Analyse 29. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 29. juni 2015"

Transkript

1 Analyse 29. juni 2015 Regeringsgrundlaget og Produktivitetskommissionens forslag vedr. konkurrence, infrastruktur og regulering Af Jens Hauch og Nicolai Kaarsen En af målsætningerne i Regeringsgrundlaget er en styrkelse af produktiviteten. Denne analyse gør status over hvilke af Produktivitetskommissionens oprindelige forslag, der ikke er indeholdt i de tidligere vækstpakker, og vurderer hvordan regeringsgrundlaget forholder sig til forslagene. Det er ikke en udtømmende liste men en opsummering af en række større tiltag, som har potentiale til at øge produktiviteten. Fokus er på de forslag, der omhandler infrastruktur, konkurrence og regulering. Dermed er Produktivitetskommissionens forslag vedrørende skat, uddannelse og den offentlige sektor ikke inkluderet. Planloven lægger begrænsninger på placering af store udsalgsvarebutikker i mindre byer. En ophævelse af disse begrænsninger kan gennem stordriftsfordele og øget brug af ny teknologi medvirke til at øge produktiviteten i detailsektoren et område hvor Danmark halter bagefter i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med. Hensynet til natur og byliv kan opretholdes gennem naturbeskyttelsesloven og lokalplaner. Regeringen lægger op til en lempelse af Planloven. Rent konkret nævnes begrænsningerne vedrørende byggeri i det åbne land og de kystnære områder, men begrænsningerne vedrørende butiksstørrelse nævnes ikke. Inden for en række brancher betyder regulering af f.eks. hvem, der må eje virksomheder eller udføre jobs, at konkurrencen og dermed produktiviteten hæmmes uhensigtsmæssigt. En videreførsel af den tidligere regerings bestræbelser på at lempe på reguleringen af f.eks. landindspektører og statikere kan skabe øget konkurrence. Det samme kan en afregulering af taxi-, apotek og advokatbrancherne. Lempelser af branchespecifik regulering, der har til formål at øge konkurrencen, er ikke nævnt i Regeringsgrundlaget. Produktivitetskommissionen anbefaler at infrastrukturprojekter helt generelt prioriteres ud fra foregående analyser, der fastlægger gevinster og omkostninger ved alle potentielle projekter, og prioriterer de projekter, hvor det samfundsmæssige afkast er højest. Et andet centralt forslag er indførsel af road pricing. Den tidligere regering har ikke fulgt dette forslag, og det er ikke nævnt i det nuværende regeringsgrundlag

2 Flere udbud af passagertog for at mindske DSB s monopol og ændringer af reguleringen af busdrift kan medvirke til at øge konkurrencen og dermed produktiviteten i transportsektoren. Regeringen planlægger at øget omfanget af konkurrenceudsættelse i regioner og kommuner, men nævner ikke transportsektoren specifikt. På innovationsområdet eksisterer i dag en lang række puljer og erhvervsstøtteordninger. Som udgangspunkt kan det virke produktivitetsfremmende at støtte udviklingen af ny teknologi. Men der brug for mere viden om, hvordan de forskellige støtteordninger virker. I tråd med denne anbefaling planlægger Regeringen at gennemføre et eftersyn af de forskellige støtteordninger for at forenkle og fokusere midlerne. Kontakt Vicedirektør Økonom, Ph.D. Jens Hauch Nicolai Kaarsen Tlf Tlf Klik her for at angive tekst. 2

3 1. Baggrund Opfølgning på Produktivitetskommissionens arbejde Anbefalinger og regeringsgrundlaget Regulering i den private sektor Det er lidt over et år siden, Produktivitetskommissionen afleverede en slutrapport, der opsummerede mere end 1,5 års arbejde med at afdække hvilke initiativer, der kan øge produktiviteten i Danmark. I sidste sommer fulgte politikerne op på kommissionens anbefalinger med Aftale om en vækstpakke 2014, som indeholdt en række politiske tiltag, der sigtede mod at øge produktiviteten. Det seneste udspil på området er den tidligere regerings plan Vækst 2015 som præciserede nogle af forslagene fra Aftale om en vækstpakke 2014, og tilføjede en række nye forslag, der sigter mod at øge væksten. Denne analyse gør status over hvilke anbefalinger, der ikke er indeholdt i de to planer og undersøger hvordan regeringsgrundlaget, der netop har som målsætning at øge produktiviteten, forholder sig til disse anbefalinger. 1 Det er ikke en fyldestgørende liste, men et forsøg på at skabe et overblik over de vigtigste tiltag, der mangler. Listen tager fortrinsvis udgangspunkt i de typer af tiltag, der omhandler transport regulering, konkurrence og innovation i den private sektor. Dermed produktivitetskommissionens anbefalinger inden for bl.a. skat, uddannelse og den offentlige sektor ikke behandlet i dette notat. 2. Planloven Liberalisering af planloven vigtig for produktivitet Medfører lavere priser og/eller højere kvalitet Forrige regering påbegyndt arbejde med lempelse Regeringen vil lempe En af de centrale anbefalinger i Produktivitetskommissionens anden analyse rapport om Konkurrence, Internationalisering og Regulering er en liberalisering af Planlovens begrænsninger på placering og størrelse af butikker. Produktivitetsvæksten inden for detailhandel halter bagefter i Danmark i forhold til bl.a. Sverige og USA. Planlovens begrænsninger på størrelsen bremser produktiviteten, da der er en række stordriftsfordele forbundet med drift af dagligvarebutikker. Større butikker kan betyde bedre mulighed for at anvende ny it-teknologi og moderne lagerstyring. Samtidig har store butikker typisk et bredere sortiment, så flere store forretninger kan også betyde mere konkurrence om produkter som f.eks. tøj, elektronik og bøger. Derfor har Produktivitetskommissionen foreslået at give tilladelse til at etablere større butikker i Danmark. En lempelse af planloven betyder ikke nødvendigvis, at supermarkeder får mulighed for at bygge overalt, hensynet til omgivelserne kan opretholdes gennem naturbeskyttelsesloven og lokalplaner. En højere produktivitet på detailområdet vil betyde billigere varer med højere kvalitet for forbrugerne. Produktivitetskommissionen anslår, at der er potentiale for produktivitetsgevinster på op mod 1,6 mia. kr. årligt i dagligvarehandlen gennem lempelse af planloven. I aftale om kommunernes økonomi 2015 blev den forrige regering og kommunerne enige om, at påbegynde et udvalgsarbejde for at se på, om planloven udgør en barriere for vækstinitiativer i kommunerne. I vækst 2015 forslog den tidligere regering for det første at det skal være nemmere at etablere erhverv i landzoner. De foreslog også at give kommunerne friere rammer for at placere store udvalgsvarebutikker i bymidterne, at skabe Øget fleksibilitet og kortere sagsbehandlingstid i kommunernes fysiske planlægning. 2 I regeringsgrundlaget lægges også op til en lempelse af planloven. Specifikt nævnes bestemmelserne vedrørende det åbne land og de kystnære områder. Derudover indgår en målsætning om at fjerne loftet over tilladelser til miljømæssige bæredygtige projekter. Ansvaret for planloven skal desuden placeres i Erhvervs- og vækstministeriet. 1 s. 7 i Regeringens Regeringsgrundlag - Sammen for fremtiden 2 S. 3 i den tidligere regerings Bedre vilkår for at drive virksomhed i yder- og landkommunerne. 3

4 Men ingen konkrete planer om at fjerne loft på butiksstørrelse Selvom regeringsgrundlaget lægger op til lempelser af planloven, nævnes ingen konkrete planer om f.eks. at fjerne loftet over butiksstørrelse. En sådan lempelse vil, som nævnt, være et vigtigt bidrag til at styrke konkurrencen og produktiviteten i detailsektoren. 3. Branchespecifik regulering Restriktioner på ejerskab og erhverv kan hæmme vækst Særlig udbredt i forretningsservice Nogle restriktioner er lempet, vigtigt at fortsætte arbejdet Potentiale: Advokater, apoteker og taxier Branchespecifik regulering ikke nævnt i regeringsgrundlag Hvis der er restriktioner på hvem, der må eje en virksomhed eller hvem, der må arbejde med et bestemt erhverv, betyder det mindre konkurrence, hvilket skader produktiviteten. Restriktioner på hvem, der må eje en virksomhed, kan eksempelvis forhindre dygtige forretningsfolk og udenlandske investorer i at gå ind i brancher. 3 Hvis et erhverv kræver autorisationer, der er vanskelige at opnå, kan det mindske konkurrencen. Branchespecifik regulering er særlig udbredt blandt privat forretningsservice som f.eks. advokater, revisorer og landinspektører, og produktivitetsvæksten har været særlig lav inden for dette område. Derfor har Produktivitetskommissionen anbefalet, at den branchespecifikke regulering gennemgås systematisk, for at vurdere om den unødigt hæmmer produktiviteten. I 2013 nedsatte den daværende regering en taskforce om lovregulerede erhverv, der havde til formål at undersøge hvilke erhverv, som med fordel kan afreguleres. Det udmøntede sig bl.a. i en lempelser af autorisations- og uddannelseskrav til en række mindre erhverv, bl.a. translatører, tolke og dispachører, som blev aftalt i Aftale om en vækstpakke Vækst 2015 indeholdt også tiltag, der sigter mod at afregulere forskellige brancher. Bl.a. at gøre det nemmere at blive anerkendt som statiker et job, der består i at lave beregninger ved store byggerier som f.eks. opførelsen af sportshaller, indkøbscentre og etagebyggerier. Den indeholdt også et forslag om at afskaffe ejerskabsrestriktionerne for landinspektører, således at landinspektører ikke skal være ansat i et landinspektørsfirma for at udføre en opgaver som f.eks. udstykning af grunde og opdeling af ejerlejligheder. 4 Det er vigtigt for konkurrencen og produktiviteten, at den nye Regering fortsætter arbejdet med at afregulere disse brancher. Af konkrete produktivitetsfremmende forslag nævner Produktivitetskommissionen liberalisering af reguleringen af apoteker, taxikørsel, og advokatvirksomhed. 5 Med aftale om en vækstpakke 2014 blev der igangsat en analyse, som skal undersøge mulighederne for at opnå mere konkurrence mellem advokater, men analysen er ikke færdig endnu. I Regeringsgrundlaget lægges op at lempe på en række afgifter og skatter for virksomheder bl.a. punktafgifter og beskatningen i forbindelse med overdragelse af familieejede virksomheder. 6 Derudover er der lagt op til at lette erhvervslivets administrative byrder med op mod 3 mia. kr. from mod Imidlertid foreligger ingen konkrete planer om at afregulere eksempelvis advokat-, apoteker- eller taxibranchen. Lempelser af den branchespecifikke regulering til fordel for konkurrencen er heller ikke nævnt. Her er der altså fortsat et potentiale for produktivitetsforbedrende tiltag, som har den fordel sammenlignet med lempelser af skatter og afgifter, at de som oftest ikke koster statskassen penge. 3 I mange tilfælde er reguleringen indført af hensyn til forbrugerbeskyttelsen. F.eks. er det rart at vide, at ens læge har modtaget den rette undervisning og træning, før man modtager behandling i privat praksis. Men dette er ikke et argument for, at den klinikken skal være ejet af en læge, kun at det er en læge, der har ansvar for og behandler patienterne. 4 Disse tiltag er beskrevet nærmere i den tidligere regerings notat Konkurrence og regulering i advokatbranchen. 5 I rapporten Konkurrence og regulering i advokatbranchen udarbejdet for Advokatsamfundet og Danske Advokater konkluderer Copenhagen Economics, at der overordnet set ikke er store gevinster at høste ved at afregulere advokatbranchen sammenlignet med de potentielle samfundsmæssige omkostninger. 6 Som nævnt ovenfor er Produktivitetskommissionens forslag vedr. skat ikke dækket i nærværende analyse, derfor diskuteres disse forslag ikke. 4

5 4. Transport Kommissionens grundlæggende principper Kommissionens detaljerede anbefalinger Regeringsgrundlaget 3 konkrete infrastrukturprojekter Behov for bredere vifte PK s anbefalinger vedr. landtransport Produktivitetskommissionens infrastrukturrapport opstiller tre helt grundlæggende principper, der danner udgangspunkt for anbefalingerne på infrastrukturområdet: Investér i de projekter, der giver størst samfundsøkonomisk afkast. Brug betaling til at reducere trængslen. Skab rammer for en velfungerende digital infrastruktur. Disse grundprincipper fører til en række mere detaljerede forslag, fx: Prioritering af investeringer i områder med trængsel samt prioritering af investeringer med lave anlægsomkostninger samt en sammenhængende strategi for prioritering af investeringer i internationale forbindelser. Investeringer i ITS og trængselsreducerende tiltag. Differentiering af priserne i kollektiv trafik. Forsøg med kilometerbaseret road pricing. Brugerbetaling i myldretiden for større broer og tunneler og lavere priser på Storebælt og Øresund i perioder uden trængsel. Bredere brug af samfundsøkonomiske analyser, herunder metodeudvikling og præsentation af alternativer. Tilbageløb fra ubrugte reserver går ikke pr. automatik til nye infrastrukturinvesteringer. I regeringsgrundlaget nævnes, at der ved investering i nye infrastrukturprojekter skal gives prioritet til investeringer, der har et højt samfundsøkonomisk afkast, hvilket er i tråd med Produktivitetskommissionens anbefalinger. Road pricing og trængselsafgifter mere generelt er ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Samtidig vil Regeringen igangsætte undersøgelser af tre konkrete infrastrukturprojekter: En ny midtjysk motor vej på strækningen Give-Billund-Lunderskov, forbedring af fremkommeligheden på den østjyske motorvej E45 og en havnetunnel i København. Alle projekter er i områder, hvor der i forvejen er høj trafiktæthed, og derfor er det sandsynligt at der vil være samfundsøkonomiske gevinster forbundet med projekterne. Det kan ikke udelukkes, at der er infrastrukturprojekter med højere afkast end de tre ovennævnte. Hvis Regeringen skal leve op til sin egen ambition og PK s anbefaling om at prioritere projekter med højest afkast, er det derfor vigtigt at inddrage en bredere vifte af projekter i en systematisk sammenligning af samfundsmæssige afkast. I Produktivitetskommissionens rapport om Konkurrence, internationalisering og regulering anbefales, at regulering, der forhindrer udnyttelsen af stordriftsfordele inden for landtransport, lempes under hensyntagen til arbejdsmiljø og sikkerhed, hvilket indebærer: Grænserne for lastbilers totalvægt og akseltryk forøges. Forsøget med modulvogntog udvides og gøres permanent og om nødvendigt opgraderes vejnettet. Konstruktionen af højlagre bringes i overensstemmelse med vores nabolandes Regler til registrering og håndtering af farligt gods i godsterminaler og havne harmoniseres med reguleringen af transport af farligt gods Aftalen om vækstpakke 2014 I Aftale om vækstpakke 2014 indgår flg. elementer i relation til infrastruktur: Forhøjelse af totalvægten for 7-akslede vogntog, forlænge forsøgsordningen med modulvogntog og udvidelse af vejnettet til kørsel med modulvogntog Harmonisering af brandkrav i højlagre 5

6 Udvidelse af kredsen af kommuner i yderområderne, hvor man kan modtage befordringsfradrag Lånepulje til udbredelse af bredbånd Lavere færgetakster for godstransport til småøer. God overens- stemmelse Bortset fra befordringsfradraget i yderområder og de lavere færgetakster for godstransport til småøer er aftalen i god overensstemmelse med Produktivitetskommissionens anbefalinger. 5. Netværksservice vationsordninger Tiltag der øger konkurrencen inden for netværksservice Behov for udbud af drift af passagertog Potentiale inden for post og busser Regeringsgrundlaget Ifølge Produktivitetskommissionen omfatter netværksservice brancherne telekommunikation, posttjenester, bus- og taxikørsel, jernbanetransport og luftfart. 7 Anbefalingerne går primært ud på at øge konkurrencen i de forskellige undersektorer. Dels ved at ændre på reguleringen, så der er mere lige muligheder for at konkurrere, dels ved at sende flere af de ydelser, der er offentligt finansierede, i privat udbud. Produktivitetskommissionen forslog at øge omfanget af udbud af driften af passagertog. Idet DSB i 2013 stod for omtrent 85 pct. af driften, er der et betragteligt potentiale for øget konkurrenceudsættelse. Samtidig viser tidligere erfaringer, at produktiviteten øges, når driften sættes i udbud. I Aftale om passagertogtrafik i Danmark blev den daværende regering, SF og Enhedslisten enige om ikke at øge omfanget af udbud med henvisning til, at der de kommende 10 år sker store investeringer i jernbanenettet med deraf følgende risiko for driftsforstyrrelser, som kan komplicere gennemførelsen af udbud. Til gengæld blev aftaleparterne enige om, at igangsætte en analyse af en masterplan for udbud samt en analyse af DSB s organisering. Den forrige regering indgik også en 10-årig kontrakt med DSB om togdrift, som dog rummer visse muligheder for opsigelse før tid. Kommissionen foreslog også at man undersøger mulighederne for at oprette et uafhængigt selskab, der administrerer adresselister indbyggere og virksomheder, fremfor at disse oplysninger indsamles af Post Danmark, som det er i dag. Det kan skabe mere lige muligheder for konkurrence, idet private omdelingsselskaber får nemmere adgang til adressedata. Derudover foreslog Produktivitetskommissionen, at betalingen til busselskaber i højere grad skal afhænge af billetindtægterne, hvilket vil forbedre incitamenterne til at levere en bedre kvalitet. Disse forslag indgår ikke nogle af de tidligere vækstpakker. Regeringsgrundlaget lægger i generelle vendinger op til øget brug af konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner. Derimod nævnes det statslige område ikke, og der nævnes heller ikke mere specifikke planer om at øge konkurrencen inden for de enkelte områder af netværksservice. 6. Innovationspuljer Evaluering af inno- vigtig Produktivitetskommissionens anbefalinger, der omhandler innovationsområdet, er beskrevet i Kapitel 18 i Analyserapport 4 - Uddannelse og Innovation. I dag er der en skov af mindre støtteordninger i statsligt, regionalt og kommunalt regi, og vi ved meget lidt om, hvordan de virker. En central anbefaling er derfor, at indsatsen for at måle effekten af de mange tilskudsordninger i innovationssystemet opprioriteres væsentligt. 7 Kapitel 5 i Produktivitetskommissionens analyserapport 5. 6

7 Regeringen planlægger eftersyn I regeringsgrundlaget planlægges i tråd med PK s anbefaling et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen for at forenkle og fokusere midlerne. 8 Det er selvfølgelig vigtigt at eftersynet rummer en systematisk og tværgående effektevaluering af de forskellige ordninger. 8 S. 11 i Regeringsgrundlaget. I Aftale om kommunernes økonomi for 2015 blev den daværende regering og Kommunernes Landsforening i øvrigt enige om at styrke evalueringen af kommunernes erhvervsfremmeindsats gennem fælles udvalgsarbejde. Bortset fra dette har det indtil videre været småt med tiltag på dette område. 7

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING

KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING OM DENNE FOLDER // Denne folder giver en kort version af Produktivitetkommissionens anden analyserapport. Den helt korte version er: Ryd op i unødig regulering

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Reform af taxilovgivningen kan give bedre personbefordring

Reform af taxilovgivningen kan give bedre personbefordring Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 211 Offentligt Reform af taxilovgivningen kan give bedre personbefordring Personbefordring i personbiler er en vigtig del af transportinfrastrukturen

Læs mere

Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013

Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013 Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013 KUN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Tak for ordet. Jeg vil gerne - som Pia

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Vækst i velstand på 90 mia. kr. via arbejdsmarkedsreformer kendte produktivitetsreformers 25-08-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Erhvervslivets ønsker til infrastrukturen

Erhvervslivets ønsker til infrastrukturen Infrastruktur 20. jan. 16 Erhvervslivets ønsker til infrastrukturen v/ Chefkonsulent Annette Christensen Vi har brug for en masterplan Skal sikre en samlet prioritering, der tager højde for samspillet

Læs mere

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning og anbefalinger 1. Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Udvalget om erhvervsmæssig personbefordring har gennemgået og analyseret den erhvervsmæssige persontransport med køretøjer med mindre

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet 3. Limfjordsforbindelse 06. feb. 17 3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet v/ Seniorchefkonsulent Annette Samfundsøkonomi+ DI: Samfundsøkonomiske vurderinger skal suppleres med vurderinger

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Planloven: Kommunernes holdning 1 Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Analyse Maj 2016 2 Planloven: Kommunernes holdning Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 7 Bech-Bruun

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Økonomisk analyse. Samfundsøkonomiske konsekvenser af kørselsafgift for lastbiler. Administrative omkostninger og provenutab ved kørselsafgift

Økonomisk analyse. Samfundsøkonomiske konsekvenser af kørselsafgift for lastbiler. Administrative omkostninger og provenutab ved kørselsafgift Økonomisk analyse 6. juli 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Samfundsøkonomiske konsekvenser af kørselsafgift for lastbiler Highlights:

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013

Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013 Miljøudvalget 2012-13 L 147 Bilag 11 Offentligt Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013 Vedr. L147 (Forslag til lov om ændring af lov om planlægning underpunkt: ændring af regler om planlægning

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Liberalisering og konkurrenceudsættelse af togdrift

Liberalisering og konkurrenceudsættelse af togdrift Dato: 6. juli 2017 Liberalisering og konkurrenceudsættelse af togdrift Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af togområdet

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter?

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? Produktiviteten i det danske samfund skal øges REGERINGEN Februar 2010 - hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? /underdirektør Poul Bruun Produktiviteten i logistik og godstransport

Læs mere

Notat. Effekt ved aftale om planloven. 2. september 2016

Notat. Effekt ved aftale om planloven. 2. september 2016 Notat 2. september 2016 Effekt ved aftale om planloven Regeringen har d. 9. juni 2016 indgået en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om Et Danmark i bedre balance

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Besvarelse af spørgsmål 42

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Regeringen klar med skatte- og afgiftslettelser for 2,4 mia. kr. Regeringen fremlagde i denne uge sit udspil til finansloven for 2016 og heri afsættes der blandt

Læs mere

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen 22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen Konkrete forslag fra Produktivitetskommissionen 2014 DSK kan med undtagelse af Produktivitetskommissionens forslag om liberalisering af planlovens

Læs mere

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur.

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. INFRASTRUKTUR OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. Infrastruktur er en lang række ting, der er helt nødvendige for, at et land

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Hensigt Middel Konsekvens

Hensigt Middel Konsekvens Planlovsreguleringer Tyskland Ja, senest i 2007 Reguleringer indført i 1960 erne England Ja, senest i 2009 Den første seriøse stramning kom i 1996 Hensigt Middel Konsekvens sikre nærhed til detailhandlen

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Bæredygtig trafikplan for Hovedstadsregionen Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Miljøstrategisk årsmøde, 5. december 2016 Karl Vogt Nielsen, rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Analyse. Vækstpakken er ufokuseret og nærmest ligegyldig. 10. februar 2016. Af Jens Hauch. Kontakt

Analyse. Vækstpakken er ufokuseret og nærmest ligegyldig. 10. februar 2016. Af Jens Hauch. Kontakt Analyse 10. februar 2016 Vækstpakken er ufokuseret og nærmest ligegyldig Af Jens Hauch Kontakt Vicedirektør Jens Hauch Tlf. 3140 7715 E- mail jeh@kraka.org Klik her for at angive tekst. 1. Generelt om

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Betalingsringen i København - og andre målsætninger i det nye regeringsgrundlag

Betalingsringen i København - og andre målsætninger i det nye regeringsgrundlag Betalingsringen i København - og andre målsætninger i det nye regeringsgrundlag Rasmus Gravesen, Tetraplan A/S, rg@tetraplan.dk NVF Strategisk Planering / 27. oktober 2011 / Side 1 Regeringsgrundlaget

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Hvad nu hvis vi gjorde det anderledes? Oplæg til Banekonferencen 14. maj 2014

Hvad nu hvis vi gjorde det anderledes? Oplæg til Banekonferencen 14. maj 2014 Hvad nu hvis vi gjorde det anderledes? Oplæg til Banekonferencen 14. maj 2014 Hvorfor ikke gøre det anderledes? Udbud skaber innovation, kundefokus og optimering. Andre transportformer (bus, luftfart)

Læs mere

Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene

Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren

Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren Louise Brix, Energistyrelsen Energistyrelsen 2. Februar 2017 Agenda Baggrund Forsyningsstrategi Udspil om Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data. Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen

Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data. Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen Indhold 1. Private leverandører af geodata sikrer roadpricing på tværs af grænser i EU 2. Hvor langt kom vi egentligt

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor

Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor Hvem er KORA? Dannet 1. juli, 2012 En fusion af: DSI AKF KREVI Pt ca. 100 medarbejdere økonomer, politologer, sociologer, antropologer, psykologer

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere