VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober Nyhedsbrev nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr oktober 2014 Varmeplan 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014 Der var stor interesse for fjernvarmens fremtid i hovedstaden på projektets afslutningsseminar den 7. oktober. Mere end 100 interesserede aktører deltog - fra kommuner, energiselskaber, rådgivere, interesseorganisationer, forskere, pressen mfl., og der var stor spørge- og debatlyst. På seminaret blev planens hovedresultater fremlagt og drøftet, og varmeselskabernes 3 bestyrelsesformænd, Morten Kabell, Leo Larsen og Steen Christiansen gav deres syn på udviklingen af hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning. Desuden blev de initiativer, som de tre varmeselskaber nu vil igangsætte som opfølgning på Varmeplan 3, fremlagt. To-faset grøn strategi: Først fra kul til biomasse dernæst fra biomasse til flerstrenget forsyning Varmeselskabernes mål med Varmeplan 3 har været at sikre grøn, sikker og konkurrencedygtig fjernvarme i hovedstadsområdet også på langt sigt. Bestyrelsesformændene i varmeselskaberne under diskussionen af Varmeplan 3. Fra venstre: borgmester Steen Christiansen, VEKS, borgmester Morten Kabell, CTR og Leo Larsen, HOFOR

2 På baggrund af en række analyser konkluderes, at kraftvarme baseret på biomasse er den økonomisk realistiske første fase til at nå målet om CO 2 -neutralitet i Det kræver, at den igangsatte omstilling af Avedøreværket og Amagerværket fra kul til biomasse gennemføres. Fase 1: Fokus på bæredygtig biomasse Biomasse i form af træpiller, træflis, halm og biomasseaffald vil spille en afgørende rolle i s fjernvarme i en længere årrække. De tre varmeselskaber lægger afgørende vægt på, at den biomasse, der anvendes, er bæredygtig. Det betyder, at der som udgangspunkt skal anvendes rest- og affaldstræ. Der er endnu ikke på EU-niveau fastlagt en fælles definition af bæredygtig biomasse. Derfor har varmeselskaberne opstillet egne krav til sine varme-leverandører og deltager aktivt i det nationale og internationale certificeringsarbejde. Formand for styregruppen for Varmeplan 3, adm. dir. Inga Thorup Madsen, CTR introducerer projektet på afslutningsseminaret den 7. oktober 2014 Flere store europæiske varmeleverandører, herunder HOFOR Energiproduktion og DONG Energy, som anvender biomasse, deltager i Sustainable Biomass Partnership, hvor bæredygtighedskriterier er under udvikling. Der arbejdes også på, at der i Danmark udarbejdes en brancheaftale om krav til bæredygtig biomasse - på klima-, energi og bygningsministerens opfordring. Varmeselskaberne vil dog have fordel af, at der kommer fælles bindende bæredygtighedskriterier på internationalt niveau og efterspørger derfor stadig fælles krav. Fase 2: Flerstrenget forsyning Biomassen skal i de kommende år suppleres og erstattes af mere decentral produktion i form af store varmepumper, geotermi og i mindre omfang solvarme. Strategien peger på, at der i 2035 skal være etableret 300 MW varmepumper og geotermi i hovedstadsområdet, og at udbygningen for alvor skal påbegyndes mellem 2020 og En sådan udvikling vil byde på en række tekniske, økonomiske og driftsmæssige udfordringer. Derfor er det også en hovedkonklusion i projektet, at investeringerne i udvikling og afprøvning af disse alternative teknologier skal intensiveres allerede nu. Et tredje budskab er, at der skal indtænkes fleksibilitet, så fjernvarmesystemet kan medvirke til at indpasse store mængder vind. Et af tiltagene til at øge fleksibiliteten er at øge mængden af varmelagre, så driften på kraftvarmeværker og varmepumper kan tilpasses elmarkedets prissignaler. Nyhedsbrev nr oktober 2014 Side 2

3 Vigtigheden af rammebetingelserne for udvikling af varmepumper og geotermi blev fremhævet, og bestyrelsesformand i HOFOR Leo Larsen tilkendegav, at dette er en forudsætning for at komme videre med udviklingen: Rammebetingelserne skal være på plads og det gælder ikke kun afgifter og tilskud, men også at varmesektoren tager ansvar for forskning og udvikling på varmepumpe/geotermi-området, sagde han. En tilhører mente, at varmepumpeteknologien allerede er velafprøvet, bl.a. i vores nabolande. Dette billede genkendes imidlertid ikke i projektet, hvor der helt konkret har været konktakt med leverandørerne. At anvende varmepumper i stor skala i Danmark kræver udvikling og afprøvning. Deltagere på afslutningsseminaret Skarpe spørgsmål på afslutningsseminaret Debatten på seminaret om resultaterne i Varmeplan 3 drejede sig især om alternativerne til anvendelse af biomasse, og hvordan og hvornår de kan tages i anvendelse. Borgmester Morten Kabell (EL) understregede vigtigheden af at udvikle alternativerne til biomassen: Jeg vil gennem Københavns Kommunes engagement i varmeselskaberne opfordre til at intensivere teknologiudviklingen i for eksempel geotermi og store varmepumper, så vi kan gøre varmeforsyningen mindre afhængig af biomasse og dermed mere bæredygtig. Der blev også på seminaret stillet spørgsmål til, hvorfor der ikke indregnes mere solvarme eksempelvis på tagarealer. Til det var svaret, at kollektiv solvarme er en billigere løsning end individuelle anlæg, samt at der ikke er det store varmebehov i sommerperioden, bl.a. på grund af varmeproduktionen fra affaldsanlæggene. Dette rejste en generel diskussion af, hvorfor affaldsmængderne ikke falder over tid på grund af genanvendelse m.m. Med hensyn til affaldsmængderne er planen baseret på forudsætninger fra regeringens ressourcestrategi med udgangspunkt i de kommuner, som i dag leverer affald til de affaldsfyrede kraftvarmeanlæg. Her er det lagt til grund, at en del af madaffaldet og organisk dagrenovation frasorteres og anvendes som tilsætningsmateriale i landbrugets biogasfællesanlæg. Biogassen herfra udnyttes lokalt eller tilføres naturgasnettet. I øvrigt sker der allerede i dag produktion af biogas fra rensningsanlægget Lynetten. Biogassen Nyhedsbrev nr oktober 2014 Side 3

4 herfra renses og distribueres via bygasnettet, hvor det anvendes i husholdningerne. På spørgsmål om, hvilke antagelser der i projektet er gjort med hensyn til varmebesparelser, blev der svaret, at der er forudsat varmebesparelser over hele analyseperioden svarende til en halv procent hvert år. Samarbejdet mellem varmeselskaberne og deres ejerkommuner, som projektet er udtryk for, blev af flere fremhævet som særligt værdifuldt. Borgmester og formand for bestyrelsen i VEKS Steen Christiansen (S) betonede, at kommunerne er meget væsentlige drivkræfter i indsatsen for at gennemføre de ambitiøse klima- og energipolitiske mål: Ud over de 17 kommuner, som står bag Varmeplan, arbejder vi allerede på tværs af og ud over de kommunale grænser. Med det kompetente og tætte varmesamarbejde viser vi omverdenen, at vi tager opgaven alvorligt og for længst er i gang med at indfri vores mål om en CO 2 fri el- og varmesektor allerede i damp til vand, temperatursænkning i nettet, energibesparelser i anlæg og installationer samt konvertering af naturgasforsynede områder til fjernvarme. Bæredygtig biomasse: Det er vigtigt for varmeselskaberne, at anvendelsen af biomassen sker på et bæredygtigt grundlag både nu og i fremtiden. Derfor stiller varmeselskaberne krav til producenterne. Kravene om bæredygtighed udvikles og evalueres løbende og varmeselskaberne deltager aktivt i arbejdet for bæredygtighed, herunder gennem producenterne, i både internationalt certificeringsarbejde og i udformningen af den nationale brancheaftale. Geotermi og store varmepumper: Varmeselskaberne arbejder med demonstrations- og testanlæg for geotermianlæg og varmepumper og intensiverer i de kommende år udviklingen af både teknik og økonomi. Hvad så nu? Varmeselskaberne vil nu følge op på anbefalingerne i Varmeplan 3. Der er allerede en lang række konkrete initiativer i gang: Effektivisering og lavtemperatur i nettet: Effektiv udnyttelse af solvarme, varmepumper og geotermi forudsætter placering decentralt i systemet, hvor varmen kan afleveres på distributionsniveau og gerne i lavtemperaturområder. Varmeselskaberne prioriterer allerede i dag arbejdet med effektivisering og optimering af temperaturen i nettet højt. Dette arbejde bliver videreført, bl.a. med omlægningen af nettet fra Projektleder for Varmeplan, Nina Holmboe, HOFOR præsenterede anbefalingerne. Nyhedsbrev nr oktober 2014 Side 4

5 Adm. dir. i VEKS Lars Gullev fremlagde selskabets syn på perspektiverne i Varmeplan 3 på afslutningsseminaret. På varmeselskabernes geotermianlæg på Amagerværket afprøves nye metoder til at sikre stabil drift i forhold til det samlede fjernvarmesystem. Test og afprøvninger intensiveres i den kommende periode for at få erfaringer, der kan anvendes i nye projekter. Varmeselskaberne har igangsat et opfølgningsprojekt med billiggørelse af investeringer i geotermi. Der inddrages erfaringer fra bl.a. udlandet på standardløsninger, nye materialeteknologier samt nye erfaringer med boreteknikker. I et udviklingsprojekt med store elvarmepumper til fjernvarme arbejder varmeselskaberne med at udvikle design og indhente driftserfaringer med store varmepumper på naturlige kølemidler, herunder test af intelligente driftsstrategier og egnede varmekilder. Konkret udvikles og testes to eldrevne varmepumper på hver 5 MW baseret på dels en højtemperatur varmekilde i form af geotermisk energi og dels lavtemperatur varmekilder i form af hav- og/eller spildevand. Projektet støttes af energiforskningsmidler. Solvarme: Potentielle placeringer af solvarme undersøges. Der er også behov for at undersøge værdien af solvarme i sommermånederne nærmere, herunder sammenhængen til fleksibilitet i affaldsforbrændingen. Fleksibilitet - elkedler og varmelagring: Varmeplan 3 påviser et økonomisk potentiale i at investere i varmelagre i hovedstadsområdet. HOFOR arbejder med at identificere potentielle placeringer af varmelagre. Desuden planlægger CTR en forsøgs-elkedel på 10 MW, der vil kunne udnytte billig el i systemet og levere spidslast. CO2 neutral spidslast: Varmeselskaberne igangsætter en spidslast strategi, hvor grundlaget for, at spidslast helt eller delvist kan overgå til biomasse eller anden VE vurderes. Opfølgende netanalyser: Der skal udarbejdes scenarier for netudbygning frem til 2035, da en decentral produktionsstruktur med flere varmeproducerende enheder vil stille nye krav til det overordnede net og til driften. Jævnlig revurdering af plangrundlag: Da grundforudsætningerne har stor betydning for analysens resultater, skal de jævnligt revurderes i varmeselskabernes videre planlægningsarbejde. Varmeselskaberne deltager desuden i flere planlægningsprojekter for regionen: Energi på tværs Hovedstadsregionens fælles klimastrategi har som ambition, at energi- og transportsystemet skal være baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050, og det kræver tværgående samarbejde og langsigtet planlægning. Derfor Nyhedsbrev nr oktober 2014 Side 5

6 er Region, energiselskaberne og de 29 kommuner i regionen gået sammen om at udvikle en fælles vision for en bæredygtig omstilling af energi- og transportsystemet i regionen. CTR, HOFOR og VEKS deltager aktivt i dette samarbejde. Regional fjernvarmeanalyse Fordelene ved at koordinere på tværs af kommunegrænser gælder i særdeleshed på fjernvarmeområdet, hvor synergien ved sammenhængende systemer kan være betydelig. Som input til den strategiske energiplanlægning i hovedstadsregionen har CTR, HOFOR og VEKS i samarbejde med en række varmeselskaber igangsat en analyse af potentielle fordele ved yderligere sammenkobling af fjernvarmesystemerne i regionen. Projektet skal vurdere mulige sammenkoblingsløsninger med hensyn til investeringer, udveksling af fjernvarme, CO 2 -emissioner samt selskabs- og samfundsøkonomi for henholdsvis 2020 og Lars Gullev, VEKS, Inga Thorup Madsen, CTR og Bestyrelsesformand Steen Christiansen, VEKS Yderligere oplysninger Hovedrapporten for Varmeplan 3 findes på projektets hjemmeside hvor også baggrundsrapporter samt materiale fra projektets tidligere faser kan findes. Udgiver: Styregruppen for Varmeplan som består af Inga Thorup Madsen, CTR, Jan Hindsbo, CTR, Morten Stobbe, HOFOR, Magnus Foged, HOFOR, Lars Gullev, VEKS og Flemming Andersen, VEKS. Ansvarhavende redaktør: Projektleder Nina Holmboe, HOFOR - Webadresse:

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

når den billige olie slipper op

når den billige olie slipper op når den billige olie slipper op Teknologirådet og Ingeniørforeningens olieprojekt I projektet indgår en ekstern arbejdsgruppe med følgende deltagere: Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, Danmarks og Grønlands

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private

Læs mere