Side 1/12. Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1/12. Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015"

Transkript

1 Side 1/12 Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme februar 2015

2 TV-inspektion og Spuling for Københavns Ejendomme Generelle forhold Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5.sal 1602 København V T: E: CVR: Rådgiver NIRAS A/S Ahlgade 3M 4300 Holbæk T: E: Dato: Februar 2015

3 Side 1/12 TV-inspektion og Spuling for Københavns Ejendomme. Indholdsfortegnelse 0.0 Opgaven Grundlag for arbejdet Generelle juridiske forhold Afholdelse af opstartsmøde Ansvarsforhold ved entreprisens gennemførelse Borgerkontakt Arbejdstider Bygherrens egne ydelser Betaling for arbejdet Grundlag for arbejdet Adgangsforhold Adgangsforhold til brønde Trafikale forhold Dæksler, afspærring i ledning og overpumpning Uforudseelige hindringer Tjenesteyderens daglige rapportering (dagssedler) Arbejdsbeskrivelse for udførelse af spuling Krav til operatør og materiel Arbejdets udførelse Krav til materiel Anvendelse af dagsseddel Deponering og bortskaffelse af slam Arbejdsbeskrivelse for udførelse af TV-inspektion Opstartsmøde Forhåndskrav til operatør Arbejdets omfang Indmåling af planafvigelser Hovedledninger >= 200 mm Brøndstikledninger, inspektion fra hovedledninger <200 mm Rapportnummer Skærmtekst Fotos/Printbilleder Længde- og dimensionsmåling Inspektion af detaljer Brøndrapporter Inspektion af detaljer ved vandforekomst Inspektion af detaljer ved uforudseelige hindringer Inspektion af detaljer i stikledninger Tjenesteyderens kvalitetssikring ved TV-inspektion Rapportering Digital tekstfil Genanskaffelse af digitale film- og tekstdatafiler... 12

4 Side 2/ Opgaven Nærværende generelle forhold indgår i og er en del af rammeaftale om TV-inspektion og spuling i det geografiske distrikt 1 Vesterbro/ Enghave / Valby. Arbejder vil typisk blive rekvireret af medarbejdere i Københavns Ejendommes administration, med ønske om en forholdsvis kort udkaldstid, og en hurtig afrapportering. Arbejderne afrapporteres typisk med en arbejdsseddel for slamsuger/ spuler samt en rapport på papir og på USB-disk med en ajourført ledningsplan over observationer under TV-inspektionen. Omfattet i entreprisen er alle de for arbejdets fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, som beskrevet i de følgende afsnit. Det er Københavns Ejendommes hensigt at indgå en individuel rammeaftale om ydelserne for hvert enkelt af de nuværende 4 geografiske distrikter, således at der i 2014/2015 vil blive udbudt ialt 4 rammeaftaler. Nærværende udbud er den 3. rammeaftale. Rammeaftalen skal gælde for perioden I det første år er enhedspriserne faste, derefter foretages prisregulering i henhold til Indeks for slamsugning. Københavns Ejendomme venter at nærværende rammeaftales økonomiske værdi vil være i niveau kr. pr. år, svarende til kr. for den 2-årige aftaleperiode. Aftalen er ikke eksklusiv, og garanterer ikke tilbudsgiver nogen minimumsomsætning Grundlag for arbejdet Generelle juridiske forhold Tilbuddet afgives under følgende forudsætninger: *Aftalegrundlaget er ABservice med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af nærværende kontrakt. Vedrørende DTVK s standardforbehold Almindelige betingelser for TV inspektion. Forbeholdet accepteres, idet afsnittet vedr. Ansvar og forsikringsforhold afsnit om et fastsiddende kamera præciseres at medføre, at bygherren betaler for nødvendig opgravning og maksimalt betaler for stilstand af den pågældende vogn i den resterende del af den arbejdsdag, hvor uheldet forekom. *København Kommunes CSR bilag *København Kommunes Arbejdsklausul. Principperne og krav i Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb overholdes. *Principperne og krav i Miljø i byggeri og anlæg, Teknik- og Miljøforvaltning, Københavns Kommune 2010 overholdes. Københavns Kommunes Krav om partikelfiltre overholdes. Den tilbudte løsning er i overensstemmelse med gældende lovgivning og relevante tekniske forskrifter, herunder BR10 og DBI Vejledning 10, del 1, 2 og 3. Tilbuddet skal vedlægges en underskrevet erklæring om gæld til det offentlige. DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Tjenesteyderen er tilsluttet Kontrolordning for TV inspektionsfirmaer og Kontrolordning for ledningsrenovering. De med * dokumenter kan hentes på

5 Side 3/12 Udover de ovenstående retningslinier skal arbejdet udføres i henhold til gældende love og normer for kloakarbejde. Tjenesteyderen skal specielt være bekendt med gældende udgave af følgende regulativer, bekendtgørelser, normer og standarder, som skal følges under arbejdet: Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v., bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 med efterfølgende tillæg. Bekendgørelse om arbejdets udførelse, bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 (Plan for sikkerhed og sundhed). Bekendtgørelse om skriftende arbejdssteders indretning, bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj Vejregler om Afmærkning af vejarbejder m.m. af november Arbejdsmiljøregler for det pågældende arbejde. Fotomanualen, TV-inspektion af afløbsledninger, gældende udgave, januar Såfremt der skal anvendes en ny udgave af Fotomanualen (2015), vil Tjenesteyderen blive givet en overgangsperiode på 6 måneder til at tilpasse sin rapportering. Tjenesteyderen stiller ikke garanti til bygherren. Bygherren stiller ligeledes ikke garanti til entreprenøren. 1.1 Afholdelse af opstartsmøde På opstartmøde oplyser Tjenesteyderen, hvilken TV- og spuleoperatører, samt hvilke TV-vogne og spulere der gennemfører arbejderne i de aktuelle områder. På anmodning skal der udleveres supplerende oplysninger om de pågældende operatører, der dokumenterer disses faglige og/eller ledelsesmæssige kvalifikationer. Bygherren forbeholder sig ret til at kassere de pågældende personer, hvis det skønnes, at deres kvalifikationer ikke er tilstrækkelige til at løse det pågældende job. Tjenesteyderen kan efter behov indsætte nyt personale på opgaven, dog først efter bygherrens godkendelse. 1.2 Ansvarsforhold ved entreprisens gennemførelse Det indskærpes, at kloakbekendtgørelsen med tilhørende arbejdsmiljøregler skal overholdes ved den udbudte rammeaftale. Eventuelle brud herpå kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra arbejdspladsen og annullering af entreprisen. Bygherren anmelder samtlige arbejder til Arbejdstilsynet. Bygherren understreger i denne forbindelse vigtigheden af en tilstrækkelig sikkerhedsafspærring af de åbne brønde under arbejdet. Tjenesteyderen har det fulde ansvar for al skade, som måtte ske på grund af arbejder, ydelser, fejl, forsømmelser og lignende, hidrørende fra Tjenesteyderens medarbejdere eller underentreprenører. Herunder har Tjenesteyderen det fulde ansvar for sikkerheden for de ved arbejdet beskæftigede samt for personer med ret til at færdes på arbejdsarealerne. Opmærksomheden henledes på, at personer kan komme i berøring med spildevand, og at arbejdet skal udføres i overensstemmelse med kloakbekendtgørelsens regler. 1.3 Borgerkontakt Borgerkontakt skal registreres på Tjenesteyderens dagssedler. Det forventes, at spule- og TVoperatører samt øvrigt mandskab forholder sig loyalt over for bygherren, og f.eks. ikke omtaler kloakkens fysiske tilstand eller andet, som de omkringboende kan bruge i en efterfølgende kritik af

6 Side 4/12 bygherren. 1.4 Arbejdstider En entreprise skal i videst mulig omfang gennemføres inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid defineres som arbejdstid i tidsrummet på hverdage, undtaget lørdage. Tjenesteyderen er forpligtet til, mod tillægsbetaling (jf. tilbudslisten), at arbejde uden for normal arbejdstid, når trafikforholdene, pladsforholdene, vandtilstrømningen eller andre forhold efter bygherrens vurdering nødvendiggør dette. Tjenesteyderen kan i øvrigt, hvis bygherren tillader det, og andre forhold ikke er til hinder derfor, arbejde uden for normal arbejdstid, dog uden at kunne få ekstrabetaling herfor. 1.5 Bygherrens egne ydelser Bygherren vil som udgangspunkt levere følgende ydelser: Plantegning over ejendommen med brøndnumre og evt. ledningsdimensioner. Egentlige ledningsplaner kan ikke forventes, nærværende Tjenesteyder skal som en del af arbejdet oprette / forbedre bygherrens viden om de eksisterende kloaker ved at oplyse om påtrufne dimensioner, brønde mv. Efter behov Informationsskrivelse om spuling / TVinspektion og mulighederne for at mindske eventuelle gener for beboerne. 1.6 Betaling for arbejdet Betaling for det udførte arbejde sker efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser i forhold til de faktiske mængder. Alle ydelser i TBL er stipulerede, og den enkelte ydelse kan variere 0/100% uden ændring i pågældende enhedspris. De anførte enhedspriser og timesatser er incl alle tillæg, olietillæg og andre afgifter. Moms er ikke medregnet. Post 11.11/ og /21.12 Anstilling omfatter udgift for transport fra hjemsted til arbejdssted og retur efter udført arbejde. Der afregnes 1 anstilling pr arbejdsdag. I tilfælde af at der på samme dag arbejdes på flere forskellige geografiske arbejdssteder, afregnes stadig for 1 anstilling. Den interne køretid imellem de enkelte arbejdssteder afregnes efter medgået tid, som i øvrigt under arbejdets udførelse. Hver enkelt anstilling er incl aflæsning af 1 ton sand/ slam. Mængder herudover afregnes iht TBL post Strækker arbejdet sig over f.eks. 3 arbejdsdage, afregnes for 3 anstillinger, og der skal indregnes 3 x 1ton/dag = 3 ton slam. Supplerende ydelser skal i hvert enkelt tilfælde aftales med og godkendes af tilsynet.

7 Side 5/ Grundlag for arbejdet Adgangsforhold 2.1 Adgangsforhold til brønde Det påhviler Tjenesteyderen at gøre sig bekendt med forholdene i entrepriseområdet, herunder beliggenhed og adgangsforhold til brønde. Hvis spuling eller inspektion kræver adgang til brønde på privat grund, skal Tjenesteyderen sikre sig, at der er indhentet de fornødne tilladelser inden arbejdets påbegyndelse. Som hovedregel er brøndene i det aktuelle område ført til terræn og undersøgt ved forudgående brøndrapportering. Det er Tjenesteyderens ansvar, at tilkørsel med vogne ikke sker på arealer, der ikke kan bære disse. Hvor dette er tilfældet, skal der anvendes hjælpemateriel, herunder køreplader, satellitspuleudstyr m.m. Hvis tilkørselsforholdene til arbejdsstederne efter Tjenesteyderens opfattelse er særlig vanskelige og kræver anvendelse af hjælpemateriel, skal dette forelægges bygherren, som godkender anvendelse og aftaler eventuel betaling herfor. Uanset at hjælpemateriel godkendes, hæfter Tjenesteyderen for eventuelle skader på arealerne. 2.2 Trafikale forhold Tjenesteyderen skal gennemføre arbejdet med mindst mulig gene for trafikken og herunder sikre fri passage for alle trafikanter. Arbejdsarealets udstrækning omkring brønde skal være mindst mulig under hensyntagen til forsvarlig afmærkning og arbejdsudførelse. Trafiksikkerhed skal vurderes i hvert tilfælde. Det skal overvejes, om en afspærring af en halv kørebane ved skråtstillet køretøj er at foretrække frem for trafik på begge sider af vognen med risiko for, at biler kører op på fortov og cykelsti. Det er Tjenesteyderens ansvar, at belægninger og andre arealer der ikke er beregnet til trafik, sikres med køreplader m.m. Dette forhold er specielt gældende, hvor Tjenesteyderens egne vogne holder på eksempelvis et fortov, eller hvor arbejdspladsens indretning medfører, at trafikken generelt ledes op over et fortov. Tjenesteyderen skal udføre den lokale skiltning og afmærkning omkring vogne, materiale og udstyr som krævet af vejmyndighed, politi og Arbejdstilsynet. Eventuel videregående skiltning og afmærkning samt ændringer af trafikale forhold, herunder anvendelse af skiltevogn, skal aftales i god tid og foranstaltes og betales af bygherren. Tjenesteyderen skal selv sørge for parkering af køretøjer og materiale uden for arbejdstid samt for depot til øvrigt materiel. 2.3 Dæksler, afspærring i ledning og overpumpning Tjenesteyderen gennemfører den for arbejdet nødvendige åbning og lukning af alle normale brønddæksler. Betjening af eventuelle specialdæksler der kræver særligt værktøj, rekvireres hos bygherren. Inden lukning af alle brønddæksler skal Tjenesteyderen rengøre karmen omhyggeligt, som minimum ved anvendelse af spartel og kost. Observeres klaprende dæksler, iturevne gummimanchetter, ødelagte dæksler eller karme, er Tjenesteyderen forpligtet til at notere det på dagssedlerne og videregive oplysningerne til

8 Side 6/12 bygherren ved førstkommende lejlighed. I tilfælde, hvor afspærring i ledning, opdæmning i ledning og overpumpning skulle blive nødvendigt, er Tjenesteyderen pligtig til at udføre dette på timepris, jf. tilbudslisten. Aftale skal i hvert enkelt tilfælde træffes med bygherren. Hvis arbejde uden for normal arbejdstid kan klare problemet, vil dette normalt blive foretrukket i stedet for overpumpning. 2.4 Uforudseelige hindringer Hvis en ledningsstrækning ikke er tilgængelig for inspektion som følge af parkerede biler, høj vandstand, utilstrækkelig rensning m.v., skal Tjenesteyderen straks indberette dette til bygherren, som træffer de nødvendige foranstaltninger. Tjenesteyderen gennemfører i mellemtiden dispositioner, der sikrer, at arbejdet inden for entreprisen fremmes mest muligt. Såfremt Tjenesteyderen mener, at en hindring berettiger til merbetaling, skal bygherren straks underrettes, og evt. arbejde i forbindelse hermed må ikke påbegyndes, førend bygherrens tilladelse foreligger. 2.5 Tjenesteyderens daglige rapportering (dagssedler) Der skal under spule- og TV-entreprisens udførelse føres dagssedler, i hvilke det noteres, hvornår dagsproduktionen er startet og afsluttet, hvilke strækninger der er inspiceret den aktuelle dag, kontakt til og aftaler med bygherre m.v. Dagsedler skal omtale Hvor der er TV-inspiceret (ejendomme / strækningsnumre). Hvornår (datoer og tidspunkter). Nye brønde og ledninger/stikledninger. Ændret ledningsforløb/brøndplacering i forhold til tegningsmateriale. Strækninger, der ikke er inspiceret (helt eller delvist). Afvigelser og uregelmæssigheder i dimensionsmålinger. Fejlkoblinger eller mistanke om dette, f.eks. ved papir/spildevand i separate regnvandsstikledninger. Alle uregelmæssigheder. Klager (Notat eller klagebrev vedlægges) Uheld. Høj vandstand, der vanskeliggør vurdering af ledningstilstand Kraftig indsivning Alt, der kræves ekstrabetaling for 3.0 Arbejdsbeskrivelse for udførelse af spuling 3.1 Krav til operatør og materiel Tjenesteyderen er forpligtet til i forbindelse med aftaleindgåelse at angive, hvilke personer der udfører spule-opgaven, og hvilket materiel de anvender. Tilbudsgiverens eget kvalitetssikringssystem skal beskrives. Såfremt spuleoperatøren ikke har gennemgået spuleoperatøruddannelsen (del af spulevejledningen), skal dette oplyses.

9 Side 7/ Arbejdets udførelse Tjenesteyderen skal sørge for højtryksspuling af ledninger, inden TV-inspektionen gennem-føres. Spulingen skal gennemføres således, at kloaksystemet fremstår rent og umiddelbart egnet for en TV-inspektion. Alle løse aflejringer og afsætninger skal oprenses ved spuling i hovedledninger og opsamles med slamsugeren. Der skal oprenses svarende til renseklasse B: Alle aflejringer skal være fjernet (forarbejde for TV-inspektion), som angivet i Rørcenter-rapport 001, Vejledning i rensning af afløbsledninger, I nyanlæg skal der af hensyn til konstatering af eventuelle lunker spules med forstråle og om nødvendigt lukkes vand ud i opstrøms brønd, inden TV-inspektionen gennemføres. Ved spuling af stikledninger er Tjenesteyderen forpligtet til at spule hovedledningen og opsamle det materiale fra stikledningerne, der eventuelt er efterladt eller ophobet i hovedledningen. 3.3 Krav til materiel Entrepriserne skal løses ved anvendelse af primært genbrugsspulere eller kombispuler, hvilken type kan aftales konkret fra opgave til opgave med bygherren. Industrispulere kan komme på tale ved særlige opgaver. Under udførelse af den aktuelle opgave er Tjenesteyderen selv ansvarlig for, at hans materiel er i overensstemmelse med love og regulativer. Det er desuden Tjenesteyderens ansvar, at brugen af materiellet sker på lovlig måde. Arbejdstryk: For alle dimensioner minimum 100 bar, maksimum 150 bar målt ved spulevognen. Udstyret tjekkes desuden for, om det kan køre reduceret spuletryk (30 bar ved spulehovedet), som maksimalt anbefalet spuletryk i fysisk dårlige ledninger. Sugekapacitet: Skal minimum være den indspulede vandmængde pr. minut. Sugeslangedimension: Skal minimum være 4 tommer. Spulehoved: Skal være tilpasset den aktuelle opgave. Der skal anvendes spulehoveder med forstråle. 3.4 Anvendelse af dags-seddel Dags-sedlen skal udfyldes dagligt og afleveres derefter til bygherren eller fremsendes til bygherren ved arbejdets afslutning. Der udarbejdes mindst en dagsseddel for hver arbejdsdag. En ny dagsseddel opstartes ofte men ikke nødvendigvis ved vandpåfyldning. Undervejs i dagsproduktionen noteres samtlige spulede strækninger med tilhørende længde (meter), antal anvendte træk, tilhørende spuletryk ved vognen (bar) samt opsuget sand (kg) på den konkrete strækning. Dagssedlen afsluttes typisk men ikke nødvendigvis samtidig med at dagsproduktionen deponeres. Dog skal en ny dagsseddel altid opstartes efter deponering og indvejning. I forbindelse med oprensningen skal Tjenesteyderen for hver sammenhængende brøndstrækning

10 Side 8/12 omkring en bygning/ enhed angive den opsugede sandmængde og skrive den på dagssedlen. Det er et krav, at dette sker i umiddelbar forbindelse med oprensningen af ledningen i den konkrete ejendom, og inden oprensning af den næste strækning påbegyndes. Såfremt der i entreprisen konstateres mere sand, end der normalt observeres i kloaksystemer, skal bygherren straks orienteres. 3.5 Deponering og bortskaffelse af slam Der skal indregnes at hver enkelt arbejdsoperation giver anledning til en slam/ sandmængde på 1 ton; bortskaffelse af denne mængde skal være indregnet i den enkelte anstilling. Mængder herudover betales iht. TBL (post 21.21). Overskydende vand fra afdræning af slam skal bortledes ved tømning i en nedstrømsliggende brønd. Spildevand må ikke ledes til regnvandsledninger eller vandløb. Regnvand må ikke ledes til spildevandsledninger. Alt oprenset materiale skal i afdrænet tilstand aflæsses/deponeres på losseplads, renseanlæg eller ved sandvaskeranlæg. Det oprensede materiale skal ved afleveringen have et tørstofindhold på min. 20 %. Materialet skal afleveres særskilt for regnvand og spildevand. Depot, deponeret mængde samt tilhørende følgeseddel (aflæsningsseddel) skal noteres på dagssedlen som afslutning på denne transport. 4.0 Arbejdsbeskrivelse for udførelse af TV-inspektion 4.1 Opstartsmøde Forud for rammeaftalens indgåelse afholdes til et opstartsmøde. På mødet er Tjenesteyderen forpligtet til at angive, hvilke personer der skal udføre TV-inspektionsentreprisen, og hvilket materiel de anvender. Dokumentation af TV-operatørs erfaring skal fremvises på opstartsmødet. 4.2 Forhåndskrav til operatør Tjenesteyderen skal beskrive, hvordan TV-operatøren er uddannet, hvordan denne uddannelse dokumenteres, samt hvordan TV-operatørens efteruddannelse er sikret. Tjenesteyderen skal beskrive, hvordan det sikres, at TV-inspektionen gennemføres i henhold til den seneste udgave af Fotomanualen. Tjenesteyderen skal beskrive, hvorledes TV-entreprisen kvalitetssikres af uvildig instans ud over den i nærværende arbejdsbeskrivelse krævede kvalitetssikring, det være sig kontrolmetoder, - hyppighed samt -dokumentation. Dette kan f.eks. ske ved medlemskab af DTVK (Danske TVinspektionsfirmaers kontrolordning). Såfremt Tjenesteyderen vælger dette, skal TV-inspektionen udføres i henhold til kontrolordningens retningslinier, ligesom der kræves udleveret kopi af gyldigt certifikat på de anvendte TV-operatører inden opstart af entreprisen.

11 Side 9/ Arbejdets omfang TV-inspektionen skal gennemføres senest 2-4 dage efter spuling i spildevandsledninger således at det sikres, at ledninger fremstår nyspulede ved tilstandsvurderingen. Konstaterer Tjenesteyderen stiktilslutninger større end 200 mm eller fejlkoblinger i forbindelse med inspektion af hovedledningerne, skal tilsynet informeres ved førstkommende lejlighed, samtidig med at det noteres på TV-operatørens dagsseddel Indmåling af planafvigelser Tjenesteyderen skal, ved hjælp af elektronisk sonde, gennemføre en registrering af afpropninger, retningsændringer og brønde, hvis placering markeres på plantegningen. Der udarbejdes skitse eller foretages indtegning på digitale kort efter anvisning fra bygherren. Der anvendes et brøndnummer-system efter nærmere instruks fra bygherren. Den resulterende plantegning skal under alle omstændigheder udvise Nord-pil, pil på strømretning, omtrentlig placering af knudepunkter med dia, nummerering og status. Placering kan afmærkes med sprayfarve. Afmærkningen skal indmåles til 3 faste, synlige punkter (f.eks. midten af nærmeste brønd, rende-stensbrønd samt et hushjørne eller lignende); eller kan foretages med GPS. Ved skjulte brønde skal bygherren kontaktes med henblik på eventuel hævning af dæksel. Tjenesteyderen skal indtegne observerede ledninger på de udleverede planer eller på digitale kort. Samtlige nødvendige mål angives på de udleverede planer eller på de digitale kort. Ydelser omkring indmåling afregnes iht timepris for pågældende inspektionsvogn Hovedledninger >= 200 mm TV-inspektion skal gennemføres med anvendelse af: Selvkørende farve-tv kamera Drejbart kamera min. op til ± 90o til centerlinie Kameraet skal være placeret i centrum af ledningen Brøndstikledninger, inspektion fra hovedledninger <200 mm. TV-inspektion i stikledninger inspiceret fra skelbrønd og i hovedledninger mindre end 200 mm skal gennemføres med anvendelse af: Farve-TV kamera Drejbart kamera foretrækkes, selvnivellerende kamera eller libelle til konstant fastlæggelse af kameras placering i ledning accepteres. Medstrøms kørsel Rapportnummer Alle TV-inspektioner skal rapporteres med et unikt, særskilt rapportnummer. Følgende procedure følges her: I hovedledninger skal TV-inspektionens rapportnummer angives som Fra brønd Til brønd ID Dato.

12 Side 10/12 I brøndstik skal TV-inspektionens rapportnummer opbygges som Brøndnummer Urreference Stiknummer Dato Skærmtekst Ved TV-inspektionens start af en given ledningsstrækning skal følgende fremvises på skærmteksten i ca. 5 sek.: Medie-nummer (kun ved første ledningsstrækning) Inspektionsdato: Dag Måned År Klokkeslæt Ledningsdimension Ledningsmateriale Strømningsretning (medstrøms/modstrøms) Type af system (fælles, spildevand, regnvand m.v.) Skærmteksten skal fast indeholde følgende oplysninger: Inspektionsdato: Dag Måned År Klokkeslæt Ledningsidentifikation Ledningsdimension Længdemål fra startbrønd Tidstæller (time, minutter, sekunder) Ved en observation skal den faste skærmtekst suppleres med en beskrivelse af observationen. Beskrivelsen skal stå i minimum 3 sekunder. Oplysningerne skal skrives med en farve, så den til enhver tid er læselig Fotos/Printbilleder Med hver brøndrapport skal påregnes fremsendt 2 fotos af observationer eller årsag til afbrudte inspektioner Længde- og dimensionsmåling Det anvendte udstyr skal inkludere en på monitorskærmen aflæselig udskrift af længdemål i meter, målt fra startpunktet til kameraets position i ledningen med en nøjagtighed på ± 0,5 m. Startpunktet er midt af brønd, kant af bygværk eller tilslutningspunkt til hovedledning. Ved start og slut af alle ledningsstrækninger skal den indvendige ledningsdimension opmåles med en nøjagtighed på ± 10 mm. Det måles vandret både for cirkulære og spidsbundede rør. Den målte værdi angives i dimensionsfeltet. Ved alle andre typer tværsnit måles højden og angives i dimensionsfelt, mens største tilhørende indvendige bredde angives i bemærkningsfelt som (højde x bredde). Opmålingen foretages ved nedstigning i brønd og skal gennemføres i begge ender af den inspicerede ledning. Eventuelle uoverensstemmelser i konstateret dimension i start- og slutbrønd skal noteres på Tjenesteyderens dagsseddel. Ved brønde med tværmål på mindre end 1250 mm opmåles dimensioner med skydelære fra terræn. I tilfælde, hvor det på mindre strækninger ikke er muligt at opmåle den indvendige ledningsdimension, skal årsagen tydeligt fremgå under bemærkninger. Ledningers materiale skal være angivet i rapporteringsskemaet i særskilt kolonne med tilhørende bestemmelseskode på baggrund af besigtigelse i brønd eller vurdering ud fra TV-inspektionen.

13 Side 11/ Inspektion af detaljer Den seneste udgave af DANVA s vejledning nr. 57, Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger skal følges. Specielt skal alle kommentarer under rapporteringsvejledning i Fotomanualen følges. Inspektionen skal udføres i modstrøms kørselsretning. Hvis dette ikke er muligt, noteres strækning og årsag på Tjenesteyderens dagsseddel. Hvis en inspektion afbrydes undervejs, skal årsag til TV-inspektionens afbrydelse angives i bemærkningsfelt. TV-inspektionen skal herefter forsøges kørt fra modsat retning, og såfremt den gennemføres skal der udarbejdes en vende-rapport for strækningen, hvor data indsamles i én fil. Se nærmere om vende-rapport i afsnit Ved ankomst til slutbrønd på den TV-inspicerede ledning skal kameraet panorere rundt langs brøndvæggen samt op mod top af brønden med det formål at lokalisere eventuelle brøndstik Brøndrapporter. Observationer af tilløb, geometri i brønden rapporteres på sædvanligt rapporteringsskema. For hver enkelt brøndrapport skal inkluderes print af min 2 fotos af tilløb/ bundrende o.l Inspektion af detaljer ved vandforekomst Det tilstræbes, at TV-inspektionerne gennemføres i tørvejr, med mindre andet er aftalt med bygherren. Konstateres for høj vandstand i ledningen til, at TV-inspektion kan foretages, og dette ikke skyldes nedbør eller kortvarig høj belastning, kontaktes tilsynet for aftale om sugning/overpumpning. Såfremt der er højere vandstand, skal bygherren underrettes. Inspektioner, hvor kameraet kører under vand, accepteres ikke Inspektion af detaljer ved uforudseelige hindringer Hvis en inspektion afbrydes på grund af forhindringer i ledningerne, skal TV-Tjenesteyderen beskrive forhindringen på dagssedlen. Den ikke inspicerede del af den pågældende ledningsstrækning skal så vidt muligt inspiceres fra den anden side. Såfremt en ledningsstrækning ikke kan TV-inspiceres i fuld udstrækning på grund af forhindringer, skal bygherren underrettes Inspektion af detaljer i stikledninger Ved inspektion af brøndstikledninger skal det angives i bemærkningsfelt, når TV-inspektionen når skelgrænsen. Samtidig skal der i bemærkningsfelt angives husnummer til den pågældende ejendom. Ved hver brøndstiktilslutning skal stikkets dimension måles og angives i kolonnen måling i rapporteringsskemaet. Målemetoden angives ved BST-koden (bestemmelseskoden) Tjenesteyderens kvalitetssikring ved TV-inspektion Tjenesteyderen skal sørge for, at bygherren når som helst kan følge inspektionen på en monitor i inspektionskøretøjet.

14 Side 12/12 Det påhviler TV-Tjenesteyderen uden særskilt vederlag at eftervise, at alle ledninger er inspiceret og er med i det afleverede materiale. TV-Tjenesteyderen opfordres til at anvende digital kontrol. Tjenesteyderen skal desuden i kvalitetssikringen dokumentere: TV-inspektionen kvalitetssikres af uvildig instans (f.eks. af DTVK) Alle ledninger er fuldstændigt TV-inspicerede Alle knudepunktsnumre er nummereret i henhold til bygherrens nummereringssystem Rapportering Ved afrapportering skal TV-Tjenesteyderen fremsende den komplette TV-inspektion som digital filmfil på USB-harddisk samt som tekstfil. Desuden skal dokumentation for arbejdets udførelse fremsendes. Der skal udarbejdes en skriftlig rapport med TV-inspektionerne udskrevet. Følgende skal fremsendes samlet på USB-harddisk : Digitale film- og tekstfiler for hver enkelt strækning i henhold til nedenstående afsnit Et komplet sæt "rettede tegninger" over det TV-inspicerede anlæg enten i papirform eller digitalt, afhængigt af rekvisitionen. Spulerapporter og inspektionsrapporter for samtlige arbejdsdage for samtlige spuleoperatører og TV-operatører (dagssedler). Dokumentation for bortskaffelse af opsamlet slam (aflæsningsrapporter og vejesedler). Oversigtsliste over fremsendt eventuelle mangler, der er konstateret ved TV-Tjenesteyderens kvalitetssikring (som f.eks. ikke-inspicerede brøndstik, ufuldstændig TV-inspektion m.v.) Digital tekstfil Der skal fremsendes én digital TV-rapport for hver ledningsstrækning. TV-Tjenesteyderen leverer alle inspektionsdata på digital form til indlæsning i et egnet format efter bygherrens anvisning. Pt ønskes intet særligt format. Data skal afleveres på samme medie som filmfilerne (USB-harddisk). Hver TV-rapport afrapporteres med udregnet Fysisk Indeks. Fysisk Indeks skal beregnes efter princip angivet i DANVA-vejledning nr. 66 Beregning af fysisk indeks ved TV-inspektion, seneste udgave. Såfremt en TV-inspektion er udført som delkørsler, skal disse samles til én TV-rapport (en venderapport). Strækningen redigeres nedstrøms og tilføjes et F sidst i filnavnet Genanskaffelse af digitale film- og tekstdatafiler Tjenesteyderen er forpligtet til at gemme kopi af de gennemførte TV-inspektioner i op til et år efter aftalt afleveringstidspunkt. Arkivering gælder både film- og tekstdatafiler i de krævede formater. Holbæk 10. februar 2015

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune. Delentreprise 1 Planlagte opgaver

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune. Delentreprise 1 Planlagte opgaver Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune Delentreprise 1 Planlagte opgaver Arbejdsbeskrivelse (AB) Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE FORHOLD...3 1.1 Rammeaftalens omfang...3

Læs mere

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune. Delentreprise 1 Planlagte opgaver

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune. Delentreprise 1 Planlagte opgaver Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune Delentreprise 1 Planlagte opgaver Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...2

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

Spuling og oprensning af kloak. Delentreprise 2 Driftsopgaver

Spuling og oprensning af kloak. Delentreprise 2 Driftsopgaver Spuling og oprensning af kloak i Tønder Kommune Delentreprise 2 Driftsopgaver Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...2 1.1 Generelle

Læs mere

Udbud på spuling og tv-inspektion

Udbud på spuling og tv-inspektion Odense Kommune Udbud på spuling og tv-inspektion UDBUDSBESKRIVELSE SPULING OG TV-INSPEKTION AF VEJAFVANDINGSLEDNINGER Odense Kommune Udbud på spuling og tv-inspektion UDBUDSBESKRIVELSE SPULING OG TV-INSPEKTION

Læs mere

Arbejderne udføres i henhold til de udleverede betingelser og er afgivet med faste priser og til fast tid.

Arbejderne udføres i henhold til de udleverede betingelser og er afgivet med faste priser og til fast tid. Side 1 rev.01 Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre spuling, Tv-inspektion, stik-tv, brøndrapporter, indmåling af brønde og stik, rodskæring, fræsning af faste aflejringer og indragende stik,

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

Kravspecifikation Krav til TV-rapportering.

Kravspecifikation Krav til TV-rapportering. Revideret 17-02-2016 17. februar 2016 Kravspecifikation Krav til TV-rapportering. TV-inspektion udført for Middelfart Spildevand som slutbruger skal overholde nedenstående. Såfremt det ikke overholdes

Læs mere

Vejle Spildevand. Registreringsvejledning for nyanlæg For TV inspektioner

Vejle Spildevand. Registreringsvejledning for nyanlæg For TV inspektioner Vejle Spildevand Registreringsvejledning for nyanlæg For TV inspektioner Revisionsdato: 11-11-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelle kontaktoplysninger... 3 2. Generelle krav... 4 2.1

Læs mere

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København Københavns Kommune HOFOR A/S Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udarbejdet af: Godkendt: Udgave: 0 Revision nr: 0 Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

HOFOR A/S og BIOFOS A/S

HOFOR A/S og BIOFOS A/S HOFOR A/S og BIOFOS A/S Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Spuling og TV-inspektion

Læs mere

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden Rammeaftale mellem X Forsyning og (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden 2017 2018 (Måned) (År) Udgivelsesdato: 15. September 2016 Paradigma for kontrakt Side

Læs mere

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger 11. maj 2015 Retningslinjer for overtagelse af kloakker Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser Nye kloakledninger Ifølge Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 med tillæg skal

Læs mere

Rammeaftale. Udbud af rammeaftale for spuleopgaver til vedligeholdelse af ledninger og brønde. Odder Spildevand A/S. Spuleopgaver Side 1

Rammeaftale. Udbud af rammeaftale for spuleopgaver til vedligeholdelse af ledninger og brønde. Odder Spildevand A/S. Spuleopgaver Side 1 Spuleopgaver Side 1 Rammeaftale Udbud af rammeaftale for spuleopgaver til vedligeholdelse af ledninger og brønde. Rude Havvej 9, 8300 Odder Hovednr.: 8781 2828 Direkte nr.: 8781 2824 Spuleopgaver Side

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde vedr.: Modtagelse af slam mv. fra slamsugere

Velkommen til orienteringsmøde vedr.: Modtagelse af slam mv. fra slamsugere Velkommen til orienteringsmøde vedr.: Modtagelse af slam mv. fra slamsugere Orienteringsmøde d. Baggrund Baggrunden for indkaldelsen til mødet Gribvand Spildevand lukker i løbet af de kommende år, samtlige

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 16023 April 2016 , tro

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04)

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Udbudsbekendtgørelse 2016/S 169-303945 SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivernes svar derpå. Spørgsmål/svar markeret med grå indikerer, at disse spørgsmål/svar

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

KLAR Forsyning A/S. September Rammeaftale på NO-DIG kloakrenovering Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

KLAR Forsyning A/S. September Rammeaftale på NO-DIG kloakrenovering Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) September 2016 på NO-DIG kloakrenovering 2017 Udarbejdet af: Ib Henrik Kjeldsen Kontrolleret af: Jesper Lindholm Udgave: 0 Ordrenummer: 130082765 Krüger A/S Veolia Water Technologies, Danmark SØBORG Gladsaxevej

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

HOFOR A/S og BIOFOS A/S

HOFOR A/S og BIOFOS A/S HOFOR A/S og BIOFOS A/S Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Delaftale 1: Rødovre-, Hvidovre- og Herlev Kommune Delaftale 2: Albertslund-,

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014

Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA Acceptkriterier ved forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger Dette afsnit har til formål at opstille forslag

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (05)

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (05) Udbudsbekendtgørelse 2016/S 169-303945 SPØRGSMÅL OG SVAR (05) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivers svar derpå. Spørgsmål/svar markeret med grå indikerer, at disse spørgsmål/svar

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Bilag 1. Procedure for tv-inspektion, rev.1

Bilag 1. Procedure for tv-inspektion, rev.1 Bilag 1. Procedure for tv-inspektion, rev.1 1. Tv-inspektion... 2 2. Ejerforhold af stikledninger... 4 3. Indmåling med elektronisk sonde... 4 4. Lokalisering og observationer... 4 5. Fuldendt tv-inspektion...

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Bilag. Opmåling af Kloak

Bilag. Opmåling af Kloak Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Bilag Opmåling af Kloak Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Version 03.05.2016 Side 1 af 6 1 Indledning De leverede data har en stor værdig for Kalundborg Forsyning, da de dagligt

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger VELKOMMEN Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger v/ Salgsingeniør Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik Dias 3 Økonomiske konsekvenser Skaderne og de økonomiske konsekvenser ved skybrud kan være

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

TØMNING AF RENDESTENSBRØNDE

TØMNING AF RENDESTENSBRØNDE Rådgivende Ingeniører og Planlæggere A/S Aalborg Kommune, Trafik & Veje TØMNING AF RENDESTENSBRØNDE Arbejdsbeskrivelse November 2002 Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Aalborg Kommune, Trafik & Veje

Læs mere

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af olie- og benzinudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø April 2010 Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder. Beskrivelse. Produkter. Udbud og bestilling af TV-inspektion. Udførelse af TV-inspektion

DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder. Beskrivelse. Produkter. Udbud og bestilling af TV-inspektion. Udførelse af TV-inspektion DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder Produkter Beskrivelse Udbud og bestilling af TV-inspektion Forslag til særlige betingelser (SB-TV), Vejledning nr. 59 (2006) Bestillermodul (under

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 SAB-Brønde og ledninger Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELT 3 2 BRØNDE OG LEDNINGER 5 Bilag

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Ny fotomanual. Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK

Ny fotomanual. Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK Hvorfor nu det havde vi ikke nok? Den eksisterende fotomanual, 4. udgave,

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Rammeaftaler et tæt samarbejde Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Alle typer ledninger kan fornyes med en Aarsleff Strømpeforing vandrette såvel som lodrette. Rammeaftaler et tæt samarbejde

Læs mere

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Overtagelse Forudsætningen for overtagelse af et privat spildevandsanlæg er, at bestemmelserne

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Vejle Spildevand Registreringsvejledning for nyanlæg Revisionsdato: 22-05-2015

Vejle Spildevand Registreringsvejledning for nyanlæg Revisionsdato: 22-05-2015 Vejle Spildevand Registreringsvejledning for nyanlæg Revisionsdato: 22-05-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelle kontaktoplysninger... 4 2. Generelle krav... 5 2.1 Forsyningens kontrol

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere