Lokalplan Strandgårdsparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken"

Transkript

1 Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003

2 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte anvendelse til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse. Planen giver mulighed for at ændre på husenes tage, idet der gives mulighed for at erstatte de eksisterende flade tage med tage med 20 taghældning. Der er i planen truffet bestemmelse om ophævelse af den hidtil gældende partielle byplanvedtægt nr. 16 inden for lokalplanområdet samt om ophævelse af lokalplan 1.02, idet dog en stor del af bestemmelserne i disse planer er overfart til lokalplanen. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING. Lokalplanområdet har hidtil, som omtalt ovenfor været omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 16 og af lokalplan 1.02, der er et tillæg til byplanvedtægten. Byplanvedtægten, der blev godkendt i 1970 fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til boligformål og herunder bl.a. bestemmelser for bebyggelsens ydre udformning, højde, tagform o. lign. Lokalplan 1.02, der blev vedtaget i 1978 sikrer ejerne af ejendommene i bebyggelsen mulighed for at udvide haverne med op til 2 m. Denne nu udarbejdede lokalplan sammenfatter bestemmelserne i de to tidligere planer, som udgår. l5-rammer. Arealet, der omfattes af planen indgår i kommunens 15-rammer som område nr. 47. En forudsætning for den endelige vedtagelse af planen, der foretages af byrådet, er, at der udarbejdes et tillæg til 15-rammerne, idet lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med 15-rammerne, da bygningshøjden indenfor området ved etablering af tage med rejsning overstiger 15-rammernes maksimum

3 Godkendelse af tillægget foretages af Hovedstadsrådet. Lokalplanen skal/ ifølge kommuneplanloven, offentliggøres og meddelelse herom sendes til berørte ejere og brugere/ der indenfor 2 måneder kan fremsætte indsigelser eller ændringsforslag. Disse danner/ sammen med selve forslaget/ grundlag for Hovedstadsrådets godkendelse af tillægget til 15-rammerne og den endelige godkendelse af planen i byrådet. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. 1. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme/ der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 / kun udstykkes/ bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre/ der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af/ at det ikke ændrer den særlige karakter af det område/ der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 2. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter/ der er uforenelige med lokalplanen/ fortrænges af plcinen. Lokalplanforslaget indeholder herudover bestemmelse om/ ophævelse af dele af bebyggelsesdeklarationen for Strandgårdsparken.

4 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål* Lokalplanen har til formål: 1.1 at sikre mulighed for at erstatte den eksisterende bebyggelses flade tage med tage med 20 taghældning. 1.2 at sammenfatte og erstatte bestemmelserne i partiel byplanvedtægt nr. 16 og i lokalplan at ophæve og erstatte de bebyggelsesregulerende bestemmelser i deklaration af 22. januar 1973 med senere tillæg. 2. Lokalplanens område. 2.1 Lokalplanen af grænses som vist på bilag l og omfatter matrikelnumrene. 9 fz, 18 a, 18 b, 18 e, 18 ff, 18 fg, 18 fi - 18 fj6, 18 gå - 18 gø, 18 ha - 18 hø, 18 ia - 18 iø, 18 ka - 18 kø, 18 la , 18 må - 18 mø, 18 nå - 18 nø, 18 oa - 18 oø, 18 på - 18 pø, 18 qa - 18 qø, 18 rå - 18 rø, 18 så - 13 sø, 18 tå - 18 tp, 18 tr - 18 tx, 18 tz - 18 tø, 18 ua - 18 uø, 18 va - 18 vø, 18 xa - 18 xn, 18 xp - 18 xu, 18 xx - 18 xø, 18 ya - 18 yø, 18 za - 18 zy, 18 æg - 18 ær, 73 c, 73 h - 73 ø, 73 aa - 73 af, Ishøj By, Ishøj samt alle parceller, der efter den 1. oktober 1982 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område inddeles i delområderne A: til tæt-lav boligbebyggelse B: til børneinstitution og varmecentral. 3. Lokalplanområdets anvendelse. 3.1 Indenfor lokalplanområdet (delområderne A+B) kan opføres transformerstationer til områdets forsyning, når de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. DELOMRADE A. 3.2 Delområdet må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af tæt-lav bebyggelse i form af gårdhavehuse. 3.3 På hver ejendom må der kun indrettes én bolig til én familie.

5 at 3.4 Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfares i beboelsesområder under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom at virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til i området. Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen forrå for erhvervsvirksomhed. DELOMRADE B. 3.5 Delområdet må kun anvendes til bebyggelse for områdets varmeforsyning samt til offentligt formål, børneinstitution. 4. Udstykning* 4.1 Der kan, med nedennævnte undtagelser, ved matrikulær forandring tillægges de enkelte ejendomme 2 meter fællesareal som angivet på bilag 2, jvf. bilag l, under forudsætning af: at eksisterende stier ikke berøres. Såfremt eventuelle stier er placeret nærmere en ejendom end 2 meter, kan der udvides til disse at en udvidelse af ejendommene matr. nr. 18 xd - 18 xn, 18 Id, 18 xp - 18 xu samt 73 ab - 73 af Ishøj By, Ishøj, kun må foretages, når der er anlagt overkørsel eller anden trafiksikkerhedsmæssig foranstaltning fra henholdsvis Tjørnelunden til Ishøj Søvej, Egelunden til Ishøj Parkvej og Fyrrelunden til Ishøj Boulevard. 4.2 Udvidelse af ejendommene matr. nr. 18 qk til 18 qq Ishøj By, Ishøj må ikke foretages. 4.3 Udstykning iøvrigt må ikke finde sted uden byrådets nærmere godkendelse. 5. Vej- og stiforhold. 5.1 Veje, parkeringsarealer og stier indenfor lokalplanområdet udlægges med en beliggenhed og i et omfang som vist på bilag Veje indenfor lokalplanområdet skal udlægges i en bredde af 10 meter. Ishøj Søvej dog i en bredde af 16 meter. 5.3 Hovedstier indenfor lokalplanområdet skal udlægges i en bredde af 7 meter.

6 5.4 Interne stier indenfor lokalplanområdet skal udlægges i en bredde af 3 meter. 5.5 Langs Ish^j Parkvej og Ish^j Boulevard pålægges byggelinier på 25 meter fra vejmidte, dog mindst 10,5 meter fra vejskel. 5.6 Langs Ishjéj S$6vej pålægges byggelinie på 16 meter fra vejmidte, dog mindst 8,0 meter fra vejskel. 5.7 Der må fra de enkelte ejendomme ikke etableres direkte adgang til Ish^j Parkvej, IshjzSj Boulevard, IshjzSj SøWej og stamvejene for nogen form for færdsel. 5.8 Lastbiler, busser, campingvogne, både og lignende må ikke henstilles i området uden byrådets nærmere godkendelse. Parkering af personbiler må kun ske på de dertil indrettede parkeringspladser. 5.9 Ved vejtilslutninger pålægges oversigtslinier som vist på bilag Der skal overalt være mulighed for adgang til de enkelte ejendomme fra havesiden. Dette gælder dog ikke ejendommene matr. nr. 18 fi til 18 fp Ish^j By, Ish$6j. 6. Ledningsanlæg. 6.1 El-ledninger og andre lignende ledninger må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udfares som jordkabler. 7. Bebyggelsens omfang og placering. DELOMRÅDE A. 7.1 Bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed må ikke overstige Bebyggelsen må kun opføres med en placering og i et omfang som vist på bilag De enkelte boliger må kun opføres med én etage og med et etageareal på maksimalt 120 m Udhuse skal opføres i samlede enheder i én etage. Arealet må ikke overstige 8 m2 / bolig. 7.5 Bygningernes facadeh^jde må ikke overstige 3,30 m, målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade. 7.6 Bebyggelsen må kun udfares med flade tage, eller med tage med 20 taghældning i overensstemmelse med bilag Tagudhæng må inclusive tagrende ikke overstige 30 cm, målt vinkelret på muren.

7 7.8 De på bilag 2 viste tage må kun udføres for en samlet række boliger eller udhuse, efter et af byrådet for den ønskede tagløsning godkendt fælles projekt for bebyggelsen. 7.9 Efterisolering af de enkelte ejendommes flade tage må kun foretages efter et af byrådet godkendt proj ekt Der må ikke opføres tilbygninger/ skure o.lign. på de enkelte ejendomme Overdækning af terrasser og indgange, opstilling af skorstene o.lign. mindre ændringer af bebyggelsens ydre udformning må kun gennemføres efter et af byrådet godkendt fællesprojekt for bebyggelsen Efter byrådets nærmere godkendelse kan der, udover de bygninger, der er angivet på kortbilaget, opføres enkelte mindre bygninger til formål, der er fælles for områdets beboere Efter byrådets nærmere godkendelse kan der opføres carporte på parkeringsarealerne, såfremt dette sker samlet for en parkeringsplads. DELOMRÅDE B Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige Bebyggelsen må kun opføres med en placering og i et omfang som vist på bilag l. 8. Bebyggelsens ydre udformning. 8.1 Indenfor lokalplanområdet må ikke opsættes skilte uden byrådets nærmere godkendelse. 8.2 Til. udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende. 8.3 Ændring af den eksisterende bebyggelses ydre udformning må kun ske efter byrådets nærmere godkendelse. 8.4 Skrå tage skal opføres i materiale, farve og konstruktion efter et af byrådet godkendt fælles projekt for bebyggelsen. 8.5 Gavltrekanter skal udføres i sort imprægneret træ efter et af byrådet godkendt fælles projekt for bebyggelsen. 8.6 Der må indenfor lokalplanområdet ikke opsættes udendørs TV- eller radioantenner.

8 9. Ubebyggede arealer. 9.1 De på bilag l med særlig signatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholdsarealer for bebyggelsen. 9.2 Hegn må i både naboskel og vejskel kun etableres som levende hegn. Der kan dog efter byrådets nærmere godkendelse opsættes faste hegn, med en maksimal hféjde på 1,80 m, mellem de enkelte ejendomme og ved gavle. 9.3 Terrænreguleringer på mere end 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn må kun foretages med byrådets tilladelse. 9.4 Belysning af veje og andre færdselsarealer må kun udfares efter byrådets nærmere anvisninger. 9.5 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 9.6 Der må ikke indenfor lokalplanområdet findes beplantninger, der ved uhæmmet vækst eller ved skygge på væsentlig måde efter byrådets skj6n er til ulempe for de omboende. 10. Servitutter Den under den 13. april 1973 af Direktør BjzSje Nielsen, Danske Fabrikshaller A/S på matr. nr. 18 a IshøSj By, IshøSj, tinglyste deklaration med senere tinglyste tillæg vedr. bebyggelsens anvendelse og udformning, punkterne 2,3,4,7,9,10,11 og 13 ophæves. OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT OG LOKALPLAN. Den under 23. oktober 1970 af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr. 16 ophæves for det i 2 nævnte område. Den under 6. juni 1978 af Ishøj Byråd vedtagne lokalplan 1.02 for det i 2 nævnte område ophæves. Således vedtaget af Ish$6j byråd Ishj6j de^i 7. december 1982.

9 I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. j byråd, den byrådets vegne / w 1, - Per Madsen 8

10

11

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: LOKALPLAN NR. 32. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: Indledning. side 1 Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning, side 2 Forholdet til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan for det

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere