ATP Samfundsansvar i investeringer 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATP Samfundsansvar i investeringer 2014"

Transkript

1 ATP Samfundsansvar i investeringer 2014

2 Indhold Indledning 3 Princip 1 ESG Integration 5 Princip 2 Aktivt ejerskab 7 Princip 3 Information fra selskaber 9 Princip 4 Udbredelse af principperne for ansvarlige investeringer 11 Princip 5 Samarbejde med andre investorer 13 Princip 6 Dialog og rapportering 15 Appendix 17 Billedet på forsiden viser FN-byen på Marmormolen i København, som er ejet af konsortiet Harbour P/S bestående af ATP Ejendomme, PensionDanmark og By&Havn. I forbindelse med byggeriet har der været stor fokus på bæredygtighed blandt andet er byggeriet LEED-certificeret, og det modtog i 2012 den europæiske pris Green Building Award. ATP - ESG rapport

3 Indledning Retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer Retningslinjer for aktivt ejerskab Principperne for ansvarlige investeringer Retningslinjerne for social ansvarlighed kan findes i appendix ATP udøver samfundsansvar i investeringer for at beskytte og forøge afkastet til gavn for ATP s medlemmer. Rammerne for arbejdet er de retningslinjer, som bestyrelsen har fastlagt for henholdsvis social ansvarlighed i forbindelse med investeringer og aktivt ejerskab. ATP inspiration til, hvilke processuelle tiltag ATP kan tage for at underbygge og udbrede arbejdet med ATP s bestyrelses retningslinjer. Det afspejles således også i, at de seks principper er optrykt direkte i ATP s retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer. Sammen danner retningslinjerne grundlaget for, at der i praksis i investeringsanalyser og beslutninger indgår et bredt spekter af samfundsmæssigt relevante overvejelser omkring miljø/klima, sociale forhold og god selskabsledelse, også kaldet ESG-hensyn (Environmental, Social and Governance issues). De FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI) består af seks principper for, hvordan man kan arbejde med ansvarlige investeringer. De seks principper for ansvarlige investeringer spiller naturligt sammen med såvel retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer og retningslinjerne for aktivt ejerskab: Principperne giver Retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer Selvom ATP s retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer er baseret på regler fastsat af nationale myndigheder og internationale organisationer med Danmarks tiltrædelse, mener ATP, at overholdelse af retningslinjerne ligeledes medvirker til at beskytte og forøge afkastet af ATP s investeringer. Optræder en virksomhed ikke samfundsmæssigt ansvarligt, kan det forøge risikoen væsentligt for virksomheden og dermed også påvirke virksomhedens værdi. Omvendt kan et afklaret fokus på udøvelsen af samfundsansvar realisere forretningsmæssige muligheder og dermed øge værdien af ATP s ejerandel. ATP - ESG rapport

4 Retningslinjer for aktivt ejerskab Formålet med retningslinjerne for aktivt ejerskab er at beskytte og forøge afkastet af ATP s investeringer. At arbejdet med at fremme god selskabsledelse endvidere kan bidrage til at sikre selskaberne de laveste kapitalomkostninger og den største konkurrenceevne til gavn for alle aktionærerne og selskabets øvrige interessenter er en værdifuld sideeffekt af ATP s arbejde. ATP og FN s principper for ansvarlig investering ATP har igennem en årrække søgt dialog med andre investorer, der ligeledes har tiltrådt de seks principper for ansvarlige investeringer med henblik på at udvikle og forbedre ATP s praksis på området. Dette arbejde fortsætter ufortrødent. I december 2013 så ATP sig nødsaget til at træde ud af den private organisation, der understøtter de seks principper for ansvarlige investeringer. ATP bakker fortsat entydigt op bag de seks principper og anvender dem som en inspirationskilde til udvikling og forbedring af ATP s ESG praksis. Nærværende rapport er derfor struktureret efter de seks principper. Princip 4 af de 6 principper handler om, hvordan investorer arbejder med at fremme opbakningen til organisationen PRI. ATP kan i 2014 ikke rapportere om dette princip på en måde, der afspejler den traditionelle forståelse af princippet. I stedet kan der under princip 4 læses mere om baggrunden for ATP s udtræden af organisationen PRI i 2013, samt den dialog ATP har haft med organisationen i Da ATP s motiv for at forlade organisationen PRI var at intensivere presset for at forbedre selvsamme organisations interne ledelsesforhold, er det ATP s forhåbning, at netop denne proces de facto kan vise sig at have været det mest ansvarlige og langsigtede bidrag til fremme af de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer. De seks principper for ansvarlige investeringer er: 1. Vi vil inkorporere ESG-relaterede emner i investeringsanalyser og beslutningsprocesser 2. Vi vil udøve aktivt ejerskab og inkorporere ESG-relaterede emner i vores ejerskabspolitikker og praksis 3. Vi vil søge at få relevant information vedrørende ESG-relaterede emner fra de virksomheder, vi investerer i 4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen 5. Vi vil samarbejde om at øge vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne 6. Vi vil hver især rapportere om aktiviteter og fremskridt i forhold til implementeringen af principperne. 1 1 ATP s egen oversættelse af principperne. ATP - ESG rapport

5 Princip 1 ESG Integration ATP s styringsmodel for samfundsansvar i investeringer Retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer Bestyrelse Retningslinjer for aktivt ejerskab Bestyrelsen Fastlæggelse af retningslinjer. Komiteen for social ansvarlighed Ledes af ATP s direktør med deltagelse af CIO & CRO og øvrige relevante chefer. Team ESG udgør komiteens sekretariat. Komiteen er ansvarlig for, at retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer overholdes og koordinerer desuden ATP s arbejde vedrørende retningslinjerne for aktivt ejerskab. Komiteen for social ansvarlighed Team ESG Dagligt ansvarlig for overvågning af brud på retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer i tæt samarbejde med porteføljemanagere. Leverer fact-finding i forbindelse med due diligence, overvågning af investeringsporteføljen og målrettede dialoger med selskaber samt ESG-dialog. ATP s videnscenter for integration af samfundsansvar på tværs af risikoklasser. Team ESG Porteføljemanagere Interne og eksterne porteføljemanagere Dagligt ansvarlig for risikovurderinger og integration af retningslinjerne for social ansvar og retningslinjerne for aktivt ejerskab i forbindelse med due diligence og løbende forvaltning af porteføljen. ATP arbejder kontinuerligt med at integrere ESG-hensyn i den daglige investeringsproces. Mandat og ansvarsfordeling Forhold vedrørende samfundsansvar integreres systematisk i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger i kraft af en styringsmodel (se figur). Ansvarsfordelingen har til formål at sikre, at bestyrelsens krav til investeringerne efterleves i såvel den interne som den eksterne formueforvaltning. Modellen sikrer, at de enkelte investeringsansvarlige teams løbende vurderer aspekter vedrørende samfundsansvar i forbindelse med konkrete investeringsmuligheder. Vejledninger fra Rådet for Samfundsansvar Det af regeringen nedsatte Rådet for Samfundsansvar har udarbejdet to vejledninger af relevans i forhold til ATP s arbejde med integration af samfundsansvar i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger: Dels en vejledning for investering i statsobligationer og dels en vejledning om investering i konventionsomfattede våben. ATP vurderer, at ATP s praksis grundlæggende allerede ved offentliggørelsen af vejledningerne levede op til anbefalingerne. For så vidt angår investering i statsobligationer har ATP længe dels afholdt sig fra investering i statsobligationer fra lande, hvor EU eller FN har indført målrettede sanktioner. Desuden bidrager inddragelse af OECD s langsigtede landerisikoklassifikation i ATP s investeringsproces til, at ATP s eksterne porteføljemanagere på området ikke investerer i statsobligationer fra lande, hvor ATP ikke vurderer, at risikoen står mål med det forventede afkast. For så vidt angår Rådet for Samfundsansvars anbefalinger vedrørende investering i konventionsomfattede våben har ATP med naturligt udgangspunkt i retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer gennem en længere årrække ikke investeret i selskaber, der medvirker til at producere hverken landminer eller klyngebomber. ATP - ESG rapport

6 Due diligence i forbindelse med infrastrukturinvesteringer ATP finder involvering af ESG i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger særligt relevant i forbindelse med illikvide investeringer. I det følgende beskrives to eksempler på involvering af ESG i forbindelse med due diligence i Case: Investering i teleinfrastruktur i Afrika Forbedring af den afrikanske teleinfrastruktur har et stort potentiale som katalysator for at fremme den erhvervsmæssige udvikling i regionen. Samtidigt er det også anerkendt, at der er særlige ESG-udfordringer forbundet med at være aktive i særligt udsatte dele af Afrika. I forbindelse med en due diligence af en mulig co-investering i teleinfrastruktur i flere lande i Afrika, herunder også den centrale del af Afrika, var ATP s ESG team en integreret del af ATP s due diligence proces, der blandt andet indebar møder med den ansvarlige fondsforvalter og selskabets øverste ledelse. Her blev investeringens risikoprofil i bred forstand grundigt diskuteret, og ATP betonede hvilke forhold og risici, der var særligt centrale at få yderligere belyst. Desuden blev flere centrale ESG-udfordringer grundigt belyst ved møde med teleinfrastrukturselskabets øverste ledelse og i de efterfølgende forhandlinger med selskabet. På baggrund af ATP s samlede due diligence og en meget positiv vurdering af selskabets ledelses evne til at håndtere de særlige udfordringer denne type aktiviteter fører med sig, valgte ATP at deltage i investeringen. Case: Investering i biomasse-kraftværker i EU og globalt Energiproduktion ved hjælp af biomasse er én blandt flere alternativer til fossil energiproduktion og er derfor blandt andet interessant i et bredere klimaperspektiv. Omvendt hører der også særlige udfordringer til denne type energiproduktion. Eksempelvis kan der ske fortrængning af andre afgrøder til skade for blandt andet lokal biodiversitet og fødevareproduktion, ligesom man som storaftager af landbrugsprodukter pådrager sig et medansvar for såvel miljø og mennesker i forbindelse med landbrugsproduktionen. ATP s ESG team var en integreret del af ATP s due diligence i forbindelse med en mulig direkte investering i en kraftværksvirksomhed som har aktiviteter i EU og i tidligere europæiske koloniområder. Selskabet har en strategi om at ekspandere sine aktiviteter i et udviklingsland. ATP vurderede i sit arbejde såvel selskabets nuværende aktiviteter som selskabets ekspansionsplaner i udviklingslandet. Mens det relativt hurtigt viste sig, at de eksisterende aktiviteter allerede i betydeligt omfang levede op til europæisk standard på området, var ATP mere bekymret for selskabets ekspansionsplaner. Medinvestorerne kunne kun i et vist omfang følge ATP s bekymringer, og ATP fokuserede derfor selv på at undersøge selskabets ledelses fokus på disse problemstillinger. Desværre viste det sig, at selskabets ledelse ikke så de samme udfordringer som ATP ved sine ekspansionsplaner, hvilket var en central begrundelse for, at ATP ikke valgte at foretage investeringen. ATP - ESG rapport

7 Princip 2 Aktivt ejerskab Retningslinjer for social ansvarlighed Fact-finding (kun viden) Målrettet dialog (kun ændringer) Retningslinjer for aktivt ejerskab ESG-dialog (hverken begrænset til viden eller ændringer) ATP har en mangeårig tradition for at udøve aktivt ejerskab i forhold til investering i aktier. ATP s bestyrelses retningslinjer for såvel social ansvarlighed i investeringer som aktivt ejerskab betoner værdien af dialog med selskaber, som ATP investerer i. ATP vurderer, at der opnås en særlig indsigt i selskabers forhold ved selv at varetage det aktive ejerskab. Dermed adskiller ATP sig fra investorer, der overdrager det aktive ejerskab helt eller delvist til en ekstern samarbejdspartner. ATP samarbejder imidlertid gerne med andre investorer om at udøve aktivt ejerskab, når partnerne har sammenfaldende holdninger. Omfanget af det aktive ejerskab i forhold til et konkret selskab afspejler som hovedregel ATP s ejerandel af selskabet. Alle aktieinvesteringer er som minimum omfattet af det reaktive ejerskab, der kan udledes af ATP s retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer. Hvor ATP s screening og fact-finding peger i retning af brud på retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer, iværksættes såkaldt målrettet dialog. Hvor den målrettede dialog udelukkende har til formål at få selskaber til at skifte holdning eller ændre adfærd i relation til et konkret brud på ATP s retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer (og derved undgå eksklusion), er ATP s øvrige aktiv ejerskabsaktiviteter af en mere holistisk karakter, hvor både spørgsmål om udvikling, forbedringer og risikoafdækning diskuteres. For at underbygge dette arbejde yderligere har ATP i 2014 igangsat en struktureret ESG-dialog med de selskaber, hvor ATP har en betydelige ejerandel. ESG-dialog Formålet med ESG-dialogen er dels virksomhedsspecifik: At ATP opnår større forståelse for og indsigt i det konkrete selskabs risici og muligheder inden for ESG-området. Dels er det en indgang til at sætte fokus på mere generelle ESG-emner. Ved samtlige de 15 selskaber ATP i 2014 besøgte, satte ATP fokus på selskabernes kendskab til, eventuelle arbejde med og refleksioner vedrørende UNGP (United Nations Guiding Principles on Business & Human Rights) og OECD s Guidelines for Multinational Companies. ATP vurderer, at der er opnået betydelige gevinster i form af både større viden om og bedre forståelse af selskabernes ESG-udfordringer og ESG-muligheder ved ESG-dialogen. ATP - ESG rapport

8 Reintroduktion af selskaber ekskluderet for involvering i olieudvikling i Burma/Myanmar Med henvisning til en gruppe olieselskabers aktiviteter inden for olieudvinding i Burma/Myanmar traf ATP i 2007/2008 sin hidtil mest vidtgående eksklusionsbeslutning. Efter dialog med Udenrigsministeriet besluttede ATP s komite for social ansvarlighed i 2014 at reintroducere selskaberne med den begrundelse, at de forhold, som lå til grund for eksklusionen, ikke længere var gældende. ATP har ved årets udgang ikke investeringer i nogle af selskaberne. Case: OW Bunkers konkurs OW Bunkers konkurs i november 2014 var en betydelig, usædvanlig og meget negativ begivenhed for det danske børsmarked, og der er et særdeles stort behov for at forstå hændelsesforløbet og, om muligt, at få placeret et ansvar. ATP har en generel forpligtigelse til at understøtte, at det danske aktiemarked fungerer, og at det er muligt at udvikle gode og sunde virksomheder via notering på børsen. Efter ATP s vurdering er den bedste måde at begrænse skadevirkningen af konkursen i relation til potentielle fremtidige noteringer på børsen at skabe klarhed om hændelsesforløbet i forbindelse med OW Bunkers konkurs. ATP har specifikt i forhold til OW Bunkers konkurs et ansvar over for ATP s medlemmer med at få afdækket, om det er muligt at få dækket nogle af de tab, ATP led som følge af OW Bunkers konkurs. På den baggrund tog ATP umiddelbart efter OW Bunkers konkurs initiativ til en undersøgelse af OW Bunker-sagen sammen med en række institutionelle investorer. Formålet er at undersøge, om der er basis for at gøre et juridisk ansvar gældende, der kan føre til økonomisk kompensation. Undersøgelsen vil blandt andet fokusere på fejl og mangler ved prospektet udarbejdet i forbindelse med børsintroduktionen af OW Bunker, ansvar i forbindelse med udbuddet og salget af aktier i OW Bunker samt ledelsesansvar i forbindelse med driften af O.W. Bunker i perioden fra børsnoteringen indtil konkursen. Undersøgelsen vil give de deltagende institutionelle investorer et beslutningsgrundlag i form af en juridisk vurdering af mulighederne for at få placeret et ansvar og få økonomisk kompensation. På baggrund af undersøgelsen vil de deltagende institutionelle investorer hver især tage stilling til det videre forløb. ATP - ESG rapport

9 Princip 3 Information fra selskaber Selskabers åbenhed er en væsentlig forudsætning for, at ATP og øvrige interessenter har mulighed for løbende at vurdere og forholde sig til et selskab og dets fremtid. Bidrager et selskab ikke i tilstrækkelig omfang selv med informationer om forhold vedrørende bl.a. samfundsansvar, må ATP udelukkende basere sin forståelse af selskabet på eksterne kilder. I yderste konsekvens kan det føre til, at ATP afvikler en investering eller afholder sig fra at foretage en investering. Er et selskab omvendt åbent og transparent om sine relevante forhold, kan det have en selvstændig og positiv påvirkning på ATP s vurdering af selskabet. ATP s specifikke behov for information varierer fra selskab til selskab og fra investering til investering. Lige som det generelt ligger ATP på sinde, at selskaberne udviser åbenhed om deres forhold, finder ATP det omvendt også centralt, at ATP konkret kun beder et selskab om indsigt i de forhold, ATP selv har brug for kendskab til for at agere på vegne af sine medlemmer. I den forbindelse kan nævnes, at ATP i forbindelse med den under princip 2 omtalte ESG-dialog i 2014 fik tilbagemeldinger om, at et betydeligt antal selskaber bliver bedt om at deltage i rapportering vedrørende særligt forhold angående samfundsansvar, uden at det står klart for selskaberne, der skal rapportere, om denne rapportering tjener et formål for nogen. ATP er selv - særligt i relation til arbejdet med at sikre overholdelse af retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer afhængig af assistance fra screeningselskaber. Disse screeningselskaber får blandt andet deres data ved at bede selskaber (herunder dem ATP investorer i) besvare detaljerede spørgeskemaer. For at sikre, at dette arbejde udføres på en for alle involverede effektiv måde, har ATP i løbet af 2014 været i dialog med sine leverandører med henblik på at sikre, at rapporteringsbyrden for selskaberne ikke er unødig høj, og informationen viderebringes til ATP i en korrekt og transparent form. Ny screeningmodel i forhold til retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer ATP investerer løbende i et stort antal selskaber på globalt plan. Det er ikke praktisk muligt for ATP selv at opnå fuld information vedrørende alle relevante forhold om samfundsansvar i investeringer hos selskaberne. Omvendt er viden om selskabernes faktiske ageren central i forbindelse med arbejdet med at opretholde ATP s retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer. Derfor søger ATP løbende at finde de bedst mulige samarbejdspartnere og den bedst mulige model for at sikre en effektiv screening af ATP s investeringer. I 2014 har ATP dels indledt samarbejde med nye leverandører af data. ATP har i den forbindelse valgt at bruge en udbyder til målrettet at lave screening for selskaber, der medvirker til at producere våben, som ATP ifølge retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer ikke må investere i, mens den anden leverandør leverer data til screening af brud for de øvrige forhold vedrørende retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer. A. For at bidrage til, at ATP kan fokusere på de umiddelbart mest valide og alvorlige anklager om brud på retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer, frasorteres automatisk - på baggrund af screeningsselskabets informationer og efter en metode ATP selv har udviklet - de selskaber, der fremstår uden eller med kun begrænsede rapporterede hændelser. B. Næste niveau kalder ATP fokuslisten. Her gennemgår ESG-medarbejderne selv de anklager, som screening- ATP - ESG rapport

10 selskabet har levereret, og vurderer om de finder grundlag for at undersøge selskabet nærmere for brud på retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer C. De selskaber, som ATP på den baggrund finder relevante at undersøge nærmere, vil derefter blive overført til en såkaldt engagementliste. Her gennemgår ESG-medarbejderne de enkelte anklager og udpeger de forhold og de spørgsmål, som det kan være relevant at undersøge nærmere (spørgsmål til fact-finding), og ESG-medarbejder giver desuden sin egen umiddelbare vurdering af anklagernes alvor i relation til retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer D. På baggrund af dette arbejde foretager lederen af ESG-teamet løbende en prioritering af, hvilke af disse sager der først skal undersøges. Denne prioriterede liste kalder ATP fact-finding-listen. E. Resultaterne af undersøgelserne fører eventuelt til indstilling til komiteen for social ansvarlighed om målrettet dialog eller ekslusion. Som det fremgår af ovenstående, baserer betydelige dele af ATP s nye screeningmodel sig med andre ord på kvaliteten af de informationer, som ATP s samarbejdspartnere vedrørende screening kan præsentere ATP for. Om end ATP er af den overbevisning, at de valgte samarbejdspartnere er markedsledende for så vidt angår såvel dækning af antal selskaber som datakvalitet, forventer ATP, at der undervejs vil være henvendelser fra interessenter om kontroversielle aktiviteter i selskaber, som ATP investerer i, og som ikke er blevet opfanget af ATP s leverandør af screeningydelser. Når det måtte ske, vil ATP bruge den information, ATP modtager fra en interessent på lige fod som, hvis ATP havde modtaget informationen fra sin dataleverandør og automatisk placere selskabet på ATP s engagementliste. A. Portefølje B. Fokusliste C. Engagementliste D. Factfindingsliste E. indstilling til komiteen om målrettet dialog eller eksklusion ATP - ESG rapport

11 Princip 4 Udbredelse af principperne for ansvarlige investeringer 2006: ATP tilslutter sig som Danmarks første investor PRI. 2010/2011: PRI ændrer sine oprindelige vedtægter. 2011: ATP indleder fortrolig dialog med PRI's ledelse om vedtægtsændringer. 2013: ATP's bestyrelse beslutter sig for at forlade organisationen indtil, der genoprettes ordentlige governanceforhold. Baggrund for, at ATP valgte at forlade den private organisation PRI : I forbindelse med, at ATP 13. december 2013 valgte at træde ud den private organisation PRI, der understøtter de seks principper for ansvarlige investeringer, meldte ATP følgende ud til offentligheden: Uddrag af fact-sheet vedrørende udtræden af den private organisation PRI ATP har haft bestyrelsesfastsatte retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer siden 1997 og tilsluttede sig i 2006 som en af de første investorer i verden og den første i Danmark de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer. De FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer (PRI) har en vigtig rolle med at fremme ansvarlige investeringer blandt andet ved at pege på vigtigheden af ordentlige ledelses- og styringsforhold i virksomheder verden over. Vi har over en længere periode med bekymring måttet konstatere, at organisationen PRI s egne ledelses- og styringsforhold ikke lever op til helt basale standarder, som vi forlanger af de virksomheder, vi investerer i. Trods adskillige forsøg på at forbedre forholdene internt i organisation, må vi desværre erkende, at disse forsøg ikke har været succesrige. Vi har derfor valgt at træde ud af organisationen PRI, indtil organisationen reetablerer de fundamentale ledelses- og styringsforhold, som var gældende før organisationen i på eget initiativ radikalt ændrede organisationens vedtægter uden de daværende medlemmers involvering og accept. Vi vil fortsat helhjertet bakke op om de seks principper, som organisationen oprindeligt blev dannet til at fremme. Som konsekvens af, at vi forlader organisationen PRI, vil vi fra 2014 ikke længere kunne rapportere til denne organisation om vores implementering af de seks principper. Men vi vil fortsat hver for sig rapportere til omverdenen om, hvordan vi arbejder med ansvarlige investeringer herunder om vores implementering af de seks principper. Hvis organisationen PRI på et senere tidspunkt forsøger at godtgøre, at de fundamentale ledelses- og styringsforhold er reetableret, vil vi hver især individuelt tage stilling til, om vi igen ønsker at indtræde i organisationen. ATP - ESG rapport

12 Dialog med PRI i 2014 ATP, organisationen PRI og fremtiden ATP har i 2014 ved tre lejligheder mødtes med PRI s ledelse, lige som ATP af flere omgange har været i skriftlig dialog med organisationens ledelse. ATP kan ved udgangen af 2014 notere sig: At de successive forslag til forbedring af PRI s governance, som ATP er blevet præsenteret for i løbet af 2014, trinvist er blevet mere vidtgående og imødekommende over for de kritikpunkter, som ATP siden 2010/2011 har fremført over for organisationen PRI. At såvel PRI s egen ledelse som internationalt toneangivende investorer positivt har kvitteret for såvel ATP s indsats med at sætte den private organisation PRI s governanceforhold på dagsordenen, og for det pres ATP s udtræden af organisationen i 2013 har haft på villigheden til at foretage strukturelle justeringer. Ved udgangen af 2014 har ATP fortsat håb om, at ATP igen en dag vil kunne tiltræde organisationen PRI. Samtidigt er der fortsat uklarhed om rækkeviden af PRI s reformvillighed, der forestår fortsat et betydeligt arbejde med i praksis at gennemføre flere af de reformer, som PRI blandt andet sammen med ATP i 2014 har diskuteret, ligesom visse aspekter af PRI s governanceforhold først for alvor vil blive diskuteret i Derfor finder ATP, at det endnu er for tidligt at foretage en samlet vurdering af den private organisation PRI s ændringer i sin governance siden ATP s udtræden. ATP - ESG rapport

13 Princip 5 Samarbejde med andre investorer Danske investorer Internationale investorer Organisationer Samarbejde med andre investorer er kilde til både større viden og større indflydelse. For at øge effektiviteten af arbejdet med samfundsansvar på investeringsområdet har ATP derfor løbende fokus på at styrke samarbejde og dialog med andre investorer. Samarbejde direkte med danske og udenlandske investorer række organisationer og netværk sammen med øvrige investorer. I Danmark sker samarbejdet hovedsageligt via Danish Social Investment Forum (Dansif), som ATP var med til at stifte i 2008 og har været aktiv i lige siden. Dansif understøtter på flere områder arbejdet med samfundsansvar i investeringer. For ATP er særligt tre opgaver af central værdi: ATP er løbende i tæt dialog med såvel danske som udenlandske kollegaer om en bred vifte af spørgsmål vedrørende ESG-forhold. Dialogen er grundlag for praktisk erfaringsudveksling, og hvor det er meningsfuldt desuden konkret samarbejde om relevante aktuelle problemstillinger, jævnfør eksempelvis den under princip 2 beskrevne case vedrørende OW Bunker. Samarbejdsfora Som et supplement til det direkte samarbejde med investorkollegaer i ind- og udland indgår ATP desuden i en Dansif er vidensnetværket mellem danske investorer, der er involveret i samfundansvar i investeringerne Dansif er samtidig platformen, hvor man lettere kan få øvrige interessenter i tale eksempelvis udenlandske selskaber, NGO ere, uafhængige eksperter mv. Dansif er i de senere år begyndt at udvikle uafhængige rapporter til sine medlemmer, der bidrager til belysning af tekniske komplicerede aktuelle emner. Trods ATP i 2014 ikke har haft mulighed for at mødes med andre investorer via den private organisation PRI, har ATP mødt sine internationale samarbejdspartnere via en bred vifte af andre internationale fora, som ATP allerede i en årrække har været en del af. ATP - ESG rapport

14 For så vidt angår spørgsmål om klimaforandringer i relation til ATP s investeringsarbejde har ATP igennem en årrække dels bakket op om CDP og dels op om Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), hvor ATP i 2014 aktivt bidrog til og endte med at underskrive 2014 Global Investor Statement on Climate Change sammen med over 360 andre internationale investorer. I en årrække har ATP ligeledes bakket op om International Corporate Governance Network (ICGN) og Extractive Industries Transparency Network (EITI). Som noget nyt har ATP tilsluttet sig to initiativer: Netværksforummet BSR, der giver særligt ATP s ESGmedarbejdere mulighed for at trække på et stort vidensnetværk om ESG og og møde en bred vifte af internationale CSR-eksperter og CSR-repræsentanter fra store, internationale selskaber Initiativet Financing Capital on the Long-Term (FCLT), hvor ATP sammen med en gruppe af toneangivende globale investorer og internationale selskaber særligt sætter fokus på, hvad investorerne kan gøre for at sikre, at selskaberne finder en bæredygtig balance mellem kort-sigts og lang-sigts hensyn til gavn for såvel aktionærerne som selskabernes øvrige interessenter. ATP - ESG rapport

15 Princip 6 Dialog og rapportering Medlemmer Medier Myndigheder Studerende NGO ere Forskere Revisorer Bæredygtighedskonsulenter Arbejdsgiverorganisationer Fagforeninger Erhvervsorganisationer ATP lægger vægt på en høj grad af åbenhed om sine aktiviteter i relation til udøvelse af samfundsansvar på investeringsområdet. Det sker ud fra en vurdering af, at større åbenhed medvirker til at øge forståelsen af de dilemmaer og udfordringer, som investorer står over for i arbejdet med at praktisere samfundsansvar i investeringerne. I forbindelse med det arbejde ser ATP rapportering som et middel, mens dialog og gensidig forståelse er målet. Rapportering Som følge af ATP s beslutning om at forlade PRI indtil der sikres tilfredsstillende governance-forhold, har ATP ikke for indeværende mulighed for at afrapportere sit arbejde med de seks principper for ansvarlige investeringer efter den rapporteringsskabelon, som PRI har udviklet. Derfor har ATP i år valgt at genbruge den model for rapportering om de seks principper for ansvarlige investeringer, som ATP gjorde brug af for regnskabsårene Lige som ATP selv fremhæver, når selskaber beder ATP om gode råd til deres ansvarlighedsrapportering, så ønsker ATP med denne rapport snarere at invitere til dialog end envejskommunikation. Samtidig er rapporten udformet på en måde, der gerne skulle nå en bredere målgruppe end den officielle PRI rapportering. Dialog ATP har i løbet af 2014 indgået i dialog om sit arbejde med samfundsansvar i investeringer med en bred gruppe af ATP s interessenter. Ud over den betydelige dialog med de selskaber, som ATP investerer i (beskrevet under princip 2&3), og de formelle netværk ATP indgår i, gør ATP en stor indsats for også at stille sig til rådighed for de øvrige interessenter, der gerne vil i dialog med ATP om vores arbejde med samfundsan- ATP - ESG rapport

16 svar i investeringer. Transparens I 2014 har dialogen igen været mangfoldig og blandt andet involveret samtaler med flere håndfulde specialestuderende og betydeligt antal møder med og forespørgsler fra såvel NGO ere, bæredygtighedskonsulenter, myndigheder, medier, forskere osv. og fortrolighed ATP lægger stor vægt på åbenhed, men der er undtagelser. I den løbende dialog med selskaber er fortrolighed mellem selskabet og ATP ofte en forudsætning for sikre en åben dialog med selskabet om såvel udfordringer som mulige løsninger. Derfor vil hensynet til et fortroligt dialog- og forhandlingsklima i disse tilfælde veje tungere end ønsket om generel åbenhed over for offentligheden. ATP kan med udgangspunkt i sin nye screeningmodel (beskrevet under princip 3) nu give offentligheden større indsigt i ATP s screeningarbejde. Af figuren fremgår andelen af de screenede selskaber, der falder inden for de forskellige screeningkategorier. ATP kan desværre ikke gå videre med transparensen end med denne oversigt og offentliggøre specifikke informationer om enkeltselskaber al den stund, at ATP ikke, inden fact-finding er tilendebragt, har dannet sig en klar holdning til, om ATP finder anklagerne mod et givent selskab for brud på retningslinjerne i investeringer sandfærdige og dokumenterede. Det kan dog oplyses, at screeningprocessen i løbet af 2014 ikke førte til, at komiteen for social ansvarlighed traf beslutning om iværksættelse af målrettet dialog eller eksklusion. A. Portefølje: 100% B. Fokusliste: 11% C. Engagementliste: 3% D. Factfindingsliste: 2% E. indstilling til komiteen om målrettet dialog eller eksklusion: 0% ATP - ESG rapport

17 Appendix ATP s retningslinjer for social ansvarlighed i forbindelse med investeringer Formål ATP s investeringer skal sikre medlemmerne bedst mulige pensioner til gengæld for de indbetalte bidrag. Med lovens ord skal fondsmidlerne anbringes på en for medlemmerne tjenlig og hensigtsmæssig måde, og det skal tilstræbes at opretholde midlernes realværdi. Social ansvarlighed er oftest en forudsætning for en varig, god indtjening og dermed for bevarelse af aktieinvesteringernes realværdi. Sigtet med ATP s politik i forhold til social ansvarlighed i forbindelse med investeringer er at beskytte værdien af ATP s investeringer og at medvirke til at sikre selskaberne de lavest mulige kapitalomkostninger gennem fokus på og respekt for social ansvarlighed. Samtidig er sigtet, at ATP s arbejde med social ansvarlighed skal komme de medarbejdere, virksomheder og lokalsamfund, som berøres, til gode. Varetagelsen af hensyn til social ansvarlighed er en central del af den opgave, ATP løser på medlemmernes vegne. Retningslinjer for social ansvarlighed ATP køber ikke aktier i virksomheder, der bevidst og gentagne gange bryder regler, der er fastsat af nationale myndigheder på de markeder, hvor virksomheden arbejder, eller af internationale organisationer med Danmarks tiltrædelse. ATP køber ikke aktier i virksomheder i lande, som er genstand for en handelsblokade, der er vedtaget af FN eller EU og er tiltrådt af Danmark. Definition ATP s arbejde med social ansvarlighed dækker et bredt spekter af samfundsmæssigt relevante problemstillinger inden for miljø, sociale forhold og ledelse de såkaldte ESG temaer (Environmental, Social and Governance Issues). ATP s arbejde med social ansvarlighed tager udgangspunkt i retningslinjerne, som stiller en række krav til de virksomheder, ATP investerer i. For det første skal de respektere lov og ret i de lande, hvor de opererer. For det andet skal de respektere de regler, normer og standarder, der følger af konventioner og andre internationale aftaler, som Danmark har tiltrådt - det gælder uanset om det land, hvori selskabet opererer, har tiltrådt disse konventioner. Det betyder, at ATP ikke køber aktier i selskaber, som beskæftiger sig med aktiviteter, som strider mod det sæt af konventioner og internationale aftaler, Danmark har tiltrådt, selvom den pågældende aktivitet er fuldt lovlig i det land, hvor selskabet opererer. I ATP indgår arbejdet med retningslinjerne for social ansvarlighed i et tæt samspil med retningslinjerne for aktivt ejerskab. Forudsætninger og mål ATP s arbejde med social ansvarlighed tager udgangspunkt i en række overordnede betragtninger: Social ansvarlighed er oftest en forudsætning for en varig, god indtjening og dermed for bevarelsen af investering ernes værdi Afkastmæssige hensyn og hensyn til social ansvarlighed vil - især i et lidt længere tidsperspektiv oftest trække i samme retning Arbejdet med social ansvarlighed skal hvile på fakta frem for subjektive vurderinger Beslutninger, der træffes med henvisning til ATP s retningslinjer, skal hvile på det bedst mulige vurderingsog beslutningsgrundlag ATP arbejder med respekt for, at forholdene i andre dele af verden kan sætte andre rammer om selskabernes virksomhed end, hvad der gælder i Danmark og Vesteuropa ATP s arbejde med social ansvarlighed skal være præget af konsistens, forudsigelighed, seriøsitet og åbenhed ATP s retningslinjer for social ansvarlighed hviler i høj grad på objektive kriterier, idet de henviser til politisk vedtagne strukturer i form af national lovgivning og internationale aftaler. Komitéen for social ansvarlighed ATP s arbejde med social ansvarlighed koordineres i en sær- ATP - ESG rapport ATP Koncernen - Supplerende oplysninger

18 lig intern komité for social ansvarlighed med ATP s direktør som formand. Komitéen holder fire ordinære møder om året og mødes herudover efter behov. Komitéen skal sikre, at bedømmelser med henvisning til social ansvarlighed hviler på et faktuelt grundlag, og at bedømmelserne er så objektive som muligt. Engagement Oplysning om, at en given virksomhed har eller mis tænkes for at have overskredet ATP s retningslinjer, er udgangspunkt for en engagement-proces. Herunder undersøges relevante anklager nærmere, og hvis disse bekræftes, op tages en dialog med virksomheden om, hvordan de kritiserede forhold kan løses eller væsentlig forbedres. Komitéen er samtidig det koordinerende samlingspunkt for ATP s interne diskussioner om udviklingen. Endelig er komitéen koordinator for ATP s løbende arbejde med at styrke sin indsats på området. Det gælder eksempelvis i forhold til beslutninger om videregående analyser af enkeltvirksomheder eller særlige problemområder og i forhold til beslutninger om at undersøge alternative metoder og fremgangsmåder. Integration i den daglige investeringspraksis I overensstemmelse med det første af de seks UN PRI principper arbejder ATP løbende på at integrere hensyn til social ansvarlighed i den daglige investeringsproces på linje med hensyn til andre forretningsmæssige forhold og risici. Dialog med selskaberne ATP har en løbende dialog med en række af de selskaber, som ATP har investeret i. Som led i denne dialog adresseres også spørgsmål om social ansvarlighed. Screening Med henblik på at påse, at de selskaber, ATP har investe - ringer i, overholder de krav, der følger af ATP s retnings linjer for social ansvarlighed, screener ATP løbende sin porte følje, og der foretages på given foranledning nøjere analyser af enkeltvirksomheder eller af enkelte problemområder. Det sker ofte med bistand fra eksterne parter. Resultater fra screenings- og analyseaktiviteter indgår som en del af underlaget for arbejdet med at påse overholdelsen af ATP s retningslinjer for social ansvarlighed, ligesom de kan indgå som en del af underlaget for konkrete dialoger under det aktive ejerskab. Dialog og fokus på forbedringer er ATP s foretrukne redskab i spørgsmål om social ansvarlighed, mens eksklusion ses som et redskab, der kan tages i anvendelse, når alle andre muligheder er udtømte. I selskaber, hvor ATP s ejerandel er begrænset og/eller selskaber, der har begrænset afkastmæssig betydning for ATP, kan ATP ved et selskabs overskridelse af retningslinjerne beslutte at sælge aktierne uden forudgående dialog med selskabet. Eksklusion Fører engagement-processen ikke til et for ATP tilfredsstillende resultat, ekskluderes virksomheden fra ATP s investeringsunivers. ATP afvikler sine investeringer i virksomheden på en måde og med en tidshorisont, som findes forsvarlig udfra en økonomisk og markedsmæssig betragtning. I forbindelse med sin årlige rapportering om social ansvarlighed informerer ATP om investeringer, der er afviklet i løbet af året under henvisning til social ansvarlighed. ATP vedligeholder ikke løbende oplysninger om selskaber, som ATP ikke investerer i. Det betyder, at ATP ikke kan offentliggøre en samlet akkumulerende eksklusionsliste. Der er ikke på forhånd noget til hinder for, at ATP kan investere i et selskab, som ATP tidligere har ekskluderet. Det ville i givet fald fordre fornyet analyse. Samarbejde Spørgsmål om social ansvarlighed går i vidt omfang på tværs af landegrænser. Derfor har internationalt samarbejde stor betydning for udviklingen på området. ATP - ESG rapport ATP Koncernen - Supplerende oplysninger

19 ATP har tilsluttet sig UN PRI. Kernen i dette FN-initiativ er et sæt principper for institutionelle investorers arbejde med social ansvarlighed. ATP har en løbende dialog med andre danske og udenlandske pensionsinstitutter om spørgsmål med relation til social ansvarlighed. ATP søger løbende at bidrage aktivt til udviklingen på området. ATP samarbejder med andre interessenter, der kan medvirke til at øge kvaliteten i ATP s arbejde. Åbenhed og information ATP lægger vægt på en høj grad af åbenhed omkring sine aktiviteter i relation til social ansvarlighed. Fra og med 2010 udsender ATP hvert år en selvstændig rapport om social ansvarlighed, hvori ATP s aktivitet og udviklingen på området belyses. ATP lægger vægt på åbenhed over for medlemmerne i spørgsmål om social ansvarlighed. Herunder adresseres ATP s arbejde på området på ATP s hjemmeside og på de årlige informationsmøder. Overordnet ledelse ATP s retningslinjer for social ansvarlighed fastlægges af ATP s bestyrelse. Spørgsmål vedrørende retningslinjerne, der giver anledning til tvivl, forelægges for ATP s forretningsudvalg, og eventuelle fravigelser fra eller fortolkninger af retningslinjerne godkendes af ATP s forretningsudvalg. ATP s daglige ledelse varetager ATP s investeringer inden for disse rammer og har sammen med komitéen for social ansvarlighed ansvaret for at rammerne overholdes. United Nations Principles for Responsible Investments Som institutionelle investorer har vi en forpligtigelse til at handle i vore begunstigedes bedste interesse på langt sigt. I kraft af denne betroede rolle mener vi, at emner, der relaterer sig til miljø, sociale forhold og governance (ESG), kan påvirke en investeringsporteføljes resultater (i forskellig grad alt afhængig af hvilken virksomhed, sektor, region, kategori samt tidsperiode der er tale om). Vi anerkender også, at anvendelsen af disse principper kan medvirke til, at investorerne i højere grad handler i overensstemmelse med samfundets bredere målsætninger. Derfor forpligter vi os, i den udstrækning det er foreneligt med vore forpligtelser overfor de begunstigede, til følgende: 1. Vi vil inkorporere ESG-relaterede emner i investeringsanalyser og beslutningsprocesser 2. Vi vil udøve aktivt ejerskab og inkorporere ESGrelaterede emner i vores ejerskabspolitikker og praksis 3. Vi vil søge at få relevant information vedrørende ESG-relaterede emner fra de virksomheder, vi investerer i 4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen 5. Vi vil samarbejde om at øge vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne 6. Vi vil hver især rapportere om aktiviteter og fremskridt i forhold til implementeringen af principperne. (Oversættelse: ATP) Der sker en løbende rapportering til ATP s bestyrelse om arbejdet med social ansvarlighed i forbindelse med investeringer. ATP Koncernen - Supplerende ATP - ESG oplysninger rapport

20 Indledning Kunder og samfund Medarbejdere Leverandørstyring Miljø og klima Investeringer Nøgletal Bilag ATP Kongens Vænge Hillerød Telefon Fax ATP - Årsrapport om Samfundsansvar

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab?

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Cand.oecon Lars Jensen Global Divestment Day Domen 14. februar 2015 Første model i økonomibogen (Labour, land, capital) Penge til huller i jorden Kilde: Carbon

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere