Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø"

Transkript

1 Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø

2 Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej Rønne Orbicon A/S Ringstedvej Roskilde Projektnummer Projektleder Kvalitetssikring Maj-Britt Greve Jette Nielsen Revisionsnr. 1 Godkendt af Carsten R. Pedersen Udgivet

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Datagrundlag Beskrivelse af afløbssystemet Oplande Bygværker og bassiner Afløbssystemets tilstand Modelopbygning Manglende oplysninger Parameter Regn og klimafaktor Regn Serviceniveau Resultater af beregningerne Fællessystem Statusberegninger Planberegninger Scenarieberegninger Separatsystem Statusberegninger Planberegninger Scenarieberegninger Referenceliste... 29

4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag A: Tegning over de højeste prioriterede områder 1. Område A 2. Område B 3. Område C 4. Område D Bilag B: Oversigt over planforslag. Bilag C: Fordeling af TV-inspektion oberservationtype i Nexø.

5 1. INDLEDNING I forbindelse med udarbejdelse af klimaplan og spildevandsplan har Bornholms Forsyning ønsket at få foretaget en hydraulisk analyse af afløbssystemet i Nexø. Klimaændringer vil medføre ændringer i nedbørsmønstret. Nye målinger tyder endog på, at ændringerne allerede er i gang. Der forventes at ville optræde flere og kraftigere ekstremregn end hidtil, specielt om sommeren. Danske bud på fremtiden taler om % kraftigere ekstreme regnskyl i løbet af de næste 100 år på grund af klimaforandringer. Samtidig øges de befæstede arealer og bidrager til at føre endnu mere regnvand til kloakkerne. Nærværende rapport omhandler, hvordan Nexø bys afløbssystem vil blive påvirket under de forventede ændrede klimaforhold. Desuden beskrives hvor i Nexø, der er risiko for oversvømmelser i forbindelse med nedbørshændelser, der overskrider grænsen for, hvad afløbssystemet kan håntere. Analysen består af en række modelberegninger på fælles- og regnvandskloakken, som er detaljeret beskrevet i afsnit 5. Bilag A indeholder tegninger over de højeste prioriterede områder. 5 / 29

6 2. DATAGRUNDLAG Der er opbygget en hydraulisk model på baggrund af Forsynings ledningsregistreringssystem. Fra Forsynings ledningsregistreringssystem er importeret oplysninger om brønde og ledninger til beregningsprogramet MIKE URBAN. Inden importen til MIKE URBAN blev der udført datakontrol af ledningsregistreringssystemets data. Det resulterede i en liste med brønde og ledninger, der manglede bundkoter, dækselkoter, dimensioner, ledninger der vendte forkert og brønde, der ikke var forbundet med ledning. Orbicon har i samarbejde med Bornholms Forsyning tilrettet data. Forsyningen har udleveret oplysninger fra forsikringersselskaber vedrørende hvor i Nexø, der har været forsikringssager angående kælderoversvømmelser. De er markeret med lilla på nedenstående figur. Disse oplysninger er brugt i forbindelse med kalibrering af modellen. 6 / 29

7 3. BESKRIVELSE AF AFLØBSSYSTEMET Nexø er både fælleskloakeret og separatkloakeret nedenstående figur viser fordelingen. De grønne områder er fælleskloakeret og de blå er separatkloakeret. I Nexø er der 46 km afløbsledninger. Kloakeringsprincip Fælleskloak Regnvand og spildevand i samme ledningssystem Separatkloak Regn og spildevand i hvert sit ledningssystem ha Afløbssystem Km Fællesledninger 29 Spildevandsledninger 8 Regnvandsledninger 9 7 / 29

8 De ældste ledninger er fra omkring år 1910, der er ca. 1 km, der er anlagt før Den største del er dog anlagt i perioden Aldersfordelingen fremgår af nedenstående tabel. Ledningsalder Km Efter De ældste ledninger, der alle er fællesledninger, er beliggende i den centrale del af Nexø Oplande Til brug for indtegning af oplandspolygoner er anvendt matrikelkort og oplysninger fra tv-inspektioner. Befæstelsesgraderne er bestemt ud fra teknisk grundkort og luftfoto. Befæstelsesgraden udregnes på baggrund af, hvor stor en del husflader og vejflader, der ligger i det enkelte opland Bygværker og bassiner De fleste oplysninger vedrørende bassiner og bygværker er hentet fra tidligere SAMBA beregning udført i De øvrige er udleveret af forsyningen Afløbssystemets tilstand Der er i løbet af de seneste 15 år udført TV-inspektion på 37 km afløbsledninger i Nexø. Afløbssystemets fysiske tilstand fremgår af tv-inspektionerne. Nedenstående tabel viser afløbssystemets fysiske tilstand. Tilstand Fælleskloak m Regnvandskloak m Spildevandskloak God tilstand Tilfredsstillende tilstand Mindre god tilstand Dårlig tilstand Uden tv m 65% af de tv-inspicerede ledninger har en god eller tilfredsstillende tilstand, mens ca. 17 % har en dårlig tilstand. Fordelingen af tv-inspektions observationer fremgår af bilag C. 8 / 29

9 På tegningerne i bilag A, vedrørende nødvendige tiltag for at opfylde serviceniveauet, er ledningernes fysiske tilstand vist, så det er muligt at tage stilling til, om de eksisterende fællesledninger skal udskiftes i forbindelse med lægning af ny vejvandsledning Modelopbygning Af modeller til hydrauliske beregninger af afløbssystemer, findes der på det danske marked to modeller, der benytter samme beregningsmodul, MOUSE 2009 og MIKE UR- BAN Der er til dette projekt valgt at benytte MIKE URBAN Manglende oplysninger I ledningsregistreringen mangler der, som nævnt i afsnit 2, oplysninger om: Brønddiameter Sættes til 1,0 meter. Dækselkote/bundkoter Manglende terrænkoter findes ud fra eksisterende terrænmodel. Manglende bundkoter interpoleres ud fra de op- og nedstrøms ledninger. Ledningsdimension Manglende dimensioner skønnes ud fra de op- og nedstrøms ledninger Parameter Hydrologiske parametre Som generel koncentrationstid anvendes 7 min. Ved arealer større end 1 ha. er koncentrationstiden sat højere efter en individuel vurdering. TA-kurve nr. 1. Initialtab 0,6 mm. Kontinuitetsbalance Hydrauliske modeller fungerer bedst, hvis kontinuitetsbalancen er fornuftig, dvs. at vandbalancen for modellen passer. Det sikres ved, at der ikke opmagasineres vand i modellen. Der kan opmagasineres vand følgende steder: Manglende udløb eller tilslutning Bagfald på ledningerne Sandfang og olieudskillere Bassiner med permanent vandspejl Manglende udløb eller tilslutninger er vigtige at finde, da de giver forkerte resultater i MOUSE beregningen, de er tilrettet ud fra ledningsregistreringen. Bagfald på ledninger kan forekomme i ledningssystemet. Men da en ustabil kontinuitetsbalance kan give stor usikkerhed på resultaterne, er de største bagfald fjernet i modellen, uafhængigt af om bagfaldet muligvis forekommer i ledningssystemet. 9 / 29

10 Sandfang og olieudskillere har permanent vandspejl, men volumenet i disse er begrænset, skønnes det ikke at have stor betydning for kontinuitetsbalancen. Der er ingen bassiner med permanent vandspejl. 10 / 29

11 4. REGN OG KLIMAFAKTOR Det anses for givet, at klimaændringerne vil medføre ændringer i nedbørsmønstret i Danmark. Meget tyder på, at ændringerne allerede er i gang og har været det i en årrække. Det forventes, at der vil optræde flere og kraftigere ekstremregn end hidtil, specielt om sommeren. Klimaændringerne kan betyde, at kloaksystemet bliver overbelastet oftere end det er dimensioneret til, da det blev etableret. Dette kan medføre et øget omfang af opstuvninger Regn Beregninger af afløbssystemet med MIKE URBAN kan foretages med henholdsvis historiske målte regndata og kunstige regndata, CDS-regn. Historiske regndata Regnserier for nedbør gennem de sidste ca år findes for de fleste områder i Danmark. På Bornholm er der, på Rønne Renseanlæg, placeret en SVK regnmåler nr Her er der registreret nedbør siden januar Der kan foretages beregning med alle regn i en regnserie. Herved fås konsekvenser af regnene svarende til forskellige gentagelsesperioder. Det er modelmæssigt meget tidskrævende at anvende historiske regndata. Kunstige regndata På baggrund af Spildevandskomiteéns skrift nr. 28 /2/ Regional variation af ekstremregn i Danmark er det muligt at generere CDS-regn med udgangspunkt i kommunens beliggenhed samt årsmiddelnedbøren. Regnene kan genereres for alle gentagelsesperioder. Årsmiddelnedbøren i Nexø er ca. 600 mm og kommunen er beliggende i region øst. I denne opgave er anvendt CDS-regn til alle modelberegningerne, herunder statussituationen og scenarierne med klimafaktorer. Begrundelsen for valg af CDS-regn er følgende: På grund af den historiske regnseries begrænsede længde er der stor usikkerhed på regn med lange gentagelsesperioder. Når der skal tages hensyn til forøgelse af nedbøren som følge af klimaændringer, skal klimafaktoren ikke benyttes på hele regnserien men kun for ekstremregn. Det skyldes, at det forventes, at der i løbet af de næste 100 år vil optræde flere og kraftigere ekstremregn, men det forventes ikke, at den samlede nedbørsmængde vil stige tilsvarende. Her er CDS-regn direkte anvendelige, CDS-regn, 11 / 29

12 4.2. Serviceniveau der skal dække fremtidens forhold, beregnes ved at gange alle intensiteter i regnen, der benyttes i dag med den faktor, som antages at svare til stigningen i nedbørsintensiteten. En væsentlig funktion ved afløbssystemet er at bortlede spildevand og undgå forurening af recipienter fra afløbssystemet overløb. Men det er ikke muligt helt at undgå overløb i forbindelse med kraftig regn og det er heller ikke realistisk at undgå oversvømmelser. Det er en del af forsyningspligten, at en grundejer skal kunne aflede spildevand fra stueplan. Normalt kan man forvente at afledning fra stueplan kan ske uden opstuvning, men det kan dog ikke forventes, at det kan ske under alle tænkelige forhold. For uanset hvor meget systemet udbygges, kan det ikke undgås, at der vil forekomme ekstremt kraftige regnskyl, som vil forårsage opstuvning/oversvømmelser. Man må grundlæggende acceptere, at en kloak ikke kan dimensioneres til at klare alle regnhændelser. For det første ville det blive uforholdsmæssigt dyrt, og for det andet kan der i teorien altid komme en endnu større regn. I 2005 udgav spildevandskomiteen Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn /1/. Skrift 27 er en anvisning af, hvordan afløbssystemer skal fungere under regn. Skrift 27 er gældende ved anlæg af nye kloakanlæg og ved sammenhængende renovering i eksisterende områder. Ifølge skrift 27 skal kommunerne fastsætte et serviceniveau udtrykt ved funktionskrav. På Bornholm har man valgt at følge minimumskravene fra Skrift 27, som fremgår af nedenstående tabel. Kloakeringsprincip Fælleskloak for regn og spildevand Separatkloak gælder for regnvandsdelen Tilladelig gentagelsesperiode for opstuvning til terræn 10 år 5 år Klimafaktorer Forholdet mellem den forventede fremtidige og nuværende nedbørsintensitet benævnes klimafaktor. På baggrund af skrift nr. 29 /3/ Forventede ændringer i ekstreregn som følge af klimaændringer og den relevante gentagelsesperiode, jf. skrift 27 /1/, er der valgt en klimafaktor på 1,2. 12 / 29

13 Det svarer til at en f.eks. 10 års-regn vil øges med 20 % i løbet af de næste 100 år. Øvrige faktorer Det indregnes som en usikkerhed, at det må forventes, at der stadig vil være områder i Nexø By, hvor det samlede reducerede areal, der strømmer til kloakken, vil stige på grund af fortætning. Fortætningen indregnes med 5 % fordelt over 100 år. Da baggrundsdata i modellen er gode og modellen er kalibreret, anvendes en statistisk sikkerhedsfaktor på 1,05. Faktoren ændres ikke i løbet at de næste 100 år. Samlet sikkerhedsfaktor Den statistiske usikkerhed forventes at være konstant over de næste 100 år. Klima- og fortætningsfaktorerne fremskrives lineært over de næste 100 år. Dette resulterer i følgendende sikkerhedsfaktorer (de enkelte faktorer multipliceres for at få en samlet sikkerhedsfaktor): År ift. i dag Klimafaktor 1,02 1,05 1,20 Fortætning 1,01 1,03 1,05 Statistisk usikkerhed 1,05 1,05 1,05 Samlet 1,08 1,13 1,32 De udførte beregninger viser afløbssystemets respons på klimaudviklingen, hvor i systemet funktionskravet overskrides samt en indikation af, hvornår det sker. 13 / 29

14 5. RESULTATER AF BEREGNINGERNE I dag er det anbefalede minimumskrav til fælleskloakken, at der højst må forekomme opstuvning til terræn 1 gang hver 10. år og til regnvandskloakken, at der højst må forekomme opstuvning til terræn 1 gang hver 5. år, jf. afsnit 4.2. Da kloakkerne i Nexø blev anlagt var praksis, at regnvandssystemer blev dimensioneret ud fra, at ledningerne højst måtte være fuldtløbende 1 gang om året og for fællessystemet 1 gang hvert 2. år. For at analysere afløbssystemets robusthed overfor klimaændringerne er afløbssystemet gennemregnet med følgende scenarier: Tidshorisont Forventet større regn I dag, 5 og 10 års-regn 0 % Om 25 år 5 % Om 100 år 20 % Allerede i dag er der steder med store kapacitetsproblemer - både i de fælleskloakerede og de separatkloakerede områder Fællessystem Der er udført statusberegning med en 10 års-regn, derudover er der udført planberegningerne med en 10 års-regn, der er fremskrevet til om 25 år samt en 10 års-regn, der er fremskrevet til om 100 år Statusberegninger Ved beregning med en 10 års CDS-regn, er der opstuvning til terræn mange steder i de fælleskloakerede områder. Men specielt i den centrale del af Nexø, hvor også de ældste ledninger ligger. Nedenstående figur viser hvor der er opstuvning til terræn ved en 10 års regn. Næste firgur viser ledningsalderen. 14 / 29

15 Beregning med en 10 års-regn 15 / 29

16 Ledningsalder: Røde ledninger er fra før 1920, orange er fra perioden , gule , grønne og blå efter / 29

17 5.1.2 Planberegninger Alt spildevand/fællesvand i Nexø skal pumpes til renseanlægget, der er 3 pumpestationer i det fælleskloakerede opland. Til den nordligste NE02032 er området nord for Havegade/Gl. Rønnevej tilsluttet. Området syd for Havegade til Bager Sonnesgade/Bredgade er tilsluttet pume NE03100 mens det sydligste område er tilsluttet pumpe NE Områderne er vist på nedenstående figur. NE02032 NE03100 NE04015 Placering af pumpestationer i det fælleskloakerede område. Turkise ledninger er tilsluttet pumpe NE02032, Orange ledninger er tilsluttet pumpe NE03100 og lilla ledninger pumpe NE De gule cirkler er overløb i oplandet 17 / 29

18 I forbindelse med opgravninger/renoveringer i Nexø er der nogle steder lagt en ekstra ledning til vej- og tagvand fra facaderne mod gaden. De er alle blevet frakoblet fællessystemet og enten ført til kysten eller tilsluttet eksisterende regnvandssystem. Regnvandsledninger til vejvand og tagvand fra facaderne mod gaden. Da alt fællesvand skal pumpes, er første prioritet for at løse opstuvningsproblemer i Nexø at udbygge områderne med regnvandsledningerne, der tager vejvand og facaderne mod gaden. Det er opdelt i 4 områder, der ikke er prioriteret i forhold til hinanden. Område A: Vejseparering af Ndr. Strandvej, Per Espers Gænge, Nørregade, Aasen, Grønnegade, Mortensgade,Svangade, Sverigesvej, nattergalevænget, Jomfruskoven, del af Paradisvej Område B: Vejseparering af Sdr. Hammer, Havnen, Smallegade, Torvegade, Gl. Rønnevej, Torvet, Aasen Område C: Vejseparering af Sdr. Hammer, Købmagergade, Skolestræde, Kirkestræde, Munkegade, Bryggeristræde, Brogade, Damgade, Piledamstræde Område D: Vejseparerting af Fersksøstræde, Søborgstræde, Bredgade. Derudover er der eksisterende ledninger, hvor nuværende dimension ikke er tilstrækkelig i fremtiden. Det er både fællesledninger og regnvandsledninger. Fællesledninger, hvor dimensionen skal øges, er vist med orange på nedenstående kort og eksisterende regnvandsledninger hvor dimensionen skal øges er vist med turkis. De er også vist på tegningerne i bilag A. De lyseblå ledninger på kortet er de nye planlagte ledninger. 18 / 29

19 Nedenstående længdeprofil viser eksempel på eksisterende ledning, hvor dimensionen skal øges. Strækningen er fra Fiskerstræde til Sdr. Landevej, hvor dimensionen hedder Ø600-Ø300-Ø600, denne flaskehals er skyld i opstuvning til terræn, opstøms ledningsreduktionen. Dette er en af de eksisterende fællesledninger der skal øges. A: Vejseparering af Ndr. Strandvej, Per Espers Gænge, Nørregade, Aasen, Grønnegade, Mortensgade,Svangade, Sverigesvej, nattergalevænget, Jomfruskoven, del af Paradisvej E: Øget dimensioner Orage ledninger: Eksisterende fællesledninger, hvor nuværende dimensioner skal øges. Turkis ledninger: Eksisterende regnvandsledninger, hvor nuværende dimensioner skal øges. B: Vejseparering af Sdr. Hammer, Havnen, Smallegade, Torvegade, Gl. Rønnevej, Torvet, Aasen D: Vejseparering af Fersksøstræde, Søborgstræde, Bredgade C: Vejseparering af Sdr. Hammer, Købmagergade, Skolestræde, Kirkestræde, Munkegade, Bryggeristræde, Brogade, Damgade, Piledamstræde 19 / 29

20 I område A ligger der allerede regnvandsledning sammen med fællesledningen i området fra Kystvejen, via Per Espers Gænge, Nørregade, Julestuen til Sverigesvej, men dimensionen på disse ledninger er ikke store nok, når der opstrøms i område A etableres vejseparering af Sverigesvej, Hedtoftsvej, Jomfruskoven, Paradisvej, Svanegade, Aasen, Grønnegade, Mortensgade, Nørregade og Ndr. Strandvej. I bilag B er der en oversigt over de ledninger, hvor nuværende dimensioner ikke er tilstrækkelig, både regnvandsledninger og fællesledninger, her er også angivet ledningernes fysiske tilstand og alder. I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der, hvor det var muligt, taget hensyn til eksisterende ledningers tilstand og alder, så der så vidt som muligt er valgt at udskifte ældre ledninger. Men det har ikke været muligt alle steder. Beregning med ovenstående tiltag viser, at opstuvningsproblemer i de fælleskloakerede områder er løst, når der regnes med en 10 års regn, der ikke er klimafremskrevet Beregningsresultatet er vist på nedenstående figur. 20 / 29

21 Beregning, med nuværende 10 års regn og hvor tiltagene A-E er udført. De røde ledninger er ikke fællesledninger Scenarieberegninger Der er udført beregninger, der viser om fælleskloakken i fremtiden kan overholde de nuværende funktionskrav - opstuvning til terræn højst 1 gang hvert 10. år - når der tages højde for de forventede klimaændringer og forøgelse af fortætningen. Der er udført beregninger med sikkerhedstillæg, der svarer til den forventede regn om henholdsvis 25 og 100 år. Beregningerne med de fremskrevne regn viser de områder, hvor der på sigt skal udføres tiltag. 21 / 29

22 Beregning med en 10 års-regn fremskrevet til om 25 år, og hvor tiltagene A-E er udført. Det eneste sted, hvor der i de fælleskloakerede områder er opstuvning til terræn er i krydset Bryggeristrædet/Nygade, her er der opstuvning lige til terræn. Krydset Bryggeristrædet/Nygade Terræn Max. opstuvning 22 / 29

23 Beregningen med klimafaktor svarende til 100 år må antages at være af minimal interesse, da kloakkens levetid ikke kan forventes at være af denne størrelsesorden, desuden må usikkerheden på de benyttede faktorer forventes at være stor. Men skal ledningerne pga. deres tilstand renoveres, bør den nye dimension opfylde kravene til en 10 års-regn fremskrevet til om 100 år. Beregning med en 10 års-regn fremskrevet til om 100 år, og hvor tiltagene A-E er udført. 23 / 29

24 5.2. Separatsystem Der er udført statusberegning med en 5 års-regn, derudover er der udført planberegningerne med en 5 års-regn, en 5 års-regn der er fremskrevet til om 25 år samt en 5 års-regn der er fremskrevet til om 100 år Statusberegninger Ved beregning med en 5 års CDS-regn, er der opstuvning til terræn nogle steder i de separatkloakerede områder. Beregning med en 5 års-regn Der er opstuvning til terræn Regnvandsledningerne der er lagt som vejseparering i gaderne Torvegade og Havnegade, (mens der fra Torvegade via Vægtergade til Havnen ikke er opstuvning.) 24 / 29

25 I området ved Stadion, hal og skole. den sydligedel af Nexø ved Stormgade, Gl. Postvej og Ferskesøparken Planberegninger Beregning med en 5 års regn, der ikke er klimafremskrevet, og tiltagene nævnt i afsnit er vist på nedenstående figur. Planberegning med en 5 års-regn. Beregningen viser, at de fleste opstuvningsproblemer i de separatkloakerede områder er løst. Eneste sted, bortset fra ved udløbene, hvor der opstuvning til terræn er ved Torvegade, hvor de eksisterende regnvandsledninger, der er lagt til vejsepareringen, ikke er store nok. Opstuvningen her kan fjernes ved, at der etableres en kobling mellen 25 / 29

26 regnvandsbrønden på Torvegade og den planlagt vejseparering fra Torvet til Sdr. Hammer. Se nedenstående udsnit. Koblingen Scenarieberegninger Der er også udført beregninger, der viser om regnvandskloakken i fremtiden kan overholde de nuværende funktionskrav - opstuvning til terræn højst 1 gang hvert 5. år - når der tages højde for de forventede klimaændringer og forøgelse af fortætningen. Der er udført beregninger med sikkerhedstillæg, der svarer til den forventede regn om henholdsvis 25 og 100 år. Beregningerne med de fremskrevne regn viser de områder, hvor der på sigt skal udføres tiltage 26 / 29

27 Beregning med en 5 års-regn fremskrevet til om 25 år Beregning med 5 års-regn fremskrevet til om 25 år viser stadig at eneste sted,hvor der er problemer med opstuvning til terræn er ved Torvet, etableres der en kobling med en Ø300 ledning er problemet også løst for en 5 års-regn, der er fremskrevet til om 25 år. Beregningen med en 5 års-regn der er fremskrevet til om 100 år viser at der er problemer flere steder. I disse beregninger er der etabeleret kobling ved Torvet, hvilket medfører, at her er der ingen problemer. De største opstuvninger er ved Bryggeristrædet, hvor de planlagte regnvandsledninger ikke er tilstrækkelig store. Men i stedet for at øge dimensionen på hele strækningen, kan det løses ved, at etablere en kobling mellen de planlagte regnvandsledninger i Brogade, Bryggeristræde, Sdr. Hammer og regnvandsledningerne i Kirkestræde, Skolestræde, Sdr. Hammer. 27 / 29

28 Der er opstuvning ved Stormgade, Gl. Postvej, Ferskesøparken, som kan løses ved at flere eksisterende regnvandsledninger øges i dimension i forbindelse med kommende renoveringer. Der er opstuvning ved hallen og skolen, her er det måske en bedre løsning at anvende bæredygtig afvanding. Det kan for eksempel være nedsivning, fordampning eller forsinkelse af regnvandet, så kloakledningerne ikke behøver at udvides yderligere. Beregning med en 5 års-regn fremskrevet til om 100 år. Alle valgte dimensioner for de nye regnvandsledninger er valgt, så de kan klare en forventet 5 års-regn, der er fremskrevet til om 100 år. I forbindelse med ledningsrenovering bør det undersøges, om ledningerne med dårlig fysisk tilstand ligger i et område, hvor beregningerne viser opstuvning til terræn. Gør de det, renoveres de ikke med No-Dig metoder. Det er dog ikke nødvendigvis de berørte ledningers dimension, der er for lille, det kan skyldes for lille kapacit nedstrøms. 28 / 29

29 6. REFERENCELISTE /1/ IDA Spildevandskomitéen (2005), Funktionspraksis for afløbssystemer under regn, Skrift nr. 27. /2/ IDA Spildevandskomitéen (2006), Regional variation af ekstremregn i Danmark ny bearbejdning ( ), Skrift nr. 28. /3/ IDA Spildevandskomitéen (2008), Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer, Skrift nr / 29

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune. Sønderborg Forsyning Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune Revision 1-2015 Udgivelsesdato den 11.09.2015 1 FUNKTIONSPRAKSIS Sønderborg Forsyning

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer 1/1 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 8450 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 06 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN

SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Svendborg Kommune Spildevandsplan SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Rekvirent Rådgiver Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Kerteminde Forsyning har bedt Rambøll om at undersøge hvilken regnmåler forsyningen skal bruge fremadrettet til dimensionering af deres kloaksystem.

Kerteminde Forsyning har bedt Rambøll om at undersøge hvilken regnmåler forsyningen skal bruge fremadrettet til dimensionering af deres kloaksystem. NOTAT Projekt Valg af regnmåler og sikkerhedsfaktorer til beregninger på afløbssystemer Kunde Kerteminde Forsyning Notat nr. 1 Dato 04-06-2012 Til Fra Kopi til Kerteminde Forsyning Agnethe N. Pedersen,

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune, Valg af regn i Favrskov Kommune Oktober 2008 1/26

Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune, Valg af regn i Favrskov Kommune Oktober 2008 1/26 Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune 1/26 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 845 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 6 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Funktionspraksis. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Bilag 12. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122.

Funktionspraksis. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Bilag 12. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122.00 Udarbejdet : Marianne Halkjær Kontrolleret : Stefan Sommer og Ole Heick Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Bilag 6 - dimensionering af kloaksystemet i Varde Kommune. Projektnavn: Spildevandsplan af 7. Ref.: Projektnr.

Bilag 6 - dimensionering af kloaksystemet i Varde Kommune. Projektnavn: Spildevandsplan af 7. Ref.: Projektnr. EnviDan Ferskvandscentret Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 86 80 63 44 Fax: +45 86 80 63 45 E-mail: envidan@envidan.dk Bilag 6 - dimensionering af kloaksystemet i Varde Kommune Projektnavn: Spildevandsplan

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen Vallensbæk Kommune Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen 2014-2022 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Planlægningsgrundlag... 3 3 Projektgennemgang...

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

IDA 7. februar 2017 Oversvømmelse af København, den Blå/Grønne by

IDA 7. februar 2017 Oversvømmelse af København, den Blå/Grønne by Regnudvalget IDA 7. februar 2017 Oversvømmelse af København, den Blå/Grønne by Fortidens, nutidens og fremtidens nedbør. Dimensionering af afstrømningssystemer i et klima der varierer Indhold Højintens

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Spildevandsplan. Svendborg Kommune VALG AF REGN I SVENDBORG KOMMUNE. Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Svendborgvej Vester Skerninge

Spildevandsplan. Svendborg Kommune VALG AF REGN I SVENDBORG KOMMUNE. Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Svendborgvej Vester Skerninge Svendborg Kommune Spildevandsplan VALG AF REGN I SVENDBORG KOMMUNE Rekvirent Rådgiver Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Orbicon A/S Rolundvej 23 5260 Odense

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune Klimatilpasning til mere regn NOTAT Til Allerød Kommune Fra Orbicon Sag 363090005 Dato 10. september 2009 Projektleder HLA Kvalitetssikring TSB, HETA, GIH, CRP Revisionsnr. 2 Godkendt af

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA. Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal ATV 26/4 2012. Jan Scheel NIRAS

Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA. Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal ATV 26/4 2012. Jan Scheel NIRAS Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal Presentation of participants Presentation of NIRAS NIRAS Development Assistance Activities NIRAS International Infrastructure

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune.

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune. Teknisk notat til Faxe Kommune Sendt per e-mail den 21.9.2016 Til Poul Jensen og Jacob Hald, Faxe Kommune. Fra Faxe Forsyning. Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV Dato: 17. marts 2017 Udarbejdet af: JHC Sagsnr.: 45.525 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Side 1 af 6 VANDFORVALTNINGSSTRATEGI Introduktion:

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 1 Funktionspraksis, serviceniveau og klimatilpasning

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 1 Funktionspraksis, serviceniveau og klimatilpasning HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 1 Funktionspraksis, serviceniveau og klimatilpasning Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 4 2 FUNKTIONSPRAKSIS... 4 3 SERVICENIVEAU...

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Greve Solrød Forsyning

Greve Solrød Forsyning Greve Solrød Forsyning Redegørelse for øget udledning til Skelbækken December 2015 Udarbejdet til: Greve Solrød Forsyning og Solrød Kommune Udarbejdet af: EnviDan A/S Thomas Rolf Jensen og Søren Højmark

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Den kommende spildevandsplan 2014 bliver den første spildevandsplan vedtaget i Furesø Kommune. Spildevandsplanen samler oplysninger om de eksisterende og

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013 Lolland Forsyning A/S Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013 Program Velkommen v/lolland Forsyning A/S Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte ejendom?

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere

Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune?

Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune? Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune? Ved Carsten Nystrup, Direktør Nordvand a/s Spildevandsplan 2011-2014 Gentofte Kommunes spildevandsplan udstikker mål, strategier og indsatsområder for

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR i vej hvorfor nu det? Mere vand hurtigere Hverdagsregn Målet er Ingen gener Hvad er hverdagsregn? Hvem har ansvaret? Servicemål

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1 Informationsmøde Området omkring Pilebroen i Allinge 1. tillæg til spildevandsplanen Side 1 Program for aftenen Hvem og hvad er Bornholms Forsyning A/S 1. tillæg til Spildevandsplanen Hvad er det der skal

Læs mere

Offentliggørelse af regulering af rørlagt vandløb mellem Mosevej og Gl. Århusvej i Viborg

Offentliggørelse af regulering af rørlagt vandløb mellem Mosevej og Gl. Århusvej i Viborg Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg ENERGI VIBORG VAND A/S Att.: Peter Graves Madsen Industrivej 15 8800 Viborg Sendes til: pgm@energiviborg.dk Offentliggørelse af regulering af rørlagt

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Notat. Principper for budget anlæg Kloak. Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2

Notat. Principper for budget anlæg Kloak. Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2 Notat Til: Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2 Principper for budget 2015-2018 anlæg Kloak Vedligehold af de eksisterende ledninger er beskrevet i saneringsplanen fra 2013

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 165 TIL SILDEVANDSLAN For et område

Læs mere

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr.

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr. NOTAT Projekt Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA Projektnummer 1331200100 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Odder Spildevand A/S Ansøgning om udledningstilladelse for Gylling

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

NOTAT. 1. Besvarelse af spørgsmål fra MC Århus vedr. bassinkapacitet. 2. Overfladevand fra området ved de nye tanke

NOTAT. 1. Besvarelse af spørgsmål fra MC Århus vedr. bassinkapacitet. 2. Overfladevand fra området ved de nye tanke NOTAT Projekt Ala Foods Arinco: Indvejning Kunde Arla Foods Arinco Notat nr. 02-REVIDERET Dato 31-05-2013 Til Arinco: Anne Sønderbæk Fra Michael Jørgensen Kopi til Arla Foods: Helle Nielsen Nærværende

Læs mere

Figur 1: Udsnit af den gældende spildevandsplan

Figur 1: Udsnit af den gældende spildevandsplan Notat Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 8759 1611 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Separatkloak Sygehus Syd Aalborg Regnvandshåndtering Sygehus Syd, rev. 27.10.2011 16. september

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Teknisk notat. Hillerød Forsyning Vurdering af regnserier. : Camilla Hagbarth og Alvaro Fonseca. Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING

Teknisk notat. Hillerød Forsyning Vurdering af regnserier. : Camilla Hagbarth og Alvaro Fonseca. Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING Teknisk notat Granskoven 8 6 Danmark T +45 448 66 F www.grontmij.dk CVR-nr. 485 Forsyning Vurdering af regnserier. februar Projekt:.747.5 Udarbejdet Kontrolleret : Camilla Hagbarth og Alvaro Fonseca :

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 1 Funktionspraksis, serviceniveau og klimatilpasning

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 1 Funktionspraksis, serviceniveau og klimatilpasning HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 1 Funktionspraksis, serviceniveau og klimatilpasning 4. april 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...4 2 FUNKTIONSPRAKSIS...4 3 SERVICENIVEAU...5 4

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

TILLÆG NR. 209 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 209 TIL SPILDEVANDSPLAN Vedtaget Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG N. 09 TIL SILDEVANDSLAN Boligområde ved

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag Teknisk notat Kystvej 26 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 AquaDjurs - Udarbejdelse af oversvømmelseskort Grenaa 23. oktober 2013 Projekt: 30.8300.50

Læs mere

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Spildevandsplanens regelsæt Mbl. 32: Eksisterende og planlagt kloak og rensning Ophævning af tilslutningsret Nedsivningsområder i det åbne land Renseniveauer

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Harrestrup Å Kapacitet, Fase 3 Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Rekvirent Rådgiver Harrestrup Å - Kapacitetsprojektet v/ HOFOR A/S CVR-NR. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde

Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde Udgave: 01.03.2007 Revision: 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og baggrund... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Forsyning Taarbæk kælderoversvømmelse Afklaring af hændelsesforløb under stormen 6. dec. 2013 September 2014 Udarbejdet til: Forsyning Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Udarbejdet af: EnviDan A/S Søren

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Sagsbehandler: Peter Müller

Sagsbehandler: Peter Müller Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 22. august 2014 Sagsident: 14/14629 Sagsbehandler: Peter Müller Dir. tlf.

Læs mere

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området.

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området. NOTAT Projekt Regnvandshåndtering og dræning i H.F. Møllevang Projektnummer 3691600127 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring H.F. Møllevang Dræn HF Møllevan JSAN PVMA PVMA Revisionsnr. 1.0

Læs mere