VVM redegørelse For etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM redegørelse For etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket"

Transkript

1 VVM redegørelse For etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM redegørelse Februar 2014

2 2

3 Titel: Etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket Redaktion: Miljøstyrelsen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2014 Foto: DONG Energy A/S Illustration: DONG Energy A/S Kort: Kort- og Matrikelstyrelsen, Geodatastyrelsen, DONG Energy A/S ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. Page 3

4 Indhold Hvad er VVM Indledning VVM processen Læsevejledning Del 1 - forslag til kommuneplantillæg Del 2 - ikke teknisk resumé Del 3 - VVM redegørelse Referencer Rekvirering af rapporten Baggrund for projektet Alternativer og afgrænsninger Indkomne forslag i 1. høringsperiode Alternative placeringer af biomasseforbrænding og transit af biomasse Placering af biomasseindfyring Avedøreværket H. C. Ørsted Værket og Svanemølleværket Studstrupværket Esbjergværket Kyndbyværket Øvrige anlæg Konklusion vedr. placering af biomasseindfyring Transit af biomasse Vurdering af muligheden for transit af biomasse til Herningværket fra Studstrupværket Konklusion vedr. placering af transithavn Alternativ løsninger til indfyring af biomasse Forgasning af biomasse Alternativ til anvendelse af træflis på Skærbækværket Transport Opbevaring Brand Lugt Konklusion Valg og fravalg af alternativer og afgrænsning af VVM-redegørelsen Placering af lager på Skærbækværket Placering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket Vandindvindingstilladelse Tilladelse til bortledning af vand i anlægsfasen Tilladelser i henhold til jordforureningsloven samt Miljøbeskyttelseslovens Håndtering af røggaskondensatvand fra biokedlerne Skibsstørrelse Miljøpåvirkning fra brændselsproduktionen Askehåndtering

5 4. Projektbeskrivelse og scenarier Skærbækværket Beskrivelse af projektet Beskrivelse af projektet Overordnet beskrivelse af nyanlæg Klimatilpasning Driftsscenarier i VVM-redegørelsen O-scenariet Biomassescenariet Kumulative effekter og maksimaldriftsscenariet Kumulative effekter fra andre energiproducerende anlæg på Skærbækværket Kumulative effekter fra andre virksomheder på eller omkring Skærbækværket Planlagte og gennemførte projekter Kumulative effekter fra eksisterende virksomheder på eller ved Skærbækværket Kumulative effekter fra planlagte projekter Valg af biomassebrændsler Opsamling og præsentation af maksimaldriftsscenariet Konklusion Emner og metode for vurdering af de miljømæssige påvirkninger af projektet Metode til vurdering af miljøpåvirkninger samt afværgeforanstaltninger Vurdering af miljøpåvirkningsgraden Vurdering af behov for afværgeforanstaltninger Planforhold Fredericia kommuneplan Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 udsendt i høring Lokalplaner Landskab, bebyggelse, anlæg samt visuelle påvirkning Nuværende påvirkning af landskabet Fremtidige forhold Metode til belysning af visuelle virkninger Visuelle påvirkninger af omgivelserne Sammenfattende vurdering af visuelle påvirkninger af kystlandskabet Jord- og grundvandsforurening Jord- og grundvandsforurening Jordforurening, eksisterende forhold Grundvand, eksisterende forhold Anlægsfasen Driftsfasen Kumulative effekter Vurdering og behov for afværgeforanstaltninger Jordbrugsmæssige forhold Kumulative effekter Opsamling og vurdering Ressourceforbrug Vand Kumulative effekter Page 5

6 Eksisterende vandforbrug Fremtidigt vandforbrug Grundvandsforhold Overordnede grundvandsforhold Skærbækværkets vandværk Andre vandværker i området Vurdering af konsekvenserne ved øget grundvandsindvinding Vurdering af grundvandsforhold i anlægsfasen Vurdering af grundvandsforhold i driftsfasen Samlet vurdering for grundvandsforhold og behov for afværgeforanstaltninger Kølevand Eksisterende forhold Kølevandsforhold i driftsfasen Kumulative effekter Samlet vurdering og behov for afværgeforanstaltninger Brændsler Nuværende brændselsforbrug Fremtidige brændselsforbrug Biomassebrændsler Olie og naturgas Samlet vurdering Kemikalier og hjælpestoffer Eksisterende forhold Anlægsfasen Driftsfasen Vurdering Restprodukter og affald Mineralske restprodukter Eksisterende forhold Fremtidige forhold Vurdering Affald Eksisterende forhold Anlægsfasen Driftsfasen Vurdering Spildevand Eksisterende forhold Fremtidige forhold Vand fra bundaskesystemet Overfladevand Sanitært spildevand Kølevand Blow down vand fra kedlerne Regenereringsvand Spildevand fra røggaskondenseringen Vurdering og afværgeforanstaltninger Klimatiske forhold Beregningsgrundlaget for CO2-udledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold

7 Udledningen af CO2 fra Skærbækværket ved biomassescenariet Udledning af CO2 fra Skærbækværket ved maksimaldriftsscenariet Ændret CO2-udledning på grund af øget trafik, miljøanlæg m.m LCA CO2 bidrag ved transport Samlet vurdering Emissioner og immissioner til luft Regulering af emissioner og immissioner fra kraftværker Årlige luftemissioner af tungmetaller i Danmark Forudsætninger ved beregning af røggasemissioner og immissioner i omgivelserne Røggasemissioner og immissioner i omgivelserne - Nuværende situationen Beregning af maksimale røggasemissioner og immissionskoncentrationsbidrag Samlet årlig gennemsnitlig udledning af NOx, NH3 og SO Samlet årlig gennemsnitlig udledning af tungmetaller Røggasemissioner og immissioner i omgivelserne Fremtidig situation Beregning af maksimale røggasemissioner og immissionskoncentrationsbidrag Samlet årlig gennemsnitlig udledning af NOx, NH3 og SO Samlet årlig gennemsnitlig udledning af tungmetaller Øvrige emissioner Øvrige emissioner - nuværende situation Vurdering Øvrige emissioner - anlægsfasen Øvrige emissioner - efter omlægningen Vurdering Partikelemission fra skibstrafik Afværgeforanstaltninger Kumulative effekter Samlet vurdering Trafik over land Værkets placering i forhold til det nationale vejnet Last- og varebiler til og fra værket i dag Persontransport til og fra værket i dag Skærbækværkets andel af trafik på vejnettet i dag Anlægsfasen Tung trafik Personbiler og varevogne Anlægsfasens betydning for trafikken Anlægsfasens betydning for trafikstøj Anlægsfasens betydning for trafikstøj Anlægsfasens betydning for trafiksikkerhed Anlægsfasens betydning for energiforbrug og emissioner til luft Driftsfasen Tung trafik Personbiler og varebiler Vurdering af trafikstøjen i driftsperioden Vurdering af trafiksikkerhed i driftsfasen Vurdering af energiforbrug og emissioner til luft i driftsfasen Sammenfatning og vurdering Anlægsfasen Page 7

8 Driftsfasen Kumulative effekter Tung trafik Afværgeforanstaltninger Trafik til vands Skibstrafik til værket Skibstrafik gennem Lillebælt og Kolding Fjord Skibstrafikken i anlægsfasen Vurdering af den maritime trafiksikkerhed Vurdering af partikler og luftforurening Skibstrafik i driftsfasen Vurdering af den maritime trafiksikkerhed Partikler og luftforurening Vurdering af partikler og luftforurening Kumulative effekter Afværgeforanstaltninger Sammenfattende vurdering Støj, vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd Grænseværdier Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer Eksisterende forhold Støj Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer Anlægsfasen Anlægsarbejde på land Anlægsarbejde i havnen Støj fra anlægsarbejdet Driftsfasen Støj fra skibe Støjbidrag i referencepunkter Regulering af støj fra skibe Afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltninger anlægsarbejde Afværgeforanstaltninger Skærbækværket Afværgeforanstaltninger skibe Kumulative effekter DONG Energys nye hovedkontor Sammenfatning og samlet vurdering Støj fra anlægsarbejde Støj fra værket Støj fra skibe Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer Kolding Fjord, Lillebælt og kystmorfologien omkring Skærbækværket Eksisterende forhold Strøm og vandforhold Sedimenttransport og kystmorfologi Eksisterende forhold Anlægsfasen Driftsfasen Kumulative effekter Afværgeforanstaltninger

9 19. Natur Indledning Datagrundlag Direktiver, love og planer Natura Udkast til Vandplaner Regionplanernes målsætninger Miljøkvalitetskrav for vandområder Skaldyrvande Naturbeskyttelsesloven Fredninger Jagt og vildtforvaltningsloven Eksisterende forhold Eksisterende forhold marin natur Kolding Fjord og Lillebælt Bundvegetation Bunddyr Fisk Marine pattedyr Fugle Eksisterende forhold terrestrisk natur beskyttede naturtyper Bilag IV-arter Projektets påvirkninger af natur Vurdering af påvirkninger marin natur Bundvegetation Bunddyr Fisk Marine pattedyr Udkast til vandplaner Regionplanens målsætninger Skaldyrvand Fugle Vurdering af påvirkninger terrestrisk natur beskyttede naturtyper Terrestriske bilag IV-arter Marine bilag IV-arter Fredninger Vildt- og naturreservater Kumulative effekter Afværgeforanstaltninger Opsummering af effekter på naturforhold Natura 2000-væsentlighedsvurdering Habitatreglerne og væsentlighedsbegrebet Kumulative effekter Bevaringsmålsætningers rolle Identifikation af Natura 2000-områder, der kan blive påvirket af projektet Udpegningsgrundlag Påvirkninger fra det ansøgte projekt Vurderinger af det ansøgte projekts påvirkning af Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag Naturtyper på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 område N Påvirkninger af naturtyper Page 9

10 20.7 Natura 2000 arter Udpegningsgrundlaget for habitatområder Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder Påvirkninger af arter Kumulative effekter Kumulation med andre nye projekter Kumulation med eksisterende belastninger Kumulation med 0-scenariet Kumulation som følge af interaktioner Konklusion Kulturhistorie og rekreative forhold Skærbækværket Eksisterende forhold Fremtidige forhold Skærbækværkets arbejder- og funktionærboliger Eksisterende forhold Fremtidige forhold Skærbæk Havn Eksisterende forhold Fremtidige forhold Kulturhistoriske værdier Eksisterende forhold Fremtidige forhold Marinearkæologiske forhold Eksisterende forhold Anlægsfasen Rekreative forhold Eksisterende forhold Fremtidige forhold Kumulative effekter Samlet vurdering Befolkning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Støj Emissioner Støv og svampesporer Trafik Kumulative effekter Samlet vurdering Risiko Eksisterende risikoforhold Fremtidige forhold/kumulative effekter Ammoniakvandlageret Letolieoplag Propangas Brændselsoplag Risiko for dominoeffekt Dominoeffekt fra brand i biomasselageret Dominoeffekt fra brand i letolieoplag Dominoeffekt fra LPG-tank på lager Opsamling og vurdering

11 24. Miljøafledte socioøkonomisk effekter Lokalområdets erhvervsinteresser Anlægsfasen Driftsfasen Beskæftigelse Anlægsfasen Driftsfasen Trafik Anlægsfase Driftsfase Rekreative forhold Anlægsfasen Driftsfasen Samlet og vurdering af og afværgeforanstaltninger Opsamling, konklusion og vurdering Konsekvenser ved ikke at gennemføre projektet Visuel påvirkning af kystlandskabet Mineralprodukter Klimatiske forhold Emissioner til luft Trafik Støj Opsamling Resumé af afværgeforanstalt-ninger og overvågning Forslag til overvågningsprogram Manglende oplysninger i redegørelsen Anlægsfasen Etablering af spunsvæg Uddybning af havn og klapning af opgravet sediment Grundvandssænkning Driftsfasen Udvaskning fra Stegenav Støj Emissionsdata Øget grundvandsindvinding Baggrundsniveauer i recipienten Baggrundsniveauer for HCl Bilagsliste Referenceliste Page 11

12 Hvad er VVM Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 27. december Anlæg på søterritoriet er omfattet af Transport- og Energiministeriets bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM), bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres med baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes idéer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer. Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager miljøministeriet imidlertid opgaven, hvilket er tilfældet for nærværende VVM-redegørelse. Det gælder blandt andet for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning, eller som kræver planlægning i mere end to kommuner. Etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket Transit af biomasse Vurdering af virkninger på miljøet VVM-redegørelse 12

13 1. Indledning Nærværende dokument udgør en miljøvurdering i henhold til VVM-reglerne for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket. I projektet indgår både anlægsaktiviteter på vand, udvidelse af Skærbækværkets eksisterende havn, så vel som til lands, etablering af produktionsanlæg og bygninger på Skærbækværkets område på land. I henhold til VVM reglerne er enten Miljøstyrelsen (herefter MST), Naturstyrelsen eller den relevante kommune ansvarlig myndighed for projekter på land mens Kystdirektoratet (herefter KDI) er godkendende myndighed for projekter på søterritoriet. Der skal derfor for dette projekt i princippet gennemføres to VVM processer med to forskellige godkendende myndigheder i henhold til forskellig lovgivning. For dette projekt er MST myndighed. MST og KDI har besluttet at der skal udarbejdes én samlet miljøvurdering med en fælles offentlig høringsproces. Således er nærværende VVM redegørelse et fælles dokument der opfylder kravene i VVM bekendtgørelse nr af 15.december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af planloven samt bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet. Bekendtgørelse 1510 er erstattet af bekendtgørelse 1654 af 27. december Jf. overgangsbestemmelserne i den nye bekendtgørelse, skal allerede igangsatte redegørelser færdigbehandles i henhold til den bekendtgørelse 1510, hvorfor den nye bekendtgørelse ikke får betydning for nærværende VVM-redegørelse. I denne indledningen vil VVM processen først blive beskrevet, herunder status for, hvor i processen dette projekt befinder sig. Derefter vil baggrunden for projektet blive introduceret, og endeligt vil der være en introduktion til nærværende rapport - en læsevejledning. 1.1 VVM processen Etablering af biomassefyrede kedler med tilhørende lagerfaciliteter på Skærbækværket er omfattet af reglerne om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM), Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bilag 1, pkt. 38 /1/. Dette medfører at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse for projektet. Etablering af biomassefyrede kedler kræver desuden en miljøgodkendelse iht. Miljøbeskyttelsesloven /100/, jf. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed /103/. Aktiviteterne på søterritoriet, der omfatter etablering af nyt kajanlæg og uddybning af sejlrende og havnebassin er omfattet af bekendtgørelse nr. 579 af 29/05/2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet. VVM-processen igangsættes med en offentlig høring, indkaldelse af ideer og forslag til projektet. Hovedformålet med den første offentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelsen af VVMredegørelsens indhold, idet VVM-redegørelsen dels skal tage udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen og dels i de indkomne ideer og forslag for at sikre, at alle relevante problemstillinger bliver behandlet. Procesdiagrammet for VVM processen er vist i Figur 1-1. Page 13

14 Figur 1-1: Procesdiagram for VVM. Indkaldelse af idéer og forslag for etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket blev igangsat med annonce og ideoplæg. Annonceringen skete via MST s og KDI s internetsider fra d. 27 februar 2013 og frem til d. 2. april 2013, hvor MST og KDI modtog ideer og forslag til den videre VVM-proces. Desuden havde KDI en annonce om offentliggørelsen i Elbobladet. Yderligere har KDI hørt deres høringsparter, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen (ved Øhavsmuseet Langeland), Søfartsstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Geodatastyrelsen samt Fredericia Kommune, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Fritidshusejernes Landsforening samt Grundejernes Landsforening. MST har hørt Fredericia, Kolding og Middelfart Kommuner, Danmarks sportsfiskerforbund, Greenpeace, Dansk Ornitologisk Forening, Arbejdstilsynet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Fiskeriforening og Danmarks sejsportsforening. I høringsfasen indkom svar til MST fra Fredericia kommune, borgere i Skærbæk samt Taulov sogn. Denne VVM-redegørelse er udarbejdet af MST i samarbejde med DONG Energy. bl.a. på baggrund af indkomne forslag og krav fra relevante myndigheder og interesseorganisationer. KDI har stillet krav til og godkendt udvalgte afsnit af redegørelsen og skal derudover godkende den endelige redegørelse. Derudover har MST udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg. På nuværende tidspunkt er processen nået til 3. fase, Offentlighedsfasen, i Figur 1-1, hvor forslag til kommuneplantillæg samt VVM-redegørelsen fremlægges i en 8 ugers offentlighedsperiode fra til I denne periode er der mulighed for offentligheden til at komme med bemærkninger til VVM-redegørelsen, udkast til miljøgodkendelse og forslag til kommuneplantillæg. Bemærkninger skal sendes på mail til MST eller Trafikstyrelsen senest d I fjerde og sidste fase skal MST og KDI 1 tage stilling til de indkomne bemærkninger og eventuelle tilpasninger i projektet inden vedtagelse af kommuneplantillæg og godkendelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, Lov om planlægning samt afgørelser i henhold til Havneloven kan udstedes. Nærmeste natura 2000-område er beliggende 7 km. Fra Skærbækværket og i henhold til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter og senere ændringer ved bekendtgørelse nr af 11. december 2007, bekendtgørelse nr. 63 af 11. januar 2010 og bekendtgørelse nr af 25. november 2011 (herefter habitatbekendtgørelsen) er der desuden udarbejdet en Natura 2000 væsentlighedsvurdering, med henblik på at vurdere om der er behov for en egentlig Natura Pr er afgørelser i henhold til havneloven overgået fra KDI til Trafikstyrelsen, hvorfor det er Trafikstyrelsen, der er myndighed på afgørelsen i henhold til havneloven fra denne dato. 14

15 konsekvensvurdering i forhold til projektets evt. påvirkning af arter og naturtyper i Natura området. Væsentlighedsvurderingen beskrives yderligere i kapitel 20. Endvidere er der i forbindelse med VVM-redegørelsen udarbejdet en konsekvensvurdering for bilag IV-arten marsvin i henhold til Bekendtgørelse nr. 874 af 2. september 2008 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, (bilag 20). Desuden er der i kapitel 19 foretaget en vurdering af øvrige bilag IV-arter, der potentielt kan påvirkes af projektet. 1.2 Læsevejledning Denne redegørelse er opbygget i tre dele: Del 1 er udarbejdet af MST som myndighed i samarbejde med DONG Energy som bygherre. Del 2 er udarbejdet af DONG Energy som bygherre i samarbejde med KDI og MST som VVMmyndigheder. Del 3 er udarbejdet af DONG Energy som bygherre i samarbejde med KDI og MST som VVMmyndigheder. Denne arbejdsdeling er betinget af, at VVM-myndigheden i henhold til Planlovens 57a /98/ kan anmode bygherren om at give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere VVM-pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren, evt. sammen med konsulenter, udarbejder et udkast til VVM-redegørelsen, som så færdigredigeres i samarbejde med VVM-myndigheden. Det er altid VVM-myndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den offentlige høring af forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse, er der offentliggjort et forslag til miljøgodkendelse af etablering af biomassefyrede kedler. Denne omfatter dog ikke oplag af restprodukter på Stegenav og forøgelse af grundvandsindvindingen. For disse forhold vil DONG Energy, når det bliver aktuelt, ansøge hhv. MST og Fredericia Kommune om tilladelse Del 1 - forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillægget indeholder en beskrivelse af baggrunden for projektet og en kort projektbeskrivelse. Dernæst beskrives projektet og kommuneplanforslaget i forhold til øvrig planlægning. Dernæst redegøres der for kommuneplan og lokalplanforslaget, der er udarbejdet sideløbende med VVM-redegørelsen. Til sidst beskrives kommuneplantillægget i form af retningslinjer Del 2 - ikke teknisk resumé Den anden del af VVM-redegørelsen indeholder det ikke-tekniske resumé af VVM-redegørelsens del 3. Det ikke-tekniske resumé er en gennemgang af væsentlige miljøforhold, som er vurderet i VVMredegørelsen. Det ikke tekniske resume beskriver i et ikke-teknisk sprog projektets miljøpåvirkning uden detaljerede beskrivelser og beregninger. Denne del er udarbejdet af DONG Energy i samarbejde med KDI og MST. Page 15

16 1.2.3 Del 3 - VVM redegørelse. Den tredje del af VVM-redegørelsen indeholder selve redegørelsen, hvor projektet beskrives og konsekvenserne for miljøet, hvis projektet gennemføres og hvis projektet ikke gennemføres, beskrives. Denne del er udarbejdet af DONG Energy i samarbejde med KDI og MST. VVM-redegørelsen består af en hovedrapport - del 3 - samt 25 bilag med nærmere beskrivelse af miljøforhold, forudsætninger og påvirkninger mv. I kapitel 2 redegøres for DONG Energy's bevæggrund for at gennemføre projektet. I kapitel 3 redegøres for mulige alternative projekter. Desuden redegøres for andre projekter og eksisterende virksomheder på eller i nærheden af Skærbækværket, hvis evt. miljøpåvirkninger sammen med påvirkningen fra de nye kedler kan have en betydning for natur og/eller miljø. I kapitel 4 redegøres for projektets baggrund, omfang og udformning. Desuden præsenteres de scenarier, herunder 0-scenariet, som danner grundlag for miljøvurderingerne i hele redegørelsen. Kapitel 5 indeholder en gennemgang af den metode, som er anvendt til størstedelen af miljøvurderingerne. Hvor der er anvendt andre metoder, er det beskrevet specifikt. I de følgende 19 kapitler, beskrives de forskellige parametre en for en. For hvert enkelt parameter, beskrives forholdene i dag, f.eks. ressource- og vandforbrug, affaldsmængder, trafik, støj, naturmæssige forhold, kulturhistoriske og socioøkonomiske forhold m.m. og herefter beskrives de miljø- og naturmæssige konsekvenser, herunder de kort- og langsigtede virkninger, som projektet kan have i hhv. anlægs- og driftsfasen. Væsentlighedsvurderingen i forhold til Natura 2000 området Lillebælt indgår som kapitel 20. Kapitel 25 indeholder en opsummering af kapitel I kapitel 266 opsummeres de afværgeforanstaltninger der er præsenteret i VVM-redegørelsen. I kapitel 277 præsenteres manglende oplysninger og begrænsninger i miljøvurderingerne foretaget i redegørelsen. 1.3 Referencer I redegørelsen er der referencer til relevante kilder. Referencerne skrives som et tal omsluttet af to skråstreger: /x/, hvor x henviser til kildens nummer i kildelisten. Kildelisten findes bagerst i redegørelsen. Henvisninger til bilag skrives som: /bilag xx/, hvor xx henviser til nummeret på bilaget. Bilagslisten findes umiddelbart inden kildelisten. 1.4 Rekvirering af rapporten VVM-redegørelse, kommuneplantillæg, ikke teknisk resume og baggrundsrapporter kan rekvireres elektronisk ved henvendelse til Dokumenterne er tilgængelige frem til

17 2. Baggrund for projektet Energipolitik er i stigende grad et europæisk anliggende, hvor udbygning af vedvarende energi, CO2-reduktion og mål for energieffektivisering samt organisering af energisektoren fastlægges af fællesskabet. Et direktiv fra EU kommissionen i 2009/110/ fastlægger, at andelen af vedvarende energi indenfor EU skal være 20 % i 2020, hvor Danmark skal øge andelen af vedvarende energi fra 17 til 30 procent. Endvidere har den danske regering en målsætning om at reducere udledning af CO2 med 40 % frem mod 2020 i forhold til 1990 niveau. DONG Energy er Danmarks største producent af el og varme. Den primære produktion finder sted på 9 centrale kraftværker i Danmark, og er primært baseret på kul, naturgas, halm og biopiller. Derudover produceres el fra vindmøller, som i dag udgør cirka 20 procent af virksomhedens samlede elproduktion. DONG Energys udledning af CO2 er reguleret efter kvotesystemet, hvis målsætning er en reduktion af CO2 udledningen. CO2-udledning fra forbrænding af fossile brændsler udgør DONG Energy s største miljøpåvirkning. DONG Energy har derfor en ambitiøs strategi om at mindske sit CO2- aftryk. DONG Energy ønsker således at reducere CO2-udledning pr. produceret kwh i 2020 med 60 % i forhold til 2006-niveauet. Én af måderne at reducere CO2 udledningen fra el- og varmeproduktionen, er at indfyre brændsler, der betragtes som CO2-neutrale, f.eks. biomasse på kraftvarmeværkerne, der i dag fyrer med fossile brændsler, som olie, kul og gas. Som et led i opfyldelsen af målene ønsker DONG Energy mulighed for at producere el og varme på Skærbækværket ved hjælp af biomasse, hvorved forbruget af fossile brændsler reduceres. De biomassefyrede kedler skal fremover producere størstedelen af den el og varme, der i dag produceres på Skærbækværkets blok 3, hvorved forbruget af naturgas kan reduceres til fordel for anvendelse af biomasse med et fald i CO2 udledningen fra produktionen til følge. Biomasse som helhed betragtes i dag som en energikilde, der giver en signifikant CO2-reduktion. Afbrænding af biomasse betragtes regulatorisk som CO2-neutralt, da den mængde CO2, der frigives ved afbrændingen af biomassen, svarer til det, der er optaget under væksten. Forudsætningen for dette er dog at biomassen er produceret i henhold til Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO2- kvoter, BEK nr af 12/12/2012. Biomassen fortrænger anvendelse af fossile brændsler, der ikke på samme måde optager CO2 fra atmosfæren, og dermed opnås der en betydelige reduktion af udledningen af CO2. På baggrund af analyser har DONG Energy vurderet at Skærbækværket ved Fredericia sammen med Studstrupværket ved Århus og Avedøreværket ved København ud fra miljømæssige og økonomiske betragtninger er de af DONG Energy's danske værker, der vil være mest fordelagtige at omlægge til hel eller delvis biobrændsel. I kapitel 3 redegøres mere detaljeret for baggrunden for valget af netop Skærbækværket, som behandles i nærværende VVM-redegørelse. Med det ansøgte projekt ønsker DONG Energy at etablere biomassefyrede kedler på Skærbækværket, således at der fremover også kan produceres el og varme på biomasse. Ved biomasse menes i dette projekt træflis fra Europa, pileflis udelukkende fra Danmark samt dansk halm i form af enten piller eller briketter. Page 17

18 Desuden omfatter projektet transit af ovenstående brændsler via landevejen til andre af DONG Energy's biomassefyrede værker samt udbygning og renovering af eksisterende havn. For at kunne udnytte indenlandsk biomasseressourcer indgår også muligheden for lastbiltransport af biomasse til Skærbækværket. Projektet går i korthed ud på at etablere et antal nye kedler på Skærbækværket med en samlet indfyret effekt på 320 MW. Udover etablering af nye kedler med tilhørende miljøanlæg og transportfaciliteter samt lagerkapacitet, skal der også foretages ombygninger på havneanlægget med bl.a. montage af laste- og lossefaciliteter. Ombygningerne på havneanlægget kræver desuden en generel renovering af kajanlægget, for at sikre, at kajanlægget kan bære vægten af de nye kraner. Havnen og tilhørende sejlrende ind til Skærbækværkets havn skal desuden uddybes for at give mulighed for transport med større skibe end i dag. Kapitel 4 beskriver de planlagte til- og ombygninger i detaljer. Skærbækværket har i dag miljøgodkendelse til at indfyre naturgas og letolie (gasolie) på blok 3. Denne godkendelse ønskes fortsat uændret, således at blok 3 også i fremtiden kan producere el og varme på naturgas og i begrænset omfang olie, når markedsforholdene tillader dette. Den eksisterende hjælpedampkedel er i efteråret 2013 ombygget til også at kunne anvende naturgas. MST har d. 13. september 2013 givet DONG Energy tilladelse til en fremtidig drift på hjælpedampkedlen på 4000 fuldlasttimer naturgasfyring/året og 500 fuldlasttimer gasolie/året. Miljøpåvirkningen fra de eksisterende godkendte anlæg medtages som kumulative effekter. Hvilke kumulative effekter og hvordan disse medtages i vurderingen, fremgår af afsnit 4.5 samt de enkelte afsnit. Denne VVM-redegørelse danner således baggrund for DONG Energy's ansøgning om tilladelse til etablering af biomassefyrede kedler på Skærbækværket. 18

19 3. Alternativer og afgrænsninger I dette kapitel præsenteres de projektmæssige alternativer, der har været overvejet i forbindelse med valget af, at etablere biomassefyrede kedler på Skærbækværket. Det drejer sig om f.eks. placeringsmæssige alternativer samt alternative tekniske løsninger til forbrænding af biomasse samt projektmæssige begrænsninger, som det er valgt ikke at belyse yderligere i nærværende VVMredegørelse. Ifølge vejledning om VVM, er hensigten med at beskrive alternativer dels at oplyse om de overvejelser som bygherren (DONG Energy) har haft forud for beslutningen om at anmelde projektet og dels at beskrive de alternativer, som myndighederne har vurderet er hensigtsmæssige at belyse nærmere i redegørelsen. Dette gøres både for at give mulighed for at vurdere andre mulige løsninger og for at give et referencegrundlag for vurderingen af miljøpåvirkningerne. Formålet med kapitlet er således at beskrive baggrunden for DONG Energy's beslutning om at etablere biomassefyrede kedler på Skærbækværket, herunder de analyser, der ligger bag beslutningen. Projektet beskrives i detaljer i kapitel 4, hvor også det fremtidige driftsscenarie samt det scenarie, der miljøvurderes i denne VVM-redegørelse, beskrives. Sidst i kapitlet beskrives desuden de afgrænsninger der er foretaget vedr. parametre, der behandles i denne VVM-redegørelse. En VVM-redegørelse skal desuden beskrive den udvikling, der vil ske, hvis det ønskede projekt ikke realiseres, det såkaldte 0-alternativ. 0-alternativet, der i nærværende VVM-redegørelse kaldes 0- scenariet, er en beskrivelse af den nuværende situation, hvor Skærbækværkets blok 3 samt hjælpedampkedlen fortsat fyrer med fossile brændsler i form af naturgas og olie. 0-scenariet beskrives i kapitel 4, mens de miljømæssige påvirkninger, som 0-scenariet medfører og som svarer til de nuværende forhold, beskrives fra kapitel 6-23 (inkl.). Nedenfor redegøres først for de forslag til alternativer og emner, som andre myndigheder og borgere har ønsket at VVM-redegørelsen forholder sig til. 3.1 Indkomne forslag i 1. høringsperiode Fra Fredericia kommune er indkommet følgende bemærkninger i 1. høringsperiode: Flis Fredericia Kommune gør opmærksom på 3 fokuspunkter omkring håndteringen af flis. Det drejer sig om støv fra omladning, lugt fra træflis, svampesporer og invasive arter samt miljøfremmede stoffer (fungicider, insektmiddel) fra flisen. Disse emner behandles flere steder i redegørelsen; støv og lugt i kapitel 14, svampesporer og invasive arter i kapitel 22 og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., hvor også de miljøfremmede stoffer behandles. Fredericia Kommune ønsker desuden belyst, hvordan det materiale, der ikke kan klappes skal håndteres, hvilket der redegøres for i afsnit Fredericia Kommune ønsker endvidere projektets sundhedseffekter belyst. Der redegøres for evt. sundhedseffekter i form af støv, lugt, støj, fungicider og insektmidler i kapitel 22. Page 19

20 Endelig gør Fredericia Kommune opmærksom på, at Skærbækværkets blok 3 huser en bestand af vandrefalke. For beskrivelse af og vurdering af denne henvises til kapitel 19. Der er i høringsfasen indkommet to ønsker til indholdet i VVM-redegørelsen fra 2 borgere i Skærbæk. Det drejer sig om følgende emner: Placering af de nye kedler inde i eksisterende blok 2 samt et forslag om ombygning af de gamle olietanke til lukkede lagersiloer for træflisen/træpillerne. Der redegøres for DONG Energys overvejelser i denne forbindelse i afsnit 3.9. Fordele og ulemper ved træflis i forhold til træpiller ved transport, opbevaring, brandfare samt lugtgener, se afsnit 3.8. Ulemper fra vedvarende støj fra losning og lastning i døgndrift ved (stærk) vestenvind samt krav til miljøvenlige skibe for at reducere skibsstøjen, se kapitel Alternative placeringer af biomasseforbrænding og transit af biomasse I nedenstående redegøres for alternativer til indfyring af biomasse på Skærbækværket. På grund af den eksisterende afgiftslovgivning, opnås den bedste driftsøkonomi ved at indfyre biomasse på værker, der har en stor fjernvarmeproduktion, typisk de største danske byer. Samtidig sikrer varmeefterspørgslen et stabilt og kendt behov i modsætning til el-efterspørgslen, der i højere grad er styret af de aktuelle el-priser og dermed varierer over tid. Yderligere opnås også den mest optimale udnyttelse af brændslet ved samtidig el- og varmeproduktion, da over 85 % af den indfyrede energi udnyttes ved samproduktion af el og varme - mod ca. 45 % udnyttelse ved produktion af el alene. Som beskrevet nedenfor har DONG Energy planer om at ombygge flere værker til at kunne fyre med biobrændsler. Indfyring af biomasse på andre værker end Skærbækværket skal således ikke betragtes som alternative placeringer af biomasseindfyringen, men som ét ud af flere tiltag, til at øge den samlede indfyring af biomasse på DONG Energy's værker. Vurderingen af hvilke værker, der skal omlægges til biobrændsler er foretaget ud fra hvad der teknisk og økonomisk er muligt; f.eks. geografiske placering samt kedel og øvrige anlægs indretning samt ud fra ønsket om så stor CO2-reduktion som muligt. I nedenstående redegøres for de enkelte værker og for hvorfor Skærbækværket er valgt som det tredje af DONG Energy's værker, der ønskes omlagt til at kunne producere CO2 neutral el og varme. 3.3 Placering af biomasseindfyring I det følgende beskrives DONG Energy's overvejelser omkring øget anvendelse af biomasse på relevante centrale kraftværker. DONG Energy ejer 9 centrale kraftvarmeværker i Danmark, værkerne beskrives kort nedenfor. De centrale værker fyrer i dag alle primært med fossile brændsler, dvs. kul, olie eller gas samt i mindre omfang medforbrænding med biomasse, f.eks. halm og biopiller. Herudover ejer og driver DONG Energy et mindre antal mindre decentrale værker, der primært fyres med biobrændsler eller affald. Der er tale om små værker og udgifterne til ombygning bliver derfor uforholdsmæssigt store i forhold til CO2-besparelsen ved yderligere omlægning til biobrændsel. Yderligere er potentialet for at øge biomasseanvendelsen på de decentrale værker ikke tilstrækkeligt bl.a. fordi varmegrundlaget er for lille for disse anlæg, hvorfor de ikke inddrages yderligere i denne vurdering. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser en oversigt over DONG Energy's værker i Danmark. 20

21 Figur 3-1: Placering af DONG Energy's kraftvarmeværker. For at sikre en langsigtet, robust og forsyningssikker produktion af el og varme, arbejder DONG Energy med muligheden for at øge brændselsfleksibiliteten. Derved bliver produktionen (omfang og pris) mindre afhængig af eksterne parametre som f.eks. national og international lovgivning og politiske forhold Avedøreværket Varmegrundlaget i hovedstadsområdet er stort, og Avedøreværket dækker i dag en stor del af varmeforsyningen. Avedøreværkets blok 1 er i dag kul- og oliefyret, mens blok 2 brænder en kombination af naturgas, fuelolie og træpiller. Miljøstyrelsen gav i foråret 2013 DONG Energy tilladelse til at udvide anvendelsen af biomasse på Avedøreværket til omkring 2 mio. tons fremover, og at blok 1 fremover kan anvende træpiller H. C. Ørsted Værket og Svanemølleværket De to værker, der fyrer med olie/gas, forsyner det københavnske fjernvarmenet. Grundet værkernes placering midt i København og de deraf begrænsede pladsforhold, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at ombygge disse værker til biobrændsel, der kræver stor lagerkapacitet. H. C. ørstedværkets spidslastkedler forventes konverteret fra olie til naturgas, hvilket også er et CO2- reducerende tiltag i løbet af Page 21

22 3.3.3 Studstrupværket I Århus er varmegrundlaget også relativt stort, og Studstrupværkets to blokke står for en stor del af varmeforsyningen til området. Blokkene er i dag kulfyrede, men med mulighed for tilsatsfyring på begge blokke med ca. 10 % halm. Det er hensigten at ombygge Studstrupværkets blok 3 til at kunne fyre med 100 % biomasse, og der bliver herved åbnet mulighed for, at en væsentlig del af fjernvarmeproduktionen i Århus Kommune fremover kan finde sted på basis af CO2-neutrale brændsler. CO2-udledningen fra Studstrupværkets varmeproduktion kan reduceres med op til 1,3 mio. tons pr. år ved at erstatte tons kul med tons biomasse. På Studstrupværket eksisterer allerede infrastruktur til håndtering af halm, men en omstilling til 100 % biomassefyring på Studstrupværkets blok 3 vil kræve investeringer til etablering af lager og infrastruktur af biopiller samtidigt med, at de eksisterende fyringsanlæg skal tilpasses den forøgede mængde biomasse. MST udstedte i 2010 miljøgodkendelse til 100 % biomasse på Studstrupværkets blok Esbjergværket Varmegrundlaget i Esbjergområdet er tre fjerdedele af varmegrundlaget for Skærbækværket, hvilket ikke er tilstrækkeligt til, at en omlægning af Esbjergværket til biomasse vil være økonomisk rentabel Kyndbyværket Kyndbyværket ejes af DONG Energy, men styres af Energinet.dk, der har ansvaret for den overordnede planlægning af elproduktionen i Danmark. Værket har ingen regelmæssig produktion, men fungerer som Sjællands nød- og spidslastanlæg Øvrige anlæg Asnæsværket i Vestsjælland, der er kulfyret er beliggende i et område med et lille fjernvarmegrundlag, hvorfor det ikke er økonomisk rentabelt at ombygge dette til biomasse. Herningværket i Midtjylland er allerede primært biomassefyret med flis og træpiller samt i mindre grad gas. Herudover råder DONG Energy over et affaldsfyret værk; Måbjergværket ved Holstebro. 3.4 Konklusion vedr. placering af biomasseindfyring På baggrund af ovenstående gennemgang og analyse af DONG Energy's samlede danske termiske produktionsenheder, er det blevet vurderet, at det på nuværende tidspunkt er varme- og elproduktionen på Skærbækværket, det er mest økonomisk rentabelt at omlægge til CO2 neutral produktion. Konklusionen bygger på en samlet vurdering, hvor forhold som geografiske placering, økonomi og logistikmæssige forhold er inddraget. På trods af, at der, alt andet lige, vil være en større CO2-reduktion ved at omlægge DONG Energy's sidste kulfyrede værker til biomassebrændsel, medfører Skærbækværkets geografiske placering og store varmegrundlag, at det samlet set medfører den største CO2-reduktion pr. investeret krone at omlægge Skærbækværket frem for et eller flere af de sidste kulfyrede værker, hvortil varmegrundlaget ikke er tilstrækkelig stort. Omlægning af Skærbækværket giver den største sikkerhed for DONG Energy's kunder for i fremtiden at kunne få leveret energi, der er produceret under samtidig hensyn til økonomiske og CO2-reducerende forhold. På denne baggrund har DONG Energy besluttet, at Skærbækværket skal være det tredje centrale kraftværk, hvorpå der fremover skal kunne produceres varme og el på CO2- neutrale brændsler i form af biomasse. De to andre er, som nævnt ovenfor, Studstrup- og Avedøreværket. 3.5 Transit af biomasse Der er bedst driftsøkonomi og alt andet lige også mindst miljøbelastning ved at transportere brændslerne direkte fra produktionsstedet til det værk, hvor de skal indfyres. På længere sigt kan det dog vise sig at være vanskeligt at skaffe biomasse i nødvendigt omfang og til konkurrencedygtige priser fra det europæiske marked, og derfor indgår det i DONG Energy's planlægning at øge transporterne af biomassebrændsel fra oversøiske destinationer. 22

23 Når det bliver aktuelt, vil der, for at sikre konkurrencedygtige og miljøvenlige leverancer til samtlige biomassefyrede DONG Energy-værker, kunne blive behov for at kunne transitere biomasse via én af DONG Energy's havne, som kan modtage skibe som kan medbringe ca tons biomasse eller mere. Disse skibe har typisk en dybgang på ca. 10 m. Derudover kan der blive behov for at transitere biomasse med lastbil til Herningværket, der er det eneste af DONG Energy's værker, der ligger inde i landet og som derfor ikke kan nås med skib. Transit indgår således som en del af strategien for at opnå en robust og fleksibel leverance af biobrændsel for at sikre tilstrækkelig vedvarende produktion af el og varme i Danmark. Af logistiske hensyn ønsker DONG Energy at kombinere indfyring af en type biobrændsel med muligheden for at transitere samme type biobrændsel via det pågældende kraftværk. Herved sikres den største fleksibilitet og udnyttelse af lagerkapacitet og transport, da faciliteterne kan bruges til både transit og brændsel på værket. Stigsnæsværket ved Korsør råder over såvel den rette havnedybde samt egnet udstyr i form af kraner til transit af biopiller. Da der imidlertid ikke indfyres biomasse eller andre brændsler på Stigsnæsværket, skal en evt. transitaktivitet på Stigsnæsværket, for at være økonomisk rentabelt, foregå ved at der omlastes direkte fra skibe til pramme uden at brændslet kommer ind over kajanlægget. På grund af de store transportafstande vil transit af biomasse til Herningværket ikke være rentabelt via Stigsnæsværket. Derfor indgår muligheden for transit af biomasse med lastbil til andre værker som en del af dette projekt. Det skal dog bemærkes, at behovet for uddybning af havnen ikke primært skyldes ønsket om transit i Skærbækværkets havn, men er forårsaget af ønsket om at kunne transportere biomasse til Skærbækværket i større skibe end den nuværende dybde tillader. I første omgang etableres ikke transitudstyr på Skærbækværket i form af lastefaciliteter fra kaj til skib. Evt. transit vil derfor i første omgang udelukkende kunne ske med lastbil og dermed udelukkende til Herningværket. Da Fredericia Kommune har stillet vilkår om maks. antal af tung trafik til og fra værket, vil evt. transit med lastbil skulle ske på bekostning af andre transportaktiviteter. Da der af pladsmæssige hensyn ikke vil kunne foregå losning og lastning fra/til skib samtidig vil evt. lasteaktiviteter erstatte losseaktiviteter. Da lastning ikke kræver kranaktiviteter, er lastning en mindre støjende aktivitet end losning, hvorfor støjbelastningen ikke vil blive øget som følge af transit med skib, så længe lastning erstatter losning. Biobrændsler kommer i dag primært fra Østersøregionen og øvrige Europa. Fra Østersøregionen transporteres biobrændslerne primært i mindre skibe med tons brændsler, mens biobrændslerne fra øvrige Europa transporteres i skibe, der kan tage op til tons. Derudover benyttes pramme til transport mellem DONG Energy's værker Vurdering af muligheden for transit af biomasse til Herningværket fra Studstrupværket Havnen ved Studstrupværket er 11,2 meter dyb, hvilket er samme dybde, som Skærbækværkets havn vil få efter uddybningen og de to havne vil således kunne anløbes af lige store skibe. På Skærbækværket vil der være mulighed for losseaktiviteter hele døgnet, dog i reduceret omfang i nattimerne af hensyn til overholdelse af støjvilkår. På Studstrupværket er der i dag mulighed for laste- og losseaktiviteter med kran i dag- og aftentimerne, mens der af hensyn til den korte afstand til naboerne, ikke er mulighed for aktiviteter i nattetimerne med de nuværende støjgrænser. Dette medfører at skibene, alt andet lige, ligger til kaj ved Studstrupværket i længere tid end tilfældet vil være på Skærbækværket, hvilket medfører øget miljømæssig belastning i form af emissioner og støj samt øgede udgifter. Page 23

UDKAST. Brændselsomlægning Skærbækværket. VVM Redegørelse Juni 2012

UDKAST. Brændselsomlægning Skærbækværket. VVM Redegørelse Juni 2012 Brændselsomlægning Skærbækværket Fleksibelt brændselsvalg og mulighed for indfyring af træpiller Transit af biomasse VVM Redegørelse Juni 2012 UDKAST Hvad er VVM Forkortelsen VVM står for Vurdering af

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Fredericia kommune Rådhuset Gothersgade 20. 7000 Fredericia. Att.: Hubert Thomsen

Fredericia kommune Rådhuset Gothersgade 20. 7000 Fredericia. Att.: Hubert Thomsen Fredericia kommune Rådhuset Gothersgade 20 7000 Fredericia Att.: Hubert Thomsen DONG Energy Thermal Power A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy.dk

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nykøbing April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Januar 2012 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. VVM-reglerne

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nakskov April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

Ønsker til VVM redegørelsen (scoping)

Ønsker til VVM redegørelsen (scoping) Ønsker til VVM redegørelsen (scoping) rev. 2 Aarhus Kommune lægger vægt på, at VVM redegørelsen bruges til at få en god og let læselig belysning af de miljømæssige konsekvenser af projekter, der er omfattet

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

I bilag B til VVM-vejledningen findes en checkliste for brug for fastlæggelse af indholdet af en VVM-redegørelse.

I bilag B til VVM-vejledningen findes en checkliste for brug for fastlæggelse af indholdet af en VVM-redegørelse. NOTAT Odense J.nr. MST-1274-00048 Ref: hecla/subjo Den 15.april 2013 Opfølgning på modtagne ideer fra idefasen og overvejelser omkring udarbejdelse af VVMredegørelse for aktivitetsudvidelsen på Inter Terminals

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn Idéoplæg Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse Sammenfattende redegørelse Juni 2013 Maj 2015 Oktober 2015 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 12. februar 2012 Jnr. MST-1274-00038 Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Vi har med tilfredshed noteret,

Læs mere

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet.

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00075 Ref. joern/vba Den 19. februar 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Øget biomasseindfyring på Avedøreværket

Øget biomasseindfyring på Avedøreværket Virksomheder J.nr. MST-1274-00038 Ref. irbha Den 3. januar 2013 Øget biomasseindfyring på Avedøreværket Sammenfattende redegørelse Januar 2013 Miljøstyrelsen Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Biogasanlæg ved Østervrå

Biogasanlæg ved Østervrå Debatoplæg Biogasanlæg ved Østervrå Offentlig debat - 11. juni til 9. juli 2014 Debatoplæg Biogasanlæg ved Østervrå LandboNord har den 23. april 2014 fremsendt en VVM-anmeldelse for etablering af et biogasanlæg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Lokalplan 308A Skærbækværket samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 2025

Lokalplan 308A Skærbækværket samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse, Lokalplan 308A, Skærbækværket iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer NOTAT, TETO 20.3.2014 Lokalplan 308A Skærbækværket samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 2025

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag For VVM for Horsens Kraftvarmeværk A/S Forbrænding af farligt affald og øgning af mængden af affald November 2012 Udgiver: Miljøstyrelsen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg www.mst.dk

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

NOTAT. Horsens Kommune. Virksomheder J.nr. MST Ref. surhe/mooes Den 8. august Sendt pr. mail til:

NOTAT. Horsens Kommune. Virksomheder J.nr. MST Ref. surhe/mooes Den 8. august Sendt pr. mail til: NOTAT Horsens Kommune Sendt pr. mail til: horsens.kommune@horsens.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00116 Ref. surhe/mooes Den 8. august 2016 Sammenfattende redegørelse for VVM for udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Teknologiske udfordringer for større operatører Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Anvendelse af biomasse til energi er tæt integreret med de danske energiselskaber DONG Energy

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54 65 00 Fax 99 99 99 99 CVR 29776946 EAN 5798000872110 post@ros.mim.dk www.ros.mim.dk DONG Energy A/S Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

Miljøvurdering. For Øget biomasse-indfyring på Avedøreværket. Del 1 Kommuneplantillæg

Miljøvurdering. For Øget biomasse-indfyring på Avedøreværket. Del 1 Kommuneplantillæg Miljøvurdering For Øget biomasse-indfyring på Avedøreværket Del 1 Kommuneplantillæg Offentliggjort som forslag 8. oktober 2012 til 3. december 2013. Endeligt udstedt til Hvidovre kommune den 1. marts 2013.

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune.

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune. NOTAT Mariagerfjord Kommune Sendt til sikkerpost@mariagerfjord.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00032 Ref. surhe/marip Den 24. januar 2014 Sammenfattende redegørelse for VVM for Rockwool - udvidelse og ændring

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Omlægning af brændselsindfyringen på Skærbækværket. November 2009

Indkaldelse af idéer og forslag. Omlægning af brændselsindfyringen på Skærbækværket. November 2009 Indkaldelse af idéer og forslag Omlægning af brændselsindfyringen på Skærbækværket November 2009 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens Dato: 09-01-2014 Dokumentnr. 13/00673-9 Sagsbehandler: Laura Storm Henriksen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 21 Deres reference: Tilladelse til renovering af Vestre

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge Bilag 3 til lokalplanforslag 599 December 2015 Svendborg Kommune Erhverv, Bolig og Natur Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge 1 Miljøvurdering

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Januar 2010 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering

Læs mere

MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune

MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. RESUME AF MILJØRAPPORT... 4 3. PLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 5 4. FORBINDELSE TIL ANDRE PLANER... 6 5. 0-ALTERNATIV... 6 6. MILJØVURDERING

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg NOTAT Miljøteknologi Ref. HEIRA Den 1. november 2017 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere