Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø"

Transkript

1 Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø

2 Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej Rønne Orbicon A/S Ringstedvej Roskilde Projektnummer Projektleder Kvalitetssikring Maj-Britt Greve Jette Nielsen Revisionsnr. 1 Godkendt af Carsten R. Pedersen Udgivet

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Datagrundlag Beskrivelse af afløbssystemet Oplande Bygværker og bassiner Afløbssystemets tilstand Modelopbygning Manglende oplysninger Parameter Regn og klimafaktor Regn Serviceniveau Resultater af beregningerne Fællessystem Statusberegninger Planberegninger Scenarieberegninger Separatsystem Statusberegninger Planberegninger Scenarieberegninger Referenceliste... 29

4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag A: Tegning over de højeste prioriterede områder 1. Område A 2. Område B 3. Område C 4. Område D Bilag B: Oversigt over planforslag. Bilag C: Fordeling af TV-inspektion oberservationtype i Nexø.

5 1. INDLEDNING I forbindelse med udarbejdelse af klimaplan og spildevandsplan har Bornholms Forsyning ønsket at få foretaget en hydraulisk analyse af afløbssystemet i Nexø. Klimaændringer vil medføre ændringer i nedbørsmønstret. Nye målinger tyder endog på, at ændringerne allerede er i gang. Der forventes at ville optræde flere og kraftigere ekstremregn end hidtil, specielt om sommeren. Danske bud på fremtiden taler om % kraftigere ekstreme regnskyl i løbet af de næste 100 år på grund af klimaforandringer. Samtidig øges de befæstede arealer og bidrager til at føre endnu mere regnvand til kloakkerne. Nærværende rapport omhandler, hvordan Nexø bys afløbssystem vil blive påvirket under de forventede ændrede klimaforhold. Desuden beskrives hvor i Nexø, der er risiko for oversvømmelser i forbindelse med nedbørshændelser, der overskrider grænsen for, hvad afløbssystemet kan håntere. Analysen består af en række modelberegninger på fælles- og regnvandskloakken, som er detaljeret beskrevet i afsnit 5. Bilag A indeholder tegninger over de højeste prioriterede områder. 5 / 29

6 2. DATAGRUNDLAG Der er opbygget en hydraulisk model på baggrund af Forsynings ledningsregistreringssystem. Fra Forsynings ledningsregistreringssystem er importeret oplysninger om brønde og ledninger til beregningsprogramet MIKE URBAN. Inden importen til MIKE URBAN blev der udført datakontrol af ledningsregistreringssystemets data. Det resulterede i en liste med brønde og ledninger, der manglede bundkoter, dækselkoter, dimensioner, ledninger der vendte forkert og brønde, der ikke var forbundet med ledning. Orbicon har i samarbejde med Bornholms Forsyning tilrettet data. Forsyningen har udleveret oplysninger fra forsikringersselskaber vedrørende hvor i Nexø, der har været forsikringssager angående kælderoversvømmelser. De er markeret med lilla på nedenstående figur. Disse oplysninger er brugt i forbindelse med kalibrering af modellen. 6 / 29

7 3. BESKRIVELSE AF AFLØBSSYSTEMET Nexø er både fælleskloakeret og separatkloakeret nedenstående figur viser fordelingen. De grønne områder er fælleskloakeret og de blå er separatkloakeret. I Nexø er der 46 km afløbsledninger. Kloakeringsprincip Fælleskloak Regnvand og spildevand i samme ledningssystem Separatkloak Regn og spildevand i hvert sit ledningssystem ha Afløbssystem Km Fællesledninger 29 Spildevandsledninger 8 Regnvandsledninger 9 7 / 29

8 De ældste ledninger er fra omkring år 1910, der er ca. 1 km, der er anlagt før Den største del er dog anlagt i perioden Aldersfordelingen fremgår af nedenstående tabel. Ledningsalder Km Efter De ældste ledninger, der alle er fællesledninger, er beliggende i den centrale del af Nexø Oplande Til brug for indtegning af oplandspolygoner er anvendt matrikelkort og oplysninger fra tv-inspektioner. Befæstelsesgraderne er bestemt ud fra teknisk grundkort og luftfoto. Befæstelsesgraden udregnes på baggrund af, hvor stor en del husflader og vejflader, der ligger i det enkelte opland Bygværker og bassiner De fleste oplysninger vedrørende bassiner og bygværker er hentet fra tidligere SAMBA beregning udført i De øvrige er udleveret af forsyningen Afløbssystemets tilstand Der er i løbet af de seneste 15 år udført TV-inspektion på 37 km afløbsledninger i Nexø. Afløbssystemets fysiske tilstand fremgår af tv-inspektionerne. Nedenstående tabel viser afløbssystemets fysiske tilstand. Tilstand Fælleskloak m Regnvandskloak m Spildevandskloak God tilstand Tilfredsstillende tilstand Mindre god tilstand Dårlig tilstand Uden tv m 65% af de tv-inspicerede ledninger har en god eller tilfredsstillende tilstand, mens ca. 17 % har en dårlig tilstand. Fordelingen af tv-inspektions observationer fremgår af bilag C. 8 / 29

9 På tegningerne i bilag A, vedrørende nødvendige tiltag for at opfylde serviceniveauet, er ledningernes fysiske tilstand vist, så det er muligt at tage stilling til, om de eksisterende fællesledninger skal udskiftes i forbindelse med lægning af ny vejvandsledning Modelopbygning Af modeller til hydrauliske beregninger af afløbssystemer, findes der på det danske marked to modeller, der benytter samme beregningsmodul, MOUSE 2009 og MIKE UR- BAN Der er til dette projekt valgt at benytte MIKE URBAN Manglende oplysninger I ledningsregistreringen mangler der, som nævnt i afsnit 2, oplysninger om: Brønddiameter Sættes til 1,0 meter. Dækselkote/bundkoter Manglende terrænkoter findes ud fra eksisterende terrænmodel. Manglende bundkoter interpoleres ud fra de op- og nedstrøms ledninger. Ledningsdimension Manglende dimensioner skønnes ud fra de op- og nedstrøms ledninger Parameter Hydrologiske parametre Som generel koncentrationstid anvendes 7 min. Ved arealer større end 1 ha. er koncentrationstiden sat højere efter en individuel vurdering. TA-kurve nr. 1. Initialtab 0,6 mm. Kontinuitetsbalance Hydrauliske modeller fungerer bedst, hvis kontinuitetsbalancen er fornuftig, dvs. at vandbalancen for modellen passer. Det sikres ved, at der ikke opmagasineres vand i modellen. Der kan opmagasineres vand følgende steder: Manglende udløb eller tilslutning Bagfald på ledningerne Sandfang og olieudskillere Bassiner med permanent vandspejl Manglende udløb eller tilslutninger er vigtige at finde, da de giver forkerte resultater i MOUSE beregningen, de er tilrettet ud fra ledningsregistreringen. Bagfald på ledninger kan forekomme i ledningssystemet. Men da en ustabil kontinuitetsbalance kan give stor usikkerhed på resultaterne, er de største bagfald fjernet i modellen, uafhængigt af om bagfaldet muligvis forekommer i ledningssystemet. 9 / 29

10 Sandfang og olieudskillere har permanent vandspejl, men volumenet i disse er begrænset, skønnes det ikke at have stor betydning for kontinuitetsbalancen. Der er ingen bassiner med permanent vandspejl. 10 / 29

11 4. REGN OG KLIMAFAKTOR Det anses for givet, at klimaændringerne vil medføre ændringer i nedbørsmønstret i Danmark. Meget tyder på, at ændringerne allerede er i gang og har været det i en årrække. Det forventes, at der vil optræde flere og kraftigere ekstremregn end hidtil, specielt om sommeren. Klimaændringerne kan betyde, at kloaksystemet bliver overbelastet oftere end det er dimensioneret til, da det blev etableret. Dette kan medføre et øget omfang af opstuvninger Regn Beregninger af afløbssystemet med MIKE URBAN kan foretages med henholdsvis historiske målte regndata og kunstige regndata, CDS-regn. Historiske regndata Regnserier for nedbør gennem de sidste ca år findes for de fleste områder i Danmark. På Bornholm er der, på Rønne Renseanlæg, placeret en SVK regnmåler nr Her er der registreret nedbør siden januar Der kan foretages beregning med alle regn i en regnserie. Herved fås konsekvenser af regnene svarende til forskellige gentagelsesperioder. Det er modelmæssigt meget tidskrævende at anvende historiske regndata. Kunstige regndata På baggrund af Spildevandskomiteéns skrift nr. 28 /2/ Regional variation af ekstremregn i Danmark er det muligt at generere CDS-regn med udgangspunkt i kommunens beliggenhed samt årsmiddelnedbøren. Regnene kan genereres for alle gentagelsesperioder. Årsmiddelnedbøren i Nexø er ca. 600 mm og kommunen er beliggende i region øst. I denne opgave er anvendt CDS-regn til alle modelberegningerne, herunder statussituationen og scenarierne med klimafaktorer. Begrundelsen for valg af CDS-regn er følgende: På grund af den historiske regnseries begrænsede længde er der stor usikkerhed på regn med lange gentagelsesperioder. Når der skal tages hensyn til forøgelse af nedbøren som følge af klimaændringer, skal klimafaktoren ikke benyttes på hele regnserien men kun for ekstremregn. Det skyldes, at det forventes, at der i løbet af de næste 100 år vil optræde flere og kraftigere ekstremregn, men det forventes ikke, at den samlede nedbørsmængde vil stige tilsvarende. Her er CDS-regn direkte anvendelige, CDS-regn, 11 / 29

12 4.2. Serviceniveau der skal dække fremtidens forhold, beregnes ved at gange alle intensiteter i regnen, der benyttes i dag med den faktor, som antages at svare til stigningen i nedbørsintensiteten. En væsentlig funktion ved afløbssystemet er at bortlede spildevand og undgå forurening af recipienter fra afløbssystemet overløb. Men det er ikke muligt helt at undgå overløb i forbindelse med kraftig regn og det er heller ikke realistisk at undgå oversvømmelser. Det er en del af forsyningspligten, at en grundejer skal kunne aflede spildevand fra stueplan. Normalt kan man forvente at afledning fra stueplan kan ske uden opstuvning, men det kan dog ikke forventes, at det kan ske under alle tænkelige forhold. For uanset hvor meget systemet udbygges, kan det ikke undgås, at der vil forekomme ekstremt kraftige regnskyl, som vil forårsage opstuvning/oversvømmelser. Man må grundlæggende acceptere, at en kloak ikke kan dimensioneres til at klare alle regnhændelser. For det første ville det blive uforholdsmæssigt dyrt, og for det andet kan der i teorien altid komme en endnu større regn. I 2005 udgav spildevandskomiteen Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn /1/. Skrift 27 er en anvisning af, hvordan afløbssystemer skal fungere under regn. Skrift 27 er gældende ved anlæg af nye kloakanlæg og ved sammenhængende renovering i eksisterende områder. Ifølge skrift 27 skal kommunerne fastsætte et serviceniveau udtrykt ved funktionskrav. På Bornholm har man valgt at følge minimumskravene fra Skrift 27, som fremgår af nedenstående tabel. Kloakeringsprincip Fælleskloak for regn og spildevand Separatkloak gælder for regnvandsdelen Tilladelig gentagelsesperiode for opstuvning til terræn 10 år 5 år Klimafaktorer Forholdet mellem den forventede fremtidige og nuværende nedbørsintensitet benævnes klimafaktor. På baggrund af skrift nr. 29 /3/ Forventede ændringer i ekstreregn som følge af klimaændringer og den relevante gentagelsesperiode, jf. skrift 27 /1/, er der valgt en klimafaktor på 1,2. 12 / 29

13 Det svarer til at en f.eks. 10 års-regn vil øges med 20 % i løbet af de næste 100 år. Øvrige faktorer Det indregnes som en usikkerhed, at det må forventes, at der stadig vil være områder i Nexø By, hvor det samlede reducerede areal, der strømmer til kloakken, vil stige på grund af fortætning. Fortætningen indregnes med 5 % fordelt over 100 år. Da baggrundsdata i modellen er gode og modellen er kalibreret, anvendes en statistisk sikkerhedsfaktor på 1,05. Faktoren ændres ikke i løbet at de næste 100 år. Samlet sikkerhedsfaktor Den statistiske usikkerhed forventes at være konstant over de næste 100 år. Klima- og fortætningsfaktorerne fremskrives lineært over de næste 100 år. Dette resulterer i følgendende sikkerhedsfaktorer (de enkelte faktorer multipliceres for at få en samlet sikkerhedsfaktor): År ift. i dag Klimafaktor 1,02 1,05 1,20 Fortætning 1,01 1,03 1,05 Statistisk usikkerhed 1,05 1,05 1,05 Samlet 1,08 1,13 1,32 De udførte beregninger viser afløbssystemets respons på klimaudviklingen, hvor i systemet funktionskravet overskrides samt en indikation af, hvornår det sker. 13 / 29

14 5. RESULTATER AF BEREGNINGERNE I dag er det anbefalede minimumskrav til fælleskloakken, at der højst må forekomme opstuvning til terræn 1 gang hver 10. år og til regnvandskloakken, at der højst må forekomme opstuvning til terræn 1 gang hver 5. år, jf. afsnit 4.2. Da kloakkerne i Nexø blev anlagt var praksis, at regnvandssystemer blev dimensioneret ud fra, at ledningerne højst måtte være fuldtløbende 1 gang om året og for fællessystemet 1 gang hvert 2. år. For at analysere afløbssystemets robusthed overfor klimaændringerne er afløbssystemet gennemregnet med følgende scenarier: Tidshorisont Forventet større regn I dag, 5 og 10 års-regn 0 % Om 25 år 5 % Om 100 år 20 % Allerede i dag er der steder med store kapacitetsproblemer - både i de fælleskloakerede og de separatkloakerede områder Fællessystem Der er udført statusberegning med en 10 års-regn, derudover er der udført planberegningerne med en 10 års-regn, der er fremskrevet til om 25 år samt en 10 års-regn, der er fremskrevet til om 100 år Statusberegninger Ved beregning med en 10 års CDS-regn, er der opstuvning til terræn mange steder i de fælleskloakerede områder. Men specielt i den centrale del af Nexø, hvor også de ældste ledninger ligger. Nedenstående figur viser hvor der er opstuvning til terræn ved en 10 års regn. Næste firgur viser ledningsalderen. 14 / 29

15 Beregning med en 10 års-regn 15 / 29

16 Ledningsalder: Røde ledninger er fra før 1920, orange er fra perioden , gule , grønne og blå efter / 29

17 5.1.2 Planberegninger Alt spildevand/fællesvand i Nexø skal pumpes til renseanlægget, der er 3 pumpestationer i det fælleskloakerede opland. Til den nordligste NE02032 er området nord for Havegade/Gl. Rønnevej tilsluttet. Området syd for Havegade til Bager Sonnesgade/Bredgade er tilsluttet pume NE03100 mens det sydligste område er tilsluttet pumpe NE Områderne er vist på nedenstående figur. NE02032 NE03100 NE04015 Placering af pumpestationer i det fælleskloakerede område. Turkise ledninger er tilsluttet pumpe NE02032, Orange ledninger er tilsluttet pumpe NE03100 og lilla ledninger pumpe NE De gule cirkler er overløb i oplandet 17 / 29

18 I forbindelse med opgravninger/renoveringer i Nexø er der nogle steder lagt en ekstra ledning til vej- og tagvand fra facaderne mod gaden. De er alle blevet frakoblet fællessystemet og enten ført til kysten eller tilsluttet eksisterende regnvandssystem. Regnvandsledninger til vejvand og tagvand fra facaderne mod gaden. Da alt fællesvand skal pumpes, er første prioritet for at løse opstuvningsproblemer i Nexø at udbygge områderne med regnvandsledningerne, der tager vejvand og facaderne mod gaden. Det er opdelt i 4 områder, der ikke er prioriteret i forhold til hinanden. Område A: Vejseparering af Ndr. Strandvej, Per Espers Gænge, Nørregade, Aasen, Grønnegade, Mortensgade,Svangade, Sverigesvej, nattergalevænget, Jomfruskoven, del af Paradisvej Område B: Vejseparering af Sdr. Hammer, Havnen, Smallegade, Torvegade, Gl. Rønnevej, Torvet, Aasen Område C: Vejseparering af Sdr. Hammer, Købmagergade, Skolestræde, Kirkestræde, Munkegade, Bryggeristræde, Brogade, Damgade, Piledamstræde Område D: Vejseparerting af Fersksøstræde, Søborgstræde, Bredgade. Derudover er der eksisterende ledninger, hvor nuværende dimension ikke er tilstrækkelig i fremtiden. Det er både fællesledninger og regnvandsledninger. Fællesledninger, hvor dimensionen skal øges, er vist med orange på nedenstående kort og eksisterende regnvandsledninger hvor dimensionen skal øges er vist med turkis. De er også vist på tegningerne i bilag A. De lyseblå ledninger på kortet er de nye planlagte ledninger. 18 / 29

19 Nedenstående længdeprofil viser eksempel på eksisterende ledning, hvor dimensionen skal øges. Strækningen er fra Fiskerstræde til Sdr. Landevej, hvor dimensionen hedder Ø600-Ø300-Ø600, denne flaskehals er skyld i opstuvning til terræn, opstøms ledningsreduktionen. Dette er en af de eksisterende fællesledninger der skal øges. A: Vejseparering af Ndr. Strandvej, Per Espers Gænge, Nørregade, Aasen, Grønnegade, Mortensgade,Svangade, Sverigesvej, nattergalevænget, Jomfruskoven, del af Paradisvej E: Øget dimensioner Orage ledninger: Eksisterende fællesledninger, hvor nuværende dimensioner skal øges. Turkis ledninger: Eksisterende regnvandsledninger, hvor nuværende dimensioner skal øges. B: Vejseparering af Sdr. Hammer, Havnen, Smallegade, Torvegade, Gl. Rønnevej, Torvet, Aasen D: Vejseparering af Fersksøstræde, Søborgstræde, Bredgade C: Vejseparering af Sdr. Hammer, Købmagergade, Skolestræde, Kirkestræde, Munkegade, Bryggeristræde, Brogade, Damgade, Piledamstræde 19 / 29

20 I område A ligger der allerede regnvandsledning sammen med fællesledningen i området fra Kystvejen, via Per Espers Gænge, Nørregade, Julestuen til Sverigesvej, men dimensionen på disse ledninger er ikke store nok, når der opstrøms i område A etableres vejseparering af Sverigesvej, Hedtoftsvej, Jomfruskoven, Paradisvej, Svanegade, Aasen, Grønnegade, Mortensgade, Nørregade og Ndr. Strandvej. I bilag B er der en oversigt over de ledninger, hvor nuværende dimensioner ikke er tilstrækkelig, både regnvandsledninger og fællesledninger, her er også angivet ledningernes fysiske tilstand og alder. I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der, hvor det var muligt, taget hensyn til eksisterende ledningers tilstand og alder, så der så vidt som muligt er valgt at udskifte ældre ledninger. Men det har ikke været muligt alle steder. Beregning med ovenstående tiltag viser, at opstuvningsproblemer i de fælleskloakerede områder er løst, når der regnes med en 10 års regn, der ikke er klimafremskrevet Beregningsresultatet er vist på nedenstående figur. 20 / 29

21 Beregning, med nuværende 10 års regn og hvor tiltagene A-E er udført. De røde ledninger er ikke fællesledninger Scenarieberegninger Der er udført beregninger, der viser om fælleskloakken i fremtiden kan overholde de nuværende funktionskrav - opstuvning til terræn højst 1 gang hvert 10. år - når der tages højde for de forventede klimaændringer og forøgelse af fortætningen. Der er udført beregninger med sikkerhedstillæg, der svarer til den forventede regn om henholdsvis 25 og 100 år. Beregningerne med de fremskrevne regn viser de områder, hvor der på sigt skal udføres tiltag. 21 / 29

22 Beregning med en 10 års-regn fremskrevet til om 25 år, og hvor tiltagene A-E er udført. Det eneste sted, hvor der i de fælleskloakerede områder er opstuvning til terræn er i krydset Bryggeristrædet/Nygade, her er der opstuvning lige til terræn. Krydset Bryggeristrædet/Nygade Terræn Max. opstuvning 22 / 29

23 Beregningen med klimafaktor svarende til 100 år må antages at være af minimal interesse, da kloakkens levetid ikke kan forventes at være af denne størrelsesorden, desuden må usikkerheden på de benyttede faktorer forventes at være stor. Men skal ledningerne pga. deres tilstand renoveres, bør den nye dimension opfylde kravene til en 10 års-regn fremskrevet til om 100 år. Beregning med en 10 års-regn fremskrevet til om 100 år, og hvor tiltagene A-E er udført. 23 / 29

24 5.2. Separatsystem Der er udført statusberegning med en 5 års-regn, derudover er der udført planberegningerne med en 5 års-regn, en 5 års-regn der er fremskrevet til om 25 år samt en 5 års-regn der er fremskrevet til om 100 år Statusberegninger Ved beregning med en 5 års CDS-regn, er der opstuvning til terræn nogle steder i de separatkloakerede områder. Beregning med en 5 års-regn Der er opstuvning til terræn Regnvandsledningerne der er lagt som vejseparering i gaderne Torvegade og Havnegade, (mens der fra Torvegade via Vægtergade til Havnen ikke er opstuvning.) 24 / 29

25 I området ved Stadion, hal og skole. den sydligedel af Nexø ved Stormgade, Gl. Postvej og Ferskesøparken Planberegninger Beregning med en 5 års regn, der ikke er klimafremskrevet, og tiltagene nævnt i afsnit er vist på nedenstående figur. Planberegning med en 5 års-regn. Beregningen viser, at de fleste opstuvningsproblemer i de separatkloakerede områder er løst. Eneste sted, bortset fra ved udløbene, hvor der opstuvning til terræn er ved Torvegade, hvor de eksisterende regnvandsledninger, der er lagt til vejsepareringen, ikke er store nok. Opstuvningen her kan fjernes ved, at der etableres en kobling mellen 25 / 29

26 regnvandsbrønden på Torvegade og den planlagt vejseparering fra Torvet til Sdr. Hammer. Se nedenstående udsnit. Koblingen Scenarieberegninger Der er også udført beregninger, der viser om regnvandskloakken i fremtiden kan overholde de nuværende funktionskrav - opstuvning til terræn højst 1 gang hvert 5. år - når der tages højde for de forventede klimaændringer og forøgelse af fortætningen. Der er udført beregninger med sikkerhedstillæg, der svarer til den forventede regn om henholdsvis 25 og 100 år. Beregningerne med de fremskrevne regn viser de områder, hvor der på sigt skal udføres tiltage 26 / 29

27 Beregning med en 5 års-regn fremskrevet til om 25 år Beregning med 5 års-regn fremskrevet til om 25 år viser stadig at eneste sted,hvor der er problemer med opstuvning til terræn er ved Torvet, etableres der en kobling med en Ø300 ledning er problemet også løst for en 5 års-regn, der er fremskrevet til om 25 år. Beregningen med en 5 års-regn der er fremskrevet til om 100 år viser at der er problemer flere steder. I disse beregninger er der etabeleret kobling ved Torvet, hvilket medfører, at her er der ingen problemer. De største opstuvninger er ved Bryggeristrædet, hvor de planlagte regnvandsledninger ikke er tilstrækkelig store. Men i stedet for at øge dimensionen på hele strækningen, kan det løses ved, at etablere en kobling mellen de planlagte regnvandsledninger i Brogade, Bryggeristræde, Sdr. Hammer og regnvandsledningerne i Kirkestræde, Skolestræde, Sdr. Hammer. 27 / 29

28 Der er opstuvning ved Stormgade, Gl. Postvej, Ferskesøparken, som kan løses ved at flere eksisterende regnvandsledninger øges i dimension i forbindelse med kommende renoveringer. Der er opstuvning ved hallen og skolen, her er det måske en bedre løsning at anvende bæredygtig afvanding. Det kan for eksempel være nedsivning, fordampning eller forsinkelse af regnvandet, så kloakledningerne ikke behøver at udvides yderligere. Beregning med en 5 års-regn fremskrevet til om 100 år. Alle valgte dimensioner for de nye regnvandsledninger er valgt, så de kan klare en forventet 5 års-regn, der er fremskrevet til om 100 år. I forbindelse med ledningsrenovering bør det undersøges, om ledningerne med dårlig fysisk tilstand ligger i et område, hvor beregningerne viser opstuvning til terræn. Gør de det, renoveres de ikke med No-Dig metoder. Det er dog ikke nødvendigvis de berørte ledningers dimension, der er for lille, det kan skyldes for lille kapacit nedstrøms. 28 / 29

29 6. REFERENCELISTE /1/ IDA Spildevandskomitéen (2005), Funktionspraksis for afløbssystemer under regn, Skrift nr. 27. /2/ IDA Spildevandskomitéen (2006), Regional variation af ekstremregn i Danmark ny bearbejdning ( ), Skrift nr. 28. /3/ IDA Spildevandskomitéen (2008), Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer, Skrift nr / 29

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag Teknisk notat Kystvej 26 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 AquaDjurs - Udarbejdelse af oversvømmelseskort Grenaa 23. oktober 2013 Projekt: 30.8300.50

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for afløbsteknik Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder: Henrik

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2016

Spildevandsplan 2013-2016 Spildevandsplan 2013-2016 Hillerød Kommune Spildevandsplan 2013-2016 Udgivelsesdato: 30/04/2014 Udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik og Miljø i samarbejde med Hillerød Forsyning og NIRAS Forsidefoto:

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012.

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan 2007-2012 Roskilde Kommune 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...5 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER...6 2.1 Kommunens forpligtigelser... 6 2.2 Borgernes ret

Læs mere

Regnhændelsen d. 15. august 2006

Regnhændelsen d. 15. august 2006 Regnhændelsen d. 15. august 2006 Den 15. august 2006 var voldsom regn i en lang periode årsag til at Aalborg Kommunes kloaksystem blev sat under pres flere steder. Det var glædeligt at se, at kloaksystemet

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer

Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer Teknisk dokumentation og brugervejledning 100.0 Regionalt estimat 68% konfidensgrænser Intensitet [µm/s] 10.0 1.0 T = 100 T = 10 T =

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre Regn og oversvømmelser i Hvidovre Lørdag den 2. juli 2011 blev store dele af hovedstadsområdet ramt af et voldsomt skybrud, der også gav oversvømmelser af veje og ejendomme flere steder i Hvidovre Kommune.

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 19 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 7021 0055 Fax: 7021 0056 danva@danva.dk

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet

Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Badevand Service til borgere og erhvervslivet Sundhed og sikkerhed

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER. Afvandingskonstruktioner. December 2009. Vejregelrådet

VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER. Afvandingskonstruktioner. December 2009. Vejregelrådet VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER Afvandingskonstruktioner December 2009 Vejregelrådet FORORD Denne vejregel omhandler konstruktion og vedligehold af afvandingskonstruktioner. Vejregel for afvandingskonstruktioner

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Resumé af synspunkter, bemærkninger og spørgsmål. Hørsholm Kommune havde inviteret til dialog om, hvordan vi håndterer fremtidens

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Punktkilder: BSKOV TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DP01-2 1.1 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere