Nævnsformand, dommer Poul. K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, dommer Poul. K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (...) over Aalborg Kommune af 11. juli 2008 forblivelsespligt til Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul. K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Aalborg Kommunes afgørelse af 11. juli 2008 stadfæstes. Energiklagenævnet har den 23. december 2008 fra Aalborg Kommune modtaget (...) (herefter benævnt klager) klage af 7. august 2008 over kommunens afgørelse af 11. juli 2008 om forblivelsespligt til Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. (herefter benævnt kraftvarmeværket). Ved afgørelsen godkendte Aalborg Kommune kraftvarmeværkets projektforslag om forblivelsespligt til værket og meddelte klager, at denne ikke kunne fritages fra pligten. Kraftvarmeværket blev den 1. december 2008 overtaget af Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne. Sagens baggrund Ved brev af 28. oktober 2008 rettede klager henvendelse til Energiklagenævnet vedrørende Aalborg Kommunes afgørelse af 11. juli Klager havde ved brev af 7. august 2008 fremsendt en klage over afgørelsen til kommunen i overensstemmelse med tilslutningsbekendtgørelsens 1 21, stk. 2. Klager havde dog endnu ikke hørt fra kommunen, og klager fremsendte derfor klagen direkte til Energiklagenævnet. 1 Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. CVR/SE-nr

2 Energiklagenævnet videresendte ved brev af 29. oktober 2008 klagen til Aalborg Kommune, da nævnet endnu ikke fra kommunen havde modtaget klagen, sagens akter og kommunens bemærkninger til sagen i overensstemmelse med tilslutningsbekendtgørelsens 21, stk. 2. Energiklagenævnet bemærkede i den forbindelse, at såfremt Aalborg Kommune ønskede at opretholde den påklagede afgørelse, skulle klagen m.v. sendes til Energiklagenævnet snarest muligt. Kopi af Energiklagenævnets brev til Aalborg Kommune blev sendt til klager til orientering. Ved brev af 26. november 2008 rettede klager fornyet henvendelse til Energiklagenævnet, idet klager på trods af Energiklagenævnets brev af 29. oktober 2008 stadig ikke havde hørt fra Aalborg Kommune. Klager anførte i den forbindelse, at det på denne baggrund måtte forventes, at Energiklagenævnet nu måtte afslutte sagen til klagers fordel. På baggrund af klagers brev af 26. november 2008 rettede Energiklagenævnet fornyet henvendelse til Aalborg Kommune v/civilingeniør Anita Lambertsen, der den 2. december 2008 telefonisk oplyste, at kommunen havde modtaget klagen og forventede at fremsende sagen til Energiklagenævnet inden for én til to uger. Energiklagenævnet lagde på denne baggrund til grund, at Aalborg Kommune agtede at opretholde afgørelsen af 11. juli Energiklagenævnet oprettede herefter sagen som en klagesag ved nævnet og fastsatte en frist for kommunen for fremsendelse af sagens akter, kommunens afgørelse m.v. til nævnet. Side 2 af 17 Det fremgår herefter af sagens akter, at kraftvarmeværket ved projektforslag af 19. august 2007 ansøgte Aalborg Kommune om godkendelse af forblivelsespligt for ejendomme i værkets forsyningsområde. Af projektforslaget fremgår følgende: [...] Ansøgning om godkendelse af projekt for forblivelsespligt for ejendomme i Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a.s forsyningsområde Indledning begrundelse for ansøgning... Med henvisning til ovenstående og 11 i bekendtgørelse nr. 966 af 21. september 2006 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg skal Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. hermed anmode Aalborg Kommune om at pålægge ejendomme i Hou Kraftvarme-

3 værk A.m.b.a.s forsyningsområde, der allerede forsynes med fjernvarme fra Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. at forblive tilsluttet fjernvarmeværket. Til brug for Deres behandling af sagen kan vi komme med følgende yderligere oplysninger: 1. De ansvarlige for projektet Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. 2. Forhold til varmeplanlægningen De pågældende ejendomme er allerede tilsluttet fjernvarmeværket og ligger i fjernvarmeværkets nuværende forsyningsområde. Side 3 af 17 Ejendommene ligger uden for lokalplanområde med tilslutningspligt til fjernvarme. 3. Fastlæggelse af forsyningsområder m.v. Der skal ikke etableres nye tekniske anlæg, herunder ledningsnet, da de pågældende ejendomme allerede er tilsluttet værket. 4. Tidsplan Det tilstræbes, at projektet er gennemført inden en eventuel overtagelse af Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen. 5. Servitutpålæg Der skal tinglyses deklaration om forblivelsespligt på de tilsluttede ejendomme. 6. Oversigt over ejendomme De omhandlede ejendomme er: Matr. nr.;...se vedlagte bilag.. Liste over omfattede matrikler Økonomiske konsekvenser for forbrugerne. Der påregnes ikke økonomiske konsekvenser for de enkelte forbrugere. [...].

4 Aalborg Kommune sendte ved brev af 25. februar 2008 kraftvarmeværkets ansøgning i høring hos berørte grundejere, deriblandt klager. Aalborg Kommune anfører i brevet bl.a., at der i særlige tilfælde er muligheder for at blive fritaget for pligten til at forblive tilsluttet til Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Kommunen henviste i den forbindelse til bygninger omfattet af tilslutningsbekendtgørelsens 15. Den påklagede afgørelse Af Aalborg Kommunes afgørelse af 11. juli 2008 fremgår bl.a. følgende: [...] I slutningen af februar/starten af marts 2008 orienterede Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne om, at vi havde modtaget en ansøgning fra Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. om godkendelse af et projekt for forblivelsespligt til fjernvarme for ejendomme, der i dag forsynes fra Kraftvarmeværket. Side 4 af 17 Da Deres ejendom (...) var og fortsat er tilsluttet Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a., fik De en høringsfrist på 4 uger til at komme med eventuelle bemærkninger til projektet for forblivelsespligt. Ved brev af 20. marts 2008 oplyser De, at De afviser ethvert projektforslag om forblivelsespligt af følgende grunde: - De har ikke indgået en kontrakt med Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. - De vil opretholde Deres ret til frit at vælge energikilde og leverandør - De vil ikke acceptere en tinglysning af forblivelsespligt på ejendommen. De henviser i øvrigt til EU-direktiverne, som De mener klart beskriver, at ethvert monopol på energiforsyning er ulovligt. De konkluderer derfor, at projektet for forblivelsespligt er i strid med gældende EU-lov, hvis projektet bliver godkendt, og ønsker derfor på forhånd at tilkendegive, at sagen i så fald vil blive sendt til EUdomstolene. Forsyningsvirksomhederne skal hermed orientere om, at Aalborg Byråd den 9. juni 2008 godkendte projektet for forblivelsespligt til fjernvarme for ejendomme, der i dag forsynes fra Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Byrådet besluttede samtidig at pålægge forblivelsespligt til fjernvarmeforsyning på de omfattede ejendomme,

5 heriblandt Deres. Deres indsigelse indgik i Byrådets behandling af sagen. I henhold til Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg er det ikke en forudsætning for pålæg af forblivelsespligt, at ejeren har indgået kontrakt med forsyningsselskabet, men alene, at der er etableret forsyningsmulighed fra forsyningsselskabet, hvilket er tilfældet, da Deres ejendom allerede er tilsluttet fjernvarmeforsyning. Forblivelsespligten medfører ikke pligt til at aftage fjernvarme fra Kraftvarmeværk A.m.b.a., men alene pligt til at betale de faste årlige afgifter til kraftvarmeværket. De kan således frit etablere anlæg for alternativ opvarmning m.v. Tinglysning af forblivelsespligt sker på kommunens foranledning, og udgifterne dækkes af kommunen. Tinglysningen er således uden udgifter for ejeren og kræver ikke ejerens samtykke. Side 5 af 17 Med hensyn til Deres påstand om, at pålæg af forblivelsespligt skulle være i strid med gældende EU-lov, så hviler afgørelsen om forblivelsespligt på dansk lovgivning. Aalborg Kommune må forudsætte, at lovgivningen er i overensstemmelse med EUlovgivningen. Byrådet vurderede med baggrund i dette, at de nævnte forhold ikke kan begrunde en fritagelse for forblivelsespligten i henhold til Varmeforsyningsloven. Retsvirkninger af forblivelsespligten Byrådets beslutning om forblivelsespligt betyder, at Deres ejendom skal forblive tilsluttet fjernvarmeforsyning. Forblivelsespligten indebærer ikke, at De har pligt til at aftage fjernvarme fra det kollektive anlæg eller til at indrette Deres ejendoms anlæg til fjernvarmeforsyning. De kan altså frit etablere anlæg for alternativ energi m.v. De er dog forpligtet til at betale tilslutningsafgift og faste afgifter, som forsyningsselskabet har anmeldt til Energitilsynet. Pålægget om forblivelsespligt træder i kraft fra det tidspunkt, hvor De modtager skriftlig meddelelse om, at Byrådet har godkendt

6 projektet og truffet beslutning om forblivelsespligt, altså ved modtagelsen af dette brev. [...] Forhandlinger om eventuel overtagelse af Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Forsyningsvirksomhederne skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. for øjeblikket forhandler med Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne om en eventuel overtagelse af kraftvarmeværket. En af betingelserne for en eventuel overtagelse er, at Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. skal sikre, at alle nuværende forbrugere har pligt til at være tilsluttet fjernvarme i den periode, hvori der betales kraftvarmetilæg. Dette vil være opfyldt med godkendelse af projektet for forblivelsespligt. [...]. Side 6 af 17 Klagers synspunkter og bemærkninger Klager finder, at Aalborg Kommunes afgørelse af 11. juli 2008 skal ophæves. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Klager har ikke indgået en kontrakt med kraftvarmeværket, hvilket er normal praksis, når der indgås aftaler om køb af ydelser. Da kraftvarmeværket har undladt at indgå en kontrakt, er klager ikke forpligtet til at forblive som forbruger. Klager ønsker at opretholde sin ret til selv at vælge energikilder og leverandør. Klager var på grund af sygdom fraværende ved kraftvarmeværkets generalforsamling, hvor der blev stemt om Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhedernes overtagelse af kraftvarmeværket. Såfremt klager havde været til stede, ville klager have stemt nej til overtagelsen. EU-direktiverne beskriver klart, at ethvert monopol på energiforsyning er ulovligt. Endvidere er der udarbejdet EU-direktiver for fri konkurrence. Klagers hus er faldet kr. i værdi alene på grund af kraftvarmeværkets høje priser. Klager har købt huset igennem Nybolig og i købekontrakten fremgår intet om, at klager hæfter for gæld til kraftvarmeværket, og det er heller ikke tinglyst på ejendommen. Retten i Aalborg har i januar 2009 afsagt en dom om, at et fjernvarmeværk skulle betale kr. til en husejer, idet husejeren ved købet af huset ikke vidste, at han ved at købe ejendommen automatisk blev andelshaver i værket, og dermed også ejer af en gæld på kr. Den af Aalborg

7 Kommune, Forsyningsvirksomhederne fremhævede dom fra Vestre Landsret fra april 2008 kan ikke sammenlignes med denne sag, da det tydeligt fremgår heraf, at det i den sag omhandlede kraftvarmetillæg er en gæld. Da Aalborg Kommune overtog Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. var der en gæld på ca. 6 mio. kr., det vil sige en gæld på ,92 kr. pr. forbruger. Aalborg Kommune vil opkræve ,06 kr. af klager (et kraftvarmetillæg), hvilket ikke står i forhold til den samlede gæld. Det er sagen uvedkommende, om beløbet betales kontant eller over 12 år. Aalborg Kommune har anført, at der ikke er tale om en gæld, men en takst. Kommunen kan ikke fastsætte en takst på et kraftvarmetillæg, der ligger fast i 12 år og samtidig sige til forbrugerne, at de eksempelvis i klagers tilfælde kan betale kr. for ikke at skulle betale denne takst. Inden Aalborg Kommunes overtagelse af kraftvarmeværket kostede det ca kr. at udtræde af værket, hvilket ikke står i forhold til det beløb, som kommunen nu kræver. Side 7 af 17 Energiklagenævnet forespurgte ved brev af 24. juni 2009 Aalborg Kommune om den nærmere begrundelse for afgørelsen af 11. juli 2008, herunder hvilke konkrete retsregler afgørelsen var truffet i henhold til, samt hvorfor kommunen fandt det nødvendigt/hensigtsmæssigt at pålægge forblivelsespligt til Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Aalborg Kommune fremsendte ved brev af 1. juli 2009 bemærkninger til afgørelsens begrundelse. Kommunens bemærkninger blev sendt i høring hos klager, der for så vidt angår begrundelsen for afgørelsen af 11. juli 2008 navnlig har anført følgende: Kommunen fremkommer ikke med noget i nyt for så vidt angår begrundelsen, og kommunen forholder sig ikke til Energiklagenævnets konkrete spørgsmål. Aalborg Kommunes bemærkninger Aalborg Kommune er ved af 23. december 2008, hvorved kommunen fremsendte klagen og kopi af sagens akter til Energiklagenævnet, fremkommet med bemærkninger til sagen. Aalborg Kommune finder, at afgørelsen af 11. juli 2008 skal stadfæstes, og kommunen anfører i den forbindelse navnlig følgende: I henhold til tilslutningsbekendtgørelsens regler er det ikke en forudsætning for pålæg om forblivelsespligt, at ejeren har indgået kontrakt med forsyningsselskabet, men alene at der er etableret forsyningsmulighed fra selskabet. Klagers ejendom er allerede tilsluttet fjernvarmeforsyning, og der er således etableret en forsyningsmulighed.

8 Forblivelsespligten indebærer ikke en pligt til at aftage varme fra Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a., men alene en pligt til at betale de faste afgifter til værket. Ejeren kan således frit etablere anlæg for alternativ opvarmning. Det må forudsættes, at dansk lovgivning er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Aalborg Kommune kan ikke forholde sig til klagers påstand om, at prisen på varme fra Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. har ført til, at værdien af klagers ejendom er faldet. En lang række andre forhold spiller også ind på boligpriserne. For så vidt angår begrundelsen for afgørelsen af 11. juli 2008 har kommunen ved brev af 1. juli 2009 navnlig anført følgende: Side 8 af 17 Afgørelsen om afslag på fritagelse fra forblivelsespligten er begrundet i overensstemmelse med forvaltningslovens 2 regler herom, idet kommunen har kommenteret på hvert enkelt element, som klager har fremhævet herom og oplyst, at kommunen med baggrund i disse ikke mente, at de nævnte forhold kunne begrunde en fritagelse. Det er korrekt, at der alene er henvist til tilslutningsbekendtgørelsen 3 og ikke til de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen, men kommunen har på baggrund af en afgørelse fra Energiklagenævnet af juli 2008 efterfølgende strammet op på denne procedure (Energiklagenævnets afgørelse af 11. juli 2008 j.nr ). Forbrugerne ved Hou Kraftvarmværk A.m.b.a. er blevet pålagt tilslutningspligt i henhold til 2 i tilslutningsbekendtgørelsen, mens afslaget på fritagelse til klager er truffet med baggrund i, at denne ikke opfylder betingelserne i tilslutningsbekendtgørelsens 15. Ved godkendelsen af projektforslaget om forblivelsespligt har kommunen bl.a. lagt vægt på, at det var en forudsætning for overtagelsen af Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a., at der skulle sikres forblivelsespligt for forbrugere i området for at sikre Fjervarmeforsyningens øvrige kunder mod ekstraudgifter. Kommunen lagde endvidere vægt på, at Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a., der er et naturgasfyrede barmarksværk med ca. 260 forbrugere, i en periode havde oplevet stigende priser og derfor 2 Lovbekendtgørelse nr af 7. juli 2007 med senere ændringer. 3 Bekendtgørelse nr. 31. af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

9 ønskede at gennemføre et projekt om forblivelsespligt for at sikre økonomien i værket. Dette hensyn var gældende uafhængig af værkets overtagelse. Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. s synspunkter og bemærkninger Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne har ved af 28. maj 2009 fremsendt bemærkninger til sagen på vegne af Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Kraftvarmeværket finder, at Aalborg Kommunes afgørelse af 11. juli 2008 skal stadfæstes. Til støtte herfor har kraftvarmeværket navnlig anført følgende: Kraftvarmeværket ansøgte ved brev af 19. august 2007 om godkendelse af projektforslag for forblivelsespligt for de 264 tilsluttede ejendomme i kraftvarmeværkets forsyningsområde. Ansøgningen var bl.a. begrundet i, at det var en betingelse for Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhedernes overtagelse af kraftvarmeværket, at der var godkendt forblivelsespligt for kraftvarmeværkets forbrugere. Denne betingelse var indsat for at sikre, at Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhedernes øvrige forbrugere ikke blev pålagt ekstra omkostninger som følge af overtagelsen. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhedernes overtagelse af kraftvarmeværket blev besluttet på kraftvarmeværket generelforsamling i september 2008 med 196 stemmer for og 0 stemmer imod. Side 9 af 17 Det er korrekt, at kraftvarmeværket ikke har indgået en kontrakt med klager. På det tidspunkt, hvor ejendommen blev tilsluttet værket, indgik kraftvarmeværket dog en kontrakt med den dagældende ejer. Leveringsforholdet til ejendommen blev efterfølgende reguleret af kraftvarmeværkets vedtægter, der pr. 1. december 2008 blev erstattet af Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhedernes leveringsbestemmelser. De to beløb på henholdsvis kr. og kr. kan ikke sammenlignes. I forbindelse med Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhedernes overtagelse af kraftvarmeværket skal forbrugerne i Hou betale et kraftvarmetillæg som et tillæg til Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhedernes almindelige takster. Kraftvarmetillægget opgøres som forskellen i omkostninger ved henholdsvis central og decentral kraftvarmeforsyning i en periode på 20 år. I beregningen indgår således gæld, investeringer, drift og vedligehold mv. for henholdsvis kraftvarmeværket og Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne de næste 20 år. Forbrugerne kan vælge at betale tillægget kontant ved overtagelsen eller løbende over en periode på 12 år. Kraftvarmetillægget er ikke en gæld, der hæfter på ejendommen, men en takst, der opkræves på lige fod med Aalborg Kommune, Forsy-

10 ningsvirksomhedernes andre takster. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne henviser i den forbindelse til Vestre Landsrets dom af april Retsgrundlaget Retsgrundlaget for tilslutningspligt fremgår overvejende af reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg). Følgende fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens 2-5 samt om pålæggelse af tilslutningspligt: [ ] Tilslutning 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Beslutning herom kan ikke træffes, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt tilslutningsprojekt. Beslutningen skal træffes samtidig med eller umiddelbart efter godkendelsen af tilslutningsprojektet. Side 10 af Ansøgning om godkendelse af et tilslutningsprojekt skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens bedømmelse af ansøgningen 1) den eller de ansvarlige for projektet, 2) forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold samt lokalplaner, 3) tidsplan for tilslutningen, 4) fastlæggelse af forsyningsområder, 5) fortegnelse over ejendomme, der ifølge projektet påtænkes knyttet til anlægget ved påbud, tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget, 6) økonomiske konsekvenser for berørte lodsejere, herunder vilkår for tilslutning og tidspunkter for brugertilslutning m.v., 7) eksempler på brugerøkonomi ved tilslutning til kollektiv forsyning i forhold til forsat opvarmning med oliefyr, herunder ved forskellige husstørrelser, 8) retsvirkninger af tilslutningspligten, 9) hvilke eksisterende bebyggelser der ikke kan pålægges tilslutningspligt, og 10) dispensation.

11 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at grundejere, der efter tilslutningsprojektet forudsættes pålagt tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget, underrettes skriftligt om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger kan blive fremsendt inden for 4 uger. 5. Grundejere, der ifølge tilslutningsprojektet forudsættes pålagt tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget, skal have skriftlig meddelelse om såvel godkendelse af tilslutningsprojektet som beslutning om pålæg af tilslutningspligt/bidragspligt til anlægget med oplysning om klageadgang og klagefrist. [ ] Tilslutningstidspunktet for eksisterende bebyggelse Side 11 af Eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg med en frist på 9 år, jf. dog 15. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ejendommens ejer har modtaget kommunalbestyrelsens meddelelse om, at ejendommen er pålagt tilslutningspligt. 11. Kommunalbestyrelsen kan pålægge en ejendom, som allerede forsynes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, at forblive tilsluttet dette. Stk. 2. Det kan ikke pålægges en ejer af en ejendom, som pålægges tilslutningspligt efter stk. 1, at betale den i 7, stk. 1, omtalte tilslutningsafgift. [ ] Visse former for bebyggelse kan ikke pålægges tilslutningspligt. De former for bebyggelse, der er undtaget, fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens 15: [...] 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg: 1) bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig, 2) bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har

12 en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 3) bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 4) bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække, 5) bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen, og 6) eksisterende lavenergibygninger, jf. 1, nr. 2, litra a og b. [...] Når kommunen har truffet afgørelse om tilslutningspligt, og klagefristen på 4 uger regnet fra denne afgørelse er udløbet, er afgørelsen bindende for de berørte borgere. Man kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningspligt efter bestemmelserne i tilslutningsbekendtgørelsens 15, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 16. Side 12 af 17 [...] 16. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningen under henvisning til bestemmelserne i 15 i denne bekendtgørelse, jf. dog 17, stk. 1 og 2. [...] Kommunen har dog mulighed for både i selve tilslutningssituationen og efterfølgende efter ansøgning at meddele dispensation fra tilslutningspligten i særlige tilfælde, herunder forlænge tilslutningsfristen for en ejendom, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1: [...] 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. stk. 10. [...] Endvidere gælder der særlige regler om dispensation for folkepensionister og for lavenergihuse, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 2 og 3.

13 Mulighed for at klage til Energiklagenævnet over en kommunal afgørelse om tilslutningspligt er reguleret i tilslutningsbekendtgørelsens 21, hvoraf fremgår følgende: [...] Klage m.v. 21. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klage indgives til kommunalbestyrelsen, der snarest sender klagen til Energiklagenævnet, ledsaget af en udtalelse og det materiale, som har ligget til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse.... [...]. Side 13 af 17 Forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr af 7. juli 2007 med senere ændringer) regulerer bl.a., hvornår en forvaltningsretlig afgørelse skal være ledsaget af en begrundelse, samt hvilke krav der stilles til begrundelsen. Af forvaltningslovens 22 og 24 fremgår følgende: [...] Begrundelse m.v. 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. [...] 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. [...] Energiklagenævnets bemærkninger Energiklagenævnet bemærker indledningsvis, at klager over kommunale afgørelser om pålæggelse af forblivelsespligt skal indgives til kommunen, der sna-

14 rest sender klagen til Energiklagenævnet, ledsaget af en udtalelse og det materiale, som har ligget til grund for afgørelsen, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 21, stk. 2. Aalborg Kommune godkendte Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. s projektforslag om forblivelsespligt den 11. juli Klager fremsendte klagen over godkendelsen til kommunen ved brev af 7. august Aalborg Kommune fremsendte først klagen m.v. til Energiklagenævnet den 23. december 2008 på et tidspunkt, hvor Energiklagenævnet to gange havde kontaktet kommunen i anledningen af klagen. Aalborg Kommune var således mere end fire måneder om at fremsende sagen til Energiklagenævnet, uden at kommunen har givet en nærmere begrundelse herfor. Energiklagenævnet finder dette forhold meget beklageligt. Forholdet har dog ikke betydning for kommunens afgørelse eller dens retsvirkninger. Begrundelse for afgørelsen af 11. juli 2008 Det følger af forvaltningslovens 22, at en afgørelse, når den meddeles skriftligt, skal være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Efter forvaltningslovens 24, stk. 1, skal begrundelsen for en afgørelse indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet, og i det omfang, afgørelsen beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Aalborg Kommune henviser i afgørelsen af 11. juli 2008 generelt til tilslutningsbekendtgørelsen, men ikke til de præcise retsregler i bekendtgørelsen, som afgørelsen er truffet i henhold til, og kommunen angiver ikke, hvilke hovedhensyn der er lagt vægt på ved godkendelsen af projektforslaget. Kommunen angiver dog for så vidt angår afslaget på fritagelse fra forblivelsespligten, at kommunen herved har lagt vægt på, at klagers ejendom allerede er tilsluttet Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Afgørelsen opfylder således ikke forvaltningslovens regler fuldt ud. Side 14 af 17 Aalborg Kommune har på Energiklagenævnets foranledning uddybet begrundelsen for godkendelsen af projektforslaget. Kommunen har i den forbindelse oplyst, at afgørelsen er truffet i henhold til tilslutningsbekendtgørelsens 2, og at kommunen ved afgørelsen bl.a. har lagt vægt på Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a s stigende varmepriser og at sikre økonomien i værket. Klager er blevet hørt over kommunens uddybning af begrundelsen. Energiklagenævnet finder herefter, at fejlene ved begrundelsen for afgørelsen er udbedret. Manglerne ved begrundelsen bør derfor ikke føre til afgørelsens ugyldighed. Afgørelsen af 11. juli 2008 Efter 11 i tilslutningsbekendtgørelsen kan kommunalbestyrelsen pålægge en ejendom, som allerede forsynes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, at forblive tilsluttet anlægget (forblivelsespligt). Eftersom ejendommen allerede er tilsluttet anlægget, kan der ikke opkræves tilslutningsafgift på baggrund af pålægget. Derimod kan de eventuelle faste afgifter, som ifølge varmeværkets

15 anmeldelse til Energitilsynet gælder for ejendomme, der tilsluttes anlægget, opkræves. Forblivelsespligt indebærer dog ikke en pligt til fortsat at aftage varme, men alene en pligt til at betale den faste afgift. Muligheden for at pålægge forblivelsespligt fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens regler og er derfor uafhængig af, om der foreligger en kontrakt mellem forbrugeren og det kollektive varmeforsyningsanlæg. Såfremt en ejendom ikke allerede forsynes af et kollektivt varmeforsyningsanlæg, har kommunalbestyrelsen endvidere mulighed for at pålægge ejendommen at tilslutte sig anlægget med en frist på 9 år (tilslutningspligt), jf. tilslutningsbekendtgørelsens 10. Det kontraktmæssige forhold mellem en forbruger og værket har således ikke betydning for kommunens mulighed for at kræve, at en ejendom tilsluttes et specifikt værk i form af enten tilslutnings- eller forblivelsespligt. Det følger af tilslutningsbekendtgørelsens 2, at kommunen ikke kan pålægge tilslutningspligt i form af forblivelsespligt, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt projekt. Projektet skal som udgangspunkt, i det omfang som er nødvendigt, indeholde de oplysninger, der fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens 3, nr Side 15 af 17 Det projektforslag, som Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. har udarbejdet, indeholder bl.a. oplysninger om de ansvarlige for projektet, forholdet til varmeplangrundlaget, fastlæggelse af forsyningsområdet og de økonomiske konsekvenser for brugerne. Projektforslaget om forblivelsespligt har været i høring hos de berørte grundejere, som tillige har fået skriftlig meddelelse om projektets godkendelse og pålægget om forblivelsespligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 4 og 20, stk. 1. Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at kommunens behandling af projektforslaget er sket i overensstemmelse med reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at kommunen er tillagt et vidt skøn ved vurderingen af projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt, samt at kommunens afgørelse af 11. juli 2008 er baseret på saglige hensyn. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at når en kommune træffer afgørelse som varmeplansmyndighed i en sag, hvor kommunen også optræder som ejer af det omhandlede værk, skal kommunen sikre sig, at kommunen håndterer sagen på en sådan måde, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved kommunens saglighed og habilitet. Energiklagenævnet finder, at der ikke har kunnet stilles spørgsmål ved Aalborg Kommunes saglighed og habilitet, idet kommunens begrundelse for den generelle pålæggelse af forblivelsespligt er sikring af værkets økonomi og dermed hensynet til de øvrige varmeforbrugere og forsyningssikkerheden. Energiklagenævnet bemærker endvidere, at tinglysning alene har karakter af en oplysning og ikke er en gyl-

16 dighedsbetingelse. Tinglysningen af afgørelsen på klagers ejendom har således ikke betydning på retsvirkningen af Aalborg Kommunes afgørelse. Visse former for bebyggelse kan ikke pålægges tilslutningspligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 15. Efter det oplyste i sagen finder Energiklagenævnet ikke, at betingelserne i tilslutningsbekendtgørelsens 15 for, at klagers ejendom kan fritages fra forblivelsespligten, er opfyldte. Energiklagenævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at klagers ejendom allerede er tilsluttet Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Energiklagenævnet finder herefter, at Aalborg Kommunes afgørelse af 11. juli 2008 bør stadfæstes. Energiklagenævnet kan til orientering oplyse, at en kommune i særlige tilfælde efter ansøgning har mulighed for at meddele dispensation fra en pålagt forblivelsespligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, såfremt betingelserne herfor er opfyldte. En ejendom, der ikke kan fritages for forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsens 15, kan eventuelt få dispensation efter bekendtgørelsens 17, stk. 1. Efter Energiklagenævnets praksis fortolker nævnet tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, således, at de hensyn, der efter 15 kan føre til, at en ejendom ikke kan kræves tilsluttet, som udgangspunkt kan indgå i vurderingen af, om der foreligger et sådant særligt tilfælde, der kan føre til, at en ejendom, der er pålagt tilslutningspligt, alligevel kan fritages helt eller delvist (dispensation). Men ejeren har dog ikke noget retskrav på dispensation, når et sådant anlæg installeres efter tilslutningspligten er blevet pålagt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 16. Nævnet bemærker generelt, at kommunalbestyrelsen har vide rammer for skønnet om, hvorvidt der skal meddeles dispensation efter 17, stk. 1, så længe der foretages en konkret vurdering. Endvidere gælder der særlige regler om dispensation for folkepensionister og for lavenergihuse, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 2 og 3. En dispensationsansøgning skal indgives til kommunen. En kommunal afgørelse om, hvorvidt en ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten kan imødekommes, kan påklages til Energiklagenævnet. Side 16 af 17 Klager har endvidere anført, at Aalborg Kommune ikke kan fastsætte en takst på et kraftvarmetillæg, der ligger fast i 12 år og samtidig meddele forbrugerne, at de kan betale et kontant beløb for ikke at skulle betale denne takst. Hertil kan Energiklagenævnet oplyse, at der på energiområdet er nedsat et tilsyn, Energitilsynet. Energitilsynet påser bl.a. om tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser i forbindelse med levering af varme m.m. er urimelige, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Spørgsmål vedrørende kraftvarmetillæggets pålæggelse, størrelse m.m. er ikke reguleret af tilslutningsbekendtgørelsens regler, og lovligheden/rimeligheden af kraftvarmetillægget har ikke betydning i relation til, hvorvidt Aalborg Kommune kan pålægge forblivel-

17 sespligt. Energitilsynet kan imidlertid som tilsynsmyndighed tage stilling til, hvorvidt klagers henvendelse vedrørende kraftvarmetillægget måtte give tilsynet anledning til at foretage sig videre overfor Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Energiklagenævnet har på denne baggrund videresendt klagers henvendelse til Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet kan vurdere, hvorvidt tilsynet kan behandle henvendelsen vedrørende kraftvarmetillægget. Man kan læse nærmere om Energitilsynet på tilsynets hjemmeside: Energitilsynets adresse er: Nyropsgade 30, 1780 København V, tlf Energiklagenævnet stadfæster herefter Aalborg Kommunes afgørelse af 11. juli Energiklagenævnets afgørelse Aalborg Kommunes afgørelse af 11. juli 2008 stadfæstes. Side 17 af 17 Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den. Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnet i henhold til 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jfr. 26, stk. 4, i lov om varmeforsyning. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Signe Sara Hildebrandt Fuldmægtig

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hejnsvig

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a.

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispension fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a. Bornholms Regionskommune

Læs mere

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk over Furesø Kommune af 26. september 2008

Læs mere

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme Børkop Kommune fremsendte den 1. juli 2002 en

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Klage over Billund Kommunes afgørelse af 1. april 2009 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk

Klage over Billund Kommunes afgørelse af 1. april 2009 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk [ ] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23 Til: [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Horsens Kommune [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til jdw@sagfoerne.com, cmb@sagfoerne.com og kontakt@sagfoerne.com og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 904 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6909

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 30. november 2009 om

Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 30. november 2009 om [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klager fik tinglyst adkomst på den i sagen omhandlede ejendom ved skøde af 6. august 2010.

Klager fik tinglyst adkomst på den i sagen omhandlede ejendom ved skøde af 6. august 2010. Til: Xxx Kalundborg Kommune Advokat Xxx Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX] Næstved Kommune Næstved Varmeværk A.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt [XXX] Anonymiseret Fremsendes pr. e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om påbud af tilslutningspligt

Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om påbud af tilslutningspligt Til: Toldboden 2 8800 Viborg [XXX] Fjernvarme Horsens Horsens Kommune Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispension fra tilslutningspligt til fjernvarme Ved brev af 7. oktober

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt Advokfirmaet Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt til Vindblæs Kraftvarme A.m.b.a. [...] Energiklagenævnet traf den

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Ret og Råd Djursland Att.: Advokat Mette Haase Lindhardt Østergade 7 8500 Grenaa Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 15. marts 2007 om afslag på ansøgning

Læs mere

Afgørelse Klage over Ikast-Brande Kommunes afgørelse af 16. januar 2013 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Ikast-Brande Kommunes afgørelse af 16. januar 2013 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Til: [XXX] Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Aalborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 5. juli 2010 vedrørende dispensation for tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 5. juli 2010 vedrørende dispensation for tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. [xxx] Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde

Læs mere

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Fremsendes pr. e-mail Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. [XXX] Kastrupvej 41 A Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere