Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tavler og reklameskilte langs offentlige veje"

Transkript

1 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato: November 2008, revideret juli 2009 Redaktion: Pia Brix, Henrik Høj Andersen og Jørgen Valentiner Layout: Majbrit Honoré Fotos: Vejdirektoratet Udgiver Vejdirektoratet Eftertryk i uddrag er tilladt med kildeangivelse

3 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler Information om regler for almindelig servicevejvisning til turist- og servicemål samt særlig servicevejvisning til private virksomheder af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter. Begge typer vejvisning omhandler offentlige vejtavler. Almindelig servicevejvisning til turist- og servicemål vises på tavler, som er hvide/ blå. Det vil sige, tavler med hvid bund og blå skrift. Særlig servicevejvisning til private virksomheder fx af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter vises på tavler, som er sort/hvide. Det vil sige, tavler med sort bund og hvid skrift. Særlig servicevejvisning er vejvisning til virksomheder i det åbne land. Virksomhederne dækker normalt omkostningerne til særlig servicevejvisning. Reklameskilte i det åbne land Hovedudgangspunktet er, at der ikke kan opstilles reklameskilte i det åbne land. Der findes dog undtagelser i naturbeskyttelsesloven for blandt andet virksomhedsreklamer, skilte i erhvervsområder og mindre oplysningsskilte. De tre typer omhandler alle reklameskilte. Virksomhedsreklamer Virksomhedsreklamer kan anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Skilte i erhvervsområder Virksomheder i områder, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget, kan med skiltning inden for erhvervsområdet oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Der kan også opsættes ét skilt på ejendomme til salg og på ejendomme, hvor der foregår byggearbejder. Mindre oplysningsskilte Mindre oplysningsskilte er private reklameskilte, som kan opsættes på egen ejendom. Skiltene kan indeholde information om blandt andet virksomhedens navn, art og produktion. 1

4 På en smuk vej......skal man tage hensyn, når man skilter......ellers kan det gå galt. 2

5 Regler eller kaos Vejbestyrelserne i Danmark får dagligt henvendelser fra virksomheder inden for industri, service og turisme, som har et ønske om at få opsat en tavle eller et reklameskilt ved en offentlig vej. At der er et behov for tavler, er der ingen tvivl om. Tavler hjælper trafikanterne til at finde vej til målet og til de servicetilbud, der findes undervejs. Virksomheder og institutioner kan have et behov for at profilere sig, og serviceudbydere har behov for at kommunikere med deres kunder, for nu blot at nævne nogle af de mest indlysende grunde til, at der ønskes tavler og reklameskilte. Tavler er ikke noget, der opsættes én gang for alle, og som står til evig tid. Dagligt fjernes tavler, som er blevet uaktuelle, og der opsættes andre tavler, der skal opfylde nye behov for vejvisning. Der sker derfor hele tiden en udvikling på dette område. Virksomhedsreklame og mindre oplysningsskilte (reklameskilte) kan også blive aktuelt. Der er regler for, hvad der må skiltes for og til langs vejene. Disse regler bygger på, hvad der er hensigtsmæssigt, når også færdselssikkerheden, fremkommeligheden og det ydre miljø skal tilgodeses. Derfor er det sådan, at nogle tavler og skilte må opsættes, og andre ikke må. Hvordan reglerne for almindelig hvid/blå servicevejvisning, og særlig sort/hvid servicevejvisning, og reklameskilte er, fortæller vi dig om her. Den geografiske vejvisning (tavle med hvid bund og rød skrift) - som er den primære vejvisning langs de almindelige veje - udgør sammen med vejnavnetavler ofte en tilstrækkelig information til, at trafikanterne finder vej mod et givent mål. Vi anbefaler, at du læser beskrivelsen igennem og derudfra overvejer, om du mener at kunne komme i betragtning, inden du eventuelt søger om at få opsat en tavle eller et skilt. Et tilsyneladende harmløst skilt kan stride mod vejregler og naturfredningsbestemmelser. 3

6 Almindelig servicevejvisning - Hvide/blå tavler skal opfylde trafikale behov Det gælder som hovedprincip for al vejvisning, at tavler kun opsættes, når der findes et trafikalt behov. Dermed menes, at det af hensyn til trafiksikkerheden eller trafikafviklingen er nødvendigt at opsætte tavler. Beskrivelsen er et uddrag af vejregler for almindelig servicevejvisning. Under adressen & regler/vejregler/vejregelteksterne/færdselsregulering/ vejvisning, hæfte 3, Servicevejvisning på almindelige veje - fremgår de samlede regler. Der er tale om følgende behov: - Vejbestyrelsen skal kunne informere trafikanterne tydeligt og i god tid for at opnå en sikker og smidig trafikafvikling uden fejlkørsel. - Trafikanterne skal kunne få information for hurtigt og sikkert at kunne finde frem til den ønskede by. Hertil benyttes primært den hvid/røde vejvisning med geografiske mål med bynavne og rutenumre. Denne såkaldte geografiske vejvisning er den vigtigste. Dernæst er vejnavnetav- ler medvirkende til, at trafikanten kan finde vej frem til en adresse. - Trafikanterne skal - efter at være nået frem til området - kunne finde vejnavneskilt og husnummer. En byinformationstavle med kort på fx. en p-plads er en god hjælp i større byer. - Langturstrafikanterne skal kunne finde spise- og sovemuligheder for ikke at blive trætte og ukoncentrerede under kørslen. Derfor kan der vejvises uden for byområder til spise- og overnatningssteder langs ruten. Til overnatningssteder kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Til spisesteder kan der vejvises fra nærmeste større vej, anført på Vejdirektoratets kort i målestok 1: Erhvervstrafikanterne skal kunne finde virksomheder og institutioner. Principielt findes disse ved hjælp af geografisk vejvisning, vejnavnetavler og husnumre. Men til grupper af virksomheder eller større enkeltvirksomheder kan der være et trafikalt behov for at vejvi- 4

7 se med almindelig servicevejvisning, det vil sige den hvid/blå vejvisning. Der henvises typisk med symbolet for industriområde, eventuelt suppleret med områdets navn. Et kort over det enkelte industriområde med oplysning om virksomhederne er en stor hjælp. Kortet kan placeres umiddelbart efter indkørslen til området, såfremt pladsforholdene gør det muligt at parkere, så kortet kan læses. - Fritidstrafikanterne skal kunne finde f.eks. sportsanlæg. Hvis et anlæg besøges af mange ikke-stedkendte trafikanter, kan det være nødvendigt med almindelig servicevejvisning. Vejvisningen er også her hvid/ blå og ofte med de særlige servicesymboler (piktogrammer), f.eks. et symbol som viser indendørs badested. - Turisterne - som normalt ikke er stedkendte - forventes at kunne finde frem til byerne ved hjælp af den sædvanlige geografiske vejvisning. Det er dog vigtigt, at de kan finde seværdigheder og turistanlæg. Der kan vejvises til kirker, større idrætsanlæg, naturområder, fritidsområder, større turistanlæg, fiskesøer og golfbaner. I henhold til nærmere fastsatte kvalitetskrav og tilladelse fra den aktuelle vejmyndighed kan der vejvises med godkendt servicesymbol for lokal seværdighed, M 52,1. Der er endvidere fastsat kvalitetskrav og andre krav i forbindelse med tildeling af servicesymbol M 52,2 (brun/hvid tavle): Servicevejvisning med servicesymbol for seværdighed af national interesse må kun ske efter godkendelse fra Vejdirektoratet, og kan kun ske efter indstilling fra For Danmarks ry som turistland er det vigtigt, at trafikanterne ledes frem til attraktioner og seværdigheder, som er af høj kvalitet. Derfor foretages der, i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og VisitDenmark en kvalitetsbedømmelse, der sikrer at der opsættes servicevejvisning til turistmæssigt værdifulde besøgsmål. Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og VisitDenmark. Servicesymbol M 52,2 Seværdighed af national interesse må kun anvendes til seværdigheder og attraktioner, som har en særlig kulturhistorisk eller naturmæssig værdi på nationalt eller internationalt niveau. Servicevejvisning med servicesymbol for UNESCO verdensarvsmonument må kun ske efter godkendelse fra Vejdirektoratet, og kan kun ske efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen. Servicesymbol M 53 UNESCO verdensarvmonument må kun anvendes til de seværdigheder og attraktioner, der er optaget på UNESCO s verdens- arvsliste. Det kan særligt bemærkes, at servicetavle med symbol for seværdighed af national interesse og UNESCO verdensarvsmonument, sammen med en række øvrige ændringer, indgår i en revideret udgave af vejregel om servicevejvisning på almindelige veje, hæfte 3. 5

8 Det siger reglerne Vejvisning (hvid/rød) og almindelig servicevejvisning (hvid/blå) skal være trafikalt begrundet, fordi: trafiksikkerheden og trafikafviklingen tæller højere end alle andre hensyn. Dette er beskrevet i afsnittet Trafikal begrundelse i vejreglerne. Vejvisningen skal opfylde trafikanternes behov for relevant information, fordi: det er vigtigt, at trafikanterne ledes sikkert og effektivt frem mod målet. Der stilles store krav til trafikanterne: De skal være opmærksomme f.eks. på sving, vejkryds, andre trafikanter og færdselstavler. Ikke sjældent i mørke og usigtbart vejr. Vejvisningen skal være overskuelig, fordi: der ellers skabes unødig risiko for dem, som færdes på vejen. Forsøg har vist, at det tager de fleste trafikanter omkring 4 sekunder at læse 4 normalt lange ord - f.eks. på en tavle. På en vej med tilladt hastighed på 80 km/t vil trafikanten - mens tavlen læses - køre ca. 75 m uden at have øjnene på trafikken og vejen. Derfor må der kun gives de nødvendige - og højst 4 - informationer. Vejvisningen skal være klar og forståelig, fordi: der kan skabes trafikfarlige situationer, hvis trafikanterne bliver sat i en tvivlssituation eller bliver forkert informeret om vejen til målet. Vejvisningen skal have kontinuitet, fordi: trafikanterne skal kunne holde orienteringen. Derfor siger reglerne, at hvis et vejvisningsmål én gang er vist på en vejviser fra et kryds, skal dette mål vises på alle efterfølgende vejvisningstavler, som trafikanterne møder på sin vej frem til målet. Vejvisningen skal være ensartet, fordi: trafikanterne skal kunne genkende og finde information hurtigt. Derfor skal informationen være forståelig og læsbar under alle vejr- og lysforhold, også på afstand, så den kan læses, mens køretøjet er i fart. Ved udviklingen af skrifttyper, skriftstørrelser, symboler og tavletyper er der lagt stor vægt på, at læsbarheden er god, også under disse forhold. Piktogrammer, der er udviklet til reklamer, firmasymboler m.v., er ofte udviklet til at kunne læses på tæt hold og er derfor forfinet i streg og skrift. Sådanne piktogrammer er sjældent egnede til at kunne læses i fart. Placeringen af tavlerne skal også være ensartet for at trafikanterne ikke skal bruge tid på at lede efter informationen, mens de kører. Vejvisningen skal være fri for reklame i form af firmanavne og logoer, fordi: trafikanterne skal koncentrere sig om det, som har trafikal betydning. Det vil sige først og fremmest geografisk information til at finde vej frem til målet. Kommercielle hensyn tæller ikke Når der opsættes tavler med almindelig servicevejvisning (hvid/blå), kan sådanne tavler som en bieffekt have en kommerciel værdi for de virksomheder, der vejvises til. Da dette indebærer risiko for konkurrenceforvridning, må vejbestyrelserne ikke opsætte tavler for at øge besøgstallet til en virksomhed. Kun hensynet til trafikken eller trafikanterne kan begrunde en vejvisning. Heri ligger naturligvis også, at trafikanterne kan have behov for vejvisning til visse servicefaciliteter f.eks. overnatningssteder nær ruten eller vejbestyrelsen ønsker at lede trafikken til et bestemt mål uden om et følsomt byområde. 6

9 En anden type vejvisning Særlig servicevejvisning (sort/hvid) skal ikke være trafikalt begrundet Særlig servicevejvisning er en sort/hvid vejvisning, der mod betaling, kan etableres til private virksomheder fx af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter. Takster for særlig servicevejvisning, ansøgningsskema og yderligere vejledning fås ved henvendelse til de enkelte vejbestyrelser. I dette afsnit er beskrevet et uddrag af vejregler vedr. særlig servicevejvisning. Under adressen Love & regler/ vejregler/vejregelteksterne/færdselsregulering/vejvisning, hæfte 3, Servicevejvisning på almindelige veje, findes de samlede regler og krav for vejvisningen. Virksomheder, som ønsker særlig servicevejvisning, skal indsende en ansøgning for at komme i betragtning til vejvisningen. Ansøgningsskemaet sendes til den vejmyndighed, der er ansvarlig for vejvisningen i krydset. Der kan kun etableres særlig servicevejvisning til virksomheder, som er beliggende i landzone eller uden for tættere bebygget område, afmærket med færdselstavle E 55, tættere bebygget område. Dette indebærer, at der ikke kan vejvises til virksomheder beliggende i de af kommuneplanen udlagte byzonebyer (større bysamfund) inden for bytavlerne E 55, tættere bebygget område. Der kan vejvises til virksomheder i mindre bysamfund beliggende i landzone, selv om de er afmærket med E 55, tættere bebygget område. Der kan vejvises med symbol for dagligvareforretninger ved indkørslen til landsbyer med et indbyggertal under indbyggere. Der kan ikke opsættes særlig servicevejvisning i byzone, med mindre den eneste eller nærmeste vej frem til virksomheden er via et kryds i byzonen. Principskitse for placering af vejvisning til virksomheder i det åbne land. 7

10 - Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på almindelige veje, der også er offentlige veje. Det vil sige, hvor der er almindelig adgang. Ved almindelige veje forstås veje, som ikke er motorveje og motortrafikveje. Der kan således ikke vejvises fra motorveje og motortrafikveje. Der anvendes pilvejvisere med tekst om virksomhedens type. Vejviserne er med sort bund, hvid ramme og hvid tekst. F.eks. anvendes teksten Gårdbutik. Der må ikke anvendes virksomhedsnavn eller logo. Anvendelse af symboler for særlig servicevejvisning må kun ske i det omfang, de er godkendt af Vejdirektoratet. Hvis der findes et godkendt symbol, skal dette anvendes uden supplerende tekst. Der kan vejvises fra nærmeste større vej, hvor alle trafikanter har adgang, jf. Vejdirektoratets kort i målforhold 1: Der må højst være 4 vejvisningsinformationer i det kryds, hvor der ønskes opsat særlig servicevejvisning. Der kan kun opsættes særlig servicevejvisning i kryds, hvor der ikke er svingspor eller vejvisning med tabelvejvisere. 8

11 Reklameskilte Reklameskilte i det åbne land Ifølge naturbeskyttelseslovens 21 må der ikke i det åbne land anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Der er tale om et absolut forbud, som der ikke er mulighed for at give dispensation fra. Der er dog visse undtagelser: Virksomhedsreklamer Der kan opsættes virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Skilte i erhvervsområder Der kan opsættes skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., hvis de opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget og fortsat helt eller delvis har karakter af åbent land. Reglerne giver virksomheder mulighed for med skiltning at oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Skiltene kan opstilles ved adgangsvejene til området og til de enkelte virksomheder i området. Herudover stiller bekendtgørelse nr om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg mv. i det åbne land følgende krav til skiltningen. Skiltet må ikke overstige 0,5 m 2. Skiltet må udelukkende oplyse om en virksomheds navn, adresse, art og produktion, eventuelt med et logo. Skiltet skal holdes i afdæmpede farver, men logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Skilte vedrørende flere virksomheder kan samles i en galge. Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt og Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. For ovennævnte skiltning i erhvervsområder gælder følgende væsentlige begrænsning: Skiltene må ikke opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. Anden reklame i erhvervsområder På ejendomme, der er til salg, kan der opsættes ét skilt på maximalt 4 kvm med oplysning om salg af erhvervsgrunde i området. På ejendomme, hvor der foregår byggearbejder med henblik på opførelse af en virksomhed, kan der opsættes ét skilt på maximalt 4 m 2, der oplyser om byggeriet og den kommende virksomhed. For sådanne skilte gælder i øvrigt, at Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt og Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. Skiltene må ikke opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. 9

12 Mindre oplysningsskilte Der kan opsættes mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed på egen ejendom eller ved indkørslen til ejendommen, og hvis den er beliggende ud til en lukket, privat fællesvej, ved dennes udmunding i anden vej. Dog må skiltet ikke placeres på vejarealet eller i oversigts-areal. Loven stiller følgende krav til de mindre oplysningsskilte: Skal være rektangulært. Må højst være 0,25 m2. Må ikke opsættes højere end 1 meter over terræn. Må kun oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion, eventuelt med logo. Skal være i en ensartet, afdæmpet bundfarve med hvid tekst. Må ikke være kunstigt belyst, reflekterende eller bevægeligt. Ulovlige reklameskilte Tilsynsmyndigheden kan påbyde flytning eller ændring af et skilt, der ikke opfylder de nævnte krav, hvis skiltet efter tilsynsmyndighedens vurdering virker skæmmende på omgivelserne. Et godt råd: Spørg vejbestyrelsen, inden skiltet sættes op. Vejdirektoratet fører - i henhold til bekendtgørelse nr , stk. 2, jfr. naturbeskyttelseslovens 73, stk. 3 - tilsyn med, at bekendtgørelsen og forbuddet i naturbeskyttelseslovens 21, stk. 1 overholdes. Tilsynet vedrører skiltning og opsætning af andre indretninger i reklameøjemed langs statsvejene. I henhold til samme bekendtgørelses 10 kan Vejdirektoratet meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis oplysningsskiltet eller reklameindretningen ikke opfylder reglerne i bekendtgørelsen eller vilkår fastsat efter denne. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, kan Vejdirektoratet umiddelbart lade det nødvendige udføre for den forpligtedes regning, jævnfør naturbeskyttelseslovens 74, stk. 5 og bekendtgørelsens 10, stk.2. Naturbeskyttelsesloven er restriktiv vedrørende reklamer i åbent land, men tillader visse mindre oplysningsskilte ved privat vejs tilslutning til anden vej og ikke-dominerende reklamer i umiddelbart tilknytning til virksomheden. 10

13 For midlertidige skilte gælder de samme regler som for permanent opstillede skilte. Reklame for salg af frugt, æg og lignende selvproducerede produkter skal altså opsættes i overensstemmelse med bestemmelserne for mindre oplysningsskilte. Andre forhold Tilladelse ved adgangsbegrænset vej Tilladelse til ændret anvendelse af ejendomme, der ligger ved en såkaldt adgangsbegrænset vej, kan indeholde bestemmelser om virksomhedens skiltning. Servitut - byggerlinjer Endvidere kan der for ejendomme med facade til en offentlig vej være pålagt servitut om vejbyggelinjer, der kan hindre opstilling af skilte - spørg vejbestyrelsen. Turistinformationstavler Vejbestyrelserne har ved rastepladser over hele landet, opsat turistinformationstavler over landområder. Tilsvarende har de fleste større byer opsat en byinformationstavle på parkeringspladser eller større rastepladser ved indkørsel til byen. På tavlen er der de relevante serviceinformationer, som kommunen ønsker, turisterne skal have. Det er oplagt at medtage overnatningssteder på disse informationstavler, som således kan vælges ud fra en oversigt, og ikke ud fra en pludselig indskydelse, som kan indebære en farlig trafikmanøvre. Ved større industriområder I eller ved indkørslen til større industriområder har mange kommuner opstillet informationstavler, som viser vejnavnene og virksomhedernes placering. Det er langt mere sikkert for trafikanterne at modtage information, når de holder stille, end når de kører. Rutevejledning Det er en god ide, hvis virksomheden på sit brevpapir og i sit brochuremateriale og på deres hjemmeside anfører en rutevejledning for besøgende. F.eks. ved at vise et vejkortudsnit med virksomhedens placering og med rute- /frakørselsnumre og vejnavn. Desuden kan det ofte være en hjælp for de besøgende, at virksomheden supplerer sin postadresse med navnet på nærmeste vejviste lokalitet. Vejbestyrelsens ansvar Hvis trafikanter har vanskeligt ved at finde vej til en adresse, kan det måske hænge sammen med, at der ikke er opsat tydelige vejnavneskilte og husnumre. Vejnavneskiltene er vejbestyrelsernes ansvar. Det er normalt, at ejere af virksomheder foranstalter og betaler skilte med angivelse af husnumre. Husnumre er ejendommens ejers ansvar. Der skal vises hensyn til at udrykningskøretøjer kan se husnumre tydeligt. Politiet er tilsynsmyndighed mht husnumres synlighed fra vejen. 11

14 Hvis du har brug for mere Information På adressen findes der link til lovgivning og vejregler. For lovgivning og bekendtgørelser kan følgende være relevant: Færdselsloven (LBK nr af 04/11/2008, 96 99). Vejloven (Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, LBK nr. 432 af 22/05/2008, 2, 34, 42, 70, 80, 102, 103 og 105). Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr. 783 af 06/07/ Bekendtgørelse om vejafmærkning. BEK nr. 784 af 06/07/2006. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje BEK nr. 243 af 10/04/2008. Læs også om Miljøministeriets love og bekendtgørelser: Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse (Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr af 20/10/2008, 21) Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr af 11/12/2006, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 9, 10, 11, 12 og 13. For vejregler under afsnit 5, Færdselsregulering, kan følgende være relevant: Vejvisning Generelt om vejvisning på almindelige veje, hæfte 0 Tavletyper for vejvisning på almindelige veje, hæfte 1 Servicevejvisning på almindelige veje, hæfte 3. Endvidere kan lokalplaner og kommunale regulativer samt standardvilkår hos de enkelte vejbestyrelser indeholde bestemmelser om skiltning. 12

15 Ansøgningsprocedure Henvendelse fra en virksomhed skal altid rettes til den vejbestyrelse/vejmyndighed, der er ansvarlig for vejvisningen på det pågældende sted. Er du i tvivl om, hvem der er rette vejmyndighed, kan du få hjælp på adressen hvor der under afsnit om veje, broer og tunneler findes link til Hvem er vejmyndighed? Ansøgning om vejvisning og skiltning ved kommuneveje sendes til den relevante kommune. Ansøgning om vejvisning og skiltning ved hovedlandeveje sendes til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet giver gerne svar på tvivlsspørgsmål om vejvisning og reklameskiltning. Vejdirektoratet udgiver hvert forår en trafik- og turisthåndbog om service langs det danske motorvejsnet. Bogen optager annoncer for overnatningssteder og seværdigheder/oplevelser inden for en afstand af 25 km fra motorvejen. Nærmere oplysninger om annoncering i håndbogen der i 2009 hedder Motorvej 2009/10 fås på telefon

16 Oversigt over M-servicetavler M 9 Containerhavn M 17 Posthus M 10 Færge for cyklende og gående M 21 Førstehjælp M 11 Færge M 22 Telefon M 12 Lufthavn M 23 Værksted M 13 Jernbanestation M 24 Tankanlæg M 14 Busterminal M 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter M 15 Transportcenter M 31 Campingplads M 16 Parker og rejs M 32 Campingplads for autocampere 14

17 M 33 Campinghytter M 43 Restaurant M 34 Rasteplads M 45 Cafeteria M 35,1 Udendørs badested M 46 WC M 35,2 Indendørs badested M 46,1 WC for handicappede M 36 Golfbane M 47 Tømning af kemisk toilet M 37 Fiskesø (Put and Take) M 51 Kirke M 41 Vandrehjem M 52,1 Lokal seværdighed M 42 Hotel (Motel/kro) M 52,2 National seværdighed 15

18 M 53 UNESCO verdensarvsmonument M 100 Mindre virksomheder M 57 Industriområde M 100,1 Dagligvareforretning M 61,1 Udendørs information M 100,2 Værelser til leje M 61,2 Indendørs information 16

19 Oversigt over vejvisere F 11 Pilvejviser til geografiske mål samt til havne, lufthavne og lignende. F 13 Pilvejviser til seværdigheder, serviceanlæg og lignende. F 30 Pilvejviser til særlig servicevejvisning

20 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax vejdirektoratet.dk

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2014 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København Referat Emne NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning Mødedato 20. - 21. november 2007 Sted Møde nr. 2-2007 Deltagere, København Gry Horne Johansen, Statens vegvesen Vegdirektoratet (N) Stine Forsbak,

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København NORTEK Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. Dagsorden 1. Mødet åbnes, praktiske oplysninger 2. Godkendelse af dagsorden - Drøftelse/godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium 3. Godkendelse

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Planlægning af de nationale og regionale cykelruter er en spændende udfordring, som kommunerne har fået tildelt efter

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 8, og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Salgsprospekt Domicilejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. 1.750.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 612 m² Grundareal i

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Godkendt i Byrådet 23. februar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Formål...3 2 Afgrænsning...4 3

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone Naturstyrelsen Christian Bertelsen Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.06.2015 Sagsnr. 15/10841

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads.

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Færdselstavler Undertavler Undertavler anbringes under en færdselstavle (kaldet hovedtavlen) og understreger, indskrænker eller udvider hovedtavlens betydning. De hyppigst forekommende symboler på undertavler

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere