ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV."

Transkript

1 Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

2 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Revision 02 Dato Udarbejdet af LSAP, DMKW, RBL, CHNH Kontrolleret af NMA Godkendt af Beskrivelse NID SAB Særlige arbejdsbeskrivelser E Jordarbejder, ledningsomlægning og afvanding mv. Ref C Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T (+45) F (+45)

3 NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)... 2 STYRING OG SAMARBEJDE... 2 ARBEJDSPLADS JORDARBEJDER KALKSTABILISERING AFVANDING OG KLOAKERING BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS STABILT GRUS DIVERSE ARBEJDER FUNDERING STILLADS OG FORM SLAP ARMERING BETON FUGTISOLERING ANDRE ARBEJDER PLANTEARBEJDER

4 SAB Styring og samarbejde SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) STYRING OG SAMARBEJDE SAB for Styring og samarbejde er supplerende særlig arbejdsbeskrivelse til Udbuds- og anlægsforskrifter: Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Styring og samarbejde, November Alment Terminologi: I AAB og SAB erstattes betegnelsen afmærkningsplan med betegnelsen trafikafviklingsplan. 2 Arbejdsplan m.v. 2.1 Generelt Entreprenøren skal udarbejde og løbende vedligeholde en arbejdsplan for entreprisens gennemførelse. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt tidsplanen overholdes. Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: Forventet indsats af materiel og mandskab Oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og afvikling Hvornår trafik omlægges Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen Hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare Kritisk vej Ud over de i SB ad 2 stk. 3 nævnte overdragelsestidspunkter og tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: at der til enhver tid skal være vejadgang til alle ejendomme, at veje i området til en hver tid skal være åbne for trafik og renholdte, at øvrige entreprenører skal have adgang i entrepriseperioden, at arbejdet skal koordineres med andre entrepriser, der er beliggende i arbejdsområdet, 2

5 SAB Styring og samarbejde at Entreprenøren skal opretholde færdselsregulerende foranstaltninger på offentlige veje, beliggende i entreprisen, i hele anlægsperioden, at omlægning af trafikken skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter, dog efter aftale med tilsynet, at eksisterende veje og stier ikke må afbrydes, før fremtidige adgange er etableret og åbnet, at ejere og forpagtere langs vejene kan opretholde færdsel på tværs af Stenlængegårdsvej og Østlig Fordelingsvej, at ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i det omfang, som er beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit 3.3 Adgangsveje, at eksisterende vejafvandingssystem skal være i funktion i hele anlægsperioden, at ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet, at der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes på søn- og helligdage og lørdage samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl og kl , at det i visse situationer ved trafikomlægninger må påregnes, at der skal arbejdes på søn- og helligdage og lørdage, at der ikke af bygherren vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger jf. SB ad 3 stk. 4, at trafik på Ny Præstøvej, Køgevej og Østreringvej skal opretholdes i min. 1 spor i hver retning i hele anlægsperioden, at omlægning af trafik ikke må finde sted før belysning, afstribning, skiltning og afmærkning er fuldført og godkendt af tilsynet og vejmyndigheden, at komprimering skal ske under hensyntagen til eksisterende bebyggelse, der ikke må beskadiges. Er der fare for at beskadige nærtliggende bebyggelse, anvendes komprimeringsmateriel uden vibration, at al færdsel på veje med trafik skal foregå med indregistrerede køretøjer, at alt arbejde som udføres tæt på banetraceet, skal udføres i henhold til Banedanmarks sikkerhedsreglement. Dette indebærer, at alle medarbejdere som befinder sig indenfor denne afstand, skal have gennem gennemført og bestået Banedanmarks kursus Pas På På Banen, 3

6 SAB Styring og samarbejde at sikkerhedsregler for arbejder mod spor i drift skal overholdes, at Arbejdet skal planlægges så det ikke influerer på sporafviklingen. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. 3 Kontrol 3.1 Entreprenørens egenkontrol For rutinemæssig prøveudtagning og prøvning vedr. vejunderbygning og overbygning, skal entreprenøren varsle bygherren og entreprenør E-003 mindst 2 arbejdsdage inden prøveudtagningen skal finde sted. Varslingen skal ske skriftligt, evt. pr. mail. For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. Supplerende krav til kontrol fremgår af respektive SAB. 4 Dokumentation Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer. Dokumentation for kontroller og registreringer vedr. vejunderbygning og overbygning skal fremsendes til bygherren til godkendelse, samt til entreprenør E-003 til kommentering. Til bygherrens og entreprenør E-003 gennemgang skal påregnes 2 arbejdsdage. Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage før aflevering, mens som-udført tegninger skal afleveres inden afleveringen af entreprisen. Supplerende krav til kontrol fremgår af respektive SAB. 4.1 Entreprenørens dokumentation Entreprenøren skal ved hvert kontrolafsnit dokumentere kontroller og prøver overfor bygherrens tilsyn og Entreprenøren for Entreprise E-003. Både bygherrens tilsyn og Entreprenøren for Entreprise E-003 skal godkende hvert kontrolafsnit inden overdragelse af kontrolafsnittet kan finde sted. 4

7 SAB Styring og samarbejde 5 Kvalitetsstyring og miljøledelse 5.1 Alment Entreprenøren skal opfylde efterfølgende krav til kvalitetsstyring og miljøledelse. De pågældende krav er også gældende for underentreprenører og leverandører med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold. Entreprenøren skal udarbejde en entreprisespecifik kvalitets- og miljøplan, der opfylder nedenstående krav. Planen kan i relevant omfang kombineres med eksisterende kvalitetsstyrings- og/eller miljøledelsessystemer. 5.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer: Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure Kortlægning af særlige risici Entreprenøren skal identificere (kortlægge) arbejdsaktiviteter/-processer, der indebærer særlige risici, eller som har væsentlig betydning for den tekniske kvalitet, miljø, arbejdsmiljø eller trafiksikkerhed og afvikling. Resultatet af kortlægningen drøftes med bygherren med henblik på at aftale eventuelle foranstaltninger til at imødegå de kortlagte risici. Styring af projektering: Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning, gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, ændringsbehandling og godkendelse af projekteringsopgaver. Procedurer skal omfatte projektering af interimskonstruktioner Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter ( m.v.) mellem bygherre og entreprenør. Styring af dokumenter omfatter: - Kontraktdokumenter - Kvalitets- og miljøplan med tilhørende bilag, procedurer og arbejdsprocedurer mv. - Kontrolplaner 5

8 SAB Styring og samarbejde - Dokumenter, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol jf. kravene i udbudsmaterialet - Indgående og udgående dokumenter / post / prøver mv. - Registreringer vedrørende kvalitet af produkter og ydelser samt registreringer vedrørende miljø- og arbejdsmiljøforhold - Projektdokumenter udarbejdet af entreprenøren (Tegninger, beregninger, trafikafviklingsplaner mv.) - Som udført dokumentation - Entreprenørens plan for sikkerhed og sundhed - Beredskabsplaner Uddannelse og træning Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, formænd og medarbejdere, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført og bestået et af Vejdirektoratet godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Entreprenørens medarbejdere, herunder alle som opholder sig tæt på banetraceet, skal have gennemført Banedanmarks kursus Pas På På Banen, samt være i besiddelse af PPPB-legitimationskort, jf. Banedanmarks sikkerhedsregler. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. 6 Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne 6.1 Alment Inden hvert sikkerhedskoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren gennemgå sikkerheden på projektet ved en gennemgang. 6

9 SAB Styring og samarbejde Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både entreprenør og sikkerhedskoordinator. Entreprenøren anmelder arbejdspladsen til arbejdstilsynet, dokumentation herfor skal indsættes i KS-mappen. 6.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment Rådgiveren varetager på bygherrens vegne afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet i fællesområder jf. bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Bygherrens tilsyn medvirker ved kommunikation med parter, der ikke styres af entreprenøren, herunder: Ledningsejere Belægningsentreprenør E-003 Bygværker E-002 Signal- og belysningsarbejder Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen Koordinering Inden hvert sikkerhedskoordineringsmøde skal rådgiverens sikkerhedskoordinator i samarbejde med entreprenørens pladsledelse gennemgå sikkerheden på projektet ved en rundering i henhold til Mønsterarbejdspladsen som beskrevet på Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både sikkerhedskoordinator og pladsledelse. Entreprenøren og dennes underentreprenører skal være repræsenteret ved sikkerhedskoordineringsmøder Planlægning Kravet om udarbejdelse af PSS opretholdes uanset antal medarbejdere og arbejdsgivere, der samtidigt arbejder på pladsen. AAB afsnit 6.2.4, 1. og 2. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. 7

10 SAB Styring og samarbejde Entreprenøren skal medvirke ved færdiggørelsen af PSS, herunder udarbejde og vedligeholde bidrag til PSS, der vedrører den aktuelle entreprise. Forpligtelsen omfatter bidrag fra entreprenørens underentreprenører og leverandører. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens sikkerhedskoordinator udfærdiger og implementerer den endelige PSS senest 5 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse. 6.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: - Personskade - Trafikuheld - Trafikafvikling - Tingskade - Nedfald af materialer - Uforudset jordforurening - Uforudset grundvandsforurening - Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie - Udskyl af jord m.m. til grøfter og bassiner - Spild af brændstof og kemikalier - Brand - Brud på forsyningsledninger - Støv - Støj - Vibrationer - Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlge/eksplosive materialer, højspænding m.v.) - Emner tabt på veje i drift - Jernbanesikkerhed 7 Trafiksikkerhed og afvikling 7.2 Arbejder ved eller på veje i drift Alment Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er: Næstved Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Rådmandshaven Næstved Tlf.: Vejmyndighed ved arbejder på Ny Præstøvej og Køgevej er: 8

11 SAB Styring og samarbejde Vejcenter Sjælland Toldbuen Næstved Tlf.: Planlægning og udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger skal ske i et samarbejde mellem entreprenøren, tilsynet, vejmyndigheden og politiet. Entreprenøren skal indhente grave-/rådighedstilladelse ved vejmyndigheden i god tid før arbejdets start. Intet arbejde må således påbegyndes, før grave-/rådighedstilladelse foreligger. Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med afmærkningsarbejder, eller som arbejder i områder, hvor det ikke er muligt at etablere en friafstand mellem arbejdsområde og trafikerede arealer på min. 1,0 m, skal have gennemført og bestået kurset Vejen som arbejdsplads. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation herfor. Entreprenøren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra entreprenøren. Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles tilsynet. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer. Entreprenøren er ansvarlig for de færdselsregulerende foranstaltninger på offentlige veje, der er nødvendige for entreprisens og andre entreprisers, beliggende indenfor entrepriseområdet, udførelse. Opretholdelse og vedligeholdelse skal finde sted i hele entrepriseperioden. 8 Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 8.1 Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget jf. SB ad 2 stk. 2. 9

12 SAB Arbejdsplads ARBEJDSPLADS SAB for Arbejdsplads er supplerende særlig arbejdsbeskrivelse til Udbuds- og anlægsforskrifter: Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Arbejdsplads, November Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse 1.3 Igangværende entrepriser og arbejder For igangværende entrepriser og arbejder henvises generelt til projektbeskrivelsen samt udbudstidsplanen. Ledningsarbejder Generelt vil ledningsomlægninger udført af ledningsejerne finde sted løbende i anlægsperioden. Entreprenøren skal være opmærksom på, at visse ledninger ikke tåler afbrydelse i længere tid, hvorfor jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyn til dette. Entreprise E002 Bygværker Generelt vil konstruktion af broer i entrepriseområdet finde sted i løbet af anlægsperioden, jf. etapeplaner NØF-1104 NØF Entreprenøren skal være opmærksom på, at jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyntagen til disse anlæg. Entreprise E003 Belægningsarbejder Generelt vil belægningsarbejder og etablering af udstyr finde sted i anlægsperioden, jf. etapeplaner NØF-1104 NØF Entreprenøren skal være opmærksom på, at jordarbejdet nøje skal følge anlægstidsplanen og at forsinkelser vil påvirke belægningsarbejderne og derfor er bodsbelagt. 1.4 Kommende entrepriser og arbejder Inden for entrepriseområdet kommer følgende arbejder til udførelse i samme periode som nærværende entreprise: Ledningsarbejder (jf. ovenstående) Belysningsarbejder Signalanlæg E-002 Bygværker (jf. ovenstående) E-003 Belægningsarbejder (jf. ovenstående) Genslyngningsprojekt Opsætning af støjskærme 10

13 SAB Arbejdsplads 1.5 Registrering af arealer og naboejendomme Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samarbejde med tilsyn og vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage fotoregistrering af berørte arealer og naboejendomme. 1.6 Fortidsminder og fredet arealer Bygherren har kendskab til, at der inden for arbejdsområdet er 3 områder, som angivet på etapeplaner NØF-1104 NØF Museums forundersøgelser kan være påregnet afsluttet inden anlægsstart, på nær undersøgelser ved bassin syd for Ny Præstøvej. 1.7 Forurenede arealer Bygherren har foretaget jordanalyser i entreprisen. Ved enkelte boringer, er der fundet lettere forurenet jord, klasse 2 jord, jf. etapeplaner NØF-1104 NØF Jord tilhørende klasse 2 defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt genanvendes i entreprisen. Belægningen på løbebane skal inden bortskaffelse klassificeres. Såfremt jorden er forurenet skal den bortskaffes til godkendt modtager. 2 Afsætning 2.1 Bygherrens afsætning Der skal gøres opmærksom på, at tegningsmaterialet er i KP2000/DVR90 Ved arbejdets overdragelse udleverer bygherren digitale planer over entreprisen. Digitale planer udleveres i dwg-format og i forbindelse med arbejdets overdragelse. Yderligere data udleveres kun efter nærmere aftale og mod dækning af bygherrens udgifter. Der skal desuden påregnes 10 arbejdsdage til udarbejdelse af yderligere data. Bygherren foretager ingen afsætning. 2.2 Entreprenørens afsætning Entreprenøren fortager alt afsætning, herunder også etablering af fikspunkter. I forbindelse med entreprisens jordarbejder skal afsætning af alle veje og stiers systemlinjer være intakt i marken for alle 20 m-stationer, 1 meter fra kørebanekant, frem til overdragelse af arbejdsområdet til Entreprenør E

14 SAB Arbejdsplads I forbindelse med brøndes afsætning skal entreprenøren kontrollere placeringen i forhold til kørebanekanter og kantstenslinjer. Disse skal derfor være afsat i marken, inden brøndene etableres. Der skal gøres opmærksom på, at entreprenøren har ansvaret for retmæssig afsætning samt opretholdelsen heraf, indtil belægningsarbejdernes begyndelse. Under hele arbejdet skal stationeringen pr. 20 m være tydeligt påskrevet stationeringspunkterne og må først fjernes efter forudgående aftale med tilsynet. 3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje 3.1 Arbejdsområder Til arbejdsområder disponeres over de arealer, som ligger inden for de viste ekspropriations- og entreprisegrænser, jf. etapeplan NØF-1104 NØF For arbejdspladsareal henvises til etapeplan NØF-1104 NØF Arealer uden for vejarealet er kun midlertidigt eksproprieret og kan kun stilles til entreprenørens rådighed efter mindst 2 ugers varsel og efter aftale med tilsynet. Eventuelle ændringer af arbejdsområder kan kun ske efter aftale med tilsynet. For etape 1 og 2 overtages arbejdsområdet, som de foreligger på licitationstidspunktet. For etape 3 og 4 overtages arbejdsområdet efter Entreprise E Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med forholdene på arbejdsstedet, herunder gjort sig bekendt med adgangsforhold mv. Entreprenører og leverandører for de under pkt. 1.1 nævnte arbejder samt tilsynet skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt. Entreprenøren skal tolerere at Entreprise E-002 og Entreprise E-003 anvender arbejdsområderne i hele entrepriseperioden. Arbejdsområde for bygherre Entreprenøren skal i forbindelse med byggepladsen stille et aflåseligt kontor, tilpasset bygherrens nøglesystem, til rådighed for bygherren. Oplysninger om nøglesystem oplyses efter kontraktindgåelse. Kontoret skal være min. 40 m 2 og indeholde kontorinventar (borde, stole, reoler m.v.) til 4 personer. Kontoret skal være forsynet med tekøkken med spiseplads og nødvendigt service, bad og toiletforhold samt normale kontorinstallationer som farvefotokopimaskine (A4 og A3 kopiformater). Ved arbejdspladserne skal der være tilslutningsmulighed til 230 v stik med jord. PC installation og internetopkobling oprettes af bygherren. 12

15 SAB Arbejdsplads Entreprenøren skal desuden vederlagsfrit stille nærtliggende aflukkeligt mødelokale på min. 20 m 2 til rådighed for tilsynets møder, herunder byggemøder. Entreprenøren skal medregne udgifter til indretning, ugentlig rengøring, drift, vedligeholdelse og afrigning af kontor og laboratorium i hele byggeperioden regnet fra arbejdets start til 1 måned efter arbejdets aflevering, dog minimum til alle mangler er udbedret. Driften skal inkludere betaling for forbrug af el, vand, varme, telefon, fax, kopimaskine etc. ekskl. internetopkobling. Aftaler mellem entreprenør og lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje ud over de tidligere nævnte skal straks meddeles tilsynet. Sådanne aftaler skal foreligge skriftligt, og det skal fremgå af aftalerne, at de er bygherren uvedkommende. Transport på udlagt bundsikrings- og stabilgruslag på fremtidige vejanlæg må kun foretages med materiel, hvis akseltryk ikke overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Transport må ikke beskadige råjorden. Transporter af de i vejanlægget udgravede materialer skal foregå over arbejdsområderne. Midlertidigt eksproprierede arealer, der anvendes til jord- og grustransporter, skal efter endt brug efterbehandles med grubning, pløjning og harvning. Inden transport over arealet skal mulden afrømmes. Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte ud over de af tilsynet fastsatte. 3.2 Arbejdsplads Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for arbejdsområdet. Arbejdsplads skal etableres med adgangsveje, der muliggør adgang med almindeligt motorkøretøj. 3.3 Adgangsveje Adgang til arbejdsområdet sker efter nærmere aftale med tilsynet. Der gøres opmærksom på, at Bystævnet og Kirkevej ikke må afspærres på samme tid, idet disse veje fungerer som adgangsveje til Rønnebæk Landsby. Eventuel tilkørsel af materialer ad andre veje kan kun ske efter aftale med tilsynet. Entreprenørens adgangsveje til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. Etablering af ind- og udkørselsforhold til offentlig vej skal aftales med tilsynet. Forskrifter fra den pågældende vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. 13

16 SAB Arbejdsplads Generelt gælder: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer. Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken. Åbninger for til- og frakørsel skal placeres iht. aftale med vejmyndigheden. Til- og frakørsel til arbejdsområdet skal så vidt muligt ske som højresvingsbevægelse. Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. 4. Færdselsregulerende foranstaltninger 4.1 Generelt Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm. i gældende udgave og i øvrigt efter politiets og tilsynets anvisning. Vejafmærkningsplaner skal altid opbevares på arbejdspladsen og skal forsynes med dato for godkendelse, ikrafttræden og ophør. 4.2 Drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og virker efter intentionerne. Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning. I den forbindelse bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af mangelfuld afmærkning. Entreprenøren skal efterse alt trafikregulerende materiel mindst 2 gange om dagen, morgen og aften, på alle hverdage samt på lør-, søn- og helligdage. Entreprenøren skal i hele perioden anvise minimum 2 kontaktpersoner, der kan kontaktes og tilkaldes hele døgnet. Det påhviler entreprenøren at opstille og opretholde alle stationært færdselsregulerende foranstaltninger på alle offentlige veje i hele entrepriseperioden. Øvrige entrepriser i anlægsområdet kan hermed drage fordel af den færdselsregulerende foranstaltning, uden vederlag. Entreprenøren skal tage højde herfor i sit tilbud. 14

17 SAB Arbejdsplads 5. Ledninger Bygherren har indhentet ledningsoplysninger fra LER, jf. tegning NØF-3001 NØF-3007 samt NØF-3021 NØF Til orientering er der på ovennævnte tegninger vist oplysninger fra forsyningsselskaberne om eksisterende lednings- og kabelanlæg. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at oplysningerne kun er vejledende, og at det alene er entreprenørens ansvar at disse oplysninger efterprøves/kontrolleres. Entreprenøren skal indhente oplysninger fra alle relevante ledningsejere og skal kontakte Ledningsejerregistreret, LER, under Erhvervs- og Byggestyrelsen, eller indhente oplysninger på den tilhørende hjemmeside: Bygherre eller dennes repræsentant indkalder til ledningsejermøde i forbindelse med entreprisens opstart og udsender referat heraf. Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning. Arbejdskørsel over dræn og anden afvanding må først ske efter, at der er truffet aftale med tilsynet om forholdsregler til beskyttelse af disse ledninger. Enhver gene/udgift der er i forbindelse med at udføre arbejdet og samtidigt tage hensyn til kendte fremmedledninger og kabler, er bygherren uvedkommende. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de pågældende ledningsejeres anvisninger. Undtaget herfra er alene opgravninger for akutte ledningsbrud, hvor øjeblikkelig indgriben er nødvendig. Entreprenøren skal indregne udgifter til gener ved passage eller afbrydning af eksisterende lednings- og kabelanlæg i de afgivne enhedspriser i det omfang, de er angivet i udbudsmaterialet. Eventuelle skader på fremmedledninger påhviler entreprenøren. Det påhviler entreprenøren, i samarbejde med tilsynet, at få eventuelle ændrede placeringer godkendt. Ændringerne skal godkendes både af vejbestyrelsesmyndigheden og den/de pågældende ledningsejere. Drænanlæg, som ikke er kendt, og som træffes ved opgravning, skal indmåles. Den tilsynsførende afgør om ledningerne skal reetableres/omlægges/ afproppes eller skal tilsluttes regnvandsledningen. Fremmede afløbsledninger, dvs. afløbsledninger der ikke tilhører bygherren og som ikke er indtegnet på tegningerne, skal ligeledes reetableres og indmåles. Kabelflytning må ikke foretages i regnvejr, og ledningsejerne betinger sig 1 måneds varsel. Orientering om nøjagtig ledningsplacering skal ske ved håndgravning forud for arbejdets påbegyndelse. 15

18 SAB Arbejdsplads Forinden arbejdet påbegyndes skal kritiske punkter ved tilslutninger mm. i forløbet af det eksisterende regnvandssystem verificeres ved åbning af dæksler, nivellement og i nødvendigt omfang ved frigravning. Såfremt ledningsejerne ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter tilsynets eller ledningsejernes anvisning, mod godtgørelse efter de i SB for ekstraarbejder angivne regler. 6. Laboratoriefaciliteter Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) prøver betales af bygherren, dersom prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøven af entreprenøren. Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationært laboratorium. Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter som angivet i nærværende SAB samt AAB. De til kontrol af jord og grus krævede forsøg kan tillades udført på et af tilsynet godkendt laboratorium. Prøvningen udføres i henhold til de fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad 2 stk. 2 angivne materiale. 7. Miljøforhold 7.1 Alment Entreprenøren skal som en del af sin miljøledelse søge at begrænse påvirkningerne af det omgivende miljø ved entreprisens gennemførelse, herunder begrænsning af: Resurseforbrug Udslip til atmosfæren, jorden og vandmiljøet Støv Støj Forbrug af miljøskadelige stoffer og materialer Entreprenøren skal vurdere arbejdsaktiviteter og processer, som kan have betydning for miljøet. Hvor der er en betydelig risiko for påvirkning af miljøet, herunder gener for naboer, skal entreprenøren udarbejde miljøprocedurer. Som supplement til den geotekniske undersøgelse er der udført en orienterende miljøundersøgelse i udvalgte boringer af de øverste jordlag. I enkelte boringer er der fundet lettere forurenet jord (Klasse 2). Placeringen af boringerne med lettere forurenet jord fremgår af tegning NØF-1104 NØF Supplerende oplysninger fremgår af den geotekniske undersøgelse. 16

19 SAB Arbejdsplads 7.6 Forurening af tilstødende veje og konstruktioner Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke metoder og udstyr der påtænkes anvendt ved renholdelse af eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr. 7.7 Beskyttelse af dyre- og planteliv Ved arbejder i og ved beskyttede naturområder inden for entrepriseområdet skal entreprenøren i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der planlægges iværksat til sikring af, at dyre- og plantelivet ikke lider unødig overlast. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den opfølgning, der vil finde sted. Der må ikke udlægges køreveje, depoter m.v. i naturområder og det skal sikres, at der gennem naturområder kun arbejdes inden for tracé. Entreprenøren skal før påbegyndelse af anlægsarbejde omkring Kalby Ris og Skytteskov/Øvelsesterræn, indlevere en arbejdsplan til Næstved Kommunes afdeling for Natur og Vand, så det kan vurderes, om der er risiko for, at projektet kan påvirke padder negativt. Hvis det i den forbindelse vurderes, at projektet kan have negativ indvirkning på blandt andet padder, så skal nedennævnte afværgeforanstaltninger iværksættes. Afværgende tiltag For at sikre at padder ikke kommer ind i arbejdsområdet, skal der i anlægsfasen opsættes paddehegn på strækningerne angivet på tegning NØF-4001 NØF Udover paddehegn skal der også nedgraves spande for hver meter. De skal virke som faldgruber for padder, når de vandrer langs hegnet i forsøget på at forcere det. Spandene skal åbnes om eftermiddagen og tømmes næste morgen. Padderne skal transporteres over på den anden side af projektområde, så de kan komme videre til vandhuller eller raste- og overvintringsområde. På etapeplan NØF-1104 NØF-1107 er 3-områder indenfor entreprisen indtegnet disse skal nøje respekteres. 7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted. Entreprenøren skal ved etablering af nødvendige slamfang, afværgegrøfter, bundfældningsbassiner og olie- og flydespærringer sikre, at der ikke sker forurening af vandløb eller lukkede ledninger med opslemmet jord, okker, ce- 17

20 SAB Arbejdsplads mentslam, oliespild, emulsion eller andre giftige stoffer. Afværgeforanstaltninger skal benyttes i et omfang, som hindrer en synlig og målbar forurening. Det er entreprenørens ansvar at opretholde alle afværgeforanstaltninger funktionsdygtige på alle fællesarealer i anlægsområdet, i hele entrepriseperioden. Entreprenøren skal indregne dette i sit tilbud. Til sikring mod forurening ved lækager m.v. skal entreprenøren under alle faste tanke/beholdere med brændstof, olie, kølervæske o. lign., etablere spildbakker. Mobile tanke skal være placeret på tætte spildbakker og skal placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, ikke mindre end 300 meter fra almene vandværker og ikke mindre end 50 m fra private drikkevandsboringer. 7.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive: hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning Entreprenøren skal på forlangende fremlægge dokumentation for bortskaffelse af affald i form af køre- og vejsedler fra transportør samt kvitteringer fra modtageranlæg. 8. Geotekniske undersøgelser Bygherren har gennemført geotekniske undersøgelser. Vedrørende geotekniske forhold henvises der til Geotekniske undersøgelse, Maj Indholdet forudsættes bekendt af entreprenøren. 18

21 SAB Jordarbejder JORDARBEJDER SAB for Jordarbejder er supplerende særlig arbejdsbeskrivelse til Udbuds- og anlægsforskrifter: Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Jordarbejder, Juni Alment Arbejdet omfatter alle leverancer og ydelser, der er nødvendige for den komplette udførelse af jordarbejdet. Indeholdt i arbejdet er: Forberedende arbejder, inklusiv fjernelse af eksisterende belægninger Råjordsarbejder Afsluttende arbejder Afgravning til konstruktioner fra niveau som angivet på projekttegningerne Levering og indbygning af friktionsmaterialer til- og omkring konstruktioner Regulering af terræn ved underføringer Udsætning skal ske i området mellem Laugstien og Bystævnet øst for fremtidig vejtrace for Østlig Fordelingsvej. 2. Forberedende arbejder 2.2 Rydning Alment Rydning foretages på fremtidigt vejareal og i nødvendigt omfang på midlertidigt eksproprierede arealer. For midlertidig inddragede arealer aftales rydningens omfang med tilsynet, og rydningen må først udføres, når arbejdets fremdrift kræver det. Træer og buske, må kun ryddes, hvor det af hensyn til arbejdets udførelse er strengt nødvendig. Træstød, der ikke oparbejdes til træflis, bortskaffes til godkendt modtageplads. Øvrigt vejudstyr - kantpæle, belysningsanlæg, signalanlæg, større tavler m.v. Arbejdet omfatter nedtagning af vejudstyr inkl. fundamenter og henstilling i depot til genanvendelse i projektet. 19

22 SAB Jordarbejder 2.3 Nedrivning Fjernelse af støttemure og frontmure samt fundamenter for disse samt blændere ved skydebanen. 2.4 Opbrydning Arbejdet omfatter fjernelse af plantestens- og knækflisemure, stensætninger, hegn og plankeværk af enhver art samt fundamenter for disse i det omfang, fjernelse ikke sker af ejerne. Herudover omfatter arbejdet opbrydning og bortskaffelse af betonfundamenter/plader. 2.5 Opbrydning og optagning af belægninger Alment Befæstelser Arbejdet omfatter opbrydning, optagning og bortskaffelse af asfaltbelægninger og en del af de underliggende ubunde bærelag, jf. tegning NØF-1108 NØF Befæstelser på de offentlige veje består normalt af asfalt på ubundne bærelag. Samlet tykkelse skønnes til 0,8 1,0 m, heraf 0,25 0,35 m asfalt. Uden for fremtidigt vejareal skal de ubundne vejbelægninger opbrydes (vejarealer skal muldbeklædes). Efter opbrydning af asfalt og ubundne bærelag på eksisterende veje skal tilsynet, inden der retableres med muld, have mulighed for at analysere forureningsgraden af tilbagebleven planum. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før opbrydningen af asfalten og ubundne bærelag informere tilsynet herom. Entreprenøren kan tidligst retablere med muld 10 arbejdsdage efter, at prøven er udtaget. Opbrudte materialer genanvendes i projektet efter aftale med tilsynet. Afstribning Fjernelse af afstribning, hvor der ikke pålægges nyt slidlag, skal udføres med planfræser, således at overfladen beskadiges mindst muligt. Asfaltfræsning Ved tilslutning til eksisterende belægninger skal fræsningen udføres så overgangen udføres uden knæk i længdeprofilet. Asfaltskæring Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægning i forbindelse med opbrydning af asfaltarealer. Rillefræsning Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægninger i forbindelse med tilslutning til eksisterende belægninger og i forbindelse med opbrydning af asfaltbe- 20

23 SAB Jordarbejder lægninger. Alle grænser for opbrydning af eksisterende kørebanebelægninger skal rillefræses/kantskæres. Kantsten m.m. Arbejdet omfatter opbrydning, optagning og bortskaffelse af betonbelægninger, fliser, afgrænsningssten og betonkantsten m.v. (inkl. evt. betonfundamenter) Udførelse Asfalt, betonrester, sløjfede ledninger og kabler m.m. genanvendes eller bortskaffes ved entreprenørens foranstaltning. På anmodning fra tilsynet skal entreprenøren udlevere dokumentation på lovlig bortskaffelse af affald. Opbrudte, ubundne vejmaterialer uden asfaltrester anvendes som anført i afsnit 7. Opbrydning af ubundne vejmaterialer uden for vejareal skal udføres på en sådan måde, at den opbrudte vej efter muldudlægning er i plan med det omliggende terræn. Området skal efter muldudlægning fremstå som en jævn, harmonisk flade. Dette medfører, at dele af dæmninger skal bortgraves, eller at jordmaterialer skal tilføres. Alle affræsede striber, der ikke umiddelbart efter afdækkes med et slidlag, skal forsegles med ca. 200 g/m 2 50 % emulsionsopløsning i en bredde af min. 100 mm ud over det fræsede areal og afstrøs med bitumineret stenmel. 3 Muldjords- og blødbundsarbejder 3.1 Muldjord Alment Afrømning Arbejdet omfatter afrømning af muld inden for vejanlæggenes fremtidige skråningsfod og top. Muldafrømning inden for vejskel er medregnet i tilbudslisten som afgravning af rabatjord. Behandling af rabatjord er beskrevet i afsnit 7. Der afrømmes muld i min. 0,30 m's tykkelse, hvis ikke andet fremgår af den geotekniske undersøgelse, maj Den afrømmede muld må ikke anvendes som indbygningsjord og indgår derfor ikke i råjordsdisponeringen. Entreprenøren kan etablere mulddepoter i maks. 2,5 m s højde på de midlertidigt eksproprierede arealer efter nærmere aftale med tilsynet. Depoterne må ikke hindre overfladeafstrømningen på de tilstødende arealer. Der må ikke køres med entreprenørmaskiner i mulddepoter. 21

24 SAB Jordarbejder Den muld, som kan benyttes, skal anvendes til muldbeklædning af nedennævnte områder. Udlægning Arbejdet omfatter udlægning af muldjord på følgende arealer: a) Rabatter, t=0,10 m b) Skråninger, t=0,10m c) Heller, t=0,10m d) Opbrudte veje, t=0,10m e) Midterøer, t= 0,15 m Beliggenheden af ovennævnte arealer fremgår af tegningsbilaget. Overskydende muld udlægges i entreprisen. Placering og omfang aftales med tilsynet. Ved beregning af muldbehov er de teoretisk beregnede mængder tillagt 30 % til komprimering, spild m.v. Rødder, træstød og lignende samt sten større end 0,06 m skal fjernes fra den udlagte muld. 3.2 Blødbundsarbejder Alment I henhold til de geotekniske undersøgelser, maj 2009 kan der forventes blødbund i store dele af projektlokaliteten. Hovedparten af alle nyanlæg etableres i ubelastede blødbundsområder. For at undgå, at vejprofilet ændres med tiden som følge af sætninger i de underliggende blødbundsaflejringer, afgraves store dele af blødbundområderne. Ved arbejder i blødbundsområder skal metodevalg vurderes ved risiko for brud i eksisterende anlæg. Metodevalg forelægges tilsynet inden udførelse. For at sikre, at der ikke sker store sætninger i vejkassen, udføres der kalkstabilisering i store dele af entreprisen. For kalkstabilisering henvises til SAB Kalkstabilisering. For blødbundsarbejder samt kalkstabilisering henvises til etapeplaner NØF NØF Tørholdelse Der henvises til SAB Afsnit 4 Fundering. 5 Råjordsarbejder Overskudsjord fra ledningsanlæg indgår ikke i jorddisponeringen. 22

25 SAB Jordarbejder 5.1 Afgravning Alment Arbejdet omfatter afgravning af materialer fra opbrudte veje, jorddepoter og terrænreguleringsområder. Herudover omfatter arbejdet afgravning af jord for bygværker i henhold til projekttegninger. Kun den del af jordarbejdet som af tidsmæssige eller andre årsager nødvendigvis må udføres specifikt for bygværkerne indgår i dette arbejde Udførelse Generelt Afgravningsarbejdet skal udføres fra lavere- mod højereliggende områder, således at permeable lag, vandlommer og overfladevand afdrænes. På strækninger med højtstående grundvandsspejl og stærkt udblødningsfarlige materialer i planum skal udblødning af planum imødegås ved at etablere byggedræn fra et afgravningsniveau beliggende 0,5 à 1,0 m over planum, og færdigudgravning til planum udføres først, når afdræningen er effektiv. I afgravningsområderne er færdsel på råjordsplanum ikke tilladt, og arbejdet skal tilrettelægges, så bundsikring udlægges i takt med etablering af råjordsplanum. Entreprenøren skal påregne, at afgravede materialer skal sorteres således, at man overalt anvender de bedst egnede materialer til indbygning. En del af friktionsmaterialerne fra opbrudte veje kan benyttes som bundsikring og skal derfor afgraves med omhu for at undgå opblanding med råjord eller lignende. Omfang aftales med tilsynet. Bygværker Dersom afgravning for bygværker må forøges i forhold til ovenanførte eller til det på tegninger forudsatte for at imødekomme valgt arbejdsmetode, skal forøgelsen og den ekstra tilfyldning være indeholdt i tilbuddet. Sker forøgelsen, hvor der i øvrigt er forudsat tilfyldning med grus, skal det ekstra udgravede ligeledes tilfyldes med grus. Den afgravede jord skal udsættes i udsætningsområde, jf. afsnit 2.1. Entreprenøren har pligt til at underrette tilsynet, såfremt han under afgravningsarbejdet måtte finde anledning til at formode, at arbejdet ikke kan gennemføres med rimelig sikkerhed mod stabilitetsbrud under de givne forudsætninger. Afgravningerne for fundamenterne foretages over et areal svarende til tunnelbegrænsningerne med et tillæg af 0,75 m til alle sider og anlæg a=1,5 med mindre andet er angivet på tegningerne. 23

26 SAB Jordarbejder Udgravninger komprimeres forud for tilfyldning og/eller opstilling af form, omfanget aftales med tilsynet. 5.2 Indbygning Alment Arbejdet omfatter indbygning af egnet råjord fra entreprisen. Endvidere omfatter arbejdet levering og indbygning af friktionsfyld samt indbygningsegnet råjord. Arbejdet omfatter levering og indbygning af en fiktiv mængde friktionsjord til udskiftning af dårlig råjordsplanum. Mængden indgår ikke i jorddisponeringen og kommer kun til anvendelse efter tilsynets anvisning. Overskud af jord fra ledningsrender og drængrave må anvendes til indbygning, i det omfang de er egnede. Mængderne indgår ikke i jorddisponeringen. Bygværker Arbejdet omfatter: levering og indbygning af grus- og friktionsfyld ved bygværkerne, som vist på tegningerne. opbygning af ramper ved broender for fugtisolerings- og brobelægningsarbejder. Indbygning af råjord som vist på tegningerne Materialer Sand/friktionsmateriale: Den leverede råjord skal være friktionsjord. Friktionsjorden skal have uensformighedstal på U 2,5 og må ikke indeholde skadelige rester af planter, muld, ler- og siltklumper. Desuden må der ikke være for meget finstof i materialet, dvs. højst 9 % mindre end 0,063 mm. Bygværker Friktionsmaterialet til indbygning ved bygværker skal være drænende og velgradueret. Det må ikke indeholde ler- eller siltklumper, og indholdet af organisk materiale skal være mindre end svarende til 1% glødetab (reduceret for kalkindhold). Friktionsmateriale, der opfylder nedennævnte krav til kornkurven, vil umiddelbart kunne godkendes: Gennemfald på 32 mm sigte 95% Gennemfald på 4 mm sigte 85% Gennemfald på 0,25 mm sigte 50% Gennemfald på 0,125 mm sigte 15% Gennemfald på 0,074 mm sigte 8% Uensformighedstallet d60/d10 2,5. 24

27 SAB Jordarbejder For grusfyld under FUK gælder dog d60/d10 3,0 Differensen mellem største og mindste uensformighedstal for friktionsmaterialer tilfyldt omkring samme konstruktionsdel må højst være Udførelse Placering af indbygnings- og udsætningsvolumenerne for alle veje fremgår af længdeprofilerne. Ved indbygning af råjord i vejdæmninger er der regnet med en påfyldningskoefficient på 1,15. Ved højtstående vandspejl må en stor del af terrænet under påfyldningsdæmningerne karakteriseres som udblødningsfarligt. I disse områder skal færdsel på terrænet derfor begrænses mest muligt, og opbygningen af den nederste del af dæmningen bør fortrinsvist udføres i tørre perioder. Ved indbygning af friktionsmaterialer på lerede og stærkt siltede materialer skal det underliggende lag udføres reguleret og med tværfald på mindst 100. Eventuelle lag af friktionsjord skal føres til dæmningens yderside i faldretningen. Udpræget frostfarlige materialer må ikke indbygges nærmere end 1,2 m fra færdigvej. Bygværker I det omfang, der er forlangt tilfyldning med grus ved bygværker, skal entreprenøren dokumentere, at de anførte krav er opfyldt, såvel til den forudgående godkendelse som til senere kontrolprøvning. Inden afforskalling af dækunderside (herunder aflastning af bærende stilladser) skal der af hensyn til fundamenternes bæreevne, tilfyldes til mindst 1,5 m over FUK bag fundamenter, og til mindst 1,0 m over FUK foran fundamenter Komprimeringskravet for tilfyldning er de for en lodret afstand under færdig vejoverflade 2 m og omkring konstruktioner angivne. Komprimeringen skal udføres under opretholdelse (vanding) af det for gruset gunstigste vandindhold under hensyn til det givne komprimeringsmateriel Kontrol En fyldestgørende komprimeringskontrol vil normalt kræve 5 tæthedsbestemmelser og 1 proctorforsøg pr m 3 indbygget jord. Bygværker Der skal udføres 3 stk. komprimeringskontroller pr. 0,5 m tilfyldning i højden. 25

28 SAB Jordarbejder Generelt kræves komprimeringskravene for en lodret afstand under færdigvej 2m og omkring konstruktioner overholdt. Undtaget er de områder, hvor der udskiftet under vandspejl nævnt i punkt Her reduceres kravene til hvad der gælder for en lodret afstand under vej 2 m. 5.4 Udsætning Alment Råjordsarbejdet omfatter udsætning af afgravningsmaterialer, som af geotekniske årsager ikke kan anvendes til indbygning i de fremtidige vejdæmninger, eller som er et overskud i projektet. Udsætningsmængderne er baseret på de geotekniske oplysninger om jordbundsforholdene. Ved udsætning af råjord er der regnet med en påfyldningskoefficient på 1, Udførelse Udsætningen skal ske til udsætningsområderne, jf. tegning NØF-1104 NØF Græssåning 6.1 Græs Alment Alle skråninger, rabatter, nedlagte veje/stier samt dele af heller skal tilsås med græs. Herudover skal rabatter og skråninger ved nyetablerede broer tilsås Materialer Der skal anvendes en frøblanding bestående af: Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra Litoralis) 50% Rødsvingel uden udløbere (Festuca rubra commutata) 10% Stivbladet svingel (Festuca Durinscula) 15% Krybende hvene (Agrostis stolonifera) 5% Alm. hvene (Agrostis Tenuis Sibth.) 5% Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum) 10% Fåresvingel (Festuca ovina) 5 % Der udsås 1,5 kg af ovennævnte frøblanding pr. 100 m 2. Det bemærkes, at der i ovennævnte frøblanding med undtagelse af alm. hvene, italiensk rajgræs og fåresvingel kun anerkendes græssorter, som af Plantedirektoratet, afdeling for sortsprøvning, er anerkendt til plænebrug. For alm. hvene, italiensk rajgræs og fåresvingel gælder, at de skal stå på den seneste udgave af Plantedirektoratets eller EU s officielle sortliste. 26

29 SAB Jordarbejder Udførelse Græssåning skal udføres etapevis ved sprøjtning så tidligt som muligt, fortrinsvis i perioden ultimo maj ultimo oktober. Sammen med udsåning skal der tilføres 50 kg NPK gødning pr. ha. For at sikre fastholdelse af græsfrøene til underlaget skal der endvidere tilsættes cellulose/papir. 2-3 uger før græssåning foretages fornøden ukrudtsbekæmpelse. Ukrudtsplanter højere end 0,05-0,10 m slås af og fjernes før græssåning Kontrol Frøblanding skal dokumenteres ved følgesedler med angivelse af blandingsforhold. 7 Håndtering af forurenet jord 7.1 Rabatjord Rabatjord er defineret som jord mellem eksisterende yderste asfaltkant og eksisterende vejskel samt jord i midterrabatter og skillerabatter. Tykkelsen er pr. definition 0,30 m på rabatter og 0,15 m på skråninger. Entreprenøren skal sørge for at holde afgravet forurenet jord adskilt fra øvrige afgravningsmængder, så det sikres, at jorden indbygges de steder, der er ansøgt om. 7.2 Vejjord Vejjord er defineret som råjord og ubundne materialer i vejkassen, undtaget eventuel rabatjord. Vejjorden indbygges i vejdæmninger eller udsættes i udsætningsområder efter aftale med tilsynet. Forurenet jord skal håndteres efter gældende regler. Vejkassematerialer og råjord kan genplaceres midlertidigt i arbejdsdepot. Placering af arbejdsdepoter udpeges af tilsynet. 27

30 SAB Afvanding og kloakering KALKSTABILISERING 1 Alment Særlig arbejdsbeskrivelse for kalkstabilisering er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for kalkstabilisering juli Udover de i AAB afsnit 1 nævnte er følgende prøvningsmetoder gældende: bestemmelse af E-modul med minifaldlod på prøvestrækning udførelse af hydrometeranalyse efter DS/CEN/ISO/TS eller DS De delstrækninger, hvorpå der skal udføres kalkstabi-lisering, udpeges undervejs i arbejdet ud fra entre-prenørens resultater fra bestemmelser af E- moduler på færdigetableret råjordsplanum både hvor råjordspla-num består af dæmningsfyld og hvor det udgøres af intakt jord (se nedenstående afsnit 3). 2 Materialer E-modulet på jordlaget under det kalkstabiliserede lag bestemmes/vurderes kun i det omfang, dette umiddelbart kan gøres ud fra resultaterne af de gennemførte mini-faldlodsforsøg på råjordsplanum/det kalkstabiliserede lag. 3 Udførelse 3.1 Udførelsesplan Både på selve Østlig Fordelingsvej og på de krydsende tværveje, som er omfattet af den aktuelle aftale, udføres der på det færdigtablerede råjordsplanum en bestemmelse af E-modulet ved brug af mini-faldlod. Bestemmelsen foretages i punkter placeret nær vejens centerlinie med en indbyrdes afstand på 50 m vej-strækning. Hvor de krævede E-moduler ikke er til stede, vurderes det, om en ekstra komprimering med god sandsynlighed kan bringe E-modulet op på den krævede værdi. Målere-sultaterne forelægges tilsynet sammen med et forslag til, hvor der skal gøres forsøg med at opnå det krævede E-modul alene ved ekstra komprimering. Efter at eventu-elle forsøg med ekstra komprimering er gennemført, dokumenteres resultatet igennem en serie nye målinger med mini-faldlod i punkter med ca. 100 m s indbyrdes afstand. Kalkstabilisering gennemføres både på de delstræknin-ger, hvor den ekstra komprimering er forsøgt, uden at en tilstrækkeligt høj E-modul blev opnået, og på de delstrækninger hvor E-modulet ikke var tilstrækkeligt stort, og hvor efterkomprimering ikke vurderes at være en realistisk mulighed. Entreprenøren skal for hver en-kelt delstrækning forelægge måleresultatere 28

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1 Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011 Indholdsfortegnelse: 2.1 Arbejdsplads m.v.... 4 2.2 Forberedende arbejder... 17 2.3

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Planlægning og projektering Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle betingelser.... 5 1.1 Grundlag for arbejdet.... 5 1.2 Arbejdsplads og arbejdsarealer.... 5 1.3

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24 Vejarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 1210.24 SBB-indhold INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING 3 1. ARBEJDETS

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. Arbejdsplads...4 1.1 Situationen ved arbejdets start og under

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 45 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere