Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune"

Transkript

1 Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune

2 Forord Fanø Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe retningslinjer for opsætning af skilte, reklamer. Fælles for den lovgivning, der regulerer skiltning i Danmark, er at begrænse skiltningen til et lavt niveau. Siden 1937 har Naturbeskyttelsesloven reguleret skiltningen i det åbne land, og denne lov er suppleret med Lov om planlægning og Lov om offentlige veje, som er med til at regulere skiltning ved vejarealer. Den regulering, der sker via færdselsloven, varetages af Politiet og beskrives ikke nærmere i dette skilteregulativ! Gældende lovgivning hvor der indgår mulighed / krav om regulering af skiltning: Naturbeskyttelsesloven Lov om offentlige veje Lov om private fællesveje Lov om planlægning Bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte Bekendtgørelse nr. 105 af 18. februar 2004 om servicevejvisning på almindelige veje Gældende bygningsreglement Side 2 af 16

3 Indhold Forord...2 Indhold...3 Generelle retningslinjer for Det åbne land Skilte ved virksomheder i Det åbne land Reklamer i umiddelbar tilknytning til virksomheder Mindre oplysningsskilte ved indkørslen Skilte i erhvervsområder (når skiltet er synlig fra det åbne land) Generelle retningslinjer for Sommerhusområder Generelle retningslinjer for Byområder Skiltning efter vejloven Skilte i vejarealet Skilte med Privat vej etc. i det åbne land Skiltning af Stisystemer, naturområder etc Skiltning på Stranden Idrætsanlæg herunder golfbaner Midlertidig skiltning På kommunal grund eller offentlig vej På privat grund Skiltning på Vindmøller Håndhævelse af regler om skilte Byggeansøgning Selvhjælpshandling fjernelse af skilte Udskiftning/fjernelse af gamle skilte Fjernelse af gamle skilte...16 Side 3 af 16

4 Generelle retningslinjer for Det åbne land Begrebet det åbne land knytter sig ikke til områdets zonestatus, dvs. om arealet er beliggende i byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, at området ikke kan karakteriseres som by eller bymæssig bebyggelse. (Kilde: vejledning til Naturbeskyttelsesloven) Skiltning i det åbne land reguleres efter Naturbeskyttelsesloven 21, som indeholder et forbud mod friluftsreklamer. Forbuddet blev indført i 1937 og har betydet, at Danmark hidtil i det væsentligste har været friholdt for skæmmende reklamer en situation, som adskiller Danmark fra en række andre lande i Europa. Af hovedreglen i 21 følger modsætningsvis, at det i princippet er tilladt at opstille reklameskilte i byer. Dette gælder dog ikke opsætning af usædvanligt store og dominerende skilte i byer, såfremt de syner, at de var placeret i det åbne land, og har en dominerende karakter eller er synlige over lange afstande fra det åbne land. 21 (Naturbeskyttelsesloven) I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame og propagandaøjemed. Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke 1) Skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. De nærmere regler herom fastsættes af Miljøministeren. Rådet for Større Færdselssikkerhed. 3) Plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger. 4) Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlig vej eller privat fællesvej. De nærmere regler herom fastsættes af Miljøministeren. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der anbringes reklamer på idrætsanlæg. Nærmere regler vedr. stk. 2 punkt 1 og 4 samt stk. 3 er fastsat af Miljøministeren i Bek af 11/ om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområde og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land, gældende fra 1. januar Skilte ved virksomheder i Det åbne land Reklamer i umiddelbar tilknytning til virksomheder. Virksomhedsreklamer er tilladte når de anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, og de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Ved umiddelbar tilknytning, til virksomheden forstås, at reklamen indgår i den helhed, der omfattes af beboelsesbygninger, driftsbygninger, gårdsplads, P-plads o. lign. Udover at virksomhedsreklamer skal være anbragt i umiddelbar tilknytning til virksomheden, skal de have en udformning og placering så de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Disse kriterier er ikke entydige, men er afhængige af bebyggelsens størrelse, omgivelsernes karakter, samt af reklamens størrelse, udformning, højde over terræn, farver, bevægelighed og lysvirkning. Det skal bemærkes, at der Side 4 af 16

5 for virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden i øvrigt ikke gælder særlige krav m.h.t. skiltenes udformning og lignende i Naturbeskyttelsesloven. At skilte over 2 m² normalt ikke godkendes, da de virker for dominerende. At der normalt ikke godkendes mere end ét skilt i samme retning. At belysning af skilte eller skilte med lys normalt ikke godkendes, da de kan ses over stor afstand og virker dominerende vedregel ikke tillades, da de kan ses over store afstande. Der kan tillades 1 pylon ved indkørsel til virksomheden. Den må max. være 2 m høj og 1 m bred, men det skal godkendes i det enkelte tilfælde. Skilte skal placeres på egen grund. Hvor der ikke er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen, placeres skiltet mindst 2,5 meter fra skel mod vej og nabo. Oversigtslinier og vejudvidelseslinier skal friholdes for fritstående skilte. Tilladelse vil enkelte steder evt. kunne indhentes mod udarbejdelse af deklaration om fjernelse for ansøgerens regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden Mindre oplysningsskilte ved indkørslen Etablering af erhvervsvirksomheder i tomme landbrugsbygninger i det åbne land har skabt et behov for en vis lempelse af forbuddet mod friluftsreklamer. Ikke blot ønsket fra erhvervslivet, men også stigningen i det traditionelle stalddørssalg samt værelsesudlejningen til turister på landet har medført et behov for nye regler på området. Hensynet til erhvervslivet er i rimelig grad blevet imødekommet med de nye bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven om friluftsreklamer. Det er imidlertid vigtig at pointere, at bestemmelserne ikke skal opfattes som en generel lempelse i administrationen af det i loven opretholdte forbud mod reklame- og propagandaskilte i det åbne land. (Kilde: vejledning til Naturbeskyttelsesloven) Mindre oplysningsskilte ved indkørslen jf. Bek af 11/ En næringsdrivende eller virksomhed må opsætte et mindre oplysningsskilt ved indkørslen til ejendommen, samt hvis den er beliggende ud til en lukket, privat fællesvej, ved dennes udmunding i anden vej. Der kan vejvises fra nærmeste større jf. Kort- og Matrikelstyrelsens kort i målestok 1: Kortet kan ses på 0,25m2 ved indkørslen til ejendommen ingen skilte offentlig vej 0,25m2 ved udmunding af privat/fællesvej (Kilde: Kort- og Matrikelstyrelsen) 2. Skiltet skal være rektangulært, må ikke overstige 0,25 m2, og skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn. lidt større skilte nær din bygning Vejledning til placering og dimensionering af skilte i det åbne land i tilknytning til virksomheden Stk. 2. Skiltet må udelukkende oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion. Side 5 af 16

6 Stk. 3. Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver. Logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver, jf. dog stk. 4, og skal være det af virksomheden normalt benyttede logo. Et logo må højst udgøre 10 % af skiltets areal. Stk. 4. Skiltet må ikke belyses, være op- 0,25m2 ved indkørslen til ejendommen ingen skilte offentlig vej 0,25m2 ved udmunding af privat/fællesvej lidt større skilte nær din bygning Stk. 5. Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, Stk. 6. Tilsynsmyndigheden kan påbyde der bestemmelserne i stk. 1-5, hvis skiltet efter tilsynsmyndighedens vurdering virker skæmmende på omgivelserne. At begrebet virksomhed tolkes bredt således, at bekendtgørelsen også omfatter private, der sælger landbrugsprodukter, blomster, kunst mv. At begrebet virksomhed også omfatter somheder, foreninger, fritidsanlæg, grundejerforeninger mv. sæsonprægede skilte med diskret udformning og størrelse er af underordnet betydning, dog skal skiltet placeres på ejendommens areal og ikke i vejarealet. For eksempel kan nævnes mindre oplysningsskilte, hvor der reklameres for salg af frugt, grønt, æg eller lign. fra egen avl. 1 m 0,25 m 0,4 m 0,6 m 1 m over terræn Skitserede oplysningsskilte på 0,25 m 2 ved indkørsel. Angiver placeringsmuligheder og dimensionering af mindre oplysningsskilte Skilte i erhvervsområder; (når skiltet er synlig fra det åbne land) Skilte i erhvervsområder jf. Bek af 11/ I områder, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområder, kan der ud over den skiltning, der er nævnt i Naturbeskyttelsesloven 21, stk. 2, nr. 1, anbringes skilte som nævnt i 4-6, uanset om området endnu ikke er udbygget og fortsat helt eller delvis har karakter af åbent land. 4. Virksomheden kan med skiltning indenfor erhvervsområdet oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Skiltene kan opstilles ved adgangsveje til området og til de enkelte virksomheder i området. Stk. 2. Et skilt må alene oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion og skal opfylde følgende: 1) Skilte må ikke overstige 0,5 m 2. 2) Skiltet skal holdes i afdæmpede farver, men logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. kan samles i én galge. 5. På ejendomme, der er til salg, kan der opsættes ét skilt på maks. 4 m 2 med oplysning om salg af erhvervsgrunde i området. Side 6 af 16

7 Stk. 2. På ejendomme, hvor der foregår byggearbejder med henblik på opførelse af en virksomhed, kan der opsættes ét skilt på maks. 4 m², der oplyser om byggeriet og den kommende virksomhed. Oversigtslinier og vejudvidelseslinier skal friholdes for fritstående skilte. Tilladelse vil enkelte steder evt. kunne indhentes mod udarbejdelse af deklaration om fjernelse for ansøgerens regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden. 6. Skilte som nævnt i 4 og 5 må ikke opsættes på støjvolde, diger og lignede hvor der ikke er bymæssig bebyggelse. Virksomheder kan med skiltning indenfor erhvervsområdet oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Skiltene kan opstilles ved adgangsveje til området og til de enkelte virksomheder i området. VIGTIGT: For skilte, der ikke er synlige fra det åbne land, gælder naturbeskyttelsesloven ikke. Se derfor om der via lokalplaner er fastsat retningslinjer. At Bek anvendes som vejledning i områder, hvor andet ikke er gældende. I erhvervsområde ved by hvor skiltning ikke kan ses fra det åbne land, må der opsættes facadeskilte med en maks. størrelse på 5 % af facaden. Taget er ikke en del af facaden. Ved hovedindkørslen til virksomheden kan der opsættes en pylon maks. 4x1 m eller et skilt eller udspændt stof/sejl maks. 4 m² At selvlysende farver normalt ikke er tilladt, og lysskilte og spots på skilte må ikke virke blændende og generende på omgivelserne, ligesom skiltning i form af laserlys og neonlys ikke godkendes. Skiltningen skal placeres på egen grund. Hvor der ikke er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen, placeres skiltet mindst 2,5 meter fra skel mod vej og nabo. Eksempel på facadeskilt i erhvervsområde 2 Generelle retningslinjer for Sommerhusområder Skiltning i Sommerhusområder der er synlig fra det åbne land, reguleres efter Naturbeskyttelsesloven, og her gælder afsnit og for virksomheder. Lov om offentlige og privatfælles veje vedr. servicevejvisning gælder også i sommerhusområder se afsnit 5. Lov om Planlægning regulerer skiltning indirekte via de lokalplaner, der er udarbejdet for sommerhusområdet. Hvor der der indeholder bestemmelser til regulering af skilte, gælder denne vejledning. At der ikke tillades skiltning i sommerhusområde, kun vej- og stivisninger. Dog tillades tilsalgskilte. Side 7 af 16

8 At servicevejvisningen også kan ske på private fællesveje i sommerhusområdet. VIGTIGT: For skilte, der ikke er synlige fra det åbne land, gælder Naturbeskyttelsesloven ikke. Husk at tjekke om der via lokalplaner, servitutter og deklerationer er fastsat retningslinjer. 3 Generelle retningslinjer for Byområder I de tilfælde, hvor skiltet kan ses fra Det åbne land sker reguleringen direkte efter Naturbeskyttelsesloven og her gælder afsnit og for virksomheder. Skiltning i Byområde, der ikke er synlig fra Det åbne land, reguleres indirekte efter Lov om Planlægning, såfremt en lokalplan fastsætter retningslinjer for skiltning. I de lokalplaner, hvor der er krav om, kommunalbestyrelsens godkendelse, anvendes administrationsgrundlaget herunder. Er skilte ikke synlige fra Det åbne land, eller er området ikke omfattet af en lokalplan, er administrationsgrundlaget kun vejledende. At facadeskilte skal afpasses bygningens størrelse og arkitektur, ved brug af løse bogstaver. Bogstaverne kan opsættes direkte på facaden, eller alternativt på plade. Bogstaver kan påmales At skiltningens omfang skal begrænses til det nødvendige og ikke må dominere facaden eller bybilledet. Skiltene må ikke få karakter af facadebeklædning og vinduer må ikke tilklæbes eller blændes. Side 8 af 16 At facadeskilte normalt begrænses til at være maks. 1 m2 og en maks. længde/ højde på 2 meter. samordne skiltningen, så der opnås god helhedsvirkning. At selvlysende farver normalt ikke er tilladt, og lysskilte og spots på skilte må ikke virke blændende og generende på omgivelserne, ligesom skiltning i form af laser- og neonlys ikke godkendes. At der ikke gives tilladelse til lysarmaturkasser, dette gælder både facadeskilte og udhængsskilte. At fritstående skilte på fortove kræver tilladelse fra Fanø Kommune. At der må hænge max. 1 udhængsskilt vejside, hvis butikken ligger mod 2 veje. over stueetagen, og arealet skal være under 0,5 m². Skiltets fremspring fra facaden skal være mindre end 1 meter og skiltets underkant skal være mindst 2,8 meter over terræn. At bannere normalt ikke tillades. Jævnfør bygningsreglement kan skilte samt markiser af lettere konstruktion, hvis underside er hævet mindst 2,2 m over terræn, opsættes indtil 1,0 m fra kørebane eller cykelsti, det kræver dog tilladelse fra vejmyndighed. Der henvises til 103, stk. 1 i lov om offentlige veje. Skiltningen skal placeres på egen grund. Hvor der ikke er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen, placeres skiltet mindst 2,5 meter fra skel mod vej og nabo. Oversigtslinier og vejudvidelseslinier skal friholdes for fritstående skilte. Tilladelse vil enkelte steder evt. kunne indhentes mod tinglysning af en deklaration om

9 fjernelse for ansøgerens regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden. Hver butik, må maksimalt opstille et A-skilt dog 1 til hver vejside, hvis butikken ligger mod 2 veje. 4 1 m 2,8 m 1 m Skiltning efter vejloven Skilte i vejarealet Bekendtgørelsen nr. 105 af 18. februar 2004 fastsætter retningslinjer for anvendelse af servicevejvisning. Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke der, overnatningssteder, virksomheder og lignende. Servicevejvisning omfatter almindelig servicevejvisning, særlig servicevejvisning og informationstavler. Almindelig servicevejvisning er primære behov for vejvisning til servicemål. Der må kun anvendes tavletyper og tavledesign, som er godkendt af Vejdirektoratet. Der kan henvises til f.eks.: Offentlige og private institutioner og virksomheder. Overnatningsmål Fritids- og turistmal. Rastepladser, WC, telefon. Særlig servicevejvisninger er vejvisning til virksomheder i det åbne land, som virksomhederne ansøger om og dækker omkostninger til. Informationstavler er vejkort over et større eller mindre område, som opsættes på parkeringspladser, rastepladser eller lignende steder. Skitseret placering af udhængsskilt At skilte, der opsættes efter vejloven skal behandles af Fanø Kommune, der enten giver afslag/tilladelse eller sikrer, at andre relevante myndigheder får ansøgningen til behandling. Side 9 af 16

10 Den almindelige servicevejvisning Almindelige servicevejvisning (hvid/blå) det. - nødvendigt at opsætte tavler. Ved Fanø Kommune, kan du få yderligere oplysninger om regler for servicevejvisning. Skiltningen skal godkendes og betales af den, der ejer vejen; som regel det offentlige. Den særlige servicevejvisning Særlig servicevejvisning (sort/hvid) opsættes kun, hvis virksomheden er beliggende i landzone eller uden for tættere bebygget område afmærket med bytavler. Der kan vejvises fra nærmeste større Kort- og Matrikelstyrelsens kort i målestok 1: Kortet kan ses på www. vd.dk Kommunen opkræver betaling for levering og opsætning af de særlige servicevejvisninger. Du vil efter ansøgning modtage en faktura. Den særlige servicevejvisning vil først blive opsat, når fakturaen er betalt. Særlig servicevejvisning benyttes, hvis du har en virksomhed med mange gæster, der har brug for vejvisning. Tavlerne værdigheder, virksomheder, muligheder for overnatning og lignende. Den særlige servicevejvisning Matrikelstyrelsens kort i målestok 1: Skilte med Privat vej etc. i det åbne land Der har i forbindelse med private fællesveje i sommerhusområdet, private fællesvej i det åbne land og private fællesvej i skove og naturområder været en vis interesse for at opsætte skilte med Privat vej ingen adgang. I det åbne land fastsætter Naturbeskyttelseslovens 26, at adgangen til færdsel ad veje og stier i det åbne land, for så vidt angår færdsel til fods eller på cykel, helt eller delvis kan forbydes af ejeren ved skiltning, hvis færdselen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Side 10 af 16 Naturklagenævnet har fastsat, at særlige grad skal tolkes meget stramt for at sikre, at der normalt er adgang til alle

11 veje og stier, når man færdes til fods eller på cykel. Ligeledes er ridning normalt tilladt på gennemgående private fællesveje. Derfor skal skilt med Privat vej suppleres med et tydeligt underskilt, hvoraf det fremgår, at vejen er åben for færdsel til fods og på cykel. Kun i særlige tilfælde og når der f.eks. holdes jagt, eller der foregår særlige erhvervsmæssige aktiviteter, der kan være til fare for forbipasserende, kan underskiltet fjernes. Skiltningen med Privat vej sker efter Færdselsloven og kræver tilladelse fra Politiet. Underskiltet åben for færdsel til fods og på cykel er et krav fra Naturbeskyttelsesloven og en dispensation til ikke, at opsætte dette underskilt, kræver en godkendelse fra Fanø Kommune. 6 At opsætning af skilte ved stier og i naturområder etc. skal ske med de skiltetyper som Fanø Kommune har godkendt. At skilte skal vurderes af Fanø Kommune uanset om de placeres i et naturområde etc. At skilte med Privat vej skal være Kommune I by og sommerhusområder gælder Naturbeskyttelsesloven ikke i forbindelse med regulering af skilte ved private fællesveje. Derimod er det vejloven, der anvendes til regulering. At skilte med Privat vej i sommerhusområder og byzoner ikke tillades 6 Skiltning af Stisystemer, naturområder etc. Skiltning af stisystemer og naturområder må kun ske, når skiltningen har til formål at vise vej eller give information om området. Dette gælder både for arealer, der er ejet af staten, kommunen eller private. 7 Skiltning på stranden Al skiltning på stranden skal behandles/ godkendes af Fanø Kommune og i nogle tilfælde også af Naturstyrelsen eller Kystdirektoratet. administrationsgrundlag besluttet: At der som udgangspunkt er forbud mod skiltning, undtaget er dog skiltning, der har sikkerhedsmæssig betydning. At Fanø Kommune i særlige tilfælde kan har en almen betydning. Se Strandaktivitetsplan på Kommunens hjemmeside. Side 11 af 16

12 8 Idrætsanlæg herunder golfbaner Skiltning på idrætsanlæg i Det åbne land eller anlæg, der er synlig fra Det åbne land, reguleres efter Naturbeskyttelsesloven og Bek af 11/ Skilte i erhvervsområder jf. Bek af 11/ Kommunalbestyrelsen kan tillade opsætning af beskedne reklamer på idrætsanlæg i umiddelbar tilknytning til klubhuse, større, faste tilskuertribuner og lignede. Skiltets overkant må ikke være mere end 1 meter over terræn. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Kommunalbestyrelsen på afskærmede idrætsanlæg tillade opsætning af reklamer, når reklamerne ikke, eller kun i meget begrænset omfang, er synlige uden for idrætsanlægget. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele tilladelser til midlertidig opsætning af reklamer i forbindelse med idrætsanlægget. 8. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der uanset bestemmelsen i 7 opsættes beskedne sponsorreklamer på golfbaner i de i stk. 2-4 nævnte tilfælde. Stk. 2. Tilladelse kan meddeles til reklamer, der opsættes som sammenhængende del af teestedsinformationstavler, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Reklameskiltet må ikke oversti ge 0,9 m2. 2) Reklameskilt og teestedsinformationstavle skal have samme bundfarve. 3) Der kan opsættes højst 2 reklamer pr. hul men kun en pr. teesteds informationstavle. 4) Logo kan uanset bestemmelsen i nr. 2 holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Et logo må højst udgøre 10 % af reklameskiltets areal. Stk.3. kommunalbestyrelsen kan tilla- stof og ikke overstiger 2,1 m 2. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der opsættes mindre sponsorreklameskilte på bænke. Reklamebærende bænke skal være af træ og/eller sten, være umalede eller holdt i grønne eller brune nuancer. Reklameskiltet må ikke overstige 0,15 m 2 og skal udføres i messing. Der kan højst tillades 6 reklamebærende bænke på en 18-hullers golfbane, dvs. højst en bænk pr. 3 huller. administrationsgrundlag besluttet: At anvende Bek direkte som formuleret herover. VIGTIGT: For skilte der ikke er synlige fra det åbne land, gælder Naturbeskyttelsesloven ikke. Se derfor om der via lokalplaner eller deklerationer er fastsat retningslinjer. 9 Midlertidig skiltning Omfatter al skiltning der er opsat under 6 uger På kommunal grund eller offentlig vej Side 12 af 16

13 Denne form for skiltning omfatter primært reklamer for cirkus, koncerter mv. Denne type skiltning skal godkendes af Fanø Kommune. At skilte kun må opsættes efter indhentet tilladelse hos kommunen. At skilte tidligst må opsættes 2 uger før det enkelte arrangement afholdes. At skilte ikke må opsættes nærmere vejkryds end 20 meter. At skilte ikke må opsættes på færdselstavler og ikke må være til gene for andre skilte. At skilte skal opsættes forsvarligt og på en måde, der sikrer, at der ikke sker skade på master og lignede. Skilte må ikke opsættes på malede master eller opklæbes på faste installationer. At skilte/plakater og lignende ikke må være større end 1 m² At ansøger har ansvaret for de opsatte skilte. At skilte skal nedtages seneste 2 dage efter arrangementets afholdelse. Hvis fristen ikke overholdes, kan skiltene nedtages af Fanø Kommune på arrangørens regning. At skilte, der ikke overholder regulativet nedtages af kommunen på opsætterens regning På privat grund I forbindelse med salg eller renovering af boliger, sommerhuse og grunde opsættes ofte små skilte. Denne form for skiltning er også midlertidig skiltning, men skiltningen har ofte en varighed på over 6 uger. administrationsgrundlag besluttet: At skiltning med små salgs- og arbejdsskilte kan betragtes som værende af underordnet betydning, såfremt der kun opsættes et skilt pr. grund, pr. håndværker virksomhed. Denne type skiltning kræver derfor ikke tilladelse. Placering af Til salg skilte og skilte med virksomhedsnavn i forbindelse med renovering - må ikke være til gene for færdslen. At skiltene ikke indeholder reklamer eller fremmede logoer m.v., undtagelsesvis kampagner. Eget logo må dog benyttes. Side 13 af 16

14 10 Skiltning på vindmøller må påføres møllens maskinhus. Naturklagenævnet afgjorde i afgørelsen af , j.nr / : logo opsat på en vindmølle omfattes ikke umiddelbart af begreberne plakater, afbildninger, fritstående skilte og lysreklamer. Spørgsmålet er herefter, om producentens logo omfattes af begrebet andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Forudsætningen for, at producentnavnet ikke omfattes af Naturbeskyttelsesloven 21 er, at reklameformålet er af underordnet betydning. Såfremt producentangivelsen fremtræder dominerende i forhold til omgivelserne, vil det efter omstændighederne være omfattet af forbuddet. sag, at producentnavnet, der alene er påført møllens maskinhus, og således er begrænset til en mindre og afgrænset del af møllen, vel kan siges at have et reklameformål, men at dette er af klart underordnet betydning set i forhold til møllens funktions og det i forhold til det samlede synsindtryk af møllen i land- ikke, at producentlogoet er omfattet af reklameforbundet efter Naturbeskyttelsesloven 21 administrationsgrundlag besluttet: At producentnavnet, der alene er påført møllens maskinhus er tilladt. At producentnavnet ikke må belyses. Side 14 af 16

15 11 12 Håndhævelse af regler om skilte I Fanø Kommune er administrationen organiseret således: Skiltning der reguleres efter Naturbeskyttelsesloven, administreres normalt af Fanø Kommune og Esbjerg Kommune. Skiltning der reguleres efter Lov om Planlægning, administreres af Fanø Kommune. Skiltning der reguleres efter Vejloven, administreres af Fanø Kommune. Skiltning der reguleres efter Færdselsloven, administreres af Politiet. Skiltning af stier, naturområder mv., administreres af Fanø Kommune, Esbjerg Kommune, Naturstyrelsen og Kystdirektoratet. Skiltning der er midlertidig under 6 uger administreres af Fanø Kommune. administreres af Politiet Byggeansøgning Skilte kan jf. bygningsreglement kræve byggetilladelse. administrationsgrundlag besluttet: At kun skilte, der ved sin størrelse, konstruktion eller placering kan udgøre en fare, kræver byggetilladelse, f.eks. pyloner eller store skilte der udsættes for vindpåvirkning. Selvhjælpshandling fjernelse af skilte Selvhjælpshandlinger er omtalt udtrykkeligt i Naturbeskyttelsesloven, Planloven og i Byggeloven. En selvhjælpshandling er det mest indgribende administrative håndhævelseskridt tilsynsmyndigheden kan tage i brug, og tilsynsmyndigheden må derfor kun anvende selvhjælpshandlinger i de særlige tilfælde, som er omtalt i lovgivningen. Selvhjælpshandlinger kan kun anvendes i følgende tilfælde: 1. Hvor ejer/bruger har fået påbud efter byggeloven om at lovliggøre et ulovligt forhold. 2. Hvor der er overhængende fare for skade på natur, planter, dyr (Naturbeskyttelsesloven 74, stk. 4). 3. Hvor ejer/bruger har fået et påbud om at fjerne en friluftsreklame omfattet af Naturbeskyttelseslovens 21, stk. 1. Efter reglerne har tilsynsmyndigheden (Fanø Kommune) ret til at fjerne skilte, der er opstillet i strid med forbuddet mod friluftsreklamer i det åbne land, hvis et påbud om at fjerne skiltet ikke efterleves rettidigt. Skiltet fjernes for ejer/brugers regning. Reglerne er formuleret ud fra et ønske om at tilvejebringe en hurtig og effektiv håndhævelse af forbuddet mod friluftsreklamer i det åbne land. Hvis tilsynsmyndigheden beslutter at fjerne et ulovligt skilt for ejer/brugers regning, skal selvhjælpshandling varsles. (Kilde: Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven Vej.nr 9392 af ) Side 15 af 16

16 administrationsgrundlag besluttet: At der gives et skriftligt varsel på 14 dage, og herefter fjernes skiltet. Skiltet opbevares i 4 uger, hvorefter det kasseres. At skiltet fjernes på ejer/brugers regning At der er tale om en administrativ opgave, og der vil kun i særlige tilfælde ske orientering af Erhverv, natur - og teknikudvalget. 13 Udskiftning/fjernelse af gamle skilte Ønsker en virksomhed at udskifte den eksisterende reklame, skal den gældende lovgivning og de administrative retningslinjer overholdes uanset hvad virksomheden tidligere har fået tilladelse til. administrationsgrundlag besluttet: At der løbende skal arbejdes på, at alle skilte tilpasses dette administrationsgrundlag, og derfor skal nye skilte eller fornyelse af eksisterende skilte godkendes Fjernelse af gamle skilte I Fanø Kommune er der desværre mange tilfælde af, at skiltning ikke fjernes, når en virksomhed eller butik nedlægges. Det er naturligvis ejeren, der har ansvaret for at rydde op, men i de tilfælde hvor ejeren ikke påtager sig dette, vil Fanø Kommune få de gamle skilte fjernet. administrationsgrundlag besluttet: At i alle tilladelser hvor det er muligt at indbygge et krav om, at skilte fjernes ved lukning af virksomheden, butikken mv., skal dette krav stilles. Administrationen skal bygge på følgende principsag fra Naturklagenavnet har i afgørelse af , j.nr / udtalt følgende i en sag vedrørende skiltningen på vandtårnet i Rødbyhavn, nævnet bemærker følgende: Nævnet lægger til grund, at vandtårnet er placeret i bymæssig bebyggelse, og at skiltningen på tårnet er synlig på lang afstand fra det omkringliggende åbne land. Dette er i 1991 fundet i overensstemmelse med reglerne i den dagældende Naturfredningslov, og den oprindelige skiltning ville derfor kunne bibeholdes. De nye skilte skal derimod vurderes efter den nugældende lov. Det skal derfor afgøres, om skiltningen er omfattet af forbuddet i Naturbeskyttelseslovens 21, stk. 1. Side 16 af 16

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2008 2 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21 efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTS- RKLMR efter naturbeskyttelseslovens 21 RIluftsreklamer efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTSRKLMR Reklamer i det åbne land kan forstyrre oplevelsen af landskabet.

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

"# $ ##: "* $ # " C"# # $#! # # " ##: #: "#!## ## "#?? 56/ *

# $ ##: * $ #  C# # $#! # #  ##: #: #!## ## #?? 56/ * $ "#!## "#?? 56/ " ##$) "*? 5 #*,*! B"# #* ( $$ # #$$ #*5 "# ; # ;! " "# *! 8;"$# $$!# ; "# "# $ ##: "* $ # " ; ": ; # $ #!## $ $;#* C"# # $#! # # " ##: "# # $,* D $ " $ $# $ #:# #: "#!## ## "#?? 56/ *

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed 1 Teknik & Miljø 10. januar 2017 Bilag 1 til BPU-sag om retningslinjer for skiltning mv. i bymidten: Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed Dette notat indeholder en

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

FIND VEJ I SKILTESKOVEN

FIND VEJ I SKILTESKOVEN NATUR, MILJØ OG TRAFIK FIND VEJ I SKILTESKOVEN HER KAN DU LÆSE DE VIGTIGSTE REGLER FOR OPSÆTNING AF SKILTE I DET ÅBNE LAND Tegnet af Torkild Skov NATUR, MILJØ OG TRAFIK Vi skilter med reglerne I Danmark

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2016 J.nr.: NMK-513-00038 KlageID: 90180 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om et skilt i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land)

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) [Fremsat den [22. februar] 2018 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen)] Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) I lov om

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 22. august 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 22. august 2013 kl. 15:30. Rikke Marie Andersen ryet.info@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 24-07-2013

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE SKILTNING I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø GUIDE TIL SKILTNING 2015 Teknik & Miljø Indhold Forord 3 Guide til skiltning 4 Informations- og reklameskilte 6 1. Generelle principper 7 2. Bymidter 9 3. Center- og erhvervsområder 12 4. Digitale skilte

Læs mere

Dennis Stenbjerg Johansen Torvegade Hammel. Midlertidig landzonetilladelse til opsætning af skilt i forbindelse med Aarhus 2017

Dennis Stenbjerg Johansen Torvegade Hammel. Midlertidig landzonetilladelse til opsætning af skilt i forbindelse med Aarhus 2017 Dennis Stenbjerg Johansen Torvegade 7 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Midlertidig landzonetilladelse til opsætning af skilt i forbindelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land

Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land Bedre mulighed for skilte til lokale erhverv og turistattraktioner i landdistrikterne August 2017 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag Skiltepolitik Administrationsgrundlag 2 Indhold Forord 5 Byrådets politik 7 Hvad gør jeg når jeg vil sætte et skilt op? 10 Gode råd om skiltning 12 Lovgivning og praksis 13 Administrationsgrundlag 21 Områdetyper

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Miljø og Natur Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Bade- og bådebroer langs kysten Administrationsgrundlag, Slagelse Kommune Vedtaget af Udvalget for Miljø og Natur 26. februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på Harald Nyborg A/S Gammel Højmevej 30 5250 Odense SV harald.kolding@harald-nyborg.dk Landzonetilladelse til opstilling af 4 containere til opbevaring og salg af fyrværkeri, en mandskabsvogn og en toiletvogn

Læs mere

Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro

Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord Aalborg

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. September 2017 side 1 Retningslinjer for ophængning af plakater. Valgplakater Hvad er en valgplakat? Loven definerer en valgplakat

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og udendørs oplag for skoventreprenørvirksomhed på Stavadvej 310, 9493 Saltum.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og udendørs oplag for skoventreprenørvirksomhed på Stavadvej 310, 9493 Saltum. Villeruphus ApS Martin Christensen Stavadvej 310 9493 Saltum Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Genopførelse af bolig med et grundplan på 96 m2 og 1. sal på 67 m2.

Genopførelse af bolig med et grundplan på 96 m2 og 1. sal på 67 m2. Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-07-2015

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 9 Opsætning af solceller Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Kim Lund Pedersen og Joan Helene Pedersen Elverdamsvej 242 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Lærke Lundsten

Læs mere

Ophængning af valgplakater

Ophængning af valgplakater Ophængning af valgplakater Retningslinier for ophængning af valgplakater i forbindelse med afholdelse af offentlige valg, folkeafstemninger og lignende 1 Indholdtegnelse Retningslinier for ophængning af

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget 11 05 2016 Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og Industriområdet 208 i Haverslev

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet FORÅRSMØDE 2013 Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet Vedligeholdelse af veje i sommerhusområder Lov om private fællesveje Ikrafttræden: den 1. januar 2012 3. Reglerne i afsnit III (byreglerne)

Læs mere

Beliggende; Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,4 ha og er centralt beliggende i Vamdrup by, afgrænset af KONGEÅEN, jernbanen og et boligområde.

Beliggende; Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,4 ha og er centralt beliggende i Vamdrup by, afgrænset af KONGEÅEN, jernbanen og et boligområde. MB lifii i R E D E G Ø R E L S E Vamdrup Kommune Offentligt fritidsområde (stadion-park). Beliggende; Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,4 ha og er centralt beliggende i Vamdrup by, afgrænset af KONGEÅEN,

Læs mere