U d v i k l i n g s p r o g r a m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U d v i k l i n g s p r o g r a m"

Transkript

1 U d v i k l i n g s p r o g r a m

2

3 Om udviklingsprogrammet Udviklingsprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag 2015 sammen med årets uddannelsesprogram og budget. Udviklingsprogrammet præsenterer de temaer, som Cphbusiness samlede udviklingsindsats er struktureret i, og som er fastlagt ud fra Strategi 2020 Gør viden til værdi, samt udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. det første tema, som den opbygning af forsknings- og udviklingskapacitet, der implicit ligger under de øvrige temaer. Der er sat måltal for Cphbusiness udvikling frem til og med 2017 på succesindikatorer, der samlet viser fremdriften i forhold til udviklingskontrakten og dermed også Strategi 2020: Disse temaer er: 1. Samskabende læring 2. Fremtidens læringsmiljø 3. Fremtidens kompetenceløft 4. Internationalisering 5. Kendskab og præferencer 6. Rammer og teknologi 7. Kvalitetssikring Under hvert tema er angivet det fokus, som udviklingsindsatsen vil få i 2015, samt koblingen mellem dette fokus og udviklingsprogrammet for De enkelte fokuspunkter kan enten have form af projekter, som forankres i Cphbusiness projektorganisation eller af tiltag, som forankres ude i de enkelte programområder. Der er til udviklingsprogrammet knyttet et rammebudget til dækning af de investeringer, som ikke kan afholdes over den ordinære drift. Dette rammebudget er overvejende finansieret af de særskilte midler til Forskning og Udvikling, som Cphbusiness får til og med 2018, og som udgør årligt 10,6 mio. kr. FoU-midlerne understøtter såvel en praksisbaseret forskning og udvikling rettet mod erhvervslivet og uddannelsernes vidensgrundlag, som ligger under

4 Tema 1: Samskabende læring Cphbusiness ser praksisbaseret forskning og udvikling som en samskabende læring mellem virksomheder, studerende, undervisere og eventuelle andre videnspartnere. I den samskabende læring er især de studerendes obligatoriske praktik samt deres afgangsprojekter med tilhørende vejledning en afgørende ressource, der kan målrettes tematiserede problemstillinger inden for et givent erhvervsfelt. Denne samskabende læring skal have et klart forretningsmæssigt sigte inden for det givne erhvervsfelt. involvere en bred kreds af virksomheder, studerende og undervisere på en eller flere af de uddannelser, som retter sig mod dette erhvervsfelt. metodemæssigt modsvare kravene til evidensbaseret vidensproduktion gennem enten samarbejde med en forskende institution eller Cphbusiness egen docent-organisation. sikre en umiddelbar omsætning af anvendbar viden for de deltagende virksomheder, studerende og undervisere. sikre omsætning af anvendbar viden i kommende læringsforløb på uddannelsen. Udviklingsfokus i 2015 a. Videreførelse af de erhvervsrettede 2014-projekter: NICE Innovative Customer Experience Lyngby oplevelsernes by preach b. Initiering af nye erhvervsrettede projekter i de øvrige programområder, hvor et klart forretningsmæssigt sigte taler herfor. c. Omsætning af resultater til kommende praksis fra projekterne: Innovationspraktik i SMV Innovation gennem entreprenørskab d. Etablering af de nye uddannelsesudvalg som kobling mellem de syv programområder og deres respektive erhvervsfelter. e. Videreførelse af lektorbedømmelsesprogrammet, som udvikler undervisernes kompetence i forhold til relationsopgaver med erhvervslivet, innovationsdidaktik samt forskningsmæssig metode. f. Start på opbygningen af en docentstruktur på tværs af de syv programområder. g. Videreudvikling af projektorganisationen og dens styringsværktøjer. Cphbusiness tilgang til praksisbaseret forskning og udvikling gennem paradigmet samskabende læring kommer for første gang til udtryk i projektet NICE, og erfaringerne her fra vil danne grundlag for en videre udvikling af paradigmet. Temaet understøtter især opfyldelsen af følgende mål: Bedre kvalitet i uddannelserne Praksisbaseret forskning og udvikling

5 Tema 2: Fremtidens læringsmiljø Udviklingsfokus 2015 Med fuldtidsuddannelserne henvender Cphbusiness sig til de unge, som har forudsætningerne og motivationen for at yde en høj studieindsats og derved gennemføre uddannelsen til tiden med det bedst mulige resultat. Det fordrer, at Cphbusiness koncentrerer sig om de rette studerende og sikrer en høj grad af motivation og arbejdsglæde hos såvel studerende som medarbejdere i læringsmiljøet. I fremtidens læringsmiljø vil det før eller tidligt i et uddannelsesforløb blive afklaret, hvor vidt den studerende har den nødvendige motivation og de rette forudsætninger for en karriere inden for det pågældende erhvervsfelt og subsidiært for at gennemføre den uddannelse, som fører der til. a. Omsætning af resultaterne til kommende praksis på alle fuldtidsuddannelser fra 2014-projekterne: Fremtidens læringsmiljø I Fremtidens læringsmiljø II Servicedesign Øget studieaktivitet og studietilfredshed b. Videreførelse og integration af 2014-projekterne: Gør teams til værdi Strategisk kompetenceudvikling der i uddannelsernes tilrettelæggelse arbejdes i temaer og helhedskompetencer frem for i fag, og hvor den studerende ud fra klare læringsmål tager ansvaret for at tilegne sig den nødvendige læring. underviserne udtræde af den klassiske individuelle ekspertrolle og i stedet som team facilitere de studerendes læring på vej mod de mål, som er sat for et tema. ny teknologi understøtte Personalized Learning og dermed imødekomme forskellige læringsstile og sikre størst mulig effekt af læringen. c. Udvikling og implementering af Cphbusiness talentprogram. d. Udvikling af det enkelte programområdes ledelsesmiljø med henblik på læringsledelse og vidensledelse i en teambaseret uddannelsesorganisation. e. Afdækning af mulighederne i digitale løsninger, som kan understøtte vidensdeling og Personalized Learning. ny teknologi understøtte vidensdeling i de enkelte underviserteam, på tværs af teams og programområder samt med eksterne videnspartnere. Cphbusiness har en eksperimentel tilgang til fremtidens læringsmiljø, hvor gode resultater implementeres successivt. Temaet understøtter især opfyldelsen af følgende mål: Bedre kvalitet i uddannelserne Øget social mobilitet flere talenter i spil Øget motivation og studieindsats Øget digitalisering

6 Tema 3: Fremtidens kompetenceløft Cphbusiness vil styrke indsatsen for efter- og videreuddannelse og dermed bidrage yderligere til det kompetenceløft i den private sektor, som er ønsket politisk. Dette fordrer nye tilgange til samarbejdet med de enkelte erhverv og deres organisationer, ligesom det fordrer nye tilgange til at sikre den mest effektive leverance af de efterspurgte kompetencer. I fremtidens kompetenceløft vil Cphbusiness tilbyde en bred vifte af akademi- og diplomuddannelser, som kan tages i samlede forløb eller i moduler efter behov. Udviklingsfokus 2015 a. Udvikling af uddannelsesforløb som har et mere direkte match med virksomheders og branchers specifikke ønsker og kompetencebehov. b. Samarbejde med organisationer og de øvrige erhvervsakademier om synliggørelse af mulighederne i efter- og videreuddannelsessystemet. c. Udvikling af samarbejde med IBA med sigte på nye landsdækkende uddannelsesløsninger. d. Forankring af deltidsuddannelserne i de syv programområders faglige miljøer, lektorbedømmelsesprogrammet og de syv nye uddannelsesudvalg. kan enkeltmoduler tages i korte uddannelsesforløb og suppleres med indtægtsdækket virksomhed, som er stærkt målrettet konkrete erhvervs- og jobfunktioner. er Cphbusiness deltidsuddannelser synonym med resultater på bundlinjen det være sig for virksomheden, som for den medarbejder, der bruger uddannelsen til at styrke sin karriere. er Cphbusiness deltidsuddannelser i stadig større udstrækning en kompetenceydelse rettet mod virksomheden med mulighed for leverancer på landsplan. e. Udvikling af nye teknologistøttede leveranceformer i samarbejde med SmartLearning (videreførelse af 2014-projekt). f. Udvikling af særlige læringsforløb for undervisere på deltidsuddannelser, som afspejler disse uddannelsers vekselvirkningsprincip. g. Integration af deltidsuddannelserne i praksisbaseret forskning og udvikling. Cphbusiness har tidligere haft en tilgang til efter- og videreuddannelse, som overvejende byggede på den klassiske aftenskole. Dette billede udfordres nu af såvel nye behov som af nye teknologier i leverancerne. Temaet understøtter især opfyldelsen af følgende mål: Styrket indsats for efter- og videreuddannelse Øget digitalisering

7 Tema 4: Internationalisering Cphbusiness ønsker, at de studerende og medarbejderne oplever institutionen som Danmarks mest internationale erhvervsakademi, og at akademiets internationale profil både styrker egne kompetencer og tilfører en merværdi til uddannelserne. Det fordrer en strategisk tilgang til internationalisering på tværs af akademiet. Internationaliseringen af Cphbusiness betyder fremadrettet, at Udviklingsfokus 2015 a. Sammenlægning og integration af de tre internationale 2014-projekter: Øget udgående mobilitet Nye fællesforløb Ny profil på de internationale forløb b. Gennemførsel af en analyse og evaluering af værdien af at gennemføre holdundervisningsprojekter og læring på tværs af danske og internationale hold. Resultaterne skal spredes og omsættes til normal praksis på alle fuldtidsuddannelser, hvor der både undervises på dansk og engelsk. Cphbusiness dimittender får en stærkere international profil, som imødekommer danske virksomheders stigende efterspørgsel efter nyuddannede med internationale og globale kompetencer. studerende på Cphbusiness oplever, at det er ligeså nemt at rejse på studie- eller praktikophold i udlandet som at blive hjemme. undervisere engageres i internationale læringsaktiviteter og oplever, at internationaliseringen tilfører faglig opkvalificering og løfter kvaliteten på uddannelserne. Best practice aktiviteter på det internationale område systematiseres og implementeres på alle Cphbusiness afdelinger. c. Fortsættelse af at udvikle et fælles internationalt uddannelsesforløb sammen med 2 til 3 internationale universiteter. Projektet kan potentielt føre til en fælles uddannelsesgrad. d. Udvikling af Grab and Go udvekslingspakker, så flere studerende tager på udlandsophold. e. Øget fokus på internationalisering af underviserne. f. Øget fokus på internationalisering af uddannelsernes indhold. g. Resultaterne fra det sammenlagte udviklingsprojekt skal endvidere indgå i udviklingen og implementeringen af Cphbusiness talentprogram og i det fortsatte arbejde med at udfolde og styrke lektorkvalificeringen og digitaliseringen af læringsmiljøerne. Cphbusiness har en væsentlig international aktivitet baseret på internationale forløb på en række af uddannelserne, hvor danske og udenlandske studerende mixes. Denne aktivitet er dog endnu ikke tilstrækkeligt integreret med de danske forløb, ligesom de internationale forløb endnu ikke har opnået højprofil-status. Temaet understøtter især opfyldelsen af følgende mål: Internationalisering Bedre kvalitet i uddannelserne Større relevans Udvikling og implementering af Cphbusiness talentprogram

8 Tema 5: Kendskab og præferencer Udviklingsfokus 2015 Cphbusiness ønsker at øge kendskabet til og præferencerne for institutionen og de muligheder, som Cphbusiness repræsenterer for hhv. erhvervslivet og de unge. Derfor vil Cphbusiness anlægge en ny tilgang til CRM rettet mod såvel virksomheder som unge før under og efter en uddannelse på akademiet. fremme og understøtte historiefortællingen om Cphbusiness i såvel massemedier, som i egne medier og sociale medier samt i den personlige dialog mellem alle akademiets aktører. fremme loyalitetsskabende aktiviteter, som fastholder aktørernes engagement i Cphbusiness også efter samarbejde eller uddannelse projektet CRM videreføres og CRM-systemet implementeres i fuld skala på alle aktiviteter rettet mod hhv. virksomheder og studerende. CRM-systemet og dets tilhørende processer videreudvikles således, at det kan danne relevant ledelsesinformation samt dokumentation til institutionsakkrediteringen. Cphbusiness hjemmeside og intranet integreres i en ny danske/international portal med universer rettet mod hhv. virksomheder, studerende (før, under og efter uddannelse på Cphbusiness) samt andre uddannelsesinstitutioner i indog udland, som er influenter på uddannelsesvalg i de relevante målgrupper. Der udvikles et loyalitetsprogram for samarbejdende virksomheder med tilbud om gå-hjem-møder og lignende faglige events samt efter- og videreuddannelse af virksomhedens medarbejdere. udvikle teknologiske platforme, som understøtter og fastholder relationer til virksomheder og studerende, og som kan give ny værdifuld viden om aktørernes baggrund og præferencer. Der udvikles et loyalitetsprogram (Alumni) for dimittender med tilbud om bl.a. faglige events og relevant videreuddannelse. Cphbusiness har i 2014 implementeret et CRM-system integreret med det studieadministrative system EASY, som kan håndtere såvel virksomheder som enkelt-studerende. I første fase anvendes systemet til erhvervskunder samt til studerendes praktik og afgangsprojekter i virksomheder. Temaet understøtter generelt målopfyldelsen af udviklingskontrakten.

9 Tema 6: Rammer og teknologi Udviklingsfokus 2015 Cphbusiness vil skabe de bedste fysiske rammer og anvende den nyeste teknologi i forhold til effektivt at understøtte, inspirere og supportere de studerendes læring. a. Analyser m.h.p. kommende Content Learning System. b. Afprøvning af nye tilgange til pædagogisk IT. Cphbusiness ser et potentiale i den nye teknologi, som kan fremme den individuelle studerendes læringsudbytte og understøtte samskabende læring. Dette kræver blandt andet, at IT løbende understøtter den pædagogiske udvikling. Endelig skal IT være med til at understøtte forsknings- og udviklingsprojekter, hvor Cphbusiness deltager. Cphbusiness ønsker desuden at give nødvendig og rettidig information til studerende, undervisere og ledelse. Dette skal ske gennem effektivisering, ensretning og kvalitetssikring af de administrative processer. Herunder skal systemunderstøttelsen løbende optimeres. I forhold til de fysiske rammer ønskes moderne og centralt beliggende lokaler med en planlægningsmodel, der sikrer en høj udnyttelse af kapaciteten. Samtidig stiles der mod, at lokalerne er multifunktionelle og understøtte den valgte pædagogik. c. Forberede overgang til SIS (nyt studieadministrativt system). d. Kvalitetssikring og ensretning af data på tværs af Cphbusiness. e. Optimering af administrative arbejdsgange. f. Udvikling af en planlægningsmodel, der sikrer høj udnyttelse af lokalerne på Cphbusiness. g. Deltagelse i sektor-projektet Digital eksamensadministration. Cphbusiness har i 2014 opnået den samlede løsning m.h.t. fysiske lokationer. Desuden er den nye centraliserede studieadministration implementeret ved årets udgang. I 2016 overgår erhvervsakademierne til et nyt studieadministrationssystem fælles med professionshøjskolerne. Ministeriet har desuden taget initiativ til digital eksamensadministration i hele den videregående sektor. Cphbusiness hjemmeside, som blev diminutivt etableret i 2009 står foran en udskiftning. Temaet understøtter generelt målopfyldelsen af udviklingskontrakten.

10 Tema 7: Kvalitetssikring Cphbusiness skal institutionsakkrediteres første gang i 2016 og er ved at forberede organisationen hertil. Institutionens tilgang til kvalitetsopgaven bygger på tesen om den lærende organisation, hvor alle i organisationen har et ejerskab for en kontinuerlig fastholdelse og udviklingen af kvaliteten i organisationen og dens ydelser. Dette forudsætter en øget opmærksomhed på kvalitetsopgavens strukturelle forankring i organisationens programområder og tværgående centre eller funktioner. kvalitetsopgavens processer i forhold til organisationens hhv. uddannelsessystem, ledelsessystem, administrative system og kvalitetssystem. kvalitetsopgavens kulturgrundlag i form af organisationens adfærd og grundlæggende antagelser om kvalitet. Udviklingsfokus 2015 a. Styrket ledelsesinformation og dokumentation for beslutninger i det samlede ledelsesmiljø. b. Styrket kvalitetskultur og fælles ejerskab for kvalitetsopgaven. c. Styrket inddragelse af interne og eksterne interessenter i kvalitetsarbejdet med særligt fokus på studerende og aftagere. d. Styrket dokumentation for - og kvalitetssikring af - uddannelsernes videngrundlag. e. Fastlæggelse, dokumentation og afprøvning af nye arbejdsprocesser i organisationen knyttet til kvalitetsopgaven. Desuden forudsætter institutionsakkrediteringen en øget opmærksomhed på dokumentation og mekanismer, som sikrer, at de fastlagte processer følges. Institutionsakkrediteringen påbegyndes i foråret 2016, og alle kvalitetssikringsprocesser skal inden da være etableret, afprøvet og dokumenteret. Arbejdet med at opbygge kvalitetssikringssystemet er påbegyndt i Temaet understøtter generelt målopfyldelsen af udviklingskontrakten.

11 Udviklingsprogrammets rammebudget Tema 1: Samskabende læring Tema 2: Fremtidens læringsmiljø Tema 3: Fremtidens kompetenceløft Tema 4: Internationalisering Tema 5: Kendskab og præference Tema 6: Rammer og teknologi Tema 7: Kvalitetssikring Cphbusiness Innovation Samlet udviklingsprogram FoU-midler FoU-midler fra tidligere bevillingsår 5,0 2,0 1,0 1,0 1,2 2,0 1,0 3,5 16,7 10,6 6,1

12

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI VIDEN VÆRDI TIL GØR STRATEGI 2020 CPHBUSINESS GØR VIDEN TIL VÆRDI På Cphbusiness ønsker vi at skabe størst mulig værdi for erhvervslivet og samfundet. Viden er grundlaget

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI

DIGITALISERINGS- STRATEGI DIGITALISERINGS- STRATEGI DIGITALISERINGS- STRATEGI DIGITALISERING På Cphbusiness ønsker vi at gå forrest i ændringen af den undervisningsform, der har været praktiseret på de videregående uddannelser

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 Om uddannelsesprogrammet Uddannelsesprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag for 2015 sammen med årets udviklingsprogram og budget. Uddannelsesprogrammet

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Velkommen! 4. August 2014

Velkommen! 4. August 2014 Velkommen! 4. August 2014 Sektoren Uddannelserne Udviklingsprogrammet Organisationen Økonomien Akkreditering Kendskab Strategi 2020 Udviklingskontrakt 2015-2017 Den videregående sektor Uddannelses- og

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

EAMV - Mod nye mål. Med venlig hilsen. Henriette Hauge Slebsager Rektor

EAMV - Mod nye mål. Med venlig hilsen. Henriette Hauge Slebsager Rektor Mod nye mål Strategihjul Vi skal satse på kvalitet fremfor kvantitet i de uddannelser, vi udbyder. En veldrevet og konkurrencedygtig uddannelsesinstitution, skal sikre det økonomiske fundament, der giver

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen Stort velkommen som medlemmer af UCSJ s uddannelsesudvalg for perioden 2014 2018. I dag er ekstraordinært møde grundet kompakt

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

AU Center for Entreprenørskab og Innovation

AU Center for Entreprenørskab og Innovation Genvej til Ny Viden - og til talentet Agenda AU Center for Entreprenørskab og Innovation Genvej til Ny Viden formål Målgruppe og fordele Projektorganiseret vidensamarbejde Udbytte: Fra information til

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Strategi 2020. August 2014

Strategi 2020. August 2014 Strategi 2020 August 2014 Ledelsesgrundlaget 2013 2014 2015 Flerårsaftale FL 2013-2014-2015-2016 Udviklingskontrakt 2013-2014 Udviklingskontrakt 2015-2017 Innovationsstrategi UFM International strategi

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ CPHBUSINESS. September 2014

UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ CPHBUSINESS. September 2014 UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ CPHBUSINESS September 2014 Forord Med denne skrivelse er det vores intention at skabe et hurtigt og godt overblik over de 19 udviklings- og innovationsprojekter, som vi har igangsat

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Opsummering af indsatser PBL

Opsummering af indsatser PBL 3.1 Vores eksisterende forskningsresultater indenfor PBL afdækkes. Der iværksættes desuden en række forsknings- og uddannelses-udviklingsprojekter, der skal udforske og udfordre AAU s PBLpraksis yderligere

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 08-aug-2012 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn 208140.progbes teknologi i praksis.docx Dokumentnummer 1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Programejer

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Bilag til ansøgning om

Bilag til ansøgning om Bilag til ansøgning om Paralleludbud på Serviceøkonom i Hillerød / København Indhold 1. Oplæg til mål og indikatorer under det nye pligtige mål... 3 2. Interessetilkendegivelser... 5 Erhvervsorganisationen

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

KVALITET PÅ KEA 2015

KVALITET PÅ KEA 2015 KVALITET PÅ KEA 2015 1 KVALITET PÅ KEA På KEA er målet om kvalitet og relevans i uddannelserne den grundlæggende præmis for det samlede arbejde. KEAs uddannelser skal skabe værdi for samfundet og for den

Læs mere

Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet

Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade 43 1260 København K 26. august 2013 Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet Danske

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING 2013-2015 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING 2013-2015 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING DELSTRATEGI FOR K V A L I T E T S S I K R I N G 2013-2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 3 DET VIL VI MED EN DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

KVALITETSSIKRINGS- STRATEGI

KVALITETSSIKRINGS- STRATEGI KVALITETSSIKRINGS- STRATEGI KVALITETSSIKRINGS- STRATEGI Strategisk guideline for kvalitetssikring af Cphbusiness' uddannelser Om kvalitetssikring på Cphbusiness 4 Kvalitetssikring af Cphbusiness uddannelser

Læs mere

Resultatlønskontrakt. efter bemyndigelse fra VIAs bestyrelse. Aftaleperiode: Før tanken ud i livet VIA University College 1/9

Resultatlønskontrakt. efter bemyndigelse fra VIAs bestyrelse. Aftaleperiode: Før tanken ud i livet VIA University College 1/9 Før tanken ud i livet VIA University College Dato: 8. januar 2015 Journalnr.: U0003-7-03-19-14 Resultatlønskontrakt Kontraktholder: Rektor Harald E. Mikkelsen Aftalepart: Formand Peter Sørensen efter bemyndigelse

Læs mere

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN FAGKONFERANSE OM FAGSKOLEUTDANNING - 16. NOVEMBER 2012 ERFARINGER FRA KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI STUDIE- OG KVALITETSCHEF MIRIAM SKJALM LISSNER MISL@KEA.DK KORT

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Strategi for Danske Erhvervsakademier 2015-2017

Strategi for Danske Erhvervsakademier 2015-2017 Strategi STRATEGI for FOR DANSKE Danske ERHVERVSAKADEMIER Erhvervsakademier 2015-2017 2015-2017 1 Strategi for Danske Erhvervsakademier 2015-2017 Erhvervsakademierne er med deres etablering i 2009 og frem

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Målrapportering 10 /32 MÅLRAPPORTERING. KEAs UDVIKLINGSKONTRAKT 2015

Målrapportering 10 /32 MÅLRAPPORTERING. KEAs UDVIKLINGSKONTRAKT 2015 Målrapportering s UDVIKLINGSKONTRAKT 2015 A. Denne målrapportering omhandler den første af i alt tre målrapporteringer for s udviklingskontrakt. har således yderligere to år til at indfri slutmålene -

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

STRATEGI FOR KVALITET. 2013 Revideret 2014

STRATEGI FOR KVALITET. 2013 Revideret 2014 STRATEGI FOR KVALITET 2013 Revideret 2014 Strategi for KVALITET 2 KVALITET PÅ KEA 3 MÅL FOR KEAS KVALITETSARBEJDE 3 KVALITETSKULTUR 4 OVERORDNEDE KVALITETSSTANDARDER PÅ KEA 5 ANSVAR OG ORGANISERING AF

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Udviklingskontrakt 2015-2017

Udviklingskontrakt 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem uddannelses- og forskningsministeren og Erhvervsakademi Aarhus MELLEM UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN OG ERHVERVSAKADEMI AARHUS Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation møde den 7. december kl. 15.30-16.50 Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Deltagere: Jens Vestgaard (cph), Jørgen Stilling (cph), Marianne

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. u?' n Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Nils Peter Terp Uhre Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 64.600,- (niveau marts 2013) Som opfølgning på revisionsprotokollen

Læs mere

Indkaldelse med dagsorden og bilag

Indkaldelse med dagsorden og bilag Bestyrelsen Indkaldelse med dagsorden og bilag 29. møde tirsdag den 7. april 2015 kl. 15.00 18.00. Mødet afholdes i Cphbusiness Søerne (lokale CS-421), Nansensgade 19, 1366 København K. Eventuelle afbud

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Notat Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Det oprindelige notat blev udarbejdet på baggrund af Akkrediteringsrådets drøftelser på møderne 9. april 2014 og 20. juni

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Afsluttende projektrapport for projekt: E-læringsmæssig designs i mindre og mellemstore virksomheder i yderområdet i Region Nordjylland

Afsluttende projektrapport for projekt: E-læringsmæssig designs i mindre og mellemstore virksomheder i yderområdet i Region Nordjylland Afsluttende projektrapport for projekt: E-læringsmæssig designs i mindre og mellemstore virksomheder i yderområdet i Region Nordjylland Projektets ID 10494 Af: Niels Jørgen Andreasen Denne afsluttende

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere