Side 1/12. Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1/12. Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015"

Transkript

1 Side 1/12 Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme februar 2015

2 TV-inspektion og Spuling for Københavns Ejendomme Generelle forhold Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5.sal 1602 København V T: E: CVR: Rådgiver NIRAS A/S Ahlgade 3M 4300 Holbæk T: E: Dato: Februar 2015

3 Side 1/12 TV-inspektion og Spuling for Københavns Ejendomme. Indholdsfortegnelse 0.0 Opgaven Grundlag for arbejdet Generelle juridiske forhold Afholdelse af opstartsmøde Ansvarsforhold ved entreprisens gennemførelse Borgerkontakt Arbejdstider Bygherrens egne ydelser Betaling for arbejdet Grundlag for arbejdet Adgangsforhold Adgangsforhold til brønde Trafikale forhold Dæksler, afspærring i ledning og overpumpning Uforudseelige hindringer Tjenesteyderens daglige rapportering (dagssedler) Arbejdsbeskrivelse for udførelse af spuling Krav til operatør og materiel Arbejdets udførelse Krav til materiel Anvendelse af dagsseddel Deponering og bortskaffelse af slam Arbejdsbeskrivelse for udførelse af TV-inspektion Opstartsmøde Forhåndskrav til operatør Arbejdets omfang Indmåling af planafvigelser Hovedledninger >= 200 mm Brøndstikledninger, inspektion fra hovedledninger <200 mm Rapportnummer Skærmtekst Fotos/Printbilleder Længde- og dimensionsmåling Inspektion af detaljer Brøndrapporter Inspektion af detaljer ved vandforekomst Inspektion af detaljer ved uforudseelige hindringer Inspektion af detaljer i stikledninger Tjenesteyderens kvalitetssikring ved TV-inspektion Rapportering Digital tekstfil Genanskaffelse af digitale film- og tekstdatafiler... 12

4 Side 2/ Opgaven Nærværende generelle forhold indgår i og er en del af rammeaftale om TV-inspektion og spuling i det geografiske distrikt 1 Vesterbro/ Enghave / Valby. Arbejder vil typisk blive rekvireret af medarbejdere i Københavns Ejendommes administration, med ønske om en forholdsvis kort udkaldstid, og en hurtig afrapportering. Arbejderne afrapporteres typisk med en arbejdsseddel for slamsuger/ spuler samt en rapport på papir og på USB-disk med en ajourført ledningsplan over observationer under TV-inspektionen. Omfattet i entreprisen er alle de for arbejdets fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, som beskrevet i de følgende afsnit. Det er Københavns Ejendommes hensigt at indgå en individuel rammeaftale om ydelserne for hvert enkelt af de nuværende 4 geografiske distrikter, således at der i 2014/2015 vil blive udbudt ialt 4 rammeaftaler. Nærværende udbud er den 3. rammeaftale. Rammeaftalen skal gælde for perioden I det første år er enhedspriserne faste, derefter foretages prisregulering i henhold til Indeks for slamsugning. Københavns Ejendomme venter at nærværende rammeaftales økonomiske værdi vil være i niveau kr. pr. år, svarende til kr. for den 2-årige aftaleperiode. Aftalen er ikke eksklusiv, og garanterer ikke tilbudsgiver nogen minimumsomsætning Grundlag for arbejdet Generelle juridiske forhold Tilbuddet afgives under følgende forudsætninger: *Aftalegrundlaget er ABservice med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af nærværende kontrakt. Vedrørende DTVK s standardforbehold Almindelige betingelser for TV inspektion. Forbeholdet accepteres, idet afsnittet vedr. Ansvar og forsikringsforhold afsnit om et fastsiddende kamera præciseres at medføre, at bygherren betaler for nødvendig opgravning og maksimalt betaler for stilstand af den pågældende vogn i den resterende del af den arbejdsdag, hvor uheldet forekom. *København Kommunes CSR bilag *København Kommunes Arbejdsklausul. Principperne og krav i Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb overholdes. *Principperne og krav i Miljø i byggeri og anlæg, Teknik- og Miljøforvaltning, Københavns Kommune 2010 overholdes. Københavns Kommunes Krav om partikelfiltre overholdes. Den tilbudte løsning er i overensstemmelse med gældende lovgivning og relevante tekniske forskrifter, herunder BR10 og DBI Vejledning 10, del 1, 2 og 3. Tilbuddet skal vedlægges en underskrevet erklæring om gæld til det offentlige. DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Tjenesteyderen er tilsluttet Kontrolordning for TV inspektionsfirmaer og Kontrolordning for ledningsrenovering. De med * dokumenter kan hentes på

5 Side 3/12 Udover de ovenstående retningslinier skal arbejdet udføres i henhold til gældende love og normer for kloakarbejde. Tjenesteyderen skal specielt være bekendt med gældende udgave af følgende regulativer, bekendtgørelser, normer og standarder, som skal følges under arbejdet: Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v., bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 med efterfølgende tillæg. Bekendgørelse om arbejdets udførelse, bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 (Plan for sikkerhed og sundhed). Bekendtgørelse om skriftende arbejdssteders indretning, bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj Vejregler om Afmærkning af vejarbejder m.m. af november Arbejdsmiljøregler for det pågældende arbejde. Fotomanualen, TV-inspektion af afløbsledninger, gældende udgave, januar Såfremt der skal anvendes en ny udgave af Fotomanualen (2015), vil Tjenesteyderen blive givet en overgangsperiode på 6 måneder til at tilpasse sin rapportering. Tjenesteyderen stiller ikke garanti til bygherren. Bygherren stiller ligeledes ikke garanti til entreprenøren. 1.1 Afholdelse af opstartsmøde På opstartmøde oplyser Tjenesteyderen, hvilken TV- og spuleoperatører, samt hvilke TV-vogne og spulere der gennemfører arbejderne i de aktuelle områder. På anmodning skal der udleveres supplerende oplysninger om de pågældende operatører, der dokumenterer disses faglige og/eller ledelsesmæssige kvalifikationer. Bygherren forbeholder sig ret til at kassere de pågældende personer, hvis det skønnes, at deres kvalifikationer ikke er tilstrækkelige til at løse det pågældende job. Tjenesteyderen kan efter behov indsætte nyt personale på opgaven, dog først efter bygherrens godkendelse. 1.2 Ansvarsforhold ved entreprisens gennemførelse Det indskærpes, at kloakbekendtgørelsen med tilhørende arbejdsmiljøregler skal overholdes ved den udbudte rammeaftale. Eventuelle brud herpå kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra arbejdspladsen og annullering af entreprisen. Bygherren anmelder samtlige arbejder til Arbejdstilsynet. Bygherren understreger i denne forbindelse vigtigheden af en tilstrækkelig sikkerhedsafspærring af de åbne brønde under arbejdet. Tjenesteyderen har det fulde ansvar for al skade, som måtte ske på grund af arbejder, ydelser, fejl, forsømmelser og lignende, hidrørende fra Tjenesteyderens medarbejdere eller underentreprenører. Herunder har Tjenesteyderen det fulde ansvar for sikkerheden for de ved arbejdet beskæftigede samt for personer med ret til at færdes på arbejdsarealerne. Opmærksomheden henledes på, at personer kan komme i berøring med spildevand, og at arbejdet skal udføres i overensstemmelse med kloakbekendtgørelsens regler. 1.3 Borgerkontakt Borgerkontakt skal registreres på Tjenesteyderens dagssedler. Det forventes, at spule- og TVoperatører samt øvrigt mandskab forholder sig loyalt over for bygherren, og f.eks. ikke omtaler kloakkens fysiske tilstand eller andet, som de omkringboende kan bruge i en efterfølgende kritik af

6 Side 4/12 bygherren. 1.4 Arbejdstider En entreprise skal i videst mulig omfang gennemføres inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid defineres som arbejdstid i tidsrummet på hverdage, undtaget lørdage. Tjenesteyderen er forpligtet til, mod tillægsbetaling (jf. tilbudslisten), at arbejde uden for normal arbejdstid, når trafikforholdene, pladsforholdene, vandtilstrømningen eller andre forhold efter bygherrens vurdering nødvendiggør dette. Tjenesteyderen kan i øvrigt, hvis bygherren tillader det, og andre forhold ikke er til hinder derfor, arbejde uden for normal arbejdstid, dog uden at kunne få ekstrabetaling herfor. 1.5 Bygherrens egne ydelser Bygherren vil som udgangspunkt levere følgende ydelser: Plantegning over ejendommen med brøndnumre og evt. ledningsdimensioner. Egentlige ledningsplaner kan ikke forventes, nærværende Tjenesteyder skal som en del af arbejdet oprette / forbedre bygherrens viden om de eksisterende kloaker ved at oplyse om påtrufne dimensioner, brønde mv. Efter behov Informationsskrivelse om spuling / TVinspektion og mulighederne for at mindske eventuelle gener for beboerne. 1.6 Betaling for arbejdet Betaling for det udførte arbejde sker efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser i forhold til de faktiske mængder. Alle ydelser i TBL er stipulerede, og den enkelte ydelse kan variere 0/100% uden ændring i pågældende enhedspris. De anførte enhedspriser og timesatser er incl alle tillæg, olietillæg og andre afgifter. Moms er ikke medregnet. Post 11.11/ og /21.12 Anstilling omfatter udgift for transport fra hjemsted til arbejdssted og retur efter udført arbejde. Der afregnes 1 anstilling pr arbejdsdag. I tilfælde af at der på samme dag arbejdes på flere forskellige geografiske arbejdssteder, afregnes stadig for 1 anstilling. Den interne køretid imellem de enkelte arbejdssteder afregnes efter medgået tid, som i øvrigt under arbejdets udførelse. Hver enkelt anstilling er incl aflæsning af 1 ton sand/ slam. Mængder herudover afregnes iht TBL post Strækker arbejdet sig over f.eks. 3 arbejdsdage, afregnes for 3 anstillinger, og der skal indregnes 3 x 1ton/dag = 3 ton slam. Supplerende ydelser skal i hvert enkelt tilfælde aftales med og godkendes af tilsynet.

7 Side 5/ Grundlag for arbejdet Adgangsforhold 2.1 Adgangsforhold til brønde Det påhviler Tjenesteyderen at gøre sig bekendt med forholdene i entrepriseområdet, herunder beliggenhed og adgangsforhold til brønde. Hvis spuling eller inspektion kræver adgang til brønde på privat grund, skal Tjenesteyderen sikre sig, at der er indhentet de fornødne tilladelser inden arbejdets påbegyndelse. Som hovedregel er brøndene i det aktuelle område ført til terræn og undersøgt ved forudgående brøndrapportering. Det er Tjenesteyderens ansvar, at tilkørsel med vogne ikke sker på arealer, der ikke kan bære disse. Hvor dette er tilfældet, skal der anvendes hjælpemateriel, herunder køreplader, satellitspuleudstyr m.m. Hvis tilkørselsforholdene til arbejdsstederne efter Tjenesteyderens opfattelse er særlig vanskelige og kræver anvendelse af hjælpemateriel, skal dette forelægges bygherren, som godkender anvendelse og aftaler eventuel betaling herfor. Uanset at hjælpemateriel godkendes, hæfter Tjenesteyderen for eventuelle skader på arealerne. 2.2 Trafikale forhold Tjenesteyderen skal gennemføre arbejdet med mindst mulig gene for trafikken og herunder sikre fri passage for alle trafikanter. Arbejdsarealets udstrækning omkring brønde skal være mindst mulig under hensyntagen til forsvarlig afmærkning og arbejdsudførelse. Trafiksikkerhed skal vurderes i hvert tilfælde. Det skal overvejes, om en afspærring af en halv kørebane ved skråtstillet køretøj er at foretrække frem for trafik på begge sider af vognen med risiko for, at biler kører op på fortov og cykelsti. Det er Tjenesteyderens ansvar, at belægninger og andre arealer der ikke er beregnet til trafik, sikres med køreplader m.m. Dette forhold er specielt gældende, hvor Tjenesteyderens egne vogne holder på eksempelvis et fortov, eller hvor arbejdspladsens indretning medfører, at trafikken generelt ledes op over et fortov. Tjenesteyderen skal udføre den lokale skiltning og afmærkning omkring vogne, materiale og udstyr som krævet af vejmyndighed, politi og Arbejdstilsynet. Eventuel videregående skiltning og afmærkning samt ændringer af trafikale forhold, herunder anvendelse af skiltevogn, skal aftales i god tid og foranstaltes og betales af bygherren. Tjenesteyderen skal selv sørge for parkering af køretøjer og materiale uden for arbejdstid samt for depot til øvrigt materiel. 2.3 Dæksler, afspærring i ledning og overpumpning Tjenesteyderen gennemfører den for arbejdet nødvendige åbning og lukning af alle normale brønddæksler. Betjening af eventuelle specialdæksler der kræver særligt værktøj, rekvireres hos bygherren. Inden lukning af alle brønddæksler skal Tjenesteyderen rengøre karmen omhyggeligt, som minimum ved anvendelse af spartel og kost. Observeres klaprende dæksler, iturevne gummimanchetter, ødelagte dæksler eller karme, er Tjenesteyderen forpligtet til at notere det på dagssedlerne og videregive oplysningerne til

8 Side 6/12 bygherren ved førstkommende lejlighed. I tilfælde, hvor afspærring i ledning, opdæmning i ledning og overpumpning skulle blive nødvendigt, er Tjenesteyderen pligtig til at udføre dette på timepris, jf. tilbudslisten. Aftale skal i hvert enkelt tilfælde træffes med bygherren. Hvis arbejde uden for normal arbejdstid kan klare problemet, vil dette normalt blive foretrukket i stedet for overpumpning. 2.4 Uforudseelige hindringer Hvis en ledningsstrækning ikke er tilgængelig for inspektion som følge af parkerede biler, høj vandstand, utilstrækkelig rensning m.v., skal Tjenesteyderen straks indberette dette til bygherren, som træffer de nødvendige foranstaltninger. Tjenesteyderen gennemfører i mellemtiden dispositioner, der sikrer, at arbejdet inden for entreprisen fremmes mest muligt. Såfremt Tjenesteyderen mener, at en hindring berettiger til merbetaling, skal bygherren straks underrettes, og evt. arbejde i forbindelse hermed må ikke påbegyndes, førend bygherrens tilladelse foreligger. 2.5 Tjenesteyderens daglige rapportering (dagssedler) Der skal under spule- og TV-entreprisens udførelse føres dagssedler, i hvilke det noteres, hvornår dagsproduktionen er startet og afsluttet, hvilke strækninger der er inspiceret den aktuelle dag, kontakt til og aftaler med bygherre m.v. Dagsedler skal omtale Hvor der er TV-inspiceret (ejendomme / strækningsnumre). Hvornår (datoer og tidspunkter). Nye brønde og ledninger/stikledninger. Ændret ledningsforløb/brøndplacering i forhold til tegningsmateriale. Strækninger, der ikke er inspiceret (helt eller delvist). Afvigelser og uregelmæssigheder i dimensionsmålinger. Fejlkoblinger eller mistanke om dette, f.eks. ved papir/spildevand i separate regnvandsstikledninger. Alle uregelmæssigheder. Klager (Notat eller klagebrev vedlægges) Uheld. Høj vandstand, der vanskeliggør vurdering af ledningstilstand Kraftig indsivning Alt, der kræves ekstrabetaling for 3.0 Arbejdsbeskrivelse for udførelse af spuling 3.1 Krav til operatør og materiel Tjenesteyderen er forpligtet til i forbindelse med aftaleindgåelse at angive, hvilke personer der udfører spule-opgaven, og hvilket materiel de anvender. Tilbudsgiverens eget kvalitetssikringssystem skal beskrives. Såfremt spuleoperatøren ikke har gennemgået spuleoperatøruddannelsen (del af spulevejledningen), skal dette oplyses.

9 Side 7/ Arbejdets udførelse Tjenesteyderen skal sørge for højtryksspuling af ledninger, inden TV-inspektionen gennem-føres. Spulingen skal gennemføres således, at kloaksystemet fremstår rent og umiddelbart egnet for en TV-inspektion. Alle løse aflejringer og afsætninger skal oprenses ved spuling i hovedledninger og opsamles med slamsugeren. Der skal oprenses svarende til renseklasse B: Alle aflejringer skal være fjernet (forarbejde for TV-inspektion), som angivet i Rørcenter-rapport 001, Vejledning i rensning af afløbsledninger, I nyanlæg skal der af hensyn til konstatering af eventuelle lunker spules med forstråle og om nødvendigt lukkes vand ud i opstrøms brønd, inden TV-inspektionen gennemføres. Ved spuling af stikledninger er Tjenesteyderen forpligtet til at spule hovedledningen og opsamle det materiale fra stikledningerne, der eventuelt er efterladt eller ophobet i hovedledningen. 3.3 Krav til materiel Entrepriserne skal løses ved anvendelse af primært genbrugsspulere eller kombispuler, hvilken type kan aftales konkret fra opgave til opgave med bygherren. Industrispulere kan komme på tale ved særlige opgaver. Under udførelse af den aktuelle opgave er Tjenesteyderen selv ansvarlig for, at hans materiel er i overensstemmelse med love og regulativer. Det er desuden Tjenesteyderens ansvar, at brugen af materiellet sker på lovlig måde. Arbejdstryk: For alle dimensioner minimum 100 bar, maksimum 150 bar målt ved spulevognen. Udstyret tjekkes desuden for, om det kan køre reduceret spuletryk (30 bar ved spulehovedet), som maksimalt anbefalet spuletryk i fysisk dårlige ledninger. Sugekapacitet: Skal minimum være den indspulede vandmængde pr. minut. Sugeslangedimension: Skal minimum være 4 tommer. Spulehoved: Skal være tilpasset den aktuelle opgave. Der skal anvendes spulehoveder med forstråle. 3.4 Anvendelse af dags-seddel Dags-sedlen skal udfyldes dagligt og afleveres derefter til bygherren eller fremsendes til bygherren ved arbejdets afslutning. Der udarbejdes mindst en dagsseddel for hver arbejdsdag. En ny dagsseddel opstartes ofte men ikke nødvendigvis ved vandpåfyldning. Undervejs i dagsproduktionen noteres samtlige spulede strækninger med tilhørende længde (meter), antal anvendte træk, tilhørende spuletryk ved vognen (bar) samt opsuget sand (kg) på den konkrete strækning. Dagssedlen afsluttes typisk men ikke nødvendigvis samtidig med at dagsproduktionen deponeres. Dog skal en ny dagsseddel altid opstartes efter deponering og indvejning. I forbindelse med oprensningen skal Tjenesteyderen for hver sammenhængende brøndstrækning

10 Side 8/12 omkring en bygning/ enhed angive den opsugede sandmængde og skrive den på dagssedlen. Det er et krav, at dette sker i umiddelbar forbindelse med oprensningen af ledningen i den konkrete ejendom, og inden oprensning af den næste strækning påbegyndes. Såfremt der i entreprisen konstateres mere sand, end der normalt observeres i kloaksystemer, skal bygherren straks orienteres. 3.5 Deponering og bortskaffelse af slam Der skal indregnes at hver enkelt arbejdsoperation giver anledning til en slam/ sandmængde på 1 ton; bortskaffelse af denne mængde skal være indregnet i den enkelte anstilling. Mængder herudover betales iht. TBL (post 21.21). Overskydende vand fra afdræning af slam skal bortledes ved tømning i en nedstrømsliggende brønd. Spildevand må ikke ledes til regnvandsledninger eller vandløb. Regnvand må ikke ledes til spildevandsledninger. Alt oprenset materiale skal i afdrænet tilstand aflæsses/deponeres på losseplads, renseanlæg eller ved sandvaskeranlæg. Det oprensede materiale skal ved afleveringen have et tørstofindhold på min. 20 %. Materialet skal afleveres særskilt for regnvand og spildevand. Depot, deponeret mængde samt tilhørende følgeseddel (aflæsningsseddel) skal noteres på dagssedlen som afslutning på denne transport. 4.0 Arbejdsbeskrivelse for udførelse af TV-inspektion 4.1 Opstartsmøde Forud for rammeaftalens indgåelse afholdes til et opstartsmøde. På mødet er Tjenesteyderen forpligtet til at angive, hvilke personer der skal udføre TV-inspektionsentreprisen, og hvilket materiel de anvender. Dokumentation af TV-operatørs erfaring skal fremvises på opstartsmødet. 4.2 Forhåndskrav til operatør Tjenesteyderen skal beskrive, hvordan TV-operatøren er uddannet, hvordan denne uddannelse dokumenteres, samt hvordan TV-operatørens efteruddannelse er sikret. Tjenesteyderen skal beskrive, hvordan det sikres, at TV-inspektionen gennemføres i henhold til den seneste udgave af Fotomanualen. Tjenesteyderen skal beskrive, hvorledes TV-entreprisen kvalitetssikres af uvildig instans ud over den i nærværende arbejdsbeskrivelse krævede kvalitetssikring, det være sig kontrolmetoder, - hyppighed samt -dokumentation. Dette kan f.eks. ske ved medlemskab af DTVK (Danske TVinspektionsfirmaers kontrolordning). Såfremt Tjenesteyderen vælger dette, skal TV-inspektionen udføres i henhold til kontrolordningens retningslinier, ligesom der kræves udleveret kopi af gyldigt certifikat på de anvendte TV-operatører inden opstart af entreprisen.

11 Side 9/ Arbejdets omfang TV-inspektionen skal gennemføres senest 2-4 dage efter spuling i spildevandsledninger således at det sikres, at ledninger fremstår nyspulede ved tilstandsvurderingen. Konstaterer Tjenesteyderen stiktilslutninger større end 200 mm eller fejlkoblinger i forbindelse med inspektion af hovedledningerne, skal tilsynet informeres ved førstkommende lejlighed, samtidig med at det noteres på TV-operatørens dagsseddel Indmåling af planafvigelser Tjenesteyderen skal, ved hjælp af elektronisk sonde, gennemføre en registrering af afpropninger, retningsændringer og brønde, hvis placering markeres på plantegningen. Der udarbejdes skitse eller foretages indtegning på digitale kort efter anvisning fra bygherren. Der anvendes et brøndnummer-system efter nærmere instruks fra bygherren. Den resulterende plantegning skal under alle omstændigheder udvise Nord-pil, pil på strømretning, omtrentlig placering af knudepunkter med dia, nummerering og status. Placering kan afmærkes med sprayfarve. Afmærkningen skal indmåles til 3 faste, synlige punkter (f.eks. midten af nærmeste brønd, rende-stensbrønd samt et hushjørne eller lignende); eller kan foretages med GPS. Ved skjulte brønde skal bygherren kontaktes med henblik på eventuel hævning af dæksel. Tjenesteyderen skal indtegne observerede ledninger på de udleverede planer eller på digitale kort. Samtlige nødvendige mål angives på de udleverede planer eller på de digitale kort. Ydelser omkring indmåling afregnes iht timepris for pågældende inspektionsvogn Hovedledninger >= 200 mm TV-inspektion skal gennemføres med anvendelse af: Selvkørende farve-tv kamera Drejbart kamera min. op til ± 90o til centerlinie Kameraet skal være placeret i centrum af ledningen Brøndstikledninger, inspektion fra hovedledninger <200 mm. TV-inspektion i stikledninger inspiceret fra skelbrønd og i hovedledninger mindre end 200 mm skal gennemføres med anvendelse af: Farve-TV kamera Drejbart kamera foretrækkes, selvnivellerende kamera eller libelle til konstant fastlæggelse af kameras placering i ledning accepteres. Medstrøms kørsel Rapportnummer Alle TV-inspektioner skal rapporteres med et unikt, særskilt rapportnummer. Følgende procedure følges her: I hovedledninger skal TV-inspektionens rapportnummer angives som Fra brønd Til brønd ID Dato.

12 Side 10/12 I brøndstik skal TV-inspektionens rapportnummer opbygges som Brøndnummer Urreference Stiknummer Dato Skærmtekst Ved TV-inspektionens start af en given ledningsstrækning skal følgende fremvises på skærmteksten i ca. 5 sek.: Medie-nummer (kun ved første ledningsstrækning) Inspektionsdato: Dag Måned År Klokkeslæt Ledningsdimension Ledningsmateriale Strømningsretning (medstrøms/modstrøms) Type af system (fælles, spildevand, regnvand m.v.) Skærmteksten skal fast indeholde følgende oplysninger: Inspektionsdato: Dag Måned År Klokkeslæt Ledningsidentifikation Ledningsdimension Længdemål fra startbrønd Tidstæller (time, minutter, sekunder) Ved en observation skal den faste skærmtekst suppleres med en beskrivelse af observationen. Beskrivelsen skal stå i minimum 3 sekunder. Oplysningerne skal skrives med en farve, så den til enhver tid er læselig Fotos/Printbilleder Med hver brøndrapport skal påregnes fremsendt 2 fotos af observationer eller årsag til afbrudte inspektioner Længde- og dimensionsmåling Det anvendte udstyr skal inkludere en på monitorskærmen aflæselig udskrift af længdemål i meter, målt fra startpunktet til kameraets position i ledningen med en nøjagtighed på ± 0,5 m. Startpunktet er midt af brønd, kant af bygværk eller tilslutningspunkt til hovedledning. Ved start og slut af alle ledningsstrækninger skal den indvendige ledningsdimension opmåles med en nøjagtighed på ± 10 mm. Det måles vandret både for cirkulære og spidsbundede rør. Den målte værdi angives i dimensionsfeltet. Ved alle andre typer tværsnit måles højden og angives i dimensionsfelt, mens største tilhørende indvendige bredde angives i bemærkningsfelt som (højde x bredde). Opmålingen foretages ved nedstigning i brønd og skal gennemføres i begge ender af den inspicerede ledning. Eventuelle uoverensstemmelser i konstateret dimension i start- og slutbrønd skal noteres på Tjenesteyderens dagsseddel. Ved brønde med tværmål på mindre end 1250 mm opmåles dimensioner med skydelære fra terræn. I tilfælde, hvor det på mindre strækninger ikke er muligt at opmåle den indvendige ledningsdimension, skal årsagen tydeligt fremgå under bemærkninger. Ledningers materiale skal være angivet i rapporteringsskemaet i særskilt kolonne med tilhørende bestemmelseskode på baggrund af besigtigelse i brønd eller vurdering ud fra TV-inspektionen.

13 Side 11/ Inspektion af detaljer Den seneste udgave af DANVA s vejledning nr. 57, Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger skal følges. Specielt skal alle kommentarer under rapporteringsvejledning i Fotomanualen følges. Inspektionen skal udføres i modstrøms kørselsretning. Hvis dette ikke er muligt, noteres strækning og årsag på Tjenesteyderens dagsseddel. Hvis en inspektion afbrydes undervejs, skal årsag til TV-inspektionens afbrydelse angives i bemærkningsfelt. TV-inspektionen skal herefter forsøges kørt fra modsat retning, og såfremt den gennemføres skal der udarbejdes en vende-rapport for strækningen, hvor data indsamles i én fil. Se nærmere om vende-rapport i afsnit Ved ankomst til slutbrønd på den TV-inspicerede ledning skal kameraet panorere rundt langs brøndvæggen samt op mod top af brønden med det formål at lokalisere eventuelle brøndstik Brøndrapporter. Observationer af tilløb, geometri i brønden rapporteres på sædvanligt rapporteringsskema. For hver enkelt brøndrapport skal inkluderes print af min 2 fotos af tilløb/ bundrende o.l Inspektion af detaljer ved vandforekomst Det tilstræbes, at TV-inspektionerne gennemføres i tørvejr, med mindre andet er aftalt med bygherren. Konstateres for høj vandstand i ledningen til, at TV-inspektion kan foretages, og dette ikke skyldes nedbør eller kortvarig høj belastning, kontaktes tilsynet for aftale om sugning/overpumpning. Såfremt der er højere vandstand, skal bygherren underrettes. Inspektioner, hvor kameraet kører under vand, accepteres ikke Inspektion af detaljer ved uforudseelige hindringer Hvis en inspektion afbrydes på grund af forhindringer i ledningerne, skal TV-Tjenesteyderen beskrive forhindringen på dagssedlen. Den ikke inspicerede del af den pågældende ledningsstrækning skal så vidt muligt inspiceres fra den anden side. Såfremt en ledningsstrækning ikke kan TV-inspiceres i fuld udstrækning på grund af forhindringer, skal bygherren underrettes Inspektion af detaljer i stikledninger Ved inspektion af brøndstikledninger skal det angives i bemærkningsfelt, når TV-inspektionen når skelgrænsen. Samtidig skal der i bemærkningsfelt angives husnummer til den pågældende ejendom. Ved hver brøndstiktilslutning skal stikkets dimension måles og angives i kolonnen måling i rapporteringsskemaet. Målemetoden angives ved BST-koden (bestemmelseskoden) Tjenesteyderens kvalitetssikring ved TV-inspektion Tjenesteyderen skal sørge for, at bygherren når som helst kan følge inspektionen på en monitor i inspektionskøretøjet.

14 Side 12/12 Det påhviler TV-Tjenesteyderen uden særskilt vederlag at eftervise, at alle ledninger er inspiceret og er med i det afleverede materiale. TV-Tjenesteyderen opfordres til at anvende digital kontrol. Tjenesteyderen skal desuden i kvalitetssikringen dokumentere: TV-inspektionen kvalitetssikres af uvildig instans (f.eks. af DTVK) Alle ledninger er fuldstændigt TV-inspicerede Alle knudepunktsnumre er nummereret i henhold til bygherrens nummereringssystem Rapportering Ved afrapportering skal TV-Tjenesteyderen fremsende den komplette TV-inspektion som digital filmfil på USB-harddisk samt som tekstfil. Desuden skal dokumentation for arbejdets udførelse fremsendes. Der skal udarbejdes en skriftlig rapport med TV-inspektionerne udskrevet. Følgende skal fremsendes samlet på USB-harddisk : Digitale film- og tekstfiler for hver enkelt strækning i henhold til nedenstående afsnit Et komplet sæt "rettede tegninger" over det TV-inspicerede anlæg enten i papirform eller digitalt, afhængigt af rekvisitionen. Spulerapporter og inspektionsrapporter for samtlige arbejdsdage for samtlige spuleoperatører og TV-operatører (dagssedler). Dokumentation for bortskaffelse af opsamlet slam (aflæsningsrapporter og vejesedler). Oversigtsliste over fremsendt eventuelle mangler, der er konstateret ved TV-Tjenesteyderens kvalitetssikring (som f.eks. ikke-inspicerede brøndstik, ufuldstændig TV-inspektion m.v.) Digital tekstfil Der skal fremsendes én digital TV-rapport for hver ledningsstrækning. TV-Tjenesteyderen leverer alle inspektionsdata på digital form til indlæsning i et egnet format efter bygherrens anvisning. Pt ønskes intet særligt format. Data skal afleveres på samme medie som filmfilerne (USB-harddisk). Hver TV-rapport afrapporteres med udregnet Fysisk Indeks. Fysisk Indeks skal beregnes efter princip angivet i DANVA-vejledning nr. 66 Beregning af fysisk indeks ved TV-inspektion, seneste udgave. Såfremt en TV-inspektion er udført som delkørsler, skal disse samles til én TV-rapport (en venderapport). Strækningen redigeres nedstrøms og tilføjes et F sidst i filnavnet Genanskaffelse af digitale film- og tekstdatafiler Tjenesteyderen er forpligtet til at gemme kopi af de gennemførte TV-inspektioner i op til et år efter aftalt afleveringstidspunkt. Arkivering gælder både film- og tekstdatafiler i de krævede formater. Holbæk 10. februar 2015

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Slamsugning - også fra store dybder

Slamsugning - også fra store dybder Slamsugning - også fra store dybder FKSSlamson har opbygget et helt specielt køretøj til tømning af sand fra vandfyldte tanke og bassiner på bl.a. rensningsanlæg. Løsningen gør, at vi udover traditionel

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Regler og Tekniske Bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Vedtaget den 8. marts 2013 og gældende fra 1. juli 2013 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. INDLEDNING side 2 1.1

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

EU-udbud nr. 8220233019. September - 2012

EU-udbud nr. 8220233019. September - 2012 E EU-udbud nr. 8220233019 September - 2012 Rammeaftale på Spuling og TV inspektion til følgende ORDREGIVER: Herunder Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme A/S Esbjerg Vand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side I.

Læs mere

www.thistedkloakservice.dk

www.thistedkloakservice.dk www.thistedkloakservice.dk Profil Thisted Kloakservice er en familieejet virksomhed med mere end 20 års erfaring fra branchen. Kernekompetencerne er højtryksspuling og slamsugning, men vi kan meget mere

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Renovering af afløbsledninger mv. Varde Kloak og Spildevand A/S NO DIG, rammeudbud.

Renovering af afløbsledninger mv. Varde Kloak og Spildevand A/S NO DIG, rammeudbud. Renovering af afløbsledninger mv Varde Kloak og Spildevand A/S NO DIG, rammeudbud. December 2010 December 2010 1102764 NoDig Varde Kloak og Spildevand A/S. 2 af 21 1 ENTREPRISEBESKRIVELSE (EB) 3 1.1 Orientering

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

DFF-EDB Konsulentydelser

DFF-EDB Konsulentydelser VELKOMMEN til DFF-EDBs konsulentpakker og værkstjenester PAPIR DATA GRAFIK DATA GRAFIK DATA GRAFIK DATA OPRYDNING DATA GRAFIK DATA NETVÆRK OUTSOURCING & GNSS-INDMÅLING HVIDT KAPITEL beskriver de generelle

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Navngivning i TV-inspektion

Navngivning i TV-inspektion Navngivning i TV-inspektion DANVA VEJLEDNING NR. 90 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 7021 0055 Fax: 7021 0056 danva@danva.dk www.danva.dk ISBN: 978-87-92651-11-2 Titel: Navngivning i

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere