Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tavler og reklameskilte langs offentlige veje"

Transkript

1 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato: November 2008, revideret juli 2009 Redaktion: Pia Brix, Henrik Høj Andersen og Jørgen Valentiner Layout: Majbrit Honoré Fotos: Vejdirektoratet Udgiver Vejdirektoratet Eftertryk i uddrag er tilladt med kildeangivelse

3 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler Information om regler for almindelig servicevejvisning til turist- og servicemål samt særlig servicevejvisning til private virksomheder af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter. Begge typer vejvisning omhandler offentlige vejtavler. Almindelig servicevejvisning til turist- og servicemål vises på tavler, som er hvide/ blå. Det vil sige, tavler med hvid bund og blå skrift. Særlig servicevejvisning til private virksomheder fx af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter vises på tavler, som er sort/hvide. Det vil sige, tavler med sort bund og hvid skrift. Særlig servicevejvisning er vejvisning til virksomheder i det åbne land. Virksomhederne dækker normalt omkostningerne til særlig servicevejvisning. Reklameskilte i det åbne land Hovedudgangspunktet er, at der ikke kan opstilles reklameskilte i det åbne land. Der findes dog undtagelser i naturbeskyttelsesloven for blandt andet virksomhedsreklamer, skilte i erhvervsområder og mindre oplysningsskilte. De tre typer omhandler alle reklameskilte. Virksomhedsreklamer Virksomhedsreklamer kan anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Skilte i erhvervsområder Virksomheder i områder, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget, kan med skiltning inden for erhvervsområdet oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Der kan også opsættes ét skilt på ejendomme til salg og på ejendomme, hvor der foregår byggearbejder. Mindre oplysningsskilte Mindre oplysningsskilte er private reklameskilte, som kan opsættes på egen ejendom. Skiltene kan indeholde information om blandt andet virksomhedens navn, art og produktion. 1

4 På en smuk vej......skal man tage hensyn, når man skilter......ellers kan det gå galt. 2

5 Regler eller kaos Vejbestyrelserne i Danmark får dagligt henvendelser fra virksomheder inden for industri, service og turisme, som har et ønske om at få opsat en tavle eller et reklameskilt ved en offentlig vej. At der er et behov for tavler, er der ingen tvivl om. Tavler hjælper trafikanterne til at finde vej til målet og til de servicetilbud, der findes undervejs. Virksomheder og institutioner kan have et behov for at profilere sig, og serviceudbydere har behov for at kommunikere med deres kunder, for nu blot at nævne nogle af de mest indlysende grunde til, at der ønskes tavler og reklameskilte. Tavler er ikke noget, der opsættes én gang for alle, og som står til evig tid. Dagligt fjernes tavler, som er blevet uaktuelle, og der opsættes andre tavler, der skal opfylde nye behov for vejvisning. Der sker derfor hele tiden en udvikling på dette område. Virksomhedsreklame og mindre oplysningsskilte (reklameskilte) kan også blive aktuelt. Der er regler for, hvad der må skiltes for og til langs vejene. Disse regler bygger på, hvad der er hensigtsmæssigt, når også færdselssikkerheden, fremkommeligheden og det ydre miljø skal tilgodeses. Derfor er det sådan, at nogle tavler og skilte må opsættes, og andre ikke må. Hvordan reglerne for almindelig hvid/blå servicevejvisning, og særlig sort/hvid servicevejvisning, og reklameskilte er, fortæller vi dig om her. Den geografiske vejvisning (tavle med hvid bund og rød skrift) - som er den primære vejvisning langs de almindelige veje - udgør sammen med vejnavnetavler ofte en tilstrækkelig information til, at trafikanterne finder vej mod et givent mål. Vi anbefaler, at du læser beskrivelsen igennem og derudfra overvejer, om du mener at kunne komme i betragtning, inden du eventuelt søger om at få opsat en tavle eller et skilt. Et tilsyneladende harmløst skilt kan stride mod vejregler og naturfredningsbestemmelser. 3

6 Almindelig servicevejvisning - Hvide/blå tavler skal opfylde trafikale behov Det gælder som hovedprincip for al vejvisning, at tavler kun opsættes, når der findes et trafikalt behov. Dermed menes, at det af hensyn til trafiksikkerheden eller trafikafviklingen er nødvendigt at opsætte tavler. Beskrivelsen er et uddrag af vejregler for almindelig servicevejvisning. Under adressen & regler/vejregler/vejregelteksterne/færdselsregulering/ vejvisning, hæfte 3, Servicevejvisning på almindelige veje - fremgår de samlede regler. Der er tale om følgende behov: - Vejbestyrelsen skal kunne informere trafikanterne tydeligt og i god tid for at opnå en sikker og smidig trafikafvikling uden fejlkørsel. - Trafikanterne skal kunne få information for hurtigt og sikkert at kunne finde frem til den ønskede by. Hertil benyttes primært den hvid/røde vejvisning med geografiske mål med bynavne og rutenumre. Denne såkaldte geografiske vejvisning er den vigtigste. Dernæst er vejnavnetav- ler medvirkende til, at trafikanten kan finde vej frem til en adresse. - Trafikanterne skal - efter at være nået frem til området - kunne finde vejnavneskilt og husnummer. En byinformationstavle med kort på fx. en p-plads er en god hjælp i større byer. - Langturstrafikanterne skal kunne finde spise- og sovemuligheder for ikke at blive trætte og ukoncentrerede under kørslen. Derfor kan der vejvises uden for byområder til spise- og overnatningssteder langs ruten. Til overnatningssteder kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Til spisesteder kan der vejvises fra nærmeste større vej, anført på Vejdirektoratets kort i målestok 1: Erhvervstrafikanterne skal kunne finde virksomheder og institutioner. Principielt findes disse ved hjælp af geografisk vejvisning, vejnavnetavler og husnumre. Men til grupper af virksomheder eller større enkeltvirksomheder kan der være et trafikalt behov for at vejvi- 4

7 se med almindelig servicevejvisning, det vil sige den hvid/blå vejvisning. Der henvises typisk med symbolet for industriområde, eventuelt suppleret med områdets navn. Et kort over det enkelte industriområde med oplysning om virksomhederne er en stor hjælp. Kortet kan placeres umiddelbart efter indkørslen til området, såfremt pladsforholdene gør det muligt at parkere, så kortet kan læses. - Fritidstrafikanterne skal kunne finde f.eks. sportsanlæg. Hvis et anlæg besøges af mange ikke-stedkendte trafikanter, kan det være nødvendigt med almindelig servicevejvisning. Vejvisningen er også her hvid/ blå og ofte med de særlige servicesymboler (piktogrammer), f.eks. et symbol som viser indendørs badested. - Turisterne - som normalt ikke er stedkendte - forventes at kunne finde frem til byerne ved hjælp af den sædvanlige geografiske vejvisning. Det er dog vigtigt, at de kan finde seværdigheder og turistanlæg. Der kan vejvises til kirker, større idrætsanlæg, naturområder, fritidsområder, større turistanlæg, fiskesøer og golfbaner. I henhold til nærmere fastsatte kvalitetskrav og tilladelse fra den aktuelle vejmyndighed kan der vejvises med godkendt servicesymbol for lokal seværdighed, M 52,1. Der er endvidere fastsat kvalitetskrav og andre krav i forbindelse med tildeling af servicesymbol M 52,2 (brun/hvid tavle): Servicevejvisning med servicesymbol for seværdighed af national interesse må kun ske efter godkendelse fra Vejdirektoratet, og kan kun ske efter indstilling fra For Danmarks ry som turistland er det vigtigt, at trafikanterne ledes frem til attraktioner og seværdigheder, som er af høj kvalitet. Derfor foretages der, i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og VisitDenmark en kvalitetsbedømmelse, der sikrer at der opsættes servicevejvisning til turistmæssigt værdifulde besøgsmål. Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og VisitDenmark. Servicesymbol M 52,2 Seværdighed af national interesse må kun anvendes til seværdigheder og attraktioner, som har en særlig kulturhistorisk eller naturmæssig værdi på nationalt eller internationalt niveau. Servicevejvisning med servicesymbol for UNESCO verdensarvsmonument må kun ske efter godkendelse fra Vejdirektoratet, og kan kun ske efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen. Servicesymbol M 53 UNESCO verdensarvmonument må kun anvendes til de seværdigheder og attraktioner, der er optaget på UNESCO s verdens- arvsliste. Det kan særligt bemærkes, at servicetavle med symbol for seværdighed af national interesse og UNESCO verdensarvsmonument, sammen med en række øvrige ændringer, indgår i en revideret udgave af vejregel om servicevejvisning på almindelige veje, hæfte 3. 5

8 Det siger reglerne Vejvisning (hvid/rød) og almindelig servicevejvisning (hvid/blå) skal være trafikalt begrundet, fordi: trafiksikkerheden og trafikafviklingen tæller højere end alle andre hensyn. Dette er beskrevet i afsnittet Trafikal begrundelse i vejreglerne. Vejvisningen skal opfylde trafikanternes behov for relevant information, fordi: det er vigtigt, at trafikanterne ledes sikkert og effektivt frem mod målet. Der stilles store krav til trafikanterne: De skal være opmærksomme f.eks. på sving, vejkryds, andre trafikanter og færdselstavler. Ikke sjældent i mørke og usigtbart vejr. Vejvisningen skal være overskuelig, fordi: der ellers skabes unødig risiko for dem, som færdes på vejen. Forsøg har vist, at det tager de fleste trafikanter omkring 4 sekunder at læse 4 normalt lange ord - f.eks. på en tavle. På en vej med tilladt hastighed på 80 km/t vil trafikanten - mens tavlen læses - køre ca. 75 m uden at have øjnene på trafikken og vejen. Derfor må der kun gives de nødvendige - og højst 4 - informationer. Vejvisningen skal være klar og forståelig, fordi: der kan skabes trafikfarlige situationer, hvis trafikanterne bliver sat i en tvivlssituation eller bliver forkert informeret om vejen til målet. Vejvisningen skal have kontinuitet, fordi: trafikanterne skal kunne holde orienteringen. Derfor siger reglerne, at hvis et vejvisningsmål én gang er vist på en vejviser fra et kryds, skal dette mål vises på alle efterfølgende vejvisningstavler, som trafikanterne møder på sin vej frem til målet. Vejvisningen skal være ensartet, fordi: trafikanterne skal kunne genkende og finde information hurtigt. Derfor skal informationen være forståelig og læsbar under alle vejr- og lysforhold, også på afstand, så den kan læses, mens køretøjet er i fart. Ved udviklingen af skrifttyper, skriftstørrelser, symboler og tavletyper er der lagt stor vægt på, at læsbarheden er god, også under disse forhold. Piktogrammer, der er udviklet til reklamer, firmasymboler m.v., er ofte udviklet til at kunne læses på tæt hold og er derfor forfinet i streg og skrift. Sådanne piktogrammer er sjældent egnede til at kunne læses i fart. Placeringen af tavlerne skal også være ensartet for at trafikanterne ikke skal bruge tid på at lede efter informationen, mens de kører. Vejvisningen skal være fri for reklame i form af firmanavne og logoer, fordi: trafikanterne skal koncentrere sig om det, som har trafikal betydning. Det vil sige først og fremmest geografisk information til at finde vej frem til målet. Kommercielle hensyn tæller ikke Når der opsættes tavler med almindelig servicevejvisning (hvid/blå), kan sådanne tavler som en bieffekt have en kommerciel værdi for de virksomheder, der vejvises til. Da dette indebærer risiko for konkurrenceforvridning, må vejbestyrelserne ikke opsætte tavler for at øge besøgstallet til en virksomhed. Kun hensynet til trafikken eller trafikanterne kan begrunde en vejvisning. Heri ligger naturligvis også, at trafikanterne kan have behov for vejvisning til visse servicefaciliteter f.eks. overnatningssteder nær ruten eller vejbestyrelsen ønsker at lede trafikken til et bestemt mål uden om et følsomt byområde. 6

9 En anden type vejvisning Særlig servicevejvisning (sort/hvid) skal ikke være trafikalt begrundet Særlig servicevejvisning er en sort/hvid vejvisning, der mod betaling, kan etableres til private virksomheder fx af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter. Takster for særlig servicevejvisning, ansøgningsskema og yderligere vejledning fås ved henvendelse til de enkelte vejbestyrelser. I dette afsnit er beskrevet et uddrag af vejregler vedr. særlig servicevejvisning. Under adressen Love & regler/ vejregler/vejregelteksterne/færdselsregulering/vejvisning, hæfte 3, Servicevejvisning på almindelige veje, findes de samlede regler og krav for vejvisningen. Virksomheder, som ønsker særlig servicevejvisning, skal indsende en ansøgning for at komme i betragtning til vejvisningen. Ansøgningsskemaet sendes til den vejmyndighed, der er ansvarlig for vejvisningen i krydset. Der kan kun etableres særlig servicevejvisning til virksomheder, som er beliggende i landzone eller uden for tættere bebygget område, afmærket med færdselstavle E 55, tættere bebygget område. Dette indebærer, at der ikke kan vejvises til virksomheder beliggende i de af kommuneplanen udlagte byzonebyer (større bysamfund) inden for bytavlerne E 55, tættere bebygget område. Der kan vejvises til virksomheder i mindre bysamfund beliggende i landzone, selv om de er afmærket med E 55, tættere bebygget område. Der kan vejvises med symbol for dagligvareforretninger ved indkørslen til landsbyer med et indbyggertal under indbyggere. Der kan ikke opsættes særlig servicevejvisning i byzone, med mindre den eneste eller nærmeste vej frem til virksomheden er via et kryds i byzonen. Principskitse for placering af vejvisning til virksomheder i det åbne land. 7

10 - Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på almindelige veje, der også er offentlige veje. Det vil sige, hvor der er almindelig adgang. Ved almindelige veje forstås veje, som ikke er motorveje og motortrafikveje. Der kan således ikke vejvises fra motorveje og motortrafikveje. Der anvendes pilvejvisere med tekst om virksomhedens type. Vejviserne er med sort bund, hvid ramme og hvid tekst. F.eks. anvendes teksten Gårdbutik. Der må ikke anvendes virksomhedsnavn eller logo. Anvendelse af symboler for særlig servicevejvisning må kun ske i det omfang, de er godkendt af Vejdirektoratet. Hvis der findes et godkendt symbol, skal dette anvendes uden supplerende tekst. Der kan vejvises fra nærmeste større vej, hvor alle trafikanter har adgang, jf. Vejdirektoratets kort i målforhold 1: Der må højst være 4 vejvisningsinformationer i det kryds, hvor der ønskes opsat særlig servicevejvisning. Der kan kun opsættes særlig servicevejvisning i kryds, hvor der ikke er svingspor eller vejvisning med tabelvejvisere. 8

11 Reklameskilte Reklameskilte i det åbne land Ifølge naturbeskyttelseslovens 21 må der ikke i det åbne land anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Der er tale om et absolut forbud, som der ikke er mulighed for at give dispensation fra. Der er dog visse undtagelser: Virksomhedsreklamer Der kan opsættes virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Skilte i erhvervsområder Der kan opsættes skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., hvis de opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget og fortsat helt eller delvis har karakter af åbent land. Reglerne giver virksomheder mulighed for med skiltning at oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Skiltene kan opstilles ved adgangsvejene til området og til de enkelte virksomheder i området. Herudover stiller bekendtgørelse nr om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg mv. i det åbne land følgende krav til skiltningen. Skiltet må ikke overstige 0,5 m 2. Skiltet må udelukkende oplyse om en virksomheds navn, adresse, art og produktion, eventuelt med et logo. Skiltet skal holdes i afdæmpede farver, men logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Skilte vedrørende flere virksomheder kan samles i en galge. Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt og Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. For ovennævnte skiltning i erhvervsområder gælder følgende væsentlige begrænsning: Skiltene må ikke opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. Anden reklame i erhvervsområder På ejendomme, der er til salg, kan der opsættes ét skilt på maximalt 4 kvm med oplysning om salg af erhvervsgrunde i området. På ejendomme, hvor der foregår byggearbejder med henblik på opførelse af en virksomhed, kan der opsættes ét skilt på maximalt 4 m 2, der oplyser om byggeriet og den kommende virksomhed. For sådanne skilte gælder i øvrigt, at Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt og Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. Skiltene må ikke opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. 9

12 Mindre oplysningsskilte Der kan opsættes mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed på egen ejendom eller ved indkørslen til ejendommen, og hvis den er beliggende ud til en lukket, privat fællesvej, ved dennes udmunding i anden vej. Dog må skiltet ikke placeres på vejarealet eller i oversigts-areal. Loven stiller følgende krav til de mindre oplysningsskilte: Skal være rektangulært. Må højst være 0,25 m2. Må ikke opsættes højere end 1 meter over terræn. Må kun oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion, eventuelt med logo. Skal være i en ensartet, afdæmpet bundfarve med hvid tekst. Må ikke være kunstigt belyst, reflekterende eller bevægeligt. Ulovlige reklameskilte Tilsynsmyndigheden kan påbyde flytning eller ændring af et skilt, der ikke opfylder de nævnte krav, hvis skiltet efter tilsynsmyndighedens vurdering virker skæmmende på omgivelserne. Et godt råd: Spørg vejbestyrelsen, inden skiltet sættes op. Vejdirektoratet fører - i henhold til bekendtgørelse nr , stk. 2, jfr. naturbeskyttelseslovens 73, stk. 3 - tilsyn med, at bekendtgørelsen og forbuddet i naturbeskyttelseslovens 21, stk. 1 overholdes. Tilsynet vedrører skiltning og opsætning af andre indretninger i reklameøjemed langs statsvejene. I henhold til samme bekendtgørelses 10 kan Vejdirektoratet meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis oplysningsskiltet eller reklameindretningen ikke opfylder reglerne i bekendtgørelsen eller vilkår fastsat efter denne. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, kan Vejdirektoratet umiddelbart lade det nødvendige udføre for den forpligtedes regning, jævnfør naturbeskyttelseslovens 74, stk. 5 og bekendtgørelsens 10, stk.2. Naturbeskyttelsesloven er restriktiv vedrørende reklamer i åbent land, men tillader visse mindre oplysningsskilte ved privat vejs tilslutning til anden vej og ikke-dominerende reklamer i umiddelbart tilknytning til virksomheden. 10

13 For midlertidige skilte gælder de samme regler som for permanent opstillede skilte. Reklame for salg af frugt, æg og lignende selvproducerede produkter skal altså opsættes i overensstemmelse med bestemmelserne for mindre oplysningsskilte. Andre forhold Tilladelse ved adgangsbegrænset vej Tilladelse til ændret anvendelse af ejendomme, der ligger ved en såkaldt adgangsbegrænset vej, kan indeholde bestemmelser om virksomhedens skiltning. Servitut - byggerlinjer Endvidere kan der for ejendomme med facade til en offentlig vej være pålagt servitut om vejbyggelinjer, der kan hindre opstilling af skilte - spørg vejbestyrelsen. Turistinformationstavler Vejbestyrelserne har ved rastepladser over hele landet, opsat turistinformationstavler over landområder. Tilsvarende har de fleste større byer opsat en byinformationstavle på parkeringspladser eller større rastepladser ved indkørsel til byen. På tavlen er der de relevante serviceinformationer, som kommunen ønsker, turisterne skal have. Det er oplagt at medtage overnatningssteder på disse informationstavler, som således kan vælges ud fra en oversigt, og ikke ud fra en pludselig indskydelse, som kan indebære en farlig trafikmanøvre. Ved større industriområder I eller ved indkørslen til større industriområder har mange kommuner opstillet informationstavler, som viser vejnavnene og virksomhedernes placering. Det er langt mere sikkert for trafikanterne at modtage information, når de holder stille, end når de kører. Rutevejledning Det er en god ide, hvis virksomheden på sit brevpapir og i sit brochuremateriale og på deres hjemmeside anfører en rutevejledning for besøgende. F.eks. ved at vise et vejkortudsnit med virksomhedens placering og med rute- /frakørselsnumre og vejnavn. Desuden kan det ofte være en hjælp for de besøgende, at virksomheden supplerer sin postadresse med navnet på nærmeste vejviste lokalitet. Vejbestyrelsens ansvar Hvis trafikanter har vanskeligt ved at finde vej til en adresse, kan det måske hænge sammen med, at der ikke er opsat tydelige vejnavneskilte og husnumre. Vejnavneskiltene er vejbestyrelsernes ansvar. Det er normalt, at ejere af virksomheder foranstalter og betaler skilte med angivelse af husnumre. Husnumre er ejendommens ejers ansvar. Der skal vises hensyn til at udrykningskøretøjer kan se husnumre tydeligt. Politiet er tilsynsmyndighed mht husnumres synlighed fra vejen. 11

14 Hvis du har brug for mere Information På adressen findes der link til lovgivning og vejregler. For lovgivning og bekendtgørelser kan følgende være relevant: Færdselsloven (LBK nr af 04/11/2008, 96 99). Vejloven (Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, LBK nr. 432 af 22/05/2008, 2, 34, 42, 70, 80, 102, 103 og 105). Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr. 783 af 06/07/ Bekendtgørelse om vejafmærkning. BEK nr. 784 af 06/07/2006. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje BEK nr. 243 af 10/04/2008. Læs også om Miljøministeriets love og bekendtgørelser: Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse (Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr af 20/10/2008, 21) Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr af 11/12/2006, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 9, 10, 11, 12 og 13. For vejregler under afsnit 5, Færdselsregulering, kan følgende være relevant: Vejvisning Generelt om vejvisning på almindelige veje, hæfte 0 Tavletyper for vejvisning på almindelige veje, hæfte 1 Servicevejvisning på almindelige veje, hæfte 3. Endvidere kan lokalplaner og kommunale regulativer samt standardvilkår hos de enkelte vejbestyrelser indeholde bestemmelser om skiltning. 12

15 Ansøgningsprocedure Henvendelse fra en virksomhed skal altid rettes til den vejbestyrelse/vejmyndighed, der er ansvarlig for vejvisningen på det pågældende sted. Er du i tvivl om, hvem der er rette vejmyndighed, kan du få hjælp på adressen hvor der under afsnit om veje, broer og tunneler findes link til Hvem er vejmyndighed? Ansøgning om vejvisning og skiltning ved kommuneveje sendes til den relevante kommune. Ansøgning om vejvisning og skiltning ved hovedlandeveje sendes til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet giver gerne svar på tvivlsspørgsmål om vejvisning og reklameskiltning. Vejdirektoratet udgiver hvert forår en trafik- og turisthåndbog om service langs det danske motorvejsnet. Bogen optager annoncer for overnatningssteder og seværdigheder/oplevelser inden for en afstand af 25 km fra motorvejen. Nærmere oplysninger om annoncering i håndbogen der i 2009 hedder Motorvej 2009/10 fås på telefon

16 Oversigt over M-servicetavler M 9 Containerhavn M 17 Posthus M 10 Færge for cyklende og gående M 21 Førstehjælp M 11 Færge M 22 Telefon M 12 Lufthavn M 23 Værksted M 13 Jernbanestation M 24 Tankanlæg M 14 Busterminal M 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter M 15 Transportcenter M 31 Campingplads M 16 Parker og rejs M 32 Campingplads for autocampere 14

17 M 33 Campinghytter M 43 Restaurant M 34 Rasteplads M 45 Cafeteria M 35,1 Udendørs badested M 46 WC M 35,2 Indendørs badested M 46,1 WC for handicappede M 36 Golfbane M 47 Tømning af kemisk toilet M 37 Fiskesø (Put and Take) M 51 Kirke M 41 Vandrehjem M 52,1 Lokal seværdighed M 42 Hotel (Motel/kro) M 52,2 National seværdighed 15

18 M 53 UNESCO verdensarvsmonument M 100 Mindre virksomheder M 57 Industriområde M 100,1 Dagligvareforretning M 61,1 Udendørs information M 100,2 Værelser til leje M 61,2 Indendørs information 16

19 Oversigt over vejvisere F 11 Pilvejviser til geografiske mål samt til havne, lufthavne og lignende. F 13 Pilvejviser til seværdigheder, serviceanlæg og lignende. F 30 Pilvejviser til særlig servicevejvisning

20 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax vejdirektoratet.dk

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

"# $ ##: "* $ # " C"# # $#! # # " ##: #: "#!## ## "#?? 56/ *

# $ ##: * $ #  C# # $#! # #  ##: #: #!## ## #?? 56/ * $ "#!## "#?? 56/ " ##$) "*? 5 #*,*! B"# #* ( $$ # #$$ #*5 "# ; # ;! " "# *! 8;"$# $$!# ; "# "# $ ##: "* $ # " ; ": ; # $ #!## $ $;#* C"# # $#! # # " ##: "# # $,* D $ " $ $# $ #:# #: "#!## ## "#?? 56/ *

Læs mere

Aabenraa kommune. Politik for servicevejvisning

Aabenraa kommune. Politik for servicevejvisning Aabenraa kommune Politik for servicevejvisning 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Hidtidig praksis 3 3 Generelle retningslinier 6 31 Vejvisningsprincipper 6 32 Typer 9 4 Strategi 10 41 Eksisterende

Læs mere

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013 Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag Love, regler og baggrund Marts 2013-1- INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Gældende nationale regler...4 2.1 Lovbekendtgørelse...4 2.1.1 2.2 Bekendtgørelse

Læs mere

Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning

Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning Dokumentnr. P-70265-C-1 Version F 15. august 2011 Udgivelsesdato Godkendt i Sønderborg Byråd

Læs mere

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2008 2 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

FIND VEJ I SKILTESKOVEN

FIND VEJ I SKILTESKOVEN NATUR, MILJØ OG TRAFIK FIND VEJ I SKILTESKOVEN HER KAN DU LÆSE DE VIGTIGSTE REGLER FOR OPSÆTNING AF SKILTE I DET ÅBNE LAND Tegnet af Torkild Skov NATUR, MILJØ OG TRAFIK Vi skilter med reglerne I Danmark

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21 efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTS- RKLMR efter naturbeskyttelseslovens 21 RIluftsreklamer efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTSRKLMR Reklamer i det åbne land kan forstyrre oplevelsen af landskabet.

Læs mere

Servicevejvisning. Administrationsgrundlag, Herning Kommune. Administrationsgrundlag Marts 2013

Servicevejvisning. Administrationsgrundlag, Herning Kommune. Administrationsgrundlag Marts 2013 Servicevejvisning Administrationsgrundlag, Herning Kommune Servicevejvisning Administrationsgrundlag Marts 2013-1- INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Servicevejvisning i Herning Kommune...4 2.1 Trafikal

Læs mere

Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land

Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land Bedre mulighed for skilte til lokale erhverv og turistattraktioner i landdistrikterne August 2017 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2014 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Forord Fanø Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe retningslinjer

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. September 2010. Vejregelrådet

VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. September 2010. Vejregelrådet VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje September 2010 Vejregelrådet FORORD Nærværende vejregel er udarbejdet af vejregelgruppen om vejafmærkning. Vejreglerne

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i NORDFYNS KOMMUNE Teknik og Miljø maj 2007 Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer Ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed 1 Teknik & Miljø 10. januar 2017 Bilag 1 til BPU-sag om retningslinjer for skiltning mv. i bymidten: Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed Dette notat indeholder en

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler AUC-paper 2001 Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler Kim Schwartzlose Projektleder Carl Bro as Granskoven 8 200 Glostrup Tlf. 4348 939 E-mail:

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø GUIDE TIL SKILTNING 2015 Teknik & Miljø Indhold Forord 3 Guide til skiltning 4 Informations- og reklameskilte 6 1. Generelle principper 7 2. Bymidter 9 3. Center- og erhvervsområder 12 4. Digitale skilte

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land)

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) [Fremsat den [22. februar] 2018 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen)] Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) I lov om

Læs mere

Du har i brev af 20. juni 2016 på vegne af Autocamperrådet stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om reglerne om autocampere.

Du har i brev af 20. juni 2016 på vegne af Autocamperrådet stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om reglerne om autocampere. Birte og Max Watson Gartnervænget 15 3520 Farum Dato 21. juli 2016 Sagsbehandler Marcus Philip Louens Mail mapl@vd.dk Telefon +45 7244 3675 Dokument 16/08410-5 Side 1/10 på forespørgsel vedr. retningslinjer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2016 J.nr.: NMK-513-00038 KlageID: 90180 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om et skilt i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

Vejvisning og cykelkort

Vejvisning og cykelkort FOTO: Odense Kommune Vejvisning og cykelkort Planlægning for cyklister handler ikke kun om stier og veje. Vejvisning og information er også vigtige parametre. Endelig er det især hensigtsmæssigt at anlæg,

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København Referat Emne NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning Mødedato 20. - 21. november 2007 Sted Møde nr. 2-2007 Deltagere, København Gry Horne Johansen, Statens vegvesen Vegdirektoratet (N) Stine Forsbak,

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser.

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser. t- in pr eb w w w.ic w dk e. sk ilt Vornæsvej 58 5700 vendborg Tlf. 35 108 109 www.icskilte.dk info@icskilte.dk Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s

Læs mere

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Dato 27. september 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/11816-6 Side 1/5 Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Du har i mail af 21. august

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG Juni 2010 Vejregelrådet 2 R45-000-v2_Høringsbog_vejvisning til nationalparker_juni_ 2010.doc Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN...

Læs mere

Du har i forlængelse af Vejdirektoratets udtalelse af 21. juli bedt Vejdirektoratet besvare nedenstående spørgsmål.

Du har i forlængelse af Vejdirektoratets udtalelse af 21. juli bedt Vejdirektoratet besvare nedenstående spørgsmål. Dato 14. september 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/11060-2 Side 1/8 Uddybning af reglerne om parkering af autocampere Du har i forlængelse af Vejdirektoratets

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København NORTEK Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. Dagsorden 1. Mødet åbnes, praktiske oplysninger 2. Godkendelse af dagsorden - Drøftelse/godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium 3. Godkendelse

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. September 2017 side 1 Retningslinjer for ophængning af plakater. Valgplakater Hvad er en valgplakat? Loven definerer en valgplakat

Læs mere

Nye vejregler om vejafmærkning

Nye vejregler om vejafmærkning NORTEK møde i Oslo 2010 Midlertidig vejafmærkning Vejvisning for særlige køretøjer (F) Servicevejvisning til nationalparker (F) Revision af bekendtgørelse om vejafmærkning Revision af bekendtgørelse om

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

HÅNDBOG GENERELT OM VEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013

HÅNDBOG GENERELT OM VEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013 HÅNDBOG GENERELT OM VEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen,

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT 26-08-2011 Notat om gul kantstensmarkering 1. Opdrag Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning.

Læs mere

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2012 12/12196 OM VARSEL AF PÅBUD M.M. Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Læs mere

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på Harald Nyborg A/S Gammel Højmevej 30 5250 Odense SV harald.kolding@harald-nyborg.dk Landzonetilladelse til opstilling af 4 containere til opbevaring og salg af fyrværkeri, en mandskabsvogn og en toiletvogn

Læs mere

Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning)

Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på offentlige veje til virksomheder, der er beliggende i landzone eller uden for tættere

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig.

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig. Dato 3. november 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13272-6 Side 1/7 Afgørelse af klage over fjernelse af skilte på Falkonergårdsvej Vejdirektoratet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 22. august 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 22. august 2013 kl. 15:30. Rikke Marie Andersen ryet.info@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 24-07-2013

Læs mere

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse DK om vejafmærkning til Nortek i Stockholm 19. 20. maj 2014 v/ Pia Brix Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder på ændringsbekendtgørelser om vejafmærkning pt. (oplæg er nye bekendtgørelser

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Brune turistoplysningstavler ny permanent ordning

Brune turistoplysningstavler ny permanent ordning Brune turistoplysningstavler ny permanent ordning Hvor er der mulighed for at få opsat turistoplysningstavler? Seværdigheden eller attraktionen skal ligge max 15 km fra nærmeste motorvej Der skal være

Læs mere

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE A B C D E o F G H I J-K ADVARSELSTAVLER - A SKILTE OG STANDERE I systemafspærring har vi valgt at ville levere det bedste produkt til vores kunder. Derfor har vi investeret i top professionelt udstyr til

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04475 AFSLAG VEDR. OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 1. maj 2012. Du har klaget over Kommunens afslag af 23. april 2012 på

Læs mere

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016:

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016: Dato 6. september 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/05428-7 Side 1/5 De digitale byportaler i Randers Kommune - Om vejlovens 80, stk. 1 og 2 Statsforvaltningens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 10. Nov 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 10. Nov 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 S01 FÆRDSELSTAVLER placeret i fundament, der bærer skilte. forhold/ Skilte forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og øvrige hovedlandevej) Kan

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere