GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø"

Transkript

1 GUIDE TIL SKILTNING 2015 Teknik & Miljø

2 Indhold Forord 3 Guide til skiltning 4 Informations- og reklameskilte 6 1. Generelle principper 7 2. Bymidter 9 3. Center- og erhvervsområder Digitale skilte Boligområder Landsbyer Det åbne land Tidsbegrænset skiltning 21 Skilte på vejarealer - trafikal skiltning Generelle principper Almindelig servicevejvisning Særlig servicevejvisning 26 Ordliste 28 Lovgivning 30 Kontakt: Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Guide til skiltning 2

3 Forord Vejen Kommune ønsker, at skiltning skal spille positivt sammen med de forskellige omgivelser i byerne og i landskabet. Denne guide skal bidrage til at sikre kvaliteten og helhedspræget i gadebilledet, langs vejene og i landskabet, samtidig med, at der skal være plads til innovation og fantasi. Det er hensigten, at vejledningen skal fungere som en guide og inspiration til erhvervsdrivende og borgere, der ønsker at opsætte skilte og reklamer. Vejledningen skal samtidig sikre, at ansøgninger om opsætning af skilte bliver vurderet på et ensartet grundlag. Vejen Kommune er en erhvervsvenlig kommune som ønsker, at forretninger og erhverv skal kunne synliggøre sig - også gennem skiltning. Skilte- og facadeløsninger er en investering, der skal holde i mange år. Derfor er det vigtigt, at kommunen understøtter virksomhederne med nogle rammevilkår, som de kan agere og udvikle sig under. På den måde er virksomhederne med til at skabe attraktive og aktive bymidter, handelscentre og erhvervsområder. Skiltning skal ske med omtanke og i respekt for bygningernes arkitektur, byernes karakter og landskabets værdier. Det skal ske på en måde, så byernes særpræg og særlige karakter fastholdes, og så landskabs- og naturværdier ikke ødelægges. En harmonisk skiltning behøver ikke at være kedelig! Guide til skiltning 3

4 Guide til skiltning Formål At hjælpe ansøger, bygherre, virksomhedsejer og sagsbehandler med at finde rundt i de mange love og retningslinjer. At give inspiration ved udformning af skilte ved virksomheder. At beskytte de mest bevaringsværdige byområder mod dominerende reklamer. At tillade mere udbredt reklamering i robuste områder i byerne, som for eksempel erhvervsområder og ved større veje. Lovgrundlag Byggeloven Planloven Vejloven Privatvejsloven Færdselsloven Naturbeskyttelsesloven Bygningsfredningsloven Relevante uddrag af lovgivning fremgår af side At friholde det åbne land for reklamer og skilte, som der er tradition for i Danmark. At sikre en optimal vejvisning, hvor trafikanterne undgår at køre forkert eller at bremse pludseligt op. Her gælder guiden I områder, hvor der er en lokalplan, gælder lokalplanens bestemmelser for opsætning af skilte forud for denne guide. Guiden bruges som vejledning, hvor der ikke er specifikke bestemmelser i lovgivningen eller i lokalplaner. Hvis en lokalplan indeholder bestemmelser om skiltning, skal disse regler følges. Du skal altid søge om at opsætte skilte Hvis du vil sætte et skilt op på din ejendom, kræver det som udgangspunkt altid en byggetilladelse. Det gælder facadeskilte, flag, fritstående skilte, skiltepyloner og lignende. Alle ansøgninger om opsætning af skilte og reklamer vurderes i forhold til bestemmelserne i lokalplaner og/eller byggeloven. Skilte i det åbne land vurderes også i forhold Guide til skiltning 4

5 Guide til skiltning til naturbeskyttelsesloven og planloven. Skilte på veje og i vejbyggelinjearealer vurderes i forhold til vejloven m.v. I byggeloven står der, at lysinstallationer og lignende i forbindelse med skilte ikke må være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunen kan afvise en ansøgning, hvis det vurderes, at der ikke kan opnås en god samlet helhedsvirkning i forhold til de omkringliggende omgivelser. Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Skilte på veje i form af vejvisning, servicevejvisning og færdselstavler kræver ikke byggetilladelse. Skilte på kommunale veje kræver tilladelse fra Vejen Kommune. Skilte på statsveje kræver tilladelse fra Vejdirektoratet. I naturbeskyttelsesloven står der, at det er forbudt at opsætte reklameskilte, -flag og plakater i det åbne land. Du søger via og ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger om skiltet: - Ønsket placering, situationsplan - Størrelse og udseende, tegning med mål - Tekst - Farve - Evt. belysning Du må gerne vedlægge et foto, hvor det nye skilt er indsat. Du kan også sende en mail til kommunen på Guide til skiltning 5

6 Informations- og reklameskilte Skiltetyper Skilte fylder til stadighed mere i det offentlige rum, og der udvikles hele tiden nye måder at skilte på. Skilte er med til at sende signaler om aktivitet og dynamik i byer og lokalområder. Skilte kan indeholde både informationer og reklamer. De fleste skilte opsættes i direkte forbindelse med en butik, en virksomhed eller som vejvisningsskilte. Skilte kan også have karakter af annoncering for eksempel i forbindelse med kultur- og sportsbegivenheder eller turisme. Guide til skiltning 6

7 1 Generelle principper Du skal altid søge byggetilladelse, før du opsætter et skilt Der kan ved erhverv skiltes med virksomhedens/butikkens navn, logo og lignende Skilte bør fremstå enkle, overskuelige og med grafisk kvalitet Skilte og flagstænger skal altid placeres på egen grund Der kan skiltes på virksomhedens egen grund. Der må ikke skiltes for virksomheder på andre ejendomme Skilte bør tilpasses omgivelserne under hensyn til det enkelte områdes karakter og skala og må ikke være så store, at de dominerer en bygningsfacade, et byområde eller landskabet Skilte bør ikke dække for bygningsdetaljer og skal underordne sig opdelingen af vinduer, døre og porte Udformning og placering af skilte på samme facade for forskellige butikker/virksomheder bør samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning Der må, som udgangspunkt, ikke opsættes skilte på flade tage, skorstene eller lignende Information på skilte bør begrænses til det nødvendigste, så budskabet tydeligt formidles. Der skal tages højde for trafikhastigheden i området, så skiltet og samtlige informationer kan opfattes uden at hastigheden nedsættes Skilte må ikke genere oversigtsforhold. for informations- og reklameskilte Vejen Kommune vurderer altid om det enkelte skilt kan integreres i nærmiljøet og ikke er til gene for omgivelserne. Det gode skilt: Enkelt Tydeligt budskab Tilpasset omgivelserne Samordnet med andre skilte Opsat på egen grund Ingen generende belysning Ingen belastning for trafiksikkerheden Guide til skiltning 7

8 Generelle principper Fritstående skilte i byen bør placeres synligt på egen grund ved vejskel, forudsat at ejendomme ikke er pålagt nogen form for byggelinjer. Afstand til naboskel bør være mindst 2,5 m og tilpasses i forhold til skiltets højde Skilte må af hensyn til trafiksikkerheden ikke udføres med blinkende eller bevægeligt lys Skilte uden indbygget lys kan belyses med op- eller nedadrettede spots med hvide lyskilder. Lyskilden ved/i skilte må ikke genere eller blænde omgivelserne eller trafikanter Der skal ved fredede og bevaringsværdige bygninger og i bevaringsværdige bykvarterer udvises særlige hensyn ved skiltningens omfang og placering. 2,50 m højde max 3,50 m Højde og afstand til skel bør tilpasses: 1,4 x Afstand til skel = mulig højde på skiltet Fritstående skilte i det åbne land må ikke belyses. Kulturstyrelsen skal give tilladelse til skilte på fredede bygninger efter bygningsfredningsloven Faste flagalléer og lignende bør undgås. Guide til skiltning 8

9 2 Bymidter Bymidter er byernes centrum. Smukke og levende bymidter er en kvalitet for alle, der færdes i byen. Bymidter er præget af fodgængere, cyklister og langsomtkørende biltrafik. Skiltning, reklamering og informationer i almindelighed bør tilpasses den lavere hastighed. Derfor kan skiltene her være mindre og færre i antal end i byens udkant, hvor hastigheden er højere og informationer opleves i forbifarten. Generelle principper for skilte og reklamer kan ses på side 7 Regulativ for facader og skilte i Vejen bymidte Det er vigtigt at opveje behovet for skiltning i forhold til ønsket om at bevare og styrke bymidtens historiske og arkitektoniske kvaliteter. Dominerende skiltning med store flader, stærke farver, kraftig belysning eller lignende bør undgås. Ved skiltning i Vejen Bymidte henvises til Regulativ for facader og skilte i Vejen bymidte, som kan findes på Vejen Kommunes hjemmeside. Facadeskiltning Skilte bør ikke spænde over hele butikkens/virksomhedens facadelængde Skiltet bør tilpasses bygningens arkitektur og skal som hovedregel ske ved enkeltstående bogstaver på facade, vinduer eller døre. 3. Der bør alene skiltes i stueetagen og skilte bør hovedsageligt markere indgangen til butikken/virksomheden. 4. Er der behov for skiltning over stueetagen, kan det ske i form af enkeltsiddende bogstaver og eventuelt logo i vinduer eller på facaden på den pågældende etage Henvisningsskilte til erhverv over stueplan eller i bagvedliggende bygninger bør samles og opsættes ved Guide til skiltning 9

10 Bymidter dør, port eller ved en hovedindgang. Det sikrer et godt overblik og øger informationsvenligheden. 6. Der må som udgangspunkt opsættes ét facadeskilt med logoskilt pr. butik/virksomhed ved hjørnebutikker eller ved særligt lange facader kan der opsættes to skilte. 7. Derudover kan der opsættes sekundær skiltning som butiksnavn i eller over vinduer og ved døre. Tilklæbning af vinduer Der bør ikke foretages total tilklæbning af samtlige vinduer på samme facade. Det bør tilstræbes, at ikke mere end 1/3 af vinduesfladerne på den enkelte butiksfacade i stueplan tilklæbes eller blændes. For at sikre en god helhedsvirkning og et varieret bymiljø, bør det undgås, at vinduer mod gågader, strøggader, torve, pladser, passager og centrale byrum i midtbyer blændes eller tilklæbes. Tilklæbning af 1/3 af vinduesfladen i en facade i stueplan. Fritstående skilte og flag Det er muligt at opstille et fritstående skilt, skiltepylon eller flag pr. ejendom/virksomhed Fritstående skilte bør maksimalt være 1,8 meter høje og 60 cm brede. Udhængsskilte Der bør ikke opsættes mere end ét udhængsskilt pr. virksomhed/butik - undtaget er hjørnebutikker og bygninger med lange facader. Flagstang og vimpel der hænger ud fra facaden regnes for udhængskilt. Fritstående skilt 1,8 m højt og 60 cm bredt Guide til skiltning 10

11 Bymidter Udhængsskilte bør tilpasses facaden med hensyn til størrelse, farver og materialer og bør ikke være større end 0,5 m². max. 1 m Udhængsskilte må ikke være til gene for naboens udhængsskilt. Som udgangspunkt skal der holdes en afstand på minimum 1,5 m til naboejendommen. 14. Udhængsskiltets nederste kant skal, af hensyn til fodgængere og andre trafikanter, hænge mindst 2,5 m over terræn. Det må maksimalt række 1 m ud fra facaden og minimum 1 m fra kørebanekant. min. 2,50 m max. 1 m Udhængsskilt Guide til skiltning 11

12 3 Center- og erhvervsområder er områder udenfor bymidterne med færre og større butikker end i centrum. Fælles for center- og erhvervsområder er, at de ofte er bygget op med et overordnet vejnet med mindre fordelingsveje til de enkelte virksomheder. Center- og erhvervsområder udenfor bymidter I disse områder skal skiltningen være synlig over lidt større afstande end i bymidter, og oftest skal den tilpasses de forbipasserendes høje tempo. Butikker og virksomheder ønsker at skabe kontakt med kunder i bil, og der kan derfor opsættes større skilte, skiltepyloner og flag, som kan ses fra det overordnede vejnet. Det skal undgås, at skiltningen opfattes som en indbyrdes konkurrence mellem virksomheder om mest synlighed. De fælles principper hjælper til at opnå et ensartet helhedspræg i disse områder. Generelle principper for skilte og reklamer kan ses på side 7 Facadeskiltning Skilte bør ikke spænde over hele butikkens/virksomhedens facadelængde Skilte bør hovedsageligt markere indgangen eller hovedfacaden til bygningen og bør tilpasses bygningens arkitektur og skala. 3. Er der flere virksomheder i en bygning, bør skiltningen samordnes for så vidt angår størrelse, farve, overflader og placering, så der opnås en god helhedsvirkning. Skilte bør opsættes med ens størrelse og ligeværdig placering. 4. Der bør ikke opsættes mere end ét skilt med logo på bygningens primære facade undtaget er bygninger med facade mod flere veje eller med meget lange fa- Guide til skiltning 12

13 Center- og erhvervsområder cader. 5. Skiltning skal som hovedregel udføres med udskårne enkeltbogstaver opsat direkte på facaden eller på en bæreplade af klart glas/plast. Bogstavhøjden skal tilpasses facadens skala. 6. Hvor baggrunden indgår som et væsentligt element i virksomhedens logo, kan der opsættes skilt med farvet bagplade, hvis det tilpasses bygningens skala Skilte bør ikke række op over øverste sternkant Bannere på udvendige bygningssider og frithængende bannere bør ikke opsættes permanent. Fritstående skilte Skilte og skiltepyloner skal udformes og opsættes under hensyntagen til den øvrige skiltning i området, så der opnås en god helhedsvirkning Der bør alene opsættes ét større fritstående skilt eller én skiltepylon pr. butik/virksomhed. 10. Større fritstående skilte og skiltepyloner bør maksimalt have en højde på 4 m målt fra terræn, og bredden bør maximalt være 1,5 m. 11. I særlige tilfælde, som ved placeringer langs indfaldsveje, kan der opsættes et skilt med en maksimal højde på 6 m, hvis det kan indpasses i omgivelserne Fritstående skilte og skiltepyloner må ikke placeres i oversigtsarealer, da det forringer trafiksikkerheden. Fritstående skilt 4 x 1,5 m 6 x 1,5 m Hvis flere butikker/virksomheder er placeret på én ejendom, kan der opstilles ét skilt pr. butik/virksomhed. Skiltene bør ses i sammenhæng og der bør være Guide til skiltning 13

14 Center- og erhvervsområder en afstand på mindst 30 m mellem de enkelte skilte. Alternativt kan der opsættes én fælles skiltepylon eller et fælles skilt Ud over et større fritstående skilt kan der opsættes henvisningsskilte og orienteringsskilte ved indkørsler, vareindlevering mv. på egen grund. Disse skilte bør opsættes i galge eller som fritstående skilte. Bundfarven bør være ens for alle skilte i samme galge og det enkelte skilt bør maksimalt have en skilteflade på 1 m². Højden på fritstående henvisningsskilte bør maksimalt være 1,5 m. Reception Parkering Vareindlevering Værksted Fritstående skilte ved motorveje og indfaldsveje Ved motorvejen er hastigheden høj og skalaen stor. Ved indfaldsveje til byområder er hastigheden lavere, bygningerne er generelt mindre og ligger tættere. Virksomheder har behov for at være synlige, men skiltningen bør udformes under hensyntagen til omgivelserne og de lokale forhold herunder eventuelle boliger Fritstående skilte/skiltepyloner bør maksimalt have en højde på 6 m målt fra terræn, og bredden må maximalt være 1,5 m. Henvisningsskilt Max. 1,5 m og max. skilteflade på 1 m² Skilte indenfor vejbyggelinje langs motorvej kræver dispensation fra Vejdirektoratet. I særlige tilfælde kan der opsættes ét fritstående skilt pr. ejendom/virksomhed med en maximal højde på 12 meter målt fra terræn. Denne form for skiltning bør begrænses til centerområder med dagligvarehandel i byernes randområder, benzinstationer eller ved motorvej. Flagstang eller -grupper Flagstænger bør opsættes i grupper og ikke enkeltstående eller som flagallé Der bør højst opstilles én flaggruppe pr. butik/virksom- Guide til skiltning 14

15 Center- og erhvervsområder hed med højst 3 flagstænger. 18. På hjørnegrunde kan der opstilles 2 flaggrupper med højst 3 flag. 19. Hvis flere butikker/virksomheder er placeret på en ejendom, kan der opsættes: - en flagstang pr virksomhed, eller - en flaggruppe pr virksomhed med en indbyrdes afstand på mindst 30 m, eller - en fælles flaggruppe på højst 5 flag Flagstænger bør ikke være højere end 12 m Flagstænger/-grupper skal opstilles mindst 2,5 fra vejskel og mindst 10 m fra naboskel. Guide til skiltning 15

16 4 Digitale skilte i byområder Digitale infoskærme kan i særlige tilfælde tillades som fritstående skiltning, hvis der er tale om en bymæssig placering ved veje i tættere bebyggede områder. Størrelsen og udformning skal følge vejledningen i øvrigt. Det overordnede formål med de digitale infoskærme er at sikre hurtig og aktuel information til pendlere, kommunens borgere og turister. Generelle principper for skilte og reklamer kan ses på side Digital skiltning kan anvendes i byområder, kulturelle institutioner, turistattraktioner, parkeringsarealer, pladser, busstoppesteder, ved virksomheder, langs indfaldsveje og lignende. Der vil være tale om en nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde. 2. Digitale skilte bør generelt kunne sidestilles med fast skiltning. 3. Billedet på skærmen må ikke være bevægeligt, og må ikke flimre Farve på digitale meddelelser skal være dæmpede Informationen kan omhandle oplysninger om sportsog kulturbegivenheder, information om Vejen Kommune, branding af virksomheder og institutioner samt turistinformation. Der bør ikke reklameres for enkeltprodukter Information og billeder på digitale skilte skal tilpasses skiltets størrelse og begrænses til det mest nødvendige. Der skal tages højde for trafikhastigheden i området, således at skiltet og samtlige informationer kan opfattes uden at hastigheden nedsættes. Det er vigtigt at digitale skilte ikke er generende for trafikanter eller naboer Lysstyrken skal reguleres efter lysforholdene om dagen og om natten. Guide til skiltning 16

17 5 Boligområder Boligområder omfatter både kvarterer med enfamiliehuse og Generelle principper for skilte og reklamer kan ses på side 7 etageboliger. Der kan forekomme situationer, hvor et boligområde i højere grad bærer præg af at høre under bymidte, center- og erhvervsområde eller offentligt område. I de tilfælde kan Vejen Kommune, undtagelsesvist og efter en konkret vurdering, vælge at administrere efter principperne for det pågældende område. Skiltning i boligområder skal begrænses, så områdernes beboelseskarakter ikke forstyrres. Erhverv fra egen bolig Ved erhverv fra egen bolig kan der, ud over almindeligt navne- og nummerskilt, monteres et skilt på højst 1 m² eller et skilt i form af løse bogstaver med en bogstavhøjde på højst 25 cm. Skiltet bør monteres på dør/ facade og markere indgangen. Her kan du læse om regler og vejledning om vejnavneskilte og husnummerskilte Der er desuden mulighed for at opsætte ét fritstående skilt på terræn på egen grund. Skiltet bør højst være 90 cm over terræn og højst have en skilteflade på 0,25 m². Samlede boligbebyggelser Der kan opsættes et skilt med navn på bebyggelsen/ området på facaden, gerne i form af løse bogstaver Der kan derudover opsættes ét fritstående skilt med navn på bebyggelsen/området på terræn ved adgangsvejen/indkørslen. Hvis der er flere adgangsveje til bebyggelsen, kan der opsættes ét skilt pr. adgangsvej. Skiltet bør højst være 1,8 meter højt og 60 cm bredt. Fritstående skilt ved erhverv fra egen bolig. Max. 90 cm højt og max. skilteflade på 0,25 m² Guide til skiltning 17

18 6 Landsbyer I landsbyer er det vigtigt, at de lokale by- og handelsmiljøer beskyttes mod for meget og for dominerende skiltning. De små byers handelsmiljøer er ofte koncentreret omkring centrum med en tæt bebygget hovedgade. Her gælder, at skiltene skal tilpasses lokalmiljøets karakter og skala i forhold til materialer, størrelse og placering. I den forbindelse er det vigtigt, at skiltning ikke ødelægger de kvaliteter, der gør området attraktivt. Dele af landsbyer kan betragtes som åbent land. Se side 19 og kontakt Vejen Kommune hvis du er i tvivl. Fritliggende butikker og virksomheder Ved fritliggende butikker og virksomheder bør der ikke opsættes mere end ét fritstående skilt, skiltepylon eller flag pr. ejendom. Generelle principper for skilte og reklamer kan ses på side 7 Principper for flagstænger og -grupper i center- og erhvervsområder kan ses på side Fritstående skilte bør maksimalt være 1,8 meter høje og 60 cm brede. Der vil være tale om en nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde. 3. Der bør ikke opsættes mere end ét facadeskilt, eventuelt med logo, på bygningens primære facade. Erhverv fra egen bolig Ved erhverv fra egen bolig kan der, ud over almindeligt navne- og nummerskilt, monteres et skilt på højst 1 m² eller et skilt i form af løse bogstaver med en bogstavhøjde på højst 25 cm. Skiltet bør monteres på dør/ facade og markere indgangen Der er desuden mulighed for at opsætte ét fritstående skilt på terræn på egen grund. Skiltet bør højst være 90 cm over terræn og højst have en skilteflade på 0,25 m². Fritstående skilt 1,8 m højt og 60 cm bredt Guide til skiltning 18

19 7 Det åbne land Det åbne land er alt det, der ikke er bebygget. Her opleves marker, skove og naturarealer, og husene ligger spredt. Det åbne land har intet at gøre med byzone og landzone. Vi har i Danmark valgt, at landskab og udsigter ikke skal forstyrres af reklamer. Det er derfor forbudt at opsætte reklameskilte, -flag og -plakater og lignende i det åbne land. Det er kommunen, der administrerer reglerne. Generelle principper for skilte og reklamer kan ses på side 7 Der er dog visse undtagelser for virksomheder. Mindre oplysningsskilte som vejvisning En virksomhed må opstille et mindre oplysningsskilt ved indkørslen til egen ejendom. Hvis ejendommen ligger ud til en lukket privat fællesvej, kan skiltet opsættes ved udkørslen til offentlig vej Skiltet må kun indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse, art og produktion. 3. Der må alene opsættes ét fritstående skilt på terræn. Skiltet bør af trafiksikkerhedsmæssige hensyn ikke være højere end 90 cm over terræn og må højst have en skilteflade på 0,25 m². Du må placere dit skilt ved de røde punkter Skiltet skal have en ensfarvet og afdæmpet bundfarve og en afdæmpet tekstfarve. 5. Skiltet må ikke belyses, være oplyst, reflekterende eller bevægeligt Skiltet må ikke skæmme naturen eller forstyrre trafikanterne Skiltet må aldrig opsættes på vejarealet. For nogle Fritstående skilt ved erhverv fra egen bolig. Max. 90 cm og max. skilteflade på 0,25 m² Guide til skiltning 19

20 Det åbne land virksomheder kan det være en løsning at få opsat en sort/hvid servicevejvisningstavle på vejarealet efter aftale med kommunen. Reklamer på eller ved virksomhedens bygninger Virksomheder i det åbne land kan få tilladelse til at opsætte reklameskilte på eller tæt på virksomhedens egne bygninger Der kan anbringes et skilt på eller i tilknytning til virksomhedens egne bygninger. Skiltet skal opleves som en del af bygningsmassen. 10. Skiltet må ikke virke dominerende i landskabet eller være synlig over store afstande. Se principper for skilte i landsbyer på side 18 Skilte reguleres af Naturbeskyttelseslovens 21 Her kan du læse bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte Der bør kun opsættes ét fritstående skilt, skiltepylon eller flag pr. ejendom. 12. Skilte bør maksimalt være 1,8 meter høje og 60 cm brede. Der vil være tale om en nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde. Reklamer på idrætsanlæg Der findes særlige regler for reklamer i tilknytning til idrætsanlæg i det åbne land. Se bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte eller kontakt Vejen Kommune, Teknik & Miljø for mere information. Er det muligt at få dispensation? Det er ikke muligt at få dispensation fra reglerne, heller ikke selvom skiltet ikke skæmmer, og der er en god grund til at opsætte det. Fritstående skilt kan opsættes i tilknytning til bygningerne. Max. 1,8 m højt og 60 cm bredt Er du i tvivl, om dit skilt er lovligt, så kan du kontakte Vejen Kommune, Teknik & Miljø. Guide til skiltning 20

21 8 Tidsbegrænset skiltning I nogen tilfælde er behovet for skiltning begrænset til en kort periode. Dette gælder for eksempel skilte om salg og udlejning af fast ejendom og oplysninger om igangværende byggeri på byggepladser. Også i forbindelse med kulturelle arrangementer, foreningsarrangementer, cirkus, udsalg eller lignende er skiltebehovet kortvarigt. Tidsbegrænset skiltning kan være bannere, faste skilte på lygtepæle eller fritstående skilte Midlertidige byggepladsskilte skal opstilles på byggepladsen. Skiltene skal indeholde information om hvilke virksomheder, der arbejder på pladsen, samt deres cvr-nummer. Skiltet kan derudover indeholde informationer om byggeriets art og udformning. i byområder Disse former for skiltning kræver ikke byggetilladelse: Byggepladsskilte Til salg skilt fra ejendomsmægler Skilte der opsættes i bymæssig bebyggelse og nedtages inden 6 uger Byggemodningsskilte Vejen Kommune kan dog kræve skilte fjernet hvis de f. eks. er til gene for trafikken. For regler om byggepladsskilte se SKATs hjemmeside I forbindelse med salg af fast ejendom bør der på selve grunden eller bygningen ikke opsættes mere end ét informationsskilt. Skiltet bør ikke have en skilteflade større end 2 m². For større ejendomme eller ved nye byggemodninger kan skiltet være større end dette. 3. I byområder kander i en begrænset periode på maksimalt 6 uger, opsættes skilte eller bannere med oplysning om eller reklamering for særlige arrangementer, udsalg og lignende. Denne form for skiltning i en begrænset periode anses for at være af underordnet betydning. 4. I byområder kan bannere på facader opsættes ved særlige arrangementer for eksempel byfester, festivaler og større sportsarrangementer. Bannere skal indordne sig facadens proportioner og fastgøres på forsvarlig vis. Tekst og billeder skal være overskuelige fra større afstande således at samtlige informationer kan opfattes uden at nedsætte hastigheden. Bannere må ikke ophænges for reklamering af varesalg. Bannere og anden form for skiltning på vejareal kræver særlig tilladelse efter vejloven/privatvejsloven fra Vejen Kommune i hvert enkelt tilfælde. Opsætning af valgplakater følger et særligt regulativ, som kan ses her. Tidsbegrænset skiltning i det åbne land skal følge principperne i kap. 7, side 19. Guide til skiltning 21

22 Skilte på vejarealer for trafikal vejvisning Kun færdselstavler og vejvisningsskilte, som er nødvendige af hensyn til trafiksikkerhed og trafikafviklingen, kan sættes op på og langs vejene. Offentlige veje Der må ved offentlige veje kun anvendes skilte, der er vist eller omtalt i bekendtgørelse om vejafmærkning, eller som er godkendt af Vejdirektoratet. Vej- og gadenavneskilte, husnumre og lignende betragtes i denne forbindelse ikke som vejafmærkning. Læs mere om Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning her. Politiet skal godkende opsætning og ændring af færdselstavler på og langs veje. Vejvisningstavler skal ikke godkendes af politiet, men de kan forlange et skilt fjernet af hensyn til trafiksikkerheden. Guide til skiltning 22

23 9 Generelle principper Vejvisning skal tilgodese trafikale behov. Det er vigtigt, at trafikanterne tydeligt og i god tid kan se afmærkning og skilte. Det sikrer en sikker og smidig trafikafvikling, uden at trafikanten kører forkert eller laver en pludselig opbremsning. For at sikre, at vejvisningen tilgodeser trafikanternes behov, er der i vejreglerne opsat en række normkrav, som skal følges Vejvisning skal være overskuelig. Trafikanterne har svært ved at overskue mere end 4 informationer samtidigt. Derfor må der f.eks. kun opsættes 4 vejvisningsskilte på samme sted. 2. Vejvisning skal være sammenhængende og føre helt til målet. Det skal sikres, at vejvisning kan fortsætte på tværs af kommunegrænsen. 3. Vejvisning skal være entydig. Der må ikke henvises til det samme mål ad flere forskellige ruter i et kryds. Som udgangspunkt vil der kun blive skiltet ad en rute til hvert mål. Ruten vil være fra nærmeste større vej Vejvisning skal være let læsbar. Det skal tilstræbes at anvende godkendte servicesymboler frem for tekst. Al tekst skal være så kort og præcis som muligt. Skriftstørrelse skal være afstemt hastigheden på vejen. for trafikal vejvisning Ansøgningen skal sendes til: Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Att.: Teknik og Miljø Mail: Guide til skiltning 23

24 10 Almindelig servicevejvisning Almindelig servicevejvisning er også kendt som hvid/blå servicevejvisning. Formålet med denne type vejvisning er at hjælpe ikke stedkendte trafikanter til: Terminalmål: Havne, busterminal, jernbanestation, transportcenter mv. Offentlige og private institutioner og virksomheder: Hospital, skoler, idrætsanlæg, kulturhuse mv. Overnatnings- og spisesteder: Restauranter, kroer, hoteller mv. Fritids- og turistmål: Naturområder, fiskesøer, kirker, badesteder mv. Lokale og nationale seværdigheder. Lovgivning hvid/blå Reglerne for almindelig servicevejvisning reguleres i kapitel 12 ( ) og kapitel 13 ( ) i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning nr. 801 af 4. juli Alle ansøgninger om almindelig servicevejvisning behandles hos Vejen Kommunes afdeling for Vej og Park. Kontakt Teknik & Miljø for at søge om servicevejvisningsskilt. Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Att.: Teknik og Miljø Mail: Ved ansøgning om almindelig servicevejvisning skal følgende oplyses: Firmanavn Adresse Kontaktperson Telefonnummer adresse Beskrivelse af virksomheden og dens funktion Hvorfra ønskes vejvisning vedlæg gerne et oversigtskort Virksomhedens åbningstider er det en sæson virksomhed? Eventuelle bemærkninger Guide til skiltning 24

25 Almindelig servicevejvisning Hvor og hvordan må der skiltes? Almindelig servicevejvisning skal være trafikalt begrundet. Det betyder, at man kun må skilte, hvis der er trafikale hensyn som trafiksikkerhed og trafikafvikling til stede Det er kommunen, der afgør, hvilke skilte der må anvendes. De nærmere bestemmelser om de forskellige servicetavlers anvendelse kan ses i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, link side Der må ikke anvendes firmamærke, reklame, logo eller lignende på vejvisningsskilte Som udgangspunkt må der skiltes fra nærmeste større vej. Vejen Kommune følger Vejdirektoratets administrationspraksis. Udgifter Alle udgifter i forbindelse med ansøgninger om almindelig servicevejvisning afholdes af kommunen. Trafikal begrundelse Almindelig servicevejvisning skal være trafikalt begrundet. Det betyder, at man kun må skilte, hvis der er trafikale hensyn som trafiksikkerhed og trafikafvikling til stede. For at vurdere om der er en trafikal begrundelse til stede, vil kommunen primært vægte følgende: Den eksisterende vejvisning i området: Er det muligt med flere tavler i kryds mv.? Rutens placering: Er vejene egnede til trafikken eller giver ruten anledning til andre udfordringer? Er det vanskeligt at finde vej uden servicevejvisning? Antal af ikke stedkendte besøgende: Er der evt. behov for virksomhedens navn på skiltet? Antal af tunge køretøjer til målet: Er der evt. behov for virksomhedens navn på skiltet? Der kan forekomme en kommerciel sideeffekt med opsættelse af servicevejvisning. F.eks. kan skiltningen øge antallet af besøgende til en bestemt virksomhed frem for en konkurrent. Dette kan indebære en risiko for konkurrenceforvridning. Derfor skiltes der kun, hvor der er vurderet at være et trafikalt grundlag. Guide til skiltning 25

26 11Lovgivning Særlig servicevejvisning Særlig servicevejvisning er også kendt som sort/hvid servicevejvisning. Denne type servicevejvisning benyttes, hvis du har en privat virksomhed i det åbne land med mange gæster, der har brug for vejvisning. Skiltene hjælper trafikanterne med at finde seværdigheder, virksomheder, muligheder for overnatning og lignende. Særlig servicevejvisning kræver ikke trafikal begrundelse. Alle ansøgninger om særlig servicevejvisning behandles hos Vejen Kommunes afdeling for Vej og Park. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Teknik & Miljø. Skemaet udfyldes og sendes til: Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Att.: Teknik og Miljø Mail: sort/hvid Reglerne for særlig servicevejvisning reguleres i kapitel 12 ( ) i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning nr. 801 af 4. juli Hvor og hvordan må der skiltes? Der anvendes sort/hvid pileviser med en generel betegnelse for virksomheden, f.eks. Bageri, Gårdbutik eller Kiosk. Kan der skiltes med en godkendt symboltavle, skal denne anvendes uden tekst Der må ikke anvendes firmanavn, firmamærke, reklame, logo eller lignende på vejvisningsskilte. 3. Særlig servicevejvisning må kun anvendes til virksomheder, der ligger i det åbne land eller uden for byzoneskiltet. Dog kan der skiltes med symbol for dagligvareforretninger ved indkørslen til landsbyer med indbyggertal under indbyggere Der må skiltes fra den nærmeste større vej, som også Guide til skiltning 26

27 Særlig servicevejvisning er offentlig vej. Hvis den nærmeste eller eneste vej til virksomheden ligger i byzonen, kan der skiltes fra denne Der må ikke skiltes fra større kryds med svingbaner eller, hvor der i forvejen er 4 vejvisningsskilte Er der flere ansøgere om særlig servicevejvisning til det samme kryds, prioriteres der efter først til mølle Hvis skiltene er nedslidte eller beskadigede, eller det af trafikale grunde er nødvendigt, kan kommunen nedtage den særlige servicevejvisning. Nedtages skiltet af trafikale grunde, vil virksomheden blive varslet 4 uger før nedtagningen Ved nedtagning af nedslidte eller beskadigede skilte vil kommunen rette henvendelse til virksomheden for at høre, om skiltet ønskes genopsat Virksomheden har mulighed for at afhente det nedtagne materiel i op til en måned efter, at det er nedtaget. Udgifter I Vejen Kommune skal ansøgeren dække alle udgifter i forbindelse med indkøb af materialer og opsætning af hvid/ sorte skilte. Der opkræves også administrationsgebyr for sagsbehandling og dækning for fremtidig vedligeholdelse (græsslåning og afvaskning af skiltene) og permanent nedtagning. Se Vejen Kommunes takstblad for indkøb af materialer og opsætning af skilte. (link kommer senere) Ved genopsættelse af nedslidte eller beskadigede skilte skal virksomheden også dække udgifterne for materialer og opsættelse. Betalingen skal ske forud for opsætningen af skiltene. Guide til skiltning 27

28 Ordliste Administrationsgebyr... Pengebeløb som opkræves ved behandling af en sag. Administrationspraksis... Den sædvanlige fremgangsmåde ved behandling af en bestemt type sag. Arkitektonisk kvalitet... Når bygningers eller byområders kunstneriske og konstruktionsmæssige udformning opleves som god eller positiv, fx hvis der er brugt gode materialer, bygninger er veludført eller har lignende gode egenskaber. Bundfarve... Den farve der danner baggrund for tekst/logo på skiltet. Bygningsdetaljer... Små dele af bygningen, som f.eks. konstruktive dele, udsmykning eller særligt kendetegn. Byport... Skilt ved ankomst til byen. Det åbne land... Område som opleves som del af et åbent landskab (marker, skove, naturområder med videre). Digital skiltning... Skilte med f.eks. lysende dioder eller lcd skærme med videre. Informationer vil ofte skifte indenfor faste perioder og kan styres ved hjælp af computer. Dispensation... Fritagelse fra en bestemmelse, en regel, et krav e.lign. Foreningsarrangementer... Aktivitet der er afholdt af forening, f.eks. gymnastikopvisning, kaproning eller lignende. Galge... Bøjlestativ til ophæng af skilte. Ofte udformet som et omvendt L eller U. Grafisk kvalitet... Når skiltets elementer som f.eks. tekst og logo fremtræder i harmoni og er underordnet styrende linjer. Indfaldsvej... Større, befærdet vej der leder biltrafik ind til byen. Kontinuerlig... Når noget varer ved uden ophold eller afbrydelser. Kulturelle arrangementer... Aktivitet inden for f.eks. kunst, litteratur eller musik. Lysinstallation... Elektrisk belysning af skilt. Naboskel... Grænse mellem to nabogrunde. Normkrav... Krav som skal overholdes. Guide til skiltning 28

29 Ordliste Oplysningsskilt... Oversigtsareal... Reflekterende... Robust... Servicevejvisning... Skala... Skiltepylon... Svingbane... Terræn... Trafikafvikling... Trafikal begrundet Udformning... Vejbyggelinjearealer... Vejdirektoratet... Vejnet... Vimpel... Virksomhedens betegnelse... Yderzoner... Skilt med oplysning om f.eks. parkering, indgang e. lign. Et areal der sikrer at trafikanter kan se den øvrige trafik. Når et materiale tilbagekaster stråler fra f.eks. solen eller billygter. Tåler særlige belastninger eller vanskelige betingelser. Vejvisning til servicemål som f.eks. hotel, restaurant, eller virksomhed med besøgende, se side Størrelsesforhold. Højt, smalt skilt med een sammenhængende skilteflade. En kørebane der er beregnet til køretøjer, der ønsker at svinge af til en sidevej længere fremme. Jordoverflade. Organisering og gennemførelse af trafikanternes bevægelser. Når det af hensyn til trafiksikkerheden eller trafikafviklingen er nødvendigt. Den måde noget er formet eller indrettet på. Areal ved veje som er underlagt en vejbyggelinje. En del af Transportministeriet. Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer. Det samlede system af veje i et bestemt område. Et langt, smalt og spidst flag. Beskrivelse af virksomheden eller produktet. Område der ligger i udkanten af f.eks. en by. Guide til skiltning 29

30 Lovgivning uddrag august 2015 Byggeloven 2. Loven finder anvendelse ved:... b. ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser,... Stk. 2. Ved bebyggelse forstås bygninger og mure samt andre faste konstruktioner* og anlæg, når lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner m.v. er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage. *BR10 Vejledning til Kapitel 1.12, stk. 4, nr. 4 : Kategorien omfatter faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens 2, stk. 2. Eksempler herpå er antenner, master, skiltning, minivindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner), samt konstruktioner omfattet af kap. 1.5, stk. 1, nr D. Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer o.lign. må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen af 1. pkt. Planloven 18. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i 19 eller 40. Vejloven 80. Det offentlige vejareal kan med vejmyndighedens tilladelse anvendes til: 1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, containere, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, reklamer, hegn el.lign., 2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning eller 3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring el.lign., når dette sker som led i erhvervsmæssig virksomhed. Stk. 2. Vejmyndigheden kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelse sker i et forretningsmæssigt øjemed. Stk. 3. Transportministeren kan undtage visse former for råden over vejarealet fra kravet om tilladelse efter stk. 1 og kan bemyndige vejmyndigheden til at fastsætte nærmere regler for disse former for råden over vejarealet. Vejmyndigheden skal forhandle med politiet om de nærmere regler og derefter offentliggøre dem. 81. Vejmyndigheden kan udstede påbud om fjernelse af genstande m.v., hvis disse er anbragt på vejarealet uden tilladelse efter 80 og der ikke efterfølgende kan meddeles tilladelse. Stk. 2. Vejmyndigheden kan fjerne genstande m.v. for den pågældendes regning, såfremt et påbud efter stk. 1 ikke efterkommes. Stk. 3. Vejmyndigheden og politiet kan straks og uden forudgående påbud fjerne genstande m.v. for den pågældendes regning, når genstandene m.v. er til ulempe eller til fare for færdslen. 89 Forhandling med politiet. Inden der gives tilladelse efter 73, 80, 82, 86, 88, skal vejmyndigheden forhandle med politiet. Guide til skiltning 30

31 Lovgivning Privatvejsloven ** Kommunen og politiet skal kun give tilladelse til råden over vejareal i byområder. Vejejeren skal høres i sagen og give tilladelse. 66. På arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse: 1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikkeindregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign., 2) at anbringe køretøjer med henblik på salg eller udlejning uden fører og 3) som led i erhvervsvirksomhed at anbringe køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring el.lign. Stk. 2. Før godkendelse efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen forhandle med politiet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan for den pågældendes regning fjerne genstande m.v., jf. stk. 1, der er anbragt på en privat fællesvej uden kommunalbestyrelsens godkendelse, hvis den pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse. Stk. 4. Er det anbragte til ulempe for færdslen, kan kommunalbestyrelsen eller i påtrængende tilfælde politiet fjerne det anbragte for den pågældendes regning uden forudgående påbud. **Jf. privatvejslovens 60. er Vejlovens 80 og 81 også gældende for private fællesveje. Naturbeskyttelsesloven 21. I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Stk. 2. Forbudet i stk. 1 omfatter ikke***: 1) virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande, 2) skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. De nærmere regler herom fastsættes af miljøministeren, 3) trafikpropaganda, der er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed, 4) plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger, og 5) mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. De nærmere regler herom fastsættes af miljøministeren. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der anbringes reklamer på idrætsanlæg***. *** Kriterierne for undtagelsesbestemmelserne i stk. 2 og 3 fremgår af Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land. Færdselsloven 99, stk 2. Stk. 2. Skilte, opslag, lysindretninger og lignende må ikke anbringes på eller i forbindelse med afmærkning efter 95, stk. 1. Stk. 3. Genstande af den i stk. 2 nævnte art, der kan ses fra vej, kan af politiet forlanges fjernet, hvis de har lighed med afmærkning efter 95, stk. 1, eller de i øvrigt kan virke vildledende eller være til ulempe for færdslen. Bygningsfredningsloven 10. Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra kulturministeren, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse, jf. dog stk. 5. Det samme gælder opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolantenner og lignende samt skiltning på facader herunder tagflader. Guide til skiltning 31

32 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø Tryk: Vejen Kommune Udgivet: August 2015

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag Skiltepolitik Administrationsgrundlag 2 Indhold Forord 5 Byrådets politik 7 Hvad gør jeg når jeg vil sætte et skilt op? 10 Gode råd om skiltning 12 Lovgivning og praksis 13 Administrationsgrundlag 21 Områdetyper

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier Regulativ Beskæring af træer og buske langs veje og stier Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser for beskæring... 3 Uddrag af bekendtgørelse af Lov om offentlige veje... 3 2.1. Genstande

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

FIND VEJ I SKILTESKOVEN

FIND VEJ I SKILTESKOVEN NATUR, MILJØ OG TRAFIK FIND VEJ I SKILTESKOVEN HER KAN DU LÆSE DE VIGTIGSTE REGLER FOR OPSÆTNING AF SKILTE I DET ÅBNE LAND Tegnet af Torkild Skov NATUR, MILJØ OG TRAFIK Vi skilter med reglerne I Danmark

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i NORDFYNS KOMMUNE Teknik og Miljø maj 2007 Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer Ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2008 2 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. September 2017 side 1 Retningslinjer for ophængning af plakater. Valgplakater Hvad er en valgplakat? Loven definerer en valgplakat

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21 efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTS- RKLMR efter naturbeskyttelseslovens 21 RIluftsreklamer efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTSRKLMR Reklamer i det åbne land kan forstyrre oplevelsen af landskabet.

Læs mere

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal 0 Indholdsfortegnelse Generelt Side 2 Lovhjemmel til ophængning af valgplakater... Side 3 Hvor må valgplakater ophænges.... Side

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Nye regler om råden over offentlige vejarealer. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015

Nye regler om råden over offentlige vejarealer. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 Nye regler om råden over offentlige vejarealer Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 2 (Delvis) nye regler om råden over offentligt vejareal 80 i lov om offentlige veje mv.

Læs mere

Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering

Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering Jensen s Bøfhus A/S Att.: Søren Wulff Michelsen swm@jensens-bofhus.dk 08. september 2015 Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering Afgørelse Vi tilbagekalder hermed permanent tilladelser

Læs mere

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed 1 Teknik & Miljø 10. januar 2017 Bilag 1 til BPU-sag om retningslinjer for skiltning mv. i bymidten: Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed Dette notat indeholder en

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Forord Fanø Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe retningslinjer

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE SKILTNING I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013 Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag Love, regler og baggrund Marts 2013-1- INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Gældende nationale regler...4 2.1 Lovbekendtgørelse...4 2.1.1 2.2 Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Gaderegulativ for Rudkøbing by

Gaderegulativ for Rudkøbing by Gaderegulativ for Rudkøbing by Rammer for vareudstilling og varehandel på gadearealer i Rudkøbing by 1. Kørebanen - må ikke benyttes til: Udstilling af varer Placering af reklameskilte og parasoller Opstilling

Læs mere

Ophængning af valgplakater

Ophængning af valgplakater Ophængning af valgplakater Retningslinier for ophængning af valgplakater i forbindelse med afholdelse af offentlige valg, folkeafstemninger og lignende 1 Indholdtegnelse Retningslinier for ophængning af

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord Aalborg

Læs mere

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til "ulempe for færdslen".

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til ulempe for færdslen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli 2008 08/07162 BIDRAG TIL VEJLOVENS 102 STK. 1 NR. 1, 102, STK. 2, SMH MED 112, STK. 1 OG 114, STK. 2. Bidrag til fortolkning af vejlovens 102, stk. 1 og

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land)

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) [Fremsat den [22. februar] 2018 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen)] Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) I lov om

Læs mere

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016:

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016: Dato 6. september 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/05428-7 Side 1/5 De digitale byportaler i Randers Kommune - Om vejlovens 80, stk. 1 og 2 Statsforvaltningens

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder...

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder... Indholdsfortegnelse Bygningers ydre fremtræden...1/25 Facader og skilte...2/25 Generelle rammer...7/25 Grundstørrelser i boligområder...8/25 Individuel udvendig teknik...9/25 Opholdsarealer...10/25 Parkeringsarealer...12/25

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

Servicevejvisning. Administrationsgrundlag, Herning Kommune. Administrationsgrundlag Marts 2013

Servicevejvisning. Administrationsgrundlag, Herning Kommune. Administrationsgrundlag Marts 2013 Servicevejvisning Administrationsgrundlag, Herning Kommune Servicevejvisning Administrationsgrundlag Marts 2013-1- INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Servicevejvisning i Herning Kommune...4 2.1 Trafikal

Læs mere

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Dato 27. september 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/11816-6 Side 1/5 Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Du har i mail af 21. august

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Råden over vejarealet December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Råden over

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102,, nr. 1, fastsætter Hørsholm Kommune i samråd med politimesteren

Læs mere

Forslag. Administrationsgrundlag for skiltesager

Forslag. Administrationsgrundlag for skiltesager Forslag Administrationsgrundlag for skiltesager August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SKILTNINGENS HISTORIE 2 1.GENERELLE RETNINGSLINJER FOR SKILTNING 3 2.BYMIDTERNE 4 Generelt 4 Facadeskiltning

Læs mere

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget 11 05 2016 Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og Industriområdet 208 i Haverslev

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler AUC-paper 2001 Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler Kim Schwartzlose Projektleder Carl Bro as Granskoven 8 200 Glostrup Tlf. 4348 939 E-mail:

Læs mere

Vejledning om byggesager. Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til, at komme godt igennem

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning)

Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på offentlige veje til virksomheder, der er beliggende i landzone eller uden for tættere

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere