Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub."

Transkript

1 Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub Sidst revideret vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling - 6 og 9 er ændret. 1 Navn og formål. 1. Klubbens navn er Næstved Roklub, forkortet NR. 2. Klubben er hjemmehørende i Næstved Kommune på adressen Kanalvej 18, 4700 Næstved. 3. Klubbens formål er at drive rosport i alle de former, der gives mulighed for i h. t. Dansk Forening for Rosport. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i klubben. 2 Stander. Klubbens stander er hvid med blå kant med 3 blå kroner. 3 Medlemmer. 1. Klubbens medlemmer kan være: - Aktive medlemmer. - Æresmedlemmer. - Passive medlemmer (støttemedlemmer). - Ikke-roende ungdomsmedlemmer (personer under 25 år). Alle medlemmer har adgang til klubbens bådehus samt grunde. Passive medlemmer kan deltage i klubbens sociale aktiviteter, men ikke i klubbens sportsaktiviteter. Ikke-roende ungdomsmedlemmer kan deltage i alle klubbens aktiviteter, som ikke omfatter roning, når de er ifølge en voksen person, der er medlem af klubben. 2. Indmeldelse / Medlemsstatus / Udmeldelse / Genoptagelse Indmeldelse: Ved indmeldelse skal alle udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket. Indmeldelsesblanketten skal, hvis der er tale om umyndige, underskrives af forældre/værge. Bestyrelsen skal godkende alle indmeldelser. Medlemsstatus: Aktive medlemmer kan skifte til Passiv. Der er ingen tilbagebetaling af kontingent. Passive medlemmer kan skifte til Aktiv. Der vil herefter blive opkrævet kontingent for aktivt medlemskab. Ungdomsmedlemmer kan skifte fra ikke-roende til roende. Der opkræves herefter kontingent for aktivt medlemskab. Udmeldelse: Udmeldelse kan kun ske pr. 1. januar eller 1. juli. Udmeldelse skal ske skriftligt enten pr brev eller til kassereren senest tre dage før udmeldelsesdatoen. Afsender skal kunne dokumentere rettidig afsendelse. For meget indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Ved manglende kontingentbetaling er man ikke automatisk udmeldt. Side 1 af 11

2 Medlemmer hæfter for kontingentbetaling indtil gyldig udmeldelse er modtaget. Udmeldte kan genoptage deres medlemskab af klubben. Man kan ikke melde sig ud og senere melde sig ind igen for at drage økonomisk fordel heraf. Vurderer bestyrelsen, at det har været tilfældet, må ansøgeren betale kontingent for den mellemliggende periode. 3. Den daglige roning udøves iht. klubbens roreglement. Langture udøves iht. D.F.f.R.'s langtursreglement. 4. Bestyrelsen kan som sanktion forbyde et medlem adgang til klubbens områder og både for en periode. 5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forfaldent kontingent ikke betales efter påkrav, ikke retter sig efter bestyrelsen eller dens repræsentant, modarbejder klubbens interesser eller skader dens omdømme. En eksklusion kan indankes på en efterfølgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 6. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben. 7. Medlemmerne er forpligtet til at følge de af bestyrelsen eller bestyrelsens repræsentanters fastsatte turnusser for vedligehold af både og rengøring. 8. Ethvert medlem kan formidle kontakt vedrørende en sponsoraftale mellem sponsor og klubben. Sponsoraftalen skal indgås og administreres af bestyrelsen. 9. Det pålægges medlemmerne at holde god indbyrdes tone og optræde værdigt udadtil. 10. I land fører materielforvalteren tilsyn med materiellet og dets anbringelse. Enhver anvisning fra materielforvalteren i så henseende er medlemmerne pligtig at efterkomme. 11. Skader på klubhuse og inventar skal straks anmeldes til husforvalteren. 12. Ved skader forvoldt ved forsætlig eller grov uagtsomhed kan bestyrelsen pålægge skadevolder selv at erstatte den forvoldte skade. 4 Kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet indeksreguleres dog altid med det, i 4. kvartal, gældende forbrugerprisindeks. Rabat ved helårlig betaling: Der gives 5 % rabat ved betaling af helårskontingent. Familierabat: Når 3, 4 eller 5 familiemedlemmer har aktivt medlemskab gives familierabat med hhv. 25 %, 40 % og 50 %. Ved familierabat kan det samlede kontingent ikke andrage mindre end de voksnes kontingent. Ikke roende ungdomsmedlemmer indgår ikke i denne beregning. Rabatten gælder kun, når de hjemmeboende børn er under 18 år. Det aktuelle kontingent betales frem til næste årsskifte. Nedsat kontingent: Kontingentnedsættelser træder i kraft med virkning fra det følgende årsskifte og beregnes ud fra det til enhver tid gældende kontingent for voksne aktive medlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Medlemmer betaler efter 25 års aktivt medlemskab halvt kontingentet. Side 2 af 11

3 Medlemmer, der er fyldt 60 år, opnår 25 % rabat af kontingentet. Medlemmer, der er fyldt 60 år og har 25 års medlemskab eller mere, betaler halvt kontingent. Det nuværende reducerede kontingent for medlemmer over 60 år udfases frem mod Dette sker ved Index 90 i 2012 og Index 100 i Det nuværende reducerede kontingent for medlemmer med mere end 25 års medlemskab udfases frem mod Dette sker ved Index 70 i 2012 Index 85 i 2013 Index 100 i Efter 2014 udgår teksten om reducerede kontingenter automatisk af klubbens vedtægter. Opkrævning: Kontingentet opkræves forud, og opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen. Rykning og gebyrer: Første rykker udsendes ca. 3 uger efter sidste rettidige indbetalingsdag. Ved rykning for manglende betaling pålægges et gebyr fastsat af bestyrelsen. Rykningsgebyret vil blive opkrævet sammen med det nye girokort der udsendes. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykkeren, men gebyret vil blive opkrævet på den næste ordinære opkrævning. Sanktioner: Ved mere end 2 måneders restance udstedes midlertidigt forbud mod deltagelse i roning og al anden for aktivitet. Ved fortsat restance efter 3 rykninger, eller mere end 1 år, overdrages det skyldige beløb til retslig inkasso. 5 Bestyrelsen. 1. Klubbens anliggender varetages af bestyrelsen. Belåning eller salg af klubbens ejendomme skal godkendes af en generalforsamling. 2. Bestyrelsen har 7 medlemmer. 1 formand som hvert år er på valg. 6 medlemmer med en valgperiode på 2 år. Halvdelen af bestyrelsen afgår efter tur. De øvrige bestyrelsesposter er: - Sekretær - Kasserer - Kaproningschef - Motions- og turudvalgsformand (MTU) - Husforvalter - Materielforvalter Bestyrelsen vælger en næstformand blandt dens medlemmer. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv og fordeler opgaverne. 3. Forretningsudvalg: Side 3 af 11

4 Forretningsudvalget, som består af formanden, næstformanden og kassereren kan tegne klubben. Klubbens formand er formand for forretningsudvalget. Kun et samlet forretningsudvalg kan hæve fra opsparingskonto. 4. Kassereren: Sikrer at alle udgifter bliver betalt til tiden. Alle bilag bogføres og afstemmes i forhold til bank/girokonti. Fremlægger en oversigt over periodens bevægelser på driftskonti. Dokumenterer eventuelle restancer forud for generalforsamlingen. Sikrer rettidig indberetning til myndigheder og nationale organisationer. Kassebeholdningen skal henstå på arbejdskonto i pengeinstitut. Den kontante kassebeholdning bør ikke overstige DKK 1.000,-. 5. Bestyrelsesansvar: Ifølge gældende lovgivning er bestyrelsen pålagt et generelt ansvar for sine handlinger. Derfor har hvert enkelt bestyrelsesmedlem ansvar for, at bestyrelsens beslutninger og handlinger er i overensstemmelse med gældende lovgivning for området. Ifølge gældende lovgivning påhviler ansvaret for indhentning af børneattester formanden. 6. Uddelegering af opgaver: Bestyrelsen kan nedsætte permanente eller tidsbegrænsede udvalg til løsning af særlige opgaver. 6 Ordinær generalforsamling. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om vedtægtsændringer og ændringer i roreglementet. Bestyrelsen pålægges at implementere vedtagne beslutningsforslag i den ånd, de er vedtaget. Vedtægter og roreglement skal være tilgængelige i klubben. 2. Ordinær Generalforsamling afholdes i årets første kvartal. 3. Ordinær Generalforsamling indvarsles senest 2 måneder før afholdelsen ved opslag i klubhuset og ved publicering på klubbens hjemmeside. 7 Den ordinære generalforsamlings dagsorden. 1. Valg af dirigent: 2. Formandens beretning. 3. Udvalgenes beretning. - Kaproningsudvalg. - Materieludvalg. - Husudvalg. - Motions- og turudvalg. - Instruktionsudvalg. 4. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse og fremlægger budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand for 1 år. 7. Valg 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Side 4 af 11

5 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 9. Valg af 2 revisorer for 1 år. 10. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år. 11. Eventuelt. 8 Afvikling af generalforsamling 1. Dirigenten vælges af forsamlingen og kan ikke være medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder mødet og afgør med bindende virkning alle spørgsmål vedrørende behandlings- og afstemningsmåden under hensyn til stk. 7, 8 og 9. Formanden aflægger beretning til godkendelse. 2. Udvalgene aflægger beretning. 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren fremlægger endvidere budget for det kommende regnskabsår. 4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal offentliggøres ved opslag i klubben og bør annonceres på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen. 5. Forslag fremsat under Eventuelt kan ikke udmøntes i konkrete vedtagelser. 6. Stemmeret: Alle aktive medlemmer over 15 år (uden kontingentrestance) og æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde. Fuldmagt: Aktive medlemmer uden kontingentrestance kan udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Ingen fuldmagtsbærer kan have mere end 2 fuldmagter. Fuldmagter skal afleveres til dirigenten før generalforsamlingen. 8. Afstemning: Almindelige afstemninger foretages ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal ske, hvis et medlem fremsætter ønske om det. Kampvalg om bestyrelsesposter afgøres ved skriftlig afstemning. Kun en generalforsamling kan ændre vedtægterne. En vedtægtsændring kræver, at 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Ved ændring af roreglement og andre forhold, end vedtægtsændringer, vedtages forslag med simpelt flertal af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer. 9. Adgang og taleret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer (uden kontingentrestance), samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 10. Regnskab og revision: Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de 2 valgte revisorer. Regnskabet skal afleveres til revisorerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Uanmeldt revision: Kan foretages af de valgte revisorer med henblik på at konstatere tilstedeværelsen og placeringen af klubbens midler. Side 5 af 11

6 9 Ekstraordinær generalforsamling. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen om det. 2. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. Sker indkaldelsen på medlemsinitiativ, skal mindst 18 af de initiativtagende medlemmer give fremmøde (personligt eller ved fuldmagt til en anden rekvirent). Indvarsling skal ske som for ordinær generalforsamling ved opslag i klubben og publicering på klubbens hjemmeside, dog er fristen kun senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 3. Afholdelse skal ske senest fire uger efter indvarsling. 4. Ved ændring af roreglement og andre forhold, end vedtægtsændringer, vedtages forslag med simpelt flertal af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer. 10 Bestyrelsesmøder 1. Der afholdes mindst et bestyrelsesmøde hvert kvartal. 2. Dagsordenen for de ordinære bestyrelsesmøder skal som minimum indeholde: - Gennemgang af udestående opgaver. - Kassereren fremlægger en oversigt over periodens bevægelser samt klubbens likvide midler. Denne oversigt skal attesteres af formand og næstformand. - Punkter fra medlemmer som ønskes drøftet på mødet. Disse afleveres til et bestyrelsesmedlem. 3. Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referaterne anbringes i klubben således, at de er tilgængelige for klubbens medlemmer. 4. Formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde med otte dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer er til stede. Ved afstemninger er simpelt flertal afgørende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5. Information fra bestyrelse til medlemmer. Bestyrelsen kan løbende orientere medlemmerne ved: - Opslag i klubben - På klubbens hjemmeside. Orientering fra bestyrelsen kan omhandle arrangementer i klubben, ture, møder og bekendtgørelse fra myndigheder der påvirker roningen eller andre aktiviteter. Medlemmerne skal holde sig orienteret. 11 Klubbens ophør. 1. Beslutning om klubbens ophør kan kun træffes på en generalforsamling. 2. For at være beslutningsdygtig skal 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer møde frem. 3. Når dette er opfyldt skal 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme for forslaget. Side 6 af 11

7 4. På samme generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af klubbens eventuelle aktiver. Såfremt beslutning ikke opnås, tilfalder klubbens aktiver automatisk D.F.f.R. Side 7 af 11

8 Roreglement for Næstved Roklub 1 Omfang. 1. Reglementet gælder for alle aktive medlemmer og omfatter alle former for aktivitet. 2 Generelle regler. 1. Formanden for motions- og turudvalget leder såvel roning i dagligt farvand som langture. 2. Kaproningschefen leder roning, der naturligt hører under kaproning. 3. Der skelnes mellem roning i dagligt rofarvand og langture. 4. Den daglige roning skal ske i det af bestyrelsen fastlagte daglige rofarvand. 5. Ingen båd må gå ud uden at være fuldt bemandet, og turen er indført i rojournalen. 6. Ingen båd må gå ud, uden at en af bestyrelsen udnævnt styrmand er ombord og påtager sig førerskabet. 7. Inriggere og gigbåde skal medtage redningsveste til hver person i båden. 8. Båden skal være hjemme senest kl. 22, med mindre bestyrelsen eller dens repræsentant har givet dispensation. 3 Rodragt. 1. Klubbens rodragt er hvid rotrøje og blå beklæder eller blå rotrøje og hvide benklæder. 2. Til særligt formål kan bestyrelsen godkende rotrøjer i anden farve. 3. Hvis et medlem ikke bærer klubbens rodragt, skal medlemmet som minimum bære praktisk trænings- og fodtøj. 4 Sikkerhed. 1. Svømmeprøve. Medlemmer skal aflægge en svømmeprøve på 300 meter. Prøven skal gennemføres uden at hvile, flyde eller træde vande. Prøven kan aflægges overfor et medlem af bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget person. Aflægges prøven overfor en bademester skal denne udfylde en formular, der bekræfter aflæggelsen. Prøven skal være aflagt inden medlemmet kan deltage i roning. Prøven har 2 års gyldighed regnet fra sæsonstart det år den aflægges. Sekretæren skal meddeles, at prøven er aflagt og påføre det medlemmets stamkort. Deltagere i klubbens rokurser skal på tro- og love bekræfte skriftligt, at de kan svømme 300 meter. Efter instruktionen skal medlemmet aflægge en officiel svømmeprøve. Indtil prøvebeviset er modtaget, må der kun roes på kanalen. 2. Redningsveste Alle medlemmer skal senest ved begyndelsen af sin anden sæson medbringe sin personlige CE-mærkede redningsvest. Side 8 af 11

9 Under rokursus og sæsonen ud stiller roklubben redningsveste til rådighed for nye medlemmer. 5 Materiel. 1. Turen er først slut når: Båden er skyllet med rent vand og tømt for vand, rengjort og tørret efter med klude eller lign, og anbragt på sin plads i bådhuset. Lommer, svirvler, skinner og ruller aftørres med papir. Årer, bådshager, flag, stander, øsekar, klubredningsveste og andre genstande, der har været med på turen, er anbragt på de dertil bestemte pladser. Personlige genstande er fjernet fra båden. 2. Hvis uheldet er ude: Hvis der opstår en skade på en båd eller andet materiel, skal styrmanden hurtigst muligt oplyse den inspektionshavende eller materielforvalteren om skadens omfang og årsagen til dens opståen. Styrmanden skal, eventuelt sammen med skadevolderen, udfylde en skadesanmeldelse. Styrmand og besætning kan inddrages i at udbedre skaden. Hvis en tur må afbrydes på grund af vejret eller sygdom hos et besætningsmedlem, skal styrmanden informere inspektionshavende eller et bestyrelsesmedlem. Båden skal, inden den forlades, anbringes på land, så den ikke lider overlast. Fører båden på turen flag, skal det anbringes sammenrullet i et lastrum eller medtages. Bådens bundpropper medtages af styrmanden. 3. Ansvar: Hvis bestyrelsen vurderer, at skaden er opstået på grund af grov forsømmelse eller uansvarlig omgang med materiellet, kan den kræve, at skadevolder afholder udgifter til udbedring af skaden. 6 Kaproningsmateriel. 1. Kaproningsmateriellet må kun benyttes af træningsmandskaber under træning og kaproninger. 2. Kaproningschefen eller dennes repræsentant kan give tilladelse til at rutinerede kaproere bruger materiellet til ekstra træning uden for de normale træningstider. 7 Brug af flag og stander. 1. På ture kan båden føre klubbens stander og DFfR s splitflag mellem solopgang og solnedgang, så længe båden er bemandet. 2. Ved landgang medbringes flaget eller placeres sammenrullet i båden 8 Roning i single- og doublesculler kræver scullerret. Der skelnes mellem begrænset og ubegrænset scullerret. 1. Begrænset scullerret gives af bestyrelsen (efter ansøgning) til medlemmer, der har deltaget i scullerinstruktion og kæntringsøvelse, samt har styrmandsret. Side 9 af 11

10 Begrænset scullerret giver adgang til at ro singlesculler på kanalen fra 1. juni til sæsonslut. 2. Ubegrænset scullerret gives af bestyrelsen (efter ansøgning) til medlemmer, der i forvejen har begrænset scullerret og styrmandsret, såfremt bestyrelsen vurderer, at medlemmet har tilstrækkelig scullererfaring. Ubegrænset scullerret giver adgang til at ro singlesculler i dagligt rofarvand fra standerhejsning til standerstrygning. 3. Bestyrelsen kan med øjeblikkelig varsel inddrage et medlems scullerret. 9 Særligt for dobbeltsculler roning. 1. Det vil altid være den, med den mest omfattende scullerret, der er styrmand i en dobbeltsculler. Har begge medlemmer ubegrænset scullerret, udpeges den ene som styrmand. 2. Fra standerhejsning til standerstrygning må to medlemmer med ubegrænset scullerret ro dobbeltsculler i det daglige rofarvand. 3. Fra standerhejsning til 31. maj må et medlem med ubegrænset scullerret ro dobbeltsculler med et medlem med begrænset scullerret på kanalen. 4. Fra den 1. juni til standerstrygning må et medlem med ubegrænset scullerret ro dobbeltsculler med et medlem med begrænset scullerret i det daglige rofarvand, eller ro med et medlem uden scullerinstruktion på kanalen. 10. Særligt for roning i gigbåde. 1. Ved roning i gigbåde gælder overordnet samme regler som ved roning i inriggerbåde. 2. Der må ikke foretages landgang fra en gigbåd. 11 Vinterroning. 1. Tilladelse til vinterroning skal indhentes hos bestyrelsen. 2. Der skal bæres passende varmt tøj og redningsvest. 3. Roning i outriggermateriel må kun foregå på kanalen. 4. Kun medlemmer med ubegrænset scullerret må ro singlesculler. 5. Ved roning i doublesculler skal den ene af medlemmerne have ubegrænset scullerret og den anden have begrænset eller ubegrænset scullerret. 6. I inriggermateriel skal styrmanden have mindst en sæsons erfaring som styrmand. 7. Pladsskifte må ikke foretages. 8. I oktober og marts måned kan styrmanden tillade, at der roes uden redningsvest anlagt. 9. Der må ikke roes i minusgrader eller med is på vandet eller under forhold med risiko for overisning. 10. Kaproningschefen eller dennes repræsentant kan dispensere kaproere fra ovenstående regler. 12 Langtursroning. 1. Ved langture forstås roning ud over det daglige rofarvand. 2. Langture må kun foretages med tilladelse af bestyrelsen eller en repræsentant for bestyrelsen. Side 10 af 11

11 3. Det anvendte materiel og turens afvikling skal ske i h. t. D.F.f.R. s langtursreglement. 13 Brug af sikkerhedsudstyr scullere. 1. Ved roning uden for kanalen i scullere, skal der anvendes godkendt redningsvest/ svømmevest i april, maj og oktober. Det anbefales, at ved roning i de øvrige måneder juni, juli, august og september medbringes en godkendt redningsvest/svømmevest. 2. Kaproningschefen kan dispensere for disse regler. 14 Øvrige sikkerhedsforanstaltninger. 1. Ved al roning undtagen når det foregår under kaproningschefens myndighed bør der medbringes mindst én funktionsdygtig mobiltelefon. Side 11 af 11

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening 1. Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening forkortet HVIF. Foreningen har hjemsted i Hjørring Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011.

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. LOVE Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. 1. Hjem og hjemsted. Klubbens navn er Holbæk Kajak Klub, forkortes HKK. Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Love for Ishøj Sportsrideklub

Love for Ishøj Sportsrideklub Love for Ishøj Sportsrideklub 1 Hvad er Ishøj Sportsrideklub? ISR, som navnet forkortes, er en rideklub hjemmehørende på Vestegnen i Ishøj kommune. Klubbens Historie går egentlig tilbage til 13. februar

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Døves Bowling Club Odense Tenpins 94. 1.2 Klubben er stiftet den 3. juni 1994. 1.3 Klubbens hjemsted

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Morsø Rideklub

Vedtægt for Morsø Rideklub Vedtægt for Morsø Rideklub 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Morsø Rideklub, forkortet MRR. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Morsø Kommune. Stk. 3. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere