Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tavler og reklameskilte langs offentlige veje"

Transkript

1 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato: November 2008, revideret juli 2009 Redaktion: Pia Brix, Henrik Høj Andersen og Jørgen Valentiner Layout: Majbrit Honoré Fotos: Vejdirektoratet Udgiver Vejdirektoratet Eftertryk i uddrag er tilladt med kildeangivelse

3 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler Information om regler for almindelig servicevejvisning til turist- og servicemål samt særlig servicevejvisning til private virksomheder af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter. Begge typer vejvisning omhandler offentlige vejtavler. Almindelig servicevejvisning til turist- og servicemål vises på tavler, som er hvide/ blå. Det vil sige, tavler med hvid bund og blå skrift. Særlig servicevejvisning til private virksomheder fx af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter vises på tavler, som er sort/hvide. Det vil sige, tavler med sort bund og hvid skrift. Særlig servicevejvisning er vejvisning til virksomheder i det åbne land. Virksomhederne dækker normalt omkostningerne til særlig servicevejvisning. Reklameskilte i det åbne land Hovedudgangspunktet er, at der ikke kan opstilles reklameskilte i det åbne land. Der findes dog undtagelser i naturbeskyttelsesloven for blandt andet virksomhedsreklamer, skilte i erhvervsområder og mindre oplysningsskilte. De tre typer omhandler alle reklameskilte. Virksomhedsreklamer Virksomhedsreklamer kan anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Skilte i erhvervsområder Virksomheder i områder, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget, kan med skiltning inden for erhvervsområdet oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Der kan også opsættes ét skilt på ejendomme til salg og på ejendomme, hvor der foregår byggearbejder. Mindre oplysningsskilte Mindre oplysningsskilte er private reklameskilte, som kan opsættes på egen ejendom. Skiltene kan indeholde information om blandt andet virksomhedens navn, art og produktion. 1

4 På en smuk vej......skal man tage hensyn, når man skilter......ellers kan det gå galt. 2

5 Regler eller kaos Vejbestyrelserne i Danmark får dagligt henvendelser fra virksomheder inden for industri, service og turisme, som har et ønske om at få opsat en tavle eller et reklameskilt ved en offentlig vej. At der er et behov for tavler, er der ingen tvivl om. Tavler hjælper trafikanterne til at finde vej til målet og til de servicetilbud, der findes undervejs. Virksomheder og institutioner kan have et behov for at profilere sig, og serviceudbydere har behov for at kommunikere med deres kunder, for nu blot at nævne nogle af de mest indlysende grunde til, at der ønskes tavler og reklameskilte. Tavler er ikke noget, der opsættes én gang for alle, og som står til evig tid. Dagligt fjernes tavler, som er blevet uaktuelle, og der opsættes andre tavler, der skal opfylde nye behov for vejvisning. Der sker derfor hele tiden en udvikling på dette område. Virksomhedsreklame og mindre oplysningsskilte (reklameskilte) kan også blive aktuelt. Der er regler for, hvad der må skiltes for og til langs vejene. Disse regler bygger på, hvad der er hensigtsmæssigt, når også færdselssikkerheden, fremkommeligheden og det ydre miljø skal tilgodeses. Derfor er det sådan, at nogle tavler og skilte må opsættes, og andre ikke må. Hvordan reglerne for almindelig hvid/blå servicevejvisning, og særlig sort/hvid servicevejvisning, og reklameskilte er, fortæller vi dig om her. Den geografiske vejvisning (tavle med hvid bund og rød skrift) - som er den primære vejvisning langs de almindelige veje - udgør sammen med vejnavnetavler ofte en tilstrækkelig information til, at trafikanterne finder vej mod et givent mål. Vi anbefaler, at du læser beskrivelsen igennem og derudfra overvejer, om du mener at kunne komme i betragtning, inden du eventuelt søger om at få opsat en tavle eller et skilt. Et tilsyneladende harmløst skilt kan stride mod vejregler og naturfredningsbestemmelser. 3

6 Almindelig servicevejvisning - Hvide/blå tavler skal opfylde trafikale behov Det gælder som hovedprincip for al vejvisning, at tavler kun opsættes, når der findes et trafikalt behov. Dermed menes, at det af hensyn til trafiksikkerheden eller trafikafviklingen er nødvendigt at opsætte tavler. Beskrivelsen er et uddrag af vejregler for almindelig servicevejvisning. Under adressen & regler/vejregler/vejregelteksterne/færdselsregulering/ vejvisning, hæfte 3, Servicevejvisning på almindelige veje - fremgår de samlede regler. Der er tale om følgende behov: - Vejbestyrelsen skal kunne informere trafikanterne tydeligt og i god tid for at opnå en sikker og smidig trafikafvikling uden fejlkørsel. - Trafikanterne skal kunne få information for hurtigt og sikkert at kunne finde frem til den ønskede by. Hertil benyttes primært den hvid/røde vejvisning med geografiske mål med bynavne og rutenumre. Denne såkaldte geografiske vejvisning er den vigtigste. Dernæst er vejnavnetav- ler medvirkende til, at trafikanten kan finde vej frem til en adresse. - Trafikanterne skal - efter at være nået frem til området - kunne finde vejnavneskilt og husnummer. En byinformationstavle med kort på fx. en p-plads er en god hjælp i større byer. - Langturstrafikanterne skal kunne finde spise- og sovemuligheder for ikke at blive trætte og ukoncentrerede under kørslen. Derfor kan der vejvises uden for byområder til spise- og overnatningssteder langs ruten. Til overnatningssteder kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Til spisesteder kan der vejvises fra nærmeste større vej, anført på Vejdirektoratets kort i målestok 1: Erhvervstrafikanterne skal kunne finde virksomheder og institutioner. Principielt findes disse ved hjælp af geografisk vejvisning, vejnavnetavler og husnumre. Men til grupper af virksomheder eller større enkeltvirksomheder kan der være et trafikalt behov for at vejvi- 4

7 se med almindelig servicevejvisning, det vil sige den hvid/blå vejvisning. Der henvises typisk med symbolet for industriområde, eventuelt suppleret med områdets navn. Et kort over det enkelte industriområde med oplysning om virksomhederne er en stor hjælp. Kortet kan placeres umiddelbart efter indkørslen til området, såfremt pladsforholdene gør det muligt at parkere, så kortet kan læses. - Fritidstrafikanterne skal kunne finde f.eks. sportsanlæg. Hvis et anlæg besøges af mange ikke-stedkendte trafikanter, kan det være nødvendigt med almindelig servicevejvisning. Vejvisningen er også her hvid/ blå og ofte med de særlige servicesymboler (piktogrammer), f.eks. et symbol som viser indendørs badested. - Turisterne - som normalt ikke er stedkendte - forventes at kunne finde frem til byerne ved hjælp af den sædvanlige geografiske vejvisning. Det er dog vigtigt, at de kan finde seværdigheder og turistanlæg. Der kan vejvises til kirker, større idrætsanlæg, naturområder, fritidsområder, større turistanlæg, fiskesøer og golfbaner. I henhold til nærmere fastsatte kvalitetskrav og tilladelse fra den aktuelle vejmyndighed kan der vejvises med godkendt servicesymbol for lokal seværdighed, M 52,1. Der er endvidere fastsat kvalitetskrav og andre krav i forbindelse med tildeling af servicesymbol M 52,2 (brun/hvid tavle): Servicevejvisning med servicesymbol for seværdighed af national interesse må kun ske efter godkendelse fra Vejdirektoratet, og kan kun ske efter indstilling fra For Danmarks ry som turistland er det vigtigt, at trafikanterne ledes frem til attraktioner og seværdigheder, som er af høj kvalitet. Derfor foretages der, i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og VisitDenmark en kvalitetsbedømmelse, der sikrer at der opsættes servicevejvisning til turistmæssigt værdifulde besøgsmål. Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og VisitDenmark. Servicesymbol M 52,2 Seværdighed af national interesse må kun anvendes til seværdigheder og attraktioner, som har en særlig kulturhistorisk eller naturmæssig værdi på nationalt eller internationalt niveau. Servicevejvisning med servicesymbol for UNESCO verdensarvsmonument må kun ske efter godkendelse fra Vejdirektoratet, og kan kun ske efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen. Servicesymbol M 53 UNESCO verdensarvmonument må kun anvendes til de seværdigheder og attraktioner, der er optaget på UNESCO s verdens- arvsliste. Det kan særligt bemærkes, at servicetavle med symbol for seværdighed af national interesse og UNESCO verdensarvsmonument, sammen med en række øvrige ændringer, indgår i en revideret udgave af vejregel om servicevejvisning på almindelige veje, hæfte 3. 5

8 Det siger reglerne Vejvisning (hvid/rød) og almindelig servicevejvisning (hvid/blå) skal være trafikalt begrundet, fordi: trafiksikkerheden og trafikafviklingen tæller højere end alle andre hensyn. Dette er beskrevet i afsnittet Trafikal begrundelse i vejreglerne. Vejvisningen skal opfylde trafikanternes behov for relevant information, fordi: det er vigtigt, at trafikanterne ledes sikkert og effektivt frem mod målet. Der stilles store krav til trafikanterne: De skal være opmærksomme f.eks. på sving, vejkryds, andre trafikanter og færdselstavler. Ikke sjældent i mørke og usigtbart vejr. Vejvisningen skal være overskuelig, fordi: der ellers skabes unødig risiko for dem, som færdes på vejen. Forsøg har vist, at det tager de fleste trafikanter omkring 4 sekunder at læse 4 normalt lange ord - f.eks. på en tavle. På en vej med tilladt hastighed på 80 km/t vil trafikanten - mens tavlen læses - køre ca. 75 m uden at have øjnene på trafikken og vejen. Derfor må der kun gives de nødvendige - og højst 4 - informationer. Vejvisningen skal være klar og forståelig, fordi: der kan skabes trafikfarlige situationer, hvis trafikanterne bliver sat i en tvivlssituation eller bliver forkert informeret om vejen til målet. Vejvisningen skal have kontinuitet, fordi: trafikanterne skal kunne holde orienteringen. Derfor siger reglerne, at hvis et vejvisningsmål én gang er vist på en vejviser fra et kryds, skal dette mål vises på alle efterfølgende vejvisningstavler, som trafikanterne møder på sin vej frem til målet. Vejvisningen skal være ensartet, fordi: trafikanterne skal kunne genkende og finde information hurtigt. Derfor skal informationen være forståelig og læsbar under alle vejr- og lysforhold, også på afstand, så den kan læses, mens køretøjet er i fart. Ved udviklingen af skrifttyper, skriftstørrelser, symboler og tavletyper er der lagt stor vægt på, at læsbarheden er god, også under disse forhold. Piktogrammer, der er udviklet til reklamer, firmasymboler m.v., er ofte udviklet til at kunne læses på tæt hold og er derfor forfinet i streg og skrift. Sådanne piktogrammer er sjældent egnede til at kunne læses i fart. Placeringen af tavlerne skal også være ensartet for at trafikanterne ikke skal bruge tid på at lede efter informationen, mens de kører. Vejvisningen skal være fri for reklame i form af firmanavne og logoer, fordi: trafikanterne skal koncentrere sig om det, som har trafikal betydning. Det vil sige først og fremmest geografisk information til at finde vej frem til målet. Kommercielle hensyn tæller ikke Når der opsættes tavler med almindelig servicevejvisning (hvid/blå), kan sådanne tavler som en bieffekt have en kommerciel værdi for de virksomheder, der vejvises til. Da dette indebærer risiko for konkurrenceforvridning, må vejbestyrelserne ikke opsætte tavler for at øge besøgstallet til en virksomhed. Kun hensynet til trafikken eller trafikanterne kan begrunde en vejvisning. Heri ligger naturligvis også, at trafikanterne kan have behov for vejvisning til visse servicefaciliteter f.eks. overnatningssteder nær ruten eller vejbestyrelsen ønsker at lede trafikken til et bestemt mål uden om et følsomt byområde. 6

9 En anden type vejvisning Særlig servicevejvisning (sort/hvid) skal ikke være trafikalt begrundet Særlig servicevejvisning er en sort/hvid vejvisning, der mod betaling, kan etableres til private virksomheder fx af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter. Takster for særlig servicevejvisning, ansøgningsskema og yderligere vejledning fås ved henvendelse til de enkelte vejbestyrelser. I dette afsnit er beskrevet et uddrag af vejregler vedr. særlig servicevejvisning. Under adressen Love & regler/ vejregler/vejregelteksterne/færdselsregulering/vejvisning, hæfte 3, Servicevejvisning på almindelige veje, findes de samlede regler og krav for vejvisningen. Virksomheder, som ønsker særlig servicevejvisning, skal indsende en ansøgning for at komme i betragtning til vejvisningen. Ansøgningsskemaet sendes til den vejmyndighed, der er ansvarlig for vejvisningen i krydset. Der kan kun etableres særlig servicevejvisning til virksomheder, som er beliggende i landzone eller uden for tættere bebygget område, afmærket med færdselstavle E 55, tættere bebygget område. Dette indebærer, at der ikke kan vejvises til virksomheder beliggende i de af kommuneplanen udlagte byzonebyer (større bysamfund) inden for bytavlerne E 55, tættere bebygget område. Der kan vejvises til virksomheder i mindre bysamfund beliggende i landzone, selv om de er afmærket med E 55, tættere bebygget område. Der kan vejvises med symbol for dagligvareforretninger ved indkørslen til landsbyer med et indbyggertal under indbyggere. Der kan ikke opsættes særlig servicevejvisning i byzone, med mindre den eneste eller nærmeste vej frem til virksomheden er via et kryds i byzonen. Principskitse for placering af vejvisning til virksomheder i det åbne land. 7

10 - Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på almindelige veje, der også er offentlige veje. Det vil sige, hvor der er almindelig adgang. Ved almindelige veje forstås veje, som ikke er motorveje og motortrafikveje. Der kan således ikke vejvises fra motorveje og motortrafikveje. Der anvendes pilvejvisere med tekst om virksomhedens type. Vejviserne er med sort bund, hvid ramme og hvid tekst. F.eks. anvendes teksten Gårdbutik. Der må ikke anvendes virksomhedsnavn eller logo. Anvendelse af symboler for særlig servicevejvisning må kun ske i det omfang, de er godkendt af Vejdirektoratet. Hvis der findes et godkendt symbol, skal dette anvendes uden supplerende tekst. Der kan vejvises fra nærmeste større vej, hvor alle trafikanter har adgang, jf. Vejdirektoratets kort i målforhold 1: Der må højst være 4 vejvisningsinformationer i det kryds, hvor der ønskes opsat særlig servicevejvisning. Der kan kun opsættes særlig servicevejvisning i kryds, hvor der ikke er svingspor eller vejvisning med tabelvejvisere. 8

11 Reklameskilte Reklameskilte i det åbne land Ifølge naturbeskyttelseslovens 21 må der ikke i det åbne land anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Der er tale om et absolut forbud, som der ikke er mulighed for at give dispensation fra. Der er dog visse undtagelser: Virksomhedsreklamer Der kan opsættes virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Skilte i erhvervsområder Der kan opsættes skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., hvis de opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget og fortsat helt eller delvis har karakter af åbent land. Reglerne giver virksomheder mulighed for med skiltning at oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Skiltene kan opstilles ved adgangsvejene til området og til de enkelte virksomheder i området. Herudover stiller bekendtgørelse nr om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg mv. i det åbne land følgende krav til skiltningen. Skiltet må ikke overstige 0,5 m 2. Skiltet må udelukkende oplyse om en virksomheds navn, adresse, art og produktion, eventuelt med et logo. Skiltet skal holdes i afdæmpede farver, men logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Skilte vedrørende flere virksomheder kan samles i en galge. Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt og Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. For ovennævnte skiltning i erhvervsområder gælder følgende væsentlige begrænsning: Skiltene må ikke opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. Anden reklame i erhvervsområder På ejendomme, der er til salg, kan der opsættes ét skilt på maximalt 4 kvm med oplysning om salg af erhvervsgrunde i området. På ejendomme, hvor der foregår byggearbejder med henblik på opførelse af en virksomhed, kan der opsættes ét skilt på maximalt 4 m 2, der oplyser om byggeriet og den kommende virksomhed. For sådanne skilte gælder i øvrigt, at Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt og Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. Skiltene må ikke opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. 9

12 Mindre oplysningsskilte Der kan opsættes mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed på egen ejendom eller ved indkørslen til ejendommen, og hvis den er beliggende ud til en lukket, privat fællesvej, ved dennes udmunding i anden vej. Dog må skiltet ikke placeres på vejarealet eller i oversigts-areal. Loven stiller følgende krav til de mindre oplysningsskilte: Skal være rektangulært. Må højst være 0,25 m2. Må ikke opsættes højere end 1 meter over terræn. Må kun oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion, eventuelt med logo. Skal være i en ensartet, afdæmpet bundfarve med hvid tekst. Må ikke være kunstigt belyst, reflekterende eller bevægeligt. Ulovlige reklameskilte Tilsynsmyndigheden kan påbyde flytning eller ændring af et skilt, der ikke opfylder de nævnte krav, hvis skiltet efter tilsynsmyndighedens vurdering virker skæmmende på omgivelserne. Et godt råd: Spørg vejbestyrelsen, inden skiltet sættes op. Vejdirektoratet fører - i henhold til bekendtgørelse nr , stk. 2, jfr. naturbeskyttelseslovens 73, stk. 3 - tilsyn med, at bekendtgørelsen og forbuddet i naturbeskyttelseslovens 21, stk. 1 overholdes. Tilsynet vedrører skiltning og opsætning af andre indretninger i reklameøjemed langs statsvejene. I henhold til samme bekendtgørelses 10 kan Vejdirektoratet meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis oplysningsskiltet eller reklameindretningen ikke opfylder reglerne i bekendtgørelsen eller vilkår fastsat efter denne. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, kan Vejdirektoratet umiddelbart lade det nødvendige udføre for den forpligtedes regning, jævnfør naturbeskyttelseslovens 74, stk. 5 og bekendtgørelsens 10, stk.2. Naturbeskyttelsesloven er restriktiv vedrørende reklamer i åbent land, men tillader visse mindre oplysningsskilte ved privat vejs tilslutning til anden vej og ikke-dominerende reklamer i umiddelbart tilknytning til virksomheden. 10

13 For midlertidige skilte gælder de samme regler som for permanent opstillede skilte. Reklame for salg af frugt, æg og lignende selvproducerede produkter skal altså opsættes i overensstemmelse med bestemmelserne for mindre oplysningsskilte. Andre forhold Tilladelse ved adgangsbegrænset vej Tilladelse til ændret anvendelse af ejendomme, der ligger ved en såkaldt adgangsbegrænset vej, kan indeholde bestemmelser om virksomhedens skiltning. Servitut - byggerlinjer Endvidere kan der for ejendomme med facade til en offentlig vej være pålagt servitut om vejbyggelinjer, der kan hindre opstilling af skilte - spørg vejbestyrelsen. Turistinformationstavler Vejbestyrelserne har ved rastepladser over hele landet, opsat turistinformationstavler over landområder. Tilsvarende har de fleste større byer opsat en byinformationstavle på parkeringspladser eller større rastepladser ved indkørsel til byen. På tavlen er der de relevante serviceinformationer, som kommunen ønsker, turisterne skal have. Det er oplagt at medtage overnatningssteder på disse informationstavler, som således kan vælges ud fra en oversigt, og ikke ud fra en pludselig indskydelse, som kan indebære en farlig trafikmanøvre. Ved større industriområder I eller ved indkørslen til større industriområder har mange kommuner opstillet informationstavler, som viser vejnavnene og virksomhedernes placering. Det er langt mere sikkert for trafikanterne at modtage information, når de holder stille, end når de kører. Rutevejledning Det er en god ide, hvis virksomheden på sit brevpapir og i sit brochuremateriale og på deres hjemmeside anfører en rutevejledning for besøgende. F.eks. ved at vise et vejkortudsnit med virksomhedens placering og med rute- /frakørselsnumre og vejnavn. Desuden kan det ofte være en hjælp for de besøgende, at virksomheden supplerer sin postadresse med navnet på nærmeste vejviste lokalitet. Vejbestyrelsens ansvar Hvis trafikanter har vanskeligt ved at finde vej til en adresse, kan det måske hænge sammen med, at der ikke er opsat tydelige vejnavneskilte og husnumre. Vejnavneskiltene er vejbestyrelsernes ansvar. Det er normalt, at ejere af virksomheder foranstalter og betaler skilte med angivelse af husnumre. Husnumre er ejendommens ejers ansvar. Der skal vises hensyn til at udrykningskøretøjer kan se husnumre tydeligt. Politiet er tilsynsmyndighed mht husnumres synlighed fra vejen. 11

14 Hvis du har brug for mere Information På adressen findes der link til lovgivning og vejregler. For lovgivning og bekendtgørelser kan følgende være relevant: Færdselsloven (LBK nr af 04/11/2008, 96 99). Vejloven (Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, LBK nr. 432 af 22/05/2008, 2, 34, 42, 70, 80, 102, 103 og 105). Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr. 783 af 06/07/ Bekendtgørelse om vejafmærkning. BEK nr. 784 af 06/07/2006. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje BEK nr. 243 af 10/04/2008. Læs også om Miljøministeriets love og bekendtgørelser: Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse (Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr af 20/10/2008, 21) Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr af 11/12/2006, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 9, 10, 11, 12 og 13. For vejregler under afsnit 5, Færdselsregulering, kan følgende være relevant: Vejvisning Generelt om vejvisning på almindelige veje, hæfte 0 Tavletyper for vejvisning på almindelige veje, hæfte 1 Servicevejvisning på almindelige veje, hæfte 3. Endvidere kan lokalplaner og kommunale regulativer samt standardvilkår hos de enkelte vejbestyrelser indeholde bestemmelser om skiltning. 12

15 Ansøgningsprocedure Henvendelse fra en virksomhed skal altid rettes til den vejbestyrelse/vejmyndighed, der er ansvarlig for vejvisningen på det pågældende sted. Er du i tvivl om, hvem der er rette vejmyndighed, kan du få hjælp på adressen hvor der under afsnit om veje, broer og tunneler findes link til Hvem er vejmyndighed? Ansøgning om vejvisning og skiltning ved kommuneveje sendes til den relevante kommune. Ansøgning om vejvisning og skiltning ved hovedlandeveje sendes til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet giver gerne svar på tvivlsspørgsmål om vejvisning og reklameskiltning. Vejdirektoratet udgiver hvert forår en trafik- og turisthåndbog om service langs det danske motorvejsnet. Bogen optager annoncer for overnatningssteder og seværdigheder/oplevelser inden for en afstand af 25 km fra motorvejen. Nærmere oplysninger om annoncering i håndbogen der i 2009 hedder Motorvej 2009/10 fås på telefon

16 Oversigt over M-servicetavler M 9 Containerhavn M 17 Posthus M 10 Færge for cyklende og gående M 21 Førstehjælp M 11 Færge M 22 Telefon M 12 Lufthavn M 23 Værksted M 13 Jernbanestation M 24 Tankanlæg M 14 Busterminal M 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter M 15 Transportcenter M 31 Campingplads M 16 Parker og rejs M 32 Campingplads for autocampere 14

17 M 33 Campinghytter M 43 Restaurant M 34 Rasteplads M 45 Cafeteria M 35,1 Udendørs badested M 46 WC M 35,2 Indendørs badested M 46,1 WC for handicappede M 36 Golfbane M 47 Tømning af kemisk toilet M 37 Fiskesø (Put and Take) M 51 Kirke M 41 Vandrehjem M 52,1 Lokal seværdighed M 42 Hotel (Motel/kro) M 52,2 National seværdighed 15

18 M 53 UNESCO verdensarvsmonument M 100 Mindre virksomheder M 57 Industriområde M 100,1 Dagligvareforretning M 61,1 Udendørs information M 100,2 Værelser til leje M 61,2 Indendørs information 16

19 Oversigt over vejvisere F 11 Pilvejviser til geografiske mål samt til havne, lufthavne og lignende. F 13 Pilvejviser til seværdigheder, serviceanlæg og lignende. F 30 Pilvejviser til særlig servicevejvisning

20 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax vejdirektoratet.dk

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Hermed bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002 med de ændringer, der følger

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages. Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger v/ formand Johnny Beyer Nørrebrogade 61 2200 København N Dato: 8. april 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

KRITERIER OG VEJLEDNING

KRITERIER OG VEJLEDNING KRITERIER OG VEJLEDNING FOR BLÅ FLAG STRANDE 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KRITERIE EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Baggrund og definition 3/4 Om Blå Flag og forpligtelser 5 Kriterium oversigt 6/7 1 Badevand

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Mødelokale 3, Mødet indledes med temadrøftelse vedr. Affaldsplan. 1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 13/7403 2. status mål 2014 - MTU...

Mødelokale 3, Mødet indledes med temadrøftelse vedr. Affaldsplan. 1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 13/7403 2. status mål 2014 - MTU... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 30. september 2014 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3, Mødet indledes med temadrøftelse vedr. Affaldsplan. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand)

Læs mere