Mette Gørtz, SFI og CSSR Mulighederne i at anvende registerdata til evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mette Gørtz, SFI og CSSR Mulighederne i at anvende registerdata til evaluering"

Transkript

1 Mette Gørtz, SFI og CSSR Mulighederne i at anvende registerdata til evaluering Dansk Evalueringsselskabs Årsmøde 22. september 2011, Nyborg Strand

2 Præsentation Mette Gørtz, cand. polit. 1993, Ph.D Joberfaring: Danmarks Statistik (93-95), DØRS (95-99), Økonomi- og Erhvervsministeriet (99-03), AKF (06-10) SFI (2010-): Seniorforsker og leder af Center for Survey og Survey/Registerdata (CSSR, CSSR: Netværk af danske forskningsinstitutioner, som sammen opbygger database med survey- og registerdata Støttet af Forskningsråd for Samfund og Erhverv (FSE) Medlemmer: KU-Samf og KU-Sund, AU-Samf, AAU-Samf, SDU- Samf, CBC, NFA, SFI (formand og vært) Runde med præsentation af deltagere i seminaret 2

3 Plan for seminaret 1. Hvad er registerdata? Indsamling, indhold, fordele og perspektiver i forhold til evaluering. 2. Summemøde/gruppediskussion 3. Ulemper/mangler ved registerdata, surveys eller eksperimenter kombineret med registerdata, dataadgang 4. Øvelse i grupper: Beskriv evalueringsprojekt i din organisation, hvordan kunne registerdata, evt. i kombination med surveydata, bringes i spil? 5. Gennemgang: Eksempler på anvendelser af registerdata, evt. i kombination med andre data. Forskning og andre evalueringsprojekter. 6. Diskussion 3

4 Hvad er registerdata? Data indsamlet med administrativt formål. Indsamles af myndigheder. Fx: Skat, sundhedssystem, uddannelse, udbetaling af sociale ydelser, virksomheders juridiske oprettelse etc. Oplysninger registreres på personer eller virksomheder, dvs. én observation pr. person eller pr. firma. Danmarks Statistik samler oplysninger fra administrative registre: Anvendes til at producere statistik. Stilles til rådighed anonymiseret form - for forskere under Forskerordning. 4

5 Hvilke typer af registeroplysninger? Registeroplysninger på individniveau i Danmarks Statistik: Familieforhold: Danmarks Statistiks familierelationer - Efamilie. er/hkt4_variabel.aspx?fk=37407 Kobling af CPR-numre mellem børn og forældre for de fleste personer født efter 1965 familierelationer, generationer, Børn som gennemgående individ i data 5

6 Familierelation Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 22 Far Mor Far Bedstemor Bedstefar Bedstemor Bedstefar 6

7 Hvilke typer af registeroplysninger? Uddannelse Uddannelse: Igangværende og fuldført Kurser under voksen-efteruddannelse Folkeskoleelever: Oplysninger om klassetrin siden Før 2007 kun for de ældste klassetrin. Ungdomsuddannelser. Faglige og videregående uddannelser. Karakterer. Kriminalitet 7

8 Hvilke typer af registeroplysninger? Registeroplysninger på individniveau i Danmarks Statistik: Arbejdsmarkedssituation Sociale ydelser på ydelsestyper DREAM: Beskæftigelsesoplysninger på ugeniveau, se Arbejdssted via arbejdsstedskode Indkomster og skat 8

9 Hvilke typer af registeroplysninger? Oplysninger om virksomheder Oplysninger på arbejdssteder Oplysninger på juridiske enheder, dvs. firmaer Sammenhæng mellem firmaer, arbejdssteder og personer Oplysninger om antal ansatte, omsætning, køb af varer, lønsum etc. Oprettelse og lukning af firmaer Firmaer registreret med branchekode Oplysninger om ejerform 9

10 Personer, arbejdssteder og firmaer 10

11 Sundhedsregistre Sundhedsstyrelsen indsamler registre vedr. sundhed, fx Indlæggelser på somatiske hospitalsafdelinger Psykiatriske indlæggelser Besøg hos praktiserende læger og speciallæger Dødsårsag Lægemiddelstyrelsen bestyrer: Lægemiddelregistret Disse registre leveres videre til Danmarks Statistik, som stiller data til rådighed via Forskerordningen 11

12 Fordele ved registerdata Kæmpe datamateriale: Hele befolkningen. Målemetoder: Konsistente målemetoder over tid. Myndigheder indsamler samme oplysninger hvert år på samme måde. Paneldata: Longitudinale data. Muligt at følge personer over tid. Følge personer geografisk vha. CPR-nummer-system. Kobling af personer i forskellige netværk: Familien Arbejdspladsen Uddannelsessted, skole etc. Muligt at koble med andre datakilder via CPR-nummer. 12

13 Summe-session Diskuter muligheder for at gennemføre evaluering ved brug af registerdata i forhold til problemstillinger på din arbejdsplads Hvilke konkrete problemstillinger kunne evalueres vha. registerdata? Hvad skal der til for at kunne gennemføre en sådan evaluering? Hvilke forhindringer og potentialer ser I? 5-10 minutter, derefter diskussion i plenum 13

14 Ulemper Data indsamlet med administrative formål for øje Data ikke indsamlet for at svare på forsknings- eller evalueringsspørgsmål Data præcise på indkomst (registreret), men ikke forbrug Data fx ringe dækning vedr. formue, fordi formueskat er væk Data viser brug af sundhedsydelser, men ikke helbredstilstand Data fortæller om arbejde i arbejdsmarkedet, men ikke om omfang af sort arbejde, husarbejde, børneomsorg, fritid Data beskriver ikke præferencer, holdninger, tilfredshed etc. Registerdata kan anvendes til at beskrive effekter, men ikke hvorfor en indsats virker 14

15 Andre datakilder Administrative datasæt i kommuner el. lign. Data indsamlet i forbindelse med særligt projekt eller eksperiment, fx Rask i Job Surveydata Det er ofte muligt at kombinere registerdata med andre data. Det kræver, at Det er muligt at koble via CPR-nr. eller virksomhedsnr. Der er mange observationer i alternative datakilde 15

16 Eksperiment: Rask i Job Eksperiment i 12 kommuner Fokus på KRAM-faktorer Uddannelse af helsepiloter i hver enhed Fulgt op på sygefravær via samtaler Evaluering så på indsats- og kontrolgruppen. Indsamlede oplysninger om bl.a. sygefravær, KRAM-faktorer Koblet til registeroplysninger for yderligere information om fx brug af sundhedsydelser og baggrundskarakteristika Fandt, at sygefraværet steg efter indførelse af programmet! 16

17 Surveys Surveys er i mange lande eneste kilde til viden om personer eller virksomheder I DK dækker registre mange af de oplysninger, som tidligere blev indsamlet vha. surveys. Surveys kan imidlertid give svar på spørgsmål, som ikke dækkes af registre, fx Selvvurderet helbred og trivsel Livssituation, hvordan/hvorfor indretter man sig Præferencer, holdninger, forventninger, planlægning Forbrug og opsparing 17

18 Surveys Surveys kan kobles til registerdata via CPR-nummer Kræver, at survey har adgang til CPR-numre for respondenter Potentiale: Surveydata kan valideres: Hvor repræsentative er respondenter, hvad betyder bortfald for repræsentativitet? Giver adgang til et hav af baggrundsoplysninger, fx beskæftigelse, uddannelse, familieforhold Muliggør longitudinale analyser: Historie eller follow-up vedr. surveypopulationen Survey- og registerdata kan supplere hinanden, fx helbred 18

19 Eksempler på surveys, der kobles til registre Børneforløbsundersøgelsen (SFI) Ældredatabasen (SFI og AKF) Ungdomsforløbsundersøgelsen (SFI og DPU) Forbrugsundersøgelserne (Danmarks Statistik) Arbejdsmiljøkohorten (Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA) Bedre Sundhed for Mor og Barn (Seruminstituttet) Virksomhedernes Sociale Ansvar (SFI) European Values Survey (KU og SFI, den danske del) PISA og PIAAC (SFI og DPU mv.) European Social Survey (SFI, den danske del) SHARE (SDU, den danske del) International Social Survey programme (ISSP, dansk del) 19

20 Eksempler på andre typer data, der (kan) kobles til registre Nationale tests i folkeskolen. Aktuelle projekter i SFI: For Horsens kommune. Betydningen af daginstitutioner for resultater i folkeskolen. Survey blandt skoleledere og skolelærere (SFI) Målinger af ledelse og undervisningskvalitet. Kobles til 9. klasses karakterer. 20

21 Gennemførelse af ny survey, der kan kobles med registerdata Ny survey, fx gennemført af SFI-Survey eller Danmarks Statistik Survey-indsamler udtrækker population baseret på CPR-udtræk Population kan indsnævres vha. registerdata, fx population i bestemt kommune, i bestemt branche, personer med bestemt uddannelse mv. Organisationer kan også gennemføre surveys i deres medlemsskare Kobling af surveys og registre kræver godkendelse hos Datatilsynet 21

22 Geografiske netværk Belyse geografiske relationer mellem individer og virksomheder GIS-koder (Geografisk InformationsSystem) Ruter og geografiske afstande. Korteste eller hurtigste. Eksempler: Pendling, dvs. afstande mellem bolig og job Afstande inden for kommuner, fx fra bolig til institutioner, skoler mv. Boligområder, netværk, ghettodannelse Kan kobles til registerdata via CPR eller virksomhedsnumre (adressekoder) Serviceopgave, der bestilles i Danmarks Statistik. Dyrt! 22

23 Analyser af reformer, ændringer i administrativ praksis mv. Registerdata som hukommelse Fx belyse ændringer ved reformer: Skolereformer i 50 erne Reform af barselsorlov i 80 erne og igen i 2002 Efterlønsreform 1998/99 Kommunalreformen 2007 Forskelle i administrativ praksis på tværs af kommuner Benchmarking af integrationsindsats Forskelle i praksis for tilkendelse af førtidspension Beskæftigelsesindsats i kommunerne 23

24 Dokumentation af registerdata Generelt dokumenteret på Danmarks Statistiks hjemmeside Højkvalitetsdata: Data med særlig fokus på god dokumentation Højkvalitetsdata indeholder pt. over 600 variabler 24

25 Hvordan får man adgang til registerdata? Alle analyser på Danmarks Statistiks forskermaskine Forskningsinstitutioner, analyseinstitutioner, ministerier mv. Brugere af forskermaskinen godkendes af Danmarks Statistik Skrive projektbeskrivelse. Godkendes af Danmarks Statistik. Beskrive formål, analyser, population, variabler, årgange mv. Statistisk analyse i SAS, SPSS, Stata el. lign. programmer. Startomkostninger er store: Tidsforbrug med at sætte sig ind i data, programmering mv. Økonomisk side. Betaling for dataudtræk. Kan betale sig at alliere sig med institut, der kender data og analysemetoder. 25

26 Survey- og registerdata via CSSR Medlemmer af CSSR kan benytte CSSR s survey- og registerdatabase Betingelse: Survey er omdrejningspunkt, ikke rene registeranalyser CSSR har købt egen server på Danmarks Statistik Adgang til højkvalitetsdata for alle år, hele befolkningen De mest almindelige programmer, herunder SAS, Stata, SPSS, Gauss etc. CSSR vejleder og er sparringspartner i forbindelse med udvælgelse af relevante registerdata, kontakt med Danmarks Statistik mv. 26

27 Praktisk øvelse: Evaluering med registerdata Grupper 2-3 personer, 30 minutter i grupper, 20 minutter til præsentation, brug evt. posters Vælg case i jeres organisation: Evaluering Beskriv indsatsen og evalueringsopgaven Forventninger og hypoteser (evt. programteori) Beskriv, hvordan casen kunne evalueres vha. registerdata Suppleres med andre typer undersøgelser? Fx survey, eksperiment, yderligere data fra organisationen Metode: Statistisk metode, forløbsanalyse el. lign. Proces: Hvordan og hvem gennemfører evaluering? Hvad skal evalueringen bruges til? Implementering? 27

28 Adgang til Danmarks Statistiks forskermaskine https://sslvpn.dst.dk 28

29 Case 1: Sygefravær i daginstitutioner Spørgsmål: Hvad betyder normeringer for sygefravær, efterløn og jobskifte i kommunale daginstitutioner? Registerdata fra Danmarks Statistik Population: Ansatte i børnehaver og vuggestuer Panel , dvs. følge personer over tid Langvarigt sygefravær for (dagpengestatistikken) Kort sygefravær i Helbred, herunder besøg hos egen læge, speciallæge, hospitalsindlæggelser mv. Børn i daginstitutioner via Daginstitutionsregistret 29

30 Case 1: Sygefravær i daginstitutioner IDA mv. Daginstitutionsregister IDA mv. Mor 1 Barn 1 Institution 1 Arbejdssted 1 Ansat 1 Far 1 Barn 2 Ansat 2 Barn 3 Ansat 3 Barn b Institution i Arbejdssted a Ansat 4 Ansat n Mor B Barn B-1 Ansat N-1 Far B Barn B Institution I Arbejdssted A Ansat N 30

31 Case 1: Sygefravær i daginstitutioner Kommunen Normering i kommunen, hvor person i arbejder, gns. inst. størrelse Individet Personlige karakteristika vedr. person i : Køn, alder, gift/enlig, erfaring, anciennitet, arbejdsmarkedshistorie, helbred Arbejdspladsen Karakteristika for i s arbejdsplads: Ledelse, beliggenhed, faciliteter, sociale/pædagogiske udfordringer Sygefravær, jobskifte, efterløn for person i, år t Konjunktur Konjunkturforhold fælles for hele samfundet i år t, fx ledighed Støj Tilfældige udsving ( støj ) for person i 31

32 Case 1: Sygefravær i daginstitutioner Hovedresultater: Blandet billede, men generelt positiv sammenhæng mellem normeringer og sygefravær i delperioder og for grupper af medarbejdere arbejdspres øger sygefravær. Normeringer også forbundet med jobskifte, så flere søger væk fra kommuner med ringe normeringer. Normeringer ikke nogen tydelig (signifikant) effekt på tilgang til efterløn. 32

33 Case 2: NiN Nordjysk Iværksætter Netværk Nordjysk Iværksætter Netværk (NiN) yder støtte i form af rådgivning før og under start af ny virksomhed Netværket er en del af regionale erhvervsprogrammer AKF evaluerede effekter af rådgivningsforløb for Erhvervs- og Byggestyrelsen Outputmål: Overlevelse, jobskabelse og omsætning (vækst) i nye iværksætter-virksomheder Problem: Finde passende kontrolgruppe, dvs. iværksættere med lignende karakteristika, som ikke modtog støtte fra NiN 33

34 Case 2: NiN rådgivningstyper Ikke en god idé 4 timer Basisrådgivning Lokale Erhverskontors rådgivere Realistik idé Rådgivnings plan 4 timer Basis Rådgivning Underleverandør rådgivere Forretnings Plan Budget 8 timer Udvidet Rådgivning under start Etableringsvejledere overblik over de nødvendige aktiviteter med hensyn til: Finansiering Markedsføring Praktisk håndtering af opstarten og lign. Effekten af NiN rådgivning

35 Case 2: Data Administrativt datasæt fra NiN med virksomheder registreret under deres CVR-nummer NiN-oplysninger: Type af rådgivning, ønsket branche Både indsats- og kontrolgruppe stammer fra NiN s egne registre Koblet med data fra Danmarks Statistik via CVR-nummeret Oplysninger om: Overlevelse Omsætning Beskæftigelse 35

36 Case 2: Metode og hovedresultater Metode: Matching virksomhed, der modtog rådgivning, matches med lignende virksomheder, der ikke modtog rådgivning på samme trin. Resultat: Deltagelse i NiN s rådgivningsforløb øger chancen for overlevelse Også positiv effekt på omsætning og beskæftigelse Erhvervs- og Byggestyrelsen ønsker nu at evaluere flere af deres programmer. NiN-evalueringen standard for fremtidige evalueringer. 36

37 Case 3: Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia kommune Analyse gennemført af AKF for Fredericia kommune Data: ECO Nøgletal og registerdata Fredericia sammenlignet med Vejle, Kolding og Middelfart. Demografi: flere førskolebørn, færre skolebørn, flere ældre. Overførselsudgifterne høje Flere kun folkeskole, få med videregående uddannelse Tilflyttere og fraflyttere skæv uddannelsesprofil Relativt mange arbejdspladser, men mange indpendlere og dermed få skattekroner Relativt mange brancher med høj grad af nedslidning 37

38 Case 4: Virkninger af kommunalreformen for de ansatte i kommuner og regioner Observation: Sygefraværet stigende omkring kommunalreformen for kommuner, der fusionerede Analyse: Udvikling i sygefravær i kommuner, der blev sammenlagt, sammenlignes med udvikling i kommuner, der ikke blev sammenlagt (men lignende størrelse og sammensætning) Metode: Diff-in-diff Data: Registerdata for sygefravær, tilbagetrækning, jobskifte Kombineres med sygefravær fra FLD (Fælleskommunale Løndata) Kombineres med survey til kommunale ledere vedr. håndtering af organisationsforandringer 38

39 Case 4: Virkninger af kommunalreformen for de ansatte i kommuner og regioner Spørgsmål: Hvorfor er det en fordel at anvende individdata (registerdata) Mange observationer muliggør opdeling på undergrupper, fx se, om bestemte faggrupper klarer sig bedre end andre igennem organisationsforandringer Følge personer over tid, også længere tilbage end reformen 39

40 Afslutning: Diskussion Kan registerdata anvendes til evaluering i jeres organisation Hvilke perspektiver ser I i muligheden for at kombinere surveys, administrative data, data fra eksperimenter mv. med registerdata? Muligheder for praktisk gennemførsel af evaluering? Behov for mere viden? Metoder til effektevaluering, herunder statistisk metode behov for støtte og rådgivning? 40

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Leif Jensen Forskningsservice

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Leif Jensen Forskningsservice Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger Leif Jensen Forskningsservice >> Disposition Surveys- vs registerdata Hvorfor kombinere surveys og registerdata Nye forskningsmuligheder

Læs mere

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen Forskningsservice

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen Forskningsservice Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger Charlotte Nielsen Forskningsservice >> >> Disposition Hvorfor kombinere surveys og registerdata? Registerstruktur og indsamling af data i

Læs mere

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet Forskerordningen giver

Læs mere

Kobling af survey og registerdata

Kobling af survey og registerdata Kobling af survey og registerdata Eksempler på kobling af survey og registerdata inden for uddannelsesområdet Onsdag d. 5. marts 2014 Metodekonsulent Thomas Hem Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut -

Læs mere

Introduktion til Danmarks Statistiks Forskningsservice med fokus på datasikkerhed. Leif Jensen Forskningsservice

Introduktion til Danmarks Statistiks Forskningsservice med fokus på datasikkerhed. Leif Jensen Forskningsservice Introduktion til Danmarks Statistiks Forskningsservice med fokus på datasikkerhed Leif Jensen Forskningsservice >> >> Oprettelse af konkrete projekter Hvordan kommer jeg i gang? Hvilke muligheder er der

Læs mere

Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet

Læs mere

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport Rockwoolfonden Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Indhold Forord 9 1 Introduktion 11

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Statistik til kommunal planlægning. Århus den 20. september 2012

Statistik til kommunal planlægning. Århus den 20. september 2012 Statistik til kommunal planlægning Århus den 20. september 2012 Program 10.00-10.05 Velkomst og præsentation af programmet 10.05-10.45 Introduktion og adgang til data 10.45-11.00 Pause (kaffe, te og vand)

Læs mere

Lange tidsserier af høj kvalitet

Lange tidsserier af høj kvalitet Forskning og registerdata på Danmarks Statistik Niels Ploug Direktør for Personstatistik Danmarks Statistik >> >> Registerstruktur og indsamling af data Indkomst Personer Det Centrale Personregister (CPR)

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Kvantitative evidensbaserede metoder, hvordan?

Kvantitative evidensbaserede metoder, hvordan? Kvantitative evidensbaserede metoder, hvordan? Det er vigtigt at evaluere sociale indsatser. Ikke mindst for at kunne kortlægge, hvordan de deltagende i diverse indsatser bliver hjulpet, men også til at

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse Side 1 af 5 Iværksætterdatabasen 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Iværksætterdatabasen 0.2 Emnegruppe Tværgående produkter 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. Erhvervslivets

Læs mere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Notat Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Sammenfatning 4. april 2017 Viden og Analyse / APK 0. Baggrund Til brug for satspuljeinitiativet for langvarige kontanthjælpsmodtagere ( Flere skal

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Gåhjemmøde om indsatser i udsatte boligområder

Gåhjemmøde om indsatser i udsatte boligområder Gåhjemmøde om indsatser i udsatte boligområder Indsatser i udsatte boligområder Hvad virker, hvorfor og hvordan? Gunvor Christensen Det vil jeg tale om: Hvad har vi undersøgt og hvorfor? Hvad har vi fundet

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Adgang til data under Forskerordningen i praksis

Adgang til data under Forskerordningen i praksis Danmarks Statistik, 10. april 2015 Forskningsservice PBA/SVP Til brugere af Forskerordningen Adgang til data under Forskerordningen i praksis Introduktion Notatet giver en summarisk og hurtig indføring

Læs mere

ALTERNATIVER TIL RANDOMISEREDE KONTROLLEREDE FORSØG: Mikro-økonometriske metoder. Jan Høgelund

ALTERNATIVER TIL RANDOMISEREDE KONTROLLEREDE FORSØG: Mikro-økonometriske metoder. Jan Høgelund ALTERNATIVER TIL RANDOMISEREDE KONTROLLEREDE FORSØG: Mikro-økonometriske metoder Jan Høgelund INDHOLD Introduktion Skitsering af udvalgte metoder med eksempler, styrker og svagheder Regressionsanalyse

Læs mere

Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav

Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav Dokumentation (ordbog): at fastslå ved hjælp af (især) skriftlige beviser Dokumentation i daglig tale: statistik, rapporter, redegørelser, forskning,

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen og Ivan Thaulow, Forskningsservice

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen og Ivan Thaulow, Forskningsservice Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger Charlotte Nielsen og Ivan Thaulow, Forskningsservice >> >> Disposition Hvorfor kombinere surveys og registerdata? Registerstruktur og indsamling

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009

Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 L 165 Bilag 6 Offentligt Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009 Bliver

Læs mere

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013 Dataanalyse Af Joanna Phermchai-Nielsen Workshop d. 18. marts 2013 Kroniske og psykiske syge borgere (1) Sygdomsgrupper: - Kroniske sygdomme: Diabetes Hjertekarsygdomme Kroniske lungesygdomme Knogleskørhed

Læs mere

Grupper af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Grupper af langvarige kontanthjælpsmodtagere Grupper af langvarige kontanthjælpsmodtagere KLYNGEANALYSE Kvantitativ analyse til gruppering af modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse med min. 5 års anciennitet 4. april

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik. Charlotte Leolnar Reif Forskningsservice

Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik. Charlotte Leolnar Reif Forskningsservice Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik Charlotte Leolnar Reif Forskningsservice Forskningsservice Del af Afdelingen for Salg og Marketing 17 medarbejdere fordelt på akademikere og IT-specialister og

Læs mere

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark en statistisk kortlægning

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark en statistisk kortlægning Møde i forskernetværket Liv og Land Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 4. juni 2014 Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark en statistisk kortlægning Jesper Manniche og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Opdateringer af registre i Forskningsservice FRA FORSKNINGSSERVICE

Indholdsfortegnelse. Opdateringer af registre i Forskningsservice FRA FORSKNINGSSERVICE FRA FORSKNINGSSERVICE Nr. 2/2013 Indholdsfortegnelse Opdateringer af registre i Forskningsservice... 1 Rettelse af gamle adresser i bopælsregisteret... 2 Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne...

Læs mere

Resultater fra Arbejde og sygdom og om at være en del af fællesskabet

Resultater fra Arbejde og sygdom og om at være en del af fællesskabet Resultater fra Arbejde og sygdom og om at være en del af fællesskabet Post Doc, Ph.d. Iben Nørup Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet Hvorfor er arbejdet blevet så vigtigt? Nye

Læs mere

Præsentation af Early Warning

Præsentation af Early Warning 1 Præsentation af Early Warning Når bundlinjen bløder 2 Målsætning Fire overordnede mål, heraf to på kort sigt: 1) Flere kriseramte virksomheder skal overleve 2) Virksomheder der må lukke skal gøre det

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

Den nyeste viden om ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR. Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Sundhedsfremme, arbejdsmiljø sygefravær Århus 12.

Den nyeste viden om ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR. Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Sundhedsfremme, arbejdsmiljø sygefravær Århus 12. Den nyeste viden om ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Sundhedsfremme, arbejdsmiljø sygefravær Århus 12.april 2005 Hvad er problemet med sygefraværet i Danmark? Stigende langtidssygefravær

Læs mere

Data om sociale forhold til forskningsbrug i Danmarks Statistik. Maj 2012

Data om sociale forhold til forskningsbrug i Danmarks Statistik. Maj 2012 Data om sociale forhold til forskningsbrug i Danmarks Statistik Maj 2012 Disposition Forudsætninger for registerbaseret forskning Data i Danmarks Statistik med relevans i en social/sundhedsmæssig sammenhæng

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Social ulighed i sundhed omfang og muligheder. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Social ulighed i sundhed omfang og muligheder. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Social ulighed i sundhed omfang og muligheder Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Problemet: Hvornår er social ulighed i sundhed blevet

Læs mere

Analyse 13. august 2015

Analyse 13. august 2015 Analyse 13. august 2015 Fordeling af statslige arbejdspladser Af Nicolai Kaarsen og Edith Madsen Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser. En tidligere analyse fra Kraka gennemgik erfaringerne

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i middelfart Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Middelfart Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Middelfart Kommune.

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Lean uden stress Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept

Lean uden stress Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept Lean uden stress Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept NFA Center for Industriel Produktion, AUC Institut for Produktion og Ledelse, DTU Grundantagelse Lean har ikke nogen effekt i sig selv Det

Læs mere

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Astrid Kiil, Cand.econ, Ph.d. aski@kora.dk Helseøkonomikonferansen 2013 14. maj, Solstrand Kort om KORA

Læs mere

Projektbeskrivelse. Unges vej til ungdomsuddannelse

Projektbeskrivelse. Unges vej til ungdomsuddannelse Projektbeskrivelse Unges vej til ungdomsuddannelse Den uddannelsespolitiske dagsorden har været fremherskende i de seneste år. 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, 30 % skal i 2020

Læs mere

Udvidet forskeradgang til projektdatabaser under Danmarks Statistiks forskerordninger.

Udvidet forskeradgang til projektdatabaser under Danmarks Statistiks forskerordninger. Danmarks Statistik, Forskningsservice 20. august 2010 ITH /JKP/FLP Akt.nr. Til Forskningsudvalgsmødet den 20. november 2009 Udkast Udvidet forskeradgang til projektdatabaser under Danmarks Statistiks forskerordninger.

Læs mere

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen Statistik til kommunal planlægning 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen DST s standardprodukter: Brugerbetalte hyldevarer Opstår når flere

Læs mere

Socioøkonomisk kortlægning

Socioøkonomisk kortlægning LIFA A/S Landinspektører, rådgiver og informationsformidler Socioøkonomisk kortlægning Brian Damsgaard Fredericia Kommune Allan Larsen - LIFA I did not do it Men det har godt nok været spændende at overtage.

Læs mere

NÅR SOMALIERE OG TYRKERE FLYVER FRA REDEN DE UNGES BOSÆTNINGSMØNSTRE RIKKE SKOVGAARD NIELSEN, POST.DOC.

NÅR SOMALIERE OG TYRKERE FLYVER FRA REDEN DE UNGES BOSÆTNINGSMØNSTRE RIKKE SKOVGAARD NIELSEN, POST.DOC. NÅR SOMALIERE OG TYRKERE FLYVER FRA REDEN DE UNGES BOSÆTNINGSMØNSTRE RIKKE SKOVGAARD NIELSEN, POST.DOC. Vigtigheden af de unges bosætning Sammenhæng mellem boligsituationer i et individs liv Boligkarriere

Læs mere

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København I bedes rådføre jer med en jurist i jeres kommune omkring håndtering af data, da det bl.a. afhænger af organiseringen i

Læs mere

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data

Læs mere

Teenagefødsler går i arv

Teenagefødsler går i arv Teenagefødsler går i arv En unge kvinde har stor sandsynlighed for at blive teenagemor, hvis hendes egen mor også var det. Sandsynligheden for at blive teenagemor er markant højere for den unge, hvis forældre

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

Bilag 8. Nøgletal børn

Bilag 8. Nøgletal børn Bilag 8 Nøgletal børn 1 Korrektion af karakterer - Kriterier for elevernes baggrund fra UNI-C/UVM Herkomst og oprindelsesland Forældrenes højeste fuldførte uddannelse Faderens/moderens arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

Hvad kan økonomi også bruges til?

Hvad kan økonomi også bruges til? Hvad kan økonomi også bruges til? Rus-intro 29. August 2007 Lektor, Sundhedsøkonomi Præsentation Mat-øk er fra København, 1992-1998 Ph.d. på Polit, København, 1999-2002 3 år i sektorforskning. 1 år på

Læs mere

Løn- og arbejdsforhold kvinder og mænd i Kokkefaget

Løn- og arbejdsforhold kvinder og mænd i Kokkefaget Løn- og arbejdsforhold for kvinder og mænd i Kokkefaget 10:19 Vibeke Jakobsen Lise Sand Ellerbæk 10:19 LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR KVINDER OG MÆND I KOKKEFAGET VIBEKE JAKOBSEN LISE SAND ELLERBÆK KØBENHAVN

Læs mere

Økogården. Virksomheds- og situationsbeskrivelse. Problemformuleringer. Økogården

Økogården. Virksomheds- og situationsbeskrivelse. Problemformuleringer. Økogården Økogården Økogården Virksomheds- og situationsbeskrivelse I 2008 besluttede 8 landmænd at lave et kooperativ, der som nicheproduktion skulle producere og forhandle økologiske madvarer direkte til forbrugeren.

Læs mere

BORGER- PANEL. Borgerne ønsker sig et godt helbred, økonomisk tryghed og samvær med andre i februar 2012

BORGER- PANEL. Borgerne ønsker sig et godt helbred, økonomisk tryghed og samvær med andre i februar 2012 BORGER PANEL februar 2012 Borgerne ønsker sig et godt helbred, økonomisk tryghed og samvær med andre i 2012 Borgerpanelets ønsker for 2012 handler om det gode liv: et godt helbred, økonomisk tryghed og

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet.

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet. SMÅBØRNSALLIANCEN De små børns læring og livsduelighed i Danmark Formålet med dette overbliksnotat er at sikre et fælles vidensgrundlag for drøftelserne i Småbørnsalliancen. Notatet giver således en introduktion

Læs mere

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Oplæg v. senior manager Charlotte Hansen Temadag i Sund By Netværket Tendenser Mere og mere påkrævet at

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi. PIAAC i Norden Seminar Tórshavn 29 september 2015 Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.dk 16-10-2015 1 Oversigt 1. PIAAC 2. Norden og andre lande

Læs mere

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft februar 016 Nyt fra rff De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft B landt dem, som overlever en kræftsygdom, og som var i beskæftigelse før sygdommen, fortsætter

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Leif Jensen Forskningsservice

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Leif Jensen Forskningsservice Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger Leif Jensen Forskningsservice Disposition Hvorfor kombinere surveys og registerdata? Eksempler på projekter, hvor surveys kombineres med

Læs mere

FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT. Marianne Gjerstorff

FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT. Marianne Gjerstorff FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT Marianne Gjerstorff TEMAER Status på flytning af de nationale registre Muligheder i fremtiden Forskerservicering lige adgang til data for alle forskere MARTS 2012

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Mere lighed i sundhed for børn, unge og voksne 9. SEPTEMBER 2016, ODENSE, V/ HELLE V. N. RASMUSSEN

Mere lighed i sundhed for børn, unge og voksne 9. SEPTEMBER 2016, ODENSE, V/ HELLE V. N. RASMUSSEN Mere lighed i sundhed for børn, unge og voksne 9. SEPTEMBER 2016, ODENSE, V/ HELLE V. N. RASMUSSEN Ulighed og lungesygdomme Astma: 50% højere blandt borgere med kort uddannelse i forhold til borgere med

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kerteminde Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kerteminde Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kerteminde Kommune.

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn?

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? - Ny viden om udsatte børn og unge Alva Albæk Nielsen, Forskningsassistent Det Nationale Forskningscenter for velfærd (SFI) Dagsorden Introduktion til emnet Diskussion

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere