Analyse 29. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 29. juni 2015"

Transkript

1 Analyse 29. juni 2015 Regeringsgrundlaget og Produktivitetskommissionens forslag vedr. konkurrence, infrastruktur og regulering Af Jens Hauch og Nicolai Kaarsen En af målsætningerne i Regeringsgrundlaget er en styrkelse af produktiviteten. Denne analyse gør status over hvilke af Produktivitetskommissionens oprindelige forslag, der ikke er indeholdt i de tidligere vækstpakker, og vurderer hvordan regeringsgrundlaget forholder sig til forslagene. Det er ikke en udtømmende liste men en opsummering af en række større tiltag, som har potentiale til at øge produktiviteten. Fokus er på de forslag, der omhandler infrastruktur, konkurrence og regulering. Dermed er Produktivitetskommissionens forslag vedrørende skat, uddannelse og den offentlige sektor ikke inkluderet. Planloven lægger begrænsninger på placering af store udsalgsvarebutikker i mindre byer. En ophævelse af disse begrænsninger kan gennem stordriftsfordele og øget brug af ny teknologi medvirke til at øge produktiviteten i detailsektoren et område hvor Danmark halter bagefter i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med. Hensynet til natur og byliv kan opretholdes gennem naturbeskyttelsesloven og lokalplaner. Regeringen lægger op til en lempelse af Planloven. Rent konkret nævnes begrænsningerne vedrørende byggeri i det åbne land og de kystnære områder, men begrænsningerne vedrørende butiksstørrelse nævnes ikke. Inden for en række brancher betyder regulering af f.eks. hvem, der må eje virksomheder eller udføre jobs, at konkurrencen og dermed produktiviteten hæmmes uhensigtsmæssigt. En videreførsel af den tidligere regerings bestræbelser på at lempe på reguleringen af f.eks. landindspektører og statikere kan skabe øget konkurrence. Det samme kan en afregulering af taxi-, apotek og advokatbrancherne. Lempelser af branchespecifik regulering, der har til formål at øge konkurrencen, er ikke nævnt i Regeringsgrundlaget. Produktivitetskommissionen anbefaler at infrastrukturprojekter helt generelt prioriteres ud fra foregående analyser, der fastlægger gevinster og omkostninger ved alle potentielle projekter, og prioriterer de projekter, hvor det samfundsmæssige afkast er højest. Et andet centralt forslag er indførsel af road pricing. Den tidligere regering har ikke fulgt dette forslag, og det er ikke nævnt i det nuværende regeringsgrundlag

2 Flere udbud af passagertog for at mindske DSB s monopol og ændringer af reguleringen af busdrift kan medvirke til at øge konkurrencen og dermed produktiviteten i transportsektoren. Regeringen planlægger at øget omfanget af konkurrenceudsættelse i regioner og kommuner, men nævner ikke transportsektoren specifikt. På innovationsområdet eksisterer i dag en lang række puljer og erhvervsstøtteordninger. Som udgangspunkt kan det virke produktivitetsfremmende at støtte udviklingen af ny teknologi. Men der brug for mere viden om, hvordan de forskellige støtteordninger virker. I tråd med denne anbefaling planlægger Regeringen at gennemføre et eftersyn af de forskellige støtteordninger for at forenkle og fokusere midlerne. Kontakt Vicedirektør Økonom, Ph.D. Jens Hauch Nicolai Kaarsen Tlf Tlf Klik her for at angive tekst. 2

3 1. Baggrund Opfølgning på Produktivitetskommissionens arbejde Anbefalinger og regeringsgrundlaget Regulering i den private sektor Det er lidt over et år siden, Produktivitetskommissionen afleverede en slutrapport, der opsummerede mere end 1,5 års arbejde med at afdække hvilke initiativer, der kan øge produktiviteten i Danmark. I sidste sommer fulgte politikerne op på kommissionens anbefalinger med Aftale om en vækstpakke 2014, som indeholdt en række politiske tiltag, der sigtede mod at øge produktiviteten. Det seneste udspil på området er den tidligere regerings plan Vækst 2015 som præciserede nogle af forslagene fra Aftale om en vækstpakke 2014, og tilføjede en række nye forslag, der sigter mod at øge væksten. Denne analyse gør status over hvilke anbefalinger, der ikke er indeholdt i de to planer og undersøger hvordan regeringsgrundlaget, der netop har som målsætning at øge produktiviteten, forholder sig til disse anbefalinger. 1 Det er ikke en fyldestgørende liste, men et forsøg på at skabe et overblik over de vigtigste tiltag, der mangler. Listen tager fortrinsvis udgangspunkt i de typer af tiltag, der omhandler transport regulering, konkurrence og innovation i den private sektor. Dermed produktivitetskommissionens anbefalinger inden for bl.a. skat, uddannelse og den offentlige sektor ikke behandlet i dette notat. 2. Planloven Liberalisering af planloven vigtig for produktivitet Medfører lavere priser og/eller højere kvalitet Forrige regering påbegyndt arbejde med lempelse Regeringen vil lempe En af de centrale anbefalinger i Produktivitetskommissionens anden analyse rapport om Konkurrence, Internationalisering og Regulering er en liberalisering af Planlovens begrænsninger på placering og størrelse af butikker. Produktivitetsvæksten inden for detailhandel halter bagefter i Danmark i forhold til bl.a. Sverige og USA. Planlovens begrænsninger på størrelsen bremser produktiviteten, da der er en række stordriftsfordele forbundet med drift af dagligvarebutikker. Større butikker kan betyde bedre mulighed for at anvende ny it-teknologi og moderne lagerstyring. Samtidig har store butikker typisk et bredere sortiment, så flere store forretninger kan også betyde mere konkurrence om produkter som f.eks. tøj, elektronik og bøger. Derfor har Produktivitetskommissionen foreslået at give tilladelse til at etablere større butikker i Danmark. En lempelse af planloven betyder ikke nødvendigvis, at supermarkeder får mulighed for at bygge overalt, hensynet til omgivelserne kan opretholdes gennem naturbeskyttelsesloven og lokalplaner. En højere produktivitet på detailområdet vil betyde billigere varer med højere kvalitet for forbrugerne. Produktivitetskommissionen anslår, at der er potentiale for produktivitetsgevinster på op mod 1,6 mia. kr. årligt i dagligvarehandlen gennem lempelse af planloven. I aftale om kommunernes økonomi 2015 blev den forrige regering og kommunerne enige om, at påbegynde et udvalgsarbejde for at se på, om planloven udgør en barriere for vækstinitiativer i kommunerne. I vækst 2015 forslog den tidligere regering for det første at det skal være nemmere at etablere erhverv i landzoner. De foreslog også at give kommunerne friere rammer for at placere store udvalgsvarebutikker i bymidterne, at skabe Øget fleksibilitet og kortere sagsbehandlingstid i kommunernes fysiske planlægning. 2 I regeringsgrundlaget lægges også op til en lempelse af planloven. Specifikt nævnes bestemmelserne vedrørende det åbne land og de kystnære områder. Derudover indgår en målsætning om at fjerne loftet over tilladelser til miljømæssige bæredygtige projekter. Ansvaret for planloven skal desuden placeres i Erhvervs- og vækstministeriet. 1 s. 7 i Regeringens Regeringsgrundlag - Sammen for fremtiden 2 S. 3 i den tidligere regerings Bedre vilkår for at drive virksomhed i yder- og landkommunerne. 3

4 Men ingen konkrete planer om at fjerne loft på butiksstørrelse Selvom regeringsgrundlaget lægger op til lempelser af planloven, nævnes ingen konkrete planer om f.eks. at fjerne loftet over butiksstørrelse. En sådan lempelse vil, som nævnt, være et vigtigt bidrag til at styrke konkurrencen og produktiviteten i detailsektoren. 3. Branchespecifik regulering Restriktioner på ejerskab og erhverv kan hæmme vækst Særlig udbredt i forretningsservice Nogle restriktioner er lempet, vigtigt at fortsætte arbejdet Potentiale: Advokater, apoteker og taxier Branchespecifik regulering ikke nævnt i regeringsgrundlag Hvis der er restriktioner på hvem, der må eje en virksomhed eller hvem, der må arbejde med et bestemt erhverv, betyder det mindre konkurrence, hvilket skader produktiviteten. Restriktioner på hvem, der må eje en virksomhed, kan eksempelvis forhindre dygtige forretningsfolk og udenlandske investorer i at gå ind i brancher. 3 Hvis et erhverv kræver autorisationer, der er vanskelige at opnå, kan det mindske konkurrencen. Branchespecifik regulering er særlig udbredt blandt privat forretningsservice som f.eks. advokater, revisorer og landinspektører, og produktivitetsvæksten har været særlig lav inden for dette område. Derfor har Produktivitetskommissionen anbefalet, at den branchespecifikke regulering gennemgås systematisk, for at vurdere om den unødigt hæmmer produktiviteten. I 2013 nedsatte den daværende regering en taskforce om lovregulerede erhverv, der havde til formål at undersøge hvilke erhverv, som med fordel kan afreguleres. Det udmøntede sig bl.a. i en lempelser af autorisations- og uddannelseskrav til en række mindre erhverv, bl.a. translatører, tolke og dispachører, som blev aftalt i Aftale om en vækstpakke Vækst 2015 indeholdt også tiltag, der sigter mod at afregulere forskellige brancher. Bl.a. at gøre det nemmere at blive anerkendt som statiker et job, der består i at lave beregninger ved store byggerier som f.eks. opførelsen af sportshaller, indkøbscentre og etagebyggerier. Den indeholdt også et forslag om at afskaffe ejerskabsrestriktionerne for landinspektører, således at landinspektører ikke skal være ansat i et landinspektørsfirma for at udføre en opgaver som f.eks. udstykning af grunde og opdeling af ejerlejligheder. 4 Det er vigtigt for konkurrencen og produktiviteten, at den nye Regering fortsætter arbejdet med at afregulere disse brancher. Af konkrete produktivitetsfremmende forslag nævner Produktivitetskommissionen liberalisering af reguleringen af apoteker, taxikørsel, og advokatvirksomhed. 5 Med aftale om en vækstpakke 2014 blev der igangsat en analyse, som skal undersøge mulighederne for at opnå mere konkurrence mellem advokater, men analysen er ikke færdig endnu. I Regeringsgrundlaget lægges op at lempe på en række afgifter og skatter for virksomheder bl.a. punktafgifter og beskatningen i forbindelse med overdragelse af familieejede virksomheder. 6 Derudover er der lagt op til at lette erhvervslivets administrative byrder med op mod 3 mia. kr. from mod Imidlertid foreligger ingen konkrete planer om at afregulere eksempelvis advokat-, apoteker- eller taxibranchen. Lempelser af den branchespecifikke regulering til fordel for konkurrencen er heller ikke nævnt. Her er der altså fortsat et potentiale for produktivitetsforbedrende tiltag, som har den fordel sammenlignet med lempelser af skatter og afgifter, at de som oftest ikke koster statskassen penge. 3 I mange tilfælde er reguleringen indført af hensyn til forbrugerbeskyttelsen. F.eks. er det rart at vide, at ens læge har modtaget den rette undervisning og træning, før man modtager behandling i privat praksis. Men dette er ikke et argument for, at den klinikken skal være ejet af en læge, kun at det er en læge, der har ansvar for og behandler patienterne. 4 Disse tiltag er beskrevet nærmere i den tidligere regerings notat Konkurrence og regulering i advokatbranchen. 5 I rapporten Konkurrence og regulering i advokatbranchen udarbejdet for Advokatsamfundet og Danske Advokater konkluderer Copenhagen Economics, at der overordnet set ikke er store gevinster at høste ved at afregulere advokatbranchen sammenlignet med de potentielle samfundsmæssige omkostninger. 6 Som nævnt ovenfor er Produktivitetskommissionens forslag vedr. skat ikke dækket i nærværende analyse, derfor diskuteres disse forslag ikke. 4

5 4. Transport Kommissionens grundlæggende principper Kommissionens detaljerede anbefalinger Regeringsgrundlaget 3 konkrete infrastrukturprojekter Behov for bredere vifte PK s anbefalinger vedr. landtransport Produktivitetskommissionens infrastrukturrapport opstiller tre helt grundlæggende principper, der danner udgangspunkt for anbefalingerne på infrastrukturområdet: Investér i de projekter, der giver størst samfundsøkonomisk afkast. Brug betaling til at reducere trængslen. Skab rammer for en velfungerende digital infrastruktur. Disse grundprincipper fører til en række mere detaljerede forslag, fx: Prioritering af investeringer i områder med trængsel samt prioritering af investeringer med lave anlægsomkostninger samt en sammenhængende strategi for prioritering af investeringer i internationale forbindelser. Investeringer i ITS og trængselsreducerende tiltag. Differentiering af priserne i kollektiv trafik. Forsøg med kilometerbaseret road pricing. Brugerbetaling i myldretiden for større broer og tunneler og lavere priser på Storebælt og Øresund i perioder uden trængsel. Bredere brug af samfundsøkonomiske analyser, herunder metodeudvikling og præsentation af alternativer. Tilbageløb fra ubrugte reserver går ikke pr. automatik til nye infrastrukturinvesteringer. I regeringsgrundlaget nævnes, at der ved investering i nye infrastrukturprojekter skal gives prioritet til investeringer, der har et højt samfundsøkonomisk afkast, hvilket er i tråd med Produktivitetskommissionens anbefalinger. Road pricing og trængselsafgifter mere generelt er ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Samtidig vil Regeringen igangsætte undersøgelser af tre konkrete infrastrukturprojekter: En ny midtjysk motor vej på strækningen Give-Billund-Lunderskov, forbedring af fremkommeligheden på den østjyske motorvej E45 og en havnetunnel i København. Alle projekter er i områder, hvor der i forvejen er høj trafiktæthed, og derfor er det sandsynligt at der vil være samfundsøkonomiske gevinster forbundet med projekterne. Det kan ikke udelukkes, at der er infrastrukturprojekter med højere afkast end de tre ovennævnte. Hvis Regeringen skal leve op til sin egen ambition og PK s anbefaling om at prioritere projekter med højest afkast, er det derfor vigtigt at inddrage en bredere vifte af projekter i en systematisk sammenligning af samfundsmæssige afkast. I Produktivitetskommissionens rapport om Konkurrence, internationalisering og regulering anbefales, at regulering, der forhindrer udnyttelsen af stordriftsfordele inden for landtransport, lempes under hensyntagen til arbejdsmiljø og sikkerhed, hvilket indebærer: Grænserne for lastbilers totalvægt og akseltryk forøges. Forsøget med modulvogntog udvides og gøres permanent og om nødvendigt opgraderes vejnettet. Konstruktionen af højlagre bringes i overensstemmelse med vores nabolandes Regler til registrering og håndtering af farligt gods i godsterminaler og havne harmoniseres med reguleringen af transport af farligt gods Aftalen om vækstpakke 2014 I Aftale om vækstpakke 2014 indgår flg. elementer i relation til infrastruktur: Forhøjelse af totalvægten for 7-akslede vogntog, forlænge forsøgsordningen med modulvogntog og udvidelse af vejnettet til kørsel med modulvogntog Harmonisering af brandkrav i højlagre 5

6 Udvidelse af kredsen af kommuner i yderområderne, hvor man kan modtage befordringsfradrag Lånepulje til udbredelse af bredbånd Lavere færgetakster for godstransport til småøer. God overens- stemmelse Bortset fra befordringsfradraget i yderområder og de lavere færgetakster for godstransport til småøer er aftalen i god overensstemmelse med Produktivitetskommissionens anbefalinger. 5. Netværksservice vationsordninger Tiltag der øger konkurrencen inden for netværksservice Behov for udbud af drift af passagertog Potentiale inden for post og busser Regeringsgrundlaget Ifølge Produktivitetskommissionen omfatter netværksservice brancherne telekommunikation, posttjenester, bus- og taxikørsel, jernbanetransport og luftfart. 7 Anbefalingerne går primært ud på at øge konkurrencen i de forskellige undersektorer. Dels ved at ændre på reguleringen, så der er mere lige muligheder for at konkurrere, dels ved at sende flere af de ydelser, der er offentligt finansierede, i privat udbud. Produktivitetskommissionen forslog at øge omfanget af udbud af driften af passagertog. Idet DSB i 2013 stod for omtrent 85 pct. af driften, er der et betragteligt potentiale for øget konkurrenceudsættelse. Samtidig viser tidligere erfaringer, at produktiviteten øges, når driften sættes i udbud. I Aftale om passagertogtrafik i Danmark blev den daværende regering, SF og Enhedslisten enige om ikke at øge omfanget af udbud med henvisning til, at der de kommende 10 år sker store investeringer i jernbanenettet med deraf følgende risiko for driftsforstyrrelser, som kan komplicere gennemførelsen af udbud. Til gengæld blev aftaleparterne enige om, at igangsætte en analyse af en masterplan for udbud samt en analyse af DSB s organisering. Den forrige regering indgik også en 10-årig kontrakt med DSB om togdrift, som dog rummer visse muligheder for opsigelse før tid. Kommissionen foreslog også at man undersøger mulighederne for at oprette et uafhængigt selskab, der administrerer adresselister indbyggere og virksomheder, fremfor at disse oplysninger indsamles af Post Danmark, som det er i dag. Det kan skabe mere lige muligheder for konkurrence, idet private omdelingsselskaber får nemmere adgang til adressedata. Derudover foreslog Produktivitetskommissionen, at betalingen til busselskaber i højere grad skal afhænge af billetindtægterne, hvilket vil forbedre incitamenterne til at levere en bedre kvalitet. Disse forslag indgår ikke nogle af de tidligere vækstpakker. Regeringsgrundlaget lægger i generelle vendinger op til øget brug af konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner. Derimod nævnes det statslige område ikke, og der nævnes heller ikke mere specifikke planer om at øge konkurrencen inden for de enkelte områder af netværksservice. 6. Innovationspuljer Evaluering af inno- vigtig Produktivitetskommissionens anbefalinger, der omhandler innovationsområdet, er beskrevet i Kapitel 18 i Analyserapport 4 - Uddannelse og Innovation. I dag er der en skov af mindre støtteordninger i statsligt, regionalt og kommunalt regi, og vi ved meget lidt om, hvordan de virker. En central anbefaling er derfor, at indsatsen for at måle effekten af de mange tilskudsordninger i innovationssystemet opprioriteres væsentligt. 7 Kapitel 5 i Produktivitetskommissionens analyserapport 5. 6

7 Regeringen planlægger eftersyn I regeringsgrundlaget planlægges i tråd med PK s anbefaling et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen for at forenkle og fokusere midlerne. 8 Det er selvfølgelig vigtigt at eftersynet rummer en systematisk og tværgående effektevaluering af de forskellige ordninger. 8 S. 11 i Regeringsgrundlaget. I Aftale om kommunernes økonomi for 2015 blev den daværende regering og Kommunernes Landsforening i øvrigt enige om at styrke evalueringen af kommunernes erhvervsfremmeindsats gennem fælles udvalgsarbejde. Bortset fra dette har det indtil videre været småt med tiltag på dette område. 7

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING

KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING OM DENNE FOLDER // Denne folder giver en kort version af Produktivitetkommissionens anden analyserapport. Den helt korte version er: Ryd op i unødig regulering

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur.

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. INFRASTRUKTUR OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. Infrastruktur er en lang række ting, der er helt nødvendige for, at et land

Læs mere

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen 22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen Konkrete forslag fra Produktivitetskommissionen 2014 DSK kan med undtagelse af Produktivitetskommissionens forslag om liberalisering af planlovens

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Mere effektivt byggeri og billigere forsyning

Mere effektivt byggeri og billigere forsyning Vækstinitiativer 2015 fm.dk Mere effektivt byggeri og billigere forsyning Byggeriet skal være effektivt, så der kan sikres velfungerende og billige bygninger til både erhvervslivet og husholdninger. Et

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data. Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen

Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data. Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen Indhold 1. Private leverandører af geodata sikrer roadpricing på tværs af grænser i EU 2. Hvor langt kom vi egentligt

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Analyse. Krakas kommentarer til regeringsgrundlaget. 29. juni 2015. Af Jens Hauch og Nicolai Kaarsen

Analyse. Krakas kommentarer til regeringsgrundlaget. 29. juni 2015. Af Jens Hauch og Nicolai Kaarsen Analyse 29. juni 2015 Krakas kommentarer til regeringsgrundlaget Af Jens Hauch og Nicolai Kaarsen Regeringen har præsenteret sit regeringsgrundlag. Kraka har gennemgået de vigtigste områder i den økonomiske

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

STATE OF THE NATION 2012

STATE OF THE NATION 2012 Præsentation for TØF den 29. april 2013 Henrik Garver, Adm. Direktør Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI VEJINFRASTRUKTURENS TILSTAND STATE OF THE NATION 2012 1 Hvorfor en State of the Nation rapport?

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Konkurrence og produktivitet

Konkurrence og produktivitet Den 9. januar 2013 Konkurrence og produktivitet Når der skal findes forklaringer på en svag produktivitet er manglende konkurrence blandt de oplagte kandidater. Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere