Mette Gørtz, SFI og CSSR Mulighederne i at anvende registerdata til evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mette Gørtz, SFI og CSSR Mulighederne i at anvende registerdata til evaluering"

Transkript

1 Mette Gørtz, SFI og CSSR Mulighederne i at anvende registerdata til evaluering Dansk Evalueringsselskabs Årsmøde 22. september 2011, Nyborg Strand

2 Præsentation Mette Gørtz, cand. polit. 1993, Ph.D Joberfaring: Danmarks Statistik (93-95), DØRS (95-99), Økonomi- og Erhvervsministeriet (99-03), AKF (06-10) SFI (2010-): Seniorforsker og leder af Center for Survey og Survey/Registerdata (CSSR, CSSR: Netværk af danske forskningsinstitutioner, som sammen opbygger database med survey- og registerdata Støttet af Forskningsråd for Samfund og Erhverv (FSE) Medlemmer: KU-Samf og KU-Sund, AU-Samf, AAU-Samf, SDU- Samf, CBC, NFA, SFI (formand og vært) Runde med præsentation af deltagere i seminaret 2

3 Plan for seminaret 1. Hvad er registerdata? Indsamling, indhold, fordele og perspektiver i forhold til evaluering. 2. Summemøde/gruppediskussion 3. Ulemper/mangler ved registerdata, surveys eller eksperimenter kombineret med registerdata, dataadgang 4. Øvelse i grupper: Beskriv evalueringsprojekt i din organisation, hvordan kunne registerdata, evt. i kombination med surveydata, bringes i spil? 5. Gennemgang: Eksempler på anvendelser af registerdata, evt. i kombination med andre data. Forskning og andre evalueringsprojekter. 6. Diskussion 3

4 Hvad er registerdata? Data indsamlet med administrativt formål. Indsamles af myndigheder. Fx: Skat, sundhedssystem, uddannelse, udbetaling af sociale ydelser, virksomheders juridiske oprettelse etc. Oplysninger registreres på personer eller virksomheder, dvs. én observation pr. person eller pr. firma. Danmarks Statistik samler oplysninger fra administrative registre: Anvendes til at producere statistik. Stilles til rådighed anonymiseret form - for forskere under Forskerordning. 4

5 Hvilke typer af registeroplysninger? Registeroplysninger på individniveau i Danmarks Statistik: Familieforhold: Danmarks Statistiks familierelationer - Efamilie. er/hkt4_variabel.aspx?fk=37407 Kobling af CPR-numre mellem børn og forældre for de fleste personer født efter 1965 familierelationer, generationer, Børn som gennemgående individ i data 5

6 Familierelation Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 22 Far Mor Far Bedstemor Bedstefar Bedstemor Bedstefar 6

7 Hvilke typer af registeroplysninger? Uddannelse Uddannelse: Igangværende og fuldført Kurser under voksen-efteruddannelse Folkeskoleelever: Oplysninger om klassetrin siden Før 2007 kun for de ældste klassetrin. Ungdomsuddannelser. Faglige og videregående uddannelser. Karakterer. Kriminalitet 7

8 Hvilke typer af registeroplysninger? Registeroplysninger på individniveau i Danmarks Statistik: Arbejdsmarkedssituation Sociale ydelser på ydelsestyper DREAM: Beskæftigelsesoplysninger på ugeniveau, se Arbejdssted via arbejdsstedskode Indkomster og skat 8

9 Hvilke typer af registeroplysninger? Oplysninger om virksomheder Oplysninger på arbejdssteder Oplysninger på juridiske enheder, dvs. firmaer Sammenhæng mellem firmaer, arbejdssteder og personer Oplysninger om antal ansatte, omsætning, køb af varer, lønsum etc. Oprettelse og lukning af firmaer Firmaer registreret med branchekode Oplysninger om ejerform 9

10 Personer, arbejdssteder og firmaer 10

11 Sundhedsregistre Sundhedsstyrelsen indsamler registre vedr. sundhed, fx Indlæggelser på somatiske hospitalsafdelinger Psykiatriske indlæggelser Besøg hos praktiserende læger og speciallæger Dødsårsag Lægemiddelstyrelsen bestyrer: Lægemiddelregistret Disse registre leveres videre til Danmarks Statistik, som stiller data til rådighed via Forskerordningen 11

12 Fordele ved registerdata Kæmpe datamateriale: Hele befolkningen. Målemetoder: Konsistente målemetoder over tid. Myndigheder indsamler samme oplysninger hvert år på samme måde. Paneldata: Longitudinale data. Muligt at følge personer over tid. Følge personer geografisk vha. CPR-nummer-system. Kobling af personer i forskellige netværk: Familien Arbejdspladsen Uddannelsessted, skole etc. Muligt at koble med andre datakilder via CPR-nummer. 12

13 Summe-session Diskuter muligheder for at gennemføre evaluering ved brug af registerdata i forhold til problemstillinger på din arbejdsplads Hvilke konkrete problemstillinger kunne evalueres vha. registerdata? Hvad skal der til for at kunne gennemføre en sådan evaluering? Hvilke forhindringer og potentialer ser I? 5-10 minutter, derefter diskussion i plenum 13

14 Ulemper Data indsamlet med administrative formål for øje Data ikke indsamlet for at svare på forsknings- eller evalueringsspørgsmål Data præcise på indkomst (registreret), men ikke forbrug Data fx ringe dækning vedr. formue, fordi formueskat er væk Data viser brug af sundhedsydelser, men ikke helbredstilstand Data fortæller om arbejde i arbejdsmarkedet, men ikke om omfang af sort arbejde, husarbejde, børneomsorg, fritid Data beskriver ikke præferencer, holdninger, tilfredshed etc. Registerdata kan anvendes til at beskrive effekter, men ikke hvorfor en indsats virker 14

15 Andre datakilder Administrative datasæt i kommuner el. lign. Data indsamlet i forbindelse med særligt projekt eller eksperiment, fx Rask i Job Surveydata Det er ofte muligt at kombinere registerdata med andre data. Det kræver, at Det er muligt at koble via CPR-nr. eller virksomhedsnr. Der er mange observationer i alternative datakilde 15

16 Eksperiment: Rask i Job Eksperiment i 12 kommuner Fokus på KRAM-faktorer Uddannelse af helsepiloter i hver enhed Fulgt op på sygefravær via samtaler Evaluering så på indsats- og kontrolgruppen. Indsamlede oplysninger om bl.a. sygefravær, KRAM-faktorer Koblet til registeroplysninger for yderligere information om fx brug af sundhedsydelser og baggrundskarakteristika Fandt, at sygefraværet steg efter indførelse af programmet! 16

17 Surveys Surveys er i mange lande eneste kilde til viden om personer eller virksomheder I DK dækker registre mange af de oplysninger, som tidligere blev indsamlet vha. surveys. Surveys kan imidlertid give svar på spørgsmål, som ikke dækkes af registre, fx Selvvurderet helbred og trivsel Livssituation, hvordan/hvorfor indretter man sig Præferencer, holdninger, forventninger, planlægning Forbrug og opsparing 17

18 Surveys Surveys kan kobles til registerdata via CPR-nummer Kræver, at survey har adgang til CPR-numre for respondenter Potentiale: Surveydata kan valideres: Hvor repræsentative er respondenter, hvad betyder bortfald for repræsentativitet? Giver adgang til et hav af baggrundsoplysninger, fx beskæftigelse, uddannelse, familieforhold Muliggør longitudinale analyser: Historie eller follow-up vedr. surveypopulationen Survey- og registerdata kan supplere hinanden, fx helbred 18

19 Eksempler på surveys, der kobles til registre Børneforløbsundersøgelsen (SFI) Ældredatabasen (SFI og AKF) Ungdomsforløbsundersøgelsen (SFI og DPU) Forbrugsundersøgelserne (Danmarks Statistik) Arbejdsmiljøkohorten (Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA) Bedre Sundhed for Mor og Barn (Seruminstituttet) Virksomhedernes Sociale Ansvar (SFI) European Values Survey (KU og SFI, den danske del) PISA og PIAAC (SFI og DPU mv.) European Social Survey (SFI, den danske del) SHARE (SDU, den danske del) International Social Survey programme (ISSP, dansk del) 19

20 Eksempler på andre typer data, der (kan) kobles til registre Nationale tests i folkeskolen. Aktuelle projekter i SFI: For Horsens kommune. Betydningen af daginstitutioner for resultater i folkeskolen. Survey blandt skoleledere og skolelærere (SFI) Målinger af ledelse og undervisningskvalitet. Kobles til 9. klasses karakterer. 20

21 Gennemførelse af ny survey, der kan kobles med registerdata Ny survey, fx gennemført af SFI-Survey eller Danmarks Statistik Survey-indsamler udtrækker population baseret på CPR-udtræk Population kan indsnævres vha. registerdata, fx population i bestemt kommune, i bestemt branche, personer med bestemt uddannelse mv. Organisationer kan også gennemføre surveys i deres medlemsskare Kobling af surveys og registre kræver godkendelse hos Datatilsynet 21

22 Geografiske netværk Belyse geografiske relationer mellem individer og virksomheder GIS-koder (Geografisk InformationsSystem) Ruter og geografiske afstande. Korteste eller hurtigste. Eksempler: Pendling, dvs. afstande mellem bolig og job Afstande inden for kommuner, fx fra bolig til institutioner, skoler mv. Boligområder, netværk, ghettodannelse Kan kobles til registerdata via CPR eller virksomhedsnumre (adressekoder) Serviceopgave, der bestilles i Danmarks Statistik. Dyrt! 22

23 Analyser af reformer, ændringer i administrativ praksis mv. Registerdata som hukommelse Fx belyse ændringer ved reformer: Skolereformer i 50 erne Reform af barselsorlov i 80 erne og igen i 2002 Efterlønsreform 1998/99 Kommunalreformen 2007 Forskelle i administrativ praksis på tværs af kommuner Benchmarking af integrationsindsats Forskelle i praksis for tilkendelse af førtidspension Beskæftigelsesindsats i kommunerne 23

24 Dokumentation af registerdata Generelt dokumenteret på Danmarks Statistiks hjemmeside Højkvalitetsdata: Data med særlig fokus på god dokumentation Højkvalitetsdata indeholder pt. over 600 variabler 24

25 Hvordan får man adgang til registerdata? Alle analyser på Danmarks Statistiks forskermaskine Forskningsinstitutioner, analyseinstitutioner, ministerier mv. Brugere af forskermaskinen godkendes af Danmarks Statistik Skrive projektbeskrivelse. Godkendes af Danmarks Statistik. Beskrive formål, analyser, population, variabler, årgange mv. Statistisk analyse i SAS, SPSS, Stata el. lign. programmer. Startomkostninger er store: Tidsforbrug med at sætte sig ind i data, programmering mv. Økonomisk side. Betaling for dataudtræk. Kan betale sig at alliere sig med institut, der kender data og analysemetoder. 25

26 Survey- og registerdata via CSSR Medlemmer af CSSR kan benytte CSSR s survey- og registerdatabase Betingelse: Survey er omdrejningspunkt, ikke rene registeranalyser CSSR har købt egen server på Danmarks Statistik Adgang til højkvalitetsdata for alle år, hele befolkningen De mest almindelige programmer, herunder SAS, Stata, SPSS, Gauss etc. CSSR vejleder og er sparringspartner i forbindelse med udvælgelse af relevante registerdata, kontakt med Danmarks Statistik mv. 26

27 Praktisk øvelse: Evaluering med registerdata Grupper 2-3 personer, 30 minutter i grupper, 20 minutter til præsentation, brug evt. posters Vælg case i jeres organisation: Evaluering Beskriv indsatsen og evalueringsopgaven Forventninger og hypoteser (evt. programteori) Beskriv, hvordan casen kunne evalueres vha. registerdata Suppleres med andre typer undersøgelser? Fx survey, eksperiment, yderligere data fra organisationen Metode: Statistisk metode, forløbsanalyse el. lign. Proces: Hvordan og hvem gennemfører evaluering? Hvad skal evalueringen bruges til? Implementering? 27

28 Adgang til Danmarks Statistiks forskermaskine https://sslvpn.dst.dk 28

29 Case 1: Sygefravær i daginstitutioner Spørgsmål: Hvad betyder normeringer for sygefravær, efterløn og jobskifte i kommunale daginstitutioner? Registerdata fra Danmarks Statistik Population: Ansatte i børnehaver og vuggestuer Panel , dvs. følge personer over tid Langvarigt sygefravær for (dagpengestatistikken) Kort sygefravær i Helbred, herunder besøg hos egen læge, speciallæge, hospitalsindlæggelser mv. Børn i daginstitutioner via Daginstitutionsregistret 29

30 Case 1: Sygefravær i daginstitutioner IDA mv. Daginstitutionsregister IDA mv. Mor 1 Barn 1 Institution 1 Arbejdssted 1 Ansat 1 Far 1 Barn 2 Ansat 2 Barn 3 Ansat 3 Barn b Institution i Arbejdssted a Ansat 4 Ansat n Mor B Barn B-1 Ansat N-1 Far B Barn B Institution I Arbejdssted A Ansat N 30

31 Case 1: Sygefravær i daginstitutioner Kommunen Normering i kommunen, hvor person i arbejder, gns. inst. størrelse Individet Personlige karakteristika vedr. person i : Køn, alder, gift/enlig, erfaring, anciennitet, arbejdsmarkedshistorie, helbred Arbejdspladsen Karakteristika for i s arbejdsplads: Ledelse, beliggenhed, faciliteter, sociale/pædagogiske udfordringer Sygefravær, jobskifte, efterløn for person i, år t Konjunktur Konjunkturforhold fælles for hele samfundet i år t, fx ledighed Støj Tilfældige udsving ( støj ) for person i 31

32 Case 1: Sygefravær i daginstitutioner Hovedresultater: Blandet billede, men generelt positiv sammenhæng mellem normeringer og sygefravær i delperioder og for grupper af medarbejdere arbejdspres øger sygefravær. Normeringer også forbundet med jobskifte, så flere søger væk fra kommuner med ringe normeringer. Normeringer ikke nogen tydelig (signifikant) effekt på tilgang til efterløn. 32

33 Case 2: NiN Nordjysk Iværksætter Netværk Nordjysk Iværksætter Netværk (NiN) yder støtte i form af rådgivning før og under start af ny virksomhed Netværket er en del af regionale erhvervsprogrammer AKF evaluerede effekter af rådgivningsforløb for Erhvervs- og Byggestyrelsen Outputmål: Overlevelse, jobskabelse og omsætning (vækst) i nye iværksætter-virksomheder Problem: Finde passende kontrolgruppe, dvs. iværksættere med lignende karakteristika, som ikke modtog støtte fra NiN 33

34 Case 2: NiN rådgivningstyper Ikke en god idé 4 timer Basisrådgivning Lokale Erhverskontors rådgivere Realistik idé Rådgivnings plan 4 timer Basis Rådgivning Underleverandør rådgivere Forretnings Plan Budget 8 timer Udvidet Rådgivning under start Etableringsvejledere overblik over de nødvendige aktiviteter med hensyn til: Finansiering Markedsføring Praktisk håndtering af opstarten og lign. Effekten af NiN rådgivning

35 Case 2: Data Administrativt datasæt fra NiN med virksomheder registreret under deres CVR-nummer NiN-oplysninger: Type af rådgivning, ønsket branche Både indsats- og kontrolgruppe stammer fra NiN s egne registre Koblet med data fra Danmarks Statistik via CVR-nummeret Oplysninger om: Overlevelse Omsætning Beskæftigelse 35

36 Case 2: Metode og hovedresultater Metode: Matching virksomhed, der modtog rådgivning, matches med lignende virksomheder, der ikke modtog rådgivning på samme trin. Resultat: Deltagelse i NiN s rådgivningsforløb øger chancen for overlevelse Også positiv effekt på omsætning og beskæftigelse Erhvervs- og Byggestyrelsen ønsker nu at evaluere flere af deres programmer. NiN-evalueringen standard for fremtidige evalueringer. 36

37 Case 3: Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia kommune Analyse gennemført af AKF for Fredericia kommune Data: ECO Nøgletal og registerdata Fredericia sammenlignet med Vejle, Kolding og Middelfart. Demografi: flere førskolebørn, færre skolebørn, flere ældre. Overførselsudgifterne høje Flere kun folkeskole, få med videregående uddannelse Tilflyttere og fraflyttere skæv uddannelsesprofil Relativt mange arbejdspladser, men mange indpendlere og dermed få skattekroner Relativt mange brancher med høj grad af nedslidning 37

38 Case 4: Virkninger af kommunalreformen for de ansatte i kommuner og regioner Observation: Sygefraværet stigende omkring kommunalreformen for kommuner, der fusionerede Analyse: Udvikling i sygefravær i kommuner, der blev sammenlagt, sammenlignes med udvikling i kommuner, der ikke blev sammenlagt (men lignende størrelse og sammensætning) Metode: Diff-in-diff Data: Registerdata for sygefravær, tilbagetrækning, jobskifte Kombineres med sygefravær fra FLD (Fælleskommunale Løndata) Kombineres med survey til kommunale ledere vedr. håndtering af organisationsforandringer 38

39 Case 4: Virkninger af kommunalreformen for de ansatte i kommuner og regioner Spørgsmål: Hvorfor er det en fordel at anvende individdata (registerdata) Mange observationer muliggør opdeling på undergrupper, fx se, om bestemte faggrupper klarer sig bedre end andre igennem organisationsforandringer Følge personer over tid, også længere tilbage end reformen 39

40 Afslutning: Diskussion Kan registerdata anvendes til evaluering i jeres organisation Hvilke perspektiver ser I i muligheden for at kombinere surveys, administrative data, data fra eksperimenter mv. med registerdata? Muligheder for praktisk gennemførsel af evaluering? Behov for mere viden? Metoder til effektevaluering, herunder statistisk metode behov for støtte og rådgivning? 40

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet Forskerordningen giver

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Adgang til data under Forskerordningen i praksis

Adgang til data under Forskerordningen i praksis Danmarks Statistik, 10. april 2015 Forskningsservice PBA/SVP Til brugere af Forskerordningen Adgang til data under Forskerordningen i praksis Introduktion Notatet giver en summarisk og hurtig indføring

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Antallet af. Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012

Antallet af. Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012 Antallet af efterlønsmodtagere fremover Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012 Introduktion 1. DREAMs formodeller 2. Eksempel på stød i formodel: Effekten af muligheden for skattefri

Læs mere

Introduktion til Forskningsservice i Danmarks Statistik

Introduktion til Forskningsservice i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice 19. maj 2014 Kontorets ledelse og fællesopgaver KAE/CLN/JKP/ITH Introduktion til Forskningsservice i Danmarks Statistik 1. Mikrodata til forskning Danmarks Statistik

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Socioøkonomisk kortlægning

Socioøkonomisk kortlægning LIFA A/S Landinspektører, rådgiver og informationsformidler Socioøkonomisk kortlægning Brian Damsgaard Fredericia Kommune Allan Larsen - LIFA I did not do it Men det har godt nok været spændende at overtage.

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Astrid Kiil, Cand.econ, Ph.d. aski@kora.dk Helseøkonomikonferansen 2013 14. maj, Solstrand Kort om KORA

Læs mere

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport ROCKWOOLFONDEN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Mikrodata til forskning og analyse potentiale og problemer

Mikrodata til forskning og analyse potentiale og problemer Danmarks Statistik Forskningsservice 2. august 2004 Mikrodata til forskning og analyse potentiale og problemer Leif Husted, Amterne og Kommunernes Forskningsinstitut Flemming Petersson, Damarks Statistik

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

SAS formater i Danmarks Statistik

SAS formater i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice og Kundecenter 9. januar 2012 SAS formater i Danmarks Statistik 1. Indledning... 1 2. Hvor findes formater og øvrige datafiler?... 2 3. Hvordan bruges formater i SAS-programmet?...

Læs mere

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Lov om et indkomstregister Lov nr. 1534 af 19.12.2007 Gældende fra 01.01.2008 Omfatter alle private og offentlige

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold

dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Sygefravær r og udstødning: dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns K Universitet Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

Når Byen Bevæger Børn

Når Byen Bevæger Børn Når Byen Bevæger Børn Objektiv måling af fysisk aktivitet med hjælp af GIS, GPS og bevægelsesmåler Jasper Schipperijn & Charlotte Demant Klinker Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Disposition (Typer af) resultater fra ekspertudvalget vedr. infrastruktur og arbejdskraft

Læs mere

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob December 2014 Analyserapport Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob Indholdsfortegnelse Resume af centrale resultater 3 1. Indledning 6 1.1. Baggrund

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt

Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt 30. september 2014 HEJ/CLA/NGE Erhvervslivets Udvikling Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt Danmarks Statistik har efter aftale med Center for Offentlig Innovation (COI) gennemført

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE

IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE PROJEKTBESKRIVELSE FEBRUAR 2013 Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2 Idrætsklasser - plads til idrætstalenter i den danske

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.

Læs mere

Sociale og økonomiske udfordringer i Fredericia Kommune

Sociale og økonomiske udfordringer i Fredericia Kommune Henrik Lindegaard Andersen, Signe Frederiksen, Kurt Houlberg, Nicolai Kristensen og Chantal Pohl Nielsen Sociale og økonomiske udfordringer i Fredericia Kommune 10 udfordringer 2 1 2 3 4 5 Det socioøkonomiske

Læs mere

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Velkommen til workshop Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Præsentation af SundTrivsel A/S SundTrivsel arbejder i krydsfeltet imellem sundhedsfremme, trivsel og arbejdsmiljø vi samtænker

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 En registerbaseret undersøgelse Ulla Binger, Johnny Dyreborg, Jørgen Vinsløv Hansen og Birthe Lykke Thomsen Udredning af årsager

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Oplæg for Forebyggelseskommission D. 21. august 2008 Seniorforsker, Ph.D. Plan for oplægget Hvorfor er arbejdspladsen interessant i et forebyggelsesperspektiv Noget

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Projektbeskrivelse Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til alle skoleelever i Danmark. Fra skoleåret 2008/09 har den politiske

Læs mere

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Hvilken betydning har nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og for arbejdsliv hvad ved vi og hvad har vi mulighed for at undersøge?

Læs mere

Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt uden for hjemmet som barn

Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt uden for hjemmet som barn A NALYSE Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt uden for hjemmet som barn Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge udviklingen

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Viden om og holdning til private og offentlige pensionsordninger

Viden om og holdning til private og offentlige pensionsordninger Viden om og holdning til private og offentlige pensionsordninger Viden om og holdning til private og offentlige pensionsordninger Bo Bilde /Peter Linde Danmarks Statistik Interviewservice Telefon 3917

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere