Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub."

Transkript

1 Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub Sidst revideret vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling - 6 og 9 er ændret. 1 Navn og formål. 1. Klubbens navn er Næstved Roklub, forkortet NR. 2. Klubben er hjemmehørende i Næstved Kommune på adressen Kanalvej 18, 4700 Næstved. 3. Klubbens formål er at drive rosport i alle de former, der gives mulighed for i h. t. Dansk Forening for Rosport. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i klubben. 2 Stander. Klubbens stander er hvid med blå kant med 3 blå kroner. 3 Medlemmer. 1. Klubbens medlemmer kan være: - Aktive medlemmer. - Æresmedlemmer. - Passive medlemmer (støttemedlemmer). - Ikke-roende ungdomsmedlemmer (personer under 25 år). Alle medlemmer har adgang til klubbens bådehus samt grunde. Passive medlemmer kan deltage i klubbens sociale aktiviteter, men ikke i klubbens sportsaktiviteter. Ikke-roende ungdomsmedlemmer kan deltage i alle klubbens aktiviteter, som ikke omfatter roning, når de er ifølge en voksen person, der er medlem af klubben. 2. Indmeldelse / Medlemsstatus / Udmeldelse / Genoptagelse Indmeldelse: Ved indmeldelse skal alle udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket. Indmeldelsesblanketten skal, hvis der er tale om umyndige, underskrives af forældre/værge. Bestyrelsen skal godkende alle indmeldelser. Medlemsstatus: Aktive medlemmer kan skifte til Passiv. Der er ingen tilbagebetaling af kontingent. Passive medlemmer kan skifte til Aktiv. Der vil herefter blive opkrævet kontingent for aktivt medlemskab. Ungdomsmedlemmer kan skifte fra ikke-roende til roende. Der opkræves herefter kontingent for aktivt medlemskab. Udmeldelse: Udmeldelse kan kun ske pr. 1. januar eller 1. juli. Udmeldelse skal ske skriftligt enten pr brev eller til kassereren senest tre dage før udmeldelsesdatoen. Afsender skal kunne dokumentere rettidig afsendelse. For meget indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Ved manglende kontingentbetaling er man ikke automatisk udmeldt. Side 1 af 11

2 Medlemmer hæfter for kontingentbetaling indtil gyldig udmeldelse er modtaget. Udmeldte kan genoptage deres medlemskab af klubben. Man kan ikke melde sig ud og senere melde sig ind igen for at drage økonomisk fordel heraf. Vurderer bestyrelsen, at det har været tilfældet, må ansøgeren betale kontingent for den mellemliggende periode. 3. Den daglige roning udøves iht. klubbens roreglement. Langture udøves iht. D.F.f.R.'s langtursreglement. 4. Bestyrelsen kan som sanktion forbyde et medlem adgang til klubbens områder og både for en periode. 5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forfaldent kontingent ikke betales efter påkrav, ikke retter sig efter bestyrelsen eller dens repræsentant, modarbejder klubbens interesser eller skader dens omdømme. En eksklusion kan indankes på en efterfølgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 6. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben. 7. Medlemmerne er forpligtet til at følge de af bestyrelsen eller bestyrelsens repræsentanters fastsatte turnusser for vedligehold af både og rengøring. 8. Ethvert medlem kan formidle kontakt vedrørende en sponsoraftale mellem sponsor og klubben. Sponsoraftalen skal indgås og administreres af bestyrelsen. 9. Det pålægges medlemmerne at holde god indbyrdes tone og optræde værdigt udadtil. 10. I land fører materielforvalteren tilsyn med materiellet og dets anbringelse. Enhver anvisning fra materielforvalteren i så henseende er medlemmerne pligtig at efterkomme. 11. Skader på klubhuse og inventar skal straks anmeldes til husforvalteren. 12. Ved skader forvoldt ved forsætlig eller grov uagtsomhed kan bestyrelsen pålægge skadevolder selv at erstatte den forvoldte skade. 4 Kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet indeksreguleres dog altid med det, i 4. kvartal, gældende forbrugerprisindeks. Rabat ved helårlig betaling: Der gives 5 % rabat ved betaling af helårskontingent. Familierabat: Når 3, 4 eller 5 familiemedlemmer har aktivt medlemskab gives familierabat med hhv. 25 %, 40 % og 50 %. Ved familierabat kan det samlede kontingent ikke andrage mindre end de voksnes kontingent. Ikke roende ungdomsmedlemmer indgår ikke i denne beregning. Rabatten gælder kun, når de hjemmeboende børn er under 18 år. Det aktuelle kontingent betales frem til næste årsskifte. Nedsat kontingent: Kontingentnedsættelser træder i kraft med virkning fra det følgende årsskifte og beregnes ud fra det til enhver tid gældende kontingent for voksne aktive medlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Medlemmer betaler efter 25 års aktivt medlemskab halvt kontingentet. Side 2 af 11

3 Medlemmer, der er fyldt 60 år, opnår 25 % rabat af kontingentet. Medlemmer, der er fyldt 60 år og har 25 års medlemskab eller mere, betaler halvt kontingent. Det nuværende reducerede kontingent for medlemmer over 60 år udfases frem mod Dette sker ved Index 90 i 2012 og Index 100 i Det nuværende reducerede kontingent for medlemmer med mere end 25 års medlemskab udfases frem mod Dette sker ved Index 70 i 2012 Index 85 i 2013 Index 100 i Efter 2014 udgår teksten om reducerede kontingenter automatisk af klubbens vedtægter. Opkrævning: Kontingentet opkræves forud, og opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen. Rykning og gebyrer: Første rykker udsendes ca. 3 uger efter sidste rettidige indbetalingsdag. Ved rykning for manglende betaling pålægges et gebyr fastsat af bestyrelsen. Rykningsgebyret vil blive opkrævet sammen med det nye girokort der udsendes. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykkeren, men gebyret vil blive opkrævet på den næste ordinære opkrævning. Sanktioner: Ved mere end 2 måneders restance udstedes midlertidigt forbud mod deltagelse i roning og al anden for aktivitet. Ved fortsat restance efter 3 rykninger, eller mere end 1 år, overdrages det skyldige beløb til retslig inkasso. 5 Bestyrelsen. 1. Klubbens anliggender varetages af bestyrelsen. Belåning eller salg af klubbens ejendomme skal godkendes af en generalforsamling. 2. Bestyrelsen har 7 medlemmer. 1 formand som hvert år er på valg. 6 medlemmer med en valgperiode på 2 år. Halvdelen af bestyrelsen afgår efter tur. De øvrige bestyrelsesposter er: - Sekretær - Kasserer - Kaproningschef - Motions- og turudvalgsformand (MTU) - Husforvalter - Materielforvalter Bestyrelsen vælger en næstformand blandt dens medlemmer. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv og fordeler opgaverne. 3. Forretningsudvalg: Side 3 af 11

4 Forretningsudvalget, som består af formanden, næstformanden og kassereren kan tegne klubben. Klubbens formand er formand for forretningsudvalget. Kun et samlet forretningsudvalg kan hæve fra opsparingskonto. 4. Kassereren: Sikrer at alle udgifter bliver betalt til tiden. Alle bilag bogføres og afstemmes i forhold til bank/girokonti. Fremlægger en oversigt over periodens bevægelser på driftskonti. Dokumenterer eventuelle restancer forud for generalforsamlingen. Sikrer rettidig indberetning til myndigheder og nationale organisationer. Kassebeholdningen skal henstå på arbejdskonto i pengeinstitut. Den kontante kassebeholdning bør ikke overstige DKK 1.000,-. 5. Bestyrelsesansvar: Ifølge gældende lovgivning er bestyrelsen pålagt et generelt ansvar for sine handlinger. Derfor har hvert enkelt bestyrelsesmedlem ansvar for, at bestyrelsens beslutninger og handlinger er i overensstemmelse med gældende lovgivning for området. Ifølge gældende lovgivning påhviler ansvaret for indhentning af børneattester formanden. 6. Uddelegering af opgaver: Bestyrelsen kan nedsætte permanente eller tidsbegrænsede udvalg til løsning af særlige opgaver. 6 Ordinær generalforsamling. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om vedtægtsændringer og ændringer i roreglementet. Bestyrelsen pålægges at implementere vedtagne beslutningsforslag i den ånd, de er vedtaget. Vedtægter og roreglement skal være tilgængelige i klubben. 2. Ordinær Generalforsamling afholdes i årets første kvartal. 3. Ordinær Generalforsamling indvarsles senest 2 måneder før afholdelsen ved opslag i klubhuset og ved publicering på klubbens hjemmeside. 7 Den ordinære generalforsamlings dagsorden. 1. Valg af dirigent: 2. Formandens beretning. 3. Udvalgenes beretning. - Kaproningsudvalg. - Materieludvalg. - Husudvalg. - Motions- og turudvalg. - Instruktionsudvalg. 4. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse og fremlægger budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand for 1 år. 7. Valg 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Side 4 af 11

5 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 9. Valg af 2 revisorer for 1 år. 10. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år. 11. Eventuelt. 8 Afvikling af generalforsamling 1. Dirigenten vælges af forsamlingen og kan ikke være medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder mødet og afgør med bindende virkning alle spørgsmål vedrørende behandlings- og afstemningsmåden under hensyn til stk. 7, 8 og 9. Formanden aflægger beretning til godkendelse. 2. Udvalgene aflægger beretning. 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren fremlægger endvidere budget for det kommende regnskabsår. 4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal offentliggøres ved opslag i klubben og bør annonceres på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen. 5. Forslag fremsat under Eventuelt kan ikke udmøntes i konkrete vedtagelser. 6. Stemmeret: Alle aktive medlemmer over 15 år (uden kontingentrestance) og æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde. Fuldmagt: Aktive medlemmer uden kontingentrestance kan udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Ingen fuldmagtsbærer kan have mere end 2 fuldmagter. Fuldmagter skal afleveres til dirigenten før generalforsamlingen. 8. Afstemning: Almindelige afstemninger foretages ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal ske, hvis et medlem fremsætter ønske om det. Kampvalg om bestyrelsesposter afgøres ved skriftlig afstemning. Kun en generalforsamling kan ændre vedtægterne. En vedtægtsændring kræver, at 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Ved ændring af roreglement og andre forhold, end vedtægtsændringer, vedtages forslag med simpelt flertal af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer. 9. Adgang og taleret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer (uden kontingentrestance), samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 10. Regnskab og revision: Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de 2 valgte revisorer. Regnskabet skal afleveres til revisorerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Uanmeldt revision: Kan foretages af de valgte revisorer med henblik på at konstatere tilstedeværelsen og placeringen af klubbens midler. Side 5 af 11

6 9 Ekstraordinær generalforsamling. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen om det. 2. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. Sker indkaldelsen på medlemsinitiativ, skal mindst 18 af de initiativtagende medlemmer give fremmøde (personligt eller ved fuldmagt til en anden rekvirent). Indvarsling skal ske som for ordinær generalforsamling ved opslag i klubben og publicering på klubbens hjemmeside, dog er fristen kun senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 3. Afholdelse skal ske senest fire uger efter indvarsling. 4. Ved ændring af roreglement og andre forhold, end vedtægtsændringer, vedtages forslag med simpelt flertal af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer. 10 Bestyrelsesmøder 1. Der afholdes mindst et bestyrelsesmøde hvert kvartal. 2. Dagsordenen for de ordinære bestyrelsesmøder skal som minimum indeholde: - Gennemgang af udestående opgaver. - Kassereren fremlægger en oversigt over periodens bevægelser samt klubbens likvide midler. Denne oversigt skal attesteres af formand og næstformand. - Punkter fra medlemmer som ønskes drøftet på mødet. Disse afleveres til et bestyrelsesmedlem. 3. Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referaterne anbringes i klubben således, at de er tilgængelige for klubbens medlemmer. 4. Formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde med otte dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer er til stede. Ved afstemninger er simpelt flertal afgørende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5. Information fra bestyrelse til medlemmer. Bestyrelsen kan løbende orientere medlemmerne ved: - Opslag i klubben - På klubbens hjemmeside. Orientering fra bestyrelsen kan omhandle arrangementer i klubben, ture, møder og bekendtgørelse fra myndigheder der påvirker roningen eller andre aktiviteter. Medlemmerne skal holde sig orienteret. 11 Klubbens ophør. 1. Beslutning om klubbens ophør kan kun træffes på en generalforsamling. 2. For at være beslutningsdygtig skal 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer møde frem. 3. Når dette er opfyldt skal 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme for forslaget. Side 6 af 11

7 4. På samme generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af klubbens eventuelle aktiver. Såfremt beslutning ikke opnås, tilfalder klubbens aktiver automatisk D.F.f.R. Side 7 af 11

8 Roreglement for Næstved Roklub 1 Omfang. 1. Reglementet gælder for alle aktive medlemmer og omfatter alle former for aktivitet. 2 Generelle regler. 1. Formanden for motions- og turudvalget leder såvel roning i dagligt farvand som langture. 2. Kaproningschefen leder roning, der naturligt hører under kaproning. 3. Der skelnes mellem roning i dagligt rofarvand og langture. 4. Den daglige roning skal ske i det af bestyrelsen fastlagte daglige rofarvand. 5. Ingen båd må gå ud uden at være fuldt bemandet, og turen er indført i rojournalen. 6. Ingen båd må gå ud, uden at en af bestyrelsen udnævnt styrmand er ombord og påtager sig førerskabet. 7. Inriggere og gigbåde skal medtage redningsveste til hver person i båden. 8. Båden skal være hjemme senest kl. 22, med mindre bestyrelsen eller dens repræsentant har givet dispensation. 3 Rodragt. 1. Klubbens rodragt er hvid rotrøje og blå beklæder eller blå rotrøje og hvide benklæder. 2. Til særligt formål kan bestyrelsen godkende rotrøjer i anden farve. 3. Hvis et medlem ikke bærer klubbens rodragt, skal medlemmet som minimum bære praktisk trænings- og fodtøj. 4 Sikkerhed. 1. Svømmeprøve. Medlemmer skal aflægge en svømmeprøve på 300 meter. Prøven skal gennemføres uden at hvile, flyde eller træde vande. Prøven kan aflægges overfor et medlem af bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget person. Aflægges prøven overfor en bademester skal denne udfylde en formular, der bekræfter aflæggelsen. Prøven skal være aflagt inden medlemmet kan deltage i roning. Prøven har 2 års gyldighed regnet fra sæsonstart det år den aflægges. Sekretæren skal meddeles, at prøven er aflagt og påføre det medlemmets stamkort. Deltagere i klubbens rokurser skal på tro- og love bekræfte skriftligt, at de kan svømme 300 meter. Efter instruktionen skal medlemmet aflægge en officiel svømmeprøve. Indtil prøvebeviset er modtaget, må der kun roes på kanalen. 2. Redningsveste Alle medlemmer skal senest ved begyndelsen af sin anden sæson medbringe sin personlige CE-mærkede redningsvest. Side 8 af 11

9 Under rokursus og sæsonen ud stiller roklubben redningsveste til rådighed for nye medlemmer. 5 Materiel. 1. Turen er først slut når: Båden er skyllet med rent vand og tømt for vand, rengjort og tørret efter med klude eller lign, og anbragt på sin plads i bådhuset. Lommer, svirvler, skinner og ruller aftørres med papir. Årer, bådshager, flag, stander, øsekar, klubredningsveste og andre genstande, der har været med på turen, er anbragt på de dertil bestemte pladser. Personlige genstande er fjernet fra båden. 2. Hvis uheldet er ude: Hvis der opstår en skade på en båd eller andet materiel, skal styrmanden hurtigst muligt oplyse den inspektionshavende eller materielforvalteren om skadens omfang og årsagen til dens opståen. Styrmanden skal, eventuelt sammen med skadevolderen, udfylde en skadesanmeldelse. Styrmand og besætning kan inddrages i at udbedre skaden. Hvis en tur må afbrydes på grund af vejret eller sygdom hos et besætningsmedlem, skal styrmanden informere inspektionshavende eller et bestyrelsesmedlem. Båden skal, inden den forlades, anbringes på land, så den ikke lider overlast. Fører båden på turen flag, skal det anbringes sammenrullet i et lastrum eller medtages. Bådens bundpropper medtages af styrmanden. 3. Ansvar: Hvis bestyrelsen vurderer, at skaden er opstået på grund af grov forsømmelse eller uansvarlig omgang med materiellet, kan den kræve, at skadevolder afholder udgifter til udbedring af skaden. 6 Kaproningsmateriel. 1. Kaproningsmateriellet må kun benyttes af træningsmandskaber under træning og kaproninger. 2. Kaproningschefen eller dennes repræsentant kan give tilladelse til at rutinerede kaproere bruger materiellet til ekstra træning uden for de normale træningstider. 7 Brug af flag og stander. 1. På ture kan båden føre klubbens stander og DFfR s splitflag mellem solopgang og solnedgang, så længe båden er bemandet. 2. Ved landgang medbringes flaget eller placeres sammenrullet i båden 8 Roning i single- og doublesculler kræver scullerret. Der skelnes mellem begrænset og ubegrænset scullerret. 1. Begrænset scullerret gives af bestyrelsen (efter ansøgning) til medlemmer, der har deltaget i scullerinstruktion og kæntringsøvelse, samt har styrmandsret. Side 9 af 11

10 Begrænset scullerret giver adgang til at ro singlesculler på kanalen fra 1. juni til sæsonslut. 2. Ubegrænset scullerret gives af bestyrelsen (efter ansøgning) til medlemmer, der i forvejen har begrænset scullerret og styrmandsret, såfremt bestyrelsen vurderer, at medlemmet har tilstrækkelig scullererfaring. Ubegrænset scullerret giver adgang til at ro singlesculler i dagligt rofarvand fra standerhejsning til standerstrygning. 3. Bestyrelsen kan med øjeblikkelig varsel inddrage et medlems scullerret. 9 Særligt for dobbeltsculler roning. 1. Det vil altid være den, med den mest omfattende scullerret, der er styrmand i en dobbeltsculler. Har begge medlemmer ubegrænset scullerret, udpeges den ene som styrmand. 2. Fra standerhejsning til standerstrygning må to medlemmer med ubegrænset scullerret ro dobbeltsculler i det daglige rofarvand. 3. Fra standerhejsning til 31. maj må et medlem med ubegrænset scullerret ro dobbeltsculler med et medlem med begrænset scullerret på kanalen. 4. Fra den 1. juni til standerstrygning må et medlem med ubegrænset scullerret ro dobbeltsculler med et medlem med begrænset scullerret i det daglige rofarvand, eller ro med et medlem uden scullerinstruktion på kanalen. 10. Særligt for roning i gigbåde. 1. Ved roning i gigbåde gælder overordnet samme regler som ved roning i inriggerbåde. 2. Der må ikke foretages landgang fra en gigbåd. 11 Vinterroning. 1. Tilladelse til vinterroning skal indhentes hos bestyrelsen. 2. Der skal bæres passende varmt tøj og redningsvest. 3. Roning i outriggermateriel må kun foregå på kanalen. 4. Kun medlemmer med ubegrænset scullerret må ro singlesculler. 5. Ved roning i doublesculler skal den ene af medlemmerne have ubegrænset scullerret og den anden have begrænset eller ubegrænset scullerret. 6. I inriggermateriel skal styrmanden have mindst en sæsons erfaring som styrmand. 7. Pladsskifte må ikke foretages. 8. I oktober og marts måned kan styrmanden tillade, at der roes uden redningsvest anlagt. 9. Der må ikke roes i minusgrader eller med is på vandet eller under forhold med risiko for overisning. 10. Kaproningschefen eller dennes repræsentant kan dispensere kaproere fra ovenstående regler. 12 Langtursroning. 1. Ved langture forstås roning ud over det daglige rofarvand. 2. Langture må kun foretages med tilladelse af bestyrelsen eller en repræsentant for bestyrelsen. Side 10 af 11

11 3. Det anvendte materiel og turens afvikling skal ske i h. t. D.F.f.R. s langtursreglement. 13 Brug af sikkerhedsudstyr scullere. 1. Ved roning uden for kanalen i scullere, skal der anvendes godkendt redningsvest/ svømmevest i april, maj og oktober. Det anbefales, at ved roning i de øvrige måneder juni, juli, august og september medbringes en godkendt redningsvest/svømmevest. 2. Kaproningschefen kan dispensere for disse regler. 14 Øvrige sikkerhedsforanstaltninger. 1. Ved al roning undtagen når det foregår under kaproningschefens myndighed bør der medbringes mindst én funktionsdygtig mobiltelefon. Side 11 af 11

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere