ATP Samfundsansvar i investeringer 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATP Samfundsansvar i investeringer 2014"

Transkript

1 ATP Samfundsansvar i investeringer 2014

2 Indhold Indledning 3 Princip 1 ESG Integration 5 Princip 2 Aktivt ejerskab 7 Princip 3 Information fra selskaber 9 Princip 4 Udbredelse af principperne for ansvarlige investeringer 11 Princip 5 Samarbejde med andre investorer 13 Princip 6 Dialog og rapportering 15 Appendix 17 Billedet på forsiden viser FN-byen på Marmormolen i København, som er ejet af konsortiet Harbour P/S bestående af ATP Ejendomme, PensionDanmark og By&Havn. I forbindelse med byggeriet har der været stor fokus på bæredygtighed blandt andet er byggeriet LEED-certificeret, og det modtog i 2012 den europæiske pris Green Building Award. ATP - ESG rapport

3 Indledning Retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer Retningslinjer for aktivt ejerskab Principperne for ansvarlige investeringer Retningslinjerne for social ansvarlighed kan findes i appendix ATP udøver samfundsansvar i investeringer for at beskytte og forøge afkastet til gavn for ATP s medlemmer. Rammerne for arbejdet er de retningslinjer, som bestyrelsen har fastlagt for henholdsvis social ansvarlighed i forbindelse med investeringer og aktivt ejerskab. ATP inspiration til, hvilke processuelle tiltag ATP kan tage for at underbygge og udbrede arbejdet med ATP s bestyrelses retningslinjer. Det afspejles således også i, at de seks principper er optrykt direkte i ATP s retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer. Sammen danner retningslinjerne grundlaget for, at der i praksis i investeringsanalyser og beslutninger indgår et bredt spekter af samfundsmæssigt relevante overvejelser omkring miljø/klima, sociale forhold og god selskabsledelse, også kaldet ESG-hensyn (Environmental, Social and Governance issues). De FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI) består af seks principper for, hvordan man kan arbejde med ansvarlige investeringer. De seks principper for ansvarlige investeringer spiller naturligt sammen med såvel retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer og retningslinjerne for aktivt ejerskab: Principperne giver Retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer Selvom ATP s retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer er baseret på regler fastsat af nationale myndigheder og internationale organisationer med Danmarks tiltrædelse, mener ATP, at overholdelse af retningslinjerne ligeledes medvirker til at beskytte og forøge afkastet af ATP s investeringer. Optræder en virksomhed ikke samfundsmæssigt ansvarligt, kan det forøge risikoen væsentligt for virksomheden og dermed også påvirke virksomhedens værdi. Omvendt kan et afklaret fokus på udøvelsen af samfundsansvar realisere forretningsmæssige muligheder og dermed øge værdien af ATP s ejerandel. ATP - ESG rapport

4 Retningslinjer for aktivt ejerskab Formålet med retningslinjerne for aktivt ejerskab er at beskytte og forøge afkastet af ATP s investeringer. At arbejdet med at fremme god selskabsledelse endvidere kan bidrage til at sikre selskaberne de laveste kapitalomkostninger og den største konkurrenceevne til gavn for alle aktionærerne og selskabets øvrige interessenter er en værdifuld sideeffekt af ATP s arbejde. ATP og FN s principper for ansvarlig investering ATP har igennem en årrække søgt dialog med andre investorer, der ligeledes har tiltrådt de seks principper for ansvarlige investeringer med henblik på at udvikle og forbedre ATP s praksis på området. Dette arbejde fortsætter ufortrødent. I december 2013 så ATP sig nødsaget til at træde ud af den private organisation, der understøtter de seks principper for ansvarlige investeringer. ATP bakker fortsat entydigt op bag de seks principper og anvender dem som en inspirationskilde til udvikling og forbedring af ATP s ESG praksis. Nærværende rapport er derfor struktureret efter de seks principper. Princip 4 af de 6 principper handler om, hvordan investorer arbejder med at fremme opbakningen til organisationen PRI. ATP kan i 2014 ikke rapportere om dette princip på en måde, der afspejler den traditionelle forståelse af princippet. I stedet kan der under princip 4 læses mere om baggrunden for ATP s udtræden af organisationen PRI i 2013, samt den dialog ATP har haft med organisationen i Da ATP s motiv for at forlade organisationen PRI var at intensivere presset for at forbedre selvsamme organisations interne ledelsesforhold, er det ATP s forhåbning, at netop denne proces de facto kan vise sig at have været det mest ansvarlige og langsigtede bidrag til fremme af de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer. De seks principper for ansvarlige investeringer er: 1. Vi vil inkorporere ESG-relaterede emner i investeringsanalyser og beslutningsprocesser 2. Vi vil udøve aktivt ejerskab og inkorporere ESG-relaterede emner i vores ejerskabspolitikker og praksis 3. Vi vil søge at få relevant information vedrørende ESG-relaterede emner fra de virksomheder, vi investerer i 4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen 5. Vi vil samarbejde om at øge vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne 6. Vi vil hver især rapportere om aktiviteter og fremskridt i forhold til implementeringen af principperne. 1 1 ATP s egen oversættelse af principperne. ATP - ESG rapport

5 Princip 1 ESG Integration ATP s styringsmodel for samfundsansvar i investeringer Retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer Bestyrelse Retningslinjer for aktivt ejerskab Bestyrelsen Fastlæggelse af retningslinjer. Komiteen for social ansvarlighed Ledes af ATP s direktør med deltagelse af CIO & CRO og øvrige relevante chefer. Team ESG udgør komiteens sekretariat. Komiteen er ansvarlig for, at retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer overholdes og koordinerer desuden ATP s arbejde vedrørende retningslinjerne for aktivt ejerskab. Komiteen for social ansvarlighed Team ESG Dagligt ansvarlig for overvågning af brud på retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer i tæt samarbejde med porteføljemanagere. Leverer fact-finding i forbindelse med due diligence, overvågning af investeringsporteføljen og målrettede dialoger med selskaber samt ESG-dialog. ATP s videnscenter for integration af samfundsansvar på tværs af risikoklasser. Team ESG Porteføljemanagere Interne og eksterne porteføljemanagere Dagligt ansvarlig for risikovurderinger og integration af retningslinjerne for social ansvar og retningslinjerne for aktivt ejerskab i forbindelse med due diligence og løbende forvaltning af porteføljen. ATP arbejder kontinuerligt med at integrere ESG-hensyn i den daglige investeringsproces. Mandat og ansvarsfordeling Forhold vedrørende samfundsansvar integreres systematisk i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger i kraft af en styringsmodel (se figur). Ansvarsfordelingen har til formål at sikre, at bestyrelsens krav til investeringerne efterleves i såvel den interne som den eksterne formueforvaltning. Modellen sikrer, at de enkelte investeringsansvarlige teams løbende vurderer aspekter vedrørende samfundsansvar i forbindelse med konkrete investeringsmuligheder. Vejledninger fra Rådet for Samfundsansvar Det af regeringen nedsatte Rådet for Samfundsansvar har udarbejdet to vejledninger af relevans i forhold til ATP s arbejde med integration af samfundsansvar i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger: Dels en vejledning for investering i statsobligationer og dels en vejledning om investering i konventionsomfattede våben. ATP vurderer, at ATP s praksis grundlæggende allerede ved offentliggørelsen af vejledningerne levede op til anbefalingerne. For så vidt angår investering i statsobligationer har ATP længe dels afholdt sig fra investering i statsobligationer fra lande, hvor EU eller FN har indført målrettede sanktioner. Desuden bidrager inddragelse af OECD s langsigtede landerisikoklassifikation i ATP s investeringsproces til, at ATP s eksterne porteføljemanagere på området ikke investerer i statsobligationer fra lande, hvor ATP ikke vurderer, at risikoen står mål med det forventede afkast. For så vidt angår Rådet for Samfundsansvars anbefalinger vedrørende investering i konventionsomfattede våben har ATP med naturligt udgangspunkt i retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer gennem en længere årrække ikke investeret i selskaber, der medvirker til at producere hverken landminer eller klyngebomber. ATP - ESG rapport

6 Due diligence i forbindelse med infrastrukturinvesteringer ATP finder involvering af ESG i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger særligt relevant i forbindelse med illikvide investeringer. I det følgende beskrives to eksempler på involvering af ESG i forbindelse med due diligence i Case: Investering i teleinfrastruktur i Afrika Forbedring af den afrikanske teleinfrastruktur har et stort potentiale som katalysator for at fremme den erhvervsmæssige udvikling i regionen. Samtidigt er det også anerkendt, at der er særlige ESG-udfordringer forbundet med at være aktive i særligt udsatte dele af Afrika. I forbindelse med en due diligence af en mulig co-investering i teleinfrastruktur i flere lande i Afrika, herunder også den centrale del af Afrika, var ATP s ESG team en integreret del af ATP s due diligence proces, der blandt andet indebar møder med den ansvarlige fondsforvalter og selskabets øverste ledelse. Her blev investeringens risikoprofil i bred forstand grundigt diskuteret, og ATP betonede hvilke forhold og risici, der var særligt centrale at få yderligere belyst. Desuden blev flere centrale ESG-udfordringer grundigt belyst ved møde med teleinfrastrukturselskabets øverste ledelse og i de efterfølgende forhandlinger med selskabet. På baggrund af ATP s samlede due diligence og en meget positiv vurdering af selskabets ledelses evne til at håndtere de særlige udfordringer denne type aktiviteter fører med sig, valgte ATP at deltage i investeringen. Case: Investering i biomasse-kraftværker i EU og globalt Energiproduktion ved hjælp af biomasse er én blandt flere alternativer til fossil energiproduktion og er derfor blandt andet interessant i et bredere klimaperspektiv. Omvendt hører der også særlige udfordringer til denne type energiproduktion. Eksempelvis kan der ske fortrængning af andre afgrøder til skade for blandt andet lokal biodiversitet og fødevareproduktion, ligesom man som storaftager af landbrugsprodukter pådrager sig et medansvar for såvel miljø og mennesker i forbindelse med landbrugsproduktionen. ATP s ESG team var en integreret del af ATP s due diligence i forbindelse med en mulig direkte investering i en kraftværksvirksomhed som har aktiviteter i EU og i tidligere europæiske koloniområder. Selskabet har en strategi om at ekspandere sine aktiviteter i et udviklingsland. ATP vurderede i sit arbejde såvel selskabets nuværende aktiviteter som selskabets ekspansionsplaner i udviklingslandet. Mens det relativt hurtigt viste sig, at de eksisterende aktiviteter allerede i betydeligt omfang levede op til europæisk standard på området, var ATP mere bekymret for selskabets ekspansionsplaner. Medinvestorerne kunne kun i et vist omfang følge ATP s bekymringer, og ATP fokuserede derfor selv på at undersøge selskabets ledelses fokus på disse problemstillinger. Desværre viste det sig, at selskabets ledelse ikke så de samme udfordringer som ATP ved sine ekspansionsplaner, hvilket var en central begrundelse for, at ATP ikke valgte at foretage investeringen. ATP - ESG rapport

7 Princip 2 Aktivt ejerskab Retningslinjer for social ansvarlighed Fact-finding (kun viden) Målrettet dialog (kun ændringer) Retningslinjer for aktivt ejerskab ESG-dialog (hverken begrænset til viden eller ændringer) ATP har en mangeårig tradition for at udøve aktivt ejerskab i forhold til investering i aktier. ATP s bestyrelses retningslinjer for såvel social ansvarlighed i investeringer som aktivt ejerskab betoner værdien af dialog med selskaber, som ATP investerer i. ATP vurderer, at der opnås en særlig indsigt i selskabers forhold ved selv at varetage det aktive ejerskab. Dermed adskiller ATP sig fra investorer, der overdrager det aktive ejerskab helt eller delvist til en ekstern samarbejdspartner. ATP samarbejder imidlertid gerne med andre investorer om at udøve aktivt ejerskab, når partnerne har sammenfaldende holdninger. Omfanget af det aktive ejerskab i forhold til et konkret selskab afspejler som hovedregel ATP s ejerandel af selskabet. Alle aktieinvesteringer er som minimum omfattet af det reaktive ejerskab, der kan udledes af ATP s retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer. Hvor ATP s screening og fact-finding peger i retning af brud på retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer, iværksættes såkaldt målrettet dialog. Hvor den målrettede dialog udelukkende har til formål at få selskaber til at skifte holdning eller ændre adfærd i relation til et konkret brud på ATP s retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer (og derved undgå eksklusion), er ATP s øvrige aktiv ejerskabsaktiviteter af en mere holistisk karakter, hvor både spørgsmål om udvikling, forbedringer og risikoafdækning diskuteres. For at underbygge dette arbejde yderligere har ATP i 2014 igangsat en struktureret ESG-dialog med de selskaber, hvor ATP har en betydelige ejerandel. ESG-dialog Formålet med ESG-dialogen er dels virksomhedsspecifik: At ATP opnår større forståelse for og indsigt i det konkrete selskabs risici og muligheder inden for ESG-området. Dels er det en indgang til at sætte fokus på mere generelle ESG-emner. Ved samtlige de 15 selskaber ATP i 2014 besøgte, satte ATP fokus på selskabernes kendskab til, eventuelle arbejde med og refleksioner vedrørende UNGP (United Nations Guiding Principles on Business & Human Rights) og OECD s Guidelines for Multinational Companies. ATP vurderer, at der er opnået betydelige gevinster i form af både større viden om og bedre forståelse af selskabernes ESG-udfordringer og ESG-muligheder ved ESG-dialogen. ATP - ESG rapport

8 Reintroduktion af selskaber ekskluderet for involvering i olieudvikling i Burma/Myanmar Med henvisning til en gruppe olieselskabers aktiviteter inden for olieudvinding i Burma/Myanmar traf ATP i 2007/2008 sin hidtil mest vidtgående eksklusionsbeslutning. Efter dialog med Udenrigsministeriet besluttede ATP s komite for social ansvarlighed i 2014 at reintroducere selskaberne med den begrundelse, at de forhold, som lå til grund for eksklusionen, ikke længere var gældende. ATP har ved årets udgang ikke investeringer i nogle af selskaberne. Case: OW Bunkers konkurs OW Bunkers konkurs i november 2014 var en betydelig, usædvanlig og meget negativ begivenhed for det danske børsmarked, og der er et særdeles stort behov for at forstå hændelsesforløbet og, om muligt, at få placeret et ansvar. ATP har en generel forpligtigelse til at understøtte, at det danske aktiemarked fungerer, og at det er muligt at udvikle gode og sunde virksomheder via notering på børsen. Efter ATP s vurdering er den bedste måde at begrænse skadevirkningen af konkursen i relation til potentielle fremtidige noteringer på børsen at skabe klarhed om hændelsesforløbet i forbindelse med OW Bunkers konkurs. ATP har specifikt i forhold til OW Bunkers konkurs et ansvar over for ATP s medlemmer med at få afdækket, om det er muligt at få dækket nogle af de tab, ATP led som følge af OW Bunkers konkurs. På den baggrund tog ATP umiddelbart efter OW Bunkers konkurs initiativ til en undersøgelse af OW Bunker-sagen sammen med en række institutionelle investorer. Formålet er at undersøge, om der er basis for at gøre et juridisk ansvar gældende, der kan føre til økonomisk kompensation. Undersøgelsen vil blandt andet fokusere på fejl og mangler ved prospektet udarbejdet i forbindelse med børsintroduktionen af OW Bunker, ansvar i forbindelse med udbuddet og salget af aktier i OW Bunker samt ledelsesansvar i forbindelse med driften af O.W. Bunker i perioden fra børsnoteringen indtil konkursen. Undersøgelsen vil give de deltagende institutionelle investorer et beslutningsgrundlag i form af en juridisk vurdering af mulighederne for at få placeret et ansvar og få økonomisk kompensation. På baggrund af undersøgelsen vil de deltagende institutionelle investorer hver især tage stilling til det videre forløb. ATP - ESG rapport

9 Princip 3 Information fra selskaber Selskabers åbenhed er en væsentlig forudsætning for, at ATP og øvrige interessenter har mulighed for løbende at vurdere og forholde sig til et selskab og dets fremtid. Bidrager et selskab ikke i tilstrækkelig omfang selv med informationer om forhold vedrørende bl.a. samfundsansvar, må ATP udelukkende basere sin forståelse af selskabet på eksterne kilder. I yderste konsekvens kan det føre til, at ATP afvikler en investering eller afholder sig fra at foretage en investering. Er et selskab omvendt åbent og transparent om sine relevante forhold, kan det have en selvstændig og positiv påvirkning på ATP s vurdering af selskabet. ATP s specifikke behov for information varierer fra selskab til selskab og fra investering til investering. Lige som det generelt ligger ATP på sinde, at selskaberne udviser åbenhed om deres forhold, finder ATP det omvendt også centralt, at ATP konkret kun beder et selskab om indsigt i de forhold, ATP selv har brug for kendskab til for at agere på vegne af sine medlemmer. I den forbindelse kan nævnes, at ATP i forbindelse med den under princip 2 omtalte ESG-dialog i 2014 fik tilbagemeldinger om, at et betydeligt antal selskaber bliver bedt om at deltage i rapportering vedrørende særligt forhold angående samfundsansvar, uden at det står klart for selskaberne, der skal rapportere, om denne rapportering tjener et formål for nogen. ATP er selv - særligt i relation til arbejdet med at sikre overholdelse af retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer afhængig af assistance fra screeningselskaber. Disse screeningselskaber får blandt andet deres data ved at bede selskaber (herunder dem ATP investorer i) besvare detaljerede spørgeskemaer. For at sikre, at dette arbejde udføres på en for alle involverede effektiv måde, har ATP i løbet af 2014 været i dialog med sine leverandører med henblik på at sikre, at rapporteringsbyrden for selskaberne ikke er unødig høj, og informationen viderebringes til ATP i en korrekt og transparent form. Ny screeningmodel i forhold til retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer ATP investerer løbende i et stort antal selskaber på globalt plan. Det er ikke praktisk muligt for ATP selv at opnå fuld information vedrørende alle relevante forhold om samfundsansvar i investeringer hos selskaberne. Omvendt er viden om selskabernes faktiske ageren central i forbindelse med arbejdet med at opretholde ATP s retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer. Derfor søger ATP løbende at finde de bedst mulige samarbejdspartnere og den bedst mulige model for at sikre en effektiv screening af ATP s investeringer. I 2014 har ATP dels indledt samarbejde med nye leverandører af data. ATP har i den forbindelse valgt at bruge en udbyder til målrettet at lave screening for selskaber, der medvirker til at producere våben, som ATP ifølge retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer ikke må investere i, mens den anden leverandør leverer data til screening af brud for de øvrige forhold vedrørende retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer. A. For at bidrage til, at ATP kan fokusere på de umiddelbart mest valide og alvorlige anklager om brud på retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer, frasorteres automatisk - på baggrund af screeningsselskabets informationer og efter en metode ATP selv har udviklet - de selskaber, der fremstår uden eller med kun begrænsede rapporterede hændelser. B. Næste niveau kalder ATP fokuslisten. Her gennemgår ESG-medarbejderne selv de anklager, som screening- ATP - ESG rapport

10 selskabet har levereret, og vurderer om de finder grundlag for at undersøge selskabet nærmere for brud på retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer C. De selskaber, som ATP på den baggrund finder relevante at undersøge nærmere, vil derefter blive overført til en såkaldt engagementliste. Her gennemgår ESG-medarbejderne de enkelte anklager og udpeger de forhold og de spørgsmål, som det kan være relevant at undersøge nærmere (spørgsmål til fact-finding), og ESG-medarbejder giver desuden sin egen umiddelbare vurdering af anklagernes alvor i relation til retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer D. På baggrund af dette arbejde foretager lederen af ESG-teamet løbende en prioritering af, hvilke af disse sager der først skal undersøges. Denne prioriterede liste kalder ATP fact-finding-listen. E. Resultaterne af undersøgelserne fører eventuelt til indstilling til komiteen for social ansvarlighed om målrettet dialog eller ekslusion. Som det fremgår af ovenstående, baserer betydelige dele af ATP s nye screeningmodel sig med andre ord på kvaliteten af de informationer, som ATP s samarbejdspartnere vedrørende screening kan præsentere ATP for. Om end ATP er af den overbevisning, at de valgte samarbejdspartnere er markedsledende for så vidt angår såvel dækning af antal selskaber som datakvalitet, forventer ATP, at der undervejs vil være henvendelser fra interessenter om kontroversielle aktiviteter i selskaber, som ATP investerer i, og som ikke er blevet opfanget af ATP s leverandør af screeningydelser. Når det måtte ske, vil ATP bruge den information, ATP modtager fra en interessent på lige fod som, hvis ATP havde modtaget informationen fra sin dataleverandør og automatisk placere selskabet på ATP s engagementliste. A. Portefølje B. Fokusliste C. Engagementliste D. Factfindingsliste E. indstilling til komiteen om målrettet dialog eller eksklusion ATP - ESG rapport

11 Princip 4 Udbredelse af principperne for ansvarlige investeringer 2006: ATP tilslutter sig som Danmarks første investor PRI. 2010/2011: PRI ændrer sine oprindelige vedtægter. 2011: ATP indleder fortrolig dialog med PRI's ledelse om vedtægtsændringer. 2013: ATP's bestyrelse beslutter sig for at forlade organisationen indtil, der genoprettes ordentlige governanceforhold. Baggrund for, at ATP valgte at forlade den private organisation PRI : I forbindelse med, at ATP 13. december 2013 valgte at træde ud den private organisation PRI, der understøtter de seks principper for ansvarlige investeringer, meldte ATP følgende ud til offentligheden: Uddrag af fact-sheet vedrørende udtræden af den private organisation PRI ATP har haft bestyrelsesfastsatte retningslinjer for social ansvarlighed i investeringer siden 1997 og tilsluttede sig i 2006 som en af de første investorer i verden og den første i Danmark de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer. De FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer (PRI) har en vigtig rolle med at fremme ansvarlige investeringer blandt andet ved at pege på vigtigheden af ordentlige ledelses- og styringsforhold i virksomheder verden over. Vi har over en længere periode med bekymring måttet konstatere, at organisationen PRI s egne ledelses- og styringsforhold ikke lever op til helt basale standarder, som vi forlanger af de virksomheder, vi investerer i. Trods adskillige forsøg på at forbedre forholdene internt i organisation, må vi desværre erkende, at disse forsøg ikke har været succesrige. Vi har derfor valgt at træde ud af organisationen PRI, indtil organisationen reetablerer de fundamentale ledelses- og styringsforhold, som var gældende før organisationen i på eget initiativ radikalt ændrede organisationens vedtægter uden de daværende medlemmers involvering og accept. Vi vil fortsat helhjertet bakke op om de seks principper, som organisationen oprindeligt blev dannet til at fremme. Som konsekvens af, at vi forlader organisationen PRI, vil vi fra 2014 ikke længere kunne rapportere til denne organisation om vores implementering af de seks principper. Men vi vil fortsat hver for sig rapportere til omverdenen om, hvordan vi arbejder med ansvarlige investeringer herunder om vores implementering af de seks principper. Hvis organisationen PRI på et senere tidspunkt forsøger at godtgøre, at de fundamentale ledelses- og styringsforhold er reetableret, vil vi hver især individuelt tage stilling til, om vi igen ønsker at indtræde i organisationen. ATP - ESG rapport

12 Dialog med PRI i 2014 ATP, organisationen PRI og fremtiden ATP har i 2014 ved tre lejligheder mødtes med PRI s ledelse, lige som ATP af flere omgange har været i skriftlig dialog med organisationens ledelse. ATP kan ved udgangen af 2014 notere sig: At de successive forslag til forbedring af PRI s governance, som ATP er blevet præsenteret for i løbet af 2014, trinvist er blevet mere vidtgående og imødekommende over for de kritikpunkter, som ATP siden 2010/2011 har fremført over for organisationen PRI. At såvel PRI s egen ledelse som internationalt toneangivende investorer positivt har kvitteret for såvel ATP s indsats med at sætte den private organisation PRI s governanceforhold på dagsordenen, og for det pres ATP s udtræden af organisationen i 2013 har haft på villigheden til at foretage strukturelle justeringer. Ved udgangen af 2014 har ATP fortsat håb om, at ATP igen en dag vil kunne tiltræde organisationen PRI. Samtidigt er der fortsat uklarhed om rækkeviden af PRI s reformvillighed, der forestår fortsat et betydeligt arbejde med i praksis at gennemføre flere af de reformer, som PRI blandt andet sammen med ATP i 2014 har diskuteret, ligesom visse aspekter af PRI s governanceforhold først for alvor vil blive diskuteret i Derfor finder ATP, at det endnu er for tidligt at foretage en samlet vurdering af den private organisation PRI s ændringer i sin governance siden ATP s udtræden. ATP - ESG rapport

13 Princip 5 Samarbejde med andre investorer Danske investorer Internationale investorer Organisationer Samarbejde med andre investorer er kilde til både større viden og større indflydelse. For at øge effektiviteten af arbejdet med samfundsansvar på investeringsområdet har ATP derfor løbende fokus på at styrke samarbejde og dialog med andre investorer. Samarbejde direkte med danske og udenlandske investorer række organisationer og netværk sammen med øvrige investorer. I Danmark sker samarbejdet hovedsageligt via Danish Social Investment Forum (Dansif), som ATP var med til at stifte i 2008 og har været aktiv i lige siden. Dansif understøtter på flere områder arbejdet med samfundsansvar i investeringer. For ATP er særligt tre opgaver af central værdi: ATP er løbende i tæt dialog med såvel danske som udenlandske kollegaer om en bred vifte af spørgsmål vedrørende ESG-forhold. Dialogen er grundlag for praktisk erfaringsudveksling, og hvor det er meningsfuldt desuden konkret samarbejde om relevante aktuelle problemstillinger, jævnfør eksempelvis den under princip 2 beskrevne case vedrørende OW Bunker. Samarbejdsfora Som et supplement til det direkte samarbejde med investorkollegaer i ind- og udland indgår ATP desuden i en Dansif er vidensnetværket mellem danske investorer, der er involveret i samfundansvar i investeringerne Dansif er samtidig platformen, hvor man lettere kan få øvrige interessenter i tale eksempelvis udenlandske selskaber, NGO ere, uafhængige eksperter mv. Dansif er i de senere år begyndt at udvikle uafhængige rapporter til sine medlemmer, der bidrager til belysning af tekniske komplicerede aktuelle emner. Trods ATP i 2014 ikke har haft mulighed for at mødes med andre investorer via den private organisation PRI, har ATP mødt sine internationale samarbejdspartnere via en bred vifte af andre internationale fora, som ATP allerede i en årrække har været en del af. ATP - ESG rapport

14 For så vidt angår spørgsmål om klimaforandringer i relation til ATP s investeringsarbejde har ATP igennem en årrække dels bakket op om CDP og dels op om Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), hvor ATP i 2014 aktivt bidrog til og endte med at underskrive 2014 Global Investor Statement on Climate Change sammen med over 360 andre internationale investorer. I en årrække har ATP ligeledes bakket op om International Corporate Governance Network (ICGN) og Extractive Industries Transparency Network (EITI). Som noget nyt har ATP tilsluttet sig to initiativer: Netværksforummet BSR, der giver særligt ATP s ESGmedarbejdere mulighed for at trække på et stort vidensnetværk om ESG og og møde en bred vifte af internationale CSR-eksperter og CSR-repræsentanter fra store, internationale selskaber Initiativet Financing Capital on the Long-Term (FCLT), hvor ATP sammen med en gruppe af toneangivende globale investorer og internationale selskaber særligt sætter fokus på, hvad investorerne kan gøre for at sikre, at selskaberne finder en bæredygtig balance mellem kort-sigts og lang-sigts hensyn til gavn for såvel aktionærerne som selskabernes øvrige interessenter. ATP - ESG rapport

15 Princip 6 Dialog og rapportering Medlemmer Medier Myndigheder Studerende NGO ere Forskere Revisorer Bæredygtighedskonsulenter Arbejdsgiverorganisationer Fagforeninger Erhvervsorganisationer ATP lægger vægt på en høj grad af åbenhed om sine aktiviteter i relation til udøvelse af samfundsansvar på investeringsområdet. Det sker ud fra en vurdering af, at større åbenhed medvirker til at øge forståelsen af de dilemmaer og udfordringer, som investorer står over for i arbejdet med at praktisere samfundsansvar i investeringerne. I forbindelse med det arbejde ser ATP rapportering som et middel, mens dialog og gensidig forståelse er målet. Rapportering Som følge af ATP s beslutning om at forlade PRI indtil der sikres tilfredsstillende governance-forhold, har ATP ikke for indeværende mulighed for at afrapportere sit arbejde med de seks principper for ansvarlige investeringer efter den rapporteringsskabelon, som PRI har udviklet. Derfor har ATP i år valgt at genbruge den model for rapportering om de seks principper for ansvarlige investeringer, som ATP gjorde brug af for regnskabsårene Lige som ATP selv fremhæver, når selskaber beder ATP om gode råd til deres ansvarlighedsrapportering, så ønsker ATP med denne rapport snarere at invitere til dialog end envejskommunikation. Samtidig er rapporten udformet på en måde, der gerne skulle nå en bredere målgruppe end den officielle PRI rapportering. Dialog ATP har i løbet af 2014 indgået i dialog om sit arbejde med samfundsansvar i investeringer med en bred gruppe af ATP s interessenter. Ud over den betydelige dialog med de selskaber, som ATP investerer i (beskrevet under princip 2&3), og de formelle netværk ATP indgår i, gør ATP en stor indsats for også at stille sig til rådighed for de øvrige interessenter, der gerne vil i dialog med ATP om vores arbejde med samfundsan- ATP - ESG rapport

16 svar i investeringer. Transparens I 2014 har dialogen igen været mangfoldig og blandt andet involveret samtaler med flere håndfulde specialestuderende og betydeligt antal møder med og forespørgsler fra såvel NGO ere, bæredygtighedskonsulenter, myndigheder, medier, forskere osv. og fortrolighed ATP lægger stor vægt på åbenhed, men der er undtagelser. I den løbende dialog med selskaber er fortrolighed mellem selskabet og ATP ofte en forudsætning for sikre en åben dialog med selskabet om såvel udfordringer som mulige løsninger. Derfor vil hensynet til et fortroligt dialog- og forhandlingsklima i disse tilfælde veje tungere end ønsket om generel åbenhed over for offentligheden. ATP kan med udgangspunkt i sin nye screeningmodel (beskrevet under princip 3) nu give offentligheden større indsigt i ATP s screeningarbejde. Af figuren fremgår andelen af de screenede selskaber, der falder inden for de forskellige screeningkategorier. ATP kan desværre ikke gå videre med transparensen end med denne oversigt og offentliggøre specifikke informationer om enkeltselskaber al den stund, at ATP ikke, inden fact-finding er tilendebragt, har dannet sig en klar holdning til, om ATP finder anklagerne mod et givent selskab for brud på retningslinjerne i investeringer sandfærdige og dokumenterede. Det kan dog oplyses, at screeningprocessen i løbet af 2014 ikke førte til, at komiteen for social ansvarlighed traf beslutning om iværksættelse af målrettet dialog eller eksklusion. A. Portefølje: 100% B. Fokusliste: 11% C. Engagementliste: 3% D. Factfindingsliste: 2% E. indstilling til komiteen om målrettet dialog eller eksklusion: 0% ATP - ESG rapport

17 Appendix ATP s retningslinjer for social ansvarlighed i forbindelse med investeringer Formål ATP s investeringer skal sikre medlemmerne bedst mulige pensioner til gengæld for de indbetalte bidrag. Med lovens ord skal fondsmidlerne anbringes på en for medlemmerne tjenlig og hensigtsmæssig måde, og det skal tilstræbes at opretholde midlernes realværdi. Social ansvarlighed er oftest en forudsætning for en varig, god indtjening og dermed for bevarelse af aktieinvesteringernes realværdi. Sigtet med ATP s politik i forhold til social ansvarlighed i forbindelse med investeringer er at beskytte værdien af ATP s investeringer og at medvirke til at sikre selskaberne de lavest mulige kapitalomkostninger gennem fokus på og respekt for social ansvarlighed. Samtidig er sigtet, at ATP s arbejde med social ansvarlighed skal komme de medarbejdere, virksomheder og lokalsamfund, som berøres, til gode. Varetagelsen af hensyn til social ansvarlighed er en central del af den opgave, ATP løser på medlemmernes vegne. Retningslinjer for social ansvarlighed ATP køber ikke aktier i virksomheder, der bevidst og gentagne gange bryder regler, der er fastsat af nationale myndigheder på de markeder, hvor virksomheden arbejder, eller af internationale organisationer med Danmarks tiltrædelse. ATP køber ikke aktier i virksomheder i lande, som er genstand for en handelsblokade, der er vedtaget af FN eller EU og er tiltrådt af Danmark. Definition ATP s arbejde med social ansvarlighed dækker et bredt spekter af samfundsmæssigt relevante problemstillinger inden for miljø, sociale forhold og ledelse de såkaldte ESG temaer (Environmental, Social and Governance Issues). ATP s arbejde med social ansvarlighed tager udgangspunkt i retningslinjerne, som stiller en række krav til de virksomheder, ATP investerer i. For det første skal de respektere lov og ret i de lande, hvor de opererer. For det andet skal de respektere de regler, normer og standarder, der følger af konventioner og andre internationale aftaler, som Danmark har tiltrådt - det gælder uanset om det land, hvori selskabet opererer, har tiltrådt disse konventioner. Det betyder, at ATP ikke køber aktier i selskaber, som beskæftiger sig med aktiviteter, som strider mod det sæt af konventioner og internationale aftaler, Danmark har tiltrådt, selvom den pågældende aktivitet er fuldt lovlig i det land, hvor selskabet opererer. I ATP indgår arbejdet med retningslinjerne for social ansvarlighed i et tæt samspil med retningslinjerne for aktivt ejerskab. Forudsætninger og mål ATP s arbejde med social ansvarlighed tager udgangspunkt i en række overordnede betragtninger: Social ansvarlighed er oftest en forudsætning for en varig, god indtjening og dermed for bevarelsen af investering ernes værdi Afkastmæssige hensyn og hensyn til social ansvarlighed vil - især i et lidt længere tidsperspektiv oftest trække i samme retning Arbejdet med social ansvarlighed skal hvile på fakta frem for subjektive vurderinger Beslutninger, der træffes med henvisning til ATP s retningslinjer, skal hvile på det bedst mulige vurderingsog beslutningsgrundlag ATP arbejder med respekt for, at forholdene i andre dele af verden kan sætte andre rammer om selskabernes virksomhed end, hvad der gælder i Danmark og Vesteuropa ATP s arbejde med social ansvarlighed skal være præget af konsistens, forudsigelighed, seriøsitet og åbenhed ATP s retningslinjer for social ansvarlighed hviler i høj grad på objektive kriterier, idet de henviser til politisk vedtagne strukturer i form af national lovgivning og internationale aftaler. Komitéen for social ansvarlighed ATP s arbejde med social ansvarlighed koordineres i en sær- ATP - ESG rapport ATP Koncernen - Supplerende oplysninger

18 lig intern komité for social ansvarlighed med ATP s direktør som formand. Komitéen holder fire ordinære møder om året og mødes herudover efter behov. Komitéen skal sikre, at bedømmelser med henvisning til social ansvarlighed hviler på et faktuelt grundlag, og at bedømmelserne er så objektive som muligt. Engagement Oplysning om, at en given virksomhed har eller mis tænkes for at have overskredet ATP s retningslinjer, er udgangspunkt for en engagement-proces. Herunder undersøges relevante anklager nærmere, og hvis disse bekræftes, op tages en dialog med virksomheden om, hvordan de kritiserede forhold kan løses eller væsentlig forbedres. Komitéen er samtidig det koordinerende samlingspunkt for ATP s interne diskussioner om udviklingen. Endelig er komitéen koordinator for ATP s løbende arbejde med at styrke sin indsats på området. Det gælder eksempelvis i forhold til beslutninger om videregående analyser af enkeltvirksomheder eller særlige problemområder og i forhold til beslutninger om at undersøge alternative metoder og fremgangsmåder. Integration i den daglige investeringspraksis I overensstemmelse med det første af de seks UN PRI principper arbejder ATP løbende på at integrere hensyn til social ansvarlighed i den daglige investeringsproces på linje med hensyn til andre forretningsmæssige forhold og risici. Dialog med selskaberne ATP har en løbende dialog med en række af de selskaber, som ATP har investeret i. Som led i denne dialog adresseres også spørgsmål om social ansvarlighed. Screening Med henblik på at påse, at de selskaber, ATP har investe - ringer i, overholder de krav, der følger af ATP s retnings linjer for social ansvarlighed, screener ATP løbende sin porte følje, og der foretages på given foranledning nøjere analyser af enkeltvirksomheder eller af enkelte problemområder. Det sker ofte med bistand fra eksterne parter. Resultater fra screenings- og analyseaktiviteter indgår som en del af underlaget for arbejdet med at påse overholdelsen af ATP s retningslinjer for social ansvarlighed, ligesom de kan indgå som en del af underlaget for konkrete dialoger under det aktive ejerskab. Dialog og fokus på forbedringer er ATP s foretrukne redskab i spørgsmål om social ansvarlighed, mens eksklusion ses som et redskab, der kan tages i anvendelse, når alle andre muligheder er udtømte. I selskaber, hvor ATP s ejerandel er begrænset og/eller selskaber, der har begrænset afkastmæssig betydning for ATP, kan ATP ved et selskabs overskridelse af retningslinjerne beslutte at sælge aktierne uden forudgående dialog med selskabet. Eksklusion Fører engagement-processen ikke til et for ATP tilfredsstillende resultat, ekskluderes virksomheden fra ATP s investeringsunivers. ATP afvikler sine investeringer i virksomheden på en måde og med en tidshorisont, som findes forsvarlig udfra en økonomisk og markedsmæssig betragtning. I forbindelse med sin årlige rapportering om social ansvarlighed informerer ATP om investeringer, der er afviklet i løbet af året under henvisning til social ansvarlighed. ATP vedligeholder ikke løbende oplysninger om selskaber, som ATP ikke investerer i. Det betyder, at ATP ikke kan offentliggøre en samlet akkumulerende eksklusionsliste. Der er ikke på forhånd noget til hinder for, at ATP kan investere i et selskab, som ATP tidligere har ekskluderet. Det ville i givet fald fordre fornyet analyse. Samarbejde Spørgsmål om social ansvarlighed går i vidt omfang på tværs af landegrænser. Derfor har internationalt samarbejde stor betydning for udviklingen på området. ATP - ESG rapport ATP Koncernen - Supplerende oplysninger

19 ATP har tilsluttet sig UN PRI. Kernen i dette FN-initiativ er et sæt principper for institutionelle investorers arbejde med social ansvarlighed. ATP har en løbende dialog med andre danske og udenlandske pensionsinstitutter om spørgsmål med relation til social ansvarlighed. ATP søger løbende at bidrage aktivt til udviklingen på området. ATP samarbejder med andre interessenter, der kan medvirke til at øge kvaliteten i ATP s arbejde. Åbenhed og information ATP lægger vægt på en høj grad af åbenhed omkring sine aktiviteter i relation til social ansvarlighed. Fra og med 2010 udsender ATP hvert år en selvstændig rapport om social ansvarlighed, hvori ATP s aktivitet og udviklingen på området belyses. ATP lægger vægt på åbenhed over for medlemmerne i spørgsmål om social ansvarlighed. Herunder adresseres ATP s arbejde på området på ATP s hjemmeside og på de årlige informationsmøder. Overordnet ledelse ATP s retningslinjer for social ansvarlighed fastlægges af ATP s bestyrelse. Spørgsmål vedrørende retningslinjerne, der giver anledning til tvivl, forelægges for ATP s forretningsudvalg, og eventuelle fravigelser fra eller fortolkninger af retningslinjerne godkendes af ATP s forretningsudvalg. ATP s daglige ledelse varetager ATP s investeringer inden for disse rammer og har sammen med komitéen for social ansvarlighed ansvaret for at rammerne overholdes. United Nations Principles for Responsible Investments Som institutionelle investorer har vi en forpligtigelse til at handle i vore begunstigedes bedste interesse på langt sigt. I kraft af denne betroede rolle mener vi, at emner, der relaterer sig til miljø, sociale forhold og governance (ESG), kan påvirke en investeringsporteføljes resultater (i forskellig grad alt afhængig af hvilken virksomhed, sektor, region, kategori samt tidsperiode der er tale om). Vi anerkender også, at anvendelsen af disse principper kan medvirke til, at investorerne i højere grad handler i overensstemmelse med samfundets bredere målsætninger. Derfor forpligter vi os, i den udstrækning det er foreneligt med vore forpligtelser overfor de begunstigede, til følgende: 1. Vi vil inkorporere ESG-relaterede emner i investeringsanalyser og beslutningsprocesser 2. Vi vil udøve aktivt ejerskab og inkorporere ESGrelaterede emner i vores ejerskabspolitikker og praksis 3. Vi vil søge at få relevant information vedrørende ESG-relaterede emner fra de virksomheder, vi investerer i 4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen 5. Vi vil samarbejde om at øge vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne 6. Vi vil hver især rapportere om aktiviteter og fremskridt i forhold til implementeringen af principperne. (Oversættelse: ATP) Der sker en løbende rapportering til ATP s bestyrelse om arbejdet med social ansvarlighed i forbindelse med investeringer. ATP Koncernen - Supplerende ATP - ESG oplysninger rapport

20 Indledning Kunder og samfund Medarbejdere Leverandørstyring Miljø og klima Investeringer Nøgletal Bilag ATP Kongens Vænge Hillerød Telefon Fax ATP - Årsrapport om Samfundsansvar

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab 1. Baggrund og formål Industriens Pension mener, at et selskabs evne til at håndtere miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (også

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

AT P Koncernen. Samfundsansvar i investeringer 2015

AT P Koncernen. Samfundsansvar i investeringer 2015 AT P Koncernen Samfundsansvar i investeringer 2015 Indhold Indledning 3 Princip 1 ESG-Integration 6 Princip 2 Aktivt ejerskab 9 Princip 3 Information fra selskaber 12 Princip 4 Udbredelse af principperne

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

PENSIONSKASSERNE. AP Pension :

PENSIONSKASSERNE. AP Pension : PENSIONSKASSERNE AP Pension : Survey spørgsmål 1. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder, der har forbindelse til de besatte 2. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder,

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Politik for udøvelse af stemmerettigheder Vedtægterne for investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 5. Bilag 1 Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for den etiske investeringspolitik

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer Marts 2018 Forord ved erhvervsminister Brian Mikkelsen Danmark har gavn af, at danske virksomheder er godt rustet til at arbejde med samfundsansvar både lokalt og

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE November 2016 CORPORATE GOVERNANCE INDHOLD FORORD... 3 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE [..] 2016 1 INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 5.september 2013 /runsko Beslutningsreferat: 8. møde i institutionen den 4. september 2013 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Orht, Kim Haggren, Karin Buhmann, Marie Voldby,

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Referat 10. rådsmøde den 6. februar 2015 Kl. 9.00-12.00

Referat 10. rådsmøde den 6. februar 2015 Kl. 9.00-12.00 Referat 10. rådsmøde den 6. februar 2015 Kl. 9.00-12.00 12. februar 2015 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 1. Siden sidst v/ formanden Lise Kingo åbnede mødet

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

ATP Koncernen Social ansvarlighed i forbindelse med investeringer 2009

ATP Koncernen Social ansvarlighed i forbindelse med investeringer 2009 ATP Koncernen Social ansvarlighed i forbindelse med investeringer 2009 Indhold Forord 3 Indledning 4 UN PRI Princip 1 - Integration 6 UN PRI Princip 2 - Aktivt ejerskab 9 UN PRI Princip 3 - Information

Læs mere

Aktivt ejerskab. Niels Kornerup

Aktivt ejerskab. Niels Kornerup Aktivt ejerskab Niels Kornerup 2 Disposition Aktivt ejerskab Begrebet aktivt ejerskab Fokuspunkter og eksempler Rollefordeling i forskellige virksomhedsstrukturer Den danske model internationale tendenser

Læs mere

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING 6.11.2014 Komitéen for god Fondsledelse, der blev nedsat den 1. oktober 2014 med Marianne Philip som formand, sendte

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE Udgiver: DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker Udarbejdet af: DANVA, Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2015

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2015 Sydbanks redegørelse om 1 samfundsansvar 2015 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere