Notat. Effekt ved aftale om planloven. 2. september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Effekt ved aftale om planloven. 2. september 2016"

Transkript

1 Notat 2. september 2016 Effekt ved aftale om planloven Regeringen har d. 9. juni 2016 indgået en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om Et Danmark i bedre balance Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet. I det følgende redegøres for metoden anvendt til beregning af BNP-effekterne som følge af aftalen. Aftale om planlov I aftalen om en ny planlov indgår en lang række elementer, der blandt andet skal sikre udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen, i landdistrikterne, i byerne osv. For mange af tiltagene gælder det, at de kan bidrage positivt til strukturelt BNP, men det har ikke umiddelbart været muligt at foretage en kvantificering af effekterne. Det vurderes imidlertid, at effekterne på BNP heraf er begrænset relativt til ændringerne vedrørende detailhandlen gennemgået i det følgende. Som en væsentlig del af aftalen indgår en større fleksibilitet i reglerne for planlægning for detailhandel, og det vurderes at tiltagene vil kunne bidrage betydeligt til at øge strukturelt BNP. Med aftalen lægges der konkret op til, at: Vedrørende dagligvarebutikker: hæve størrelsesgrænsen fra m 2 til m 2 i bymidter og bydelscentre, mens grænsen for aflastningsområder hæves fra m 2 til m 2. Der vil som i dag kunne tillægges 200 m 2 til personalefaciliteter. i lokalcentre og for enkeltstående butikker ændres størrelsesbegrænsningen til m 2, hvilket angiver det maksimale bruttoetageareal (dvs. salgsareal, lager, kontor og personalefaciliteter mv.). Vedrørende udvalgsvarebutikker: ophæve størrelsesgrænsen på m 2 i bymidter, bydelscentre og aflastningsområder. ophæve størrelsesgrænsen på m 2 i lokalcentre og for enkeltstående butikker. Der kan med aftalen ydermere udlægges nye aflastningsområder, hvor der er et tilstrækkeligt kundegrundlag. Derudover ophæves kravet om den eksisterende statistiske model til fastlæggelse af bymidter, og endvidere lempes redegørelseskravene til kommuneplanlægningen for detailhandel. Baggrund vedrørende effektvurderinger Det er generelt vanskeligt at vurdere effekterne på strukturelt BNP ved en ændring af planlovens bestemmelser for detailhandlen. Der er blandt andet ikke fore-

2 Side 2 af 8 taget solide statistiske danske analyser af effekten af tidligere ændringer i planloven, og der eksisterer ikke solide holdepunkter for at vurdere adfærdseffekterne for forbrugerne. Endelig er der ofte knyttet en række usikkerheder til den statistiske analyse af ændringer i regulering. En vurdering af effekten på strukturelt BNP vil derfor være behæftet med en betydelig usikkerhed. Udenlandske erfaringer kan bidrage til en benchmarking af mulige effekter, men det er vanskeligt at vurdere, i hvilken udstrækning de udenlandske erfaringer kan overføres direkte på danske forhold. Flere udenlandske studier tyder dog på, at en lempeligere regulering af størrelsesbegrænsninger for detailhandlen kan føre til produktivitetsstigninger. 1 På samme måde som i et tidligere svar til Finansudvalget 2 vil beregningen i dette notat tage udgangspunkt i en analyse af produktivitetseffekterne af stramningerne i den engelske planlov, se Cheshire m.fl. (2011). Produktivitetskommissionen bemærker, at de engelske stramninger, som er baggrund for det engelske studie, kan sammenlignes med stramningerne af den danske planlov i 1997, og at effekterne fundet i Cheshire m.fl. (2011) kan overføres til Danmark. Det engelske studie finder, at produktiviteten er ca. 4 pct. højere i mindre restriktive byer med større butikker. Beregningsteknisk benyttes resultaterne fra det engelske studie til at skønne effekten på butikkernes produktivitet ved de lempeligere størrelsesbestemmelser i Danmark. Det er væsentligt at bemærke, at den estimerede effekt for den engelske dagligvarehandel er akkumuleret over 20 år. Derfor er det usikkert, hvor hurtigt produktivitetsgevinsterne vil kunne opnås, efter at planlovens bestemmelser om størrelsesbegrænsninger ændres. Cheshire m.fl. (2011) finder også en betydelig produktivitetseffekt af en stramning af den engelske planlovs bestemmelser for placering af dagligvarebutikker. I vurderingen for den danske detailhandel ses der bort fra effekterne ved blandt andet at åbne op for planlægningen af nye aflastningsområder. Det vurderes, at den danske planlovs nuværende bestemmelser om placering af butikker, heriblandt aflastningsområderne, er mindre begrænsende end den engelske planlov. En eventuel placeringseffekt vil derfor under alle omstændigheder formentligt være væsentligt lavere end det, studiet finder. Effekterne som følge af aftalen vedrørende detailhandlen og de lempeligere størrelsesbestemmelser skal ses i lyset af, at der kan være velfærdsøkonomiske effekter, som ikke indgår i vurderingen. Eksempelvis kan det i et vist omfang kræve 1 Se fx en gennemgang af en række udenlandske erfaringer i svaret til Finansudvalgets spørgsmål nr. 95 fra 2016 for en nærmere beskrivelse. 2 I svaret på Finansudvalgets spørgsmål nr. 95 fra 2016 skønnes der over effekterne ved, at samtlige størrelsesbegrænsninger fjernes for dagligvare- og udvalgsvarebutikker. I beregningen blev det vurderet, at denne ophævelse af størrelsesbegrænsningerne for både dagligvare- og udvalgsvarebutikker ville medføre, at strukturelt BNP øges med ca. 2 mia. kr..

3 Side 3 af 8 inddragelse af nye arealer at bygge nye eller udvide eksisterende butikker. Nye arealer kan have karakter af et offentligt gode, og de fulde (samfundsøkonomiske) omkostninger ved at bygge herpå kan være vanskelige at prisfastsætte. Omvendt kan det fx være attraktivt for den enkelte forbruger at få adgang til et større udvalg af varer i større butikker. De samfundsøkonomiske værdisætninger heraf er ikke inddraget i vurderingen. Vurdering af effekter Resultaterne fra det engelske studie henfører kun til dagligvaresegmentet i England. Vurderingen af effekterne udregnes derfor separat for dagligvarebutikker, mens det beregningsteknisk er lagt til grund, at effekten for de berørte udvalgsvarebutikker i udgangspunktet følger en tilsvarende lempelse for dagligvaresegmentet. Ud fra en skønsmæssig vurdering er det ca. 70 pct. af den samlede detailhandel (målt som andel af værditilvæksten), som vil blive direkte påvirket af aftalen vedrørende detailhandlen, jf. tabel 1. Tabel 1 Detailhandel, 2013 Antal butikker (cvr.-nr.) Årsværk Omsætning Forbrug Branche Antal Antal Mia. kr. Værditilvækst Berørte dagligvarebutikker ,7 128,0 18,7 Berørte udvalgsvarebutikker ,6 62,5 16,1 Ikke-berørte daglig-/udvalgsvarebutikker ,5 65,3 13,1 Særligt pladskrævende butikker ,9 5,6 1,3 I alt ,6 261,4 49,3 Anm.: Opdelingen af berørte og ikke-berørte butikker er basseret på en vurdering af potentialet i de 6-cifrede danske branchekoder indenfor detailhandel. Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistikken, Virksomhedsdatabasen. Effekterne for dagligvarebutikker Dagligvarehandlen i Danmark spænder over flere forskellige butikskoncepter fra små nærbutikker over discountbutikker til hypermarkeder, jf. tabel Afvigelsen i antallet af dagligvarebutikker i hhv. tabel 1 og tabel 2 skyldes forskelle i datagrundlaget. Se fx Redegørelse for detailplanlægning 2015 for en nærmere diskussion.

4 Side 4 af 8 Tabel 2 Butikskoncepter i Danmark, 2013 Koncept Størrelse, m 2 Antal Markedsandele, pct. Antal aktører Heraf udenlandske aktører Hypermarkeder Mindst ,3 2 - Super stores ,9 4 - Store supermarkeder , Discountbutikker * Typisk op til ,4 6 4 Små supermarkeder , Nærbutikker Højst , I alt Anm.: *) I 2013 var ca. 97 pct. af de godt discountbutikker i Danmark mindre end m 2. Markedsandele er opgjort som andele af samlet omsætning ekskl. moms. Kilde: Retail Institute Scandinavia 2013, Danmarks Statistik og egne beregninger. Det vurderes, at aftalen vedrørende detailhandlen vil øge produktiviteten som følge af, at de eksisterende dagligvarebutikker kan udvide med flere m 2, end det tidligere var muligt, og nye og større butikker kan etableres med mere optimale størrelser i forhold til kundegrundlaget, omkostninger mv. Effekten vurderes at have forskellig betydning for de forskellige berørte butikskoncepter. Med aftalen vedrørende detailhandlen åbnes der ikke op for etablering af nye hypermarkeder, eller muligheden for at eksisterende hypermarkeder kan udvide. Der lægges derfor til grund, at produktiviteten ikke stiger for dette butikskoncept, jf. tabel 3. Tabel 3 Produktivitetsindeks og produktivitetsændringer som følge af aftalen fordelt på butikskoncepter i Danmark, 2013 Koncept Eksisterende markedsandele i Danmark, pct. Produktivitet, indeks: Store supermarkeder = 100 Produktivitetsændring, pct. Hypermarkeder 7,2 130,0 0,0 Super stores 9,9 87,8 4,0 Store supermarkeder 25, ,0 Discountbutikker 39,4 156,2 1,0 Små supermarkeder 12,5 81,1 1,0 Nærbutikker 5,1 87,8 0,0 I alt 100,0 118,6 0,9 Anm.: Markedsandele er opgjort som andele af samlet omsætning ekskl. moms. Produktivitetsindekset er dannet med baggrund i omsætning pr. årsværk, da det af datamæssige årsager ikke er muligt at opgøre produktiviteten som værditilvæksten i forhold til arbejdsindsats på konceptniveau. Dette er et anvendeligt mål, da alle virksomheder/butikker i dagligvarehandlen ligger samme sted i værdikæden (i detailleddet). Kilde: Retail Institute Scandinavia 2013, Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Side 5 af 8 Endvidere lægges det til grund, at produktiviteten ikke ændres hos både Store supermarkeder og Nærbutikker som følge af, at begge koncepter ikke har været begrænset af størrelsesbegrænsningerne i den eksisterende planlov. For konceptet Super Stores (fx store Føtex eller Kvickly-butikker) vil aftalens nye størrelsesbestemmelser for dagligvarebutikkerne for særligt bymidter, bydelscentre og aflastningsområder betyde, at Super Stores kan blive mere produktive. Det sker som følge af, at nye og større butikker kan etableres og eksisterende kan udvide. Der lægges til grund, at produktiviteten stiger med 4 pct. som den beregnede størrelseseffekt i Cheshire m.fl. Endelig lægges det til grund, at både Discountbutikker og Små supermarkeder bliver mere produktive som følge af en mere fleksibel afgrænsning mellem salgsareal, lager, kontor og personalefaciliteter mv. i lokalcentre og for enkeltstående butikker. Muligheden for at omlægge op mod 200 m 2 fra personalefaciliteter til butik vurderes dog at have en begrænset betydning. Det lægges således beregningsteknisk til grund, at produktiviteten stiger med 1 pct. for både Discountbutikker og Små supermarkeder. Produktivitetseffekterne er formentligt konservative skøn. Det skyldes, at butikker i alle koncepter vil blive påvirket af øget konkurrence, der medfører et pres for at styrke produktivteten i alle butikstyper. Ændringerne i aftalen vil således også påvirke de øvrige dele af detailbranchen gennem øget konkurrence. Disse effekter er ikke fuldt dækket af det engelske studie, og det samlede potentiale kan således være større. Der lægges til grund, at produktivitetsstigningen sker gennem en stigning i TFP 4, fordi større butikker både fører til stordriftsfordele, og fordi større butikker i højere grad kan afholde (høje faste) omkostninger til et bedre og nyere kapitalapparat, fx i form af mere udbredt anvendelse af IT. På denne baggrund og beregnet på grundlag af de eksisterende markedsandele øges produktiviteten i dagligvarebutikkerne samlet set med 0,9 pct. Effekterne for udvalgsvarebutikker Med aftalen om planloven fjernes størrelsesrestriktionerne for butikker, der sælger udvalgsvarer (fx bøger, elektronikvarer, tøj, smykker osv.). Aftalens tiltag for udvalgsvarebutikkerne er mere vidtgående end for dagligvarebutikkerne, og der skønnes derfor en selvstændig effekt. Der eksisterer ikke systematiske erfaringer med effekterne fra tidligere ændringer i planloven for udvalgsvarebutikker, som kan anvendes i vurderingen af effekterne fra de reguleringsmæssige liberaliseringstiltag. Til at vurdere de strukturelle effekter tages der udgangspunkt i en tilsvarende lempelse for dagligvarebutikker. Der- 4 Total Faktor Produktivitet (TFP) angiver mængden af output, som en given mængde arbejdskraft og kapital kan producere.

6 Side 6 af 8 med er det beregningsteknisk lagt til grund, at resultaterne fra Cheshire m.fl. (2011) benyttes til at skønne effekten på udvalgsvarebutikkernes produktivitet ved afskaffelse af størrelsesbegrænsningerne, idet effekten i praksis ikke nødvendigvis vil være ens. Det kan fx tænkes, at færre udvalgsvarebutikker vælger at udvide ved ophævelse af størrelsesbegrænsningerne som følge af, at deres sortiment er begrænset og forholdsvis lidt pladskrævende (fx bøger, smykker, mv.). Derudover gælder det særligt for udvalgsvarebutikker, at blandt andet e-handlen har medført, at butikker med udvalgsvarer allerede i dag er i stærk konkurrence med udenlandske aktører relativt til dagligvarebutikkerne. 5 Omvendt kan der, som for dagligvarebutikkerne, etableres nye og større butikker med mere optimale størrelser i forhold til kundegrundlaget, omkostninger, mv. Dermed fjernes forvridninger, så investeringer og andre økonomiske ressourcer kanaliseres derhen, hvor det samfundsøkonomiske afkast er størst. I lyset af ovenstående lægges det ud fra et forsigtighedsprincip beregningsteknisk til grund, at produktiviteten i udvalgsvarebutikker stiger med 2 pct. gennem en stigning i TFP, svarende til halvdelen af produktivitetseffekten for dagligvarebutikker i det engelske studie. Samlet effekt Med baggrund i de beregnede produktivitetseffekter for hhv. de berørte dagligvare- og udvalgsvarebutikker, skønnes det, at TFP samlet set i detailhandlen øges med knap [1,4] pct., jf. tabel 4. Tabel 4 Beregning af vægtet gennemsnit for TFP på baggrund af butikssegment Antal butikker (cvr.-nr.) Værditilvækst TFP Branche Antal Mia. kr. Pct. Berørte dagligvarebutikker ,7 0,9 Berørte udvalgsvarebutikker ,1 2,0 I alt ,8 1,4 Anm.: Opdelingen af berørte butikker er basseret på en vurdering af potentialet i de 6-cifrede danske branchekoder indenfor detailhandel. Ikke-berørte butkker er ikke medtaget i tabellen. Kilde: Finansministeriet. Isoleret set vil en stigning på [1,4] pct. i TFP betyde, at samme (reale) omsætning kan opretholdes for ca. [1,4] pct. færre input af produktionsfaktorer. Det svarer til, at omkostningerne i dagligvare- og udvalgsbutikkerne samlet set falder med ca. [0,5] mia. kr. 5 Se fx Redegørelse for detailplanlægning 2015.

7 Side 7 af 8 Effekten på BNP af en stigning i TFP i detailhandlen beregnes i den makroøkonomiske model, REFORM-modellen. 6 Det vurderes således, at aftalen vedrørende detailhandlen samlet set øger strukturelt BNP med i omegnen af [3/4] mia. kr. (2016-priser) på langt sigt, hvor der er taget højde for afsmittende effekter i resten af økonomien. Hvor hurtigt potentialet kan realiseres, afhænger af hvor hurtigt tilpasningen er på markedet. Der er forskellige forhold, der kan trække i retning af, at den skønnede effekt kan vise sig at være anderledes end skønnet. For det første kan produktivitetseffekten som beskrevet være undervurderet. Endvidere peger en række analyser på 7, at styrket konkurrence kan have vedvarende effekter på væksten i produktiviteten, da der kommer et vedvarende højere fokus på løbende at forbedre produktiviteten gennem optimering af virksomhedsdriften, implementering af IT mv. Effekten af dette er vanskeligt at isolere og er ikke fuld ud dækket i vurderingen. For det andet vil en lempeligere størrelsesbegrænsning formentlig også medføre ændrede markedsandele. Med lempeligere størrelsesbegrænsninger vil nye og større butikker kunne etablere sig på markedet, og det vil bidrage til, at de mest effektive butikker vinder markedsandele. Tilsvarende ses der bort fra eventuelle placeringseffekter som følge af blandt muligheden for nye aflastningsområder. Effekterne heraf er ikke medtaget i skønnet, men vurderes til at kunne bidrage positivt til strukturelt BNP. Samlet set skønnes det med betydelig usikkerhed, at aftalen om planloven øget strukturelt BNP med ca. [3/4] mia. kr. på langt sigt. Som gennemgået skyldes denne effekt lempelserne i planlovens størrelsesbestemmelser for detailhandlen, idet dette skøn dog er behæftet med usikkerhed. Der er ikke foretaget et skøn for de øvrige tiltag i aftalen, idet disse tiltag også umiddelbart vurderes at kunne have positive effekter på strukturelt BNP. 6 Se Finansministeriet (2014), Teknisk baggrund til Aftaler om Vækstpakke 2014 for en beskrivelse af modellen. 7 Se fx Produktivitetskommissionens analyserapport 2: Konkurrence, internationalisering og regulering.

8 Side 8 af 8 Litteratur CEBR (2015): Økonometrisk evaluering af effekten af deregulering, metodenotat for Finansministeriet, Copenhagen Business School marts Cheshire, Paul, Christian A. L. Hilber, Ioannis Kaplanis (2011): Evaluating the Effects of Planning Policies on the Retail Sector: Or do Town Centre First Policies Deliver the Goods?, SERC Discussion Paper, 66. Erhvervs- og Vækstministeriet (2015), Redegørelse om detailhandelsplanlægning. Finansministeriet (2014): Teknisk baggrund til Aftaler om Vækstpakke Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 95 (Alm. del 7. Finansministeriet) af 9. december Konkurrence og Forbrugerstyrelsen (2014), Fremtidens detailhandel, Konkurrence- og Forbrugeranalyse 2014:01. Produktivitetskommissionen (2013): Analyserapport 2: Konkurrence, internationalisering og regulering.

Effekt ved at ophæve restriktionerne i planloven for opførelse af hypermarkeder

Effekt ved at ophæve restriktionerne i planloven for opførelse af hypermarkeder Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 95 Offentligt Notat 1. februar 2016 Effekt ved at ophæve restriktionerne i planloven for opførelse af hypermarkeder Den nuværende planlov er

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Besvarelse af spørgsmål 42

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 86 Offentligt REDEGØRELSE OM DETAILHANDELS- PLANLÆGNING 2015

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 86 Offentligt REDEGØRELSE OM DETAILHANDELS- PLANLÆGNING 2015 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 86 Offentligt REDEGØRELSE OM DETAILHANDELS- PLANLÆGNING 2015 DECEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 1. Indledning... 6 2. Den danske

Læs mere

Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013

Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013 Miljøudvalget 2012-13 L 147 Bilag 11 Offentligt Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013 Vedr. L147 (Forslag til lov om ændring af lov om planlægning underpunkt: ændring af regler om planlægning

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Fremtidens detailhandel Konkurrence- og Forbrugeranalyse 01

Fremtidens detailhandel Konkurrence- og Forbrugeranalyse 01 Fremtidens detailhandel Konkurrence- og Forbrugeranalyse 01 2014 Fremtidens detailhandel Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

Hvis anbefalingen på side 12 om planloven ikke kan underbygges, bør den udgå af rapporten.

Hvis anbefalingen på side 12 om planloven ikke kan underbygges, bør den udgå af rapporten. NOTAT Tværgående planlægning J.nr. 000-00011 Ref. Pigra, rahha, mch Den 14. marts 2014 Naturstyrelsens høringssvar til udkast til rapporten Fremtidens detailhandel fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Peer Frank - Niras planlægning Den reviderede planlov: Omfattende revision af planloven Vedrører Detailhandel Kystzonen Landzonen Grønt Danmarkskort

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Vækst i velstand på 90 mia. kr. via arbejdsmarkedsreformer kendte produktivitetsreformers 25-08-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Notat vedr. Planlovs-aftale, juni 2016

Notat vedr. Planlovs-aftale, juni 2016 Returadresse: Køge Kommune, Planafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Notat vedr. Planlovs-aftale, juni 2016 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen Hovedelementerne i aftalen om tilpasning af Planloven:

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

STRUER KOMMUNE MAJ 2009

STRUER KOMMUNE MAJ 2009 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 HVAD BETYDER DET? DEFINITION

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Analyse 13. august 2015

Analyse 13. august 2015 Analyse 13. august 2015 Fordeling af statslige arbejdspladser Af Nicolai Kaarsen og Edith Madsen Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser. En tidligere analyse fra Kraka gennemgik erfaringerne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut

Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut Produktivitetsudvikling i dansk landbrug 2000-2010 Procent 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 pr. år Produktion

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 FREDERIKSBERG KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE 2016 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning 2 2 Antal butikker og butiksareal

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

Produktivitetskommissionens analyse af produktivitetsudviklingen i detailhandlen. Af: Christen Sørensen, fhv. overvismand

Produktivitetskommissionens analyse af produktivitetsudviklingen i detailhandlen. Af: Christen Sørensen, fhv. overvismand Produktivitetskommissionens analyse af produktivitetsudviklingen i detailhandlen Af: Christen Sørensen, fhv. overvismand 1 Indholdsfortegnelse 1. Problemstillingen... 3 2. Måling af produktivitet udvalgte

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Er der problemer med dansk konkurrencekraft?

Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Jan Rose Skaksen Centre for Economic and Business Research, CBS 8. September 2009 Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Det kommer an på, hvad man mener

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 22 Bilag 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 22 Bilag 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 22 Bilag 2 Offentligt Hvem er Steen & Strøm? Steen & Strøm er Skandinaviens største operatør inden for udvikling og management af shoppingcentre Steen & Strøms

Læs mere

Hvordan får vi produktiviteten i service op?

Hvordan får vi produktiviteten i service op? Hvordan får vi produktiviteten i service op? AF CHEFØKONOM JENS BRENDSTRUP, CAND. POLIT OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND.OECON. RESUME Regeringen har sat produktivitet på dagsordenen. En analyse

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt Finansudvalget 56 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. september 6 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 5 (Alm. del) af 4. april 6 stillet efter

Læs mere