LOKALPLAN NR. 358 HAMMELVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 358 HAMMELVEJ"

Transkript

1 LOKLPLN NR. 358 HMMELVEJ Hammelvej Lokalplan 358 EN KORTFTTET BESKRIVELSE Beliggenhed Lokalplanens område er beliggende i Kristrup langs Hammelvej. Lokalplanens område ligger i landzone. Lokalplanen omfatter et knap 2 kilometer langt, og 60 meter bredt bælte på nordsiden af Hammelvej et areal på i alt ca. 10 ha. er er tale om strækningen, som afgrænses mod vest af Århusvej og mod øst af renåvej. Mod nord er lokalplanområdet defineret ved den eksisterende byzonegrænse, og mod syd afgrænses området af Hammelvej. Tilfældig og uskøn beplantning idag Højspændings-luftledning To delområder Vejens omgivelser fremstår i dag som helhed noget forsømt, på grund af en tilfældig og uharmonisk beplantning langs vejen. På hovedparten af strækningen står der desuden en 60 kv højspændings-luftledning. Lokalplanens område opdeles i to delområder. elområde I udgør i alt m 2, og omfatter ubebyggede arealer i forbindelse med de eksisterende erhvervsvirksomheder i den østligste og i den vestligste del af lokalplanområdet. en eneste eksisterende bebyggelse indenfor delområde I er en villa på hjørnet af Århusvej og Hammelvej, samt en kombineret spildevandspumpestation og transformerstation. Området foreslås udlagt til erhvervsformål.

2 elområde II udgør m 2, og omfatter et skovbælte til beskyttelse af de eksisterende boliger ved Holger anskes Vej og Bjarkesvej, samt Tirsdalens Skole. en eneste eksisterende bebyggelse indenfor delområde II er et mindre fjernvarmeanlæg. Området foreslås udlagt til offentligt rekreativt formål. Planen går ud på Øget byggemulighed og samlede retningslinjer for beplantning elområde I Lokalplanens område udgør en lomme af landzone-areal inde i byen. Med lokalplanen overføres arealet til byzone, og man opnår dels en øget byggemulighed og dels en mulighed for at skabe en mere ensartet og identitetsskabende beplantning langs nordsiden af Hammelvej. På sigt vil man kunne anvende samme beplantningsprincipper på sydsiden af vejstrækningen. Lokalplanen giver en forøget byggemulighed til erhverv indenfor delområde I. Samlet set udgør arealerne med øget byggemulighed ca m 2. Tættest på vejen etableres et åbent, park-præget beplantningsbælte, bestående af spredte grupper af træer i et areal tilsået med græs. elområde II Skovbæltet indenfor delområde II bibeholdes som rekreativt areal og som visuel beskyttelse i forhold til de eksisterende boliger og Tirsdalens Skole.

3 LOKLPLNENS RETSVIRKNINER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. en eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Ifølge 47 i planloven kan byrådet ekspropriere private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Lokalplanen indeholder i 10 en bestemmelse om at de i paragraffen nærmere angivne servitutter ophæves.

4 LOKLPLNEN O EN ØVRIE PLNLÆ- NIN Kommuneplanen 2005 Lokalplanens område er omfattet af Kommuneplan 2005 for Randers Kommune. I Kommuneplanen har delområde I følgende betegnelser: E14, E15 og E62. elområde II har følgende betegnelser: R25 og V50. Lokalplanrammer delområde I Lokalplanrammer delområde II E14, E15 og E62 er fastlagt til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed samt servicevirksomhed og lignende virksomhed. R25 er fastlagt til offentlige rekreative formål som idrætsanlæg i forbindelse med Tirsdalens Skole. V50 er et villaområde. Lokalplanen omfatter kun dele af R25 og V50, hvorpå der findes et eksisterende beplantningsbælte. Lokalplanen er i overensstemmelse med lokalplanrammerne i Kommuneplan Miljøvurdering Screening fortaget Højspændingsledninger 60 kv-luftledning Foranstaltninger for at undgå ulykker med væltede træer eller flagstænger ind i højspændingsledningen. Respektafstande Vejforhold Statsvej pr. 1/ Teknisk Forvaltning har fortaget en screening med henblik på at vurdere, om lokalplanen vil komme til at påvirke miljøet i væsentlig grad. Forvaltningen vurderer, at det ikke er tilfældet, og at der derfor ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. en eksisterende højspændings-luftledning er en 60 kvledning, som ejes af Energi Randers. er er ingen aktuelle planer om at kabellægge ledningen. f hensyn til sikkerheden skal beplantningen langs vejen bestå af træer med en forholdsvis lav vækst. Ligeledes er det af sikkerhedsmæssige grunde, at højden på en eventuel flaggruppe på den enkelte ejendom, begrænses. Ved entreprenørarbejde o.lign. indenfor en afstand af 15 meter fra ledningen gælder der særlige sikkerhedskrav. Brochuren Pas på ledningerne og livet kan rekvireres hos Energi Randers. Hammelvej er p.t. amtsvej, men overgår pr.1/ til Staten. en del af Hammelvej, som er omfattet af lokalplanen, er klassificeret som motortrafikvej. Vejadgang til den enkelte ejendom skal derfor ske nordfra (via Haraldsvej, Holger anskes Vej eller Hjaltesvej). Hammelvej, Århusvej og Clausholmvej er pålagt tinglyste vejbyggelinjer, som fremgår af kortbilag 1 a/b/c. Vejbestyrelsen

5 for Hammelvej, Århusvej og Clausholmvej er påtaleberettiget. en eksisterende spildevandspumpestation/transformerstation skal vejbetjenes nordfra, og ikke direkte fra Hammelvej. en eksisterende spildevandspumpestation/transformerstation på matr. nr. 7h har i dag vejadgang fra Hammelvej, men ved udstykning af den omkringliggende ejendom, matr. nr., skal spildevandspumpestation/transformerstation i stedet sikres anden vejadgang. et nordre hængsel Reklameskilte m.v. Facader mod Hammelvej Kollektiv trafik Støjforhold Virksomhedsstøj Hvis eller når en omfartsvej mellem Sdr. Borup og ssentoft kaldet det nordre hængsel - på et tidspunkt bliver realiseret, vil Hammelvej-strækningen muligvis blive nedklassificeret og man vil evt. kunne overveje at etablerer en cykel- og gangsti som en del af beplantningsbæltet langs vejen. For at understrege den grønne park-prægede karakter, som er ønsket på strækningen, skal beplantningsbælterne og færdselsog parkeringsarealerne ud mod Hammelvej helt friholdes for reklameskilte og udstilling af varer. Lokalplanen giver dog mulighed for på den enkelte ejendom at etablere én flaggruppe ud mod Hammelvej. e virksomheder, som ønsker at etablere sig i yderste række mod Hammelvej, skal orientere bebyggelsen mod vejen, således at man som forbikørende oplever en præsentabel forside, frem for en kedelig bagside. Bybuslinje nr. 16 har stoppested ved Ulrikkasvej/Haraldsvej i lokalplanens vestlige del, og bybuslinjerne nr. 4 og nr. 15 har stoppested ved Holger anskes Vej i lokalplanens østlige del. Lokalplanen fastlægger, at støjniveauet fra en virksomhed i lokalplanens område skal overholde støjgrænserne, som de fremgår af Miljøstyrelsens vejledning for støj fra virksomheder i forhold til såvel andre virksomheder i området som til boliger og anden støjfølsom arealanvendelse såvel inden for som uden for lokalplanens område. et betyder, at det er miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, der anvendes ved fastsættelse af støjgrænserne for virksomhedernes drift. Boligerne langs Holger anskes Vej og langs legårds llé samt eksisterende boliger i erhvervsområdet er omfattet af regionplanens bestemmelser for støjfølsomme arealanvendelser. Virksomhedernes støjmæssige påvirkning af disse områder er derfor underlagt skærpede bestemmelser i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984. Vejstøj På matr.nr. 10a Kristrup By, Kristrup, umiddelbart øst for boligområdet ved Holger anskes Vej, fandtes tidligere et tæt beplantningsbælte bestående af et forløb af afgrænsede felter med træer, adskilt af mindre græsarealer. enne beplantning

6 har haft en visuel og muligvis også støjdæmpende - effekt for beboerne i forhold til trafikstøjen på Hammelvej. Beplantning dæmper generelt kun støj i meget begrænset omfang. Noget, som dog kan øge beplantnings støjdæmpende virkning er, at lade støjen passere gennem flere adskilte grønne vægge efter hinanden, fremfor igennem ét stort massivt skovbælte. en beplantning, som tidligere fandtes på den pågældene erhvervsejendom, kan derfor have dæmpet vejstøjen i et vist omfang, og beplantningsbæltet skal derfor reetableres som det så ud tidligere, eller efter tilsvarende princip. enne udformning af beplantningsbæltet giver samtidig en vis ønskelig synlighed for den pågældende erhvervsvirksomhed. et eksisterende tætte beplantningsbælte ved boligområderne på Holger anskes Vej og Bjarkesvej, og ligeledes ved legårds llé udgør en visuel beskyttelse, men dæmper kun vejstøjen fra Hammelvej i meget begrænset omfang. Hvis en grundejerforening på Bjarkesvej/Holger anskes Vej ønsker det, vil de kunne modtage skøde på en del af beplantningsbæltet med det formål selv at etablere et grønt støjhegn. For at et støjhegn virker optimalt støjdæmpende, skal det placeres så tæt på enten støjkilden eller støjmodtageren som muligt. Støjhegnet skal derfor i dette tilfælde placeres op mod skel til boligerne. En frastykning af arealet kræver dog en dispensation fra Skovlovens 12, idet der er tale om fredskovspligtige arealer. Miljøforhold Forurenet jord Fredskov For erhvervsvirksomhederne i lokalplanens område vil miljøbeskyttelsesloven være gældende i sædvanligt omfang, det vil sige, at også bestemmelser og reglementer udfærdiget i henhold til miljøbeskyttelsesloven vil være gældende. Randers Kommune har derfor skønnet, at det ikke i lokalplanen vil være nødvendigt at skærpe kravene til virksomhedernes udledning til omgivelserne af ventilationsluft, som indeholder støvpartikler og opløsningsmidler. Matr.nr. 7k, Paderup By, Kristrup, og matr.nr. 6dl, Kristrup By, Kristrup, er kortlagt på vidensniveau 1 efter Lov om forurenet jord på grund af tidligere aktiviteter på ejendommene. a matr.nr. 6dl er beliggende indenfor indvindingsoplandet til almen vandforsyning, skal Århus mt give tilladelse inden et bygge- og anlægsarbejde kan påbegyndes. En del af skovbæltet på matr. nr. 48co, Kristrup By, Kristrup, er omfattet af fredskovspligt.

7 rkæologiske forhold og kloakering splanen er er ikke kendskab til forhistoriske spor i lokalplanens område, men der bør foretages prøvegravninger inden der foretages andre jordarbejder. Lokalplanens område ligger indenfor den godkendte spildevandsplan og ligger delvis indenfor følgende spildevandsplanområder: E15.5, R25, V50.9, E62.2 og E14.3. Områderne R25, V50.9, E62.2 og E14.3 er ikke planlagt kloakerede. Fra område E15.5, der er separatkloakeret, må maksimalt afledes regnvand svarende til en afledningskoefficient på henholdsvis 0,7 og 0,3. ennem lokalplanområdet er beliggende eksisterende offentlige regnvands-, spildevands-, spildevandstrykledninger samt private stikledninger som vist på kortbilag 1 a/b/c. Ledningerne er sikrede ved tinglysning. Endvidere forefindes en spildevandspumpestation i område E15.5 indenfor lokalplanens område. Kloakering Ved bebyggelse i område E15.5 skal det interne kloaksystem på grundene separeres. På grund af den begrænsede afledningsret for regnvand kan det vise sig nødvendigt at etablere forsinkelsesbassin og afløbsstyring på egen grund inden tilslutning til det offentlige system. Såfremt de ukloakerede områder skal udnyttes til aktiviteter, der kræver afledning af regn- og/eller spildevand, vil spildevands-planen skulle ændres. I givet fald vil der blive stillet krav om begrænset afledningsret for regnvand. Matr.. nr. 6dl og 11b Matr. nr. og 7k e to ledninger til spildevand og regnvand, som ligger på tværs af matr. nr. 6dl og 11b, begge Kristrup By, Kristrup, er hovedkloakledninger, som det ikke umiddelbart kan lade sig gøre at omlægge eller bygge hen over. Kloakledningerne ligger endvidere meget dybt, så man skal være opmærksom på, at byggeri i nærheden af ledningerne vil stille krav til en øget funderingsdybde. For til fulde at kunne udnytte den ekstra byggemulighed, som lokalplanen giver mulighed for på matr. nr. og 7k, begge Paderup By, Kristrup, kan der foretages en strømpning af den eksisterende spildevandsledning, så der kan bygges henover den. En strømpning vil sige en indvendig tætning og forstærkning af ledningen. Til brug for en eventuel fremtidig omlægning af ledningen foretages i lokalplanen et reserveudlæg inden for det udlagte parkerings- og færdselsareal på de pågældende ejendomme. Evt. ønsker om omlægning eller strømpning af tinglyste ledningsanlæg vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde. lle ud-

8 gifter herved vil skulle betales af grundejeren. Renovation og genbrug Regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald Fjernvarme og elektricitet Energi Randers Lokalplanens område er omfattet af Randers Kommunes Regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald. f regulativet fremgår blandt andet hvilke krav, pligter og ansvar, der er pålagt den enkelte affaldsproducent/erhvervsvirksomhed. Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Randers Kommune og er udlagt som fjernvarmeområde. Ny bebyggelse samt eksisterende bebyggelse ved større ombygninger, skal forsynes med fjernvarme fra Energi Randers. Fjernvarmeforsyningen er ikke fuldt udbygget i området, men vil blive det efterhånden som behovet opstår. ektricitetsforsyningen i området har hidtil været varetaget af Energi Randers. Efter liberaliseringen af elektricitetsmarkedet, kan erhvervsvirksomheder nu indgå aftale med den elleverandør, som man måtte ønske. Vandforsyning Energi Randers og Kristrup Vandværk Byzone Servitutter aflyses elvis aflysning en vestlige del af lokalplanområdet forsynes med vand fra Energi Randers Vand, mens den østlige del af lokalplanområdet forsynes med vand fra Kristrup Vandværk. rænsen mellem de to forsyningsområder går ved matr. nr. 48co i delområde II. Lokalplanens område ligger i landzone, og overføres med den endelige vedtagelse af lokalplanen til byzone. e servitutter som tidligere har reguleret beplantningen langs Hammelvej aflyses til fordel for lokalplanens bestemmelser. Èn af disse servitutter (matr.nr. 10a: 19. december 1978) aflyses dog kun delvist, således at bestemmelsen angående et 10 meter bredt beplantningsbælte langs østsiden af Holger anskes Vej bibeholdes.

9 LOKLPLNENS BESTEMMELSER I henhold til planloven (Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: LOKLPLNENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre: at beplantningen langs Hammelvej etableres ud fra fælles, overordnede retningslinjer, så vejstrækningen fremstår harmonisk og med en åben park-præget karakter. at de erhvervsbygninger, som lokalplanen giver mulighed for at opføre ud mod Hammelvej, vender forsiden ud mod vejen, således at virksomhederne får et incitament til at præsentere sig via arkitektur, og ikke primært via skiltning. at der fastsættes retningslinjer for skiltning, og at beplantningsbælterne helt friholdes for skilte, flag, udstilling og lignende reklame. 1 LOKLPLNENS OMRÅE Matrikelnumre Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 a/b/c og omfatter matrikelnumrene: 7h,, 7k og 36, alle Paderup By, Kristrup samt 6dl, 10a, 10n, 11b, 24o, 24p, 24r, 48co og 48 cs, alle Kristrup By, Kristrup, samt alle parceller, der efter den 23. marts 2006 udstykkes fra de nævnte ejendomme Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i delområderne I og II som vist på kortbilag 2 a/b/c. Stk. 3. Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres lokalplanens område fra landzone til byzone. 2 OMRÅETS NVENELSE elområde I Erhvervsformål Stk. 1. Området må kun anvendes til erhvervsformål. er må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed samt servicevirksomhed og lignende virksomhed.

10 er må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, rystelser, luftforurening eller lugt. Stk. 2. er må ikke etableres butikker i området. Stk. 3. er må ikke opføres eller indrettes boliger i området. Stk. 4. For så vidt angår den enkelte virksomheds støjemission henvises til de til enhver tid gældende regler herom, p.t. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984, områdetype 2; dog områdetype 5 i skel til de eksisterende rekreative arealer og de eksisterende boliger, så længe disse opretholdes som sådanne. Billboards o.lign. med reklame for andre virksomheder er ikke tilladt Stk. 5. er må ikke med skilte eller på nogen anden måde reklameres for en anden virksomhed end den, som bebor den enkelte ejendom. elområde II Rekreative formål Stk. 6. Området må kun anvendes til offentlige rekreative formål. Byrådet kan dog i særlige tilfælde give tilladelse til etablering af mindre tekniske anlæg samt støjdæmpende foranstaltninger. Stk. 7. er må ikke opsættes reklameskilte, flag, vareudstilling eller nogen anden form for reklame. 3 3 USTYKNIN Udstykning elområde I Stk. 1. Udstykning må kun finde sted efter en plan godkendt af Byrådet. Stk. 2. er må ikke udstykkes grunde, der er mindre end 2000 m 2. På hver grund skal der kunne indskrives et rektangel med en størrelse på 30m x 40m. Undtaget herfra er grunde til tekniske forsyningsanlæg (transformatorstationer, pumpestationer o.lign.), som kan udstykkes med mindre størrelse end 2000 m 2. runde skal dog altid udstykkes med et areal, så bestemmelsen i 6, stk.5 om bygningers afstand til skel overholdes. elområde II Stk. 3. realet må ikke udstykkes. Undtaget er grunde til tekniske forsyningsanlæg (transformatorstationer, pumpestationer o.lign.) samt støjdæmpende foranstaltninger imellem Hammel-

11 Boligejerne i det eksisterende boligområde kan evt. etablere et støjhegn for at dæmpe trafikstøjen fra Hammelvej. vej og det eksisterende boligområde ved Bjarkesvej og Holger anskes Vej. En eventuel udstykning til etablering af støjhegn el.lign. skal ske op langs skel til det eksisterende boligområde. 4 4 VEJ- O STIFORHOL Vej og sti Stk. 1. er udlægges ikke areal til nye veje eller stier, ud over de færdsels- og parkeringsarealer, som er omtalt i 4 stk.6. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der kan anlægges flere veje og stier i området, når/hvis der opstår behov for det. Stk. 2. er må ikke etableres overkørsel fra Hammelvej til den enkelte ejendom. Biltrafik til boligerne og til erhvervsområdet ved Holger anskes Vej skal holdes adskilt, således at størstedelen af det eksisterende boligområde ved Holger anskes Vej friholdes for trafik til erhvervsområdet. Byggelinier fstand målt fra højspændingsledningen fstand målt fra vejmidten, fordi højspændingsledningen kun findes hen over en del af matriklen. fstand målt fra spildevandsledningen - afstanden er bestemt af ledningens deklarationsafstand. Stk. 3. er må ikke etableres overkørsel fra Holger anskes Vej til den enkelte erhvervsejendom. Overkørsel i forbindelse med mindre tekniske anlæg er dog undtaget. elområde I Stk. 4. er pålægges langs Hammelvej en byggelinje i en afstand af 22 meter, målt fra midtlinjen i højspændingsluftledningens trace og ind på den enkelte ejendom, som vist på kortbilag 2 a/b/c. For matr. nr. 24r Kristrup By, Kristrup, pålægges en byggelinje i en afstand af 49 meter fra kørebanemidten i Hammelvej, som vist på kortbilag 2 a/b/c. For matr. nr. 6dl og 11b, begge Kristrup By, Kristrup, pålægges en byggelinje i en afstand af 2 meter fra ydersiden af spildevandsledningen, som vist på kortbilag 2 a/b/c. realet mellem vejskel og byggelinje må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. fstand målt fra vejmidte fstand målt fra vejmidte Stk. 5. er pålægges langs Århusvej en byggelinje i en afstand på 33 meter fra kørebanemidten, som vist på kortbilag 2 a/b/c. realet mellem vejskel og byggelinje må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. Stk. 6. er pålægges langs Clausholmvej en byggelinje i en afstand af 26 meter fra kørebanemidten, som vist på kortbilag 2 a/b/c. realet mellem vejskel og byggelinje må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. Stk. 7. På den enkelte ejendom kan arealet imellem byggelinjen og 12 meter ud mod Hammelvej, som vist med skravering

12 Færdsels- og parkeringsareal Større færdsels- og parkeringsareal på matr. nr. 6dl og 11b p.g.a. hovedkloakledninger. Flagstængernes højde er begrænset til 8 meter af sikkerhedsmæssige grunde. En flagstang, som af én eller anden grund vælter ind i højspændingsledningerne, er livsfarligt. på kortbilag 2 a/b/c, befæstes til brug for færdsel og parkering. Særligt på matr. nr. 6dl og 11b, begge Kristrup By, Kristrup, kan arealet imellem byggelinje og 24 meter ud mod Hammelvej, som vist med skravering på kortbilag 2 a/b/c, befæstes til brug for færdsel og parkering. På arealet må der ikke opsættes skilte eller anden reklame. og kan der på den enkelte ejendom etableres én flaggruppe bestående af maksimalt tre flagstænger af en højde på maksimalt 8 meter. er må kun flages med virksomhedens navn, bomærke eller lignende oplysning om virksomhedens identitet. realet må ikke anvendes til oplag eller udstilling af varer, redskaber, maskiner eller nogen anden form for materiel. e parkerede biler vil ikke virke som en visuel barriere, og det vil styrke karakteren af parkbebyggelse. lternativt skal det udlagte færdsels- og parkeringsareal fremstå ligesom resten af det grønne areal. På de ejendomme, hvor terrænforholdene gør det hensigtsmæssigt, kan parkeringspladserne graves ind i terrænet som vist på bilag 3 (illustrationsbilag), uanset bestemmelsen om terrænregulering i 6 stk. 4. Hvis ikke man ønsker at befæste areal til færdsel og parkering, skal arealet tilsås med græs, og evt. beplantes med spredte grupper af træer, som beskrevet i 8 stk.1. Stk. 8. Mod Århusvej må arealet imellem byggelinje og vej ikke befæstes til brug for færdsel og parkering. Stk. 9. Mod Clausholmvej må arealet imellem byggelinje og vej ikke befæstes til brug for færdsel og parkering. Stk. 10. er skal på den enkelte ejendom indrettes parkeringspladser svarende til mindst 1 parkeringsplads for hver 50 m 2 bruttoetageareal. er kan dog til meget arealkrævende virksomheder med få ansatte gives tilladelse til, at der kun anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til virksomhedens ansatte og gæster. I så fald skal der i forbindelse med byggesagsbehandlingen angives, hvor på ejendommen den manglende parkering senere kan etableres. 5 5 LENINSNLÆ Stk. 1. ledninger, herunder til vejbelysning, må kun udføres som jordkabler. Stk. 2. er udlægges areal til en eventuel fremtidig kabellægning af højspændings-luftledningen, samt til yderligere kabelføringer for fjernvarme, i et 8 meter bredt bælte i højspæn-

13 dings-luftledningens trace. Reserveudlæg til en evt. fremtidig omlægning af spildevandsledningen Stk. 3. På matr. nr. og 7k, begge Paderup By, Kristrup, udlægges areal inden for det på kortbilag 2 a/b/c angivne færdsels- og parkeringsareal, til en evt. omlægning af den spildevandsledning, som løber på tværs af de pågældende ejendomme. 6 6 BEBYELSENS OMFN O PLCERIN Bebyggelsesprocent og højde elområde I Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 85. Stk. 2. et bebyggede areal må ikke overstige 50 % af grundarealet. Stk. 3. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 10 meter over terræn. Byrådet kan tillade, at en bygning eller dele af en bygning opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør det. Stk. 4. Terrænreguleringer på mere end +/- 1,0 meter i forhold til det eksisterende terræn, må kun foretages med byrådets tilladelse.. Stk. 5. Bygninger må ikke opføres nærmere skel til nabo end 5 meter. elområde II Stk. 6. realet må ikke bebygges. Undtaget herfra er mindre tekniske forsyningsanlæg (transformatorstationer, pumpestationer o.lign.). Bygninger til teknisk forsyning må ikke opføres nærmere skel til nabo end 5 meter. 7 7 BEBYELSENS YRE FREMTRÆEN Indgangs-facaden er normalt den del af bygningen, hvor man er mest opmærksom på det arkitektoniske udtryk. er kan ikke placeres skilte på taget af en bygning. Stk. 1. Bebyggelse, som placeres ud til eller i umiddelbar nærhed af byggelinjen mod Hammelvej, skal orienteres mod Hammelvej, således at der etableres en hovedindgang i facaden mod vejen. Undtaget herfra er mindre bygninger til tekniske forsyningsanlæg og lignende. Stk. 2. Skiltning på bebyggelse må kun ske på lodrette bygningsflader, og kun indenfor bygningsfladens udstrækning. er må kun skiltes med den pågældende virksomheds navn, bo-

14 mærke eller lignende oplysning om virksomhedens identitet. Stk. 3. Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende. 8 8 UBEBYEE RELER Stk. 1. e arealer, som på kortbilag 2 a/b/c er vist med lys tone-raster, udlægges som beplantningsbælter med en åben karakter. Træer med en forholdsvis lav vækst af sikkerhedshensyn i forbindelse med højspændingsledningen - plantet i smågrupper, så man nemt kan kigge igennem. Træsorter, som f.eks. Paradisæble vil med deres forårsblomster gøre vejstrækningen særligt oplevelsesrig. realet skal fremstå som et ubrudt og sammenhængende grønt areal langs vejen, så virksomhederne præsentere sig grønt og indbydende fra Hammelvej. På matr.nr. 10a Kristrup By, Kristrup, umiddelbart øst for boligområdet ved Holger anskes Vej, fandtes tidligere et tæt beplantningsbælte bestående af et forløb af afgrænsede felter med træer, adskilt af mindre græsarealer. enne beplantning har haft en visuel og muligvis også støjdæmpende - effekt for beboerne i forhold til trafikstøjen på Hammelvej. Beplantning dæmpergenerelt kun støj i meget begrænset omfang. Noget, som dog kan øge beplantningens støjdæmpende virkning er, at lade støjen passere gennem flere adskilte grønne vægge efter hinanden, fremfor igennem ét stort massivt skovbælte. En grundejerforening i det eksisterende boligområde kan, hvis man ønsker det, modtage skøde på et areal og selv etablere et grønt støjhegn for at dæmpe trafikstøjen fra Hammelvej. En frastykning af arealet kræver dog en dispensation fra Skovlovens 12, idet der er tale om fredskovspligtige arealer. Beplantningsbælterne skal fremstå som åbne park-prægede områder med spredte grupper af forholdsvis små, løvfældende træer (som f.eks. Paradisæble eller andre frugttræer med ikkespiselige frugter) i et areal tilsået med græs, i princippet som vist på bilag 3 (illustrationsbilag). Ingen del af arealet må beplantes på anden måde, og ingen del af arealet må bebygges eller befæstes. Undtaget herfra er en eventuel fremtidig gangog cykelsti langs vejen. På arealerne, som er udlagt til beplantningsbælter med en åben karakter, må der ikke hegnes i skel mod vej eller nabo, eller opsættes hegn i øvrigt. Vejbestyrelsen for Hammelvej, Århusvej og Clausholmvej kan dog etablere hegn mod vejen, hvis det skønnes nødvendigt af færdselsmæssige grunde. Stk. 2. e arealer, som på kortbilag 2 a/b/c er vist med mørk tone-raster, udlægges som beplantningsbælter med tæt, skovagtig beplantning. På de to erhvervsejendomme matr.nr. 10a og 10 n, begge Kristrup By, Kristrup, skal beplantningsbæltet fremstå som afgrænsede felter med træer, adskilt af mindre græsarealer. I det eksisterende beplantningsbælte på matr.nr. 48co Kristrup By, Kristrup, som ligger imellem Hammelvej og Holger anskes Vej/Bjarkesvej, udlægges samtidig areal til et beplantet støjhegn. realet udlægges i en bredde af 4 meter målt fra beplantningsbæltets afgrænsning til boligområdet. Stk. 3. Træplantning skal ske med plantehul i en afstand af minimum 7 meter fra midtlinjen i højspændings-luftledningens trace, som vist på bilag 3 (illustrationsbilag).* * Hvis højspændigsluftledningen på et tidspunkt fjernes, bortfalder denne bestemmelse.

15 realet ud mod Hammel vej skal fremstå åbent og grønt uden reklameskilte og lignende. Skiltning med virksomhedens navnetræk kan i stedet placeres på bygningens facade. Stk. 4. Træplantningen skal endvidere ske i overensstemmelse med en beplantningsplan godkendt af Teknisk Forvaltning. Stk. 5. På arealerne, som er udlagt til beplantningsbælter, må der ikke opsættes flagstænger, skilte eller anden reklame. realet må heller ikke anvendes til oplag eller udstilling af varer, redskaber, maskiner eller nogen anden form for materiel. Stk. 6. På den enkelte ejendom kan der bag byggelinjen (væk fra vejen) frit opsættes skilte og lignende reklame. er må dog udelukkende reklameres for den pågældende virksomhed og dennes produkter og ydelser. Stk. 7. Øvrige ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 9 9 FORUSÆTNINER FOR IBRUTEN F NY BEBYELSE Fjernvarmeforsyningen er ikke fuldt udbygget i området, men vil blive det efterhånden som behovet opstår. Stk. 1. Ny bebyggelse, samt eksisterende bebyggelse ved større ombygninger, må ikke tages i brug, før den er tilsluttet fjernvarmeforsyningen fra Energi Randers Varme SERVITUTTER FLYSES Servitutter om beplantningsbælter aflyses og erstattes med lokalplanens bestemmelser Stk. 1. Følgende servitutter aflyses (påtaleret Århus mt/randers Kommune):matr. nr. 6dl: 7. januar 1988, matr. nr. 7k: 12. januar 1987, matr. nr. 24r: 19. december 1978, matr. nr. 24p: 19. december 1978, matr. nr. 24o: 19. december 1978, matr. nr. 10n: 19. december 1978, matr. nr. 11b: 12. november Stk. 2. Følgende servitut aflyses delvist (påtaleret Århus mt/randers Kommune): Servitut aflyses delvist, således at servituttens ene bestemmelsen ang. beplantningsbælte lamgs Holger anskes Vej bibeholdes. matr. nr. 10a: 19. december Servituttens bestemmelsen om et 60 meter bredt beplantningsbælte langs Hammelvej (hovedlandevej 415 Randers-rena) aflyses. Sevituttens bestemmelse om et 10 meter bredt beplantningsbælte langs østsiden af Holger anskes Vej bibeholdes.

16 11 11 VETELSESPÅTENIN Lokalplanforslaget er vedtaget af Randers byråd den 24. april 2006 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven. Michael astrup Jensen Borgmester I henhold til planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Randers byråd den 20. november 2006 Michael astrup Jensen Borgmester

17 s 7g N 30 7f 7n 1br 11ai 11ag "e" "d" -ledninger 7k 7k 7l Naturgas 7m Højspændingsluftledning sledning, som evt. kan omlægges eller sikres til overbygning Vejudvidelseslinie spumpestation + transformerstation 7h Hammelvej 5y 48co "e" 12av 37 LOKLPLNRÆNSE SPILEVNS/TRYKLENIN RENVNSLENIN EL-LENIN HMMELVEJ LOKLPLN 358 EKSISTERENE FORHOL BIL 1 RNERS KOMMUNE TEKNISK FORVLTNIN LKSETORVET JUNI 06 VEJUVIELSESLINIE MÅL 1:2000

18 119y 9n 48cc 48cd 48ce 48cf 48cg 48ch 48ck 48a Bjarkesvej 48cm 48bt 48bs 48br 48bq 48bp 48cp 48bo 48bi 48bk 48bl 48bm 48bn 48cs Holger anskes Vej 10a -ledninger 7n 1br 48co Højspændingsluftledning Trykledning Hammelvej 48co Vejudvidelseslinie 48cl Fjernvarme Trykledning 1ay Fjernvarmeanlæg -ledninger Trykledninger 1ax 48g "dk" N 1a spumpestation + transformerstation "e" 7h -ledninger 1bt LOKLPLNRÆNSE SPILEVNS/TRYKLENIN 1bu 1a HMMELVEJ LOKLPLN 358 RENVNSLENIN EL-LENIN FJERNVRME VEJUVIELSESLINIE EKSISTERENE FORHOL BIL 1B RNERS KOMMUNE TEKNISK FORVLTNIN LKSETORVET JUNI 06 MÅL 1:2000 "f"

19 48cm 8y 48r 48s 48ai 48ah p 48x 48aq 48br 48bq 48bp 48cp 48bo 50i 48t 48u 48aø 48at 48au 48av ax 8bx 48by 48bv 48bu 48bt 48bs 48v 48ak 48ar 48bz 48al 48as 48bd 48be 48bf 48bg 48bh 48bi 48bk 48bl HOLER NSKES VEJ 48cs 48bm 48bn "co" 10f 10h 10k 10q 10l 10p 10a 10a "de" 24l 10m -ledninger Clausholmvej 10n 24a 10n 10g 24o 24o 6ek 6ei 24q 24p 24p 6di Højspændingsluftledning HJLTESVEJ 24r 24r "cs" "dg" "cu" 6dl Vejudvidelseslinie Hammelvej LOKLPLNRÆNSE 4y 196 4aa 197 4ab 4ac4ad 4ae 4af4ag 4ah4ai 4df 4be 4ap 11aa 4am 7000cs 11b 6dl SPILEVNS/TRYKLENIN RENVNSLENIN EL-LENINER VEJUVIELSESLINIE 11h 11b ELLEÅRS LLE N RNERS KOMMUNE TEKNISK FORVLTNIN LKSETORVET JUNI 06 4dg HMMELVEJ LOKLPLN 358 EKSISTERENE FORHOL MÅL 1:2000 BIL 1C

20 1ag "e" Århusvej B E 64 64C 7f 36 "d" -ledninger k 7g Haraldsvej 12,00m k 7l Naturgas 7m Højspændingsluftledning 49 sledning, som evt. kan omlægges eller sikres til overbygning 7n delområde I Hammelvej 18 1br spumpestation + transformerstation 7h 10 Hammelvej 5y 48co delområde II 1:2000 "e" 1b N ae 12a "bz" 38 LOKLPLNRÆNSE ÅBEN BEPLNTNIN TÆT BEPLNTNIN FÆRSELS/ PRKERINSREL BYELINIE HMMELVEJ LOKLPLN 5x 358 FREMTIIE FORHOL 42 BIL 2 RNERS KOMMUNE TEKNISK FORVLTNIN LKSETORVET JUNI 06 MÅL 1:2000

21 119y 9n 48cc 48cd 48ce 48cf 48cg 48ch 48ck RKESVEJ 48a Bjarkesvej 48cm 48bt 48bs 48br 48bq 48bp 48cp 48bo 48bi 48bk 48bl 48cs ger anskes Vej 48bm 48bn 1:2000 delområde I 48cl Fredskov delområde II 48g "dk" N 1br 48co 1ax 7n Hammelvej 1ay spumpestation + transformerstation 48co PERUPVEJ sledning, som evt. kan omlægges eller sikres til overbygning "e" delområde I Spild Regnv 7h Hammelvej 1bt LOKLPLNRÆNSE ÅBEN BEPLNTNIN TÆT BEPLNTNIN FÆRSELS/ PRKERINSREL BYELINIE 1bu 1a HMMELVEJ LOKLPLN 358 FREMTIIE FORHOL BIL 2B RNERS KOMMUNE TEKNISK FORVLTNIN LKSETORVET SEPT. 06 MÅL 1:2000 "f"

22 ELLEÅRS LLE HOLER NSKES VEJ 48cs II delområde 10a -ledninger delområde I Clausholmvej 10n 24o 24p Højspændingsluftledning HJLTESVEJ 24r delområde I Hovedkloakledning LOKLPLNRÆNSE 6dl Hammelvej ÅBENT BEPLNTNINSBÆLTE TÆT BEPLNTNINSBÆLTE FÆRSELS/ PRKERINSREL BYELINIE 11b HMMELVEJ LOKLPLN 358 FREMTIIE FORHOL 7000cs N BIL 2C RNERS KOMMUNE TEKNISK FORVLTNIN LKSETORVET SEPT. 06 MÅL 1:2000

23

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området Randers Kommune udbyder attraktive erhvervsgrunde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej til salg. Grundene er omfattet af lokalplan 357, erhvervsområde ved Sdr. Borup, og ligger nær motorvej E 45, afkørsel

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere