Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed"

Transkript

1 1 Teknik & Miljø 10. januar 2017 Bilag 1 til BPU-sag om retningslinjer for skiltning mv. i bymidten: Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed Dette notat indeholder en beskrivelse af det regelgrundlag, der findes på en række forskellige lovområder, samt erfaringerne og udfordringer med reglerne. 1. Lovgivning, praksis og udfordringer Den lovgivning, der fastlægger mulighed for eller krav om regulering af opsætning af reklameskilte og andre reklamegenstande, og hvor kommunen har en myndighedsrolle, omfatter: - Lov om planlægning - Lov om byggeri - Lov om naturbeskyttelse - Lov om offentlige veje - Lov om private fællesveje Herudover fastlægger bygningsfredningsloven regler for skiltning mv. på fredede bygningers facader, herunder tagflader. Kommunerne har imidlertid ingen myndighedsrolle i den forbindelse. Det er Kulturstyrelsen, der er myndighed på området. Fælles for den ovennævnte lovgivning er et formål om at sætte begrænsninger på mulighederne for at opsætte skilte og andre reklamegenstande af hensyn til den visuelle indvirkning på omgivelserne mv. I notatets bilag gennemgås reglerne og kommunens myndighedsrolle i relation til disse. Gennemgangen afspejler, at nogle af reglerne er meget detaljerede og restriktive. Andre åbner frihedsgrader til fastlæggelse af en lokal praksis. Skemaet nedenfor giver et billede af følgende, for så vidt angår de skiltelove, hvor kommunerne har myndighedskompetence:

2 2 o Under hvilket fagudvalg (By- og Planudvalget, hhv. Miljø- og Teknikudvalget) hører myndighedsopgaven? o Hvordan sker reguleringen? o Hvad reguleres typisk? o Hvor restriktive er reglerne? o Hidtidig praksis i Fredericia Kommune o Generelle opmærksomhedspunkter Lovgivning, praksis og udfordringer Lov om planlægning Fagudvalg By- og Planudvalget Hvordan sker reguleringen? Der fastlægges i lokalplaner for erhvervsområder, centerområder mv. bindende bestemmelser for fremtidig reklameskiltning mv. Der er mulighed for at dispensere fra disse, såfremt det ikke strider imod principperne i lokalplanen. Hvad reguleres typisk? Skilte og andre reklamegenstandes størrelse, antal, udformning mv. Hvor restriktive er reglerne? Der er en stor grad af frihed til at fastlægge en lokal praksis for indholdet af lokalplaner i forskellige områdetyper og til at dispensere fra skiltebestemmelserne i lokalplaner. Hidtidig praksis i Fredericia Kommune Generelt behandles sager om ulovlige skilte, når Teknik & Miljø bliver gjort opmærksom på dem. Også lokalplan 164 for facader og skilte i bymidten (vedtaget i 1999) har været håndhævet på denne måde. I august 2016 blev By- og Planudvalget orienteret om, at nyopsatte skilte ved Tiger og Normal ikke er i overensstemmelse med lokalplan 164. Udvalget meldte i den forbindelse ud, at der ikke skulle indledes lovliggørelsessager på disse skilte, da de blev fundet acceptable. I 2013 blev der, på baggrund af beslutning i det tidligere By- og Teknikudvalg, gjort en indsats i forhold til lovliggørelse af skilte i området ved Strevelinsvej. Det blev nedprioriteret i 2014, da det nye byråd tiltrådte. I 2015 blev der behandlet en generel sag om LED-skilte med fokus på skiltning i erhvervsområder og langs indfaldsvejene. Der er siden blevet administreret efter de vedtagne retningslinjer. Disse omhandler dog ikke størrelse eller placering af skiltene. Generelle opmærksomhedspunkter I de gældende lokalplaner, der indeholder skiltebestemmelser for erhvervsområder, centerområder mv., er disse bestemmelser meget forskellige. Dette er først og fremmest en følge af lokalplanernes alder. De ældste lokalplaner, der måske er vedtaget for år siden, er meget lidt præcise. De nyere lokalplaner fra efter

3 er derimod ganske detaljerede. Derfor oplever vi forskellige regler for skiltning inden for sammenhængende erhvervsområder, der er omfattet af flere lokalplaner, som er blevet til over tid. Mest tydeligt er dette i erhvervs- og butiksområdet langs Vejlevej. Dispensationer fra lokalplaner mv. skaber præcedens. Hvis den ene virksomhed/butik får en dispensation, vi andre virksomheder/butikker i samme lokalplanområde have krav på at få mulighed for dispensationer af samme karakter. Når der ikke håndhæves stringent, bliver det mere og mere vanskeligt at styre skilteområdet. Man kan ikke gribe ind over for den ene virksomhed med et ulovligt skilt, hvis man ikke griber ind over for andre virksomheder med tilsvarende ulovlige skilte. Endelig skal nævnes hensynet til de kulturhistorisk bevaringsværdier i bymidten. Her bør der være opmærksomhed på, at der ikke bør åbnes op for skiltning, der i omfang, antal og karakter vil være i strid med den interesse, der ikke mindst qua arbejdet i Bevaringsfonden er for at opgradere Fredericias bevaringsværdige bygninger og i det hele taget oplevelsen af bymiljøet inden for Volden. Lov om byggeri Fagudvalg By- og Planudvalget Hvordan sker reguleringen? En række former for skiltning forudsætter byggetilladelse. Hvad reguleres typisk? Skilte og andre reklamegenstandes størrelse, antal, udformning mv. (påsyn af overholdelse af de gældende planbestemmelser). Hvor restriktive er reglerne? Myndighedsudøvelsen er tæt forbundet med lokalplanlægningen mv. Der gives tilladelse til skilte mv. i overensstemmelse med lokalplanlægningen eller konkrete dispensationer herfra. Forudsætningen er herudover, at byggelovgivningens regler overholdes. Hidtidig praksis i Fredericia Kommune Myndighedsudøvelsen er tæt forbundet med lokalplanlægningen mv., jf. ovenfor. Plangrundlaget afgør mv., hvad der gives tilladelse til. Forudsætningen er herudover, at byggelovgivningens regler overholdes. Skiltning behandles typisk i forbindelse med nybyggeri, hvor der ønskes skilte. Derudover behandles sager om ulovlig skilte, når Teknik & Miljø bliver gjort opmærksom på dem. Generelle opmærksomhedspunkter Ingen selvstændige ift. byggelovgivningen.

4 4 Lov om naturbeskyttelse Fagudvalg Miljø- og Teknikudvalget Hvordan sker reguleringen? Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de meget detaljerede regler, der gælder for reklameskilte mv. i det åbne land, overholdes. Der er ingen dispensationsmuligheder. Hvad reguleres typisk? Reguleringen handler alene om, hvorvidt skiltningen er i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven. Hvor restriktive er reglerne? Reglerne er særdeles restriktive, og de er som nævnt samtidig meget detaljerede. De efterlader stort set ikke mulighed for at udøve et konkret skøn, og der er som nævnt ingen dispensationsmuligheder. Hidtidig praksis i Fredericia Kommune Kommunen fører ikke et målrettet tilsyn på området, men vi følger op på de henvendelser, vi får om eventuelt ulovlig skiltning. Generelle opmærksomhedspunkter Der er givetvis mange skilte i det åbne land, der er i strid med naturbeskyttelseslovens skilteregler. Et løbende og målrettet tilsyn og ikke mindst opfølgningen herpå - vil være meget ressourcekrævende. En udfordring ved alene at forfølge de sager, hvor der indkommer klager, består i, at de, der klages over, meget let vil kunne påvise, at kommunen andre steder undlader at forfølge sager med tilsvarende ulovlige skilte. Resultatet er, at der på den måde opstår nye sager. Dette har vi tidligere oplevet i sager i Fredericia Kommune. Lov om offentlige veje og lov om private fællesveje Fagudvalg Miljø- og Teknikudvalget Hvordan sker reguleringen? Bygherrer mv. skal søge om tilladelse jf. lovgivning. Sagen behandles herefter ud fra, om skiltningen kan tillades på vejareal. Som udgangspunkt ønskes skilte ikke placeret på vejareal, men tungtvejende hensyn kan betyde at hele eller dele af en skilt placeres på vejareal. Skiltningen skal overholde øvrige krav (lokalplan osv.). Skilte, der er opsat uden tilladelse, behandles på lige fod med skilte, der ansøges om, og kræves om nødvendigt fjernet. Hvad reguleres typisk? Placeringen må ikke være til fare elle gene for trafik og eksisterende eller fremtidige vejanlæg. Eksisterende rør og kabler mv. skal respekteres eller flyttes. Æstetiske forhold kan også have en betydning.

5 5 Hvor restriktive er reglerne? På nogle områder er der lokale frihedsgrader til at træffe afgørelse. Dette gælder mht. skilte mv., der opsættes på vejarealer, og mht. faste genstande over vejarealet (f.eks. skilte ud fra bygningsfacader, skilte mv., der opsættes på fortove og gågadearealer samt bannere på tværs af veje). Vejmyndigheden kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelse sker i et forretningsmæssigt øjemed. Lov om offentlige veje 80 stk 2 På andre områder er der meget begrænsede frihedsgrader. Dette gælder f.eks. mulighederne for at tillade servicevejvisning på almindelige veje til virksomheder, seværdigheder mv. (f.eks. mod hoteller, campingpladser o.lign.). Hidtidig praksis i Fredericia Kommune Ansøgninger behandles ud fra trafiktekniske, praktiske og æstetiske forhold. Som udgangspunkt gives der tilladelse til facadeskilte, udhængsskilte o.lign., mens pyloner som udgangspunkt gennem dialog forsøges placeret på privat grund. Ved uansøgte skilte fortages som udgangspunkt kun kontrol, hvis en tavle åbenlyst er opsat i vejareal, eller hvor et skilt er til gene for oversigt osv. Da skel sjældent er synligt i marken, kan mange skilte principielt være opsat ulovligt, uden at kommunen er vidende herom. Generelle opmærksomhedspunkter Tilladelse efter vejlovgivningen til reklameskilte på og over vejarealer mv. skaber præcedens. Hvis den ene virksomhed/butik får en dispensation, vi andre virksomheder/butikker i samme lokalplanområde have krav på at få mulighed for dispensationer af samme karakter. Hvis der ikke håndhæves stringent, bliver det mere og mere vanskeligt at styre skilteområdet. Man kan ikke gribe ind over for den ene virksomhed med et ulovligt skilt, hvis man ikke griber ind over for andre virksomheder med tilsvarende ulovlige skilte. Endvidere skal igen nævnes hensynet til de kulturhistorisk bevaringsværdier i bymidten. Her bør der være opmærksomhed på, at der ikke bør åbnes op for skiltning, der i omfang, antal og karakter vil være i strid med den interesse, der ikke mindst qua arbejdet i Bevaringsfonden er for at opgradere Fredericias bevaringsværdige bygninger og i det hele taget oplevelsen af bymiljøet inden for Volden. Endelig skal det nævnes, at der rundt omkring i Fredericia er opsat servicevejvisningsskilte (herunder kommunale skilte), der ikke er i overensstemmelse med vejreglerne. Til gengæld kan der også være eksempler på uudnyttede muligheder for opsætning af relevante servicevejvisningsskilte.

6 6 Bilag Lovgrundlag vedrørende reklameskiltning mv. Den gældende lovgivning, der fastlægger mulighed for eller krav om regulering af opsætning af reklameskilte og andre reklamegenstande, og hvor kommunen har en myndighedsrolle, omfatter: - Lov om planlægning - Lov om byggeri - Naturbeskyttelsesloven - Lov om offentlige veje - Lov om private fællesveje Herudover fastlægger bygningsfredningsloven regler for skiltning mv. på fredede bygningers facader, herunder tagflader. Kommunerne har imidlertid ingen myndighedsrolle i den forbindelse. Det er Kulturstyrelsen, der er myndighed på området. Fælles for den ovennævnte lovgivning er et formål om at sætte begrænsninger på mulighederne for at opsætte skilte og andre reklamegenstande af hensyn til den visuelle indvirkning på omgivelserne. I dette bilag gennemgås reglerne og kommunens myndighedsrolle i relation til disse, idet det samtidig er anført, under hvilket fagudvalg (By- og Planudvalget, hhv. Miljø- og Teknikudvalget) opgaverne henhører. LOV OM PLANLÆGNING Der skal tilvejebringes lokalplaner før større udstykninger eller bygge- og anlægsarbejder og i øvrigt, hvis det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. I lokalplaner kan der fastlægges bindende bestemmelser om skiltning mv. i lokalplanområdet. Det er muligt at dispensere fra en lokalplan, hvis det ikke strider imod planens principper. Ifølge planlovens 13, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen tilvejebringe en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. 15, stk. 2, fastlægger, hvad der i en lokalplan kan der optages bestemmelser om (det såkaldte lokalplankatalog). Til de forhold, der kan optages bestemmelser om i en lokalplan hører bygningers beliggenhed, omfang og udformning. Dette indebærer, at der kan optages bestemmelser om skilte og andre reklamegenstande i lokalplanområdet, herunder placering, størrelse og udformning.

7 7 Af Vejledning om lokalplanlægning fra 2009 fremgår, at lokalplanbestemmelser for skilte og facader kan indeholde detaljerede bestemmelser om udformning af skilte og facader. Sådanne bestemmelser kan indgå i en sædvanlig lokalplan sammen med øvrige bestemmelser for lokalplanområdet eller som en særlig temalokalplan, typisk for en bymidte eller et erhvervsområde. Det fremgår også, at det er muligt at fastlægge meget detaljerede bestemmelser om skiltning, når bevaringshensyn begrunder det. Endvidere fremgår det, at bestemmelser om udformning af skilte også kan omfatte lysskilte, herunder belysning af skilte. Ifølge planlovens 19, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at dispensationer vil danne præcedens, så kommunen kan/vil miste muligheden for senere at give afslag i lignende sager. Kommunens myndighedsrolle Kommunen er myndighed iht. planloven, for så vidt angår tilvejebringelse af lokalplaner. Det indledende arbejde omkring lokalplanlægning hører under By- og Planudvalget. Det samme gælder meddelelse af dispensationer fra lokalplaner. Vedtagelse af forslag til lokalplaner og endelig vedtagelse af lokalplaner er et byrådsanliggende. Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med, at lokalplanernes bestemmelser overholdes eller give dispensation fra disse. Hvis kommunen bliver bekendt med ulovlig skiltning, som vi ikke kan/vil dispensere til, skal sagen sendes i partshøring og følges op med varsel om påbud og efterfølgende påbud, hvis forholdet ikke bringes i orden. LOV OM BYGGERI Byggelovgivningen giver kommunen generel mulighed for at stille krav vedrørende placering og udformning af skiltning i forbindelse med byggerier, der kræver byggetilladelse. Skilte kan i sig selv kræve byggetilladelse. Lokalplaner mv., der er et væsentligt grundlag for byggesagsbehandlingen, kan indeholde bestemmelser om reklameskilte mv. Ifølge byggelovens 6 D, stk. 1, kan en tilladelse efter byggeloven gøres afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Ifølge stk. 2 må bl.a. skiltning, lysinstallationer o.lign. ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Der er hjemmel til at sikre dette ved forbud eller påbud. Byggesagsbehandlingen har som et væsentligt grundlag den fysiske planlægning (kommune- og lokalplan, byplanvedtægt mv.). I det omfang plangrundlaget fastlægger bestemmelser vedrørende reklameskilte mv., skal disse som udgangspunkt overholdes i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

8 8 Kommunens myndighedsrolle Kommunen er myndighed på byggelovens område. Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn. Hvis kommunen bliver bekendt med skiltning, der ikke har tilladelse, skal der startes en lovliggørelsessag. Hvis vi ikke kan give tilladelse, skal sagen sendes i partshøring og følges op med varsel om påbud og efterfølgende påbud, hvis forholdet ikke bringes i orden. Administration af byggeloven hører under By- og Planudvalget. LOV OM NATURBESKYTTELSE Naturbeskyttelsesloven fastlægger meget detaljerede og restriktive regler for reklameskiltning mv. i det åbne land. Formålet med reglerne er at friholde det åbne land fra skæmmende reklamer og propagandaskilte. Ved det åbne land forstås ikke blot landzone, men også ubebyggede arealer i byzone med karakter af åbent land, herunder ubebyggede erhvervsarealer. Siden de blev indført i 1937, har reglerne været administreret restriktivt såvel fra domstolenes som fra fredningsmyndighedernes side. Dette har betydet, at det åbne land i Danmark hidtil i det væsentligste har været friholdt for skæmmende reklamer og propagandaskilte - en situation, som klart adskiller Danmark fra en række andre lande i Europa. Der er ingen dispensationsmuligheder fra reglerne. Naturbeskyttelseslovens 21 Hovedreglerne findes i naturbeskyttelseslovens 21. Af stk. 1 fremgår, at der i det åbne land ikke må anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklameog propagandaøjemed. Ifølge stk. 2 er kun følgende undtaget herfra: Virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande Skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde mv., der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget Trafikkampagner, der er godkendt af Rådet for Sikker Trafik Plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. De nærmere regler herom fastsættes af miljøministeren. Herudover kan kommune ifølge stk. 3 tillade, at der anbringes reklamer på idrætsanlæg.

9 9 Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land I denne bekendtgørelse er der fastlagt nærmere meget detaljerede regler, der klart afgrænser, hvad der er tilladt, og hvad der er forbudt uden dispensationsmulighed: Oplysningsskilte ved virksomheder En virksomhed må opsætte et mindre oplysningskilt ved indkørslen til ejendommen samt, hvis den er beliggende ud til en lukket, privat fællesvej, ved dennes udmunding i anden vej. Skiltet skal være rektangulært, må ikke overstige 0,25 m 2, og skiltets overkant må ikke være mere end 1m over terræn. Skiltet må udelukkende oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion. Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver. Logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver og skal være det af virksomheden normalt benyttede logo. Et logo må højst udgøre 10 % af skiltets areal. Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt. Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. Oplysningsskilte i erhvervsområder I områder, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, kan der ud over den skiltning, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens 21 (skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde mv.) anbringes følgende former for skilte, selv om området endnu ikke er udbygget og fortsat helt eller delvis har karakter af åbent land: o Skiltning inden for erhvervsområdet med oplysning om virksomhedens beliggenhed i området. Skiltene kan opstilles ved adgangsvejene til området og til de enkelte virksomheder i området. Et skilt må alene oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion og må ikke overstige 0,5 m2. Skiltet skal holdes i afdæmpede farver, men logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Skilte vedrørende flere virksomheder kan samles i en galge. o På ejendomme, der er til salg, kan der opsættes ét skilt på maks. 4 m2 med oplysning om salg af erhvervsgrunde i området. o På ejendomme, hvor der foregår byggearbejder med henblik på opførelse af en virksomhed, kan der opsættes ét skilt på maksimalt 4 m2, der oplyser om byggeriet og den kommende virksomhed. For alle skilte gælder, at de ikke må belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt. Endvidere må der ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltene anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. Endvidere gælder, at de ikke må opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse. Skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. Reklamer på idrætsanlæg Kommunen kan tillade opsætning af beskedne reklamer på idrætsanlæg i umiddelbar tilknytning til klubhuse, større, faste tilskuertribuner og lignende. Skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn. På afskærmede idrætsanlæg kan kommunen dog tillade opsætning af reklamer, når reklamerne ikke, eller kun i meget begrænset omfang, er synlige uden for idrætsanlægget. Endelig

10 10 kan der i særlige tilfælde meddeles tilladelse til midlertidig opsætning af reklamer i forbindelse med idrætsarrangementer. Reklamer på golfbaner Kommunen kan tillade, at der opsættes beskedne sponsorreklamer på golfbaner. Tilladelse kan meddeles til reklamer, der opsættes som en sammenhængende del af teestedsinformationstavler, når følgende betingelser er opfyldt: Reklameskiltet må ikke overstige 900 cm 2 Reklameskilt og teestedsinformationstavle skal have samme bundfarve. Bundfarven skal holdes i en i et bilag til bekendtgørelsen nævnt farver eller så tæt herpå, som det er teknisk muligt at fremstille under hensyn til det valgte materiale. Logo kan dog holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Et logo må højst udgøre 10 % af reklameskiltets areal Der kan opsættes højst to reklamer pr. hul, men kun en pr. teestedsinformationstavle Kommunen kan tillade, at flag, der markerer huller, påføres sponsorlogo, når flaget er udført af blødt stof og ikke overstiger cm 2 Kommunen kan tillade, at der opsættes mindre sponsorreklameskilte på bænke. Reklamebærende bænke skal være af træ og/eller sten, være umalede eller holdt i grønne eller brune nuancer. Reklameskiltet må ikke overstige 150 cm 2 og skal udføres i messing. Der kan højst tillades 6 reklamebærende bænke på en 18 hullers golfbane, dvs. højst en pr. tre huller Kommunens myndighedsrolle Kommunen er myndighed, hvad angår naturbeskyttelseslovens regler om skiltning i det åbne land. Da der ikke er dispensationsmuligheder mv. fra lovens bestemmelser om reklameskilte mv. i det åbne land, er tale om en ren tilsynsrolle, hvor kommunen er forpligtiget til at føre tilsyn med, at reglerne overholdes. Dog er det Vejdirektoratet, der har tilsynsansvaret, hvad angår reklameskilte og opsætning af andre indretninger i reklameøjemed langs statsvejene. Kommunen er forpligtiget til at underrette Vejdirektoratet, hvis kommunen har kendskab til ulovlige forhold, hvor Vejdirektoratet er myndighed. Vejdirektoratet har tilsvarende forpligtigelse til at underrette kommunen, hvis Vejdirektoratet har kendskab til ulovlige forhold, hvor kommunen er myndighed. Kommunens administration af naturbeskyttelsesloven hører under Miljø- og Teknikudvalget. VEJLOVGIVNINGEN (LOV OM OFFENTLIGE VEJE OG LOV OM PRIVATE FÆLLESVEJE) Ifølge lov om offentlige veje kræver det altid vejbestyrelsens/vejmyndighedens tilladelse at anbringe skilte, plakater og lignende på og udover offentlige vejarealer. Desuden er der fastlagt detaljerede regler for ophængning af valgplakater.

11 11 De regler, der gælder for skiltning mv. på private fællesveje, findes i lov om private fællesveje og svarer til de regler, der gælder for offentlige veje. I det følgende tages der udgangspunkt i regelsættet i lov om offentlige veje. Skilte mv. på vejarealer Ifølge 80 i lov om offentlige veje kan det offentlige vejareal med vejmyndighedens tilladelse anvendes til bl.a. varig eller midlertidig anbringelse af skilte og reklamer. Vejmyndigheden kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelse sker i et forretningsmæssigt øjemed. Ifølge 81 kan vejmyndigheden påbyde fjernelse af genstande mv., der er anbragt på vejarealet uden tilladelse, og som der ikke vil kunne gives tilladelse til. Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan vejmyndigheden fjerne sådanne genstande mv. for pågældendes regning. Hvis genstande mv. er anbragt på vejarealet, og de er til ulempe eller fare for trafikken, kan politiet og vejmyndigheden straks og uden forudgående påbud fjerne dem for pågældendes regning. Valgplakater Der er i vejlovens 84 og 85 fastlagt detaljerede regler for ophængning af valgplakater i forbindelse med valg og folkeafstemninger. Reglerne fastlægger, hvornår plakaterne set i forhold til valgdagen tidligst må hænges op og senest skal fjernes. Der er også detaljerede regler for, hvor valgplakater ikke må ophænges ud fra trafiksikkerhedsmæssige hensyn mv. Endelig giver reglerne vejmyndigheden mulighed for at påbyde ulovligt ophængte valgplakater fjernet og for selv af fjerne sådanne. Faste genstande over vejarealet Ifølge vejlovens 86 kræver det vejmyndighedens tilladelse at anbringe bl.a. skilte mv. hvis de rager ind over en offentlig vejs areal. Servicevejvisning på almindelige veje Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål, som seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignende. Reglerne om servicevejvisning på almindelige veje findes i kapitel 12 i Vejdirektoratets bekendtgørelse nr af 21. september 2016 om anvendelse af vejafmærkning. Det kan gives tilladelse til almindelig servicevejvisning til en lang række forskellige destinationer som havne, færger, lufthavne og transportcentre, industriområder, kulturelle institutioner, offentlige kontorer og institutioner, rekreative mål, betydelige seværdigheder og turistattraktioner, kirker og udsigtstårne. Specifikt i forhold til private virksomheder kan der gives tilladelse til almindelig servicevejvisning til f.eks. hoteller, vandrerhjem, campingpladser, restauranter og cafeterier. Forudsætningen er, at det er trafikalt begrundet. Om dette er tilfældet, beror på en række forhold. Kommercielle hensyn tæller ikke.

12 12 Der er meget strikte krav til skiltningen, idet der skal anvendes helt standardiserede blå-hvide tavler. Tekst må ikke anvendes, hvis der findes et godkendt piktogram. Virksomhedens navn kan ikke indgå. Der kan etableres særlig servicevejvisning til virksomheder, der ligger i landzone eller uden for byskiltene (tættere bebygget område). Særlig servicevejvisning er en betegnelse for en sort-hvid servicevejvisning, der mod betaling kan etableres til private virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter. På den særlige servicevejvisning kan der kun benyttes en generel betegnelse for virksomheden, f.eks. Antik, Bager, Glaspuster, Gårdbutik, Paintball, Dyrehospital mv. Der må ikke bruges virksomhedsnavn eller logo. Der kan som udgangspunkt kun tillades særlig servicevejvisning til virksomheder, som ligger i landzone eller uden for tættere bebygget område, der er markeret med byzonetavler. Dog kan der vejvises med symbol for dagligvareforretninger ved indkørslen til landsbyer med indbyggertal under indbyggere. Endvidere kan der opsættes særlig servicevejvisning i byzone, såfremt den eneste eller nærmeste vej frem til virksomheden er via et kryds i byzonen. Hvis virksomheden kun er åben i en bestemt periode af året, skal tavlen afdækkes eller fjernes uden for sæsonen. Udover at der er meget nøje krav til de tavler, der anvendes til servicevejvisning, er der meget specifikke og restriktive regler for, hvor skiltene kan opstilles. Der kan kun vejvises fra nærmeste større vej, hvor alle trafikanter har adgang, jfr. færdselskortet i målestok 1: Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på almindelige veje, der også er offentlige veje. Der kan ikke vejvises fra motortrafikveje og motorveje. Der kan ikke vejvises fra komplicerede kryds, som har svingspor og en forstærket vejvisning med tabelvejvisere. Vejkryds med sådanne forhold vurderes uegnet til særlig servicevejvisning, da flere henvisninger blot vil komplicere krydset yderligere samtidig med, at den særlige servicevejvisning ikke må sætte op inden krydset. Endvidere kan der ikke vejvises, hvis der allerede er 4 vejvisningsinformationer i krydset, herunder vejvisning til geografiske mål (rød-hvide tavler) eller almindelig servicevejvisning (blå-hvide tavler). Kommunens myndighedsrolle Kommunen er myndighed, hvad angår de ovennævnte forhold. Kommunen skal tage stilling til ansøgninger efter 80 og & 86 i lov om offentlige veje. Kommunens afgørelse kan påklages til Vejdirektoratet. Kommunen kan påbyde ulovligt ophænget valgplakater efter nedtaget. Afgørelsen kan ikke påklages til højere administrativ myndighed. Kommunen afgør, om den almindelige servicevejledning er trafikalt begrundet. Kommunen afholder alle omkostninger til etablering, vedligeholdelse og nedtagning at den almindelige servicevej-

13 13 ledning. Kommunen prioriterer blandt de geografiske og ikke geografiske vejvisninger, således at de regler, der handler om antallet af vejvisningsmål, overholdes. Særlig servicevejvisning skal ikke være trafikalt begrundet. Kommunen opsætter, vedligeholder og nedtager særlig servicevejvisning mod betaling efter anmodning fra ansøger. Kommunens afgørelser kan påklages til Vejdirektoratet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Kommunen fører tilsyn med, om der ulovligt opsættes skilte samt om vilkår i tilladelser overholdes. Administration af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje hører under Miljø- og Teknikudvalget. BYGNINGSFREDNINGSLOVEN I henhold til bygningsfredningsloven kræver skiltning mv. på facader af fredede bygninger tilladelse fra Kulturstyrelsen. Ifølge bygningsfredningslovens 10, stk. 1, forudsætter alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning tilladelse fra Kulturstyrelsen, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse. Det samme gælder bl.a. skiltning på facader, herunder tagflader. Ifølge stk. 3 kan kulturministeren fastsætte nærmere regler om indholdet af ansøgninger om tilladelse til bygningsarbejder mv. samt om, at ansøgninger skal indsendes gennem kommunalbestyrelsen. Dette er imidlertid ikke sket. I praksis har reglerne ingen betydning i Fredericia Kommune. Der er ca. 25 fredede bygninger i kommunen. Ingen af dem er forretningsejendomme, så der vil næppe opstå sager om skiltning. Kommunens myndighedsrolle Kulturstyrelsen er myndighed. Kommunen har ingen myndighedsrolle.

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2008 2 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Forord Fanø Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe retningslinjer

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21 efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTS- RKLMR efter naturbeskyttelseslovens 21 RIluftsreklamer efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTSRKLMR Reklamer i det åbne land kan forstyrre oplevelsen af landskabet.

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

FIND VEJ I SKILTESKOVEN

FIND VEJ I SKILTESKOVEN NATUR, MILJØ OG TRAFIK FIND VEJ I SKILTESKOVEN HER KAN DU LÆSE DE VIGTIGSTE REGLER FOR OPSÆTNING AF SKILTE I DET ÅBNE LAND Tegnet af Torkild Skov NATUR, MILJØ OG TRAFIK Vi skilter med reglerne I Danmark

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land)

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) [Fremsat den [22. februar] 2018 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen)] Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) I lov om

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

"# $ ##: "* $ # " C"# # $#! # # " ##: #: "#!## ## "#?? 56/ *

# $ ##: * $ #  C# # $#! # #  ##: #: #!## ## #?? 56/ * $ "#!## "#?? 56/ " ##$) "*? 5 #*,*! B"# #* ( $$ # #$$ #*5 "# ; # ;! " "# *! 8;"$# $$!# ; "# "# $ ##: "* $ # " ; ": ; # $ #!## $ $;#* C"# # $#! # # " ##: "# # $,* D $ " $ $# $ #:# #: "#!## ## "#?? 56/ *

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 22. august 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 22. august 2013 kl. 15:30. Rikke Marie Andersen ryet.info@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 24-07-2013

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. September 2017 side 1 Retningslinjer for ophængning af plakater. Valgplakater Hvad er en valgplakat? Loven definerer en valgplakat

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land

Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land Bedre mulighed for skilte til lokale erhverv og turistattraktioner i landdistrikterne August 2017 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Henrik Jarl Hansen, Kulturarvsstyrelsen 1 Retsgrundlaget

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Formålet med dette notat er primært at tydeliggøre forløbet om cykelskuret på Grev Schacks Vej 19, sekundært kort at gøre

Læs mere

Dennis Stenbjerg Johansen Torvegade Hammel. Midlertidig landzonetilladelse til opsætning af skilt i forbindelse med Aarhus 2017

Dennis Stenbjerg Johansen Torvegade Hammel. Midlertidig landzonetilladelse til opsætning af skilt i forbindelse med Aarhus 2017 Dennis Stenbjerg Johansen Torvegade 7 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Midlertidig landzonetilladelse til opsætning af skilt i forbindelse

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2016 J.nr.: NMK-513-00038 KlageID: 90180 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om et skilt i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og udendørs oplag for skoventreprenørvirksomhed på Stavadvej 310, 9493 Saltum.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og udendørs oplag for skoventreprenørvirksomhed på Stavadvej 310, 9493 Saltum. Villeruphus ApS Martin Christensen Stavadvej 310 9493 Saltum Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø GUIDE TIL SKILTNING 2015 Teknik & Miljø Indhold Forord 3 Guide til skiltning 4 Informations- og reklameskilte 6 1. Generelle principper 7 2. Bymidter 9 3. Center- og erhvervsområder 12 4. Digitale skilte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Genopførelse af bolig med et grundplan på 96 m2 og 1. sal på 67 m2.

Genopførelse af bolig med et grundplan på 96 m2 og 1. sal på 67 m2. Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-07-2015

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal 0 Indholdsfortegnelse Generelt Side 2 Lovhjemmel til ophængning af valgplakater... Side 3 Hvor må valgplakater ophænges.... Side

Læs mere

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget 1. Indledning 2. Hvorfor udarbejde

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på Harald Nyborg A/S Gammel Højmevej 30 5250 Odense SV harald.kolding@harald-nyborg.dk Landzonetilladelse til opstilling af 4 containere til opbevaring og salg af fyrværkeri, en mandskabsvogn og en toiletvogn

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i NORDFYNS KOMMUNE Teknik og Miljø maj 2007 Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer Ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2012 12/12196 OM VARSEL AF PÅBUD M.M. Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Læs mere

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016:

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016: Dato 6. september 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/05428-7 Side 1/5 De digitale byportaler i Randers Kommune - Om vejlovens 80, stk. 1 og 2 Statsforvaltningens

Læs mere