Udvinding af skifergas i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvinding af skifergas i Danmark"

Transkript

1 Maj 2013

2 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske undergrund. Vi er endnu i en fase, hvor mulighederne for et udvinde undersøges, og hvor der er mulighed for at konsekvenserne ved at vælge til eller fra kan diskuteres. For at bidrage til denne diskussion har IDA spurgt en række fagfolk blandt foreningens medlemmer om, hvordan de ser på udvinding af dansk skifergas. Undersøgelsen er gennemført blandt medlemmer af Ingeniørforeningens fagtekniske selskaber: IDA Energi, IDA Miljø, Selskab for Risikovurdering og Selskab for Teknologianalyse og Vurdering. Baggrund om skifergas Skifergas er naturgas og består i lighed med konventionel naturgas primært af metan. Skiferlagene kan indeholde store mængder naturgas, som ikke er migreret til et reservoir, og som derfor ikke kan udvindes ved hjælp af konventionelle produktionsteknikker. Det kaldes derfor også for ikke-konventionel naturgas. For at sikre et acceptabelt produktionsniveau af gas fra en formation af alunskifer, må man øge skiferlagets gennemstrømningsevne kunstigt, så gassen kan bevæge sig fra bjergarten til gasbrønden. Hydraulic fracking (hydraulisk frakturering) er en stimuleringsteknik, som bruges til at øge produktionen, når der udvindes gas fra alunskifer. I USA udvindes der store mængder skifergas, der sammen med den økonomiske krise har været medvirkende til, at amerikanernes CO 2 -udledning på blot fire år er faldet til samme niveau som 1992, fordi skifergassen har erstattet kul. Der har dog også været problemer, fx er de kemikalier, der bruges til frackingen nogle steder endt i drikkevandet. Som det er i dag, er der ingen, der kender potentialet ved skifergas i Danmark og resten af Europa. Det amerikanske Energy Information Administration, EIA, har vurderet, at Danmark har Europas fjerdestørste potentiale for skifergas med 650 milliarder m 3. Det svarer til 100 års gasproduktion på det niveau, der i 2011 blev nået i den danske del af Nordsøen. Eller ca. fire gange den totale naturgasmængde, Danmark har udvundet siden Det svarer til det danske bruttoenergiforbrug i ca. 30 år. Da gas i dag kun udgør 20% af energimixet, er der potentielt energi til mange år i de danske skifergas forekomster. Men der er reelt ingen, der ved, om de danske forekomster kan udnyttes, og heller ikke om EIA har ret i sine vurderinger af de danske forekomster. Skifergassen skal, i modsætning til den danske naturgas, udvindes på land og kræver derfor, at vi afsætter areal til udnyttelsen, samt at naboer bliver hørt i processen. De største danske forekomster findes i Nordjylland og i Nordsjælland. 2

3 Skifergas er desuden ikke uproblematisk, da der er en række potentielle miljø- og klimaproblemer forbundet med udvindingen af skifergas, herunder særligt spørgsmål om udslip af kemikalier til grundvandet samt udslip af metan til atmosfæren. Der er endvidere en række problematikker omkring klima, som bør medtages i diskussionen om, hvorvidt skifergassen bør udnyttes eller ej. Skifergas er et fossilt brændsel og grunden til at det alligevel har haft betydning for USA's klimagas udledninger er, at det har fortrængt kul og olie, der udleder mere CO2 pr energienhed end skifergas. Skifergas har kun en positiv påvirkning af udledningen af klimagasser, hvis det fortrænger andre og værre fossile brændsler. Det kan også tænkes, at et yderligere udbud af fossile brændsler vil fortrænge vedvarende energikilder som vind og sol. Med de nuværende priser på kul og CO2 er der ikke udsigt til at skifergas vil fortrænge kul. En dansk beslutning om udvinding af skifergas vil derfor i dag i højere grad skulle være baseret på hensynet til forsyningssikkerhed og ønsket om indtægter til statskassen end på hensynet til klimaet. 3

4 Analysens hovedkonklusioner: Fagfolkene peger på behov for mere viden Udvinding af skifergas deler vandene blandt fagfolkene i Ingeniørforeningen. 40 procent er positive overfor udvinding i Danmark, mens der omvendt er 35 procent som er negativt stemt. 52 procent mener, at det er miljømæssigt forsvarligt at udvinde skifergas i Danmark, mens 26 procent er uenige. Til gengæld maner fagfolkene til besindighed. Danmark skal ikke kaste sig over skifergasudvinding hurtigst muligt. 39 procent mener, at der er behov for ny viden inden man går i gang med boringer i stor skala. 26 procent mener, at man helt skal afstå fra udvindingen, fordi der er for stor usikkerhed om konsekvenserne. Omvendt mener 26 procent, at man skal gå i gang med udvinding så snart prøveboringerne viser, om der er tilstrækkeligt potentiale til at gå videre. 9 procent svarer ved ikke. Fagfolkene efterlyser især mere viden om risikoen for, at anvendte kemikalier kan forurene grundvand og overfladevand. Skifergas kan være en konkurrent til den vedvarende energi Fagfolkene forholder sig også til skifergassens rolle i relation til udbygningen af den vedvarende energi. 15 procent forudser, at skifergassen vil være en trussel mod udbygningen af den vedvarende energi, mens yderligere 44 procent mener, at det i nogen grad vil være tilfældet. Fagfolkene vurderer, at skifergas kan give forsyningssikkerhed og være et boost til samfundsøkonomien Samlet set tror 54 procent, at udvinding af skifergas kan blive en god forretning i Danmark. Årsagerne til denne forventning er, at fagfolkene mener, at skifergas vil bidrage til en sikker energiforsyning og opbygning af dansk know-how. Samtidig ser de skifergas som potentiel erstatning for kul samt et boost til samfundsøkonomien. Omvendt ser deltagerne i undersøgelsen ikke så store potentialer i skifergas med hensyn til CO2 reduktioner og heller ikke som et middel til en mere smidig overgang til et samfund uden fossil energi. 4

5 Miljømæssige bekymringer De største bekymringer omkring udvinding af skifergas relaterer sig til risikoen for forurening af vores drikkevand, ødelæggelse af naturområder, risiko for udslip af luftforurenende stoffer samt risiko for frigivelse af skiferens indhold af radioaktive stoffer Omvendt er der kun et mindretal, som er bekymrede for støjgener og en meget pladskrævende produktion. Faktorer med betydning for en fremtidig udvinding af skifergas De faktorer, som vurderes til at have størst betydning i forhold til beslutningen om udvinding af skifergas i Danmark er stor folkelig modstand og manglende politisk opbakning, mens manglende know-how og den økonomiske rentabilitet har mindre betydning. Der er også betænkeligheder ved, om et udenlandsk selskab vil tage tilstrækkeligt hensyn til miljøet i Danmark, hvis det skal stå for boringerne. Kun 34 procent har tillid til, at der vil blive taget tilstrækkeligt hensyn. Endelig mener kun 17 procent af de adspurgte, at der er saglighed nok i debatten omkring skifergas. 5

6 Bilagstabeller Fagfolkene peger på behov for mere viden Tabel 1: Hvad er din holdning til fremtidig skifergasproduktion i Danmark med den viden, du har i dag? Meget positive 10 % Overvejende positive 30 % Neutral 19 % Overvejende negative 24 % Meget negative 11 % Ved ikke 6 % Tabel 2: Har du tillid til, at vi kan indvinde skifergas miljømæssigt forsvarligt i Danmark? Ja 52 % Nej 26 % Ved ikke 22 % Tabel 3: I sensommeren går prøveboringerne i gang i Nordjylland. Hvis det viser sig, at der er store forekomster, bør Danmark så udnytte dem? Ja, på baggrund af erfaringer fra udlandet, mener jeg at man skal gå i gang så hurtigt som muligt 26 % Ja, men jeg synes stadig der mangler viden, inden man går i gang i stor skala 39 % Nej, der er for stor usikkerhed om konsekvenserne 26 % Ved ikke 9 % Tabel 4: På hvilke områder mangler der viden Risiko for at anvendte kemikalier kan forurene grundvand og overfladevand 84 % Risiko for forurening af grundvand 72 % Risiko for udledning af luftforurenende stoffer 34 % Risiko for frigivelse af skiferens indhold af radioaktive stoffer 33 % Andet 18 % Note: N=366 Note: Her var det muligt for respondenterne at vælge mere end et svar, hvorfor procentfordelingen ikke summerer til

7 Skifergas kan være en konkurrent til den vedvarende energi Tabel 5: Tror du, at skifergasproduktion i Danmark vil skade udbygningen af vedvarende energi? Ja, i høj grad 15 % Ja, i nogen grad 44 % Nej 33 % Ved ikke 8 % Fagfolkene vurderer, at skifergas kan give forsyningssikkerhed og være et boost til samfundsøkonomien Tabel 6: Tror du, at skifergas kan blive en god forretning for Danmark? Ja 54 % Nej 11 % Ved ikke 35 % Tabel 7: På hvilke områder vurderer du, at Danmark vil få gevinst af udvinding af skifergas? Stort eller meget stort potentiale Mindre potentiale Intet potentiale Ved ikke Total Forsyningssikkerhed 55 % 30 % 4 % 10 % 100 % Opbygning af dansk knowhow 49 % 36 % 7 % 8 % 100 % Potentiel erstatning af kul 49 % 34 % 7 % 10 % 100 % Boost til samfundsøkonomien 40 % 39 % 9 % 12 % 100 % Arbejdspladser 29 % 56 % 7 % 8 % 100 % Lavere energipriser 27 % 36 % 26 % 11 % 100 % Reduktion af CO2 19 % 37 % 32 % 13 % 100 % Mere miljøvenlig overgang til vedvarende energi 18 % 31 % 37 % 15 % 100 % 7

8 Miljømæssige bekymringer Tabel 8: Hvordan vurderer du følgende problemer ved skifergasproduktion i DK? Stort eller meget stort problem Mindre problem Ikke noget problem Ved ikke Total Risiko for forurening af vores drikkevand 59 % 22 % 9 % 10 % 100 % Ødelæggelse af naturområder 45 % 34 % 11 % 9 % 100 % Risiko for udslip af luftforurenende stoffer 29 % 43 % 12 % 16 % 100 % Risiko for frigivelse af skiferens indhold af radioaktive stoffer 23 % 38 % 12 % 28 % 100 % Produktionen er for pladskrævende 16 % 39 % 26 % 18 % 100 % Støjgener fra fracking 15 % 44 % 16 % 24 % 100 % Faktorer med betydning for en fremtidig udvinding af skifergas Tabel 9: Hvordan vurderer du følgende barrierer ved skifergasproduktion i DK? Stor eller meget stor barriere Mindre barriere Ikke en barriere Ved ikke Total Stor folkelig modstand 66 % 21 % 3 % 10 % 100 % Manglende politisk opbakning 47 % 31 % 5 % 16 % 100 % Manglende knowhow 28 % 39 % 19 % 14 % 100 % Den økonomiske rentabilitet 19 % 37 % 25 % 19 % 100 % Tabel 10: Finder du, at sagligheden er nok til stede i debatten om skifergas i DK? Ja 17 % Nej 48 % Ved ikke 35 % Tabel 11: Har du tillid til, at et privat udenlandsk selskab som Total vil tage tilstrækkeligt hensyn til miljøet i Danmark? Ja 34 % Nej 48 % Ved ikke 18 % 8

9 Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til chefkonsulent Pernille Hagedorn-Rasmussen chefanalytiker Klaus Jørgensen eller presserådgiver Ole Haun Metode Undersøgelsen er gennemført blandt IDAs fagtekniske selskaber: Energi, Miljø, RISK og STAV Undersøgelsen er foretaget i april personer har deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til 13 procent af de i alt inviterede medlemmer. 9

Skifergas en gevinst for klimaet?

Skifergas en gevinst for klimaet? 1. februar 2013 RAPPORT I denne rapport analyserer Danmarks grønne tænketank CONCITO, hvorvidt udvinding af skifergas i Danmark og resten af Europa vil være en gevinst for klimaet. Konklusionen er, at

Læs mere

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2 2 Forord Vi skal passe på den jord, vi bor på. Også i Nordsjælland. Og vi skal finde energikilder, som ikke belaster vores miljø endnu mere. Derfor har vi en klima-strategi i Hillerød Kommune, hvor alle

Læs mere

Europas adgang til råstoffer vejen væk fra importafhængighed. rå stof fer

Europas adgang til råstoffer vejen væk fra importafhængighed. rå stof fer TemakapiTel I Europas adgang til råstoffer vejen væk fra importafhængighed rå stof fer europas globale råstofafhængighed Grønland har store reserver af sjældne jordarter, der potentielt kan dække 10 pct.

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge SI NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: Kontanthjælpsreformen SAP og Enhedslisten Erfaringer fra Norge FRA REDAKTIONEN Skifergas, kontanthjælpsreform og norsk venstrefløj Beboere i hovedstadsområdet

Læs mere

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2 2 Forord Vi skal passe på den jord, vi bor på. Også i Nordsjælland. Og vi skal finde energikilder, som ikke belaster vores miljø endnu mere. Derfor har vi en klima-strategi i Hillerød Kommune, hvor alle

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul!

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul! Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012 Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul! G a s t i l t r a n s p o r t De senere år har der været meget fokus på elbilers

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Lækatten Mød Danmarks lille ADHD-ramte rovdyr

Lækatten Mød Danmarks lille ADHD-ramte rovdyr DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING Det er godt for din hjerne s. 3 DN klager og klager... Og klagerne er vigtigere end nogensinde før s. 5 Verdens natur har brug for hjælp DN til topmøde i Sydkorea s. 7 egeringen

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

CCS - kullenes redning?

CCS - kullenes redning? CCS - kullenes redning? CCS Carbon Capture and Storage er en teknologi, som kan opsamle og lagre fra store kraftværker og industrier. I Danmark omtales CCS tit som -lagring. Forskere og industri har længe

Læs mere

Grøn energi. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger

Grøn energi. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger KLIMAKOMMISSIONEN DANISH COMMISSION ON CLIMATE CHANGE POLICY Grøn energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007

Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007 klima radikal plan Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007 5. november 2007 Radikal Klimaplan VK-regeringens nedskæringer og passivitet gennem seks år er slået igennem i statistikken. Tallene

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Marts 2009 FORA Forord Regeringen med Miljøministeriet i spidsen lancerede i 2007 en handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi. Formålet

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere