SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning"

Transkript

1 SKOLEN VED BÜLOWSVEJ - Nybygning og ombygning

2

3 INDHOLD INDLEDNING TEAM En Grøn Skole... Vægtning... Færdiggørelse af karréen Lounge... Projektrum... BÆREDYGTIGHED Entreprenør: Arkitekt.: Ingeniør: Landskabsarkitekt: Hansen & Andersen a/s CEBRA a/s TRI - CONSULT a/s LiW Planning LANDSKAB Overorednet landskabelig sammenhæng... Gårdrum mellem bygning B og C... Gårdrum ved bygning A... BYGNING A Koncept 12 felter... Variation... Mangfoldoghed... Fra èn til alle... Link... Tilpasning... Altaner... Organgisering... Fællesrum... BYGNING B OG C Disponering... Planer... Bibliotek Indledning... Energi... Materialevalg... Vand og udearealer... Affaldshåndtering Punkter... BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Konstruktionsprincip... Materialer... Installation... Kunst... DATA Tidsplan... Byggepladsindretning... Arealoversigt... Brandstrategi... Plancher

4 INDLEDNING EN GRØN SKOLE BYGNING D BYGNING C Fuglevangsvej BYGNING B Skolen ved Bülowsvej er unik. I modsætning til langt de fleste byskoler er skolen grøn. Den er bundet sammen af et stort grønt gårdrum, som indgår i skolens dagligdag og infrastruktur. Afstanden mellem bygningerne betyder, at uderummet inddrages i skolens rum, erstatter gange og supplerer fællesrummene. Det er en stor kvalitet, som vi med dette projekt ønsker at understøtte og gøre endnu bedre. Vi har derfor helt bevidst placeret bygningerne i hver sin ende af gårdrummet og styrket den landskabets mulighed for at indgå i skolens læringsrum på lige fod med de indendørs rum. Det grønne rum er ikke bare en kvalitet for skolen, men i høj grad også for børn og voksne i lokalområdet, der allerede i dag bruger gårdhaven til leg, sport og rekreation efter skoletid. Det betyder at skolen lever hele dagen og fungerer som et lokalt tyngdepunkt og mødested. Bülowsvej BYGNING E Fælles gårdrum BYGNING A JM Thielesvej Thorvaldsensvej Luftfoto af den grønne skole Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

5 VÆGTNING Denne konkurrence indeholder et komplekst program, der involverer næsten alle dele af skolen. Den overordnede disponering af forslaget har derfor været helt essentiel for kvaliteten af det tilbudte projekt. Vi tilbyder et projekt, som indeholder alle de ønskede rum i programmet, men gør det på en alternativ måde, hvor vi har vægtet: Et stærkt landskabeligt træk, der binder skolen sammen og styrker dens grønne profil. En klar struktur, der afspejler skolens organisering i indskolingshus, mellemtrin og udskoling. Et helt nyt indskolingshus der giver nye muligheder for udvikling af skolens pædagogik og samarbejdet mellem skole og SFO - og som i kvalitet og udtryk kan måle sig med skolens øvrige bygninger og naboerne på Thorvaldsensvej. Et nyt, udvidet mediecenter i den eksisterende udskolingsbygning. Bevarelse af administration og medarbejderrum i bygning C i forbindelse med den eksisterende hovedindgang fra Fuglevangsvej og med tæt forbindelse med mediecenteret. En ombygning af bygning B, som giver gode forhold for klasserne i mellemtrinet. Et byggeri hvor krav til bæredygtighed og et meget lavt energiforbrug er integreret i alle løsninger. En skole er ikke statisk. Organiseringen udvikles løbende og det afspejles i kravene til de fysiske rammer. Skolens ved Bülowsvejs historiske udvikling er et klart billede på dette. Vi har derfor vægtet fleksibilitet ved at tilføre gode, smukke og robuste rammer for skolens fremtidige liv. Luftfoto af konkurrenceområdet Modelfoto af det nye indskolingshus set fra sydvest

6 INDLEDNING FÆRDIGGØRELSE AF KARRÈEN Vi foreslår at rive den eksisterende bygning A ned og bygge et helt nyt indskolingshus ud mod Thorvaldsensvej. Ved at trække den nye bygning ud i til fortovet bindes, det grønne rum, som i dag er delt af bygning A, sammen til en sammenhængende gårdhave. Samtidig giver det et mere sluttet gadeforløb i Thorvaldsensvej. Dette kan yderligere styrkes med tiden, hvis det besluttes at erstatte villaerne på hjørnet med etageejendomme, og på den måde afslutte karréen mod syd. Udskoling og mellemtrin Udskoling Gåzone Hovedindgang Indskoling Mellemtrin Skolegård Skolegård SFO SFO Indskoling + GFO Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

7

8 LANDSKAB OVERORDNET LANDSKABELIG SAMMENHÆNG Landskabet er det kit, som binder skolens tre bygninger og det store aktivitetsrum sammen. Skolens aktivitetsområde er stort og udgøres af m 2. Afstanden mellem bygning A og bygning B er ca. 200 m. Bygningerne er placeret henholdsvis mod nord og syd, og er med til at omkranse det store aktivitetsrum. Afstanden giver mulighed for at skabe en ny oplevelses- og læringssti på tværs af skolens område. Skolen bindes sammen fysisk, men også i en social sammenhæng på tværs af alle aldre. Et af Frederiksbergs vigtigste grønne rum er Frederiksberg Have både set ud fra en historisk og rekreativ betragtning. Frederiksberg Have er en romantisk have med slyngende stier og små overraskelser langs stien som f.eks: Det Kinesiske Lysthus midt i haven, vandfaldet på Kildeøen og Apistemplet. Det romantiske haveanlægs oplevelsesværdi har været inspiration til skolens nye oplevelses- og læringssti - dog i en meget mindre skala. Det store aktivitetsrum mellem bygning A og bygning B bevares i sin helhed som det er, da det rummer mange velfungerende funktioner. Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

9 Passagen mellem bygning B og bygning A gøres tydelig via den ny oplevelsessti. Langs stien plantes kirsebærtræer og sommerfuglebuske i forskellige sorter, så der opnås forskellige farveskalaer og blomstringstidspunkter. Kirsebærtræer og sommerfuglebuske er ved deres tiltrækningskraft på fugle og insekter med til at forhøje biodiversiteten og understreger samtidig den landskabelige sammenhæng. Skolegård Bygning C Udskoling og Administration Oplevelses- og læringsstien er et spor som fører fra hovedindgangen ved bygning B og C direkte til hovedadgangen ved bygning A. Langs sporet er placeret cirkler af gummi i forskellige størrelser i fladen. Cirklerne fungerer som stationer, hvor det er muligt at opsætte borde, bænke, udstyr m.m. Stationerne kan være rammerne for små udstillinger, måling af dagens luftforurening, ozontal, pollental, vindforhold, måling af regnvand i regnvandsbassinet. Andre cirkler kan beplantes med luftrensende planter. Alle stationerne er led i en læringsproces om bæredygtige værdier. De enkle rammer giver mulighed for at børnene selv er med til at skabe rummene for oplevelser og indlæring. Siddepladser Hovedindgang Bygning B Mellemtrin Kirsebærtræer Selve oplevelsesstien markeres med cirkler i forskellige størrelser og farver malet på den eksisterende belægning i et slynget stiforløb. Bygning E Bülowshallen Boldbane Oplevelsessti Boldbane Bülowsvej Cykelparkering Bassin Græs Asfalt Bygning A Inskolingshus N

10 LANDSKAB GÅRDRUM MELLEM BYGNING B OG C Eks. skolegård Bygning C Hovedindgang Siddepladser Sort asfalt Thermoplast Kirsebærtræer Træstubbe Betoncylinder Farvede bildæk Fladen markeres med en asfaltbelægning fra facade til facade. Tværgående bånd markerer og forstærker forbindelsen og samhørigheden mellem bygningerne. Fladen får et nyt fokus som sammenbinder de forskellige bygningstypologier. Fladen er sort asfalt med båndende optegnet af maling og termoplast i hvide og orange farver. Hovedindgangen og indgangene markeres med den orange farve. For adskillelse mellem trafikken og skolens brugere mod øst er placeret kirsebærtræer, træstubbe og betonstubbe som både fungerer som forhindringer, siddepladser og balancestubbe. Der opnås en naturlig overgang og adskillelse. Mod vest er placeret loungesiddepladser både som adskillelse og som ophold. Der er mulighed for passage øst om bygning B mod det store aktivitetsrum. Bommens funktion mod vest er bevaret. Bygning B Thermoplast malet på eksisterende belægning Kirsebærtræer Eks. Boldbaner N Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

11 GÅRDRUM VED BYGNING A Gårdrummet ved den nye skolebygning A består af langsgående bånd, som sammenfletter det nye landskab med det gamle samtidig med, at det binder den nye bygning og landskabet sammen - som et puslespil, hvor brikkerne griber ind i hinanden. Båndenes overflader er asfalt, gummi, grus og græs. Kanterne er beton og træ. Hvor det er nødvendigt adskilles fladerne af aluminiumskanter. Fladen som møder bygningen er asfalt. Multisalens gulv trækkes visuelt ud på fladen, så aktiviteter kan leges ude og inde samtidigt. Fladen trækkes også ud mod Thorvaldsensvej og bliver en del af hovedindgangen. På fladen mod nord er det muligt at påmale spil og projicere spil op på den eksisterende gavl, som ligger i skygge i skoletiden. Gårdrummet har intime siddepladser i små grupper for udeundervisning. Siddepladserne er betonkanter som omkranser høje lægivende græsser. Gummifladen mod øst er tofarvet og har et bevæget landskab for uorganiseret leg. På gummifladen mod nord er der placeret betonborde, der fungerer som et udelaboratorium. Det er muligt at opstille mikroskoper for at se på sommerfugle, insekter eller frøer (fra det nye regnvandsbassin), en stjernekikkert m.m. i forbindelse med undervisningen. 11

12 LANDSKAB I gårdrummet er placeret et regnvandsbassin, som opsamler regnvand fra overfladerne og delvist fra tagene på bygning A. Bassinet er beplantet med vådengsplanter. Der er infotavler som fortæller om cirkulation af regnvandet og planternes funktion og oprindelse. Langs bassinet er lagt nogle træstammer, der fungerer som siddepladser. Gårdrummet har en stor græsflade for at understrege den grønne struktur. Fladen kan bruges til boldspil og sociale lege. Mod vest er placeret et halvtag til cykelparkering og miljøstation med affaldssortering. Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

13 BYGNING A 13

14 Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

15 BYGNING A KONCEPT - 12 FELTER I byggeprogrammet ønskes 30 fleksible basisrum og værksteder på 50 m 2. Vi foreslår en bygning i 5 etager, der som udgangspunkt er delt i 12 felter á ca. 50 m 2. To af felterne indeholder alle de tunge installationer og bygningsdele i huset, som trappekerner, elevator, skakte, toiletter og omklædningsrum. De øvrige 10 felter kan anvendes frit. De fire hjørner er indrammede af bærende og stabiliserende vægge og derfor relativt faste i størrelsen, mens de midterste seks felter kan lægges sammen, opdeles og ændres fuldstændigt frit. Vi foreslår, at de fire hjørner som udgangspunkt anvendes til basisrum, som på den måde ligger tilbagetrukket og roligt, med egne indgange direkte fra trapperne. Den midterste zone kan konfigureres på en række forskellige måder, der giver større eller mindre rumligheder og varierende grader af åbenhed. Lige fra ét stort rum - som i multisalen - til en vestibule-situation med klassiske klasseværelser omkring et fælles rum. Diagrammet viser en række af de forskellige konfigurationer. Computervisualisering - Det nye indskolingshus set fra Thorvaldsensvej 15

16 BYGNING A VARIATION Indskolingshuset er som udgangspunkt en rektangulær bygning på ca m 2. Den deles vandret i fem etager. Stueetagen rummer funktioner, der benyttes af hele skolen, mens de øvrige fire etager kan rumme et klassetrin hver, eller deles i spor på tværs af alderstrin. Hver etage deles i 12 felter med hver deres funktioner. Felterne angiver en rytme i facaden, som svarer til lejlighedsskellene i ejendommen mod øst og skalaen på villaerne mod vest på Thorvaldsensvej. Taget opdeles i en række mindre tage, som introducerer et gavlmotiv. Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

17 MANGFOLDIGHED Felterne i bygningen er som udgangspunkt ens, men alt efter deres funktion og placering i bygningen får de forskellige rumlige kvaliteter. Lokalerne på den øverste etage har store ovenlys og varierede dobbelthøje rum, der giver mulighed for indretning af hemse. Hjørnerummene er veldefinerede, traditionelle basisrum. Værkstederne kan varieres i størrelse og åbnes mere eller mindre mod hinanden. Nogle rum har altaner, som udvider deres areal og muligheder. 17

18 BYGNING A FRA ÈN TIL ALLE Huset rummer mulighed for sammenhænge mellem elever på mange forskellige niveauer. Fra individuelle arbejdspladser, over to børn i en vinduesniche og den lille gruppe i grupperummene, klassens 25 elever, etagen med ca. 100 elever, dobbeltetagen og indskolingen til hele skolen der deler gårdhaven, multisalen og musiklokalet. Modelbillede - Indskolingshuset set fra sydvest Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

19 19

20 Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

21 BYGNING A LINK Bygningen deles i tre bånd; et der henvender sig mod haven, et der henvender sig mod Thorvaldsensvej, og i midten et link mellem de to. Tredelingen går igen i facade og tag, hvor hvert bånd har sin egen tagform og farve, og på den måde yderligere hjælper til at reducere skalaen på bygningen, der fremstår som sammensat af tre mindre bygninger. Alle funktioner kan flytte plads og giver mulighed for at huset kan ændre sig og omkonfigureres i forhold til en ændret organisering, nye læringsprincipper eller en helt ny anvendelse. H A V E E D H A L I N K L A I K G A D E G V N E 21

22 BYGNING A TILPASNING Indskolingshuset er et klassisk byhus, som henvender sig til to meget forskellige situationer. Gården - eller haven - og gaden. Gaden Thorvaldsensvej er en klassisk Frederiksberggade, med store, smukt detaljerede ejendomme blandet med enkelte villaer. Med undtagelse af den eksisterende bygning A og villaerne, ligger husene ud til gaden og tegner et sammenhængende gadeforløb. Bygningerne er kendetegnede ved stor forskellighed i overflader og udformning - fra ornamenterede bygninger i røde mursten, til markante, klassicistiske huse med lyse pudsede facader. Den karré, som skolen indgår i, er den sidste, inden gaden på den anden side af Bülowsvej forandres til en åben struktur omkring Landbohøjskolen. Naboejendommen mod øst har en karakteristisk, meget levende facade med buede karnapper og markante trekantede kviste. Indskolingshuset overtager motivet med de trekantede kviste, som udvikles til gavle, der giver taget en springende, levende form, som bidrager til oplevelsen af gadebilledet og formidler overgangen mellem den store ejendom og villaerne. Haven Landskabet i det grønne gårdrum er som beskrevet karakteriseret ved en række nord-sydgående bånd, som binder de enkelte dele af skolen sammen. Båndende bliver på bygningen til tredimensionelle rør, der som altaner binder de indvendige og de udvendige rum sammen. Bygningen tilpasser sig omgivelserne og er samtidig umiskendeligt sin egen. Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

23 23

24 BYGNING A ALTANER Altanerne fungerer som udvidelser af indskolingshusets lokaler. De er udformede som åbne rum, med vægge i rustfrit stålnet, gulv i perforerede dørkplader, og en delvis overdækning af transparente plader. Det betyder at de er fuldstændig sikre at færdes på. De er placeret både i sammenhæng med fællesrum og basisrum og er således med til at øge mangfoldigheden af rumtyper. Selvom de ligger mod nord, og dermed ikke er solterrasser, har de en lang række anvendelsesmuligheder, både i skole- og fritiden. De kan være en forlængede af værkstedsrummene, med arbejdsbord og træstammer, hvor man kan save og slå søm i. De kan være grønne rum med klatreplanter i netvæggene og hængende og stående potter. Eleverne kan dyrke deres egne planter, som på altanerne er beskyttede og let tilgængelige fra basisrummene. Man kan også have dyr som fugle eller kaniner eller baljer med fisk eller myggelarver fanget i regnvandsbassinet. Om sommeren kan de fungere som udendørs læringsrum med puder og sejl-overdækning til historielæsning og hyggekrog. Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

25 25

26 BYGNING A ORGANISERING 4x4x4 Huset har fem etager. Den nederste indeholder funktioner, der bruges af hele skolen. De øvrige 4 etager indeholder indskolingshusets basisrum og faglokaler samt musiklokalet. Tallet fire går igen i Indskolingshuset. Der er fire årgange (0-3) og skolen får i fremtiden (de fleste år) fire spor. De fire etager giver derfor mulighed for at organisere huset meget frit og enkelt. Vi har på plan 1-4 vist forskellige indretninger, der alle indeholder de ønskede rum og funktioner. Vi har i indretningen taget udgangspunkt i en opdeling, hvor hvert klassetrin har sin egen etage, så eleverne rykker en etage op om året, indtil de flytter videre til mellemtrinnet i bygning B. Det betyder, at de får glæde af husets forskellige rumligheder fra år til år. Man kan også forestille sig en model, hvor eleverne bliver på samme etage alle fire år. Eller en organisering hvor hvert spor har en etage, hvor elever fra 0-3 bor sammen. Alle muligheder står åbne og under alle omstændigheder går det op med fire etager, fire spor og fire årgange. Uanset hvilken model, der vælges, vil ingen etager rumme alle nødvendige faciliteter, og eleverne vil derfor bevæge sig rundt i hele huset i løbet af dagen. Man kan også forestille sig, at huset ændrer karakter om eftermiddagen, hvor det åbnes på tværs af alder og spor, og hver etage kan tilbyde forskellige værksteder og legeområder. Kælder Der udføres en mindre kælder, der indeholder teknikrum. Kælderplan - mål 1:200 Teknikrum Teknikrum Stueplan I stueplan er placeret funktioner, der benyttes af hele skolen. I den åbne zone midt i huset ligger multisalen og indskolingens foyer, der samtidig fungerer som forbindelse til gården. Foyer Foyeren er en del af huset i løbet at skoletiden, men er indrettet som et overdækket gaderum, som om aftenen kan omdannes til en offentlig passage til gårdhaven, hvis det ønskes. Foyeren har rå, robuste overflader og mekaniske skydedøre, så man kan trække sin cykel igennem. I foyeren kan opstilles montrer med udstillinger af produktionen i værkstederne. Multisal Multisalen er et stort, fleksibelt rum, som spænder hele vejen igennem bygningen. Den kan åbnes i enderne og fungere i sammenhæng med udearealerne. Salen kan naturligt deles i tre zoner med store gardiner, der samtidig fungerer som akustisk regulering og scenetæpper. Vi har valgt at integrere to af salens depoter som dybe skabe i siden af salen, hvor der bag skydedøre er adgang til de mest brugte rekvisitter. Depoterne kan rumme sammenklappelige stole og borde, bolde, legeudstyr, madrasser, avudstyr og lignende. Det giver let adgang til tingene og forhindrer rodede, utilgængelige depoter. Det sidste depot udføres som et traditionelt depot, Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

27 Bassin Sti Gummibelægning med højt til loftet, til opbevaring af større ting som kulisser eller scenepodier. En stor skydeport og en glasvæg ud mod foyeren sikrer kontakt mellem de to rum og mulighed for at inddrage foyeren i salen i forbindelse med store arrangementer. Græs Hvid asfalt Bænk Græs Gulvet i salen er et sportsgulv i krydsfiner med en overflade i sportslinoleum, som er godt at løbe, hoppe og danse på, men samtidig har en opbygning og overflade, som gør det muligt at køre meget tunge ting ind, og gå på det med udendørs fodtøj. Grafisk bindes gulvet i foyeren og multisalen sammen med udearealerne, som på den måde synes at forsætte gennem huset. Høje græsser Vandrende Siddeplint Sundhedsklinik I forbindelse med foyeren ligger sundhedsklinikken med venteværelse, to tandlægeklinikker og sundhedsplejerske. I samme område ligger mælkekøkkenet, som både har direkte adgang udefra og via foyeren. På den anden side af multisalen ligger backstagefunktioner. Depoter, omklædningsrum og personalerum. Disse har direkte adgang udefra fra både gaden og gårdhaven. Orange Thermoplast Sort asfaltbelægning Tandklinik Tandklinik Personalerum Venteværelse Brandskydeport Gardin Omklædning Glasfoldevæg Foyer Multisal Depot Gardin Brandskydeport Omklædning Mælkekøkken Sundhedsplejerske Personale. Plan 0 Thorvaldsensvej Stueplan - mål 1:200 27

28 BYGNING A Indretningen af plan 1 er lavet med udgangspunkt i, at 0. klasserne holder til her. Planen rummer en række forskellige rumtyper, med hver deres rumlige kvaliteter og læringsmæssige og pædagogiske potentiale. Hjørnerne, der er foreslået anvendt til basisrum, er traditionelle veldefinerede rum, der er akustisk og visuelt afskærmet fra de øvrige rum. De to lukkede rum i den midterste zone af huset anvendes til henholdsvis værksted og basisrum. Dette basisrum, kan også konverteres til værksted i de perioder, hvor der kun er fire spor på etagen. Begge rum er i visuel forbindelse med fællesrummet gennem et vindue i den indvendige væg. Altan Fællesrummet består af fire zoner med tekøkken, opholds/legeområde og to værksteder. Grupperummene er placeret i forbindelse med tekøkkenet. Basisrummene er rolige, lyse rum og fungerer som klassernes base, hvor de kan trække sig tilbage fra fællesskabet på etagen. Basisrum Basisrum Værksted Basisrum Adgangen til de fire basisrum i hjørnerne kan ske direkte fra trapperummet, hvilket er med til at gøre den fælles zone midt i huset mere fredelig. Fra alle rum er der mulighed for direkte afgang til naborummene, så to eller flere rum kan fungere i sammenhæng. HC toi Reng. Gard. Fællesrum Gard. Gard. Værksted Dep. Toiletter Der er tre værksteder på plan 1, som har hver deres rumlige kvaliteter. Det ene er et traditionelt faglokale, der akustisk er adskilt fra de øvrige rum, men visuelt forbundet til fællesrummet med et vindue. Det andet har en åben side hvor det er forbundet til det tredje værksted, så de to kan anvendes som ét stort værksted eller to zoner med samtidige aktiviteter. De fire eller fem klasser på etagen, udgør et fællesskab på 100 til 125 børn. Basisrum Gr. rum Gr. rum Gard. Tekøkken Værksted Basisrum Langs væggene i det fælles område er garderober, vaske, køleskabe og depot integreret i indbyggede skabe, der er udformet som en del af en tyk væg mellem de tre bånd, som planen udgøres af. Ønsket med indretningen er at nedtone institutionspræget og tilnærme det til en hjemlig indretning. Garderoberne er derfor udformet som bøjlestænger med faste bøjler, mens køleskabe og vaske er samlet i forbindelse med tekøkkenet. Siddemøbler udført i sammenhæng med skabene danner naturlige overgange mellem de forskellige zoner i fællesrummet. Der er opholdsnicher i forbindelse med de indvendige vinduer, hvor man kan sidde på kanten af fællesrummet. Fællesrummet kan slåes sammen med værkstederne til et stort område, hvor alle børn og medarbejdere på etagen kan samles. For en mere detaljeret tegning af inventaret se den store møblerede plan på side 33. Plan 1- mål 1:200 Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

29 Plan 2 Plan 2 er tegnet til 1. klasserne og rummer fire basisrum, et værksted og skolens nye musiklokale. Etagen hænger sammen med plan 1 gennem et hul i gulvet, der er dækket af et stort net, der fungerer som en stor hængekøje. Musiklokalet er akustisk isoleret fra resten af huset og akustikken i rummet kan reguleres ved hjælp af et tungt gardin, der kan trækkes langs væggen eller ud i rummet, og på den måde ændre rumklangen i lokalet. Det er placeret i sammenhæng med fællesrummet, og kan i forbindelse med mindre koncerter eller lignende bruges i sammenhæng med dette. Musiklokalet er et eksempel på en funktion, der bruges af en stor del af skolen, og det sikrer at eleverne i løbet af ugen vil få besøg fra andre dele af skolen. Altan Værkstedet er adskilt fra fællesrummet af et rummøbel, og kan lukkes med skydedøre. Basisrum Værksted Gr. rum Tekøkken Basisrum Gr. rum HC toi Reng. Net i gulv Fællesrum Dep. Toiletter Basisrum Gardin Musik Basisrum Plan 2 - mål 1:200 29

30 BYGNING A Plan 3 Plan 3 er tænkt til 2. klasserne. Den er bundet sammen med plan 4 med en stor ruse, som spænder fra taget over plan 4 til gulvet i plan 3. Rusen er et klatre- og opholdredskab udført i hvidt net, der giver mulighed for at klatre mellem der to etager. Undervejs danner rusen en række mindre rum, der fungerer som huler. Hullet mellem etagerne og muligheden for at klatre op og ned giver endnu en social sammenhæng, hvor to etager hænger sammen i en gruppe på omkring elever. Altan Altan Basisrum Værksted Basisrum Basisrum HC Toi Reng. Værksted Ruse Dep Toiletter Gr. rum Basisrum Tekøkken Værksted Basisrum Gr. rum Plan 3 - mål 1:200 Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

31 Skitse af ruse 31

32 BYGNING A Plan 4 Plan 4 er tiltænkt de ældste elever i indskolingshuset og rummer samtidig husets administration, mediatek og lektiecafé. Etagen er karakteriseret ved høje tagrum, der er åbne til kip, og dagslys der kommer ind gennem ovenlysene. I de høje rum er der mulighed for etablering af hemse. Lektiecaféen er integreret i mediateket. Altan Møbleret plan Planen viser indretningen af plan 3, men de øverste fire etager er opbygget efter samme princip, med variationer i konfigurationen af fællesrum og værksteder. Basisrum Møderum Møderum Mediatek og lektiecafé Basisrum Køleskabe og håndvaske samles i forbindelse med tekøkkenet, så de danner et samlet køkken, der bruges af både elever og medarbejdere. I samme forbindelse er der på hver etage indrettet en lokal miljøstation, hvor børnene deltager i sortering af etagens affald og bringer det ned til den fælles miljøstation i gårdhaven. Møderum De faste skabe i overgangen mellem de tre bånd, indeholder garderober, depotplads og siddenicher. HC Toi Reng. Fællesrum Ruse Alle rum indrettes med det inventar, der er foreskrevet i programmet. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt anvendes inventar fra den eksisterende bygning A. Dep Toiletter Basisrum Basisrum Kontor Kontor Basisrum Plan 4 - mål 1:200 Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

33 Basisrum Basisrum Basisrum Værksted Basisrum Basisrum HC Toi Bænk Gard. Vindue Gard. Reng. Værksted Ruse Bænk Depot Miljøbarometer Gard. Vindue Gard. Toiletter Gard. Gr. rum Miljøstation Basisrum Køl Værksted Basisrum Vask Gr. rum Tekøkken Indretningsplan (plan 3) - ikke i mål 33

34 Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

35 BYGNING A FÆLLESRUM Illustrationen viser fællesrum på plan tre med kig ind i værkstedet mod nord og tekøkkenet mod syd. Rummet er gennemlyst gennem de to rum med et yderligere supplement fra ovenlyset over rusen. Farverne understreger opdelingen af bygningen i tre bånd og giver samtidig en klar identitet til hvert rum, som gør det nemt at orientere sig i bygningen. Fra fællesrummet er der kontakt til alle de øvrige rum på etagen og gennem rusen kan man se - og klatre - til plan 4 og videre op til ovenlyset. I skabsvæggene fremstår garderober, køkkener og siddenicher som farvede huller i de hvide flader. Over, under og mellem hullerne kan skabene bruges som nærdepoter. 35

36 BYGNING A SNIT Udsugning for nat. ventilation Altan Mediatek og Lektiecafé Ruse Kontor Altan Værksted Fællesrum Gr. rum Gr. rum Altan Tekøkken Fællesrum Musik Altan Værksted Værksted Værksted Gårdhave Multisal Thorvaldsensvej Tværsnit A-A - mål 1:200 Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

37 Hems Basisrum Værksted Kontor Kotor Basisrum Basisrum Gr. rum Tekøk. Multisal Basisrum Basisrum Musik Basisrum Basisrum Gr. rum Tekøk. Basisrum Basisrum Tekøkken Fællesrum Basisrum Sundhed. Foyer Multisal Basisrum Teknik Længdesnit B-B - mål 1:200 37

38 Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

39 BYGNING A FACADER Som nævnt ligger det nye indskolingshus i en gade med klassiske murede huse. Vi ønsker at bygningen indpasses i gadebilledet, og samtidig klart signalerer, at den er en ny skole. Det stiller store krav til kvaliteten af materialer og detaljering. Vi har valgt at mure facaderne op i mursten fra Petersen tegl. Huset udføres i tre forskellige farver, der understreger de tre bånd, det er delt op i. Mod gaden har vi valgt en lys sten, der farvemæssigt lægger sig op af sandstenspartierne i nabobygningen og de pudsede facader overfor, mens vi mod gårdhaven foreslår en facade af håndblandede sten i forskellige farver og brændinger, som giver et nuanceret farvespil på facaden. Det mellemste bånd, der markerer sig på facaden som en trekant på gavlen mod villaerne udføres sort. Vinduerne trækkes tilbage i vindueshullerne og lysningerne indrammes og pudses hvide, så de skaber et varieret relief i facaderne. Sydfacade - mål 1:200 39

40 Nordfacade - mål 1:200 Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

41 BYGNING A Nordfacaden er karakteriseret ved de store udkragende altaner, der binder huset sammen med udearealerne. Gavlen deles i tre felter, der hænger sammen med de tre bånd og linjerne i taget for at tilnærme den skalaen på villaerne ved siden af. Vestfacade - mål 1:200 41

42 kl kl kl kl kl kl kl Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning kl kl Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

43 BYGNING A SKYGGEDIAGRAMMER Med placering af indskolingen som en del af randbebyggelsen i karreen minimeres skyggen fra bygningen mest muligt. Særligt den store beboelsesejendom i baggården ved Bülowsvej vil få væsentlig bedre lys og solforhold med flytningen af Bygning A kl kl kl

44 BYGNING B OG C Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

45 BYGNING B og C SMÅ PRÆCISE INDGREB Bygning B og C er velfungerende og -vedligeholdte bygninger, og ud fra et økonomisk, praktisk og miljømæssigt hensyn, har det været vores hensigt at ændre dem så lidt som muligt. Vi har derfor søgt at tilvejebringe de ønskede rum og funktioner ved at lave små, målrettede ændringer med en stor effekt. Den nye funktionalitet skabes primært ved enkelte større murgennembrydninger, ny møblering, grafik og belysning. Det mest grundlæggende valg har været at fastholde administrationen i dens nuværende placering i bygning C, hvor den ligger hensigtsmæssigt i forhold til ankomsten til skolen og nærhed til mediecenteret og samtidig næsten har den størrelse, der ønskes. Mediateket udvides ved at udnytte de arealer, der opstår i kælderen når toiletterne flyttes ud, til nye basisrum og placerer klipperummene i sammenhæng med mediatekets depot. Disse tiltag vil, sammen med en ny møblering, belysning og grafisk bearbejdning, gøre mediateket til det innovative, formidlende og pædagogiske læringscenter, der ønskes. 45

46 BYGNING B DISPONERING Bygning B indrettes til mellemtrinet i henhold til rumprogrammet. Kælderen ændres ikke. På de øvrige etager er basisrummene forstørret til 50m 2, og der er indrettet grupperum. For at nå op på de ønskede 14 basisrum, kan der indrettes to lokaler i fællesrummene som vist på stueplan og plan 1. Vi vil dog foreslå, at man venter med etableringen af disse rum, til behovet opstår (ved 5 spor på årgangen) og i stedet indretter fællesrummene, som vist på plan 2, hvor grupperummet deler det store fællesrum op i tre zoner. Port Basislokale Basislokale Basislokale Basislokale Grupperum Grupperum Mulighed for oprettelse af 5. basislokale Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

47 Grupperum Basislokale Basislokale Basislokale Basislokale Grupperum Værksted Grupperum Projektrum Pedelrum Basislokale Basislokale Basislokale Basislokale Grupperum Mulighed for oprettelse af 5. basislokale Grupperum 47

48 BYGNING C DISPONERING Overordnet er bygning C organiseret sådan at administrationen bliver liggende i den hævede stueplan, mediateket placeres i plan 1 og klipperummene på parterreetagen. Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

49 PLANER Parterre I parterreetagen fjernes de gamle toiletter og rummene efterisoleres og indrettes til basislokaler, der kan bruges i tilfælde af årgange med fem spor på skolen. Resten af tiden kan rummene anvendes til andre formål - som projektrum eller ekstra mødelokaler. Toiletterne reetableres som ønsket på etagerne, som skitseret på plan 2. I det store midterrum ryddes det gamle toilet og rummet indrettes til klipperum med to store borde med arbejdspladser, hvor man kan arbejde koncentreret, individuelt eller i mindre grupper. Møderum / forberedelse Køkken Personalerum Kontor Kontor Toilet Rummet deles af en reol-ø, der fungerer som depot for biblioteket. Plan 1 Administration og medarbejderrum nyindrettes i de eksisterende lokaler på plan 1. Møderum / forberedelse Nye Toiletter Lounge Kontor Kontor Klipperum Depot Klipperum Basislokale Basislokale Toi. Personalerum Toi. Teknikrum Teknikrum Toi. Forrum 49

50 BYGNING C Plan 2 På plan 2 samles den største del af mediecenteret en sammenhængende rumlighed med tre zoner. Bibliotek, lounge og projektrum. Printer Basislokale IT rum Læselounge Basislokale Pc-depot Bibliotek Pc-depot Basislokale Nye Toiletter Udlån Nye Toiletter Basislokale Arbejd/læse -væg Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

51 BIBLIOTEK Biblioteket er stadig en meget væsentlig del af mediecenteret. Glæden ved at læse og evnen til at finde og forholde sig til ny viden er grundstenen i mediecenteret også i fremtiden. Biblioteket er bevaret på den eksisterende placering, men indrettes på ny. Reolerne anvendes som vægge i små læserum og nicher, hvor man alene eller i mindre grupper kan fordybe sig i bøgerne. Det største rum overdækkes, så det fremstår som et lille hus. Langs vinduerne indrettes et langt bord, der springer i højden og indbyder til liggende, siddende og stående læsning og arbejde. Belysningen ændres så den understreger de nye funktioner i rummet. 51

52 BYGNING C LOUNGE I loungen kan man trække sig tilbage og sidde eller ligge med en bog, sin ipod eller bærbare computer. Her kan en klasse samles til højtlæsning og eventyrfortællinger. De ældre elever kan læse aviser og høre podcasts. Loungen er et område som kombinerer bløde runde siddemøbler og tæpper med planter og en belysning, der med store pendler markerer mindre områder, som rum i rummet. Vi foreslår kombinationen af grønne planter, IT og bøger fordi det rokker ved den traditionelle fordom om biblioteket som et tørt og lidt støvet sted og fordi det skaber et spændende link mellem den abstrakte, den virtuelle og den naturlige verden. Vi tror at et grønt miljø vil være med til at skabe en rolig og inspirerende ramme om mediecenteret. Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

53 PROJEKTRUM Projektrummet kan bruges af klasser eller mindre grupper til projektarbejde med relation til mediecenteret. Der er også her man finder mediecenterets printere og kopimaskine og har mulighed for også at klippe og klistre med tape, papir og saks. 53

54 BÆREDYGTIGHED Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

55 INDLEDNING Vi har integreret en række bæredygtige tiltag i projektet med udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes overordnede mål for bæredygtighed. På de kommende sider gennemgås tiltagene ud fra fokuspunkterne: Energi Materialer Vand Indeklima Landskab Affald Arbejdsmiljø og sikkerhed Som afslutning opsummeres de bæredygtige tiltag i bygning A i en oversigt. Ombygning eller nybygning? Vi har i arbejdet meget med spørgsmålet om, hvorvidt Bygning A skulle rives ned eller genanvendes, som en del af det nye indskolingshus. I forhold til overvejelserne om bæredygtighed synes det umiddelbart oplagt at prøve at bevare og genanvende så stor en del af bygningen som muligt. Energi og ressourceforbruget ved opførelse af en ny bygning svarer i gennemsnit til omkring 15 % af bygningens samlede forbrug i dens levetid. Den om- og tilbygning det ville kræve at få bygning A op på niveau i forhold til størrelse, funktionalitet og energiforbrug ville svare til en stor del af forbruget ved en nybygning. Da vi samtidig med en helt ny bygning kan nedbringe energiforbruget til energiklasse 1, vil det ekstra forbrug ved opførelsen, blive betalt tilbage i løbet af bygningens levetid. Dertil kommer de andre markante fordele ved en nybygning, der giver muligheder for at tilpasse de fysiske rammer fuldstændig til ønskerne i programmet og reducere overflødige kvadratmeter, skaber et bedre uderum og en klarere bymæssig struktur. 55

56 BÆREDYGTIGHED ENERGI Generelt Bygning A overholder bygningsreglementets krav til en klasse 1 bygning. Energiforbruget har været et integreret designparameter i skitseringen og har på afgørende punkter være med til at forme bygningen. Bygningen er udformet meget fleksibelt, hvilket er med til at sikre bygningen en lang levetid og gør det muligt at ændre organiseringen af bygningen med et minimalt ressourceforbrug. Daglysfaktor > 10 % Daglysfaktor > 7.5 % Gennemsnit DF. 3,6 Gennemsnit DF. 3,6 Gennemsnit DF. 4,6 Bruttoarealerne er minimerede. Jo mindre en bygning er, jo mindre energi og ressourcer bruges der på at opføre og drive den. Den første måde at reducere en bygnings energiforbrug på, er derfor at optimere etagearealet med korte gangliner og effektive, brugbare rum. Daglysfaktor > 5 % Vinduerne er store, højt placerede og jævnt fordelt på nord og sydsiden af bygningen for at optimere dagslysforholdene og på den måde både opnå komfortable, lyse rum og besparelse på elforbruget til kunstig belysning. Daglysfaktor > 3 % Daglysfaktor > 2 % Daglysfaktor > 1 % Daglysfaktor < 1 % Gennemsnit DF. 2,2 Gennemsnit DF. 3,0 Gennemsnit DF. 3,0 Gennemsnit DF. 4,0 Taget er formet så der dannes en sydvendt tagflade over hovedindgangen, hvor solceller kan placeres optimalt i forhold til energiproduktion og samtidig ses fra Thorvaldsensvej som et signal om skolen og Frederiksberg Kommunes grønne profil. De traditionelle nedhængte lofter er erstattet af en langt slankere opbygning, hvilket forhøjer rumhøjden og dermed igen giver et bedre dagslys i bygningen. Lofterne udføres med en blotlagt betonfrise langs facader og vægge, hvilket øger bygningens mulighed for at akkumulere varme. Ud over de bygningsfysiske tiltag, er der lagt vægt på de passive tiltag. Terrændæk, ydervægge og tagkonstruktionen er isoleret kraftigt. Samtidig vil der blive fokuseret på at begrænse områder med reduceret isoleringstykkelse. Der er integreret energibesparende installationer samt solceller, lav-energivinduer og energirigtige ventilationsanlæg med høj varmegenvinding. Vinduer udføres som lavenergi med energiruder med argon. Ved valg af energitiltag vil livscyklusvurdering indgå som en del af vurderingsgrundlag, hvor disse er kendte. Kryptongas i vinduer er f.eks. fravalg på grund af en energitung fremstillingsproces. Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

57 Alternative energikilder Af aktive foranstaltninger er det valgt at anvende solceller på tagene. Solcellerne producerer energi, som omsættes til el til bygningsdriften - bl.a. drift af ventilator i ventilationsanlæg. Hvis det ønskes at foretage yderligere energitiltag med fokus på at reducere CO2-udslippet, uden det skal koste mere i byggeprocessen, kan ESCOmodellen anvendes til eventuel implementering af et større solcelleareal end det der er medregnet i projektet. Energi-barometer Over 70 % af energiforbruget i nye bygninger som indskolingshuset anvendes til belysning, it og apparater. Vores adfærd har derfor meget stor indflydelse på energiforbruget. Synligheden og forståelsen af tiltagene er derfor vigtig. Anvendelsen af solceller ligesom anvendelsen af naturlig ventilation er et godt tiltag i den retning. Der ud over har vi opfundet et Energibarometer, som er tænkt ophængt et centralt sted på hver etage i indskolingshuset. Ideen er at energibarometeret skal igangsætte diskussion om hvordan energi opstår, og hvordan man sparer på den. Det kunne f.eks. være et billede af børn der husker at slukke for vandet, lukke døren, slukke lyset mv. Det vil være oplagt at placere en elmåler, der kan løbe baglæns, sammen med Energibarometeret. Elmåleren lyser grøn når der sælges strøm, og rødt når der aftages strøm. Mange undersøgelser viser at synliggørelse af energiforbruget øger folks bevidsthed herom. 57

58 BÆREDYGTIGHED Ventilation Vi mener, det pædagogisk vil være bedst at udføre bygningen med naturlig ventilation. Det giver en direkte, letforståelig sammenhæng mellem vejret udenfor, indeklimaet og den måde bygningen fungerer på. Der er mulighed for at opfylde kravene til energiklasse 1 med naturlig ventilation, men vi har ikke kunnet leve fuldt ud op til alle komfortkrav i byggeprogrammet, hvorfor vi har valgt som alternativ at tilbyde et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. De 2 muligheder er her beskrevet. Ventilation mulighed 1: Naturlig ventilation i opholdsrum kombineret med mekanisk ventilation i multisal, toiletter, omklædning, depoter og gange. Balanceret mekanisk ventilation Anlægget udføres som mekanisk VAV-anlæg i multisal med variabel luftmængder iht. aktivitet og antallet af personer. Der udføres konstant udsugning fra toiletter og depoter med indblæsning i gange og trappeopgang. I omklædning udføres indblæsning i omklædningsområde og udsuges i bad. Med naturlig ventilation i multisalen vil det være svært at styre og overholde luftmængderne i byggeprogrammet samt lufthastigheden i opholdszonen. Derfor udføres mekanisk ventilation i salen. Naturlig ventilation i opholdsrum på Sal og indeklima og har et pædagogisk potentiale. I Århus udføres i øjeblikket forsøg med at opsætte såkaldte sniffere i basisrummene, som giver alarm når luftkvaliteten overskrider grænsen. Så holdes fem minutters pause inden undervisningen genoptages. De 5 min. kan bruges til, at øge luftskiftet og få CO2 niveauet under grænseværdien igen. Det øger bevidstheden om indeklimaet i klassen og sikrer en tiltrængt pause i undervisningen. Det skal understreges at den foreslåede løsning giver et rigtig godt indeklima og overskridelser vil være meget sjældne. Såfremt begrænsningerne ved naturlig ventilation ikke findes acceptable skal ventilation mulighed 2 vælges. Ventilation mulighed 2: Balanceret mekanisk ventilation i multisal og opholdsrum på Sal. Anlægget udføres som mekanisk VAV-anlæg med variabel luftmængder iht. aktivitet og antallet af personer. Balanceret mekanisk ventilation for toiletter, omklædning, depoter og gange. Anlægget udføres med krydsveksler og med konstant udsugning fra toiletter og depoter med indblæsning i gange og trappeopgang. I omklædning udføres indblæsning i omklædningsområde og udsuges i bad. Naturlig ventilation udnytter termisk opdrift og vind som drivkraft. Ved termisk opdrift drives ventilationen på udeluften og rumluftens temperaturforskel. Der udføres åbninger øverst i vinduerne på nord- og sydfacaderne og ventilationen drives via lodrette kanaler som opdriftsventilation. I sommerperioden, hvor der ikke forekommer store temperaturforskel ude og inde, vil den naturlige ventilation drives af en hjælpeventilator så anlægget vil fungere som hybridventilation. Alternativt kan der arbejdes med anvendelsen af såkaldte wind-cowls, som er en hætte, der kan trække luften op selv ved meget lave vindhastigheder. Anlægget styres efter luftkvaliteten ved simpel tidsstyring eller automatisk på basis af CO2 målinger. Der er mulighed for overstyring af brugere eller ved regn og kraftig vind. Begrænsninger/ændringer iht. byggeprogram ved naturlig ventilation: Lufthastighed på 0,15 m/s i opholdszonen og 0,4 m/s ved stående og gående arbejde kan ikke garanteres ved alle vejrforhold ppm kan ikke overholdes hvor vinduerne overstyres og lukkes ved regnvejr og kraftig vind. Lyddæmpning kan ikke overholdes ved åbne vinduer i facaden mod vej eller mellem de enkle rum. Vores holdning er at begrænsningerne faktisk kan være med til at øge kvaliteten af anlægget, fordi det tydeliggør sammenhængen mellem vejr Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

59 MATERIALEVALG Vi har valgt at opføre huset i beton, med formur i mursten og tegltag. Tunge konstruktioner og bagvægge er det energimæssigt bedste valg, fordi de tunge bygningsdele er i stand til at optage varme fra luften og give det tilbage til bygningen, når den køles ned. Det er en egenskab som forbedrer indeklimaet og nedsætter energiforbruget til opvarmning og køling. Betonen optager også vand fra luften og er således med til at regulere luftfugtigheden i bygningen. Samtidig skaber de tunge konstruktioner en robust ramme om det daglige liv på skolen. Valget af tegl er mere kontroversielt set med energi-øjne. Det kræver meget energi at producere mursten på grund af brændingen. Omvendt er der få andre facadematerialer, der har så lang holdbarhed og patinerer så smukt som mursten. Det er en facade, som kan stå i flere hundrede år og som i løbet af sin levetid vil blive et energimæssigt meget fornuftigt valg. Samtidig er mursten et 100 % naturmateriale. De er lavet af ler, sand og vand, og kan ved nedrivning enten genanvendes direkte eller knuses og anvendes som naturligt fyld. Indvendigt er der valgt lavemmiterende naturmaterialer, som ikke indeholder skadelige stoffer som f. eks. linoleum, keramiske fliser, beton, træbeton og træ. Alle materialer i huset robuste og kræver minimal vedligeholdelse. 59

60 BÆREDYGTIGHED VAND OG UDEAREALER Regnvand Der etableres opsamling af regnvand fra bygning A og C, som anvendes til toiletskyl. Ved bygning A udføres overløb fra regnvandsopsamlingen, som føres til et bassin i gårdhaven, hvorfra vandet reduceres ved naturlig fordampning samt optagelse af grønne græsser. Fra bassinet udføres overløb som sikring mod oversvømmelse ved længerevarende regnskyl. Bassinet, som også optager overfladevand fra de hårde belægninger i skolegården vil være beplantet med siv og græsser og stå som et mosehul, der i perioder vil tørre ud og på andre tidspunkter stå fuld af vand. Det bliver et godt levested for insekter, sommerfugle og frøer. Grundvand I alle nye toiletter og køkkener installeres vandbesparende armaturer. Det foreslås at man i stedet for de ønskede drikkevandsautomater anvender almindeligt postevand som drikkevand. Det er mindst ligeså sundt og sparer energiforbrug til fremstilling af emballage, transport og køling af vandet. Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

61 AFFALDSHÅNDTERING Der etableres, som beskrevet en miljøstation på hver etage, hvor børnene kan deltage i sorteringen af affald og bringe det ned til den fælles miljøstation i forbindelse ved cykelskuret. Herfra kan det afhentes fra Bülowsvej. ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED Styring af sikkerhed på byggepladsen Sikkerhed på byggepladsen i udførelsesperioden, styres i samarbejde med skolen, så der ikke opstår nogle former for svigt. Det er Hansen & Andersen s mål, at forholdet mellem bruger og entreprenør kommer til at glide så glidningsløst, som overhovedet muligt, med fokus på sikkerhed for personalet og brugerne. Styring af sikkerhed varetages af sikkerhedskoordinator fra Hansen & Andersen, som i samarbejde med personalet på skolen, vil gennemgå de kommende aktiviteter i byggeperioden. Her vil evt. ønsker til byggeprocessen kunne indarbejdes i den fremtidige plan for sikkerheds og sundhed, til gavn for skolen og entreprenøren. 61

62 10 PUNKTER Infill Bygningen placeres i den eksisterende husrække og får derfor kun tre facader hvilket reducerer varmetabet. Samtidig efterisolerer indskolingshuset gavlen på nabohuset automatisk. Dagslys Vinduesåbningernes størrelse og placering i facaden er fastlagt ud fra bygningens dagslysbehov. Levetid Murstensfacaden har en meget lang levetid og bliver kun smukkere med årene. Det betyder at et stort energiforbrug i produktionen vendes til en fordel i husets levetid. 5 4 Vand Regnvand fra tage og belægninger opsamles og genanvendes til toiletskyl. Overskydende regnvand opsamles i et bassin i gårdhaven Egenproduktion af el Solceller monteret på det sydvendte tag over hovedindgangen leverer el til nettet, så elmåleren i nogle situationer vil løbe baglæns. Placeringen vil gøre dem til et synligt tegn på skolens grønne profil Et foranderligt hus Bygningen er meget fleksibel og kan med et begrænset ressourceforbrug tilpasses fremtidige ændringer i indretning og anvendelse. 7 Naturlig ventilation Der udføres naturlig ventilation, som regulerer indeklimaet ved et styret luftskifte gennem vinduesåbninger, og drives af forskellen mellem inde- og udetemperaturen, den termiske opdrift og vindpåvirkningen på klimaskærmen Varmekapacitet En tung indvendig konstruktion giver bygningen en stor varmekapacitet, hvilket forbedrer indeklimaet og sparer energi til opvarmning og nedkøling. Ved at undgå nedhægte lofter forbedres betondækkenes varmekapacitet. 9 Intelligent bygning Intelligent styring af belysning, ventilation og teknik nedsætter elforbruget. 10 Inddragelse Eleverne inddrages i bygningens forbrug ved opsætningen af et miljøbarometer på hver etage, som følger bygningens energiforbrug og produktion. Der indrettes miljøstationer, hvorfra det sorterede affald bæres ned til den fælles opsamling i gården. Skolen ved Bülowsvej - Nybygning og ombygning Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Hørsh lm Lille Skole. Visionsplan 2013. Indhold. 2 Hørsholm Lille Skole. 4 Lilleskolen beder om hjælp. 5 Energioptimering

Hørsh lm Lille Skole. Visionsplan 2013. Indhold. 2 Hørsholm Lille Skole. 4 Lilleskolen beder om hjælp. 5 Energioptimering Hørsh lm Lille Skole Visionsplan 2013 Indhold 2 Hørsholm Lille Skole 4 Lilleskolen beder om hjælp 5 Energioptimering 9 Opgradering af undervisningsmiljøer 11 Visionsplaner 15 Konkrete renoveringsopgaver

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag Analyse

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg.

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg. Kreativrum S23 Indgang Udvidelse af vandrehal 95kvm siddetrappe Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) lift glasfoldevæg Vandrehallen Ny personaleforberedelse (19 pladser) 57kvm 77kvm 64kvm 70kvm

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Ny daginstitution ved Arena Nord Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Proces A B C D E F A. 4 enheder (3 børnegrupper og 1 personaleafsnit) + fælles aktiviter i midten. B. Optimering af formen og generere

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

Lysstudie Eksisterende forhold Topview, juni kl. 9-18

Lysstudie Eksisterende forhold Topview, juni kl. 9-18 Lysstudie Eksisterende forhold Topview, juni kl. 9-18 N Lysstudie Eksisterende forhold Set fra syd -Formiddagssol Skyggediagram kl 10-14 i juni Lysstudie Eksisterende forhold Set fra Vest, Eftermiddagssol

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

højt. Adgang til udendørsarealerne var ligeledes prioriteret højt.

højt. Adgang til udendørsarealerne var ligeledes prioriteret højt. byg bæredygtigt byggeri 4 204 20 RENOVERING DYVEKESKOLEN Dyvekeskolen er opført 968-73, tegnet af arkitekterne P. Hougaard Nielsen og C.J. Nørgaard Pedersen. Den var bygget som en stor lidt lukket karré

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG PROJEKTFORSLAG DEC. 2008 Indhold Beliggenhed Situationsplan Boafsnit Snit Facader Skitse fra Gårdrum Skole Snit Facader Skitse fra Torv Administration Snit Facader Skitse fra Ankomst 3 4 5 6 8 9 10 11

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort.

Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort. Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort. Gråbrødre Arkitekter maa Ramvad Arkitekter Bygningsafsnit og udvidelser Otterupskole Farvemæssigt Tilbageblik! Eksisterende farver Male mere hvidt,

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 NOTAT 1515.02 GHE 2010-10-21 HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 Rådgivergruppen er efter indhentning af anbud blevet bedt om at udarbejde et sparekatalog for mulige besparelser for at nedbringe

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole September 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk GENTOFTE KOMMUNE Lene Jensby Lange

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Side 1 af 1 Rev.: Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Sag: Renovering 2014 Ark. sagnr. Tegn. nr. F.00 tegninger : ARKINORD A S Havnepladsen 5b, : NIRAS A/S Silovej 8, 4. sal Emne: Tegningsoversigt

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere