de kompetencer med sig, de kan bruge på arbejdsmarkedet. Karen Harbo Projektleder integration af bibliotekernes systemer, ressourcer og services i virtuelle læringsmiljøer. Vi skal også udlede fælles, fleksible koncepter til at udarbejde biblioteksproducerede e-læringsobjekter. Modeller og koncepter, som vil kunne genanvendes eller bearbejdes i biblioteks- og uddannelsesmiljøer. Modellerne og koncepterne skal vi have afprøvet i efteråret i en række nye forløb. Vi har engageret en konsulent fra Københavns Universitet til at understøtte denne proces. Vi har også været optaget af, at vi gerne vil have evidens for, at det, vi skaber til de respektive faglige forløb ud fra projektets forståelse af employability, virker. Projektets evalueringspartner fra Aalborg Universitet har udviklet design med baggrund i både kvantitativ og kvalitativ metode, som skal anvendes til at evaluere, hvordan bibliotekernes input understøtter forløbene. Hvilke resultater håber I at komme frem til? Vi håber selvfølgelig, at vi vil leve op til succeskriterierne for projektet, og at vi kan præsentere koncepter, som viser sig brugbare og kan inspirere biblioteksvirksomheder. Vi håber også, at uddannelserne ved universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og gymnasier vil se bibliotekerne som en vidende, værdifuld og stærk partner til at skabe uddannelser i de virtuelle læringsmiljøer. Hvilken værdi har projektet for det danske samfund? I og med vi arbejder med employability, arbejder vi inden for den samfundspolitiske dagsorden, at de studerende skal uddannes til job. Vi vil bidrage til at gøre de unge til metode- og analysestærke, kritiske studerende, så når de forlader studiet, har de kompetencer med sig, de kan bruge på arbejdsmarkedet. Projektet har været i gang siden midt 2014 og slutter midt Side 34 Side 35

19 V Licensområdet Årets forhandlinger blev gennemført inden deadline og for størsteparten af aftalerne med tilfredsstillende resultater. Årets forhandlinger institutionerne i årets forhandlinger for- arbejde mellem DEFF, Dansk Industri og DEFF s største forhandlinger med forlagene Nature, Wiley og Springer blev i 2014 ventes videreført i forlaget Springer, som er rettet mod små og mellemstore virksomheder med henblik DEFF licenser hovedtal 2014 DEFF Online gennemført som delegationsforhandling, Årets forhandlinger blev gennemført in- på at give virksomhederne adgang til Sprin- dvs. gennem en forhandlingsgruppe. den deadline og for størsteparten af af- gers indholdsdatabaser til en attraktiv pris. 168 institutioner/organisationer heraf 28 i regi af DEFF indtægtsdækket virksomhed DEFF Online blev i 2014 som noget Forhandlingsgruppen var det meste af talerne med tilfredsstillende resultater. Der blev også afholdt indledende møder Samarbejde med 74 forlag nyt afholdt som en todages kon- året ledet af kontorchef Kresten Bay med deltagelse af chef for Århus Universitetsbibliotek, Per Lindblad Johansen, der er Operationalisering af National Strategi for Open Access med Kommunernes Landsforening (KL) for at afdække mulighederne for et nationalt indkøb af licenser til kommunerne via KL. Værdi af forhandlede licensaftaler: 175 mio. kr. heraf 28 mio. kr. i regi af DEFF indtægtsdækket virksomhed I alt 96 aftaler gen- eller nyforhandlet (fordelt på 52 forlag) ference med et socialt netværksarrangement om aftenen på konferencens første dag. Der var tilmeldt udpeget af universitetsbibliotekerne, og I forlængelse af lanceringen af den Nati- Dette projekt rækker ind i Tre forlagsforhandlinger gennemført som delegationsforhandling 30 forlag, og der var 95 deltagere fra Dyveke Sijm fra DEFF s sekretariat. onale Strategi for Open Access i juni formulerede sekretariatet retningslinjer for, Interne processer ( forhandlingsgruppen ) med tilknytning af større faglig referencegruppe ( forberedelsesgruppen ) DEFF-institutionerne. Tiltaget blev godt modtaget, og DEFF Online vil Forhandlingsgruppens formelle forhand- hvordan strategien skulle operationalise- Licensområdets medarbejdere med for- Seks forlagsforhandlinger gennemført af DEFF Licenser med tilknytning af mindre også fremadrettet blive afholdt over lingsmandat blev formuleret af en forbe- res i forbindelse med årets forhandlinger. handlingsansvar påbegyndte i 2014 et faglig referencegruppe to dage. redelsesgruppe med repræsentanter, der I tråd med strategiens fokus på grøn Open certificeringsforløb udbudt af DJØF med 43 forlagsforhandlinger gennemført af DEFF Licenser med ad hoc inddragelse af er udpeget af relevante institutioner. For- Access blev der i licensaftalerne lagt vægt henblik på at styrke sekretariatets for- institutioner beredelsesgruppen leverede undervejs i på at forhandle selvarkiveringsrettigheder handlingskompetencer. forhandlingsprocessen faglig support og på plads for institutionernes forfattere. sparring med forhandlingsgruppen. Indtægtsdækket virksomhed Herudover blev licensområdets arbejdsgange tilpasset for at kunne levere bedre Der blev gennemført andre større for- I 2014 blev der indgået en aftale med fir- teknisk support til institutionerne. handlinger, hvor relevante institutioner maet LM Information Service om at vare- blev inddraget via referencegrupper be- tage en række kundeservice-opgaver for stående af frivillige repræsentanter. De DEFF IV. Det var et pilot-år for ordningen, øvrige forhandlinger blev gennemført af der i 2015 blev gjort permanent. medarbejdere fra DEFF s sekretariat. Den nye model for mere aktiv inddragelse af Blandt de igangsatte projekter er et sam- Side 36 Side 37

20 DEFF årsberetning 2014 Side 38 Side 39

21 V National strategi for forskningsdata management Rektorkollegiet, DeIC og DEFF nedsatte i februar 2014 Styregruppen for National Data Management med medlemmer udpeget af hhv. Rektorkollegiet og bevaringsinstitutionerne Det kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet. Formanden kom fra DEFF. Formålet var at sikre, at Danmark i et samarbejde mellem primærinteressenterne fik en national strategi for forskningsdata management. Visionen var at sikre Danmark bedre og mere konkurrencedygtig forskning gennem effektiv opsamling, sikring, formidling og genbrug af relevante forsknings- grund af en vurdering af høringssvarene konkluderede DEFF og DeIC bl.a. følgende om den nationale strategi for forskningsdata management: 1. DEFF og DeIC konstaterer, at der i svarene er bred enighed om, at der er behov for at arbejde videre med at udforme og udfolde en national strategi for DM, og at dette foregår i DEFF- og DeIC-regi. 2. Der er bred enighed om, at der er behov for aktiviteter på lokalt og nationalt niveau, og at der er På baggrund af konklusionerne udarbejdede DEFF og DeIC den endelige organisations- og styringsmodel med tilhørende finansiering. Nationalt forum Organisationen bygges op omkring et nationalt forum. Det nationale forum samler universiteternes praktiske nøglepersoner på data management-området sammen med repræsentanter for Kulturministeriets bevaringsinstitutioner. Eksempler på arbejdsområder er: Uddannelse og opkvalificering på Formålet var at sikre, at Danmark i et samarbejde mellem primærinteressenterne fik en national strategi for forskningsdata management. Afklaring og rådgivning omkring juridiske aspekter Afklaring og rådgivning på det tekniske område herunder erfaringer med eksisterede IT-værktøjer og identifikation og specifikation af manglende værktøjer Optimering af samspillet mellem lokale, nationale og globale infrastrukturer Kommunikation og markedsføring af de lokale støtteenheders service Det nationale forum identificerer potentielle behov for nye, fælles infrastrukturer Deltidsfrikøb af institutionernes nøglepersoner (på op til halv tid) DeIC støtter pilotprojekter inden for data management-strategien med 5 mio. kr. i tre år og et projekt om en akademisk dropbox med 1 mio. kr. samt stiller en fuldtidsprojektleder til rådighed. Den samlede økonomi for data management-aktiviteterne indeholder også personaleressourcer fra universiteterne og bevaringsinstitutionerne Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet. data. behov for erfaringsudveksling og data management-området og supportfunktioner og står for at ide- Konklusioner fremsat om strategien koordinering, for at punkt 1 ovenfor skal lykkes. Fagspecifikke behovsafklaringer og identifikation af fagspecifikke best practices udvikle disse strukturer og supportfunktioner. Styregruppen leverede via Rektorkollegiet 3. Der er bred enighed om, at der Rådgivning og skabeloner ifm. Det nationale forum støttes af DEFF med strategien til godkendelse i DEFF s styre- er behov for at støtte etableringen udarbejdelse af data management- 9,5 mio. kr. i tre år i form af: gruppe og DeIC s bestyrelse i september af et nationalt forum til at udføre planer En interessenthøring om strategien punkt 2 ovenfor. Afklaring og rådgivning ifm. Frikøb af en formand på halv tid til blev afsluttet i november På bag- metadatering og identifikatorer at lede arbejdet Side 40 Side 41

22 DEFF årsberetning 2014 Visionen var at sikre Danmark bedre og mere konkurrencedygtig forskning gennem effektiv opsamling, sikring, formidling og genbrug af relevante forskningsdata. Side 42 Side 43

23 V Det internationale samarbejde Knowledge Exchange Europakommissionen ved, at de fremtiden være Open Access og Derudover blev der afholdt en Partner Exchange om kommunikation og branding i Nordlic DEFF var vært ved det årlige Nordlic-møde Europa, Australien, Asien og Afrika. ICOLC understøtter de deltagende konsortier DEFF er medlem af Knowledge Exchange, fem partnere tilsammen har forskningsdata. Bristol, og i 2015 er der indtil videre plan- mellem de nordiske konsortier, der blev gennem facilitering af diskussioner om der er et internationalt partnerskab med langt større indflydelse, end DEFF Der fremover skal være et strategisk lagt lignende arrangementer om Research afholdt 12. og 13. juni 2014 i København. emner af fælles interesse. Flere DEFF-bib- fokus på udveksling af viden og erfaringer har alene. fokus på større mulighed for Identifiers såsom ORCID og Research Soft- Arrangementet havde fokus på uformel lioteker deltog i årskonferencen i oktober på områder som digital infrastruktur og DEFF kan koordinere aktiviteter og videndeling og læring imellem ware Sustainability. networking og diskussion af fælles udfor- i Lissabon i Portugal. udviklingen af informations- og kommu- få inspiration til strategisk udvikling. partnerorganisationerne. dringer i forbindelse med konsortiernes nikationsteknologier for videregående uddannelser og forskning. Knowledge Ex- Disse områder og mange flere er til stor Partner Exchanges organisering og forhandlingsarbejde. SCOAP3 DEFF er partner i SCOAP3, medlem af change-kontoret blev i foråret 2014 flyttet gavn for DEFF s mange interessenter, og Som følge af ovenstående beslutning blev LIBER Governing Council og er det nationale fra DEFF til Jisc i Bristol og er nu bemandet styregruppen for DEFF besluttede derfor der introduceret et nyt koncept i Know- Ligue des Bibliothégues Européennes kontaktpunkt for Danmark. I samarbejde med en koordinator og en sekretær ansat i december 2014 at fortsætte samarbejdet ledge Exchange: Partner Exchanges. Her de reserche Association of European med ledende forlag har SCOAP3 konverte- i Jisc. i Knowledge Exchange i yderligere tre år kan et enkelt emne tages op, hvis det har Research Libraries (LIBER) er det vigtig- ret nøgletidsskrifter på området højener- Medlemskabets fordele Styregruppen for DEFF vurderer, at medlemskabet af Knowledge Exchange fortsat og dermed indtil udgangen af Knowledge Exchange-aktiviteter i løbet af året interesse for størstedelen af partnerne. Et eksempel er licensområdet, som har stor betydning for DEFF. Derfor blev der afholdt en workshop i København, hvor Deltagende organisationer ste netværk for forskningsbiblioteker i Europa. LIBER omfatter mere end 400 nationale biblioteker, universitetsbiblioteker og andre biblioteker fra mere end gifysik til Open Access uden omkostninger for forfatterne. CERN leder SCOAP3-aktiviteterne fra Geneve i Schweiz. Der blev i 2014 publiceret mere end 100 artikler med er givtigt for DEFF, bl.a. fordi: Mødet blandt deltagerorganisationernes eksperter og forhandlere fra alle fem or- 40 lande. DEFF-sekretariatet havde plads danske forfattere. topledelse, det årlige Strategy Forum, blev ganisationer mødtes og diskuterede erfa- CSC - IT Center for Science, i programkomiteen og deltog i årskonfe- DEFF får adgang til viden fra i 2014 afholdt i Helsinki. Konklusionerne ringer med licensforhandling generelt og Finland rencen, der fandt sted i juli 2014 i Riga i førende europæiske organisationer fra mødet var blandt andet, at: emner som Open Access og strategier for DFG - Deutsche Forschungs- Letland. inden for DEFF s faglige områder, forhandlinger. Workshoppen var udbytte- gemeinschaft, Tyskland ligesom Danmark får mulighed for Knowledge Exchange har haft rig for DEFF s sekretariat, der bl.a. fik skabt Jisc, Storbritannien ICOLC at dele erfaring fra bl.a. en række betydelig indflydelse på gode netværk på tværs af landegrænser SURF, Holland International Coalition of Library Consor- DEFF-projekter. beslutningstagere og den faglige og inspiration til det fremadrettede for- DEFF, Danmark tia (ICOLC) er en uformel, selvorganiseret DEFF opnår betydelig international udvikling i 2013 og handlingsarbejde. gruppe, der pt. omfatter omkring 200 bib- indflydelse eksempelvis over for De primære fokusområder vil i liotekskonsortier i Nord- og Sydamerika, Side 44 Side 45

24 Regnskab J.nr.: Kolonner med R angiver regnskabstal. Kolonner med B angiver budgetforudsætningerne. DEFF IV Nedenstående tabel viser regnskabet for DEFF s indtægtsdækkede virksomhed på licensområdet. Almindelig drift Nedenstående tabel viser regnskabet for DEFF s almindelige drift i DEFF almindelig drift, mv. R2014 Indtægter DKK Bevilling på Finanslov DEFF Online Øvrige indtægter Udgifter Personaleomkostninger for sekretariat Honorar til formand Overhead til Kulturstyrelsen Drift Afskrivninger I alt ' ' Underforbrug skyldes vakancer, lavere aktivitetsniveau som følge heraf mv. B2014 DKK DEFF IV regnskab 2014 R2014 B2014 Indtægter DKK DKK Administrationsbidrag Opstartsgebyrer Øvrige indtægter Udgifter LM Information Personaleomkostninger Overhead til Kulturstyrelsen 0 ' ' Drift I alt Det er med udgangen af 2014 et videreført overskud på kr ,- i DEFF IV. ' ' Overhead for 2014 trækkes af det videreførte overskud i budgetår Tilbageløb fra ældre projekter Nedenstående tabel viser regnskabet for finansiering af udviklingsprojekter samt tilbageløb fra ældre projekter. DEFF tilskud Indtægter Ramme på Finansloven 2015 Tilbageløb fra tidligere projekter Udgifter R2014 DKK B2014 DKK Udmøntning af tilskud I alt 0 0 Side 46 Side 47

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé 2 Om DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er en tværministeriel

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Styregruppen for National Data Management Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder

Styregruppen for National Data Management Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder Styregruppen for National Data Management Diskussionsoplæg vedr. strategiske indsatsområder Af kommissoriet fremgår, at Styregruppen skal levere et udkast til en National strategi med handlingsplaner og

Læs mere

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Projektdeltagere: Bibliotekschef Per Steen Hansen, VIA UC (ph@viauc.dk). Projektleder Bibliotekschef

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

DeIC escience komité møde

DeIC escience komité møde Bilag 1: Referat fra den 17. november 2014 Bilag 2: Udkast til handlings- og organisationsplan inkl. buget for Kompetencecentrets særlige indsatsområder (ved Lene) Bilag 3: Udkast til national escience

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Folkebibliotekerne Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Læringsaktiviteter- og indsatser It-læring Medborgercentre

Folkebibliotekerne Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Læringsaktiviteter- og indsatser It-læring Medborgercentre Folkebibliotekerne Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker De strategiske indsatsområder for 2013 på folkebiblioteksområdet er udmeldt. Et revideret ansøgningsskema er undervejs. Initiativerne

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

ell: Projekt Netværk om e-læring

ell: Projekt Netværk om e-læring 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projekt Netværk om e-læring. b. Projektresumé Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere