Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og investeringsplanen har medarbejdere, ledere samt politikkere været inddraget for at kvalificere hvilke forebyggende tiltag, der i 2015 og overslagsårene foreslås investeret i for at nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune. Anbefalingerne er således et resultat af denne kvalificeringsproces. Anbefalingerne til investeringen i forebyggelse I næstfølgende afsnit præsenteres de anbefalede elementer i år 2015 og overslagsårene. Dernæst præsenteres en investeringsoversigt, og sidst præsenteres de forebyggende tiltag, der kan arbejdes videre med i overslagsårene: 1. Præsentation af indholdet i anbefalingerne - Den netværksskabende helhedsplan - Udvidelse af Skansen - Forældreuddannelser i De Utrolige År- Baby 2. Investeringsoversigt for 2015 og overslagsårene 3. Forebyggende tiltag, der foreslås arbejdet videre med i 2015 og overslagsårene. 1. Præsentation af indholdet i anbefalingerne Den netværksskabende helhedsplan I nedenstående afsnit præsenteres Bo-hjemmestøtte, Støtte- Kontaktpædagoger samt Fritidsklubberne, da de tre indsatser er elementer der tænkes sammen i Den netværksskabende helhedsplan, som beskrives nedenfor.

2 Bo-hjemmestøtte: Indsatsen er målrettet årige unge, der har et omfattende behov for støtte. Indsatsen skal sikre, at den unge kan forblive i sit nærmiljø ved en omfattende og individuelt tilrettelagt støtte, hvad enten det er hos forældrene eller i eget hjem. Støtten er både til den unge selv og familien, og skal foregå såvel i hjemmet som i projektets egne lokaler, eller der hvor den unge i øvrigt færdes. Der skal samarbejdes med familien og professionelle om at skabe en sammenhængende og udviklingsstøttende hverdag for den unge. Side2/9 Støtte- Kontaktpædagoger: Støtte- Kontaktpædagoger er en anbringelsesforebyggende indsats for barnet eller den unge i deres nærmiljø. Støtte- Kontaktpædagoger er en hjælp til udsatte børn og unge, der har særlige behov for støtte, som barnets eller den unges familie ikke anses at kunne opfylde. Disse børn og unge har alle, af en eller anden karakter, været udsat for omsorgsvigt, og er af den grund i en særlig risikogruppe for mistrivsel og ondt i livet. Fritidsklubberne: (Den sociale profil for fritidsklubberne) Dagtilbudsloven 65 beskriver nogle helt specifikke formål med klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud, der skal: skabe aktiviteter og samarbejdsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati udvikle børn og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber rette sit arbejde mod børn og unge med behov for støtte give kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og fritidstilbud støtte børn og unge i deres fremtidige muligheder på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet sikre børn og unges indflydelse på indholdet i det enkelte tilbud

3 Den netværksskabende helhedsplan Side3/9 Den netværksskabende helhedsplan er en indsats målrettet de årige unge, hvor eksisterende forebyggelsesforanstaltninger ikke er tilstrækkelige i forhold til at sikre de unges omsorgssituation, og hvor en anbringelse overvejes, men hvor de unge ikke vil profitere af at blive anbragt på institution eller i familiepleje. Den netværksskabende helhedsplan forløber fra de unge bliver visiteret til Bo- Hjemmestøtte, til de bliver sluset ud via Fritidsklubber, foreninger eller andre netværksskabende tilbud, og kan klare sig selv og komme i uddannelse. De unge, der visiteres til Bo- Hjemmestøtte, skal være i Bo- Hjemmestøtte i kortest mulige tid. Processen påbegyndes i Bo- Hjemmestøtte og i takt med opfyldelse af delmål overtager mindre indgribende foranstaltninger opgaven (Støtte- Kontaktpædagoger og derefter Fritidsklubberne). Der skal udarbejdes en netværksskabende helhedsplan for de unge, der er tæt på en anbringelse. Det er et sigte med helhedsplanen at rykke grænsen for optagelse i Bo- Hjemmestøtte, så tæt på at være et alternativ til anbringelse som muligt. Hovedopgaven i helhedsplanen er, at den unge skal ud at klare sig selv og komme i uddannelse. Der skal sættes mål undervejs i forløbet, såvel langsigtede som kortsigtede mål, og det skal konkretiseres, hvem der opfylder hvilke mål. Der skal holdes målfaste opfølgningsmøder med henblik på at sikre progression, og hovedformålet er at fastholde et uddannelsessigte. Udvidelse af Skansen (Udvidelse af kapacitet og personale) Skansen er et tilbud målrettet familier med helt særlige behov for støtte. Det er et lokalt og fleksibelt tilbud til de børn og familier, hvor eksisterende forebyggelsesforanstaltninger ikke er tilstrækkelige i forhold til at sikre børnenes omsorgssituation, og hvor en anbringelse overvejes. Rammen er, at der ydes en sammenhængende og helhedsorienteret støtte af både

4 udviklende og kompenserende karakter i såvel barnets hjem som i barnets institution og fritid. Støtte i Skansen ydes med udgangspunkt i barnets behov for omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og behandling i et tæt samspil med såvel barnets forældre og andre personer i barnets netværk samt professionelle i skole og fritidstilbud. Skansen er målrettet familier, hvor der på baggrund af en børnefaglig undersøgelse vurderes, at: Side4/9 en langvarig kompenserende og supplerende støtte til familien er tilstrækkelig i forhold til at imødekomme barnets behov for omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og behandling. der er forhold, der taler for, at en anbringelse er vanskelig at gennemføre fx på grund af mangel på samtykke eller hvor sammenbrudsrisikoen er stor på grund af fx følelsesmæssig binding mellem barn og forælder m.v. I overgangen fra udviklingsprojekt til egentlig drift er det forudsat, at målgruppen for tilbuddet aldersmæssigt er udvidet til de 0-14 årige. En udvidelse af ressourcen i tilbuddet skal give mulighed for at give flere børn og familier mulighed for at blive visiteret til tilbuddet, og dermed bidrage til at nedbringe antallet af anbringelser. Forældreuddannelser Centrale anbefalinger fra forskellige ministerier, erfaringer fra andre kommuner og seneste udkast til 3. generation af sundhedsaftaler giver dels forpligtelser og dels forventninger til at arbejde med og implementere forældreuddannelse. Frederikshavn Kommune har søgt om midler fra Socialstyrelsen til at implementere De Utrolige Års forældreuddannelse Baby, hvor målgruppen for denne forældreuddannelse er forældre til børn i alderen 0-1 år. Forældreuddannelserne i De Utrolige År sigter mod at styrke forældrenes kompetencer for derigennem at forebygge og reducere

5 børnenes adfærd i forhold til at komme i vanskeligheder og fremme deres sociale og følelsesmæssige kompetencer. Derudover kan de forventede resultater beskrives ved, at: Side5/9 Forældrene tilegner sig grundlæggende forældrekundskaber Udsatte familier opspores, og kan henvises til relevante specialiserede indsatser Flere småbørn får en forebyggende indsats Et tilbud af denne karakter vurderes at have en effekt på nedbringelse af anbringelsestallet i et langt længere perspektiv end de første forslag ovenfor, men det vurderes at være vigtigt, at prioriteringen ses samlet for at give den mest optimale ressourceudnyttelse. Etableringen vil henholdsvis med og uden ansøgte støttemidler forudsætte, at der iværksættes uddannelse af personer, der skal varetage uddannelsesforløbene og herudover skal der investeres ressourcer i bemandingen af forældreuddannelsen. Det forventes, at hvis der ikke opnås den ansøgte støtte, kan etableres et forældreuddannelsesprogram indenfor den foreslåede ramme, men selvfølgelig med en anden profil end det ansøgte.

6 2. Investeringsoversigt for 2015 og overslagsårene Side6/9 Investeringsoversigt Budget Netværksskabende helhedsplan Udvidelse af Skansen Forældreuddannelse i De Utrolige År- Baby 1 Ikke disponeret budgetbeløb Forebyggende tiltag, der kan arbejdes videre med i 2015 og overslagsårene og yderligere prioritering I det følgende beskrives de forebyggende tiltag, det anbefales at arbejde videre med i 2015 og overslagsårene ift. yderligere prioritering: fraværspolitik frivillighed fælles uddannelse bofællesskaber/opgangsfællesskaber yderligere fokus på handleplaner og indsats for forældre til anbragte børn ift. at arbejde endnu mere intensivt på hjemgivelse allerede fra anbringelsesstart. familiebehandling 1 Udgifterne til forældreuddannelsen i De Utrolige År- Baby dækker over: Løn til gruppeledere, uddannelsesudgifter, kørsel, udstyr, materialer, aktivitetsudgifter og forplejning.

7 Udover elementerne nedenfor er det vigtigt at have fokus på muligheden for, at nye elementer kan dukke op i forhold til den samlede prioritering. Dels kan de foreslåede indsatser afføde ideer og forslag, og herudover er det vigtigt i den videre proces, at have fokus på at se muligheder i et fire årigt investeringsperspektiv. Side7/9 Fraværspolitik: I forhold til elementer, der ikke kræver en investering, ift. at nedbringe antallet af anbringelser, er fraværspolitik i skole og dagstilbud relevant at sætte i fokus. Dette fordi vores anbringelsesanalyse viser, at fravær er en stor risikofaktor hos de anbragte børn og unge i Frederikshavn Kommune. Det kan evt. overvejes, om en eventuel satsning her også hensigtsmæssigt kan ledsages af en investering rettet mod at understøtte morgenvækning eller målrettet mentor- eller anden personlig støtte i forhold til at undgå fravær. Frivillighed: Det er endvidere særligt relevant at tænke frivillighed ind som et element, der sammen med andre forebyggelsestiltag kan have en positiv effekt ift. at nedbringe antallet af anbringelser. Dette fordi forskningen viser, at frivillighedselementet kan noget andet end det offentlige system. Grunden til dette er, at relationerne mellem frivillige og borgere er anderledes end relationerne mellem en kommunalt ansat fagperson og den socialt udsatte boger. Ved at medtænke frivilligheden som et element i nedbringelse af anbringelsesantallet understøttes, udvikles og fremtidssikres frivillighedsområdet desuden også, hvilket er et mål beskrevet i aktuelt udkast til Politik for frivilligt socialt arbejde. Frivilligindsatsen rummer derfor et potentiale, der kan udbygges også på dette område.

8 Fællesuddannelse: Et element, der kan arbejdes videre med i 2015 og overslagsårene, er elementet fællesuddannelse. Med dette menes fællesuddannelse af frontpersoner med henblik på at sætte frontpersonalet i Frederikshavn Kommune yderligere i stand til at samarbejde i, omkring og på tværs af den udsatte familie. Der kan være perspektiver i generelt at sætte fokus på uddannelse i at motivere familier og unge yderligere ift. at modtage/deltage i forebyggende tiltag. Side8/9 Bofællesskaber/opgangsfællesskaber: Et sidste element, der er relevant at arbejde videre med i 2015 og i overslagsårene, er bofællesskaber/opgangsfællesskaber. Diskussionen om, hvorvidt bofællesskaber /opgangsfællesskaber kan nedbringe anbringelsesantallet var i fokus både på temadagen og i det efterfølgende dialogmøde med BUU. Der er dog flere aspekter af både juridisk og økonomisk karakter ved dette forebyggende tiltag, som kræver opmærksomhed og yderligere undersøgelse. Handleplaner/endnu mere intensivt arbejde for hjemgivelse allerede fra anbringelses start: I lyset af bl.a. svenske erfaringer og danske projekter bør det overvejes at målrette indsatsen i handleplansarbejdet for endnu mere intensivt at arbejde med forudsætninger i hjemmet under hele anbringelsen, så barnet/den unge kan komme hjem igen efter en kortere anbringelse. Udvikling af en målrettet indsats og differentieret forældreindsats vil forudsætte et udviklingsarbejde, som bør afdækkes næremere ift. en eventuel prioritering.

9 Familiebehandling: Der bør i det samlede billede kigges på muligheder for at styrke forskellige elementer i familiebehandling, fra det meget tidlige forebyggende arbejde til den intensive indsats. Side9/9

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Redegørelse om børne og ungestrategien

Redegørelse om børne og ungestrategien Redegørelse om børne og ungestrategien Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Departementet for Uddannelse og Forskning Departementet for Sundhed EM 2011/43 Forord I udarbejdelsen af

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår?

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Danmark I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Den danske regering ser en vellykket familiepolitik, som en familiepolitik, der giver familierne

Læs mere

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig Flemming Stoumann Telefonnummer på projektansvarlig 79755404 Mailadresse til projektansvarlig Flemming.Stoumann@hedensted.dk

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE

GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE OPSAMLING PÅ 5 WORKSHOPS PÅ FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE 2012 Sammen om bedre velfærd En del af Projekt Sæt Værdien Fri INDHOLD RESUMÉ ANBEFALINGERNE PÅ DE 5 OMRÅDER I STIKORD INDLEDNING

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere