LOKALPLAN NR. 358 HAMMELVEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 358 HAMMELVEJ"

Transkript

1 LOKLPLN NR. 358 HMMELVEJ Hammelvej Lokalplan 358 EN KORTFTTET BESKRIVELSE Beliggenhed Lokalplanens område er beliggende i Kristrup langs Hammelvej. Lokalplanens område ligger i landzone. Lokalplanen omfatter et knap 2 kilometer langt, og 60 meter bredt bælte på nordsiden af Hammelvej et areal på i alt ca. 10 ha. er er tale om strækningen, som afgrænses mod vest af Århusvej og mod øst af renåvej. Mod nord er lokalplanområdet defineret ved den eksisterende byzonegrænse, og mod syd afgrænses området af Hammelvej. Tilfældig og uskøn beplantning idag Højspændings-luftledning To delområder Vejens omgivelser fremstår i dag som helhed noget forsømt, på grund af en tilfældig og uharmonisk beplantning langs vejen. På hovedparten af strækningen står der desuden en 60 kv højspændings-luftledning. Lokalplanens område opdeles i to delområder. elområde I udgør i alt m 2, og omfatter ubebyggede arealer i forbindelse med de eksisterende erhvervsvirksomheder i den østligste og i den vestligste del af lokalplanområdet. en eneste eksisterende bebyggelse indenfor delområde I er en villa på hjørnet af Århusvej og Hammelvej, samt en kombineret spildevandspumpestation og transformerstation. Området foreslås udlagt til erhvervsformål.

2 elområde II udgør m 2, og omfatter et skovbælte til beskyttelse af de eksisterende boliger ved Holger anskes Vej og Bjarkesvej, samt Tirsdalens Skole. en eneste eksisterende bebyggelse indenfor delområde II er et mindre fjernvarmeanlæg. Området foreslås udlagt til offentligt rekreativt formål. Planen går ud på Øget byggemulighed og samlede retningslinjer for beplantning elområde I Lokalplanens område udgør en lomme af landzone-areal inde i byen. Med lokalplanen overføres arealet til byzone, og man opnår dels en øget byggemulighed og dels en mulighed for at skabe en mere ensartet og identitetsskabende beplantning langs nordsiden af Hammelvej. På sigt vil man kunne anvende samme beplantningsprincipper på sydsiden af vejstrækningen. Lokalplanen giver en forøget byggemulighed til erhverv indenfor delområde I. Samlet set udgør arealerne med øget byggemulighed ca m 2. Tættest på vejen etableres et åbent, park-præget beplantningsbælte, bestående af spredte grupper af træer i et areal tilsået med græs. elområde II Skovbæltet indenfor delområde II bibeholdes som rekreativt areal og som visuel beskyttelse i forhold til de eksisterende boliger og Tirsdalens Skole.

3 LOKLPLNENS RETSVIRKNINER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. en eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Ifølge 47 i planloven kan byrådet ekspropriere private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Lokalplanen indeholder i 10 en bestemmelse om at de i paragraffen nærmere angivne servitutter ophæves.

4 LOKLPLNEN O EN ØVRIE PLNLÆ- NIN Kommuneplanen 2005 Lokalplanens område er omfattet af Kommuneplan 2005 for Randers Kommune. I Kommuneplanen har delområde I følgende betegnelser: E14, E15 og E62. elområde II har følgende betegnelser: R25 og V50. Lokalplanrammer delområde I Lokalplanrammer delområde II E14, E15 og E62 er fastlagt til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed samt servicevirksomhed og lignende virksomhed. R25 er fastlagt til offentlige rekreative formål som idrætsanlæg i forbindelse med Tirsdalens Skole. V50 er et villaområde. Lokalplanen omfatter kun dele af R25 og V50, hvorpå der findes et eksisterende beplantningsbælte. Lokalplanen er i overensstemmelse med lokalplanrammerne i Kommuneplan Miljøvurdering Screening fortaget Højspændingsledninger 60 kv-luftledning Foranstaltninger for at undgå ulykker med væltede træer eller flagstænger ind i højspændingsledningen. Respektafstande Vejforhold Statsvej pr. 1/ Teknisk Forvaltning har fortaget en screening med henblik på at vurdere, om lokalplanen vil komme til at påvirke miljøet i væsentlig grad. Forvaltningen vurderer, at det ikke er tilfældet, og at der derfor ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. en eksisterende højspændings-luftledning er en 60 kvledning, som ejes af Energi Randers. er er ingen aktuelle planer om at kabellægge ledningen. f hensyn til sikkerheden skal beplantningen langs vejen bestå af træer med en forholdsvis lav vækst. Ligeledes er det af sikkerhedsmæssige grunde, at højden på en eventuel flaggruppe på den enkelte ejendom, begrænses. Ved entreprenørarbejde o.lign. indenfor en afstand af 15 meter fra ledningen gælder der særlige sikkerhedskrav. Brochuren Pas på ledningerne og livet kan rekvireres hos Energi Randers. Hammelvej er p.t. amtsvej, men overgår pr.1/ til Staten. en del af Hammelvej, som er omfattet af lokalplanen, er klassificeret som motortrafikvej. Vejadgang til den enkelte ejendom skal derfor ske nordfra (via Haraldsvej, Holger anskes Vej eller Hjaltesvej). Hammelvej, Århusvej og Clausholmvej er pålagt tinglyste vejbyggelinjer, som fremgår af kortbilag 1 a/b/c. Vejbestyrelsen

5 for Hammelvej, Århusvej og Clausholmvej er påtaleberettiget. en eksisterende spildevandspumpestation/transformerstation skal vejbetjenes nordfra, og ikke direkte fra Hammelvej. en eksisterende spildevandspumpestation/transformerstation på matr. nr. 7h har i dag vejadgang fra Hammelvej, men ved udstykning af den omkringliggende ejendom, matr. nr., skal spildevandspumpestation/transformerstation i stedet sikres anden vejadgang. et nordre hængsel Reklameskilte m.v. Facader mod Hammelvej Kollektiv trafik Støjforhold Virksomhedsstøj Hvis eller når en omfartsvej mellem Sdr. Borup og ssentoft kaldet det nordre hængsel - på et tidspunkt bliver realiseret, vil Hammelvej-strækningen muligvis blive nedklassificeret og man vil evt. kunne overveje at etablerer en cykel- og gangsti som en del af beplantningsbæltet langs vejen. For at understrege den grønne park-prægede karakter, som er ønsket på strækningen, skal beplantningsbælterne og færdselsog parkeringsarealerne ud mod Hammelvej helt friholdes for reklameskilte og udstilling af varer. Lokalplanen giver dog mulighed for på den enkelte ejendom at etablere én flaggruppe ud mod Hammelvej. e virksomheder, som ønsker at etablere sig i yderste række mod Hammelvej, skal orientere bebyggelsen mod vejen, således at man som forbikørende oplever en præsentabel forside, frem for en kedelig bagside. Bybuslinje nr. 16 har stoppested ved Ulrikkasvej/Haraldsvej i lokalplanens vestlige del, og bybuslinjerne nr. 4 og nr. 15 har stoppested ved Holger anskes Vej i lokalplanens østlige del. Lokalplanen fastlægger, at støjniveauet fra en virksomhed i lokalplanens område skal overholde støjgrænserne, som de fremgår af Miljøstyrelsens vejledning for støj fra virksomheder i forhold til såvel andre virksomheder i området som til boliger og anden støjfølsom arealanvendelse såvel inden for som uden for lokalplanens område. et betyder, at det er miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, der anvendes ved fastsættelse af støjgrænserne for virksomhedernes drift. Boligerne langs Holger anskes Vej og langs legårds llé samt eksisterende boliger i erhvervsområdet er omfattet af regionplanens bestemmelser for støjfølsomme arealanvendelser. Virksomhedernes støjmæssige påvirkning af disse områder er derfor underlagt skærpede bestemmelser i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984. Vejstøj På matr.nr. 10a Kristrup By, Kristrup, umiddelbart øst for boligområdet ved Holger anskes Vej, fandtes tidligere et tæt beplantningsbælte bestående af et forløb af afgrænsede felter med træer, adskilt af mindre græsarealer. enne beplantning

6 har haft en visuel og muligvis også støjdæmpende - effekt for beboerne i forhold til trafikstøjen på Hammelvej. Beplantning dæmper generelt kun støj i meget begrænset omfang. Noget, som dog kan øge beplantnings støjdæmpende virkning er, at lade støjen passere gennem flere adskilte grønne vægge efter hinanden, fremfor igennem ét stort massivt skovbælte. en beplantning, som tidligere fandtes på den pågældene erhvervsejendom, kan derfor have dæmpet vejstøjen i et vist omfang, og beplantningsbæltet skal derfor reetableres som det så ud tidligere, eller efter tilsvarende princip. enne udformning af beplantningsbæltet giver samtidig en vis ønskelig synlighed for den pågældende erhvervsvirksomhed. et eksisterende tætte beplantningsbælte ved boligområderne på Holger anskes Vej og Bjarkesvej, og ligeledes ved legårds llé udgør en visuel beskyttelse, men dæmper kun vejstøjen fra Hammelvej i meget begrænset omfang. Hvis en grundejerforening på Bjarkesvej/Holger anskes Vej ønsker det, vil de kunne modtage skøde på en del af beplantningsbæltet med det formål selv at etablere et grønt støjhegn. For at et støjhegn virker optimalt støjdæmpende, skal det placeres så tæt på enten støjkilden eller støjmodtageren som muligt. Støjhegnet skal derfor i dette tilfælde placeres op mod skel til boligerne. En frastykning af arealet kræver dog en dispensation fra Skovlovens 12, idet der er tale om fredskovspligtige arealer. Miljøforhold Forurenet jord Fredskov For erhvervsvirksomhederne i lokalplanens område vil miljøbeskyttelsesloven være gældende i sædvanligt omfang, det vil sige, at også bestemmelser og reglementer udfærdiget i henhold til miljøbeskyttelsesloven vil være gældende. Randers Kommune har derfor skønnet, at det ikke i lokalplanen vil være nødvendigt at skærpe kravene til virksomhedernes udledning til omgivelserne af ventilationsluft, som indeholder støvpartikler og opløsningsmidler. Matr.nr. 7k, Paderup By, Kristrup, og matr.nr. 6dl, Kristrup By, Kristrup, er kortlagt på vidensniveau 1 efter Lov om forurenet jord på grund af tidligere aktiviteter på ejendommene. a matr.nr. 6dl er beliggende indenfor indvindingsoplandet til almen vandforsyning, skal Århus mt give tilladelse inden et bygge- og anlægsarbejde kan påbegyndes. En del af skovbæltet på matr. nr. 48co, Kristrup By, Kristrup, er omfattet af fredskovspligt.

7 rkæologiske forhold og kloakering splanen er er ikke kendskab til forhistoriske spor i lokalplanens område, men der bør foretages prøvegravninger inden der foretages andre jordarbejder. Lokalplanens område ligger indenfor den godkendte spildevandsplan og ligger delvis indenfor følgende spildevandsplanområder: E15.5, R25, V50.9, E62.2 og E14.3. Områderne R25, V50.9, E62.2 og E14.3 er ikke planlagt kloakerede. Fra område E15.5, der er separatkloakeret, må maksimalt afledes regnvand svarende til en afledningskoefficient på henholdsvis 0,7 og 0,3. ennem lokalplanområdet er beliggende eksisterende offentlige regnvands-, spildevands-, spildevandstrykledninger samt private stikledninger som vist på kortbilag 1 a/b/c. Ledningerne er sikrede ved tinglysning. Endvidere forefindes en spildevandspumpestation i område E15.5 indenfor lokalplanens område. Kloakering Ved bebyggelse i område E15.5 skal det interne kloaksystem på grundene separeres. På grund af den begrænsede afledningsret for regnvand kan det vise sig nødvendigt at etablere forsinkelsesbassin og afløbsstyring på egen grund inden tilslutning til det offentlige system. Såfremt de ukloakerede områder skal udnyttes til aktiviteter, der kræver afledning af regn- og/eller spildevand, vil spildevands-planen skulle ændres. I givet fald vil der blive stillet krav om begrænset afledningsret for regnvand. Matr.. nr. 6dl og 11b Matr. nr. og 7k e to ledninger til spildevand og regnvand, som ligger på tværs af matr. nr. 6dl og 11b, begge Kristrup By, Kristrup, er hovedkloakledninger, som det ikke umiddelbart kan lade sig gøre at omlægge eller bygge hen over. Kloakledningerne ligger endvidere meget dybt, så man skal være opmærksom på, at byggeri i nærheden af ledningerne vil stille krav til en øget funderingsdybde. For til fulde at kunne udnytte den ekstra byggemulighed, som lokalplanen giver mulighed for på matr. nr. og 7k, begge Paderup By, Kristrup, kan der foretages en strømpning af den eksisterende spildevandsledning, så der kan bygges henover den. En strømpning vil sige en indvendig tætning og forstærkning af ledningen. Til brug for en eventuel fremtidig omlægning af ledningen foretages i lokalplanen et reserveudlæg inden for det udlagte parkerings- og færdselsareal på de pågældende ejendomme. Evt. ønsker om omlægning eller strømpning af tinglyste ledningsanlæg vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde. lle ud-

8 gifter herved vil skulle betales af grundejeren. Renovation og genbrug Regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald Fjernvarme og elektricitet Energi Randers Lokalplanens område er omfattet af Randers Kommunes Regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald. f regulativet fremgår blandt andet hvilke krav, pligter og ansvar, der er pålagt den enkelte affaldsproducent/erhvervsvirksomhed. Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Randers Kommune og er udlagt som fjernvarmeområde. Ny bebyggelse samt eksisterende bebyggelse ved større ombygninger, skal forsynes med fjernvarme fra Energi Randers. Fjernvarmeforsyningen er ikke fuldt udbygget i området, men vil blive det efterhånden som behovet opstår. ektricitetsforsyningen i området har hidtil været varetaget af Energi Randers. Efter liberaliseringen af elektricitetsmarkedet, kan erhvervsvirksomheder nu indgå aftale med den elleverandør, som man måtte ønske. Vandforsyning Energi Randers og Kristrup Vandværk Byzone Servitutter aflyses elvis aflysning en vestlige del af lokalplanområdet forsynes med vand fra Energi Randers Vand, mens den østlige del af lokalplanområdet forsynes med vand fra Kristrup Vandværk. rænsen mellem de to forsyningsområder går ved matr. nr. 48co i delområde II. Lokalplanens område ligger i landzone, og overføres med den endelige vedtagelse af lokalplanen til byzone. e servitutter som tidligere har reguleret beplantningen langs Hammelvej aflyses til fordel for lokalplanens bestemmelser. Èn af disse servitutter (matr.nr. 10a: 19. december 1978) aflyses dog kun delvist, således at bestemmelsen angående et 10 meter bredt beplantningsbælte langs østsiden af Holger anskes Vej bibeholdes.

9 LOKLPLNENS BESTEMMELSER I henhold til planloven (Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: LOKLPLNENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre: at beplantningen langs Hammelvej etableres ud fra fælles, overordnede retningslinjer, så vejstrækningen fremstår harmonisk og med en åben park-præget karakter. at de erhvervsbygninger, som lokalplanen giver mulighed for at opføre ud mod Hammelvej, vender forsiden ud mod vejen, således at virksomhederne får et incitament til at præsentere sig via arkitektur, og ikke primært via skiltning. at der fastsættes retningslinjer for skiltning, og at beplantningsbælterne helt friholdes for skilte, flag, udstilling og lignende reklame. 1 LOKLPLNENS OMRÅE Matrikelnumre Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 a/b/c og omfatter matrikelnumrene: 7h,, 7k og 36, alle Paderup By, Kristrup samt 6dl, 10a, 10n, 11b, 24o, 24p, 24r, 48co og 48 cs, alle Kristrup By, Kristrup, samt alle parceller, der efter den 23. marts 2006 udstykkes fra de nævnte ejendomme Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i delområderne I og II som vist på kortbilag 2 a/b/c. Stk. 3. Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres lokalplanens område fra landzone til byzone. 2 OMRÅETS NVENELSE elområde I Erhvervsformål Stk. 1. Området må kun anvendes til erhvervsformål. er må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed samt servicevirksomhed og lignende virksomhed.

10 er må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, rystelser, luftforurening eller lugt. Stk. 2. er må ikke etableres butikker i området. Stk. 3. er må ikke opføres eller indrettes boliger i området. Stk. 4. For så vidt angår den enkelte virksomheds støjemission henvises til de til enhver tid gældende regler herom, p.t. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984, områdetype 2; dog områdetype 5 i skel til de eksisterende rekreative arealer og de eksisterende boliger, så længe disse opretholdes som sådanne. Billboards o.lign. med reklame for andre virksomheder er ikke tilladt Stk. 5. er må ikke med skilte eller på nogen anden måde reklameres for en anden virksomhed end den, som bebor den enkelte ejendom. elområde II Rekreative formål Stk. 6. Området må kun anvendes til offentlige rekreative formål. Byrådet kan dog i særlige tilfælde give tilladelse til etablering af mindre tekniske anlæg samt støjdæmpende foranstaltninger. Stk. 7. er må ikke opsættes reklameskilte, flag, vareudstilling eller nogen anden form for reklame. 3 3 USTYKNIN Udstykning elområde I Stk. 1. Udstykning må kun finde sted efter en plan godkendt af Byrådet. Stk. 2. er må ikke udstykkes grunde, der er mindre end 2000 m 2. På hver grund skal der kunne indskrives et rektangel med en størrelse på 30m x 40m. Undtaget herfra er grunde til tekniske forsyningsanlæg (transformatorstationer, pumpestationer o.lign.), som kan udstykkes med mindre størrelse end 2000 m 2. runde skal dog altid udstykkes med et areal, så bestemmelsen i 6, stk.5 om bygningers afstand til skel overholdes. elområde II Stk. 3. realet må ikke udstykkes. Undtaget er grunde til tekniske forsyningsanlæg (transformatorstationer, pumpestationer o.lign.) samt støjdæmpende foranstaltninger imellem Hammel-

11 Boligejerne i det eksisterende boligområde kan evt. etablere et støjhegn for at dæmpe trafikstøjen fra Hammelvej. vej og det eksisterende boligområde ved Bjarkesvej og Holger anskes Vej. En eventuel udstykning til etablering af støjhegn el.lign. skal ske op langs skel til det eksisterende boligområde. 4 4 VEJ- O STIFORHOL Vej og sti Stk. 1. er udlægges ikke areal til nye veje eller stier, ud over de færdsels- og parkeringsarealer, som er omtalt i 4 stk.6. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der kan anlægges flere veje og stier i området, når/hvis der opstår behov for det. Stk. 2. er må ikke etableres overkørsel fra Hammelvej til den enkelte ejendom. Biltrafik til boligerne og til erhvervsområdet ved Holger anskes Vej skal holdes adskilt, således at størstedelen af det eksisterende boligområde ved Holger anskes Vej friholdes for trafik til erhvervsområdet. Byggelinier fstand målt fra højspændingsledningen fstand målt fra vejmidten, fordi højspændingsledningen kun findes hen over en del af matriklen. fstand målt fra spildevandsledningen - afstanden er bestemt af ledningens deklarationsafstand. Stk. 3. er må ikke etableres overkørsel fra Holger anskes Vej til den enkelte erhvervsejendom. Overkørsel i forbindelse med mindre tekniske anlæg er dog undtaget. elområde I Stk. 4. er pålægges langs Hammelvej en byggelinje i en afstand af 22 meter, målt fra midtlinjen i højspændingsluftledningens trace og ind på den enkelte ejendom, som vist på kortbilag 2 a/b/c. For matr. nr. 24r Kristrup By, Kristrup, pålægges en byggelinje i en afstand af 49 meter fra kørebanemidten i Hammelvej, som vist på kortbilag 2 a/b/c. For matr. nr. 6dl og 11b, begge Kristrup By, Kristrup, pålægges en byggelinje i en afstand af 2 meter fra ydersiden af spildevandsledningen, som vist på kortbilag 2 a/b/c. realet mellem vejskel og byggelinje må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. fstand målt fra vejmidte fstand målt fra vejmidte Stk. 5. er pålægges langs Århusvej en byggelinje i en afstand på 33 meter fra kørebanemidten, som vist på kortbilag 2 a/b/c. realet mellem vejskel og byggelinje må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. Stk. 6. er pålægges langs Clausholmvej en byggelinje i en afstand af 26 meter fra kørebanemidten, som vist på kortbilag 2 a/b/c. realet mellem vejskel og byggelinje må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. Stk. 7. På den enkelte ejendom kan arealet imellem byggelinjen og 12 meter ud mod Hammelvej, som vist med skravering

12 Færdsels- og parkeringsareal Større færdsels- og parkeringsareal på matr. nr. 6dl og 11b p.g.a. hovedkloakledninger. Flagstængernes højde er begrænset til 8 meter af sikkerhedsmæssige grunde. En flagstang, som af én eller anden grund vælter ind i højspændingsledningerne, er livsfarligt. på kortbilag 2 a/b/c, befæstes til brug for færdsel og parkering. Særligt på matr. nr. 6dl og 11b, begge Kristrup By, Kristrup, kan arealet imellem byggelinje og 24 meter ud mod Hammelvej, som vist med skravering på kortbilag 2 a/b/c, befæstes til brug for færdsel og parkering. På arealet må der ikke opsættes skilte eller anden reklame. og kan der på den enkelte ejendom etableres én flaggruppe bestående af maksimalt tre flagstænger af en højde på maksimalt 8 meter. er må kun flages med virksomhedens navn, bomærke eller lignende oplysning om virksomhedens identitet. realet må ikke anvendes til oplag eller udstilling af varer, redskaber, maskiner eller nogen anden form for materiel. e parkerede biler vil ikke virke som en visuel barriere, og det vil styrke karakteren af parkbebyggelse. lternativt skal det udlagte færdsels- og parkeringsareal fremstå ligesom resten af det grønne areal. På de ejendomme, hvor terrænforholdene gør det hensigtsmæssigt, kan parkeringspladserne graves ind i terrænet som vist på bilag 3 (illustrationsbilag), uanset bestemmelsen om terrænregulering i 6 stk. 4. Hvis ikke man ønsker at befæste areal til færdsel og parkering, skal arealet tilsås med græs, og evt. beplantes med spredte grupper af træer, som beskrevet i 8 stk.1. Stk. 8. Mod Århusvej må arealet imellem byggelinje og vej ikke befæstes til brug for færdsel og parkering. Stk. 9. Mod Clausholmvej må arealet imellem byggelinje og vej ikke befæstes til brug for færdsel og parkering. Stk. 10. er skal på den enkelte ejendom indrettes parkeringspladser svarende til mindst 1 parkeringsplads for hver 50 m 2 bruttoetageareal. er kan dog til meget arealkrævende virksomheder med få ansatte gives tilladelse til, at der kun anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til virksomhedens ansatte og gæster. I så fald skal der i forbindelse med byggesagsbehandlingen angives, hvor på ejendommen den manglende parkering senere kan etableres. 5 5 LENINSNLÆ Stk. 1. ledninger, herunder til vejbelysning, må kun udføres som jordkabler. Stk. 2. er udlægges areal til en eventuel fremtidig kabellægning af højspændings-luftledningen, samt til yderligere kabelføringer for fjernvarme, i et 8 meter bredt bælte i højspæn-

13 dings-luftledningens trace. Reserveudlæg til en evt. fremtidig omlægning af spildevandsledningen Stk. 3. På matr. nr. og 7k, begge Paderup By, Kristrup, udlægges areal inden for det på kortbilag 2 a/b/c angivne færdsels- og parkeringsareal, til en evt. omlægning af den spildevandsledning, som løber på tværs af de pågældende ejendomme. 6 6 BEBYELSENS OMFN O PLCERIN Bebyggelsesprocent og højde elområde I Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 85. Stk. 2. et bebyggede areal må ikke overstige 50 % af grundarealet. Stk. 3. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 10 meter over terræn. Byrådet kan tillade, at en bygning eller dele af en bygning opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør det. Stk. 4. Terrænreguleringer på mere end +/- 1,0 meter i forhold til det eksisterende terræn, må kun foretages med byrådets tilladelse.. Stk. 5. Bygninger må ikke opføres nærmere skel til nabo end 5 meter. elområde II Stk. 6. realet må ikke bebygges. Undtaget herfra er mindre tekniske forsyningsanlæg (transformatorstationer, pumpestationer o.lign.). Bygninger til teknisk forsyning må ikke opføres nærmere skel til nabo end 5 meter. 7 7 BEBYELSENS YRE FREMTRÆEN Indgangs-facaden er normalt den del af bygningen, hvor man er mest opmærksom på det arkitektoniske udtryk. er kan ikke placeres skilte på taget af en bygning. Stk. 1. Bebyggelse, som placeres ud til eller i umiddelbar nærhed af byggelinjen mod Hammelvej, skal orienteres mod Hammelvej, således at der etableres en hovedindgang i facaden mod vejen. Undtaget herfra er mindre bygninger til tekniske forsyningsanlæg og lignende. Stk. 2. Skiltning på bebyggelse må kun ske på lodrette bygningsflader, og kun indenfor bygningsfladens udstrækning. er må kun skiltes med den pågældende virksomheds navn, bo-

14 mærke eller lignende oplysning om virksomhedens identitet. Stk. 3. Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende. 8 8 UBEBYEE RELER Stk. 1. e arealer, som på kortbilag 2 a/b/c er vist med lys tone-raster, udlægges som beplantningsbælter med en åben karakter. Træer med en forholdsvis lav vækst af sikkerhedshensyn i forbindelse med højspændingsledningen - plantet i smågrupper, så man nemt kan kigge igennem. Træsorter, som f.eks. Paradisæble vil med deres forårsblomster gøre vejstrækningen særligt oplevelsesrig. realet skal fremstå som et ubrudt og sammenhængende grønt areal langs vejen, så virksomhederne præsentere sig grønt og indbydende fra Hammelvej. På matr.nr. 10a Kristrup By, Kristrup, umiddelbart øst for boligområdet ved Holger anskes Vej, fandtes tidligere et tæt beplantningsbælte bestående af et forløb af afgrænsede felter med træer, adskilt af mindre græsarealer. enne beplantning har haft en visuel og muligvis også støjdæmpende - effekt for beboerne i forhold til trafikstøjen på Hammelvej. Beplantning dæmpergenerelt kun støj i meget begrænset omfang. Noget, som dog kan øge beplantningens støjdæmpende virkning er, at lade støjen passere gennem flere adskilte grønne vægge efter hinanden, fremfor igennem ét stort massivt skovbælte. En grundejerforening i det eksisterende boligområde kan, hvis man ønsker det, modtage skøde på et areal og selv etablere et grønt støjhegn for at dæmpe trafikstøjen fra Hammelvej. En frastykning af arealet kræver dog en dispensation fra Skovlovens 12, idet der er tale om fredskovspligtige arealer. Beplantningsbælterne skal fremstå som åbne park-prægede områder med spredte grupper af forholdsvis små, løvfældende træer (som f.eks. Paradisæble eller andre frugttræer med ikkespiselige frugter) i et areal tilsået med græs, i princippet som vist på bilag 3 (illustrationsbilag). Ingen del af arealet må beplantes på anden måde, og ingen del af arealet må bebygges eller befæstes. Undtaget herfra er en eventuel fremtidig gangog cykelsti langs vejen. På arealerne, som er udlagt til beplantningsbælter med en åben karakter, må der ikke hegnes i skel mod vej eller nabo, eller opsættes hegn i øvrigt. Vejbestyrelsen for Hammelvej, Århusvej og Clausholmvej kan dog etablere hegn mod vejen, hvis det skønnes nødvendigt af færdselsmæssige grunde. Stk. 2. e arealer, som på kortbilag 2 a/b/c er vist med mørk tone-raster, udlægges som beplantningsbælter med tæt, skovagtig beplantning. På de to erhvervsejendomme matr.nr. 10a og 10 n, begge Kristrup By, Kristrup, skal beplantningsbæltet fremstå som afgrænsede felter med træer, adskilt af mindre græsarealer. I det eksisterende beplantningsbælte på matr.nr. 48co Kristrup By, Kristrup, som ligger imellem Hammelvej og Holger anskes Vej/Bjarkesvej, udlægges samtidig areal til et beplantet støjhegn. realet udlægges i en bredde af 4 meter målt fra beplantningsbæltets afgrænsning til boligområdet. Stk. 3. Træplantning skal ske med plantehul i en afstand af minimum 7 meter fra midtlinjen i højspændings-luftledningens trace, som vist på bilag 3 (illustrationsbilag).* * Hvis højspændigsluftledningen på et tidspunkt fjernes, bortfalder denne bestemmelse.

15 realet ud mod Hammel vej skal fremstå åbent og grønt uden reklameskilte og lignende. Skiltning med virksomhedens navnetræk kan i stedet placeres på bygningens facade. Stk. 4. Træplantningen skal endvidere ske i overensstemmelse med en beplantningsplan godkendt af Teknisk Forvaltning. Stk. 5. På arealerne, som er udlagt til beplantningsbælter, må der ikke opsættes flagstænger, skilte eller anden reklame. realet må heller ikke anvendes til oplag eller udstilling af varer, redskaber, maskiner eller nogen anden form for materiel. Stk. 6. På den enkelte ejendom kan der bag byggelinjen (væk fra vejen) frit opsættes skilte og lignende reklame. er må dog udelukkende reklameres for den pågældende virksomhed og dennes produkter og ydelser. Stk. 7. Øvrige ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 9 9 FORUSÆTNINER FOR IBRUTEN F NY BEBYELSE Fjernvarmeforsyningen er ikke fuldt udbygget i området, men vil blive det efterhånden som behovet opstår. Stk. 1. Ny bebyggelse, samt eksisterende bebyggelse ved større ombygninger, må ikke tages i brug, før den er tilsluttet fjernvarmeforsyningen fra Energi Randers Varme SERVITUTTER FLYSES Servitutter om beplantningsbælter aflyses og erstattes med lokalplanens bestemmelser Stk. 1. Følgende servitutter aflyses (påtaleret Århus mt/randers Kommune):matr. nr. 6dl: 7. januar 1988, matr. nr. 7k: 12. januar 1987, matr. nr. 24r: 19. december 1978, matr. nr. 24p: 19. december 1978, matr. nr. 24o: 19. december 1978, matr. nr. 10n: 19. december 1978, matr. nr. 11b: 12. november Stk. 2. Følgende servitut aflyses delvist (påtaleret Århus mt/randers Kommune): Servitut aflyses delvist, således at servituttens ene bestemmelsen ang. beplantningsbælte lamgs Holger anskes Vej bibeholdes. matr. nr. 10a: 19. december Servituttens bestemmelsen om et 60 meter bredt beplantningsbælte langs Hammelvej (hovedlandevej 415 Randers-rena) aflyses. Sevituttens bestemmelse om et 10 meter bredt beplantningsbælte langs østsiden af Holger anskes Vej bibeholdes.

16 11 11 VETELSESPÅTENIN Lokalplanforslaget er vedtaget af Randers byråd den 24. april 2006 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven. Michael astrup Jensen Borgmester I henhold til planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Randers byråd den 20. november 2006 Michael astrup Jensen Borgmester

17 s 7g N 30 7f 7n 1br 11ai 11ag "e" "d" -ledninger 7k 7k 7l Naturgas 7m Højspændingsluftledning sledning, som evt. kan omlægges eller sikres til overbygning Vejudvidelseslinie spumpestation + transformerstation 7h Hammelvej 5y 48co "e" 12av 37 LOKLPLNRÆNSE SPILEVNS/TRYKLENIN RENVNSLENIN EL-LENIN HMMELVEJ LOKLPLN 358 EKSISTERENE FORHOL BIL 1 RNERS KOMMUNE TEKNISK FORVLTNIN LKSETORVET JUNI 06 VEJUVIELSESLINIE MÅL 1:2000

18 119y 9n 48cc 48cd 48ce 48cf 48cg 48ch 48ck 48a Bjarkesvej 48cm 48bt 48bs 48br 48bq 48bp 48cp 48bo 48bi 48bk 48bl 48bm 48bn 48cs Holger anskes Vej 10a -ledninger 7n 1br 48co Højspændingsluftledning Trykledning Hammelvej 48co Vejudvidelseslinie 48cl Fjernvarme Trykledning 1ay Fjernvarmeanlæg -ledninger Trykledninger 1ax 48g "dk" N 1a spumpestation + transformerstation "e" 7h -ledninger 1bt LOKLPLNRÆNSE SPILEVNS/TRYKLENIN 1bu 1a HMMELVEJ LOKLPLN 358 RENVNSLENIN EL-LENIN FJERNVRME VEJUVIELSESLINIE EKSISTERENE FORHOL BIL 1B RNERS KOMMUNE TEKNISK FORVLTNIN LKSETORVET JUNI 06 MÅL 1:2000 "f"

19 48cm 8y 48r 48s 48ai 48ah p 48x 48aq 48br 48bq 48bp 48cp 48bo 50i 48t 48u 48aø 48at 48au 48av ax 8bx 48by 48bv 48bu 48bt 48bs 48v 48ak 48ar 48bz 48al 48as 48bd 48be 48bf 48bg 48bh 48bi 48bk 48bl HOLER NSKES VEJ 48cs 48bm 48bn "co" 10f 10h 10k 10q 10l 10p 10a 10a "de" 24l 10m -ledninger Clausholmvej 10n 24a 10n 10g 24o 24o 6ek 6ei 24q 24p 24p 6di Højspændingsluftledning HJLTESVEJ 24r 24r "cs" "dg" "cu" 6dl Vejudvidelseslinie Hammelvej LOKLPLNRÆNSE 4y 196 4aa 197 4ab 4ac4ad 4ae 4af4ag 4ah4ai 4df 4be 4ap 11aa 4am 7000cs 11b 6dl SPILEVNS/TRYKLENIN RENVNSLENIN EL-LENINER VEJUVIELSESLINIE 11h 11b ELLEÅRS LLE N RNERS KOMMUNE TEKNISK FORVLTNIN LKSETORVET JUNI 06 4dg HMMELVEJ LOKLPLN 358 EKSISTERENE FORHOL MÅL 1:2000 BIL 1C

20 1ag "e" Århusvej B E 64 64C 7f 36 "d" -ledninger k 7g Haraldsvej 12,00m k 7l Naturgas 7m Højspændingsluftledning 49 sledning, som evt. kan omlægges eller sikres til overbygning 7n delområde I Hammelvej 18 1br spumpestation + transformerstation 7h 10 Hammelvej 5y 48co delområde II 1:2000 "e" 1b N ae 12a "bz" 38 LOKLPLNRÆNSE ÅBEN BEPLNTNIN TÆT BEPLNTNIN FÆRSELS/ PRKERINSREL BYELINIE HMMELVEJ LOKLPLN 5x 358 FREMTIIE FORHOL 42 BIL 2 RNERS KOMMUNE TEKNISK FORVLTNIN LKSETORVET JUNI 06 MÅL 1:2000

21 119y 9n 48cc 48cd 48ce 48cf 48cg 48ch 48ck RKESVEJ 48a Bjarkesvej 48cm 48bt 48bs 48br 48bq 48bp 48cp 48bo 48bi 48bk 48bl 48cs ger anskes Vej 48bm 48bn 1:2000 delområde I 48cl Fredskov delområde II 48g "dk" N 1br 48co 1ax 7n Hammelvej 1ay spumpestation + transformerstation 48co PERUPVEJ sledning, som evt. kan omlægges eller sikres til overbygning "e" delområde I Spild Regnv 7h Hammelvej 1bt LOKLPLNRÆNSE ÅBEN BEPLNTNIN TÆT BEPLNTNIN FÆRSELS/ PRKERINSREL BYELINIE 1bu 1a HMMELVEJ LOKLPLN 358 FREMTIIE FORHOL BIL 2B RNERS KOMMUNE TEKNISK FORVLTNIN LKSETORVET SEPT. 06 MÅL 1:2000 "f"

22 ELLEÅRS LLE HOLER NSKES VEJ 48cs II delområde 10a -ledninger delområde I Clausholmvej 10n 24o 24p Højspændingsluftledning HJLTESVEJ 24r delområde I Hovedkloakledning LOKLPLNRÆNSE 6dl Hammelvej ÅBENT BEPLNTNINSBÆLTE TÆT BEPLNTNINSBÆLTE FÆRSELS/ PRKERINSREL BYELINIE 11b HMMELVEJ LOKLPLN 358 FREMTIIE FORHOL 7000cs N BIL 2C RNERS KOMMUNE TEKNISK FORVLTNIN LKSETORVET SEPT. 06 MÅL 1:2000

23

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 358 HAMMELVEJ

LOKALPLAN NR. 358 HAMMELVEJ LOKLPLN NR. 358 HMMELVEJ Hammelvej Lokalplan 358 EN KORTFTTET BESKRIVELSE Beliggenhed Lokalplanens område er beliggende i Kristrup langs Hammelvej. Lokalplanens område ligger i landzone. Lokalplanen omfatter

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

LOKALPLAN NR. 357 ERHVERVSOMRÅDE VED SDR. BORUP

LOKALPLAN NR. 357 ERHVERVSOMRÅDE VED SDR. BORUP LOKALPLAN NR. 7 ERHVERVSOMRÅDE VED SDR. BORUP EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed 100.000 m 2 nyt stort erhvervsområde i Sdr. Borup Erhvervsområde Industri- og servicevirksomheder Regnvandsbassin Forberedt

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge planlovens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 320 MARSVEJ

LOKALPLAN NR. 320 MARSVEJ LOKALPLAN NR. 320 MARSVEJ Marsvej Paderup ÅRHUSVEJ MOTORVEJEN PADERUP BOULEVARD Marsvej MERKURVEJ Lokalplan 320 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på mulighed for etablering af yderligere

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune Byplanvedtægt nr. l tor Århusvejkvarteret Grenaa kommune Byplanvedtægt for et område ved Århusvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Vorup To delområder Byzone Planen går ud på 13 boliger Bruttoetageareal pr. bolig Friareal og fælleshus

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens formål...5 3 - Områdets status...5 4 - Områdets

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr. 27-11-58 Rev. i oktober 1991. NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr, 58 for et område ved det gamle

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 339 VASEN

LOKALPLAN NR. 339 VASEN VIBORVEJ LOKALPLAN NR. 339 VASEN "Vasen" VESTER TVÆRVEJ HVIEMØLLEVEJ HVIEMØLLEVEJ Hornbæk Engvej Lokalplan 339 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydel 4 - Hvidemølle Planen går ud på Fra landzone til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 325 PANVEJ II

LOKALPLAN NR. 325 PANVEJ II LOKALPLAN NR. 325 PANVEJ II EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Paderup Planen går ud på Lokalplanområdet ligger i bydelen Paderup og omfatter et ubebygget område på ca. 22.000 m² til boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET.

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR.6 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. ~4144E JANUAR 1979 I N D H 0 L D. S ide. Lokaiplanens bestemmelser 2. Kort nr. 1: Lokalpianområdet 5. Kort nr. 2: Arealanvendelse m.m 6.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 513 SPORTSCOLLEGE

LOKALPLAN NR. 513 SPORTSCOLLEGE LOKALPLAN NR. 513 SPORTSCOLLEGE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Lokalplanområdet ligger ved Elro Arena, mellem annekshallen, Elro Arena og Vester Boulevard. Området ligger overfor Randers Stadion

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere