VEDTÆGTER for. Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. etape.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for. Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. etape."

Transkript

1 1 Matr. Nr. 8 in, m.fl. Ballerup by Ballerup (jfr. 19) afgift kr. Anmelder: advokat Liselotte Bache Grønnegade Gelsted tlf VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. etape. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. etape. Grundejerforeningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningens område og medlemskab 2. Grundejerforeningens geografiske område er ejendommene matr. nr. 8 ik, 8 il, 8 in, 8 jo, 8 iu, 8 lv, 8 ix, 8 iy, 8 iz, 8 iæ, 8 iø, 8 ka, 8 kb, 8 kc, 8 kd, 8 ke, 8 kg, 8 kh, 8 ki, 8 kk, 8 kl, 8 km, 8 ko, 8 kp, 8 kq, del af 8 eb og del af 26 b samt ejerlejlighederne 1, 2 og 3 i ejendommen matr. nr. 8 im, alle Ballerup by, Ballerup Grundejernes medlemmer er de til enhver tid værende ejere af nævnte ejendomme og evt, dele heraf, og disse er både berettigede og forpligtede til at være medlemmer. Pligten til at være medlem indtræder ved tinglysning af endeligt skøde. Et udtrædende medlem er først frigjort for sine forpligtelser efter disse vedtægter, når det indtrædende medlems adkomst er endeligt tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger og eventuelle restancer er betalt. Bestyrelsen fører løbende en fortegnelse over foreningens medlemmer. Foreningens formål og opgaver. Det er grundejerforeningens formål at eje og drive og vedligeholde fælles friarealer og anlæg samt de gader, stræder og stier, som ikke overtages af Ballerup Kommune som offentlige, nemlig ejendommene matr. nr. 8 ic, 8 id, 8 ie, 8 ig, 8 ih, 8ii, 8 jr og 8 it, alle Ballerup by, Ballerup samt private veje og stier september2000

2 2 I det omfang det måtte være hensigtsmæssigt kan yderligere ejendomme med samtykke fra Ballerup Kommune inddrages under grundejerforeningens driftsforpligtelser. Under driftsforpligtelsen hører glatførebekæmpelse, snerydning samt drift af vejbelysning. Det er endvidere grundejerforeningens formål sammen med omliggende bebyggelser at sikre at der bliver mulighed for at etablere/oprette en hensigtsmæssig ordning for indsamling og midlertidig opbevaring af husholdningsaffald til genanvendelse og forbrænding m.v., i overensstemmelse med de regler, der gælder for sortering og indsamling af papir og glas. Udgifter til drift afveje, torve og pladser afholdes af grundejerforeningens medlemmer i overensstemmelse med de enkelte ejeres byggeret i forhold til den samlede byggeret. Udgifter til fælles parkeringspladser fordeles i princippet efter samme fordelingsnøgle, idet dog ejendommene matr. nr. 8 iv, 8 ix, 8 iy, 8 iz, 8 iæ, 8 kk, 8 kl, 8 km, 8 kq og 8 kp, alle Ballerup by, Ballerup ikke deltager i udgifterne hertil, da der på disse ejendomme er etableret egen parkering. Udgifterne til drift af grundejerforeningen fordeles herefter således: udgifter til parkering udgifter til øvrige opgaver 1. matr. nr. 8 in, og 8 jo, 16,340 % 13,309 % 2. matr. nr. 8 kc, 8 kd, og 8 ke, 16,213 % 13,205 % 3. matr. nr. 8 ko, 4,556 % 3,710 % 4. matr. nr. 8 ka, og 8 kb, 3,644 % 2,968 % 5. matr. nr. 8 ik, og 8 il, 14,554 % 11,854 % 6. matr. nr. 8 kg, 8 kh, og 8 ki, 19,708 % 16,051 % 7. matr. nr. 8 iu, 9,621 % 7,836 % 8. matr. nr. 8 im, (ejerll, 2 og 3) 9,822 % 7,998 % 9. matr. nr. 8 km, 0,000 % 0,653 % 10. matr. nr. 8 kl, 0,000 % 0,653 % 11. matr. nr. 8 kk, 0,000 % 0,653 % 12. matr. nr. 8 iæ, 0,000 % 0,653 % 13. matr. nr. 8 iz, 0,000 % 0,653 % 14. matr. nr. 8 iy, 0,000 % 0,653 % 15. matr. nr. 8 ix, 0,000 % 0,653 % 16. matr. nr. 8 jv, 0,000 % 0,653 % 17. matr. rir. 8 kq, 0,000 % 10,050 % 18. matr. nr. 8 kp, 0,000 % 3,281 % 19. matr. nr. 8 jø, 1,658 % 1,351 % 20. matr. nr. 26 b, 2,964 % 2,412 % 21. matr. nr. 8 eb, 0,920 % 0,751 % 100,000 % 100,000 % alle ejendomme henhørende under Ballerup by, Ballerup. Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende medlemmer. Med hensyn til forpligtelse til at være medlem af foreningen og med hensyn til formålet med grundejerforeningen henvises til 11 i lokalplan 10.6 og til bestemmelser i skøder på de i 2 omhandlede ejendomme fra Ballerup Kommune til de pågældende ejere.

3 3 Medlemmernes forhold til foreningen (hæftelse, bidrag og ejerskifte). I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end med deres andel af foreningens formue Grundejerforeningens udgifter dækkes gennem bidrag fra medlemmerne. Generalforsamlingen træffer bestemmelse om opkrævning af passende a conto bidrag på grundlag af det godkendte budget. Viser det endelige regnskab, således som det vedtages på generalforsamlingen, et underskud, opkræves dette hos medlemmerne i overensstemmelse med de i 3 anførte fordelingsregler. Viser det endelige regnskab, således som det er vedtages på generalforsamlingen, et overskud kan denne beslutte at dette overskud henlægges til grundejerforeningens formue. Bidragene, hvad enten det er de i stk. 2 eller de i stk. 3 anførte bidrag, skal betales inden 14 dage efter at påkrav er fremsendt. Generalforsamlingen kan dog godkende ændret betalingsfrist. Ved forsinket betaling af bidrag, hvad enten det er de i stk. 2 eller de i stk. 3 anførte bidrag, betaler det pågældende medlem alle udgifter i forbindelse med den forsinkede betaling, herunder renter fra forfaldstidspunktet beregnet efter rentelovens regler og evt. inkassoomkostninger. Generalforsamlingen kan vedtage, at der ved forsinket betaling kan opkræves et rykkergebyr. Grundejerforeningens medlemmer kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen jfr. 2 og kan kun udtræde ved ejerskifte. Et udtrædende medlem kan ikke rejse noget krav mod grundejerforeningens formue. 6. Et udtrædende medlem hæfter for betalingen af bidrag, der er opkrævet før grundejerforeningen har fået meddelelse om ejerskiftet. Er reguleringsbidrag efter 5 stk. 3 ikke opkrævet før grundejerforeningen har fået meddelelse om ejerskiftet hæfter alene den nye ejer af ejendommen/det nye medlem. En ny ejer af en ejendom/et nyt medlem hæfter sammen med det udtrædende medlem jfr. ovenfor stk. 2. Foreningens ledelse og administration. Generalforsamling 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4 4 På generalforsamlingen har hvert medlem et antal stemmer svarende til den tilkøbte byggeret jfr. 3 kolonnen udgifter til øvrige opgaver. Vedrører en beslutning på generalforsamlingen alene parkeringsarealer kan ejerne af ejendommene matr. nr. 8 iv, 8 ix, 8 iy, 8 iz, 8 iæ, 8 kk, 8k1, 8 km, 8 kq, og 8 kp, alle Ballerup by, Ballerup, ikke deltage i afstemningen og medlemmerne tildeles i denne situation et antal stemmer svarende til fordelingen i 3 i kolonnen udgifter til parkering. Et medlem, der er i restance til foreningen eller har betalt sit bidrag senere end 7 dage før generalforsamlingen har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt, men et medlem må på generalforsamlingen højst repræsentere 2 andre medlemmer ved fuldmagt. Med mindre andet er bestemt i denne vedtægt træffes alle beslutninger på generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal. Ordinær generalforsamling afholdes i Ballerup Kommune hvert år inden udgangen af april måned. 8. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne til den i medlemsfortegnelsen anførte adresse. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden, ligesom det underskrevne og reviderede årsregnskab samt budget for det efterfølgende år skal medsendes. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen, således at sådanne forslag kan udsendes til medlemmerne senest I uge før generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke foretages afstemning om punkter, der ikke er optaget på dagsordenen eller ikke er fremsendt til medlemmerne i overensstemmelse med de anførte regler om forslag jfr. foran stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 2. Forelæggelse af det af revisor og bestyrelse underskrevne regnskab til godkendelse samt stillingtagen til anvendelse af evt. overskud. 3. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. 4. Vedtagelse af budget, fastsættelse af bidrag og rykkergebyr. 5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af revisor. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftligt begæring herom til bestyrelsen fra medlemmer der repræsenterer mindst /4 af stemmerne på generalforsamlingen jfr. ovenfor 7. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen skal 9.

5 5 generalforsamling afholdes inden 4 uger fra begæringens modtagelse, idet juli måned ikke medregnes. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, eller revisor. Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden. Referatet udsendes til medlemmerne senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 10. Bestyrelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand og kasserer. På generalforsamlingen vælges desuden 1-2 suppleanter. Valg gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, efter at de valgte suppleanter er indtrådt. bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 11. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde fremsendes med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede og deltager i afstemningen. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i hans fravær næstformandens stemme afgørende. Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en protokol, som skal underskrives af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til løsning af særlige opgaver. Udvalgets medlemmer behøver ikke at være at være medlemmer af bestyrelsen, idet der dog altid i et sådant udvalg skal udpeges mindst ét medlem af bestyrelsen.

6 6 Når der på generalforsamlingen er truffet en gyldig beslutning om forhold, der falder indenfor grundejerforeningens formål, er bestyrelsen bemyndiget til at tegne grundejerforeningen vedrørende et hvert forhold, der er nødvendigt for gennemførelsen af generalforsamlingens beslutning. 14. Grundejerforeningen tegnes overfor tredjemand af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 15. Bestyrelsen kan beslutte at ansætte en administrator. I så fald kan bestyrelsen beslutte at delegere kassefunktionen til denne. Regnskab og revision. 16. Grundejerforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 31. december Generalforsamlingen vælger for I år ad gangen en registreret eller statsautoriseret revisor, som reviderer foreningens regnskab. Det af bestyrelsen og revisor underskrevne regnskab forelægges på generalforsamlingen til godkendelse. Ændring i vedtægterne/opløsning. 17. Beslutning om ændring af vedtægterne samt om opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens samlede stemmetal er repræsenteret. Er det fornødne stemmetal ikke repræsenteret, men har forslaget i øvrigt opnået 2~ s flertal indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden I måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal uden hensyntagen til, hvor mange stemmer, der er repræsenteret på denne generalforsamling. Enhver ændring af vedtægterne kræver yderligere samtykke fra Ballerup Kommune. Opløsning af grundejerforeningen sker ved likvidation og skal forestås af en af generalforsamlingen valgt likvidator. 18. Opløsning kan kun ske med samtykke fra Ballerup Kommune.

7 7 Evt. overskud efter likvidationen udloddes til de på dette tidspunkt værende medlemmer. Tinglysning. 19. Nærværende vedtægter vi! være at tinglyse på ejendommene matr. nr. 8 ik, 8 il, 8 in, 8 io, 8 iu, 8 iv, 8 ix, 8 iy. 8 iz, 8 iæ, 8 iø, 8 ka, 8kb, 8 kc, 8kd, 8 ke, 8kg, 8 kh, 8 ki, 8 kk, 8 kl, 8 km, 8 ko, 8 kp, 8 kq, 8 eb, og 26 b, samt på ejerlejlighederne 1, 2 og 3 i ejendommen matr. nr. 8 im, alle Ballerup by, Ballerup med de til enhver tid værende ejere af nævnte ejendomme og dele heraf og Ballerup Kommune som påtaleberettiget. Med hensyn til de ejendomme påhvilende servitutter og pantehæftelser henvises til disses blade i tingbogen. Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 5. september 2000 Flemming Pryner / Liselotte Bache Som ejer af ejendommene matr. nr. 8 in, og 8 io, begge Ballerup by, Ballerup Boligselskabet Kirstinevang, afdeling 1708 Egehøj Som ejer af ejendommene matr. nr. 8 kc, 8 kd og 8 ke, alle Ballerup by, Ballerup Stk-Byg A/S Som ejer af ejendommen 8 ko, Ballerup by, Ballerup Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Termologica Som ejer af ejendommen 8 kg, 8 kh, og 8 ki, alle Ballerup by, Ballerup Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Egestrædet Som ejer af ejendommene matr. nr. 8 ka, og 8 kb, Ballerup by, Ballerup Ballerup Boligselskab, afdeling 10/10

8 8 Som ejer af ejendommene matr. nr. 8 ik, og 8 il, Ballerup by, Ballerup Ballerup Boligselskab, afdeling 10/08 Egebjerggård Som ejer af ejendommene matr. nr. 8 kq, Ballerup by, Ballerup Ballerup Boligselskab, afdeling 10/11 Som ejer af ejendommene matr. nr. 8 kp, Ballerup by, Ballerup Ballerup Boligselskab, afdeling 10/12 Som ejer af ejendommen 8 iu, Ballerup by, Ballerup Andelsboligforeningen Hjortekilen Som ejer af ejerlejlighed nr. 1 i ejendommen matr. nr. 8 im, Ballerup by Ballerup Ballerup Ældreboligselskab Som ejer af ejerlejlighed nr.2 (2.1 til 2.9) i ejendommen mali. nr. 8 im, Ballerup by Ballerup Danica Pension Som ejer af ejerlejlighed nr. 3 i ejendommen matr. nr. 8 im Ballerup by Ballerup Ballerup Kommune Som ejer af ejendommen matr. nr. 8 km, Ballerup by, Ballerup Conny Lis Thougaard Kristensen

9 9 Som ejer af ejendommen matr. nr. 8 kl, Ballerup by, Ballerup Kenny Vorbech Joan Elisabeth Achilles Som ejer af ejendommen matr. nr. 8 kk, Ballerup by, Ballerup Mick Jørgen Hermansen Anette Fejer Som ejer af ejendommen matr. nr. 8 iæ Ballerup by, Ballerup Anette Schliemann Frank Dyngbo Som ejer af ejendommen matr. nr. 8 iz Ballerup by, Ballerup Stephan Jensen Anne-Mette Edlers Som ejer af ejendommen matr. nr. 8 iy Ballerup by, Ballerup Palle Filipsen Vibeke Filipsen Som ejer af ejendommen matr. nr. 8 ix Ballerup by, Ballerup Jimmi Niebling Irene Sjørup Niebling Som ejer af ejendommen matr. nr. 8 iv Ballerup by, Ballerup Jan Raasø Rasmussen Annette Elisabeth Nielsen Som ejer af ejendommene 8 iø, 26 b og 8 eb, alle Ballerup by,ballerup Ballerup kommune

10 10 I henhold til Planlovens 42 stk. i jfr. stk. 2 meddeles hermed samtykke til tinglysning af nærværende vedtægter. Samtidig erklæres at tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet. Ballerup Kommune, den

Sølodden, 19. marts 2012

Sølodden, 19. marts 2012 Forslag til vedtægtsændringer Da det altid har været en stor opgave at få valgt en formand på generalforsamlingerne har bestyrelsen besluttet at ændre vedtægterne, således at bestyrelsen konstituerer sig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven 2009. 11.18 Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Stk. 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Frugthaven. 2. Stk. 1. Foreningens hjemsted er Allerød

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere