Side 1/12. Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1/12. Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015"

Transkript

1 Side 1/12 Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme februar 2015

2 TV-inspektion og Spuling for Københavns Ejendomme Generelle forhold Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5.sal 1602 København V T: E: CVR: Rådgiver NIRAS A/S Ahlgade 3M 4300 Holbæk T: E: Dato: Februar 2015

3 Side 1/12 TV-inspektion og Spuling for Københavns Ejendomme. Indholdsfortegnelse 0.0 Opgaven Grundlag for arbejdet Generelle juridiske forhold Afholdelse af opstartsmøde Ansvarsforhold ved entreprisens gennemførelse Borgerkontakt Arbejdstider Bygherrens egne ydelser Betaling for arbejdet Grundlag for arbejdet Adgangsforhold Adgangsforhold til brønde Trafikale forhold Dæksler, afspærring i ledning og overpumpning Uforudseelige hindringer Tjenesteyderens daglige rapportering (dagssedler) Arbejdsbeskrivelse for udførelse af spuling Krav til operatør og materiel Arbejdets udførelse Krav til materiel Anvendelse af dagsseddel Deponering og bortskaffelse af slam Arbejdsbeskrivelse for udførelse af TV-inspektion Opstartsmøde Forhåndskrav til operatør Arbejdets omfang Indmåling af planafvigelser Hovedledninger >= 200 mm Brøndstikledninger, inspektion fra hovedledninger <200 mm Rapportnummer Skærmtekst Fotos/Printbilleder Længde- og dimensionsmåling Inspektion af detaljer Brøndrapporter Inspektion af detaljer ved vandforekomst Inspektion af detaljer ved uforudseelige hindringer Inspektion af detaljer i stikledninger Tjenesteyderens kvalitetssikring ved TV-inspektion Rapportering Digital tekstfil Genanskaffelse af digitale film- og tekstdatafiler... 12

4 Side 2/ Opgaven Nærværende generelle forhold indgår i og er en del af rammeaftale om TV-inspektion og spuling i det geografiske distrikt 1 Vesterbro/ Enghave / Valby. Arbejder vil typisk blive rekvireret af medarbejdere i Københavns Ejendommes administration, med ønske om en forholdsvis kort udkaldstid, og en hurtig afrapportering. Arbejderne afrapporteres typisk med en arbejdsseddel for slamsuger/ spuler samt en rapport på papir og på USB-disk med en ajourført ledningsplan over observationer under TV-inspektionen. Omfattet i entreprisen er alle de for arbejdets fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, som beskrevet i de følgende afsnit. Det er Københavns Ejendommes hensigt at indgå en individuel rammeaftale om ydelserne for hvert enkelt af de nuværende 4 geografiske distrikter, således at der i 2014/2015 vil blive udbudt ialt 4 rammeaftaler. Nærværende udbud er den 3. rammeaftale. Rammeaftalen skal gælde for perioden I det første år er enhedspriserne faste, derefter foretages prisregulering i henhold til Indeks for slamsugning. Københavns Ejendomme venter at nærværende rammeaftales økonomiske værdi vil være i niveau kr. pr. år, svarende til kr. for den 2-årige aftaleperiode. Aftalen er ikke eksklusiv, og garanterer ikke tilbudsgiver nogen minimumsomsætning Grundlag for arbejdet Generelle juridiske forhold Tilbuddet afgives under følgende forudsætninger: *Aftalegrundlaget er ABservice med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af nærværende kontrakt. Vedrørende DTVK s standardforbehold Almindelige betingelser for TV inspektion. Forbeholdet accepteres, idet afsnittet vedr. Ansvar og forsikringsforhold afsnit om et fastsiddende kamera præciseres at medføre, at bygherren betaler for nødvendig opgravning og maksimalt betaler for stilstand af den pågældende vogn i den resterende del af den arbejdsdag, hvor uheldet forekom. *København Kommunes CSR bilag *København Kommunes Arbejdsklausul. Principperne og krav i Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb overholdes. *Principperne og krav i Miljø i byggeri og anlæg, Teknik- og Miljøforvaltning, Københavns Kommune 2010 overholdes. Københavns Kommunes Krav om partikelfiltre overholdes. Den tilbudte løsning er i overensstemmelse med gældende lovgivning og relevante tekniske forskrifter, herunder BR10 og DBI Vejledning 10, del 1, 2 og 3. Tilbuddet skal vedlægges en underskrevet erklæring om gæld til det offentlige. DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Tjenesteyderen er tilsluttet Kontrolordning for TV inspektionsfirmaer og Kontrolordning for ledningsrenovering. De med * dokumenter kan hentes på

5 Side 3/12 Udover de ovenstående retningslinier skal arbejdet udføres i henhold til gældende love og normer for kloakarbejde. Tjenesteyderen skal specielt være bekendt med gældende udgave af følgende regulativer, bekendtgørelser, normer og standarder, som skal følges under arbejdet: Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v., bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 med efterfølgende tillæg. Bekendgørelse om arbejdets udførelse, bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 (Plan for sikkerhed og sundhed). Bekendtgørelse om skriftende arbejdssteders indretning, bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj Vejregler om Afmærkning af vejarbejder m.m. af november Arbejdsmiljøregler for det pågældende arbejde. Fotomanualen, TV-inspektion af afløbsledninger, gældende udgave, januar Såfremt der skal anvendes en ny udgave af Fotomanualen (2015), vil Tjenesteyderen blive givet en overgangsperiode på 6 måneder til at tilpasse sin rapportering. Tjenesteyderen stiller ikke garanti til bygherren. Bygherren stiller ligeledes ikke garanti til entreprenøren. 1.1 Afholdelse af opstartsmøde På opstartmøde oplyser Tjenesteyderen, hvilken TV- og spuleoperatører, samt hvilke TV-vogne og spulere der gennemfører arbejderne i de aktuelle områder. På anmodning skal der udleveres supplerende oplysninger om de pågældende operatører, der dokumenterer disses faglige og/eller ledelsesmæssige kvalifikationer. Bygherren forbeholder sig ret til at kassere de pågældende personer, hvis det skønnes, at deres kvalifikationer ikke er tilstrækkelige til at løse det pågældende job. Tjenesteyderen kan efter behov indsætte nyt personale på opgaven, dog først efter bygherrens godkendelse. 1.2 Ansvarsforhold ved entreprisens gennemførelse Det indskærpes, at kloakbekendtgørelsen med tilhørende arbejdsmiljøregler skal overholdes ved den udbudte rammeaftale. Eventuelle brud herpå kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra arbejdspladsen og annullering af entreprisen. Bygherren anmelder samtlige arbejder til Arbejdstilsynet. Bygherren understreger i denne forbindelse vigtigheden af en tilstrækkelig sikkerhedsafspærring af de åbne brønde under arbejdet. Tjenesteyderen har det fulde ansvar for al skade, som måtte ske på grund af arbejder, ydelser, fejl, forsømmelser og lignende, hidrørende fra Tjenesteyderens medarbejdere eller underentreprenører. Herunder har Tjenesteyderen det fulde ansvar for sikkerheden for de ved arbejdet beskæftigede samt for personer med ret til at færdes på arbejdsarealerne. Opmærksomheden henledes på, at personer kan komme i berøring med spildevand, og at arbejdet skal udføres i overensstemmelse med kloakbekendtgørelsens regler. 1.3 Borgerkontakt Borgerkontakt skal registreres på Tjenesteyderens dagssedler. Det forventes, at spule- og TVoperatører samt øvrigt mandskab forholder sig loyalt over for bygherren, og f.eks. ikke omtaler kloakkens fysiske tilstand eller andet, som de omkringboende kan bruge i en efterfølgende kritik af

6 Side 4/12 bygherren. 1.4 Arbejdstider En entreprise skal i videst mulig omfang gennemføres inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid defineres som arbejdstid i tidsrummet på hverdage, undtaget lørdage. Tjenesteyderen er forpligtet til, mod tillægsbetaling (jf. tilbudslisten), at arbejde uden for normal arbejdstid, når trafikforholdene, pladsforholdene, vandtilstrømningen eller andre forhold efter bygherrens vurdering nødvendiggør dette. Tjenesteyderen kan i øvrigt, hvis bygherren tillader det, og andre forhold ikke er til hinder derfor, arbejde uden for normal arbejdstid, dog uden at kunne få ekstrabetaling herfor. 1.5 Bygherrens egne ydelser Bygherren vil som udgangspunkt levere følgende ydelser: Plantegning over ejendommen med brøndnumre og evt. ledningsdimensioner. Egentlige ledningsplaner kan ikke forventes, nærværende Tjenesteyder skal som en del af arbejdet oprette / forbedre bygherrens viden om de eksisterende kloaker ved at oplyse om påtrufne dimensioner, brønde mv. Efter behov Informationsskrivelse om spuling / TVinspektion og mulighederne for at mindske eventuelle gener for beboerne. 1.6 Betaling for arbejdet Betaling for det udførte arbejde sker efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser i forhold til de faktiske mængder. Alle ydelser i TBL er stipulerede, og den enkelte ydelse kan variere 0/100% uden ændring i pågældende enhedspris. De anførte enhedspriser og timesatser er incl alle tillæg, olietillæg og andre afgifter. Moms er ikke medregnet. Post 11.11/ og /21.12 Anstilling omfatter udgift for transport fra hjemsted til arbejdssted og retur efter udført arbejde. Der afregnes 1 anstilling pr arbejdsdag. I tilfælde af at der på samme dag arbejdes på flere forskellige geografiske arbejdssteder, afregnes stadig for 1 anstilling. Den interne køretid imellem de enkelte arbejdssteder afregnes efter medgået tid, som i øvrigt under arbejdets udførelse. Hver enkelt anstilling er incl aflæsning af 1 ton sand/ slam. Mængder herudover afregnes iht TBL post Strækker arbejdet sig over f.eks. 3 arbejdsdage, afregnes for 3 anstillinger, og der skal indregnes 3 x 1ton/dag = 3 ton slam. Supplerende ydelser skal i hvert enkelt tilfælde aftales med og godkendes af tilsynet.

7 Side 5/ Grundlag for arbejdet Adgangsforhold 2.1 Adgangsforhold til brønde Det påhviler Tjenesteyderen at gøre sig bekendt med forholdene i entrepriseområdet, herunder beliggenhed og adgangsforhold til brønde. Hvis spuling eller inspektion kræver adgang til brønde på privat grund, skal Tjenesteyderen sikre sig, at der er indhentet de fornødne tilladelser inden arbejdets påbegyndelse. Som hovedregel er brøndene i det aktuelle område ført til terræn og undersøgt ved forudgående brøndrapportering. Det er Tjenesteyderens ansvar, at tilkørsel med vogne ikke sker på arealer, der ikke kan bære disse. Hvor dette er tilfældet, skal der anvendes hjælpemateriel, herunder køreplader, satellitspuleudstyr m.m. Hvis tilkørselsforholdene til arbejdsstederne efter Tjenesteyderens opfattelse er særlig vanskelige og kræver anvendelse af hjælpemateriel, skal dette forelægges bygherren, som godkender anvendelse og aftaler eventuel betaling herfor. Uanset at hjælpemateriel godkendes, hæfter Tjenesteyderen for eventuelle skader på arealerne. 2.2 Trafikale forhold Tjenesteyderen skal gennemføre arbejdet med mindst mulig gene for trafikken og herunder sikre fri passage for alle trafikanter. Arbejdsarealets udstrækning omkring brønde skal være mindst mulig under hensyntagen til forsvarlig afmærkning og arbejdsudførelse. Trafiksikkerhed skal vurderes i hvert tilfælde. Det skal overvejes, om en afspærring af en halv kørebane ved skråtstillet køretøj er at foretrække frem for trafik på begge sider af vognen med risiko for, at biler kører op på fortov og cykelsti. Det er Tjenesteyderens ansvar, at belægninger og andre arealer der ikke er beregnet til trafik, sikres med køreplader m.m. Dette forhold er specielt gældende, hvor Tjenesteyderens egne vogne holder på eksempelvis et fortov, eller hvor arbejdspladsens indretning medfører, at trafikken generelt ledes op over et fortov. Tjenesteyderen skal udføre den lokale skiltning og afmærkning omkring vogne, materiale og udstyr som krævet af vejmyndighed, politi og Arbejdstilsynet. Eventuel videregående skiltning og afmærkning samt ændringer af trafikale forhold, herunder anvendelse af skiltevogn, skal aftales i god tid og foranstaltes og betales af bygherren. Tjenesteyderen skal selv sørge for parkering af køretøjer og materiale uden for arbejdstid samt for depot til øvrigt materiel. 2.3 Dæksler, afspærring i ledning og overpumpning Tjenesteyderen gennemfører den for arbejdet nødvendige åbning og lukning af alle normale brønddæksler. Betjening af eventuelle specialdæksler der kræver særligt værktøj, rekvireres hos bygherren. Inden lukning af alle brønddæksler skal Tjenesteyderen rengøre karmen omhyggeligt, som minimum ved anvendelse af spartel og kost. Observeres klaprende dæksler, iturevne gummimanchetter, ødelagte dæksler eller karme, er Tjenesteyderen forpligtet til at notere det på dagssedlerne og videregive oplysningerne til

8 Side 6/12 bygherren ved førstkommende lejlighed. I tilfælde, hvor afspærring i ledning, opdæmning i ledning og overpumpning skulle blive nødvendigt, er Tjenesteyderen pligtig til at udføre dette på timepris, jf. tilbudslisten. Aftale skal i hvert enkelt tilfælde træffes med bygherren. Hvis arbejde uden for normal arbejdstid kan klare problemet, vil dette normalt blive foretrukket i stedet for overpumpning. 2.4 Uforudseelige hindringer Hvis en ledningsstrækning ikke er tilgængelig for inspektion som følge af parkerede biler, høj vandstand, utilstrækkelig rensning m.v., skal Tjenesteyderen straks indberette dette til bygherren, som træffer de nødvendige foranstaltninger. Tjenesteyderen gennemfører i mellemtiden dispositioner, der sikrer, at arbejdet inden for entreprisen fremmes mest muligt. Såfremt Tjenesteyderen mener, at en hindring berettiger til merbetaling, skal bygherren straks underrettes, og evt. arbejde i forbindelse hermed må ikke påbegyndes, førend bygherrens tilladelse foreligger. 2.5 Tjenesteyderens daglige rapportering (dagssedler) Der skal under spule- og TV-entreprisens udførelse føres dagssedler, i hvilke det noteres, hvornår dagsproduktionen er startet og afsluttet, hvilke strækninger der er inspiceret den aktuelle dag, kontakt til og aftaler med bygherre m.v. Dagsedler skal omtale Hvor der er TV-inspiceret (ejendomme / strækningsnumre). Hvornår (datoer og tidspunkter). Nye brønde og ledninger/stikledninger. Ændret ledningsforløb/brøndplacering i forhold til tegningsmateriale. Strækninger, der ikke er inspiceret (helt eller delvist). Afvigelser og uregelmæssigheder i dimensionsmålinger. Fejlkoblinger eller mistanke om dette, f.eks. ved papir/spildevand i separate regnvandsstikledninger. Alle uregelmæssigheder. Klager (Notat eller klagebrev vedlægges) Uheld. Høj vandstand, der vanskeliggør vurdering af ledningstilstand Kraftig indsivning Alt, der kræves ekstrabetaling for 3.0 Arbejdsbeskrivelse for udførelse af spuling 3.1 Krav til operatør og materiel Tjenesteyderen er forpligtet til i forbindelse med aftaleindgåelse at angive, hvilke personer der udfører spule-opgaven, og hvilket materiel de anvender. Tilbudsgiverens eget kvalitetssikringssystem skal beskrives. Såfremt spuleoperatøren ikke har gennemgået spuleoperatøruddannelsen (del af spulevejledningen), skal dette oplyses.

9 Side 7/ Arbejdets udførelse Tjenesteyderen skal sørge for højtryksspuling af ledninger, inden TV-inspektionen gennem-føres. Spulingen skal gennemføres således, at kloaksystemet fremstår rent og umiddelbart egnet for en TV-inspektion. Alle løse aflejringer og afsætninger skal oprenses ved spuling i hovedledninger og opsamles med slamsugeren. Der skal oprenses svarende til renseklasse B: Alle aflejringer skal være fjernet (forarbejde for TV-inspektion), som angivet i Rørcenter-rapport 001, Vejledning i rensning af afløbsledninger, I nyanlæg skal der af hensyn til konstatering af eventuelle lunker spules med forstråle og om nødvendigt lukkes vand ud i opstrøms brønd, inden TV-inspektionen gennemføres. Ved spuling af stikledninger er Tjenesteyderen forpligtet til at spule hovedledningen og opsamle det materiale fra stikledningerne, der eventuelt er efterladt eller ophobet i hovedledningen. 3.3 Krav til materiel Entrepriserne skal løses ved anvendelse af primært genbrugsspulere eller kombispuler, hvilken type kan aftales konkret fra opgave til opgave med bygherren. Industrispulere kan komme på tale ved særlige opgaver. Under udførelse af den aktuelle opgave er Tjenesteyderen selv ansvarlig for, at hans materiel er i overensstemmelse med love og regulativer. Det er desuden Tjenesteyderens ansvar, at brugen af materiellet sker på lovlig måde. Arbejdstryk: For alle dimensioner minimum 100 bar, maksimum 150 bar målt ved spulevognen. Udstyret tjekkes desuden for, om det kan køre reduceret spuletryk (30 bar ved spulehovedet), som maksimalt anbefalet spuletryk i fysisk dårlige ledninger. Sugekapacitet: Skal minimum være den indspulede vandmængde pr. minut. Sugeslangedimension: Skal minimum være 4 tommer. Spulehoved: Skal være tilpasset den aktuelle opgave. Der skal anvendes spulehoveder med forstråle. 3.4 Anvendelse af dags-seddel Dags-sedlen skal udfyldes dagligt og afleveres derefter til bygherren eller fremsendes til bygherren ved arbejdets afslutning. Der udarbejdes mindst en dagsseddel for hver arbejdsdag. En ny dagsseddel opstartes ofte men ikke nødvendigvis ved vandpåfyldning. Undervejs i dagsproduktionen noteres samtlige spulede strækninger med tilhørende længde (meter), antal anvendte træk, tilhørende spuletryk ved vognen (bar) samt opsuget sand (kg) på den konkrete strækning. Dagssedlen afsluttes typisk men ikke nødvendigvis samtidig med at dagsproduktionen deponeres. Dog skal en ny dagsseddel altid opstartes efter deponering og indvejning. I forbindelse med oprensningen skal Tjenesteyderen for hver sammenhængende brøndstrækning

10 Side 8/12 omkring en bygning/ enhed angive den opsugede sandmængde og skrive den på dagssedlen. Det er et krav, at dette sker i umiddelbar forbindelse med oprensningen af ledningen i den konkrete ejendom, og inden oprensning af den næste strækning påbegyndes. Såfremt der i entreprisen konstateres mere sand, end der normalt observeres i kloaksystemer, skal bygherren straks orienteres. 3.5 Deponering og bortskaffelse af slam Der skal indregnes at hver enkelt arbejdsoperation giver anledning til en slam/ sandmængde på 1 ton; bortskaffelse af denne mængde skal være indregnet i den enkelte anstilling. Mængder herudover betales iht. TBL (post 21.21). Overskydende vand fra afdræning af slam skal bortledes ved tømning i en nedstrømsliggende brønd. Spildevand må ikke ledes til regnvandsledninger eller vandløb. Regnvand må ikke ledes til spildevandsledninger. Alt oprenset materiale skal i afdrænet tilstand aflæsses/deponeres på losseplads, renseanlæg eller ved sandvaskeranlæg. Det oprensede materiale skal ved afleveringen have et tørstofindhold på min. 20 %. Materialet skal afleveres særskilt for regnvand og spildevand. Depot, deponeret mængde samt tilhørende følgeseddel (aflæsningsseddel) skal noteres på dagssedlen som afslutning på denne transport. 4.0 Arbejdsbeskrivelse for udførelse af TV-inspektion 4.1 Opstartsmøde Forud for rammeaftalens indgåelse afholdes til et opstartsmøde. På mødet er Tjenesteyderen forpligtet til at angive, hvilke personer der skal udføre TV-inspektionsentreprisen, og hvilket materiel de anvender. Dokumentation af TV-operatørs erfaring skal fremvises på opstartsmødet. 4.2 Forhåndskrav til operatør Tjenesteyderen skal beskrive, hvordan TV-operatøren er uddannet, hvordan denne uddannelse dokumenteres, samt hvordan TV-operatørens efteruddannelse er sikret. Tjenesteyderen skal beskrive, hvordan det sikres, at TV-inspektionen gennemføres i henhold til den seneste udgave af Fotomanualen. Tjenesteyderen skal beskrive, hvorledes TV-entreprisen kvalitetssikres af uvildig instans ud over den i nærværende arbejdsbeskrivelse krævede kvalitetssikring, det være sig kontrolmetoder, - hyppighed samt -dokumentation. Dette kan f.eks. ske ved medlemskab af DTVK (Danske TVinspektionsfirmaers kontrolordning). Såfremt Tjenesteyderen vælger dette, skal TV-inspektionen udføres i henhold til kontrolordningens retningslinier, ligesom der kræves udleveret kopi af gyldigt certifikat på de anvendte TV-operatører inden opstart af entreprisen.

11 Side 9/ Arbejdets omfang TV-inspektionen skal gennemføres senest 2-4 dage efter spuling i spildevandsledninger således at det sikres, at ledninger fremstår nyspulede ved tilstandsvurderingen. Konstaterer Tjenesteyderen stiktilslutninger større end 200 mm eller fejlkoblinger i forbindelse med inspektion af hovedledningerne, skal tilsynet informeres ved førstkommende lejlighed, samtidig med at det noteres på TV-operatørens dagsseddel Indmåling af planafvigelser Tjenesteyderen skal, ved hjælp af elektronisk sonde, gennemføre en registrering af afpropninger, retningsændringer og brønde, hvis placering markeres på plantegningen. Der udarbejdes skitse eller foretages indtegning på digitale kort efter anvisning fra bygherren. Der anvendes et brøndnummer-system efter nærmere instruks fra bygherren. Den resulterende plantegning skal under alle omstændigheder udvise Nord-pil, pil på strømretning, omtrentlig placering af knudepunkter med dia, nummerering og status. Placering kan afmærkes med sprayfarve. Afmærkningen skal indmåles til 3 faste, synlige punkter (f.eks. midten af nærmeste brønd, rende-stensbrønd samt et hushjørne eller lignende); eller kan foretages med GPS. Ved skjulte brønde skal bygherren kontaktes med henblik på eventuel hævning af dæksel. Tjenesteyderen skal indtegne observerede ledninger på de udleverede planer eller på digitale kort. Samtlige nødvendige mål angives på de udleverede planer eller på de digitale kort. Ydelser omkring indmåling afregnes iht timepris for pågældende inspektionsvogn Hovedledninger >= 200 mm TV-inspektion skal gennemføres med anvendelse af: Selvkørende farve-tv kamera Drejbart kamera min. op til ± 90o til centerlinie Kameraet skal være placeret i centrum af ledningen Brøndstikledninger, inspektion fra hovedledninger <200 mm. TV-inspektion i stikledninger inspiceret fra skelbrønd og i hovedledninger mindre end 200 mm skal gennemføres med anvendelse af: Farve-TV kamera Drejbart kamera foretrækkes, selvnivellerende kamera eller libelle til konstant fastlæggelse af kameras placering i ledning accepteres. Medstrøms kørsel Rapportnummer Alle TV-inspektioner skal rapporteres med et unikt, særskilt rapportnummer. Følgende procedure følges her: I hovedledninger skal TV-inspektionens rapportnummer angives som Fra brønd Til brønd ID Dato.

12 Side 10/12 I brøndstik skal TV-inspektionens rapportnummer opbygges som Brøndnummer Urreference Stiknummer Dato Skærmtekst Ved TV-inspektionens start af en given ledningsstrækning skal følgende fremvises på skærmteksten i ca. 5 sek.: Medie-nummer (kun ved første ledningsstrækning) Inspektionsdato: Dag Måned År Klokkeslæt Ledningsdimension Ledningsmateriale Strømningsretning (medstrøms/modstrøms) Type af system (fælles, spildevand, regnvand m.v.) Skærmteksten skal fast indeholde følgende oplysninger: Inspektionsdato: Dag Måned År Klokkeslæt Ledningsidentifikation Ledningsdimension Længdemål fra startbrønd Tidstæller (time, minutter, sekunder) Ved en observation skal den faste skærmtekst suppleres med en beskrivelse af observationen. Beskrivelsen skal stå i minimum 3 sekunder. Oplysningerne skal skrives med en farve, så den til enhver tid er læselig Fotos/Printbilleder Med hver brøndrapport skal påregnes fremsendt 2 fotos af observationer eller årsag til afbrudte inspektioner Længde- og dimensionsmåling Det anvendte udstyr skal inkludere en på monitorskærmen aflæselig udskrift af længdemål i meter, målt fra startpunktet til kameraets position i ledningen med en nøjagtighed på ± 0,5 m. Startpunktet er midt af brønd, kant af bygværk eller tilslutningspunkt til hovedledning. Ved start og slut af alle ledningsstrækninger skal den indvendige ledningsdimension opmåles med en nøjagtighed på ± 10 mm. Det måles vandret både for cirkulære og spidsbundede rør. Den målte værdi angives i dimensionsfeltet. Ved alle andre typer tværsnit måles højden og angives i dimensionsfelt, mens største tilhørende indvendige bredde angives i bemærkningsfelt som (højde x bredde). Opmålingen foretages ved nedstigning i brønd og skal gennemføres i begge ender af den inspicerede ledning. Eventuelle uoverensstemmelser i konstateret dimension i start- og slutbrønd skal noteres på Tjenesteyderens dagsseddel. Ved brønde med tværmål på mindre end 1250 mm opmåles dimensioner med skydelære fra terræn. I tilfælde, hvor det på mindre strækninger ikke er muligt at opmåle den indvendige ledningsdimension, skal årsagen tydeligt fremgå under bemærkninger. Ledningers materiale skal være angivet i rapporteringsskemaet i særskilt kolonne med tilhørende bestemmelseskode på baggrund af besigtigelse i brønd eller vurdering ud fra TV-inspektionen.

13 Side 11/ Inspektion af detaljer Den seneste udgave af DANVA s vejledning nr. 57, Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger skal følges. Specielt skal alle kommentarer under rapporteringsvejledning i Fotomanualen følges. Inspektionen skal udføres i modstrøms kørselsretning. Hvis dette ikke er muligt, noteres strækning og årsag på Tjenesteyderens dagsseddel. Hvis en inspektion afbrydes undervejs, skal årsag til TV-inspektionens afbrydelse angives i bemærkningsfelt. TV-inspektionen skal herefter forsøges kørt fra modsat retning, og såfremt den gennemføres skal der udarbejdes en vende-rapport for strækningen, hvor data indsamles i én fil. Se nærmere om vende-rapport i afsnit Ved ankomst til slutbrønd på den TV-inspicerede ledning skal kameraet panorere rundt langs brøndvæggen samt op mod top af brønden med det formål at lokalisere eventuelle brøndstik Brøndrapporter. Observationer af tilløb, geometri i brønden rapporteres på sædvanligt rapporteringsskema. For hver enkelt brøndrapport skal inkluderes print af min 2 fotos af tilløb/ bundrende o.l Inspektion af detaljer ved vandforekomst Det tilstræbes, at TV-inspektionerne gennemføres i tørvejr, med mindre andet er aftalt med bygherren. Konstateres for høj vandstand i ledningen til, at TV-inspektion kan foretages, og dette ikke skyldes nedbør eller kortvarig høj belastning, kontaktes tilsynet for aftale om sugning/overpumpning. Såfremt der er højere vandstand, skal bygherren underrettes. Inspektioner, hvor kameraet kører under vand, accepteres ikke Inspektion af detaljer ved uforudseelige hindringer Hvis en inspektion afbrydes på grund af forhindringer i ledningerne, skal TV-Tjenesteyderen beskrive forhindringen på dagssedlen. Den ikke inspicerede del af den pågældende ledningsstrækning skal så vidt muligt inspiceres fra den anden side. Såfremt en ledningsstrækning ikke kan TV-inspiceres i fuld udstrækning på grund af forhindringer, skal bygherren underrettes Inspektion af detaljer i stikledninger Ved inspektion af brøndstikledninger skal det angives i bemærkningsfelt, når TV-inspektionen når skelgrænsen. Samtidig skal der i bemærkningsfelt angives husnummer til den pågældende ejendom. Ved hver brøndstiktilslutning skal stikkets dimension måles og angives i kolonnen måling i rapporteringsskemaet. Målemetoden angives ved BST-koden (bestemmelseskoden) Tjenesteyderens kvalitetssikring ved TV-inspektion Tjenesteyderen skal sørge for, at bygherren når som helst kan følge inspektionen på en monitor i inspektionskøretøjet.

14 Side 12/12 Det påhviler TV-Tjenesteyderen uden særskilt vederlag at eftervise, at alle ledninger er inspiceret og er med i det afleverede materiale. TV-Tjenesteyderen opfordres til at anvende digital kontrol. Tjenesteyderen skal desuden i kvalitetssikringen dokumentere: TV-inspektionen kvalitetssikres af uvildig instans (f.eks. af DTVK) Alle ledninger er fuldstændigt TV-inspicerede Alle knudepunktsnumre er nummereret i henhold til bygherrens nummereringssystem Rapportering Ved afrapportering skal TV-Tjenesteyderen fremsende den komplette TV-inspektion som digital filmfil på USB-harddisk samt som tekstfil. Desuden skal dokumentation for arbejdets udførelse fremsendes. Der skal udarbejdes en skriftlig rapport med TV-inspektionerne udskrevet. Følgende skal fremsendes samlet på USB-harddisk : Digitale film- og tekstfiler for hver enkelt strækning i henhold til nedenstående afsnit Et komplet sæt "rettede tegninger" over det TV-inspicerede anlæg enten i papirform eller digitalt, afhængigt af rekvisitionen. Spulerapporter og inspektionsrapporter for samtlige arbejdsdage for samtlige spuleoperatører og TV-operatører (dagssedler). Dokumentation for bortskaffelse af opsamlet slam (aflæsningsrapporter og vejesedler). Oversigtsliste over fremsendt eventuelle mangler, der er konstateret ved TV-Tjenesteyderens kvalitetssikring (som f.eks. ikke-inspicerede brøndstik, ufuldstændig TV-inspektion m.v.) Digital tekstfil Der skal fremsendes én digital TV-rapport for hver ledningsstrækning. TV-Tjenesteyderen leverer alle inspektionsdata på digital form til indlæsning i et egnet format efter bygherrens anvisning. Pt ønskes intet særligt format. Data skal afleveres på samme medie som filmfilerne (USB-harddisk). Hver TV-rapport afrapporteres med udregnet Fysisk Indeks. Fysisk Indeks skal beregnes efter princip angivet i DANVA-vejledning nr. 66 Beregning af fysisk indeks ved TV-inspektion, seneste udgave. Såfremt en TV-inspektion er udført som delkørsler, skal disse samles til én TV-rapport (en venderapport). Strækningen redigeres nedstrøms og tilføjes et F sidst i filnavnet Genanskaffelse af digitale film- og tekstdatafiler Tjenesteyderen er forpligtet til at gemme kopi af de gennemførte TV-inspektioner i op til et år efter aftalt afleveringstidspunkt. Arkivering gælder både film- og tekstdatafiler i de krævede formater. Holbæk 10. februar 2015

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Regler og Tekniske Bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Vedtaget den 8. marts 2013 og gældende fra 1. juli 2013 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. INDLEDNING side 2 1.1

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012.

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan 2007-2012 Roskilde Kommune 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...5 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER...6 2.1 Kommunens forpligtigelser... 6 2.2 Borgernes ret

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune Udbudsmateriale 392714-2014 Offentligt udbud Aarhus Kommune Udbud vedrørende udførelse af kloakservice Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Indkøb og Udbud 11.2014 Udbudsmateriale 14.11.2014 Aarhus Kommune

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019

Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019 Udbudsmateriale for Vedligeholdelse af kommunale vandløb i Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019 19. FEBRUAR 2015 v. 8 Afleveringsfrist: Mandag den 18. marts 2015 kl. 10.00 på Holstebro Rådhus

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24 Vejarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 1210.24 SBB-indhold INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING 3 1. ARBEJDETS

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 45 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune 04 2015 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus

Læs mere