Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen, Niels Dueholm, Anders Bertel, Nikolai Norup, Gregers Laigaard, Åse Kubel Høeg Ingen

2 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Økonomisk ledelsesinformation opgjort ved udgangen af februar Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar Oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet Opsamling på Viborg Uddannelses Boot Camp Tildeling af 18 midler - 2. runde Ansøgning om 18 midler fra Røde Kors Viborg Afdeling / Nørkerne i Ørum - genoptagelse Forslag til dagsordenspunker til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets fællesmøde med Frivillighedsrådet 31. marts Udpegning af medlemmer til Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Orientering om tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet Ungestrategi - godkendelse af værdigrundlag, formål, mål og temaer Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden, dels om afholdte møder m.m., siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder...23 Underskriftsside

3 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Økonomisk ledelsesinformation opgjort ved udgangen af februar 2015 Sagsnr.: 15/11606 Sagsansvarlig: Bjarne Hansen SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation. Ledelsesinformationen for 2015 pr. 28. februar 2015 der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet. Der gøres opmærksom på, at der i det korrigerede budget og forventede årsresultat i bilag nr. 1 ikke er indregnet evt. overførsler af budgetmidler fra 2014 til Overførslerne behandles af Byrådet på mødet den 22. april BILAG 1 Åben Ledelsesinformationsfil ultimo februar 2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 92315/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 28. februar 2015 BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 28. februar

4 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2014 Sagsnr.: 14/63576 Sagsansvarlig: Bjarne Hansen SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for På mødet den 15. april 2015 bliver Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2014 forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget, og det vil herefter blive behandlet af Byrådet den 22. april Efter Byrådets godkendelse vil regnskabet blive oversendt til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2015), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse. Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2015 orienteres alle fagudvalgene om regnskabsresultatet for det enkelte udvalgs ansvarsområder. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab: (1.000 kr.) Politikområde SERVICEUDGIFTER OG OVERFØRSELSUDGIFTER Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2014 Afvigelse (minus = mindreudgift) Serviceudgifter Beskæftigelsestilbud Voksenhandicap I alt Overførselsudgifter Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Pensioner og boligstøtte I alt Total Overførsel af over-/underskud fra 2014 til 2015 Byrådet godkendte på mødet den 23. maj 2012 (sag 120) nye principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene gældende fra overførsler fra 2012 til Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %. På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra den/de budgetansvarlige chefer. Det foreslås, at der på de enkelte politikområder under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overføres følgende beløb fra 2014 til 2015: (1.000 kr.) 3

5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde Afvigelse i Decentrale enheder Centrale områder regnskab Overføres Overføres ikke Overføres Overføres ikke Beskæftigelsestilbud * Voksenhandicap Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Pensioner og boligstøtte Total * 1,3 mio. kr. overføres til 2016 Overførslerne er specificeret i bilag 1. ANLÆG (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2014 Afvigelse (minus = mindreudgift) Sum Overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 på anlæg Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der overføres følgende beløb fra 2014 til 2015: (1.000 kr.) Afvigelse i Overføres Overføres ikke regnskab Sum De overførte beløb vedrører fortrinsvis disse projekter: Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft Renovering af Albo Velfærdsteknologi HPU Vibohøj - fase 1 Trepas - Væksthus i Hald Ege Skriversvej 8 - Tilbygning til aktivitetshuset Skriversvej IT-system personsagsområdet HPU REGNSKABSBEMÆRKNINGER Regnskabsbemærkningerne for 2014 tager udgangspunkt i budgettet for Som en del af årsregnskabet for 2014 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2014 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for Der udarbejdes et tabelhæfte som bilag til årsregnskabet for Tabelhæftet består for hvert politikområde af tabeller, der specificerer regnskabsresultatet, og tabeller der viser udviklingen i pris og mængde i forhold til det budgetterede. 4

6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkningerne og tabelhæfte til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder fremgår af bilag 2 og 3. BILAG 1 Åben Specifikation af overførsler fra 2014 til /15 2 Åben Regnskabsbemærkninger - regnskab Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 93962/15 3 Åben Pris x mængde - regnskab Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 93963/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at regnskabsresultatet for 2014 tages til efterretning, og at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2014 til 2015 til Økonomi- og Erhvervsudvalget. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og erhvervsudvalget, at de foreslåede overførsler af drift og anlæg flyttes fra 2014 til 2015 Regnskabsresultat 2014 blev taget til efterretning. Ove Kent Jørgensen udtrykte bekymring omkring de generelle besparelser, i forhold til udmøntningen på Fynbohus. 5

7 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Sagsnr.: 14/55230 Sagsansvarlig: Bent Frederiksen SAGSFREMSTILLING PricewaterhouseCoopers (PwC) har i marts 2015 fremsendt revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 (Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014), jf. bilag nr. 1. Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer. Revisionsberetningen indeholder på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område en revision af sociale ydelsesområder med statsrefusion inden for beskæftigelsesområdet (afsnit 2.8). Konklusionen i dette afsnit er: På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Jobcentret og Ydelsesafdelingen, og som har relation til de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Kommunen er - i kraft af de frikommuneforsøg som er godkendt - fritaget fra den stramme regulering af tid for og omfang af samtaler og aktiveringstilbud, hvilket betyder, at indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i, hvad der er bedst for den enkelte borger - og mest hensigtsmæssigt og meningsfuldt i den konkrete sag. Det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. På områderne særlig støtte efter Aktivlovens 34, forsørgelse af forældreløse børn efter Aktivlovens 84 samt på integrationsområdet, er vi på baggrund af vores gennemgang af bevillingssagerne af den opfattelse, at området ikke administreres tilfredsstillende, idet der er konstateret fejl i alle bevillingssager, herunder fejl med udbetalings- og refusionsmæssig betydning. Af beretningens afsnit 3 fremgår de formelle revisionsbemærkninger, som Byrådet efterfølgende skal svare på overfor tilsynsmyndigheden. Revisionsbemærkningerne vedrører sagsgennemgangen på henholdsvis særlig støtte efter Aktivlovens 34, forsørgelse af forældreløse børn efter Aktivlovens 84 samt Integrationsområdet som nævnt i den ovenstående konklusion. Af bilag nr. 2 fremgår Forvaltningens notat vedrørende opfølgning på revisionsbemærkningerne. Notatet fremsendes sammen med revisionsberetningen til tilsynsmyndigheden, som besvarelse på revisionsbemærkningerne. I notatet fremgår det, at der i tre af de gennemgåede sager er forhold i sagsbehandlingen, der har haft betydning for udbetalingen af ydelser. I to af sagerne er der udbetalt for meget, hhv kr. og kr. I den sidste sag er der udbetalt for lidt - dette er senere efterbetalt. I notatet er der endvidere redegjort for årsager til fejlene, samt for de tiltag, Forvaltningen har gjort for at forhindre yderligere fejl i sagsbehandlingen fremover. 6

8 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 1 Åben Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar Åben Notat vedrørende opfølgning på revisionsbemærkningerne i Revisionsberetning nr / /15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- & Personalestaben foreslår, at Social - og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at revisionsberetning nr. 5 vedrørende den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 tages til efterretning, og at notatet jf. bilag 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningerne, BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at revisionsberetning nr. 5 vedrørende den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 tages til efterretning, og at notatet jf. bilag 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningerne Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog forvaltningens orientering til efterretning, og udvalget følger området tæt. 7

9 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet Sagsnr.: 14/55588 Sagsansvarlig: Maria Eeg Smidt Kristensen SAGSFREMSTILLING Baggrund Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 13. august 2014 (sag nr. 3) en økonomisk handlingsplan for Socialområdet. Af den økonomiske handlingsplan fremgår en række tiltag og analyser, der er blevet igangsat for at skabe budgetoverholdelse inden for Socialområde på kort og langt sigt. Et af handlingsplanens tiltag er gennemgang af aktivitetsområdet indenfor handicapområdet med henblik på en vurdering af den fremtidige dimensionering af aktivitetsområdet, samt en vurdering af om samarbejdspotentialet med Beskæftigelse kan udnyttes bedre end det sker i dag. På dagens udvalgsmøde præsenteres et oplæg til en strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet. Oplægget foreslås sendt til kvalificering ved relevante parter i april måned, hvorefter forvaltningen vil udarbejde et oplæg til en endelig strategi til politisk godkendelse. Strategioplæggets formål og indhold På baggrund af handlingsplanen blev der i efteråret 2014 udarbejdet et kommissorium for arbejdet med at formulere en strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet. Heraf fremgår det, at sigtet med strategien er at skabe en mere fleksibel tilbudsvifte for borgerne samt at øge det beskæftigelsesrettede sigte i kommunens aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet. Målet er at sikre og tilgodese borgerens individuelle behov og at skabe størst mulig valgfrihed. Samtidig er målet at skabe en fremtidig organisering af aktivitets- og samværstilbuddene, der understøtter, at ressourcerne anvendes bedst muligt. Ønsket med strategien er at frigøre ressourcer til at skabe en ny retning for aktivitetsområdets tilbud til gavn for borgerne en retning, der sigter mod øget inklusion og samarbejde med aktørerne i lokalsamfundene fx i forbindelse med aktiviteter, fritidstilbud og etablering af små lokale nyttejobs. Proces omkring strategioplægget Strategioplægget er udarbejdet med afsæt i en indledende værdiproces. Her har først afdelingsledere og medarbejdere, og dernæst borgere og pårørende været inviteret til at give deres input til, hvilke værdier og principper udviklingen af aktivitetsområdet bør bygge på. Derudover har der været mulighed for at byde ind med konkrete ideer til udvikling og organisering af aktivitetsområdet. I det vedlagte strategioplæg gives indledningsvis en opsamling på, hvilke principper for udviklingen af aktivitetsområdet, der er kommet frem i den indledende værdiproces. Herefter er der beskrevet en status for målgrupper og udviklingsmuligheder for de forskellige tilbud inden for aktivitetsområdet. I strategioplægget peges desuden på konkrete forslag til, hvordan man kan tilpasse kapacitet og fysiske rammer i de eksisterende tilbud på aktivitetsområdet, så kapaciteten samlet set holdes inden for den eksisterende ramme. 8

10 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 1 Åben Oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet /15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter det vedlagte oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet (bilag 1) at oplægget sendes til kvalificering ved Handicapråd, Bruger/pårørende råd inden for handicapområdet samt i relevante ledelsesområder med henblik på fornyet udvalgsbehandling og godkendelse på udvalgsmødet den 26. maj BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede det vedlagte oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet (bilag 1). Oplægget sendes til kvalificering ved Handicapråd, Bruger/pårørende råd inden for handicapområdet samt i relevante ledelsesområder med henblik på fornyet udvalgsbehandling og godkendelse på udvalgsmødet den 26. maj

11 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Opsamling på Viborg Uddannelses Boot Camp 2015 Sagsnr.: 15/15909 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Viborg Kommune afholdt i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv Uddannelses Boot Camp den februar Omkring 170 tilmeldte bidrog til arbejdet på fem tematiske spor med at formulere målsætninger og forslag til konkrete handlinger. Forvaltningen har efter Boot Camp en bearbejdet de foreslåede målsætninger. Afrapportering til de tre an-svarlige politiske udvalg, Uddannelsesrådet og Erhvervsrådet sker i form af tre dokumenter: Foreløbigt ud-kast til en uddannelsesstrategi for Viborg Kommune, som fremgår af bilag nr. 1; katalog med forslag til mulige handlinger til understøttelse af uddannelsesstrategien fremgår af bilag nr. 2; oversigt over øvrige ideer, som er fremkommet på Boot Camp en, men ikke indarbejdet i strategi og handlingskatalog, fremgår af bilag nr. 3. Det foreslås, at udvalget drøfter de i bilag nr. 1 foreslåede målsætninger. Herudover foreslås, at udvalget drøfter, om målsætningerne under temaerne Tidlig inspiration og sammenhængende udskoling for alle (spor 1) og Alle unge i uddannelse (spor 5) med fordel vil kunne slås sammen til ét tema. Viborg Kommune arbejder på at etablere en styregruppe i henhold til styrelseslovens 17, stk. 4, til sikring af en tværgående indsats for ledige unge under 30 år. Målet for denne indsats er på samme tid at reducere ungeledigheden og understøtte erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft. Kommissoriet behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. marts Fastlæggelse af endelige målsætninger og handleplan for børn- og unge-, arbejdsmarkeds- og erhvervssporet bør afvente Byrådets afklaring af denne indsats. Det foreslås videre, at udvalget drøfter og prioriterer de i bilag nr. 2 foreslåede handlinger med henblik på, at forvaltningen foretager evt. sammenskrivning og endelig formulering af forslag til handleplaner. Endelig foreslås det, at udvalget drøfter og fastlægger forslag til konkrete og målbare milepæle for indsatsen under de enkelte temaer til brug for den løbende vurdering af målsætningernes realisering. I det videre arbejde med uddannelsesstrategien forudsættes Byrådet at have ansvar for godkendelse af og opfølgning på målsætningerne, mens de politiske udvalg, Uddannelsesrådet og Erhvervsrådet vedtager og gennemfører tilhørende handleplaner. En grafisk oversigt over strategi og handleplan fremgår af bilag nr. 4. Den udmeldte tidsplan for færdiggørelse af uddannelsesstrategien fremgår af bilag nr. 5. Denne ændres og tilpasses i overensstemmelse med politisk vedtagelse af nedsættelse af det omtalte 17, stk. 4-udvalg. Målet er fortsat endelig vedtagelse af uddannelsesstrategien i Byrådet inden sommerferien. Til kvalificering af målsætningerne på erhvervsområdet drøftes uddannelsesstrategien på repræsentantskabsmøde i Erhvervsrådet den 14. april BILAG 1 Åben Udkast til Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 98228/15 2 Åben Forslag til mulige handlinger til understøttelse af uddannelsesstrategien 98225/15 3 Åben Supplerende idékatalog fra Uddannelses Boot Camp /15 4 Åben Grafisk oversigt over arbejdet med uddannelsesstrategien og tilhørende 98603/15 handleplaner 5 Åben Tidsplan for færdiggørelse og godkendelse af uddannelsesstrategien 98224/15 10

12 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter de fremlagte forslag til målsætninger i en kommende uddannelsesstrategi, herunder vurderer om målsætningerne for spor 1 og spor 5 kan formuleres under ét, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og prioriterer forslag til handlinger til understøttelse af målsætningerne, og at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og fastlægger forslag til milepæle BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter de fremlagte forslag til målsætninger i en kommende uddannelsesstrategi, herunder vurderer om målsætningerne for spor 1 og spor 5 kan formuleres under ét, Målsætningerne kan formuleres under 1, idet det politiske hovedansvar på delområderne skal høre under de respektive fagudvalg. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og prioriterer forslag til handlinger til understøttelse af målsætningerne, idet udvalget lagde særligt vægt på mentorfunktionen og tæt på den unge, individualiseret indsats for de unge og deres problemstillinger, unge som rollemodeller, det relationelle, medarbejdere med appel til de unge, det forpligtigende i indsatsen, andre gerne alternative indsatser, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og fastlægger forslag til milepæle. 11

13 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Tildeling af 18 midler - 2. runde 2015 Sagsnr.: 14/49161 Sagsansvarlig: Lene M. Rasmussen SAGSFREMSTILLING Baggrund Ifølge servicelovens 18 skal Kommunalbestyrelsen hvert år afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I Viborg Kommune fordeles midler til frivilligt socialt arbejde efter 18, også kaldet frivillighedspuljen, af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og dette sker med udgangspunkt i kriterierne for samarbejde med de frivillige sociale organisationer og foreninger i Viborg Kommune. Der kan søges om støtte fra Frivillighedspuljen tre gange årligt, nemlig pr. 1. oktober, 1. februar, 1. juni. Frivillighedspuljen 2015 Det samlede beløb til rådighed til frivilligt socialt arbejde i 2015 fremgår af nedenstående tabel: Beløb i kroner Til disposition Merforbrug PUF midler retur De frivilliges hus +? -Forhåndsbevillinger De frivilliges hus og IOGT Pensionistforeninger (4.000) Bevillinger I alt fra 1. runde Bevillinger fra Frivillighedsrådet 2. runde I alt tilbage Der er til 2. ansøgningsrunde 2015 med frist 1. oktober 2014, indkommet 24 ansøgninger. Frivillighedsrådet har vurderet ansøgningerne, og Frivillighedsrådet har derefter på møde d. 5. november 2014 tildelt midler for kr ,- Der er i den 2. runde 2015 ansøgt midler for over i 5 tilfælde, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget herefter bedes tage stilling til. Bilag 1. viser oversigt over disse ansøgninger. Bilag 2. er ansøgning og regnskab fra Kirkens Korshærs varmestue, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har efterspurgt på tidligere møde. BILAG 1 Åben 18 - ansøgerliste til 2. runde 2015 med SAUS beslutninger /15 2 Åben Kirkens Korshærs Varmestue, ansøgning og regnskab.pdf 91242/15 INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning om tildeling af 18 midler 12

14 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Værestedet Aktivisten tildeles kr. jf. ansøgning nr. 53 fra første runde 2015, idet der er fremkommet nye oplysninger i sagen. Midler fordelt jf. revideret bilag. 13

15 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ansøgning om 18 midler fra Røde Kors Viborg Afdeling / Nørkerne i Ørum - genoptagelse Sagsnr.: 14/49160 Sagsansvarlig: Lene M. Rasmussen SAGSFREMSTILLING Formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har anmodet om genoptagelse af ansøgningen om 18 midler fra Røde Kors Viborg afdeling / Nørkerne i Ørum. Ansøgningen blev behandlet på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde af den 25. november 2014,- hvor Røde Kors Viborg Afdeling / Nørklerne i Ørum blev tildelt 4.000,- 6 3 Røde Kors, Viborg / Nørklerne i Ørum D 2-3 Tilskud til driften. Ældre, handicappede og ensomme Ejendommen Toftevænget 2a, Ørum, 8830 Tjele, stilles til rådighed for Røde Kors, Nørklerne, Ørum. Der laves en 3-årig lejeaftale med Viborg Kommune, og Røde Kors betaler alene driftsudgifterne til ejendommen, som vil beløbe sig til kr. pr. år. Der søges om tilskud til driften af ejendommen, idet Røde Kors selv dækker udgifter til aktiviteter og også selv kan dække en andel af driftsudgiften på ca kr. pr. år. Røde Kors vil sørge for renholdelse såvel indvendig som udvendig, så ejendommen kan være med til at fremstå ordentligt i byen. Godt initiativ. Men vi undrer os over, at der ikke er undersøgt muligheder for at anvende andre lokaler i lokalområdet (Ørum) Det er i øvrigt en meget lille målgruppe. Det er ikke meningen at 18 midlerne skal bruges til at finansiere kommunens ejendomme. Vi foreslår, at de fremsender ny ansøgning til aktivitetsdelen til næste ansøgning, hvor denne vil blive behandlet på lige fod med andre foreningers. Enige med forvaltningen , ,- 0, ,- 14

16 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 1 Åben Nørklerne i Ørum -Ansogning_ pgf_ 18.pdf /15 2 Åben Nørklerne i Ørum - Regnskab_2013.pdf /15 INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til tildelingen af 18 midler til Røde Kors Afdelingen Viborg / Nørkerne i Ørum BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Sagen udgår. 15

17 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Forslag til dagsordenspunker til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets fællesmøde med Frivillighedsrådet 31. marts 2015 Sagsnr.: 14/57776 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING For at sikre et godt og givtigt samarbejde vedrørende det frivillige sociale arbejde i Viborg Kommune har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastsat et halvårligt fællesmøde med Frivillighedsrådet i Viborg Kommune. Der er derfor planagt møde med Frivillighedsrådet tirsdag den 31. marts 2015 kl i lokale 1.4 i Viborg Rådhus. Der udarbejdes dagsorden og referat til fællesmøderne. Fra Frivillighedsrådet er modtaget ønske om et enkelt punkt til drøftelse og følgende dagsorden foreslås derfor til det kommende møde: Velkomst ved Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets formand Kriterier for tildeling af 18-midler (Frivillighedsrådet) Eventuelt Afslutning ved Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets næstformand Frivillighedsrådet har fremsendt en række bemærkninger til den hidtidige praksis og forslag til ændringer i praksis. Disse er vedlagt som bilag 1. BILAG 1 Åben Frivillighedsrådets bemærkninger til bemærkninger og forslag til fordelingen af 18-midler 95383/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastlægger dagsorden for fællesmødet med Frivillighedsrådet 31. marts BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Drøftet. 16

18 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Udpegning af medlemmer til Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Sagsnr.: 15/17487 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede på sit møde 17. december 2014, at der skulle etableres et forum, hvor arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutionerne og ViborgEgnens Erhvervsråd sammen med repræsentanter for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan drøfte relevante emner i forhold til Viborg Kommunes beskæftigelsespolitik. Beslutningen blev taget på opfordring fra bl.a. det tidligere Lokale Beskæftigelsesråd, LO m.fl. og efter indstilling fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Forvaltningen har efterfølgende udsendt invitation til de umiddelbart relevante organisationer samt annonceret muligheden for at indstille kandidater på Viborg.dk samt i Viborg Kommunes faste annonce i Viborg Nyt. Fristen for indsendelse af kandidater var fastsat til 9. marts med henblik på, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kunne udpege medlemmerne af Beskæftigelsespolitisk Forum på dagens møde. De indkomne indstillinger ser således ud: Medlem 2 repræsentanter fra LO Ingen indstilling endnu 1 repræsentant fra FTF Jeanette Winther, Viborg Lærerkreds 1 repræsentant fra AC Anders K. Kristensen, Region Midtjylland 1 repræsentant fra ViborgEgnens Erhvervsråd 3 repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationerne 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, 3 repræsentanter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Svend Aage Møller Ingen indstilling endnu Mercantec (navn følger) Kent H. B. West Kristensen, VUC Skive-Viborg Søren Gytz Olesen (formand) Niels Dueholm Åse Kubel Høegh Det første møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg er planlagt til mandag den 30. marts kl De indstillede kandidater er varskoet om dette allerede. INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeger medlemmerne af Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Beskæftigelsespolitisk Forum nedsat med Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm og Åse Kubel Høeg som repræsentanter for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. 17

19 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet 2014 Sagsnr.: 12/4697 Sagsansvarlig: Marianne Villekold SAGSFREMSTILLING Den kommunale tilsynsforpligtigelse Kommunalbestyrelsen skal i henhold til gældende lov føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynsforpligtigelsen omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres. Frem til 1. januar 2014 varetog kommunerne størstedelen af opgaverne i forbindelse med godkendelse og tilsyn med tilbud i kommunen, men fra 1. januar 2014, overgik tilsynsforpligtelsen med størstedelen af de sociale døgntilbud til Socialtilsynet. Viborg Kommune varetager fortsat tilsynet med følgende tilbud, idet det bemærkes at de konkret tilbud fremgår af vedhæftede bilag: Aktivitets- og samværstilbud, der ikke ligger i tilknytning til botilbud Beskyttede beskæftigelsestilbud Tilbud inden for lov om friplejeboliger. Viborg Kommunes tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet Tilsynsopgaverne varetages af Tilsynsenheden i Job og Velfærd. Tilsynsenheden er organisatorisk adskilt fra driftsenhederne for at sikre uafhængighed af samme i varetagelsen af tilsynsopgaverne. Tilsynsenheden i Job & Velfærd anvender, indenfor de uanmeldte tilsyn, fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbuddene. Disse er: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Neutral Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende Handicaptilbuddene har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne: En Meget tilfredsstillende. To Tilfredsstillende. Psykiatritilbuddene har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne: Tre Meget tilfredsstillende. To Tilfredsstillende. 18

20 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Beskyttede beskæftigelsestilbud har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne: To Meget tilfredsstillende. De private tilbud har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne: To Meget tilfredsstillende. En Tilfredsstillende. Handicapområdet I 2014 er der gennemført tilsyn på de tre aktivitets- og samværstilbud på området. Skriversvej, Gimle og Solsikken. Det generelle indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde samt den generelle faglige indsats er, at tilbuddene er velfungerende. Tilbuddene har generelt fokus på udvikling af brugernes ressourcer samt deres selvbestemmelse og medindflydelse. Medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø har enkelte steder været påvirket grundet organisationsændringer og ændringer i ledelsen. Psykiatriområdet På psykiatriområdet er der et botilbud, hvor Viborg Kommune fortsat har tilsynsforpligtelsen. Det drejer sig om Gl. Finderupvej. Derudover har tilsynsenheden effektueret tilsyn på de fire aktivitets- og samværstilbud, Daghus Viborg, Værestederne i henholdsvis Bjerringbro og Karup samt i Huset. Konklusionen på tilsynene er, at tilbuddene generelt er velfungerende. Tilgangen til brugerne er baseret på gode værdier, indsigt i målgruppen og gode faglige tilgange, med fokus på udvikling af brugernes ressourcer. Der er stor opmærksomhed på brugernes selvbestemmelse og medindflydelse. Beskyttet beskæftigelsestilbud I 2014 er der gennemført tilsyn på de to beskyttede beskæftigelsestilbud Nørremarken og Trepas. Også for beskæftigelsestilbuddene, er det generelle indtryk på baggrund af det pædagogiske arbejde og den faglige indsats, at tilbuddene er velfungerende og tilsynet har ikke fundet anledning til at give anbefalinger til den pædagogiske praksis. Den brugeroplevede kvalitet med forholdene på tilbuddene var meget tilfredsstillende. Private tilbud Viborg Kommunes tilsynsenhed på det sociale voksenområde, førte i 2014 tilsyn med i alt tre private tilbud. Det drejer sig om Behandlingscenter Tjele, Aktivitets- og samværstilbuddet Hatten samt døgntilbuddet indenfor handicapområdet Hjertebo, der opført efter lov om friplejeboliger og derfor indgår i den kommunale tilsynsvifte. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde samt den generelle faglige indsats, er tilfredsstillende. Der er tale om velfungerende tilbud, hvor tilgangen til brugerne er præget af gode værdier, indsigt i målgruppen og gode faglige tilgange. En uddybende beskrivelse af konklusionerne på baggrund af tilsynsbesøgene i 2014 fremgår af bilaget. Det anbefales, at Handicaprådet orienteres om tilsynene inden for det sociale område i 2014 BILAG 1 Åben SAU Sammenfatning Tilsyn socialområdet og beskæftigelsesområdet 2014.pdf 80995/15 2 Åben Overblik over tilbudsvifte i Viborg Kommune 81026/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- & Personalestaben indstiller, 19

21 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet 2014 til efterretning, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager overblik over tilbudsvifte i Viborg Kommune pr. 1. januar 2015 til efterretning. at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet 2014 til efterretning, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog overblik over tilbudsvifte i Viborg Kommune pr. 1. januar 2015 til efterretning. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet. 20

22 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ungestrategi - godkendelse af værdigrundlag, formål, mål og temaer Sagsnr.: 14/59198 Sagsansvarlig: Annemette Kjærulff Carril SAGSFREMSTILLING Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på udvalgsmøderne 3. marts 2015 kommissorium for udarbejdelse af Ungestrategi for Viborg Kommune. Forslag til værdigrundlag, formål, mål og temaer Referencegruppen for Ungestrategien har på flere møder drøftet udkast til overordnet værdigrundlag, formål, mål og temaer for strategien. Derudover har en række fagpersoner deltaget i et inspirationsmøde og kvalificeret udkastet. I inspirationsmødet deltog blandt andet repræsentant fra Viborg Idrætsråd, Borgerhuset Stationen, klubmedarbejdere, forebyggelseskonsulenter, frivillighedskoordinator, SSP-konsulent, Ungdomsskolelederen, leder for UU og leder af Socialafdelingen. Netop den brede repræsentation var medvirkende til at udkast til ikke mindst temaer blev udbygget og nuanceret. Følgende overordnet værdigrundlag for Ungestrategien foreslås: I Viborg Kommune: er alle unge betydningsfulde tager alle unge ansvar spiller vi de unge gode Følgende formål for Ungestrategien foreslås: Viborg Kommunes Ungestrategi understøtter at: alle unge skaber sig et godt ungdomsliv Følgende mål for Ungestrategien foreslås: Alle unge er aktive medborgere Alle unge indgår i og bidrager til sunde fællesskaber Følgende temaer for Ungestrategien foreslås: Et godt ungdomsliv - som udgangspunkt for at være aktiv og engageret medborger ansvar til de unge relevante tilbud empowerment (robuste unge med tro på sig selv) Uddannelse til alle - så flest mulige unge får en uddannelse (sammentænkes med øvrige tværgående tiltag, herunder uddannelsesstrategien og tværgående indsats for unge ledige) fleksible uddannelsestilbud praktikmuligheder Styrket indsats for unge i risikozone for ikke at opnå uddannelse eller job sammentænkes med øvrige tværgående tiltag, herunder uddannelsesstrategien tværgående indsats for unge ledige) fleksible løsninger mentorordninger og Samarbejde og partnerskaber - alle har ansvar for det gode ungdomsliv 21

23 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget rollemodeller sammenhæng på tværs (fx Børn & Unge og Job & Velfærd) gode overgange aktiv inddragelse af både forældre og unge samarbejde med det omgivende samfund, herunder erhvervslivet Inddragelsesproces Inddragelse af unge og deres input til Ungestrategien er afgørende for, at strategien bliver relevant og værdifuldt. For at sikre dette afvikles frem til uge 20 forskellige aktiviteter, blandt andet overvejes en ungekonference, hvor en bred repræsentation af unge inviteres til at drøfte og komme med input til Ungestrategiens temaer. Derudover overvejes fokusgruppeinterviews med unge, for i tillidsvækkende og vante rammer at sikre, at alle unge kommer til orde. Den endelige planlægning og afvikling af inddragelsesprocessen sker i tæt samarbejde med Ungdomsrådet og relevante uddannelses- og fritidstilbud. En uddybende beskrivelse af elementerne i inddragelsesprocessen fremgår af bilaget. BILAG 1 Åben _v1_Inddragelsesproces for ungestrategien.pdf 93039/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender udkast til værdigrundlag, formål, mål og temaer for Ungestrategien, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om inddragelsesprocessen til efterretning BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte udkast til værdigrundlag, formål, mål og temaer for Ungestrategien. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om inddragelsesprocessen til efterretning, idet udvalget også noterede sig at unge fra produktionsskolen også kan være indenfor gruppen af udsatte. 22

24 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden, dels om afholdte møder m.m., siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder Sagsnr.: 14/77040 Sagsansvarlig: Bettina Frimor SAGSFREMSTILLING Forslag til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets mødeplan 2015 er vedlagt som bilag. BILAG 1 Åben Forslag til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets mødeplan 2015.pdf 94366/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager forslag til mødeplan 2015 til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Til efterretning. 23

25 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside Søren Gytz Olesen Ove Kent Jørgensen Niels Dueholm Anders Bertel Nikolai Norup Gregers Laigaard Åse Kubel Høeg 24

26 Bilag: 1.1. Ledelsesinformationsfil ultimo februar 2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 24. marts Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 92315/15

27 Økonomisk ledelsesinformation Pr. 28. februar 2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

28 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort pr. politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget. - Det forventede årsresultat i indeværende regnskabsår. - Forventet afvigelse i forhold til korrigeret budget. - Det hidtidige forbrug i indeværende regnskabsår. - Hvor stor en del af det korrigerede budget, der er forbrugt i indeværende regnskabsår. - Forbrugsprocenten i sidste regnskabsår: Hvor meget forbruget på samme tidspunkt af året udgjorde af årsforbruget. Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på både dranst 1 (driftsudgifter) og dranst 2 (statsrefusioner).. På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat. Det forventede årsresultat er lig med den seneste budgetopfølgning. I kommentarerne vil man kunne læse, hvis årsresultatet forventes at afvige væsentligt fra budgettet. Derudover vil der kunne være andre kommentarer, der forklarer de viste tal. Side 2

29 Økonomisk Ledelsesinformation Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr. Korr. budget Forventet årsresultat Forventet afv. i forhold til korr. budget ( + = merforbr) Forbrug pr. 28. feb. Forbrugs - % 2015 i forhold til korr. budget Forbrugsprocent 2014 Beskæftigelselsestilbud 10,4 10,4 0,0 3,7 35,6% 20,3% Socialområdet 430,5 430,5 0,0 70,9 16,5% 12,7% Arbejdsmarkeds og overførselsomr. 733,2 733,2 0,0 106,5 14,5% 14,9% Pensioner og boligstøtte 475,7 475,7 0,0 76,5 16,1% 16,6% Kommentarer: Den høje forbrugsprocent på Beskæftigelsestilbud skyldes konteringsmæssige forskydninger samt, at der er udbetalt grundtilskud til produktionsskolen. På Socialområdet er der også konteringsmæssige forskydninger. Uden forskydningerne ville forbrugsprocenten i 2015 have været 13,4%. side 3

30 Økonomisk Ledelsesinformation Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder ) (1) Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Mio. kr. Korr. budget Forventet årsresultat Forventet afv. i forhold til korr. budget ( + = merforbr) Forbrug pr. 28. feb. Forbrugs - % 2015 i forhold til korr. budget Forbrugsprocent 2014 Anlæg i alt (ekskl. ældreboliger) 218,0 218,0 2,8 36,5 16,8% 7,0% Børne- og Ungdomsudvalget 92,7 92,7 0,0 10,0 10,8% 5,2% Kultur- og Fritidsudvalget 23,5 23,5 0,0 1,1 4,6% 6,2% Teknisk Udvalg 73,6 73,6 0,0 4,1 5,6% 2,7% Ældre- og Sundhedsudv. (ekskl. ældreb.) 9,8 9,8 0,0 2,2 22,1% 76,7% Kommentarer: Overførsel af ikke anvendte budgetbeløb fra 2014 til 2015 er ikke indregnet i tallene. Overførslerne vil blive behandlet i Byrådet på mødet den 22. april Det forventes, at der på det skattefinansierede område vil blive søgt overført ca. 150 mio. kr. Den høje forbrugsprocent i 2014 på Ældre- og Sundhedsudvalget skyldes købet af sundhedscentret, som var en stor del af budgettet. side 4

31 Økonomisk Ledelsesinformation Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (2) Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Mio. kr. Korr. budget Forventet årsresultat Forventet afv. i forhold til korr. budget ( + = merforbr) Kommentarer: Se foregående side. Forbrug pr. 28. feb. Forbrugs - % 2015 i forhold til korr. budget Forbrugsprocent 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalget (alm. anlæg) 7,4 7,4 2,8 17,4 234,4% -9,0% Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 5,5 5,5 0,0 0,8 14,8% 1,2% Klima- & Miljøudvalget 5,5 5,5 0,0 0,0 0,2% 0,9% Beredskabskommissionen 0,0 0,0 0,0 0,9-0,9% Ældreboliger 12,9 12,9 0,0 0,1 0,6% -0,4% side 5

32 Bilag: 2.1. Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 24. marts Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93961/15

33 Ansøgninger på T2 niveau med strategiske ledere T2 40 T2-TXT Social- og arbejdsmarkedsudvalget Auto Ansøgt I alt Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Arbejdsmarkedschef Beskæftigelsestilbud Arbejdsmarkedschef Socialområdet Chef for HPU INAKTIV x 0 0 Leder af handicapområdet Leder af psykiatriområdet Leder af udsatteområdet Sekretariatschef 40 Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Centrale overførsler Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Decentrale overførsler Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Pulje overførsler Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt TOTAL marts 2015 Side 1 af 1

34 Bilag: 2.2. Regnskabsbemærkninger - regnskab Socialog Arbejdsmarkedsudvalget Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 24. marts Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93962/15

35 Beskæftigelsestilbud Regnskabsresultat Beløb i kr. (2014 P/L) Regnskab 2013 Budget 2014 Korr. Budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Beskyttet beskæftigelse Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob I alt Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt Mindreforbruget på 4,8 mio. kr. fordeler sig med 3,1 mio. kr. vedrørende decentrale konti, 0,9 mio. kr. vedrørende centrale konti og 0,8 mio. kr. vedrørende puljer. På de decentrale konti er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der blev i september 2014 tilført 1,3 mio. kr. i lov- og Cirkulæreprogrammet til særligt tilrettelagt tilbud for årige. Det var ikke forventet og blev tilført området så sent på året, at beløbet ikke blev brugt. Den resterende del af mindreforbruget på Ungdommens Uddannelsesvejledning skyldes tilbageholdenhed, da ændret lovgivning forventes at presse området i Desuden er der på de decentrale konti et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende Trepas, bl.a. som følge af at store leverandørregninger først er fremsendt i På de centrale konti er der mindre afvigelser på de forskellige områder, der til sammen giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Årsberetning 2014

36 Fokusområder Minister mål I 2014 har Beskæftigelsesministeren fastsat 4 landsdækkende indsatser. Et af dem er: Flere unge skal i uddannelse (se under effektmål) Beskyttet Beskæftigelse Med baggrund i bl.a. førtidspensionsreformen er tilgangen til beskyttet beskæftigelse faldende og hermed også indtjeningen fra andre kommuner. Indsatsen er tilpasset denne situation og antallet af pladser er reduceret med 4 helårspladser og der er sket en omlægning, således flere førtidspensionister kommer ud i virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse på ordinære virksomheder. Social økonomisk virksomhed Et af de planlagte nye initiativer i 2014 har vi måttet annullere, idet lovgivningen, trods godkendelsen af frikommuneforsøget om at gøre Nørremarken til en socialøkonomisk virksomhed, ikke giver mulighed for iværksættelsen. Ungdommens Uddannelsesvejledning For at realisere visionen om, at alle unge skal være i uddannelse eller job har Jobcenter Viborg udvalgt en række strategiske indsatsområder: Fortsat styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervsliv og i sammenhæng hermed udbygge og styrke en bred koordinering blandt aktørerne omkring de unge, så der er garanti for, at de unge altid har et tilbud om uddannelse eller et forløb, som fører til uddannelse Sikre, at tilbud til unge har fokus på styrkelse og vedligeholdelse af kompetencer Udbygge og styrke overgangsinitiativer (udover de nuværende lovpligtige tilbud som uddannelsesparathedsvurdering og mentor). Fx ved at: o styrke de uddannelsesforberedende tiltag for unge, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse o etablere praktikforløb med uddannelsesmæssigt sigte o tilbyde vejleding om valg af uddannelse på tværs give unge kompetencer til valg af uddannelse o sikre forskellige veje til uddannelse Tage udgangspunkt i demokratiske medborgerskab, og dermed tydeliggøre mulighederne for unge, give unge lige muligheder, men forskellig indsats alt efter behov og øge unges muligheder for selv at tilrettelægge deres indsats Produktionsskole i Viborg I 2014 kom alle de budget- og organisatoriske forhold på plads og i foråret 2015 åbner en produktionsskole i Viborg Kommune. Årsregnskab 2014

37 Effektmål Effektmål Mål i 2014 Resultat Beskæftigelsesministerens mål 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret Flere unge skal have en uddannelse - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden ud- skal i december 2014 (år til dato) være på 26,1 pct., svarende dannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse til en stigning på 8,2 procentpoint fra december 2012 til december 2014 Lokalt mål: Flere unge skal i job/uddannelse kont- /uddannelseshjælp og forsikrede ledige. Uddanne ufaglærte ledige på tværs af målgrupper og alder Løntilskud til førtidspensionister (skånejob) En stigning af antallet af løntilskud til førtidspensionister (skånejob) på 5 % pr. år. (En nedgang i antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse). Max helårspersoner tilmeldt 600 personer aktiveres via ordinær uddannelse Der foreligger ikke længere landsdækkende målinger på jobindsats, hvorfor der ikke kan følge op på resultatet direkte. Resultat: 1286 dog faldet fra 1411 i Ufaglærte unge er fra jan. dec reduceret med 82 helårspersoner. Resultat: 1001 personer 172 personer 184 personer Årsregnskab 2014

38 Voksenhandicapområdet Regnskabsresultat Beløb i kr. (2014 P/L) Regnskab 2013 Budget 2014 Korr. Budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Driftsikring af boligbyggeri Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunal tandpleje Andre sundhedsudgifter Indtægter på den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål I alt Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 101,1%. Merforbruget udgør 4,7 mio. kr., som fordeler sig på følgende måde: Mio. kr. Decentrale konti -3,1 Centrale konti 8,1 Puljer mv. -0,3 I alt 4,7 På de decentrale områder er underskuddene fra regnskab 2013 indenfor såvel Handicap som Psykiatri stort set afviklet i Merforbruget på de centrale konti på 8,1 mio. kr. vedrører hovedsageligt tidligere beslutninger og udfordringer på området, som det ikke er lykkedes at finde finansiering for. Årsberetning 2014

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsdagsorden Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen, Niels Dueholm, Anders

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Job & Velfærd - Organisering Kilde: Jobindsats Fakta om Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00 Sluttidspunkt: 11:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål og Midler Socialområdet

Mål og Midler Socialområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 04-08-2014 17:00 Rådhuset lokale D116 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig] Godkendelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i Derudover fremhæves følgende fokusområder inden for de tre driftsområder: Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Viborg Handicapråd. Referat

Viborg Handicapråd. Referat Viborg Handicapråd Referat Mødedato: Tirsdag den 5. maj 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.4/rådhuset Ulla Serup Thomsen, Jacob Lynnerup,

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Beskæftigelsestilbud

Beskæftigelsestilbud Beskæftigelsestilbud sresultat Beløb i 1000. kr. (2014 P/L) 2013 Budget 2014 Korr. Budget 2014 2014 Afvigelse Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.361 7.749 9.667 6.903-2.764 Produktionsskoler 3.052 3.464

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Procedure i forbindelse med afsked. Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v.

Procedure i forbindelse med afsked. Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v. Bilag 1 Procedure i forbindelse med afsked v Bente Bjørn Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v. Formålet med forhandlingerne er at nå

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. august 2015 Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 12. august 2015 Indstilling om behandling af Revisionsberetning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

2. Tema: Kommune 3.0. oplæg v. Jette Lorentzen, Arbejdsmarkedschef

2. Tema: Kommune 3.0. oplæg v. Jette Lorentzen, Arbejdsmarkedschef Job og Velfærd Ledelsessekretariatet Dato: 24-02-2015 Referat Sagsnr.: 14/14041 Sagsbehandler: vp8mk Mødedato: 24. februar 2015 Mødetidspunkt: 12.30-14.30 Mødested: Mødeleder: Referent: Viborg Rådhus,

Læs mere