NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA"

Transkript

1 NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager hjælpen, også problemer med at modtage og administrere hjælpen på grund af det aktuelle regelsæt. KL og Danske Handicaporganisationer har haft en dialog om reglerne vedr. bevilling af BPA. KL foreslår, at reglerne om tildeling af tilskud til BPA ændres på en række punkter, så kommunernes administrative byrder bliver mindre, og borgerne oplever færre problemer med at modtage BPA. I dette notat præsenteres KL s forslag til ændring af reglerne om bevilling af BPA. Formålet med KL s forslag er: at lette kommunernes administrative byrder ved bevilling af BPA. KL s forslag vil medføre, at kommunerne kan anvende ressourcerne bedre og mere målrettet på at vurdere og sikre, at borgerne får udmålt den hjælp, den enkelte har behov for, frem for at bruge ressourcer på økonomiske beregninger, administration mv. at mindske risikoen for, at midler bevilget til BPA anvendes til et andet formål end det tilsigtede, fx på grund af konkurs i en virksomhed, der varetager arbejdsgiveransvaret for en borger. Den 26. april 2012 Jnr P22 Sagsid Ref RIL Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /7 KL s forslag og dette notat indeholder følgende elementer 1. Kort gennemgang af eksisterende regelsæt 2. Forslag til en national takstmodel 3. Forslag om bagudrettet udbetaling af tilskud 4. Forslag til regelændringer

2 1. Regelsættet Reglerne om bevilling af tilskud til BPA er aktuelt reguleret i servicelovens 95, 96, 96a, 96b, 96c, bekendtgørelsen om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (bekendtgørelse nr af 14/10/2010), vejledningen om borgerstyret personlig assistance (vejledning nr. 9 af 15/02/2011), samt vejledningen om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance (vejledning nr. 105 af 21/12/2011). I bekendtgørelsen om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (udmålingsbekendtgørelsen) er det fastlagt, at kommunen skal beregne, lægge budget for og forudbetale et tilskud til borger/arbejdsgiver månedsvis. Tilskuddet skal dække følgende udgifter til BPA: 1. Grundløn til hjælperne 2. Evt. tillæg til hjælperne 3. Evt. bidrag til pension til hjælperne 4. Afledte omkostninger (toiletpapir, arbejdshandsker mv.) 5. Evt. arbejdsgiveromkostninger Kommunen skal beregne niveauet for udgifterne jf. punkterne 1-3 ud fra lønniveauet for en sammenlignelig faggruppe. I praksis er der tale om, at kommunen vælger en given overenskomst, og fastlægger lønniveauet ud fra denne. Dertil kommer, at kommunen skal betale en række udgifter efter regning: 6. Løn under sygdom 7. Barns 1. og 2. sygedag 8. Barselsfond 9. Forsikringer 10. Kurser for hjælpere 11. Udgifter relateret til arbejdsmiljø (arbejdsmiljøhjælpemidler og udgifter relateret til gennemførelse af APV) 12. Evt. lønadministration Borgere, der er berettiget til og modtager BPA kan vælge at indgå aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. I givet fald skal udgifterne nævnt under punkt 1-3, samt 5-12 udbetales direkte til den valgte arbejdsgiver. 2. Takstmodel KL foreslår, at der indføres en national takstmodel for beregning og bevilling af tilskud til BPA. For KL er det vigtigt, at en takstmodel ikke medfører 2

3 nye udgifter og omkostninger udover de omkostninger, der var forudsat ved BPA-reglernes indførelse i KL foreslår, at takstmodellen forhandles, udvikles og beregnes af Social- og Integrationsministeriet i samarbejde med KL og med inddragelse af ekspertise fra Danske Handicaporganisationer. Takstmodellen skal gælde for alle kommuner, og kommunerne skal fremadrettet ikke beregne tilskud til BPA i detaljer. KL foreslår, at takstmodellen indeholder de udgiftselementer, der er nævnt ovenfor under punkt 1-5 og Kommunen beregner i forvejen udgifterne til løn mv. ud fra et fast givet udgangspunkt (punkterne 1-3). KL har hidtil ligeledes anbefalet, at kommunen fastlægger et serviceniveau for udgifterne nævnt under punkterne 4-5 og Takstmodellen kan med fordel udarbejdes, så der bliver tale om en model, hvor hovedparten af oplysningerne i princippet kan sættes ind i et fælles regneark eller i en blanket, der kan finde frem til, hvad det er, der skal være den økonomiske udmøntning af den konkrete bevilling til den konkrete borger. KL foreslår endvidere, at så mange som muligt af de konkrete specifikke udgifter, der skal dækkes i henhold til udmålingsbekendtgørelsen, medtages i takstmodellen. Formålet med dette er, at det skal være så tydeligt som muligt, hvad bevillingen dækker. Det er herunder væsentligt, at det er tydeligt, hvad tilskuddet til at dække arbejdsgiveromkostninger bevilges til, i de tilfælde, hvor borgeren ønsker at overdrage sit arbejdsgiveransvar til en privat virksomhed eller forening. Derudover kan der være brug for præcisering af, hvor store beløb der afsættes til udgifter til annoncering efter hjælpere, udgifter til afholdelse af ferie, udgifter til handicaphjælpere, når borgeren indlægges på hospital, udgifter til introduktion af nyansatte, mv. I forhold til udgifterne til grundløn, tillæg, mv. som i dag er reguleret i udmålingsbekendtgørelsens 5, stk. 1 og 2, kan det være en god idé, at taksten indeholder beregning på baggrund af en reference-overenskomst, fx den aktuelle overenskomst for uuddannet social- og sundhedspersonale mellem. FOA og KL (løntrin 11). Der skal dog være mulighed for at beregne grundløn mv. ud fra et andet niveau, hvis borgeren har behov for personale med særlige kvalifikationer, 3

4 mv. KL foreslår derfor, at taksten indeholder mere end ét takstniveau. Dette uddybes nedenfor. Flere takster KL foreslår, at takstmodellen indeholder forskellige takstniveauer, som udarbejdes på baggrund af følgende faktorer: Hvornår på døgnet og i ugens løb, at borgeren har behov for hjælp Borgerens behov for hjælp af personale med særlige kvalifikationer. Om borgeren er respirationspatient. Der kan fx udarbejdes en særlig takst for borgere, om er respirationsbrugere Det er dog væsentligt, at der ikke arbejdes med for mange takstniveauer, og at det bliver enkelt at afgøre, hvornår og hvordan kommunen skal anvende de forskellige niveauer. Variable udgifter For udgifterne til løn under sygdom, samt udgifter til barns 1. og 2. sygedag anbefaler KL, at der udarbejdes en løsning, der sikrer, at borgerne får et tilskud, der kan dække de faktiske omkostninger ved hjælperes fravær, at kommunens udgifter relateret til fraværet er styrbare, og at administrationen af tilskuddet kan ske så enkelt og effektivt som muligt. Det kan ligeledes være relevant at udgifter til kurser til hjælperne (punkt 10) dækkes udenom taksten, da udgifter til kurser ikke nødvendigvis er løbende udgifter, men kan være udgifter, der særskilt er forbundet med opstart af en ordning. I de tilfælde, hvor borgeren har overdraget sit arbejdsgiveransvar til en nærtstående, privat virksomhed eller forening, kan det være en god idé at indføre, at borgeren skal kontrollere de regninger for løn under sygdom mv. der sendes til kommunen. Formålet med dette er at undgå svindel og at kommunen modtager regninger for udgifter, der ikke er afholdt. Før og nu situation I det følgende skema beskrives kommunens arbejdsgange i henhold til det aktuelle regelsæt, og en takstmodel. Der er tale om et forslag, der skal tilpasses og diskuteres. Aktuelt regelsæt Kommunen fastlægger serviceniveau for tilskud til BPA og fortolker eksisterende regelsæt, bl.a. på baggrund af dialog med andre kommuner og rådgivning fra KL Kommunen vurderer borgerens Takstmodel Kommunen anvender takstmodel Kommunen vurderer borgerens 4

5 behov for hjælp og udmåler timer til borgeren. Herunder vurderer kommunen, om borgeren har behov for personale med særlige faglige kompetencer Kommunen opstiller budget for ordningen. Budgettet skal indeholde alle de elementer, der er beskrevet i bekendtgørelsen om udmåling af tilskud til BPA Kommunen beregner tilskud til BPA på baggrund det opstillede budget Kommunen udbetaler tilskud til BPA månedsvis forud, til en ekstern arbejdsgiver (fx firma eller forening) hvis borgeren har valgt at overføre sit tilskud dertil Kommunen dækker en række udgifter efter regning, jf. bekendtgørelsen om udmåling af tilskud til BPA Kommunen/arbejdsgiveren udarbejder regnskab behov for hjælp og udmåler timer til borgeren. Herunder vurderer kommunen, om borgeren har behov for personale med særlige faglige kompetencer Kommunen beregner tilskud til BPA på baggrund af den relevante takst Kommunen udbetaler tilskud til BPA bagudrettet til en ekstern arbejdsgiver (fx firma eller forening), hvis borgeren har valgt at overføre sit tilskud dertil Kommunen dækker udgifter til løn under sygdom, barns 1. og 2. sygedag og evt. kurser for hjælperne efter regning Kommunen/arbejdsgiveren udarbejder regnskab Fordele ved en takstmodel En takstmodel vil medføre, at kommunen ikke længere skal anvende administrative ressourcer på at beregne løn, tillæg, mv., opstille budget, betale udgifter efter regning, osv. Det er KL s opfattelse, at kommunerne i dag oplever en række administrative byrder relateret til beregningen og administrationen af tilskud til BPA. Der er tillige betydelige fortolkningsproblemer i kommunerne, fordi det er uklart, hvordan kommunen skal fortolke og beregne en række af elementerne i udmålingsbekendtgørelsen. Det gælder fx i forhold til beregning af diverse tillæg, løn under sygdom, samt beregning af tilskuddet til at dække arbejdsgiveromkostningerne. En takstmodel vil kunne sikre et mere ensartet udmålingsgrundlag på tværs af alle kommuner. En takstmodel vil også medføre, at private virksomheder og foreninger, der udbyder at varetage arbejdsgiveransvaret for BPAbrugere, vil få ensartede og tydelige vilkår at arbejde ud fra. 5

6 Det er KL s vurdering, at en takstmodel vil sikre, at kommunens fokus rettes mod borgerens behov for hjælp og kommunens udmåling af timer, og ikke mod beregning af tilskud og administration. Ligeledes vil en takstmodel kunne bidrage til at sikre, at modtagere af BPA oplever større tryghed i forhold til deres bevilling og administrationen af deres ordning. 3. Tilskud til BPA betales bagudrettet KL foreslår, at tilskud til BPA betales månedsvis bagud. Borgeren eller anden arbejdsgiver vil typisk ikke være forpligtet til at udbetale løn mv. til hjælperne før den sidste hverdag i måneden. Formålet med forslaget er at undgå, at midler bevilget og udbetalt til BPA går tabt som følge af konkurser i de private virksomheder, der varetager arbejdsgiveransvaret for borgerne. I løbet af 2011 er to af de virksomheder, som varetog arbejdsgiveransvaret for borgerne, gået konkurs. Det betyder, at en del af de midler, som kommunen har bevilget og forudbetalt til BPA ikke er gået til det tilsigtede formål. Det skyldes, at kommunen skal betale udgifterne til løn mv. månedsvis forud. Lønnen til hjælperne, mv., som er forudbetalt til virksomheden for den aktuelle måned, går således tabt, når virksomheden går konkurs. Kommunen får i den resterende del af den relevante tidsperiode ekstra omkostninger til at sikre hjælpen til borgerne, fordi kommunen er forpligtet til at løfte denne opgave i henhold til den generelle hjælpeforpligtelse. Kommunen kan i de nævnte tilfælde fx vælge at udbetale et nyt tilskud, således at borgeren kan overtage og ansætte sine/nye hjælpere selv, eller kommunen kan tilbyde borgeren personlig og praktisk hjælp i en periode, indtil en anden løsning er fundet. En ændring af denne regel forudsættes indført således, at de berørte parter har tid til at indrette sig herpå. Der skal også tages hensyn til, hvor sent tilskuddet kan udbetales, når lønadministrationen varetages af et privat lønadministrationsfirma, privat firma eller forening. 4. Forslag til regelændringer KL anerkender, at BPA-reglerne kan forenkles på forskellige måder. Nedenfor er oplistet en række forslag til ændringer af regelsættet, som vil kunne være relevante, hvis der indføres en takstmodel. 1. Kommunens udmåling af timer ( 1). Det bør præciseres, at kommunalbestyrelsens udmåling af timer dels skal tage udgangspunkt i formålet med BPA, jf. vejledningen om BPA, punkterne 4 og 5, dels på baggrund af en individuel og helhedsorienteret behovsvurdering med udgangs- 6

7 punkt i, hvad den enkelte selv kan klare, jf. vejledningen om BPA, punkt Takstmodellen. KL foreslår, at der indføres en række paragraffer, som regulerer, hvordan kommunen skal administrere at udbetale tilskuddet på baggrund af takstmodellen. Disse paragraffer skal erstatte de aktuelle Dækning af omkostninger til løn under sygdom/barns sygdom. KL foreslår, at der tages særskilt stilling til, hvordan kommunen skal dække udgifter til løn under sygdom og/eller barns første sygedag ( 5, stk. 4). 3. Regnskab og efterregulering. KL foreslår, at de aktuelle justeres, så aflæggelse af regnskab følger de generelle regler, som kommunen er forpligtet til at overholde på området. Reglerne vedr. justering/overførsel af timer bør være så enkle og lette at administrere som muligt. 4. Tilbagebetaling af tilskud. KL foreslår, at den aktuelle 16 bevares. 5. Bagudbetaling af tilskud. KL foreslår, at den aktuelle 11, stk.1 ændres, så tilskud udbetales månedsvis bagud. Dette kræver ligeledes en ændring af servicelovens 96a, stk. 2. 7

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans

Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans Notat om problemer ved BPA Dokument oprettet 20-01-2010 Sag 10/54 - Dok. 803/10 /LFH Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Indledning - formålet med notatet I dette notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 1. Indledning... 4 1.2. Hvad er kontant tilskud efter Servicelovens 95?... 4 2. Lovgrundlaget... 5 2.1. Servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

2011 Udgivet den 28. december 2011

2011 Udgivet den 28. december 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 28. december 2011 21. december 2011. Nr. 105. Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance 1. Indledning Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Senest revideret: Juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere