Til Socialudvalget. Sagsnr Bilag 1 - Udredning af enkeltmandsprojekter i Socialforvaltningen. Dokumentnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Socialudvalget. Sagsnr Bilag 1 - Udredning af enkeltmandsprojekter i Socialforvaltningen. Dokumentnr."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1 - Udredning af enkeltmandsprojekter i Socialforvaltningen Socialforvaltningen er i forlængelse af sin gennemgang af de 34 enkeltmandsprojekter blevet betrygget i, at beboerne i enkeltmandsprojekterne som udgangspunkt har det godt i deres tilbud Sagsnr Dokumentnr Der er dog et vigtigt fagligt opmærksomhedspunkt omkring beboere med misbrug i et tilbud, hvor der ikke er tilstrækkeligt fokus på udvikling og samarbejde. Socialforvaltningen har et særligt forløb med dette tilbud omkring de faglige problemstillinger og overvejer, om beboerne evt. skal fraflytte tilbuddet. Derudover er der en borger, der er vokset op i et familietilbud, hvor både borger og familie nu ønsker, at borgeren flytter til et egentligt botilbud. Socialforvaltningen arbejder på at finde et egnet tilbud i samarbejde med borger og familie. I forhold til familietilbuddene er forvaltningen generelt opmærksom på, at man ikke har givet den rette tilstrækkelige instruktion, vejledning og faglige sparring ift. opgaverne omkring borgerne. Derudover er det forvaltningens konklusion, at det fremadrettede arbejde med enkeltmandsprojekterne primært skal bestå i at få ryddet op i de organisatoriske konstruktioner, så der er sikkerhed for, at alle tilbud er godkendt på Tilbudsportalen, at kontrakterne er i orden og at der føres et driftsorienteret tilsyn. Socialforvaltningen er i tæt dialog med alle tilbuddene om at få sikret disse forhold. Socialforvaltningen arbejder på at registrere og godkende alle enkeltmandsprojekterne i Tilbudsportalen og forvaltningen forventer, at alle tilbud, etableret efter 107, er godkendt i Tilbudsportalen inden 21. juni. Der er ikke krav om godkendelse i Tilbudsportalen, når der er tale om støtte i egen bolig efter 85. Udfordringen er dog, at mange af disse tilbud ikke alene tilvejebringer støtte i egen bolig, men også selve boligen, hvorved det kommer til at minde om et botilbud efter 107. Socialforvaltningen har derfor valgt at se på de tilbudslignende steder også, og man arbejder på, at disse tilbud bliver godkendt i Tilbudsportalen. Tilbuddene har generelt udvist samarbejdsvilje og udtrykt ønske om at efterleve de krav, forvaltningen stiller. Dog er der en enkelt undtagelse, et tilbud som ikke ønsker at blive omfattet af en kommunal godkendelse. Socialforvaltningen arbejder fortsat på at motivere ledelsen til at indgå i et samarbejde omkring at blive omdefineret fra at levere støtte i egen bolig efter servicelovens 85 til Mål- og Rammekontoret for Voksne Bernstorffsgade København V

2 at være et privat botilbud efter servicelovens 107 og blive godkendt på Tilbudsportalen af Københavns Kommune. I nogle tilfælde kan der blive tale om, at borgere skal flytte og her er det vigtigt, at det sker inden for en realistisk tidsplan og i tæt samarbejde med borger/ pårørende og tilbuddene. Borgerne kan ikke flyttes på kort sigt dels fordi der skal findes et egnet tilbud, dels fordi borgerne ofte ønsker at blive i deres nuværende tilbud. I helt særlige tilfælde kan en borger tvangsmæssigt flyttes fra sit nuværende tilbud, når vedkommende modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give et informeret samtykke til en flytning. Dette er dog en problematisk løsning ift. samarbejdet med borgeren og pårørende og kan kun ske når samtlige af følgende kriterier er opfyldt: - Når det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og - når hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og - når den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og - når den pågældende ved ikke at ville flytte udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og - når det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Der kan være situationer, hvor en borger ikke ønsker at flytte fra et tilbud, som Socialforvaltningen ikke finder hensigtsmæssigt for borgeren og borgeren heller ikke kan flyttes tvangsmæssigt. Her er det Socialforvaltningens opgave at stille de nødvendige krav til botilbuddet og intensivere samarbejdet, så stedet i højere grad kan give borgeren den nødvendige støtte. Det bemærkes, at det kan blive vanskeligt at finde egnede tilbud, særligt til de borgere, som har de mest omfattende funktionsnedsættelser. Socialforvaltningen har udover ovenstående handlinger ift. enkelte tilbud og borgere iværksat følgende generelle initiativer ift. arbejdet med enkeltmandsprojekterne: - Der afholdes temadage for enkeltmandsprojekterne om magtanvendelse og medicinhåndtering inden sommerferien. - Forvaltningen vil etablere et fagligt netværk omkring familietilbuddene, hvor der sikres de nødvendige vejledninger, instruktioner og sparring til de enkelte familier. Dette netværk iværksættes og understøttes af Socialforvaltningen umiddelbart efter sommerferien, i naturlig forlængelse af de planlagte løbende temadage om magtanvendelse og medicinhåndtering. Side 2 af 13

3 - Der er igangsat en sundhedsfaglig screening af enkeltmandsprojekterne. Screeningen gennemføres på hvert enkelt tilbud mhp. at identificere de områder, hvor enkeltmandsprojekterne har behov for, at der igangsættes læringsforløb. - Socialforvaltningens standardkontrakt, der anvendes ved køb af private pladser til borgere med handicap, danner fremover grundlag for aftalerne med enkeltmandsprojekterne. Opfølgningen på tilbuddets arbejde med borgeren skal ske med udgangspunkt heri. Alle enkeltmandsprojekterne får fornyet deres kontrakt. - Socialforvaltningen har samlet en pakke med de relevante faglige standarder, som tilbuddene skal være bekendt med og efterleve. Pakken udleveres og gennemgås fremover i forbindelse med, at der udarbejdes en kontrakt for enkeltmandsprojektet. - Med det kommende Socialtilsyn vil rammerne for arbejdet med indberetning og godkendelse af magtanvendelser blive ændret. Derfor er Socialforvaltningen aktuelt ved at gennemgå de nuværende retningslinjer mhp. at de afspejler de forventede nye rammer og sikrer det rette fokus ift. enkeltmandsprojekterne. Gennemgangen skal derudover sikre, at der er klare rammer for, hvortil enkeltmandsprojekterne skal indberette magtanvendelser, hvem i Socialforvaltningen, der modtager indberetningerne, behandler dem og melder tilbage til botilbuddet og til borgeren. - Socialforvaltningen er i gang med at udvikle retningslinjer og arbejdsgange til brug for de medarbejdere, der varetager visitationen og det personrettede tilsyn. - Socialforvaltningen vil iværksætte kompetenceudviklingstiltag mhp. at understøtte arbejdet med de nye retningslinjer for det personrettede tilsyn. 1. Kortlægning og analyse af enkeltmandsprojekterne Borgerne i enkeltmandsprojekterne på voksenhandicapområdet har alle væsentlige funktionsnedsættelser. Borgernes funktionsniveau og adfærd varierer, og behovet for indsats er tilsvarende forskelligt. Således er nogle af borgerne pleje- og omsorgskrævende, nogle er udadreagerende og har brug for 1:1 dækning, mens andre er psykisk skrøbelige og i udgangspunktet kan klare sig selv ift. det praktiske, men har behov for at kunne komme i kontakt med en medarbejder på alle tider af døgnet, så de kan få hjælp ift. deres angst, depression, misbrug eller tvangstanker. Over halvdelen af borgerne har en autismespektrumforstyrrelse, evt. kombineret med en anden diagnose (fx ADHD, depression). De øvrige diagnoser er hjerneskade, mental Side 3 af 13

4 retardering, ADHD, cerebral parese, medfødt hjertefejl og føtalt alkohol syndrom. Alle borgere har omfattende funktionsnedsættelser og det er forvaltningens vurdering, at alle borgerne vil have behov for at modtage støtte fra forvaltningen resten af deres liv. Muligvis kan enkelte af borgerne på sigt fungere i egen bolig med mindre omfattende støtte end på nuværende tidspunkt. Enkeltmandsprojekterne oprettes typisk af private socialpædagogiske opholdssteder i samarbejde med en bestemt kommune, som ønsker en helt særlig opgave løst. De er endvidere karakteriseret ved at være en plads, som ikke er en del af et etableret tilbuds øvrige godkendte pladser eller ved at være et helt enkeltstående botilbud med blot én plads. Derudover er der bostedslignende steder, hvor Københavns Kommune anvender samtlige pladser, men hvor hverken stedlig eller anbringende kommune har godkendt stedet i Tilbudsportalen. I de situationer, hvor støtten til borgerne ydes efter servicelovens 85 er der ikke krav om godkendelse i Tilbudsportalen, trods det, at boligerne ligger samlet og støtten ydes af samme private udbyder. Socialforvaltningen har på voksenhandicapområdet placeret 34 borgere i enkeltmandsprojekter (fraregnet de 2 beboere fra det tidligere Møllen, som er fortsat i deres familietilbud under individuelle kontrakter mellem familien og Socialforvaltningen). Kortlægningen viser, at enkeltmandsprojekterne er efter servicelovens 85 eller Tilsyn Socialforvaltningen har gennemført to typer af tilsyn med enkeltmandsprojekterne: Eksternt socialfagligt tilsyn og personrettet tilsyn. Derudover er der igangsat en sundhedsfaglig screening af alle tilbuddene. Eksternt socialfagligt tilsyn Socialforvaltningen har indgået aftale med det firma, Revas APS, der varetager det driftsorienterede tilsyn med Socialforvaltningens egne bo- og dagtilbud, om at gennemføre et socialfagligt tilsyn med forvaltningens enkeltmandsprojekter på voksenhandicapområdet. Revas APS gennemførte i december 2012 individuelle socialfaglige tilsyn med borgerne på Møllen tilsynene førte til ophævelsen af samarbejdet med stedet. Tre af beboerne er i dag fraflyttet Møllen og der er indgået nye kontrakter med familietilbuddene for de to øvrige Side 4 af 13

5 beboere, da Revas`s tilsyn har vist, at forholdene for beboerne i de to tilbud var gode. Tilbagemeldingerne fra tilsynene er: For borgerne placeret i 5 tilbudslignende enkeltmandsprojekter (i alt 22 borgere) er de overordnede tilbagemeldinger fra Revas: Alle borgerne på tilbuddene har det godt og trives. Der er en enkelt borger på et tilbud, hvor Revas vurderer, at borgeren ikke er velplaceret. Det beror på, at borgeren ikke er oplagt målgruppe for tilbuddet og der arbejdes i forhold til stillingtagen til fremtidigt tilbud til borgeren. Revas vurderer dog, at borgeren har det godt i tilbuddet. Tilbuddene leverer en relevant og kvalificeret indsats overfor borgerne. Der er de rette kompetencer til stede i tilbuddene. Herunder er den pædagogiske tilgang præget af respekt for borgerne, ligesom der er et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. I et af tilbuddene er man uklare på, hvornår der er tale om en magtanvendelse. Det drejer sig om aflåsning af køleskab og om at en borgers hænder holdes, når pågældende er i affekt, sådan at denne ikke skader sig selv eller andre. Det fremgår, at en borger faktureres for ødelagte ting. Forvaltningen vil vejlede tilbuddet i, hvordan man ad pædagogisk vej kan støtte beboeren til mindre udadreagerende adfærd, hvor ting i boligen bliver ødelagt. Dertil kommer, at borgeren skal tilskyndes til at have en ansvars- og indboforsikring. Dette tilbud anbefales desuden at have opmærksomhed på, om den ønskede pædagogik og tilgang til beboerne faktisk gennemføres i praksis af medarbejderne. Der peges på opmærksomhed mod videreuddannelse og relevante kurser for medarbejderne. To af borgerne har udadreagerende adfærd, hvor der forekommer magtanvendelser, særligt i forhold til den ene borger. Forvaltningen har ved møde med tilbuddet stillet krav om, at tilbuddet er opmærksomt på reglerne om magtanvendelserne og varslet den kommende temadag i juni om magtanvendelser og medicinhåndtering, som forvaltningen gennemfører særligt for enkeltmandsprojekterne. Side 5 af 13

6 For borgerne i enkeltvis placerede enkeltmandsprojekter (i alt 12 borgere) er de overordnede tilbagemeldinger fra Revas: Alle borgerne i familietilbud har det godt og trives. Borgerne modtager en relevant og kvalificeret omsorg og støtte i deres familietilbud. Generelt foretages der ikke magtanvendelser i familietilbuddene. Der nævnes dog magtanvendelser i forhold til to borgere. I det ene tilfælde holder familien borgerens hænder, når pågældende er i affekt, sådan at denne ikke skader sig selv eller andre. I det andet tilfælde er døren aflåst til familiens køkken for at forhindre borgeren i et ukontrolleret indtag af mad som følge af manglende forudsætninger for appetitregulering, der kan have helbredsmæssig (livstruende) konsekvenser for pågældende. Borgeren giver udtryk for og indtryk af at være indforstået med foranstaltningen, som Revas vurderer hensigtsmæssig og med til at forebygge, at der opstår unødige konflikter, der kan udvikle sig til udadreagerende adfærd. Som det fremgår af afsnittet herunder om sundhedsfaglig opgaver arbejdes der på et alternativt tilbud til denne borger. Det er ikke alle familietilbuddene, som dokumenterer indsatsen skriftligt. Sundhedsfaglige opgaver Revas Aps har ved deres tilsyn konstateret, at det kun er en mindre del af borgerne, som får medicin. Socialforvaltningens Resultatkontor, som varetager opgaven med det sundhedsfaglige tilsyn med forvaltningens egne bo- og dagtilbud, er igang med en sundhedsfaglig screening af enkeltmandsprojekterne. Screeningen gennemføres på hvert enkelt tilbud. Screeningen gennemføres mhp. at identificere de områder, hvor enkeltmandsprojekterne har behov for, at der igangsættes læringsforløb. Disse igangsættes umiddelbart efter sommerferien. Derudover afholdes der temadage for enkeltmandsprojekterne om magtanvendelse og medicinhåndtering inden sommerferien. Revas Aps. har ved deres socialfaglige tilsyn gjort opmærksom på en beboer i et af familietilbuddene, som efter en operation har særlige sundhedsfaglige behov. Det er den samme borger, som er beskrevet ovenfor, hvor døren til familiens køkken må aflåses for at undgå, at borgeren forspiser sig. Handicapcenter København er i gang med at etablere et særligt forløb ift. at støtte familien til at tage vare på borgerens behov. Familien har altid haft borgeren boende hos sig og borgeren fungerer som en del af familien. Familien og borger har Side 6 af 13

7 tilkendegivet, at de ønsker et alternativt botilbud til borgeren. Socialforvaltningen arbejder på at imødekomme dette ønske. Personrettet tilsyn Forvaltningen har ført personrettet tilsyn med borgerne i enkeltmandsprojekterne i 2011, 2012 eller De borgere, som forvaltningen førte tilsyn med i 2011 har fået/ vil få tilsyn igen i Overordnet peger forvaltningens faglige vurderinger foretaget i forbindelse med tilsynene på, at borgerne er velplacerede og trives i deres tilbud. Der arbejdes typisk ud fra et overordnet mål om, at borgeren skal blive mere selvstændig og selvhjulpen, og der er opstillet konkrete indsatsmål vedrørende eksempelvis: - støtte til egenomsorg - støtte til praktiske opgaver - støtte til struktur i hverdagen - vedligeholdelse af færdigheder - udvikling af færdigheder (socialt, kommunikation) For langt de fleste af borgerne er det beskrevet, hvilke fremtidige planer der arbejdes efter, fx indskrivning på dagtilbud eller flytning til andet tilbud. Socialforvaltningen har ved de personrettede tilsyn stort set vurderet borgernes forhold på tilbuddene på samme måde som Revas har vurderet, dvs. at borgerne trives og er velplacerede i deres tilbud. Socialforvaltningen har dog for et af tilbuddene en særlig bekymring omkring samarbejdet med stedet, både det tætte samarbejdet med Socialforvaltningen i det daglige (bl.a. orienteringer om mindre ændringer) og samarbejdet med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som ikke lader til at være tilstrækkeligt udviklingsorienteret. Socialforvaltningens samlede vurdering af tilbuddet er, at man ikke er tilstrækkeligt udviklingsorienteret i sin indsats ift. borgerne. Derudover har Socialforvaltningen et særligt opmærksomhedspunkt omkring to af beboerne på stedet, der har et større misbrug, og hvor stedets lave fokus på udvikling kan være et problem. Socialforvaltningen er i særlig dialog med dette tilbud om det fremtidige samarbejde, og der kan blive tale om, at borgerne skal fraflytte tilbuddet. Familien og borger i et af familietilbuddene har desuden, som det fremgik af afsnittet om sundhedsfaglige opgaver tilkendegivet, at de ønsker et alternativt botilbud til borgeren. Socialforvaltningen arbejder på at imødekomme dette ønske. Side 7 af 13

8 Tilbuddenes godkendelsesgrundlag Socialforvaltningens gennemgang viser, at der generelt er tale om tre typer af godkendelsesmæssige konstruktioner, som er illustreret i figurerne herunder og beskrevet i de efterfølgende afsnit: Enkeltmandsprojekter - fordelt efter konstruktionstype A. "Enkeltmandsprojektet " B. "Køb af plads - ej omfattet af stedets generelle godkendelse" C. "Flere pladser i et privat opholdssted" I alt Antal A. Enkeltmandsprojektet Er geografisk placeret selvstændigt som en egen organisation med kun én beboer. Anbringende kommune indgår en generel aftale om at anvende alle stedets pladser, svarende til én plads. Anbringende kommune har ansvaret for at godkende enkeltmandsprojektet på Tilbudsportalen og føre det driftsorienterede og personrettede tilsyn. Socialforvaltningen har 12 borgere placeret i enkeltmandsprojekter i denne konstruktion. For de 9 af borgerne er der tale om familietilbud, som er godkendt af Socialforvaltningen i Tilbudsportalen efter borgere er i familieaflastningstilbud, som Socialforvaltningen arbejder på at få godkendt. 1 af borgerne er placeret i et enkeltstående 85- tilbud, som ikke er et familietilbud. Der er ikke krav om godkendelse i Tilbudsportalen, når støtten tilvejebringes efter servicelovens 85, da der ikke er tale om et botilbud. Dette forventes ændret ifbm. det kommende Socialtilsyn. B. Købt plads ej omfattet af bostedets generelle godkendelse Sådanne pladser er geografisk placeret i forlængelse af et botilbud. Anbringende kommune indgår en aftale om at anvende én plads og godkender denne ene plads på Tilbudsportalen. Det samlede botilbud er godkendt af stedlig kommune. Når der alligevel er tale om et enkeltmandsprojekt og ikke køb af en plads, er det fordi den enkelte plads, man ønsker at købe, ikke er omfattet af godkendelsen fra stedlig kommune der er fx 10 pladser på botilbuddet, som er godkendt og enkeltmandsprojektet bliver den 11. plads. Man har så ikke har sikret sig, at pladsen var omfattet af godkendelsen, alternativt selv sørget for at godkende pladsen som anbringende kommune. I de tilfælde, hvor der er tale om støtte efter servicelovens 85, er der ikke krav om godkendelse i Tilbudsportalen. Det forventes ændret ifbm. det kommende Socialtilsyn. Side 8 af 13

9 Socialforvaltningen har 7 borgere placeret i enkeltmandsprojekter i denne type konstruktion (2 efter 107, som Socialforvaltningen nu selv har godkendt i Tilbudsportalen og 5 borgere der modtager støtte efter servicelovens 85). Den stedlige kommune er for to af de tre tilbud København (de 5 borgere der modtager støtte efter 85). C. Flere pladser i et privat opholdssted Flere enkeltmandsprojekter er (stort set) geografisk samlet og fungerer som en organisation svarende til et botilbud med flere pladser. Anbringende Kommune har ikke indgået en generel aftale med stedet om at anvende alle pladser eller indgået en driftsoverenskomst med stedet (11 af disse borgere modtager støtte efter servicelovens 85 og 3 er visiteret efter borger er fraflyttet pr. 31. marts 2013). Et sådant tilbud skal godkendes af stedlig kommune eller have en aftale med en anden kommune om, at denne anvender samtlige stedets pladser, hvorved den anbringende kommune skal godkende tilbuddet i Tilbudsportalen. Dog er der ikke krav om godkendelse i Tilbudsportalen, når der er tale om støtte i egen bolig efter 85. Udfordringen er dog, at disse tilbud ikke alene tilvejebringer støtte i egen bolig, men også selve boligen, hvorved det kommer til at minde om et botilbud efter 107. Socialforvaltningen har valgt at se på det tilbudslignende sted, hvor de 11 borgere bor, fordi man vurderer, at den støtte, de modtager efter 85 kan sidestilles med den støtte, borgere modtager i botilbud efter servicelovens 107. Dette beror primært på, at boligen tilvejebringes af samme aktør, som varetager selve støtten. Socialforvaltningen arbejder derfor på at få omdefineret dette til et botilbud efter servicelovens 107 og få det godkendt som sådan i Tilbudsportalen. Aktuelt ønsker tilbuddet ikke at blive omfattet af en kommunal godkendelse, men Socialforvaltningen fortsætter sin dialog med tilbuddet herom. Det forventes, at det med det kommende Socialtilsyn vil blive et krav, at også tilbud efter 85 godkendes i Tilbudsportalen. Socialforvaltningen havde frem til 31. marts borgere placeret i to sådanne tilbud. I dag bor der 14 borgere i sådanne tilbud. De tre ovenstående konstruktioner understreger bl.a., at man som anbringende myndighed har et særligt ansvar for opmærksomhed på detaljerne i godkendelsesforholdene omkring den plads eller det enkeltmandsprojekt, man køber til en borger. 2. Alle tilbud på vej i Tilbudsportalen Socialforvaltningen arbejder på at registrere og godkende alle enkeltmandsprojekterne i Tilbudsportalen og forvaltningen forventer, at alle tilbud etableret efter 107 er godkendt i Tilbudsportalen inden 21. juni. Side 9 af 13

10 Der er ikke krav om godkendelse i Tilbudsportalen, når der er tale om støtte i egen bolig efter 85. Udfordringen er dog, som nævnt, at mange af disse tilbud ikke alene tilvejebringer støtte i egen bolig, men også selve boligen, hvorved det kommer til at minde om et botilbud efter 107. Socialforvaltningen har derfor valgt at se på de tilbudslignende steder også og man arbejder på at disse tilbud bliver godkendt i Tilbudsportalen. Situationen omkring godkendelse i Tilbudsportalen ser aktuelt således ud: Godkendt i Tilbudsportalen Borgere, der modtager støtte efter 85 Borgere, der er visiteret efter 107 i alt Godkendt i Tilbudsportalen Ej godkendt i Tilbudsportalen I alt* *Når totalen ikke summer til 34 borgere, er det fordi én borger er fraflyttet med udgangen af marts 2013 Enkeltmandsprojekterne for de 9 borgere i familietilbud og for 2 borgere i botilbud efter 107 er registreret i Tilbudsportalen. Socialforvaltningen forventer, at yderligere 5 af enkeltmandsprojekterne kan blive godkendt og registreret i Tilbudsportalen af Socialforvaltningen inden 21. juni Derudover arbejder Socialforvaltningen på at godkende enkeltmandsprojektet for 1 borger, hvor der dog er behov for at bringe orden i ejer/ lejerforholdene omkring borgerens bolig. Tidshorisonten for godkendelsen afhænger af dette arbejde. Et af tilbuddene med i alt 11 beboere, ønsker, som nævnt, ikke at blive omfattet af en kommunal godkendelse i Tilbudsportalen. Socialforvaltningen vurderer, at stedet fagligt er i orden og arbejder på at motivere tilbuddets ledelse til at indgå i en godkendelsesproces med Københavns Kommune. Tidshorisonten for godkendelsen er lige nu svær at anslå og der er risiko for, at borgerne må flyttes til et andet tilbud i så fald vil Socialforvaltningen iværksætte en særlig plan for opfølgning på borgerne, så længe de opholder sig i et ikke-godkendt tilbud. Side 10 af 13

11 Socialforvaltningen forventer, at 2 borgere i enkeltmandsprojekter i forbindelse med et etableret tilbud kan blive omfattet af den stedlige kommunes godkendelse. De 2 borgere forventes således at overgå fra at være placeret i et enkeltmandsprojekt til at være på et godkendt tilbud. Dette forventes at ske inden 21. juni. Socialforvaltningen er, som nævnt, i særlig dialog med et af tilbuddene ift. det faglige indhold på stedet. Der kan blive tale om, at de 3 borgere skal fraflytte tilbuddet. Socialforvaltningen arbejder videre med en godkendelse af de tre pladser, hvis man beslutter, at borgerne skal forblive i tilbuddet. Socialforvaltningen iværksætter en særlig plan for opfølgning på borgerne så længe de opholder sig i et ikke-godkendt tilbud. 3. Formalisering af standarder, retningslinjer og arbejdsgange Socialforvaltningen har pba. problemerne med enkeltmandsprojekterne igangsat et arbejde med at formalisere standarder, retningslinjer og arbejdsgange. Formålet er at sikre alle led i arbejdet med enkeltmandsprojekterne: Fra godkendelsen, kontrakten og det driftsorienterede tilsyn til placeringen af borgeren og den løbende opfølgning på borgeren i tilbuddet. Standardkontrakt Socialforvaltningen har udarbejdet en standardkontrakt med tilhørende nødvendige bilag, der danner rammen om alle fremtidige indgåelser af kontrakter med private opholdssteder. Socialforvaltningen har anvendt standardkontrakten på voksenhandicapområdet siden begyndelsen af 2012, men har ikke sikret sig, at tilbuddet efterlevede de krav, der blev stillet i kontrakten. Derfor udarbejder Socialforvaltningen nu retningslinjer for den løbende opfølgning på borgere i private botilbud. Minimumskrav faglige standarder Enkeltmandsprojekter er som udgangspunkt ikke forankret i regi af et samlet botilbud og er ikke omfattet af de faglige rammer, som den stedlige kommune etablerer omkring sine egne botilbud og for de private botilbud, som de godkender under Tilbudsportalen. Derfor er der behov for en særlig indsats for at sikre, at enkeltmandsprojekterne er bekendt med de faglige krav, som lovgivningen og Socialforvaltningen stiller til tilbuddene. Socialforvaltningen har derfor samlet en pakke med de relevante faglige standarder, som tilbuddene skal være bekendt med og efterleve. Pakken udleveres og gennemgås fremover i forbindelse med, at der udarbejdes en kontrakt for enkeltmandsprojektet. Arbejdet med magtanvendelser Socialforvaltningen er aktuelt ved at gennemgå arbejdsgangene for indberetning af magtanvendelser. Med det kommende Socialtilsyn vil Side 11 af 13

12 rammerne for arbejdet med indberetning og godkendelse af magtanvendelser blive ændret. Derfor er Socialforvaltningen aktuelt ved at gennemgå de nuværende retningslinjer mhp., at de afspejler de forventede nye rammer. Gennemgangen skal derudover sikre, at der er klare rammer for, hvortil enkeltmandsprojekterne skal indberette magtanvendelser, hvem i Socialforvaltningen, der modtager indberetningerne, behandler dem og melder tilbage til botilbuddet og til borgeren. De reviderede arbejdsgange vil blive meldt ud til enkeltmandsprojekterne og indgå i de planlagte løbende temadage for enkeltmandsprojekterne om magtanvendelse og medicinhåndtering. Fælles koncept for det personrettede tilsyn med borgeren Socialforvaltningen er i gang med at udvikle retningslinjer og arbejdsgange til brug for de medarbejdere, der varetager visitationen og det personrettede tilsyn. Arbejdsgangene vil bl.a. indeholde beskrivelser af, hvordan man arbejder med følgende emner: Efter hvilken paragraf i serviceloven det er mest hensigtsmæssigt, at borgerens botilbud eller støtte i egen bolig tilvejebringes ( 85, 107 og 108). Hvordan man undersøger, om en købt plads er omfattet af godkendelsen på Tilbudsportalen og om der er etableret et driftsorienteret tilsyn. Hvilke forhold, der skal være på plads, før man indgår kontrakt om anvendelse af et enkeltmandsprojekt. Hvordan man behandler og følger op på indberettede magtanvendelser. Hvordan man følger op på resultaterne af det driftsorienterede tilsyn og det sundhedsfaglige tilsyn og sikrer, at man har en kopi af den seneste rapport fra det driftsorienterede tilsyn. Hvordan man sikrer sig, at botilbuddet leverer ift. de opgaver og faglige mål, der fremgår af kontrakten, herunder at der ikke faktureres for opgaver, der ikke er leveret. Arbejdet vil udmunde i et fælles koncept for varetagelse af det personrettede tilsyn for alle Socialforvaltningens borgere i botilbud. Socialforvaltningen forventer at færdiggøre arbejdet efter sommerferien. Der vil være tale om flere målgruppespecifikke koncepter, der tager udgangspunkt i en fælles ramme. 4. Kompetenceudvikling Socialforvaltningen vil iværksætte kompetenceudviklingstiltag mhp. at understøtte arbejdet med de nye retningslinjer for det personrettede tilsyn. Der forventes at være behov for afsættelse af økonomiske ressourcer til opgaven. Side 12 af 13

13 Socialforvaltningen vil desuden arbejde på, at de løbende tilpasninger af det nye IT System CSC Social kommer til at understøtte arbejdet med det personrettede tilsyn. Socialforvaltningen arrangerer fremadrettet løbende temadage for enkeltmandsprojekterne om magtanvendelse og medicinhåndtering. Der afholdes temadage om magtanvendelser og medicinhåndtering for alle tilbuddene inden sommerferien. Side 13 af 13

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere,

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere, 8. april 2013 Birthe Skaarup, MB Sagsnr. 2013-59458 Dokumentnr. 2013-274539 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 2. april 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Vil Socialborgmester

Læs mere

Denne redegørelse indeholder ikke fortrolige oplysninger, som er undtaget fra aktindsigt.

Denne redegørelse indeholder ikke fortrolige oplysninger, som er undtaget fra aktindsigt. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Denne redegørelse indeholder ikke fortrolige oplysninger, som er undtaget fra aktindsigt. Redegørelse til

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 FORTROLIG TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg Voksenbøgen. Formålet med

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser SocialAnalyse Nr. 4 08.2017 Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser Plejefamilier kommer ofte i spil, når et barn eller en ung skal anbringes. De tilbyder barnet nogle rammer, der adskiller

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Dato 30-10-15 Til DNS ITP Skorkærvej 8 6990 Ulfborg Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 05-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive regodkendt

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset 7500 Holstebro Afgørelse i sag om afslag på afslag på godkendelse af fleksible pladser på Ny Hyldgården Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården.

Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården. Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården. Dette notat forsøger at beskrive en række praktisk forhold i forbindelse med indflytning af flygtningefamilier

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Til Forstander Svend Erik K. Sørensen Opholdsstedet Broager Bestyrelsesformand Eigil Mørck Fonden Broager Afdelingsleder

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015 Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser I statistikken nævnes følgende bestemmelser i Serviceloven: 125 pejle- og alarmsystemer og særlige døråbnere 127 tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hjulmagerstien, Københavns Kommune. Fredag den 6. maj 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Hjulmagerstien, Københavns Kommune. Fredag den 6. maj 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hjulmagerstien, Københavns Kommune Fredag den 6. maj 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hjulmagerstien. Formålet

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune. Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00

Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune. Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Marienlyst. Generelt er formålet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere