Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media"

Transkript

1 Praktik Skole, 5 uger Praktik Skole, 5 uger Praktik Skole, 5 uger Praktik Skole, 5 uger Praktik Skole, 5 uger Praktik Skole, 5 uger Praktik Skole, 5 uger Praktik Skole, 5 uger Praktik Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 23/ om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion. Ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet ny bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag med ikrafttrædelse 1. juli Der er ændret i grundfag samt varighed på faget webproduktion. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 1. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Her henvises til bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende struktur, Multimedie integrator og Multimedie animator 3 år 6 måneder Grundforløb Skole 40 uger Hovedforløb Uddannelsens hovedforløb anbefales at bestå af 8 skoleperioder á 5 uger. Skoleperiode 1 4 er fælles og gennemføres ud fra et overordnet tema for hver skoleperiode. Skoleperiode 5 8 gennemføres ud fra de valgte speciale som enten multimedie integrator eller multimedie animator. 1

2 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 40 uger og indeholder 4 ugers valgfri specialefag. Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Her henvises til bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. 2

3 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Fagene der bidrager til følgende kompetence-mål jf. bilag Fagbeskrivelser og præstationsniveau for fagene Vejledende varighed Multimedieintegrator Multimedieanimator Grundfag 4 4 uger 4 uger Nr , 3 og 8 Nr Nr , 8 Nr Nr , 8 Nr Nr og 7 Nr og 7 Nr og 6 Nr og 8 Nr og 5 Nr , 4 og 6 Nr og 6 Nr og 8 Nr , 3 og 8 Nr og 9 Nr , 2, 4, 5 og 6 Nr Nr , 4 og 8 Design E og D 3 uger Iværksætteri og innovation F Områdefag 17 uger 17 uger 17 uger Skærmdesign Fremstilling og redigering af originalmaterialer Digital fotografering I Typografi og tekst Produktion af video og lyd Distribution af video og lyd Applikationsudvikling medieafspiller Webproduktion 3D animation visualisering 2D Animation Applikationsudvikling scripting Webproduktion reklamer Brugerfladegrafik Præproduktion spil Applikationsudvikling spil 3D animation spil Webproduktion portal 2 uger 0,5 uge 0,5 uge 3

4 Nr , 13 og 14 Nr , 11, 13 og 14 Nr , 13, 14 & 16 Nr Nr Nr , 18 og 19 Nr Nr og 19 Nr og 19 Specialefag 7,5 uger 7,5 uger 7,5 uger Bundne specialefag Webproduktion 2,5 uger clientscripting I Webproduktion serveside 3 uger scripting I Applikationsudvikling I 1 uge Optimering af webserver I 1 uge Postproduktion I 2,5 uger 3D modellering og overflader 1,5 uge I 3D lyssætning I 1 uge 3D i forbindelse med spil I 1 uge 3D karakteranimation I 1,5 uge Valgfri specialefag 4 uger 4 uger 4 uger Nr og 8 Nr Nr Nr , 5 og 6 Nr Medieproduktion til netbårne platforme Formateringssprog Optimering af webserver Digital fotografering II Projektorganisation 3 uger Valgfag 2,5 uger 2,5 uger 2,5 uger Afgangsprojekt og eksamen 5 uger 5 uger 5 uger Uddannelsens hovedforløb varighed i alt 40 uger 40 uger 40 uger 4

5 Elever, der har opfyldt uddannelsens mål på kortere tid end den vejledende varighed, tilbydes undervisning i fagene i tabel 2. Fagene i tabel 2 kan også anvendes ved planlægning af hovedforløb, der fra start gennemføres på et højere niveau Tabel 2 - Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. Fagnavn Postproduktion II Nr Ekspertniveau 3D modellering og overflader II Nr Ekspertniveau 3D lyssætning II Nr Ekspertniveau 3D i forbindelse med spil II Nr Ekspertniveau 3D karakteranimation II Nr Ekspertniveau Webproduktion clientscripting II Nr Ekspertniveau Webproduktion serveside scripting II Nr Ekspertniveau Applikationsudvikling II Nr Ekspertniveau Optimering af webserver II Nr Ekspertniveau Vejledende Bygger oven på faget: varighed 1 uge Postproduktion I 1 uge 3D modellering og overflader I 0,5 uge 3D lyssætning I 0,5 uge 3D i forbindelse med spil I 0,5 uge 3D karakteranimation I 1 uge Webproduktion clientscripting I 1,5 uge Webproduktion serveside scripting I 0,5 uge Applikationsudvikling I 0,5 uge Optimering af webserver I Multimedie -integrator Multimedieanimator Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Multimedie integrator Multimedie animator 1-9 Nr Nr Nr Design af digitale kommunikationsprodukter Applikationsudvikling og webproduktion Avancerede 3D- animation og modellering 5

6 Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Her henvises til bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for uddannelse inden for Digital media er de enkelte mål- og fagbeskrivelser for uddannelsen. Disse beskrivelser udgør det fælles grundlag for undervisningen og praktik gennem hele uddannelsesforløbet, og skal derfor også ses som grundlaget for bedømmelsen af den enkelte elev ved den afsluttende eksamen. Retningslinjerne i det nedenstående er bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og den konkrete afsluttende eksamen. Den afsluttende eksamens formål Eksamen har til formål at evaluere elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer indenfor det pågældende speciale, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Iværksættelse af den afsluttende eksamen Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvor den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg. Det faglige udvalg udpeger herefter skuemestrene (censorerne), og giver skolen meddelelse om, hvem der er udpeget. Skuemestrene (censorerne) indvarsles af det faglige udvalg til bedømmelsen ca. 5 uger før prøven, idet iværksættelsespapirerne tilsendes fra det faglige udvalg. Skolen modtager ligeledes kopi af iværksættelsespapirerne. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med det faglige udvalg, kan medtages ved bedømmelsen. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Den afsluttende eksamen placeres på det afsluttende skoleophold og kan tidligst gennemføres 3-6 måneder før udlæringsdatoen for den enkelte elev. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen af en underviser (eksaminator) udpeget af skolen, og to skuemestre (censorer). Regler vedrørende censorer følger i øvrigt Bekendtgørelsen om eksamensordning ved erhvervsskoler mv. Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 6

7 Skuemestre (censorer) Skuemestrene (censorerne) skal have den fornødne fagkundskab og repræsentere henholdsvis arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden i det faglige udvalg. Skuemestrene (censorerne) skal opfylde habilitetskravene i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Karakterer og bedømmelse Der lægges ved bedømmelsen af prøverne vægt på følgende: 1) Teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Ved bedømmelsen af den mundtlige fremlæggelse af projektopgaven giver eksaminator og censor efter votering samlet en individuel karakter. Den endelige prøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7-trinsskalaen i overensstemmelse med nedenstående afrundingsskema: Afrundingsskema 7-trinsskalaen Interval, beregnet Endelig karakter -3 t.o.m. -1,51-3 F Den ringe præstation -1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation Beregningen af eksamenskarakteren foretages af eksaminator og censor. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg senest 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål. Eleven meddeles eksamensresultatet af eksaminator og censor, når beregningen er foretaget. Indstilling til ny svendeprøve Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende eksamen, en ny eksamen (omprøve), eventuelt efter supplerende praktikuddannelse eller skoleundervisning. Der aflægges kun ny prøve i henholdsvis den bundne opgave eller projektopgaven med fremlæggelse, når karakteren for opgaven er under 02. Eleven kan kun aflægge omprøve én gang, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade, at eleven aflægger omprøve på ny, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Adgang til sygeeksamen følger reglerne i eksamensbekendtgørelsen. De enkelte specialer og eksamen (svendeprøve) Den afsluttende eksamen er ikke ens for de to specialer og uddannelsesforløbet. Eksamen inden for multimedie integrator I den sidste skoleperiode afholdes afsluttende eksamen for elever, der afslutter uddannelsesforløbet til multimedie integrator. Eksamen inden for specialet multimedie integrator består af: 1) en bunden opgave, 2) en projektopgave med dertil hørende mundtlig fremlæggelse (eksamination). Den bundne opgave Den bundne opgave omfatter et antal opgaver inden for grundfag, områdefag og specialefag. 7

8 Projektopgaven Projektopgaven omfatter: a) en problemformulering, b) produktion bestående af en website og/eller CD rom, c) en produktionsplan, d) en funktionsbeskrivelse og e) en projektdagbog. Projektdokumentationen afleveres ved arbejdets afslutning og fremsendes til censorerne. Den mundtlige fremlæggelse tager udgangspunkt i projektforløbet og projektopgavens produktog projektdokumentation og finder normalt sted i den sidste uge af den afsluttende skoleperiode. Læreren og censorerne skal være til stede under den mundtlige fremlæggelse af den afsluttende projektopgave. Eksamen inden for multimedie animator I den sidste skoleperiode afholdes afsluttende eksamen for elever, der afslutter uddannelsesforløbet til multimedie animator. Eksamen inden for specialet multimedie animator består af: 1) en bunden opgave, 2) en projektopgave med dertil hørende mundtlig fremlæggelse (eksamination). Den bundne opgave Den bundne opgave omfatter et antal opgaver inden for grundfag, områdefag og specialefag. Projektopgaven Projektopgaven omfatter: a) en problemformulering, b) en kopi af produktionen, c) et storyboard, d) en produktionsplan, e) diverse karakterdesign og skitser, f) en projektdagbog og g) eventuelt funktionsbeskrivelse. Projektdokumentationen afleveres ved arbejdets afslutning og fremsendes til censorerne. Den mundtlige fremlæggelse tager udgangspunkt i projektforløbet og projektopgavens produktog projektdokumentation og finder normalt sted i den sidste uge af den afsluttende skoleperiode. Læreren og censorerne skal være til stede under den mundtlige fremlæggelse af den afsluttende projektopgave. 8

9 Grundfag Der henvises til den gældende bekendtgørelse om grundfag. Områdefag For at opnå kompetencemålene for Mulitimedie integrator og Multimedie animator, undervises eleverne i følgende områdefag. Skærmdesign Eleven kan fremstille mindre skærmbaserede kommunikationsløsninger under hensyntagen til målgruppe, budskab, indhold, form, brugervenlighed, præsentationsmedie, distribution og de tekniske muligheder. 2. Eleven kan arbejde kreativt med formgivning og layout af skærmbaserede kommunikationsløsninger. 3. Eleven kan anvende udvalgte testmetoder til undersøgelse af et produkts brugervenlighed. 4. Eleven kan anvende forskellige teknikker til idéudvikling i designarbejdet. 5. Eleven kan visualisere løsningsforslag i forhold til en stillet opgave. 6. Eleven kan opsøge viden om aktuelle tendenser og trends i forbindelse med design af skærmbaserede kommunikationsløsninger samt anvende denne viden i forhold til det kreative arbejde og i fremstillingen af skærmbaserede kommunikationsprodukter. Fremstilling og redigering af originalmaterialer Eleven kan bearbejde forskellige typer af originalmaterialer og derved opnå at påvirke både form og indhold. 2. Eleven kan udføre retouche, manipulation, sammenkopiering og beskæring af forskellige typer af originalmaterialer. 3. Eleven kan korrigere et billedes farver i et professionelt billedbehandlingsprogram. 4. Eleven kan fremstille og rentegne forskellige typer af illustrationer og grafikelementer til brug ved design af brugerflader og præsentationsteknikker. 5. Eleven kan anvende menuer og funktioner i et professionelt billedbehandlings- og illustrationsprogram. 6. Eleven kan anvende viden om forskellige farvesystemer, herunder CIE, subtraktive og additive farver, i forbindelse med fremstilling og bearbejdning af forskellige typer af originalmaterialer. 7. Eleven kan optimere og vurdere originalmaterialers kvalitet i forhold til anvendelsesmediet. 8. Eleven kan arkivere i forskellige filformater til brug i skærmbaserede medier. 9

10 Digital Fotografering I Eleven kan betjene et professionelt digitalt fotoudstyr til optagelse af forskellige motiver til brug i skærmbaserede kommunikations produkter. 2. Eleven kan udføre forskellige former for lyssætning. 3. Eleven kan anvende den fotografiske arbejdsproces i forhold til billedkomposition, perspektiv, beskæring med mere. 4. Eleven kan udføre digital fotografering under hensyntagen til almindelige fotografiske grundprincipper. 5. Eleven kan importere og konvertere billeddata fra forskellige digitale inputsystemer til et professionelt billedbehandlingsprogram. Typografi og tekst Eleven kan bearbejde og formatere tekster til skærmbaseret kommunikation, hvor der bevidst er taget hensyn til tekstens læsbarhed, indhold, budskab og målgruppe. 2. Eleven kan anvende relevante typografiske grundregler og faglige termer til formatering af tekster i skærmbaseret kommunikation. 3. Eleven kan redegøre for valg af skrift og typografi i forhold til slutprodukt og målgruppe. 4. Eleven kan vurdere og disponere tekster ved brug af webjournalistiske teknikker og redigeringsprincipper. 5. Eleven kan prioritere og redigere tekst i forhold til medie, budskab og målgruppe Produktion af video og lyd 6549 Varighed: 2.0 uger 1. Eleven kan udføre grundlæggende præproduktion herunder manuskript, storyboard og produktionsplan. 2. Eleven kan fremstille video- og lydoptagelser ud fra gængse produktionsmetoder. 3. Eleven kan sætte enkelt lys til videoproduktion. 4. Eleven kan redigere billede og lyd, ud fra almindelige klippeteknikker. Distribution af video og lyd Eleven kan komprimere video og lyd, med hensyn til et givent distributionsmedie 2. Eleven kan producere et website til distribution af video og lyd 10

11 Applikationsudvikling medieafspiller Eleven kan, ved hjælp af et udviklingsværktøj og/eller framework (fx flash eller java), konstruere en web eller mobile-baseret medieafspiller. 2. Eleven kan designe og implementere en grafisk brugergrænseflade til en medieafspiller 3. Eleven kan implemenetere kobling mellem medieafspiller og database, bla. med henblik på statistik. Webproduktion 8503 (tidl. 0,5 uge) 1. Eleven kan opbygge et website i moduler, sådan at de enkelte dele let kan revideres og serviceres. 2. Eleven kan lave moduler, der opbygger sidens indhold dynamisk ud fra database og statistik. 3. Eleven kan implementere et upload modul. 4. Eleven kender mulighederne for at forbinde til forskellige socialmedia platforme. 3D animation visualisering Eleven kan udføre simpel opbygning af 3D modeller og animation. 2. Eleven kan anvende avanceret boksmodellering på mål. 3. Eleven kan anvende avanceret lofting. 4. Eleven har kendskab til animationscontrollers. 5. Eleven har kendskab til objekt trajectories. 6. Eleven kan arbejde med flytning af pivotpunkter. 7. Eleven kan anvende en tidslinie. 8. Eleven kan arbejde med organisk boksmodellering. 9. Eleven kan udføre simpel lysopsætning. 10. Eleven kan forstå og anvende forskellige mappingtyper. 11. Eleven har viden om forskellige materialeformer. 2D animation Eleven kan endvidere fremstille, vurdere og optimere forskellige animationsformater til web. 2. Eleven kan producere og optimere 2D-animationer. 3. Eleven kan håndtere modulær streaming af 2D-animationer. 4. Eleven kan håndtere sammenhæng med grafik og et animationsprogram. 5. Eleven kan animere på basis af en kodet algoritme. 11

12 Applikationsudvikling scripting Eleven behersker scripting i et forfatterværktøj. 2. Eleven kender til almindeligt forekommende problemer og deres løsningsmuligheder ved fremstilling af færdige interaktive multimedieapplikationer. 3. Eleven kan anvende grafik og effekter i forhold til forskellige målgrupper. 4. Eleven kender til avancerede muligheder for scripting. 5. Eleven kan fremstille sit eget navigationsdiagram ud fra et givent oplæg. 6. Eleven kan selvstændigt omsætte navigationsdiagrammet til en reel kompleks interaktiv multimedieapplikation indeholdende grafik, lyd, video, animation, samt relevant scripting. Webproduktion reklamer Eleven behersker moderne formateringssprog i henhold til anerkendte standarder. 2. Eleven kan optimere formateringssprog til de mest udbredte browsere. 3. Eleven kan arbejde med dataudveksling mellem web-applikationer. 4. Eleven kender til anvendelsen af web-services. 5. Eleven kender til søgemaskineoptimering (SEO). 6. Eleven behersker integration af forskellige typer rich-media. Brugerfladegrafik Eleven kan ud fra en vurdering af budskab, målgruppe og tekniske muligheder tilrettelægge, redigere og formgive brugerfladen i mindre skærmbaserede kommunikationsopgaver. 2. Eleven kan anvende gængse brugerfladeteknikker til arbejdet med fremstilling af såvel off- som online produkters brugerflader 3. Eleven kan implementere brugerflader til såvel on- som off-line produkter ved hjælp af et professionelt billedbehandlingsprogram samt et tilsvarende illustrationsprogram 4. Eleven kan anvende og forstå farvers signalvirkning ved brug i interfaces 5. Eleven kan anvende såvel billeder som grafik til forskellige brugerflader under hensyntagen til såvel de tekniske som formgivningsmæssige muligheder og begrænsninger 6. Eleven kan anvende grafik og billeder i forhold til målgrupper 7. Eleven kan på avanceret niveau selvstændigt færdiggøre en brugerflade til on-/off-line integration efter et givent oplæg Præproduktion spil 6510 Varighed: 0,5 uge 1. Eleven har viden om fortælleteknik indenfor følgende områder: video, multimedie og Web. 2. Eleven kan anvende grundlæggende viden om idé- og konceptudvikling. 3. Eleven kan fremstille storyboards og flowcharts. 4. Eleven kan anvende grundlæggende viden om projektstyring, herunder i forbindelse med tidsplanlægning. 12

13 Applikationsudvikling spil Eleven kan beherske scripting i et forfatterværktøj. 2. Eleven har viden om almindeligt forekommende problemer og deres løsningsmuligheder ved fremstilling af færdige interaktive multimedieapplikationer 3. Eleven kan anvende grafik og effekter i forhold til forskellige målgrupper 4. Eleven har viden om avancerede muligheder for scripting 5. Eleven kan fremstille sit eget navigationsdiagram ud fra et givent oplæg 6. Eleven kan selvstændigt omsætte navigationsdiagrammet til en reel kompleks interaktiv multimedieapplikation indeholdende grafik, lyd, video, animation samt relevant scripting 3D Animation spil Eleven kan producere normal-maps ud fra Hi-Res modeller. 2. Eleven kan producere Low-poly modeller ud fra Hi-poly forlæg. 3. Eleven kan anvende animationscontrollers. 4. Eleven kan arbejde med objekt trajectories. 5. Eleven har grundlæggende kendskab til karakterdesign. 6. Eleven kender til grundlæggende animationsprincipper. 7. Eleven kender til forskellige game-engines. 8. Eleven kan arbejde med lyssætning i en games-engine. Webproduktion portal 6513 Varighed: 0,5 uge 1. Eleven kan producere dynamiske websider med kobling til en simpel database. 2. Eleven kan anvende uploadprocedurer og værktøjer i forbindelse med publicering af hjemmesider til internetservere 3. Eleven kan anvende filformater og produktionsrutiner i arbejdet med fremstilling af grafik til hjemmesider 4. Eleven kan anvende processer og elementer i forbindelse med planlægning og styring af en on-line produktion 5. Eleven kan anvende simpel Javascript og serverside scripting 13

14 Fag på specialet multimedie animator (bundne specialefag) Postproduktion I 6514 Varighed: 2,5 uger Niveau: Avanceret 1. Eleven kender til de forskellige trin indenfor postproduktion og kan planlægge processen. 2. Eleven kan integrere 2D, 3D animation og live footage i kompositte sekvenser. 3. Eleven kan udføre 2D/3D motion tracking og match-moving. 4. Eleven kan arbejde med effekter i lag. 5. Eleven kan udføre color-grading. 6. Eleven kan arbejde med croma keying, herunder lyssætning (even lightning). 7. Eleven har kendskab til postproduktion af lyd og miksning til forskellige platforme, herunder den mest forekomne codecs til komprimering. 8. Eleven kan klargøre video og lyd til distribution via almindeligt forekomne medier (DVD, Blue-Ray, streaming). 3D modellering og overflader I 6515 Varighed: 2,5 uger Niveau: Avanceret 1. Eleven kan vælge fremgangsmåde til en given problemstilling inden for 3D modellering og overflader. 2. Eleven kan fremstille 3D modeller til både visualisering og animation. 3. Eleven kan animere og modellere produkt- og procesvisualisering. 4. Eleven kan udføre alle mappingtyper. 5. Eleven kan anvende alle funktioner i materialeeditoren. 6. Eleven kan anvende alle materialetyper. 7. Eleven kan udføre avanceret animeret mapping. 8. Eleven kan udføre flere mappingtyper oven på hinanden. 9. Eleven kan kontrollere UVW-unwrapping. 10. Eleven kan kontrollere materiale ID. 11. Eleven kan Nurbs-modellere et ansigt og en krop. 3D lyssætning I Niveau: Avanceret 1. Eleven kan matche lys i realtime footage samt opsætte og bruge kamera. 2. Eleven kan kontrollere 3 punkts lyssætning. 3. Eleven kan anvende 3.parts rendere. 4. Eleven kan udføre lyssætning i forskellige 3D miljøer. 5. Eleven kan frembringe forskellige stemninger ved brug af lys. 6. Eleven kan anvende forskellige metoder til styring af kamera. 14

15 3D i forbindelse med spil I 6517 Varighed: 1,5 uge Niveau: Avanceret 1. Eleven kan bearbejde 3D-modeller til spil og web og foretage lyssætning i forskellige 3D miljøer. 2. Eleven kan eksportere 3D scener. 3. Eleven kan vurdere polygonbrug i forhold til animation. 4. Eleven kan fremstille surface maps som kan vise rumlighed. 5. Eleven kan opsætte scener under hensyntagen til kamera afstand og detaljeringsgrad. 6. Eleven kan konvertere scener til brug i spil. 7. Eleven kan udføre World building. 8. Eleven kan eksportere modeller til 3D visualiserings plug-ins. 3D karakteranimation I Varighed: 1,5 uge Niveau: Avanceret 1. Eleven kan animere en karakter ved hjælp af bones og inverse kinematics. 2. Eleven behersker forskellige animationstekniker herunder Pose to pose, forward farme. 3. Eleven kan opklare motion capture. 4. Eleven kan animere karakterer samt anvende avancerede overfladeteknikker. 15

16 Fag på specialet multimedie integrator (bundne specialefag) Webproduktion clientside scripting I 6519 Varighed: 2,5 uger Niveau: Avanceret 1. Eleven kan anvende et clientbaseret scriptsprog i forbindelse med fremstilling af webbaserede produktioner 2. Eleven kan opbygge og konfigurere clientside scripts i forhold til validering, navigation og funktionalitet på Internsider 3. Eleven kan implementere og anvende et clientside baseret framework i arbejdet med fremstilling af webbaserede produkter 4. Eleven kender til almindeligt forekommende problemstillinger og deres løsningsmuligheder ved brug af clientside sprog, herunder sikkerhedsmæssige forhold 5. Eleven kender de grundlæggende typer af scriptingsprog og kan redegøre for disses anvendelse Webproduktion, serveside scripting I 6520 Varighed: 3 uger Niveau: Avanceret 1. Eleven kan benytte sig af et serverbaseret programmeringssprog i forbindelse med fremstillingen af webbaserede produkter og services 2. Eleven kan opsætte, tilpasse og implementere en database til brug i webbaserede produkter og services 3. Eleven kan integrere applikationer i webbaserede produkter og kontrollere dataoverførsel fra og til applikationer/servere 4. Eleven kan bruge et serveside baseret framework i arbejdet med at fremstille webbaserede produkter og services Applikationsudvikling I 6521 Niveau: Avanceret 1. Eleven kan skabe sammenhæng med en database og andre dataformer i forbindelse med implementeringen af interaktive applikationer i webbaserede produkter 2. Eleven kan tilpasse og optimere applikationer fra forfatterværktøjer til integration i webbaserede miljøer og via netbårne distributionskanaler Optimering af webserver I 6522 Niveau: Avanceret 1. Eleven kan søge og anvende forskellige informationskilder vedrørende server- og netværksprodukter beregnet på distribution af webaserede produkter og services, herunder grundlæggende typer af serverapplikationer 2. Eleven kan installere og konfigurere en web-server, herunder tilrette og tilpasse serverens funktionalitet og installere serverbaserede plugins ol. 3. Eleven kan konfigurere sikkerhed og brugerspecifikke rettigheder 16

17 Valgfri specialefag Medieproduktion til netbårne platforme 6523 Varighed: 3 uger 1. Eleven kan selvstændigt arbejde med fremstilling af medieprodukter til forskellige typer af netbårne distributionskanaler og afviklingsplatforme 2. Eleven kan selv opsøge relevante information om en given distributionskanal og afviklingsplatform 3. Eleven kan selvstændigt omsætte den fundne information til brug i det praktiske produktionsarbejde Formateringssprog Eleven kan arbejde med aktuelle standarder for formateringssprog, f.eks. ML eller lignende 2. Eleven kan arbejde med DTD (Document Type Definition) eller lignende aktuel standard 3. Eleven kan arbejde med ML Pointer Language (Pointer) eller lignende aktuel standard 4. Eleven kan arbejde med link (Linking Language) eller lignende aktuel standard 5. Eleven kan arbejde med SL (Extensible Style Language) eller lignende aktuel standard 6. Eleven kan fremstille forskellige kommunikationsopgaver til udgivelse i forskellige medier ved hjælp af et aktuelt medieuafhængigt formateringssprog Optimering af webserver Eleven kan oprette en webserver, der giver mulighed for anvendelse af web-applikationer og standardiserede webtjenester på flere platforme 2. Eleven kan konfigurere en webserver, hvor stabilitet og høj ydelse i forhold til levering af statisk og dynamisk fremstillet webindhold, er prioriteret 3. Eleven kan arbejde med http-protokollens funktionalitet, så serveren får webbaserede arkivtjenester til fælles webpublicering og indholdsadministration 4. Eleven kan arbejde med opsætning af ftp-funktionalitet i forhold til uploads af forskellige websites på samme server 5. Eleven kan arbejde med IP-administration af flere sites på samme server 6. Eleven kan arbejde med web-server der bruger internet -standardværktøjer og protokoller som f.eks. Apache-moduler, ASP, PHP, MySQL, Perl samt UNI og Mac CGI- instrukser eller lignende 17

18 Digital fotografering II Eleven kan lave en korrekt lyslægning og foretage billedkomposition i forbindelse digital fotografering såvel i et studie som on-location 2. Eleven kan anvende typisk forekommende tilbehør i forhold til digital fotografering 3. Eleven kan arkivere og håndtere digitale billedfiler korrekt med henblik på den efterfølgende distribution, herunder benytte sig af farveprofiler 4. Eleven har en viden om farvestyringsproblemer og -systemer specielt i forbindelse med digital distribution og anvendelse af digitale fotos Projektorganisation 1. Eleven kan identificere et projekts grundelementer. 2. Eleven kan vurdere projektformens relevans og brugbarhed i forhold til en given arbejdsopgave/situation. 3. Eleven kan identificere forskellige projekttyper, deres særkende og tilhørende problemstillinger. 4. Eleven kender til grundlæggende problemstillinger ved arbejde med internationale projekter. 5. Eleven kan identificere, og har klarhed over, egen rolle i et givent projekt. 6. Eleven har grundlæggende indsigt i forskellige projekters planlægnings- og styringsværktøjer. Praktikmål Praktikuddannelsen skal indeholde følgende praktikmål opdelt på specialer: Følgende praktikmål er fælles for begge specialer: Design af digitale kommunikationsprodukter Design, produktion og integration i forbindelse med fremstilling af digitale kommunikationsprodukter, som kan distribueres via forskellige typer af digitale platforme Følgende praktikmål er endvidere gældende for specialet Multimedie integrator: Applikationsudvikling og webproduktion Implementering af applikationer fra forfatterværktøjer, samt serversidescripting og databaser Følgende praktikmål er endvidere gældende for specialet Multimedie animator: Avancerede 3D- animation og modellering Bearbejdning af 3D-modeller til spil og web og foretage lyssætning i forskellige 3D miljøer - Animation af karakterer samt arbejde med avancerede overfladeteknikker - Animation og modellering af produkt- og procesvisualisering 18

19 Fag på specialet multimedie animator (højere niveau) Postproduktion II 6529 Niveau: Ekspert 1. Eleven kender til de forskellige trin indenfor postproduktion og kan planlægge processen. 2. Eleven kan integrere 2D, 3D animation og live footage i kompositte sekvenser. 3. Eleven kan udføre 2D/3D motion tracking og match-moving. 4. Eleven kan arbejde med effekter i lag. 5. Eleven kan udføre color-grading. 6. Eleven kan arbejde med croma keying, herunder lyssætning (even lightning). 7. Eleven har kendskab til postproduktion af lyd og miksning til forskellige platforme, herunder den mest forekomne codecs til komprimering. 8. Eleven kan klargøre video og lyd til distribution via almindeligt forekomne medier (DVD, Blue-Ray, streaming). 3D modellering og overflader II 6530 Niveau: Ekspert 1. Eleven kan vælge fremgangsmåde til en given problemstilling inden for 3D modellering og overflader. 2. Eleven kan fremstille 3D modeller til både visualisering og animation. 3. Eleven kan animere og modellere produkt- og procesvisualisering. 4. Eleven kan udføre alle mappingtyper. 5. Eleven kan anvende alle funktioner i materialeeditoren. 6. Eleven kan anvende alle materialetyper. 7. Eleven kan udføre avanceret animeret mapping. 8. Eleven kan udføre flere mappingtyper oven på hinanden. 9. Eleven kan kontrollere UVW-unwrapping. 10. Eleven kan kontrollere materiale ID. 11. Eleven kan Nurbs-modellere et ansigt og en krop. 3D lyssætning II 6531 Varighed: 0,5 uge Niveau: Ekspert 1. Eleven kan matche lys i realtime footage samt opsætte og bruge kamera. 2. Eleven kan kontrollere 3 punkts lyssætning. 3. Eleven kan anvende 3.parts rendere. 4. Eleven kan udføre lyssætning i forskellige 3D miljøer. 5. Eleven kan frembringe forskellige stemninger ved brug af lys. 6. Eleven kan anvende forskellige metoder til styring af kamera. 19

20 3D til Spil II 6532 Varighed: 0,5 uge Niveau: Ekspert 1. Eleven kan bearbejde 3D-modeller til spil og web og foretage lyssætning i forskellige 3D miljøer. 2. Eleven kan eksportere 3D scener. 3. Eleven kan vurdere polygonbrug i forhold til animation. 4. Eleven kan fremstille surface maps som kan vise rumlighed. 5. Eleven kan opsætte scener under hensyntagen til kamera afstand og detaljeringsgrad. 6. Eleven kan konvertere scener til brug i spil. 7. Eleven kan udføre World building. 8. Eleven kan eksportere modeller til 3D visualiserings plug-ins. 3D karakteranimation II 6533 Varighed: 0,5 uge Niveau: Ekspert 1. Eleven kan animere en karakter ved hjælp af bones og inverse kinematics. 2. Eleven behersker forskellige animationstekniker herunder Pose to pose, forward farme. 3. Eleven kan opklare motion capture. 4. Eleven kan animere karakterer samt anvende avancerede overfladeteknikker. 20

21 Fag på specialet multimedie integrator (højere niveau) Webproduktion clientside scripting II 6534 Niveau: Ekspert 1. Eleven kan anvende et clientbaseret scriptsprog i forbindelse med fremstilling af webbaserede produktioner 2. Eleven kan opbygge og konfigurere clientside scripts i forhold til validering, navigation og funktionalitet på Internsider 3. Eleven kan implementere og anvende et clientside baseret framework i arbejdet med fremstilling af webbaserede produkter 4. Eleven kender til almindeligt forekommende problemstillinger og deres løsningsmuligheder ved brug af clientside sprog, herunder sikkerhedsmæssige forhold 5. Eleven kender de grundlæggende typer af scriptingsprog og kan redegøre for disses anvendelse Webproduktion, serveside scripting II 6535 Varighed: 1,5 uge Niveau: Ekspert 1. Eleven kan benytte sig af et serverbaseret programmeringssprog i forbindelse med fremstillingen af webbaserede produkter og services 2. Eleven kan opsætte, tilpasse og implementere en database til brug i webbaserede produkter og services 3. Eleven kan integrere applikationer i webbaserede produkter og kontrollere dataoverførsel fra og til applikationer/servere 4. Eleven kan bruge et serveside baseret framework i arbejdet med at fremstille webbaserede produkter og services Applikationsudvikling II 6536 Varighed: 0,5 uge Niveau: Ekspert 1. Eleven kan skabe sammenhæng med en database og andre dataformer i forbindelse med implementeringen af interaktive applikationer i webbaserede produkter 2. Eleven kan tilpasse og optimere applikationer fra forfatterværktøjer til integration i webbaserede miljøer og via netbårne distributionskanaler Optimering af webserver II 6537 Varighed: 0,5 uge Niveau: Ekspert 1. Eleven kan søge og anvende forskellige informationskilder vedrørende server- og netværksprodukter beregnet på distribution af webaserede produkter og services, herunder grundlæggende typer af serverapplikationer 2. Eleven kan installere og konfigurere en web-server, herunder tilrette og tilpasse serverens funktionalitet og installere serverbaserede plugins ol. 3. Eleven kan konfigurere sikkerhed og brugerspecifikke rettigheder 21

Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedelsesdato: den 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 14. december 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER

HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Grafisk design Vi lærer om skriftens anatomi, skriftdesign og læsbarhed, skriftklassifikation og skriftens historie,

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

IKV-materiale til Webdesigner Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Webdesigner Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Webdesigner Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til de. maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen til de. maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen til de Udstedelsesdato: 04.03.2008 maritime håndværksfag Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for de maritime håndværksfag i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1515 af 15. december 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 13/04/2015

Læs mere

Mediegrafiker. Valgfagskatalog

Mediegrafiker. Valgfagskatalog Valgfagskatalog 2011 Mediegrafiker Københavns Tekniske Skole Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon 35 86 33 23 www.kts.dk Roskilde Tekniske Skole Industrivej 21, Postbox 132, 4000 Roskilde

Læs mere

Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7

Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 5 6 7 8 9 0 UDDANNELSESPLAN For mediegrafikerelev: Virksomhed: 5 6 Uddannelsesansvarlig: 7 8 9 0 Startdato for uddannelsen: Slutdato for uddannelsen:

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Mediegrafiker. Valgfagskatalog

Mediegrafiker. Valgfagskatalog Valgfagskatalog 2012 Mediegrafiker Københavns Tekniske Skole Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon 35 86 33 23 www.kts.dk Roskilde Tekniske Skole Industrivej 21, Postbox 132, 4000 Roskilde

Læs mere

Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 2012 OKTOBER

Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 2012 OKTOBER Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 0 AUGUST STEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER L S 0 L S S 0 L S Typ-Lay Illustra Typ-Lay A CSS Web HTML Billed W Bill Webdesigner L S S 0 L S 0 L S

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser 6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os Stærke grafiske kurser Velkommen på kursus Om kurserne generelt Vores undervisningsmetode er en vekslen mellem tavleundervisning og arbejde ved computeren

Læs mere

Sværmer du for grafiske kurser i Odense eller Vejle? kun 118 kr. om dagen!

Sværmer du for grafiske kurser i Odense eller Vejle? kun 118 kr. om dagen! Sværmer du for grafiske kurser i Odense eller Vejle? kun 118 kr. om dagen! SDE.DK Så er der kurser i Odense og Vejle til 118 kr. om dagen! indhold Velkommen Center for Visuel Kommunikations kursuskatalog

Læs mere

Guf til ganen gavner grafiske gurser!

Guf til ganen gavner grafiske gurser! Guf til ganen gavner grafiske gurser! g Hjemmesider Tryksager Billeder Nyhed! Alle kurser afvikles nu også i Vejle! Video Samme dage og samme tidspunkter som i Odense Center for Visuel Kommunikation Foto

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Mediegrafiker. Valgfagskatalog

Mediegrafiker. Valgfagskatalog Valgfagskatalog 2015 anp@kts.dk 2015 Version 6 Mediegrafiker Københavns Tekniske Skole Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon 35 86 33 23 www.kts.dk Roskilde Tekniske Skole Industrivej 21,

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Projektbeskrivelse Programmering Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen 19-03-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemobservation.... 4 2.1 Egen erfaring... 4 3. Problemformulering...

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjsmager. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjsmager. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. December 2008 Skuemestervejledning Værktøjsmager Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere