Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen, Niels Dueholm, Anders Bertel, Nikolai Norup, Gregers Laigaard, Åse Kubel Høeg Ingen

2 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Økonomisk ledelsesinformation opgjort ved udgangen af februar Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar Oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet Opsamling på Viborg Uddannelses Boot Camp Tildeling af 18 midler - 2. runde Ansøgning om 18 midler fra Røde Kors Viborg Afdeling / Nørkerne i Ørum - genoptagelse Forslag til dagsordenspunker til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets fællesmøde med Frivillighedsrådet 31. marts Udpegning af medlemmer til Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Orientering om tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet Ungestrategi - godkendelse af værdigrundlag, formål, mål og temaer Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden, dels om afholdte møder m.m., siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder...23 Underskriftsside

3 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Økonomisk ledelsesinformation opgjort ved udgangen af februar 2015 Sagsnr.: 15/11606 Sagsansvarlig: Bjarne Hansen SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation. Ledelsesinformationen for 2015 pr. 28. februar 2015 der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet. Der gøres opmærksom på, at der i det korrigerede budget og forventede årsresultat i bilag nr. 1 ikke er indregnet evt. overførsler af budgetmidler fra 2014 til Overførslerne behandles af Byrådet på mødet den 22. april BILAG 1 Åben Ledelsesinformationsfil ultimo februar 2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 92315/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 28. februar 2015 BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 28. februar

4 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2014 Sagsnr.: 14/63576 Sagsansvarlig: Bjarne Hansen SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for På mødet den 15. april 2015 bliver Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2014 forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget, og det vil herefter blive behandlet af Byrådet den 22. april Efter Byrådets godkendelse vil regnskabet blive oversendt til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2015), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse. Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2015 orienteres alle fagudvalgene om regnskabsresultatet for det enkelte udvalgs ansvarsområder. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab: (1.000 kr.) Politikområde SERVICEUDGIFTER OG OVERFØRSELSUDGIFTER Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2014 Afvigelse (minus = mindreudgift) Serviceudgifter Beskæftigelsestilbud Voksenhandicap I alt Overførselsudgifter Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Pensioner og boligstøtte I alt Total Overførsel af over-/underskud fra 2014 til 2015 Byrådet godkendte på mødet den 23. maj 2012 (sag 120) nye principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene gældende fra overførsler fra 2012 til Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %. På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra den/de budgetansvarlige chefer. Det foreslås, at der på de enkelte politikområder under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overføres følgende beløb fra 2014 til 2015: (1.000 kr.) 3

5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde Afvigelse i Decentrale enheder Centrale områder regnskab Overføres Overføres ikke Overføres Overføres ikke Beskæftigelsestilbud * Voksenhandicap Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Pensioner og boligstøtte Total * 1,3 mio. kr. overføres til 2016 Overførslerne er specificeret i bilag 1. ANLÆG (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2014 Afvigelse (minus = mindreudgift) Sum Overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 på anlæg Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der overføres følgende beløb fra 2014 til 2015: (1.000 kr.) Afvigelse i Overføres Overføres ikke regnskab Sum De overførte beløb vedrører fortrinsvis disse projekter: Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft Renovering af Albo Velfærdsteknologi HPU Vibohøj - fase 1 Trepas - Væksthus i Hald Ege Skriversvej 8 - Tilbygning til aktivitetshuset Skriversvej IT-system personsagsområdet HPU REGNSKABSBEMÆRKNINGER Regnskabsbemærkningerne for 2014 tager udgangspunkt i budgettet for Som en del af årsregnskabet for 2014 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2014 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for Der udarbejdes et tabelhæfte som bilag til årsregnskabet for Tabelhæftet består for hvert politikområde af tabeller, der specificerer regnskabsresultatet, og tabeller der viser udviklingen i pris og mængde i forhold til det budgetterede. 4

6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkningerne og tabelhæfte til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder fremgår af bilag 2 og 3. BILAG 1 Åben Specifikation af overførsler fra 2014 til /15 2 Åben Regnskabsbemærkninger - regnskab Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 93962/15 3 Åben Pris x mængde - regnskab Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 93963/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at regnskabsresultatet for 2014 tages til efterretning, og at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2014 til 2015 til Økonomi- og Erhvervsudvalget. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og erhvervsudvalget, at de foreslåede overførsler af drift og anlæg flyttes fra 2014 til 2015 Regnskabsresultat 2014 blev taget til efterretning. Ove Kent Jørgensen udtrykte bekymring omkring de generelle besparelser, i forhold til udmøntningen på Fynbohus. 5

7 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Sagsnr.: 14/55230 Sagsansvarlig: Bent Frederiksen SAGSFREMSTILLING PricewaterhouseCoopers (PwC) har i marts 2015 fremsendt revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 (Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014), jf. bilag nr. 1. Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer. Revisionsberetningen indeholder på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område en revision af sociale ydelsesområder med statsrefusion inden for beskæftigelsesområdet (afsnit 2.8). Konklusionen i dette afsnit er: På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Jobcentret og Ydelsesafdelingen, og som har relation til de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Kommunen er - i kraft af de frikommuneforsøg som er godkendt - fritaget fra den stramme regulering af tid for og omfang af samtaler og aktiveringstilbud, hvilket betyder, at indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i, hvad der er bedst for den enkelte borger - og mest hensigtsmæssigt og meningsfuldt i den konkrete sag. Det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. På områderne særlig støtte efter Aktivlovens 34, forsørgelse af forældreløse børn efter Aktivlovens 84 samt på integrationsområdet, er vi på baggrund af vores gennemgang af bevillingssagerne af den opfattelse, at området ikke administreres tilfredsstillende, idet der er konstateret fejl i alle bevillingssager, herunder fejl med udbetalings- og refusionsmæssig betydning. Af beretningens afsnit 3 fremgår de formelle revisionsbemærkninger, som Byrådet efterfølgende skal svare på overfor tilsynsmyndigheden. Revisionsbemærkningerne vedrører sagsgennemgangen på henholdsvis særlig støtte efter Aktivlovens 34, forsørgelse af forældreløse børn efter Aktivlovens 84 samt Integrationsområdet som nævnt i den ovenstående konklusion. Af bilag nr. 2 fremgår Forvaltningens notat vedrørende opfølgning på revisionsbemærkningerne. Notatet fremsendes sammen med revisionsberetningen til tilsynsmyndigheden, som besvarelse på revisionsbemærkningerne. I notatet fremgår det, at der i tre af de gennemgåede sager er forhold i sagsbehandlingen, der har haft betydning for udbetalingen af ydelser. I to af sagerne er der udbetalt for meget, hhv kr. og kr. I den sidste sag er der udbetalt for lidt - dette er senere efterbetalt. I notatet er der endvidere redegjort for årsager til fejlene, samt for de tiltag, Forvaltningen har gjort for at forhindre yderligere fejl i sagsbehandlingen fremover. 6

8 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 1 Åben Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar Åben Notat vedrørende opfølgning på revisionsbemærkningerne i Revisionsberetning nr / /15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- & Personalestaben foreslår, at Social - og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at revisionsberetning nr. 5 vedrørende den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 tages til efterretning, og at notatet jf. bilag 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningerne, BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at revisionsberetning nr. 5 vedrørende den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 tages til efterretning, og at notatet jf. bilag 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningerne Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog forvaltningens orientering til efterretning, og udvalget følger området tæt. 7

9 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet Sagsnr.: 14/55588 Sagsansvarlig: Maria Eeg Smidt Kristensen SAGSFREMSTILLING Baggrund Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 13. august 2014 (sag nr. 3) en økonomisk handlingsplan for Socialområdet. Af den økonomiske handlingsplan fremgår en række tiltag og analyser, der er blevet igangsat for at skabe budgetoverholdelse inden for Socialområde på kort og langt sigt. Et af handlingsplanens tiltag er gennemgang af aktivitetsområdet indenfor handicapområdet med henblik på en vurdering af den fremtidige dimensionering af aktivitetsområdet, samt en vurdering af om samarbejdspotentialet med Beskæftigelse kan udnyttes bedre end det sker i dag. På dagens udvalgsmøde præsenteres et oplæg til en strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet. Oplægget foreslås sendt til kvalificering ved relevante parter i april måned, hvorefter forvaltningen vil udarbejde et oplæg til en endelig strategi til politisk godkendelse. Strategioplæggets formål og indhold På baggrund af handlingsplanen blev der i efteråret 2014 udarbejdet et kommissorium for arbejdet med at formulere en strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet. Heraf fremgår det, at sigtet med strategien er at skabe en mere fleksibel tilbudsvifte for borgerne samt at øge det beskæftigelsesrettede sigte i kommunens aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet. Målet er at sikre og tilgodese borgerens individuelle behov og at skabe størst mulig valgfrihed. Samtidig er målet at skabe en fremtidig organisering af aktivitets- og samværstilbuddene, der understøtter, at ressourcerne anvendes bedst muligt. Ønsket med strategien er at frigøre ressourcer til at skabe en ny retning for aktivitetsområdets tilbud til gavn for borgerne en retning, der sigter mod øget inklusion og samarbejde med aktørerne i lokalsamfundene fx i forbindelse med aktiviteter, fritidstilbud og etablering af små lokale nyttejobs. Proces omkring strategioplægget Strategioplægget er udarbejdet med afsæt i en indledende værdiproces. Her har først afdelingsledere og medarbejdere, og dernæst borgere og pårørende været inviteret til at give deres input til, hvilke værdier og principper udviklingen af aktivitetsområdet bør bygge på. Derudover har der været mulighed for at byde ind med konkrete ideer til udvikling og organisering af aktivitetsområdet. I det vedlagte strategioplæg gives indledningsvis en opsamling på, hvilke principper for udviklingen af aktivitetsområdet, der er kommet frem i den indledende værdiproces. Herefter er der beskrevet en status for målgrupper og udviklingsmuligheder for de forskellige tilbud inden for aktivitetsområdet. I strategioplægget peges desuden på konkrete forslag til, hvordan man kan tilpasse kapacitet og fysiske rammer i de eksisterende tilbud på aktivitetsområdet, så kapaciteten samlet set holdes inden for den eksisterende ramme. 8

10 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 1 Åben Oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet /15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter det vedlagte oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet (bilag 1) at oplægget sendes til kvalificering ved Handicapråd, Bruger/pårørende råd inden for handicapområdet samt i relevante ledelsesområder med henblik på fornyet udvalgsbehandling og godkendelse på udvalgsmødet den 26. maj BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede det vedlagte oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet (bilag 1). Oplægget sendes til kvalificering ved Handicapråd, Bruger/pårørende råd inden for handicapområdet samt i relevante ledelsesområder med henblik på fornyet udvalgsbehandling og godkendelse på udvalgsmødet den 26. maj

11 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Opsamling på Viborg Uddannelses Boot Camp 2015 Sagsnr.: 15/15909 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Viborg Kommune afholdt i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv Uddannelses Boot Camp den februar Omkring 170 tilmeldte bidrog til arbejdet på fem tematiske spor med at formulere målsætninger og forslag til konkrete handlinger. Forvaltningen har efter Boot Camp en bearbejdet de foreslåede målsætninger. Afrapportering til de tre an-svarlige politiske udvalg, Uddannelsesrådet og Erhvervsrådet sker i form af tre dokumenter: Foreløbigt ud-kast til en uddannelsesstrategi for Viborg Kommune, som fremgår af bilag nr. 1; katalog med forslag til mulige handlinger til understøttelse af uddannelsesstrategien fremgår af bilag nr. 2; oversigt over øvrige ideer, som er fremkommet på Boot Camp en, men ikke indarbejdet i strategi og handlingskatalog, fremgår af bilag nr. 3. Det foreslås, at udvalget drøfter de i bilag nr. 1 foreslåede målsætninger. Herudover foreslås, at udvalget drøfter, om målsætningerne under temaerne Tidlig inspiration og sammenhængende udskoling for alle (spor 1) og Alle unge i uddannelse (spor 5) med fordel vil kunne slås sammen til ét tema. Viborg Kommune arbejder på at etablere en styregruppe i henhold til styrelseslovens 17, stk. 4, til sikring af en tværgående indsats for ledige unge under 30 år. Målet for denne indsats er på samme tid at reducere ungeledigheden og understøtte erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft. Kommissoriet behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. marts Fastlæggelse af endelige målsætninger og handleplan for børn- og unge-, arbejdsmarkeds- og erhvervssporet bør afvente Byrådets afklaring af denne indsats. Det foreslås videre, at udvalget drøfter og prioriterer de i bilag nr. 2 foreslåede handlinger med henblik på, at forvaltningen foretager evt. sammenskrivning og endelig formulering af forslag til handleplaner. Endelig foreslås det, at udvalget drøfter og fastlægger forslag til konkrete og målbare milepæle for indsatsen under de enkelte temaer til brug for den løbende vurdering af målsætningernes realisering. I det videre arbejde med uddannelsesstrategien forudsættes Byrådet at have ansvar for godkendelse af og opfølgning på målsætningerne, mens de politiske udvalg, Uddannelsesrådet og Erhvervsrådet vedtager og gennemfører tilhørende handleplaner. En grafisk oversigt over strategi og handleplan fremgår af bilag nr. 4. Den udmeldte tidsplan for færdiggørelse af uddannelsesstrategien fremgår af bilag nr. 5. Denne ændres og tilpasses i overensstemmelse med politisk vedtagelse af nedsættelse af det omtalte 17, stk. 4-udvalg. Målet er fortsat endelig vedtagelse af uddannelsesstrategien i Byrådet inden sommerferien. Til kvalificering af målsætningerne på erhvervsområdet drøftes uddannelsesstrategien på repræsentantskabsmøde i Erhvervsrådet den 14. april BILAG 1 Åben Udkast til Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 98228/15 2 Åben Forslag til mulige handlinger til understøttelse af uddannelsesstrategien 98225/15 3 Åben Supplerende idékatalog fra Uddannelses Boot Camp /15 4 Åben Grafisk oversigt over arbejdet med uddannelsesstrategien og tilhørende 98603/15 handleplaner 5 Åben Tidsplan for færdiggørelse og godkendelse af uddannelsesstrategien 98224/15 10

12 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter de fremlagte forslag til målsætninger i en kommende uddannelsesstrategi, herunder vurderer om målsætningerne for spor 1 og spor 5 kan formuleres under ét, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og prioriterer forslag til handlinger til understøttelse af målsætningerne, og at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og fastlægger forslag til milepæle BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter de fremlagte forslag til målsætninger i en kommende uddannelsesstrategi, herunder vurderer om målsætningerne for spor 1 og spor 5 kan formuleres under ét, Målsætningerne kan formuleres under 1, idet det politiske hovedansvar på delområderne skal høre under de respektive fagudvalg. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og prioriterer forslag til handlinger til understøttelse af målsætningerne, idet udvalget lagde særligt vægt på mentorfunktionen og tæt på den unge, individualiseret indsats for de unge og deres problemstillinger, unge som rollemodeller, det relationelle, medarbejdere med appel til de unge, det forpligtigende i indsatsen, andre gerne alternative indsatser, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og fastlægger forslag til milepæle. 11

13 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Tildeling af 18 midler - 2. runde 2015 Sagsnr.: 14/49161 Sagsansvarlig: Lene M. Rasmussen SAGSFREMSTILLING Baggrund Ifølge servicelovens 18 skal Kommunalbestyrelsen hvert år afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I Viborg Kommune fordeles midler til frivilligt socialt arbejde efter 18, også kaldet frivillighedspuljen, af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og dette sker med udgangspunkt i kriterierne for samarbejde med de frivillige sociale organisationer og foreninger i Viborg Kommune. Der kan søges om støtte fra Frivillighedspuljen tre gange årligt, nemlig pr. 1. oktober, 1. februar, 1. juni. Frivillighedspuljen 2015 Det samlede beløb til rådighed til frivilligt socialt arbejde i 2015 fremgår af nedenstående tabel: Beløb i kroner Til disposition Merforbrug PUF midler retur De frivilliges hus +? -Forhåndsbevillinger De frivilliges hus og IOGT Pensionistforeninger (4.000) Bevillinger I alt fra 1. runde Bevillinger fra Frivillighedsrådet 2. runde I alt tilbage Der er til 2. ansøgningsrunde 2015 med frist 1. oktober 2014, indkommet 24 ansøgninger. Frivillighedsrådet har vurderet ansøgningerne, og Frivillighedsrådet har derefter på møde d. 5. november 2014 tildelt midler for kr ,- Der er i den 2. runde 2015 ansøgt midler for over i 5 tilfælde, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget herefter bedes tage stilling til. Bilag 1. viser oversigt over disse ansøgninger. Bilag 2. er ansøgning og regnskab fra Kirkens Korshærs varmestue, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har efterspurgt på tidligere møde. BILAG 1 Åben 18 - ansøgerliste til 2. runde 2015 med SAUS beslutninger /15 2 Åben Kirkens Korshærs Varmestue, ansøgning og regnskab.pdf 91242/15 INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning om tildeling af 18 midler 12

14 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Værestedet Aktivisten tildeles kr. jf. ansøgning nr. 53 fra første runde 2015, idet der er fremkommet nye oplysninger i sagen. Midler fordelt jf. revideret bilag. 13

15 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ansøgning om 18 midler fra Røde Kors Viborg Afdeling / Nørkerne i Ørum - genoptagelse Sagsnr.: 14/49160 Sagsansvarlig: Lene M. Rasmussen SAGSFREMSTILLING Formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har anmodet om genoptagelse af ansøgningen om 18 midler fra Røde Kors Viborg afdeling / Nørkerne i Ørum. Ansøgningen blev behandlet på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde af den 25. november 2014,- hvor Røde Kors Viborg Afdeling / Nørklerne i Ørum blev tildelt 4.000,- 6 3 Røde Kors, Viborg / Nørklerne i Ørum D 2-3 Tilskud til driften. Ældre, handicappede og ensomme Ejendommen Toftevænget 2a, Ørum, 8830 Tjele, stilles til rådighed for Røde Kors, Nørklerne, Ørum. Der laves en 3-årig lejeaftale med Viborg Kommune, og Røde Kors betaler alene driftsudgifterne til ejendommen, som vil beløbe sig til kr. pr. år. Der søges om tilskud til driften af ejendommen, idet Røde Kors selv dækker udgifter til aktiviteter og også selv kan dække en andel af driftsudgiften på ca kr. pr. år. Røde Kors vil sørge for renholdelse såvel indvendig som udvendig, så ejendommen kan være med til at fremstå ordentligt i byen. Godt initiativ. Men vi undrer os over, at der ikke er undersøgt muligheder for at anvende andre lokaler i lokalområdet (Ørum) Det er i øvrigt en meget lille målgruppe. Det er ikke meningen at 18 midlerne skal bruges til at finansiere kommunens ejendomme. Vi foreslår, at de fremsender ny ansøgning til aktivitetsdelen til næste ansøgning, hvor denne vil blive behandlet på lige fod med andre foreningers. Enige med forvaltningen , ,- 0, ,- 14

16 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 1 Åben Nørklerne i Ørum -Ansogning_ pgf_ 18.pdf /15 2 Åben Nørklerne i Ørum - Regnskab_2013.pdf /15 INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til tildelingen af 18 midler til Røde Kors Afdelingen Viborg / Nørkerne i Ørum BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Sagen udgår. 15

17 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Forslag til dagsordenspunker til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets fællesmøde med Frivillighedsrådet 31. marts 2015 Sagsnr.: 14/57776 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING For at sikre et godt og givtigt samarbejde vedrørende det frivillige sociale arbejde i Viborg Kommune har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastsat et halvårligt fællesmøde med Frivillighedsrådet i Viborg Kommune. Der er derfor planagt møde med Frivillighedsrådet tirsdag den 31. marts 2015 kl i lokale 1.4 i Viborg Rådhus. Der udarbejdes dagsorden og referat til fællesmøderne. Fra Frivillighedsrådet er modtaget ønske om et enkelt punkt til drøftelse og følgende dagsorden foreslås derfor til det kommende møde: Velkomst ved Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets formand Kriterier for tildeling af 18-midler (Frivillighedsrådet) Eventuelt Afslutning ved Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets næstformand Frivillighedsrådet har fremsendt en række bemærkninger til den hidtidige praksis og forslag til ændringer i praksis. Disse er vedlagt som bilag 1. BILAG 1 Åben Frivillighedsrådets bemærkninger til bemærkninger og forslag til fordelingen af 18-midler 95383/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastlægger dagsorden for fællesmødet med Frivillighedsrådet 31. marts BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Drøftet. 16

18 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Udpegning af medlemmer til Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Sagsnr.: 15/17487 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede på sit møde 17. december 2014, at der skulle etableres et forum, hvor arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutionerne og ViborgEgnens Erhvervsråd sammen med repræsentanter for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan drøfte relevante emner i forhold til Viborg Kommunes beskæftigelsespolitik. Beslutningen blev taget på opfordring fra bl.a. det tidligere Lokale Beskæftigelsesråd, LO m.fl. og efter indstilling fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Forvaltningen har efterfølgende udsendt invitation til de umiddelbart relevante organisationer samt annonceret muligheden for at indstille kandidater på Viborg.dk samt i Viborg Kommunes faste annonce i Viborg Nyt. Fristen for indsendelse af kandidater var fastsat til 9. marts med henblik på, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kunne udpege medlemmerne af Beskæftigelsespolitisk Forum på dagens møde. De indkomne indstillinger ser således ud: Medlem 2 repræsentanter fra LO Ingen indstilling endnu 1 repræsentant fra FTF Jeanette Winther, Viborg Lærerkreds 1 repræsentant fra AC Anders K. Kristensen, Region Midtjylland 1 repræsentant fra ViborgEgnens Erhvervsråd 3 repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationerne 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, 3 repræsentanter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Svend Aage Møller Ingen indstilling endnu Mercantec (navn følger) Kent H. B. West Kristensen, VUC Skive-Viborg Søren Gytz Olesen (formand) Niels Dueholm Åse Kubel Høegh Det første møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg er planlagt til mandag den 30. marts kl De indstillede kandidater er varskoet om dette allerede. INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeger medlemmerne af Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Beskæftigelsespolitisk Forum nedsat med Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm og Åse Kubel Høeg som repræsentanter for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. 17

19 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet 2014 Sagsnr.: 12/4697 Sagsansvarlig: Marianne Villekold SAGSFREMSTILLING Den kommunale tilsynsforpligtigelse Kommunalbestyrelsen skal i henhold til gældende lov føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynsforpligtigelsen omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres. Frem til 1. januar 2014 varetog kommunerne størstedelen af opgaverne i forbindelse med godkendelse og tilsyn med tilbud i kommunen, men fra 1. januar 2014, overgik tilsynsforpligtelsen med størstedelen af de sociale døgntilbud til Socialtilsynet. Viborg Kommune varetager fortsat tilsynet med følgende tilbud, idet det bemærkes at de konkret tilbud fremgår af vedhæftede bilag: Aktivitets- og samværstilbud, der ikke ligger i tilknytning til botilbud Beskyttede beskæftigelsestilbud Tilbud inden for lov om friplejeboliger. Viborg Kommunes tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet Tilsynsopgaverne varetages af Tilsynsenheden i Job og Velfærd. Tilsynsenheden er organisatorisk adskilt fra driftsenhederne for at sikre uafhængighed af samme i varetagelsen af tilsynsopgaverne. Tilsynsenheden i Job & Velfærd anvender, indenfor de uanmeldte tilsyn, fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbuddene. Disse er: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Neutral Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende Handicaptilbuddene har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne: En Meget tilfredsstillende. To Tilfredsstillende. Psykiatritilbuddene har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne: Tre Meget tilfredsstillende. To Tilfredsstillende. 18

20 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Beskyttede beskæftigelsestilbud har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne: To Meget tilfredsstillende. De private tilbud har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne: To Meget tilfredsstillende. En Tilfredsstillende. Handicapområdet I 2014 er der gennemført tilsyn på de tre aktivitets- og samværstilbud på området. Skriversvej, Gimle og Solsikken. Det generelle indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde samt den generelle faglige indsats er, at tilbuddene er velfungerende. Tilbuddene har generelt fokus på udvikling af brugernes ressourcer samt deres selvbestemmelse og medindflydelse. Medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø har enkelte steder været påvirket grundet organisationsændringer og ændringer i ledelsen. Psykiatriområdet På psykiatriområdet er der et botilbud, hvor Viborg Kommune fortsat har tilsynsforpligtelsen. Det drejer sig om Gl. Finderupvej. Derudover har tilsynsenheden effektueret tilsyn på de fire aktivitets- og samværstilbud, Daghus Viborg, Værestederne i henholdsvis Bjerringbro og Karup samt i Huset. Konklusionen på tilsynene er, at tilbuddene generelt er velfungerende. Tilgangen til brugerne er baseret på gode værdier, indsigt i målgruppen og gode faglige tilgange, med fokus på udvikling af brugernes ressourcer. Der er stor opmærksomhed på brugernes selvbestemmelse og medindflydelse. Beskyttet beskæftigelsestilbud I 2014 er der gennemført tilsyn på de to beskyttede beskæftigelsestilbud Nørremarken og Trepas. Også for beskæftigelsestilbuddene, er det generelle indtryk på baggrund af det pædagogiske arbejde og den faglige indsats, at tilbuddene er velfungerende og tilsynet har ikke fundet anledning til at give anbefalinger til den pædagogiske praksis. Den brugeroplevede kvalitet med forholdene på tilbuddene var meget tilfredsstillende. Private tilbud Viborg Kommunes tilsynsenhed på det sociale voksenområde, førte i 2014 tilsyn med i alt tre private tilbud. Det drejer sig om Behandlingscenter Tjele, Aktivitets- og samværstilbuddet Hatten samt døgntilbuddet indenfor handicapområdet Hjertebo, der opført efter lov om friplejeboliger og derfor indgår i den kommunale tilsynsvifte. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde samt den generelle faglige indsats, er tilfredsstillende. Der er tale om velfungerende tilbud, hvor tilgangen til brugerne er præget af gode værdier, indsigt i målgruppen og gode faglige tilgange. En uddybende beskrivelse af konklusionerne på baggrund af tilsynsbesøgene i 2014 fremgår af bilaget. Det anbefales, at Handicaprådet orienteres om tilsynene inden for det sociale område i 2014 BILAG 1 Åben SAU Sammenfatning Tilsyn socialområdet og beskæftigelsesområdet 2014.pdf 80995/15 2 Åben Overblik over tilbudsvifte i Viborg Kommune 81026/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- & Personalestaben indstiller, 19

21 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet 2014 til efterretning, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager overblik over tilbudsvifte i Viborg Kommune pr. 1. januar 2015 til efterretning. at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet 2014 til efterretning, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog overblik over tilbudsvifte i Viborg Kommune pr. 1. januar 2015 til efterretning. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet. 20

22 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ungestrategi - godkendelse af værdigrundlag, formål, mål og temaer Sagsnr.: 14/59198 Sagsansvarlig: Annemette Kjærulff Carril SAGSFREMSTILLING Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på udvalgsmøderne 3. marts 2015 kommissorium for udarbejdelse af Ungestrategi for Viborg Kommune. Forslag til værdigrundlag, formål, mål og temaer Referencegruppen for Ungestrategien har på flere møder drøftet udkast til overordnet værdigrundlag, formål, mål og temaer for strategien. Derudover har en række fagpersoner deltaget i et inspirationsmøde og kvalificeret udkastet. I inspirationsmødet deltog blandt andet repræsentant fra Viborg Idrætsråd, Borgerhuset Stationen, klubmedarbejdere, forebyggelseskonsulenter, frivillighedskoordinator, SSP-konsulent, Ungdomsskolelederen, leder for UU og leder af Socialafdelingen. Netop den brede repræsentation var medvirkende til at udkast til ikke mindst temaer blev udbygget og nuanceret. Følgende overordnet værdigrundlag for Ungestrategien foreslås: I Viborg Kommune: er alle unge betydningsfulde tager alle unge ansvar spiller vi de unge gode Følgende formål for Ungestrategien foreslås: Viborg Kommunes Ungestrategi understøtter at: alle unge skaber sig et godt ungdomsliv Følgende mål for Ungestrategien foreslås: Alle unge er aktive medborgere Alle unge indgår i og bidrager til sunde fællesskaber Følgende temaer for Ungestrategien foreslås: Et godt ungdomsliv - som udgangspunkt for at være aktiv og engageret medborger ansvar til de unge relevante tilbud empowerment (robuste unge med tro på sig selv) Uddannelse til alle - så flest mulige unge får en uddannelse (sammentænkes med øvrige tværgående tiltag, herunder uddannelsesstrategien og tværgående indsats for unge ledige) fleksible uddannelsestilbud praktikmuligheder Styrket indsats for unge i risikozone for ikke at opnå uddannelse eller job sammentænkes med øvrige tværgående tiltag, herunder uddannelsesstrategien tværgående indsats for unge ledige) fleksible løsninger mentorordninger og Samarbejde og partnerskaber - alle har ansvar for det gode ungdomsliv 21

23 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget rollemodeller sammenhæng på tværs (fx Børn & Unge og Job & Velfærd) gode overgange aktiv inddragelse af både forældre og unge samarbejde med det omgivende samfund, herunder erhvervslivet Inddragelsesproces Inddragelse af unge og deres input til Ungestrategien er afgørende for, at strategien bliver relevant og værdifuldt. For at sikre dette afvikles frem til uge 20 forskellige aktiviteter, blandt andet overvejes en ungekonference, hvor en bred repræsentation af unge inviteres til at drøfte og komme med input til Ungestrategiens temaer. Derudover overvejes fokusgruppeinterviews med unge, for i tillidsvækkende og vante rammer at sikre, at alle unge kommer til orde. Den endelige planlægning og afvikling af inddragelsesprocessen sker i tæt samarbejde med Ungdomsrådet og relevante uddannelses- og fritidstilbud. En uddybende beskrivelse af elementerne i inddragelsesprocessen fremgår af bilaget. BILAG 1 Åben _v1_Inddragelsesproces for ungestrategien.pdf 93039/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender udkast til værdigrundlag, formål, mål og temaer for Ungestrategien, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om inddragelsesprocessen til efterretning BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte udkast til værdigrundlag, formål, mål og temaer for Ungestrategien. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om inddragelsesprocessen til efterretning, idet udvalget også noterede sig at unge fra produktionsskolen også kan være indenfor gruppen af udsatte. 22

24 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden, dels om afholdte møder m.m., siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder Sagsnr.: 14/77040 Sagsansvarlig: Bettina Frimor SAGSFREMSTILLING Forslag til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets mødeplan 2015 er vedlagt som bilag. BILAG 1 Åben Forslag til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets mødeplan 2015.pdf 94366/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager forslag til mødeplan 2015 til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Til efterretning. 23

25 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside Søren Gytz Olesen Ove Kent Jørgensen Niels Dueholm Anders Bertel Nikolai Norup Gregers Laigaard Åse Kubel Høeg 24

26 Bilag: 1.1. Ledelsesinformationsfil ultimo februar 2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 24. marts Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 92315/15

27 Økonomisk ledelsesinformation Pr. 28. februar 2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

28 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort pr. politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget. - Det forventede årsresultat i indeværende regnskabsår. - Forventet afvigelse i forhold til korrigeret budget. - Det hidtidige forbrug i indeværende regnskabsår. - Hvor stor en del af det korrigerede budget, der er forbrugt i indeværende regnskabsår. - Forbrugsprocenten i sidste regnskabsår: Hvor meget forbruget på samme tidspunkt af året udgjorde af årsforbruget. Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på både dranst 1 (driftsudgifter) og dranst 2 (statsrefusioner).. På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat. Det forventede årsresultat er lig med den seneste budgetopfølgning. I kommentarerne vil man kunne læse, hvis årsresultatet forventes at afvige væsentligt fra budgettet. Derudover vil der kunne være andre kommentarer, der forklarer de viste tal. Side 2

29 Økonomisk Ledelsesinformation Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr. Korr. budget Forventet årsresultat Forventet afv. i forhold til korr. budget ( + = merforbr) Forbrug pr. 28. feb. Forbrugs - % 2015 i forhold til korr. budget Forbrugsprocent 2014 Beskæftigelselsestilbud 10,4 10,4 0,0 3,7 35,6% 20,3% Socialområdet 430,5 430,5 0,0 70,9 16,5% 12,7% Arbejdsmarkeds og overførselsomr. 733,2 733,2 0,0 106,5 14,5% 14,9% Pensioner og boligstøtte 475,7 475,7 0,0 76,5 16,1% 16,6% Kommentarer: Den høje forbrugsprocent på Beskæftigelsestilbud skyldes konteringsmæssige forskydninger samt, at der er udbetalt grundtilskud til produktionsskolen. På Socialområdet er der også konteringsmæssige forskydninger. Uden forskydningerne ville forbrugsprocenten i 2015 have været 13,4%. side 3

30 Økonomisk Ledelsesinformation Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder ) (1) Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Mio. kr. Korr. budget Forventet årsresultat Forventet afv. i forhold til korr. budget ( + = merforbr) Forbrug pr. 28. feb. Forbrugs - % 2015 i forhold til korr. budget Forbrugsprocent 2014 Anlæg i alt (ekskl. ældreboliger) 218,0 218,0 2,8 36,5 16,8% 7,0% Børne- og Ungdomsudvalget 92,7 92,7 0,0 10,0 10,8% 5,2% Kultur- og Fritidsudvalget 23,5 23,5 0,0 1,1 4,6% 6,2% Teknisk Udvalg 73,6 73,6 0,0 4,1 5,6% 2,7% Ældre- og Sundhedsudv. (ekskl. ældreb.) 9,8 9,8 0,0 2,2 22,1% 76,7% Kommentarer: Overførsel af ikke anvendte budgetbeløb fra 2014 til 2015 er ikke indregnet i tallene. Overførslerne vil blive behandlet i Byrådet på mødet den 22. april Det forventes, at der på det skattefinansierede område vil blive søgt overført ca. 150 mio. kr. Den høje forbrugsprocent i 2014 på Ældre- og Sundhedsudvalget skyldes købet af sundhedscentret, som var en stor del af budgettet. side 4

31 Økonomisk Ledelsesinformation Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (2) Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Mio. kr. Korr. budget Forventet årsresultat Forventet afv. i forhold til korr. budget ( + = merforbr) Kommentarer: Se foregående side. Forbrug pr. 28. feb. Forbrugs - % 2015 i forhold til korr. budget Forbrugsprocent 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalget (alm. anlæg) 7,4 7,4 2,8 17,4 234,4% -9,0% Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 5,5 5,5 0,0 0,8 14,8% 1,2% Klima- & Miljøudvalget 5,5 5,5 0,0 0,0 0,2% 0,9% Beredskabskommissionen 0,0 0,0 0,0 0,9-0,9% Ældreboliger 12,9 12,9 0,0 0,1 0,6% -0,4% side 5

32 Bilag: 2.1. Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 24. marts Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93961/15

33 Ansøgninger på T2 niveau med strategiske ledere T2 40 T2-TXT Social- og arbejdsmarkedsudvalget Auto Ansøgt I alt Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Arbejdsmarkedschef Beskæftigelsestilbud Arbejdsmarkedschef Socialområdet Chef for HPU INAKTIV x 0 0 Leder af handicapområdet Leder af psykiatriområdet Leder af udsatteområdet Sekretariatschef 40 Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Centrale overførsler Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Decentrale overførsler Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Pulje overførsler Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt TOTAL marts 2015 Side 1 af 1

34 Bilag: 2.2. Regnskabsbemærkninger - regnskab Socialog Arbejdsmarkedsudvalget Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 24. marts Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93962/15

35 Beskæftigelsestilbud Regnskabsresultat Beløb i kr. (2014 P/L) Regnskab 2013 Budget 2014 Korr. Budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Beskyttet beskæftigelse Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob I alt Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt Mindreforbruget på 4,8 mio. kr. fordeler sig med 3,1 mio. kr. vedrørende decentrale konti, 0,9 mio. kr. vedrørende centrale konti og 0,8 mio. kr. vedrørende puljer. På de decentrale konti er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der blev i september 2014 tilført 1,3 mio. kr. i lov- og Cirkulæreprogrammet til særligt tilrettelagt tilbud for årige. Det var ikke forventet og blev tilført området så sent på året, at beløbet ikke blev brugt. Den resterende del af mindreforbruget på Ungdommens Uddannelsesvejledning skyldes tilbageholdenhed, da ændret lovgivning forventes at presse området i Desuden er der på de decentrale konti et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende Trepas, bl.a. som følge af at store leverandørregninger først er fremsendt i På de centrale konti er der mindre afvigelser på de forskellige områder, der til sammen giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Årsberetning 2014

36 Fokusområder Minister mål I 2014 har Beskæftigelsesministeren fastsat 4 landsdækkende indsatser. Et af dem er: Flere unge skal i uddannelse (se under effektmål) Beskyttet Beskæftigelse Med baggrund i bl.a. førtidspensionsreformen er tilgangen til beskyttet beskæftigelse faldende og hermed også indtjeningen fra andre kommuner. Indsatsen er tilpasset denne situation og antallet af pladser er reduceret med 4 helårspladser og der er sket en omlægning, således flere førtidspensionister kommer ud i virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse på ordinære virksomheder. Social økonomisk virksomhed Et af de planlagte nye initiativer i 2014 har vi måttet annullere, idet lovgivningen, trods godkendelsen af frikommuneforsøget om at gøre Nørremarken til en socialøkonomisk virksomhed, ikke giver mulighed for iværksættelsen. Ungdommens Uddannelsesvejledning For at realisere visionen om, at alle unge skal være i uddannelse eller job har Jobcenter Viborg udvalgt en række strategiske indsatsområder: Fortsat styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervsliv og i sammenhæng hermed udbygge og styrke en bred koordinering blandt aktørerne omkring de unge, så der er garanti for, at de unge altid har et tilbud om uddannelse eller et forløb, som fører til uddannelse Sikre, at tilbud til unge har fokus på styrkelse og vedligeholdelse af kompetencer Udbygge og styrke overgangsinitiativer (udover de nuværende lovpligtige tilbud som uddannelsesparathedsvurdering og mentor). Fx ved at: o styrke de uddannelsesforberedende tiltag for unge, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse o etablere praktikforløb med uddannelsesmæssigt sigte o tilbyde vejleding om valg af uddannelse på tværs give unge kompetencer til valg af uddannelse o sikre forskellige veje til uddannelse Tage udgangspunkt i demokratiske medborgerskab, og dermed tydeliggøre mulighederne for unge, give unge lige muligheder, men forskellig indsats alt efter behov og øge unges muligheder for selv at tilrettelægge deres indsats Produktionsskole i Viborg I 2014 kom alle de budget- og organisatoriske forhold på plads og i foråret 2015 åbner en produktionsskole i Viborg Kommune. Årsregnskab 2014

37 Effektmål Effektmål Mål i 2014 Resultat Beskæftigelsesministerens mål 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret Flere unge skal have en uddannelse - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden ud- skal i december 2014 (år til dato) være på 26,1 pct., svarende dannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse til en stigning på 8,2 procentpoint fra december 2012 til december 2014 Lokalt mål: Flere unge skal i job/uddannelse kont- /uddannelseshjælp og forsikrede ledige. Uddanne ufaglærte ledige på tværs af målgrupper og alder Løntilskud til førtidspensionister (skånejob) En stigning af antallet af løntilskud til førtidspensionister (skånejob) på 5 % pr. år. (En nedgang i antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse). Max helårspersoner tilmeldt 600 personer aktiveres via ordinær uddannelse Der foreligger ikke længere landsdækkende målinger på jobindsats, hvorfor der ikke kan følge op på resultatet direkte. Resultat: 1286 dog faldet fra 1411 i Ufaglærte unge er fra jan. dec reduceret med 82 helårspersoner. Resultat: 1001 personer 172 personer 184 personer Årsregnskab 2014

38 Voksenhandicapområdet Regnskabsresultat Beløb i kr. (2014 P/L) Regnskab 2013 Budget 2014 Korr. Budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Driftsikring af boligbyggeri Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunal tandpleje Andre sundhedsudgifter Indtægter på den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål I alt Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 101,1%. Merforbruget udgør 4,7 mio. kr., som fordeler sig på følgende måde: Mio. kr. Decentrale konti -3,1 Centrale konti 8,1 Puljer mv. -0,3 I alt 4,7 På de decentrale områder er underskuddene fra regnskab 2013 indenfor såvel Handicap som Psykiatri stort set afviklet i Merforbruget på de centrale konti på 8,1 mio. kr. vedrører hovedsageligt tidligere beslutninger og udfordringer på området, som det ikke er lykkedes at finde finansiering for. Årsberetning 2014

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Viborg Handicapråd. Referat

Viborg Handicapråd. Referat Viborg Handicapråd Referat Mødedato: Tirsdag den 5. maj 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.4/rådhuset Ulla Serup Thomsen, Jacob Lynnerup,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 11. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 2. januar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.40 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Information til politikerne

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere