Mette Gørtz, SFI og CSSR Mulighederne i at anvende registerdata til evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mette Gørtz, SFI og CSSR Mulighederne i at anvende registerdata til evaluering"

Transkript

1 Mette Gørtz, SFI og CSSR Mulighederne i at anvende registerdata til evaluering Dansk Evalueringsselskabs Årsmøde 22. september 2011, Nyborg Strand

2 Præsentation Mette Gørtz, cand. polit. 1993, Ph.D Joberfaring: Danmarks Statistik (93-95), DØRS (95-99), Økonomi- og Erhvervsministeriet (99-03), AKF (06-10) SFI (2010-): Seniorforsker og leder af Center for Survey og Survey/Registerdata (CSSR, CSSR: Netværk af danske forskningsinstitutioner, som sammen opbygger database med survey- og registerdata Støttet af Forskningsråd for Samfund og Erhverv (FSE) Medlemmer: KU-Samf og KU-Sund, AU-Samf, AAU-Samf, SDU- Samf, CBC, NFA, SFI (formand og vært) Runde med præsentation af deltagere i seminaret 2

3 Plan for seminaret 1. Hvad er registerdata? Indsamling, indhold, fordele og perspektiver i forhold til evaluering. 2. Summemøde/gruppediskussion 3. Ulemper/mangler ved registerdata, surveys eller eksperimenter kombineret med registerdata, dataadgang 4. Øvelse i grupper: Beskriv evalueringsprojekt i din organisation, hvordan kunne registerdata, evt. i kombination med surveydata, bringes i spil? 5. Gennemgang: Eksempler på anvendelser af registerdata, evt. i kombination med andre data. Forskning og andre evalueringsprojekter. 6. Diskussion 3

4 Hvad er registerdata? Data indsamlet med administrativt formål. Indsamles af myndigheder. Fx: Skat, sundhedssystem, uddannelse, udbetaling af sociale ydelser, virksomheders juridiske oprettelse etc. Oplysninger registreres på personer eller virksomheder, dvs. én observation pr. person eller pr. firma. Danmarks Statistik samler oplysninger fra administrative registre: Anvendes til at producere statistik. Stilles til rådighed anonymiseret form - for forskere under Forskerordning. 4

5 Hvilke typer af registeroplysninger? Registeroplysninger på individniveau i Danmarks Statistik: Familieforhold: Danmarks Statistiks familierelationer - Efamilie. er/hkt4_variabel.aspx?fk=37407 Kobling af CPR-numre mellem børn og forældre for de fleste personer født efter 1965 familierelationer, generationer, Børn som gennemgående individ i data 5

6 Familierelation Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 22 Far Mor Far Bedstemor Bedstefar Bedstemor Bedstefar 6

7 Hvilke typer af registeroplysninger? Uddannelse Uddannelse: Igangværende og fuldført Kurser under voksen-efteruddannelse Folkeskoleelever: Oplysninger om klassetrin siden Før 2007 kun for de ældste klassetrin. Ungdomsuddannelser. Faglige og videregående uddannelser. Karakterer. Kriminalitet 7

8 Hvilke typer af registeroplysninger? Registeroplysninger på individniveau i Danmarks Statistik: Arbejdsmarkedssituation Sociale ydelser på ydelsestyper DREAM: Beskæftigelsesoplysninger på ugeniveau, se Arbejdssted via arbejdsstedskode Indkomster og skat 8

9 Hvilke typer af registeroplysninger? Oplysninger om virksomheder Oplysninger på arbejdssteder Oplysninger på juridiske enheder, dvs. firmaer Sammenhæng mellem firmaer, arbejdssteder og personer Oplysninger om antal ansatte, omsætning, køb af varer, lønsum etc. Oprettelse og lukning af firmaer Firmaer registreret med branchekode Oplysninger om ejerform 9

10 Personer, arbejdssteder og firmaer 10

11 Sundhedsregistre Sundhedsstyrelsen indsamler registre vedr. sundhed, fx Indlæggelser på somatiske hospitalsafdelinger Psykiatriske indlæggelser Besøg hos praktiserende læger og speciallæger Dødsårsag Lægemiddelstyrelsen bestyrer: Lægemiddelregistret Disse registre leveres videre til Danmarks Statistik, som stiller data til rådighed via Forskerordningen 11

12 Fordele ved registerdata Kæmpe datamateriale: Hele befolkningen. Målemetoder: Konsistente målemetoder over tid. Myndigheder indsamler samme oplysninger hvert år på samme måde. Paneldata: Longitudinale data. Muligt at følge personer over tid. Følge personer geografisk vha. CPR-nummer-system. Kobling af personer i forskellige netværk: Familien Arbejdspladsen Uddannelsessted, skole etc. Muligt at koble med andre datakilder via CPR-nummer. 12

13 Summe-session Diskuter muligheder for at gennemføre evaluering ved brug af registerdata i forhold til problemstillinger på din arbejdsplads Hvilke konkrete problemstillinger kunne evalueres vha. registerdata? Hvad skal der til for at kunne gennemføre en sådan evaluering? Hvilke forhindringer og potentialer ser I? 5-10 minutter, derefter diskussion i plenum 13

14 Ulemper Data indsamlet med administrative formål for øje Data ikke indsamlet for at svare på forsknings- eller evalueringsspørgsmål Data præcise på indkomst (registreret), men ikke forbrug Data fx ringe dækning vedr. formue, fordi formueskat er væk Data viser brug af sundhedsydelser, men ikke helbredstilstand Data fortæller om arbejde i arbejdsmarkedet, men ikke om omfang af sort arbejde, husarbejde, børneomsorg, fritid Data beskriver ikke præferencer, holdninger, tilfredshed etc. Registerdata kan anvendes til at beskrive effekter, men ikke hvorfor en indsats virker 14

15 Andre datakilder Administrative datasæt i kommuner el. lign. Data indsamlet i forbindelse med særligt projekt eller eksperiment, fx Rask i Job Surveydata Det er ofte muligt at kombinere registerdata med andre data. Det kræver, at Det er muligt at koble via CPR-nr. eller virksomhedsnr. Der er mange observationer i alternative datakilde 15

16 Eksperiment: Rask i Job Eksperiment i 12 kommuner Fokus på KRAM-faktorer Uddannelse af helsepiloter i hver enhed Fulgt op på sygefravær via samtaler Evaluering så på indsats- og kontrolgruppen. Indsamlede oplysninger om bl.a. sygefravær, KRAM-faktorer Koblet til registeroplysninger for yderligere information om fx brug af sundhedsydelser og baggrundskarakteristika Fandt, at sygefraværet steg efter indførelse af programmet! 16

17 Surveys Surveys er i mange lande eneste kilde til viden om personer eller virksomheder I DK dækker registre mange af de oplysninger, som tidligere blev indsamlet vha. surveys. Surveys kan imidlertid give svar på spørgsmål, som ikke dækkes af registre, fx Selvvurderet helbred og trivsel Livssituation, hvordan/hvorfor indretter man sig Præferencer, holdninger, forventninger, planlægning Forbrug og opsparing 17

18 Surveys Surveys kan kobles til registerdata via CPR-nummer Kræver, at survey har adgang til CPR-numre for respondenter Potentiale: Surveydata kan valideres: Hvor repræsentative er respondenter, hvad betyder bortfald for repræsentativitet? Giver adgang til et hav af baggrundsoplysninger, fx beskæftigelse, uddannelse, familieforhold Muliggør longitudinale analyser: Historie eller follow-up vedr. surveypopulationen Survey- og registerdata kan supplere hinanden, fx helbred 18

19 Eksempler på surveys, der kobles til registre Børneforløbsundersøgelsen (SFI) Ældredatabasen (SFI og AKF) Ungdomsforløbsundersøgelsen (SFI og DPU) Forbrugsundersøgelserne (Danmarks Statistik) Arbejdsmiljøkohorten (Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA) Bedre Sundhed for Mor og Barn (Seruminstituttet) Virksomhedernes Sociale Ansvar (SFI) European Values Survey (KU og SFI, den danske del) PISA og PIAAC (SFI og DPU mv.) European Social Survey (SFI, den danske del) SHARE (SDU, den danske del) International Social Survey programme (ISSP, dansk del) 19

20 Eksempler på andre typer data, der (kan) kobles til registre Nationale tests i folkeskolen. Aktuelle projekter i SFI: For Horsens kommune. Betydningen af daginstitutioner for resultater i folkeskolen. Survey blandt skoleledere og skolelærere (SFI) Målinger af ledelse og undervisningskvalitet. Kobles til 9. klasses karakterer. 20

21 Gennemførelse af ny survey, der kan kobles med registerdata Ny survey, fx gennemført af SFI-Survey eller Danmarks Statistik Survey-indsamler udtrækker population baseret på CPR-udtræk Population kan indsnævres vha. registerdata, fx population i bestemt kommune, i bestemt branche, personer med bestemt uddannelse mv. Organisationer kan også gennemføre surveys i deres medlemsskare Kobling af surveys og registre kræver godkendelse hos Datatilsynet 21

22 Geografiske netværk Belyse geografiske relationer mellem individer og virksomheder GIS-koder (Geografisk InformationsSystem) Ruter og geografiske afstande. Korteste eller hurtigste. Eksempler: Pendling, dvs. afstande mellem bolig og job Afstande inden for kommuner, fx fra bolig til institutioner, skoler mv. Boligområder, netværk, ghettodannelse Kan kobles til registerdata via CPR eller virksomhedsnumre (adressekoder) Serviceopgave, der bestilles i Danmarks Statistik. Dyrt! 22

23 Analyser af reformer, ændringer i administrativ praksis mv. Registerdata som hukommelse Fx belyse ændringer ved reformer: Skolereformer i 50 erne Reform af barselsorlov i 80 erne og igen i 2002 Efterlønsreform 1998/99 Kommunalreformen 2007 Forskelle i administrativ praksis på tværs af kommuner Benchmarking af integrationsindsats Forskelle i praksis for tilkendelse af førtidspension Beskæftigelsesindsats i kommunerne 23

24 Dokumentation af registerdata Generelt dokumenteret på Danmarks Statistiks hjemmeside Højkvalitetsdata: Data med særlig fokus på god dokumentation Højkvalitetsdata indeholder pt. over 600 variabler 24

25 Hvordan får man adgang til registerdata? Alle analyser på Danmarks Statistiks forskermaskine Forskningsinstitutioner, analyseinstitutioner, ministerier mv. Brugere af forskermaskinen godkendes af Danmarks Statistik Skrive projektbeskrivelse. Godkendes af Danmarks Statistik. Beskrive formål, analyser, population, variabler, årgange mv. Statistisk analyse i SAS, SPSS, Stata el. lign. programmer. Startomkostninger er store: Tidsforbrug med at sætte sig ind i data, programmering mv. Økonomisk side. Betaling for dataudtræk. Kan betale sig at alliere sig med institut, der kender data og analysemetoder. 25

26 Survey- og registerdata via CSSR Medlemmer af CSSR kan benytte CSSR s survey- og registerdatabase Betingelse: Survey er omdrejningspunkt, ikke rene registeranalyser CSSR har købt egen server på Danmarks Statistik Adgang til højkvalitetsdata for alle år, hele befolkningen De mest almindelige programmer, herunder SAS, Stata, SPSS, Gauss etc. CSSR vejleder og er sparringspartner i forbindelse med udvælgelse af relevante registerdata, kontakt med Danmarks Statistik mv. 26

27 Praktisk øvelse: Evaluering med registerdata Grupper 2-3 personer, 30 minutter i grupper, 20 minutter til præsentation, brug evt. posters Vælg case i jeres organisation: Evaluering Beskriv indsatsen og evalueringsopgaven Forventninger og hypoteser (evt. programteori) Beskriv, hvordan casen kunne evalueres vha. registerdata Suppleres med andre typer undersøgelser? Fx survey, eksperiment, yderligere data fra organisationen Metode: Statistisk metode, forløbsanalyse el. lign. Proces: Hvordan og hvem gennemfører evaluering? Hvad skal evalueringen bruges til? Implementering? 27

28 Adgang til Danmarks Statistiks forskermaskine https://sslvpn.dst.dk 28

29 Case 1: Sygefravær i daginstitutioner Spørgsmål: Hvad betyder normeringer for sygefravær, efterløn og jobskifte i kommunale daginstitutioner? Registerdata fra Danmarks Statistik Population: Ansatte i børnehaver og vuggestuer Panel , dvs. følge personer over tid Langvarigt sygefravær for (dagpengestatistikken) Kort sygefravær i Helbred, herunder besøg hos egen læge, speciallæge, hospitalsindlæggelser mv. Børn i daginstitutioner via Daginstitutionsregistret 29

30 Case 1: Sygefravær i daginstitutioner IDA mv. Daginstitutionsregister IDA mv. Mor 1 Barn 1 Institution 1 Arbejdssted 1 Ansat 1 Far 1 Barn 2 Ansat 2 Barn 3 Ansat 3 Barn b Institution i Arbejdssted a Ansat 4 Ansat n Mor B Barn B-1 Ansat N-1 Far B Barn B Institution I Arbejdssted A Ansat N 30

31 Case 1: Sygefravær i daginstitutioner Kommunen Normering i kommunen, hvor person i arbejder, gns. inst. størrelse Individet Personlige karakteristika vedr. person i : Køn, alder, gift/enlig, erfaring, anciennitet, arbejdsmarkedshistorie, helbred Arbejdspladsen Karakteristika for i s arbejdsplads: Ledelse, beliggenhed, faciliteter, sociale/pædagogiske udfordringer Sygefravær, jobskifte, efterløn for person i, år t Konjunktur Konjunkturforhold fælles for hele samfundet i år t, fx ledighed Støj Tilfældige udsving ( støj ) for person i 31

32 Case 1: Sygefravær i daginstitutioner Hovedresultater: Blandet billede, men generelt positiv sammenhæng mellem normeringer og sygefravær i delperioder og for grupper af medarbejdere arbejdspres øger sygefravær. Normeringer også forbundet med jobskifte, så flere søger væk fra kommuner med ringe normeringer. Normeringer ikke nogen tydelig (signifikant) effekt på tilgang til efterløn. 32

33 Case 2: NiN Nordjysk Iværksætter Netværk Nordjysk Iværksætter Netværk (NiN) yder støtte i form af rådgivning før og under start af ny virksomhed Netværket er en del af regionale erhvervsprogrammer AKF evaluerede effekter af rådgivningsforløb for Erhvervs- og Byggestyrelsen Outputmål: Overlevelse, jobskabelse og omsætning (vækst) i nye iværksætter-virksomheder Problem: Finde passende kontrolgruppe, dvs. iværksættere med lignende karakteristika, som ikke modtog støtte fra NiN 33

34 Case 2: NiN rådgivningstyper Ikke en god idé 4 timer Basisrådgivning Lokale Erhverskontors rådgivere Realistik idé Rådgivnings plan 4 timer Basis Rådgivning Underleverandør rådgivere Forretnings Plan Budget 8 timer Udvidet Rådgivning under start Etableringsvejledere overblik over de nødvendige aktiviteter med hensyn til: Finansiering Markedsføring Praktisk håndtering af opstarten og lign. Effekten af NiN rådgivning

35 Case 2: Data Administrativt datasæt fra NiN med virksomheder registreret under deres CVR-nummer NiN-oplysninger: Type af rådgivning, ønsket branche Både indsats- og kontrolgruppe stammer fra NiN s egne registre Koblet med data fra Danmarks Statistik via CVR-nummeret Oplysninger om: Overlevelse Omsætning Beskæftigelse 35

36 Case 2: Metode og hovedresultater Metode: Matching virksomhed, der modtog rådgivning, matches med lignende virksomheder, der ikke modtog rådgivning på samme trin. Resultat: Deltagelse i NiN s rådgivningsforløb øger chancen for overlevelse Også positiv effekt på omsætning og beskæftigelse Erhvervs- og Byggestyrelsen ønsker nu at evaluere flere af deres programmer. NiN-evalueringen standard for fremtidige evalueringer. 36

37 Case 3: Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia kommune Analyse gennemført af AKF for Fredericia kommune Data: ECO Nøgletal og registerdata Fredericia sammenlignet med Vejle, Kolding og Middelfart. Demografi: flere førskolebørn, færre skolebørn, flere ældre. Overførselsudgifterne høje Flere kun folkeskole, få med videregående uddannelse Tilflyttere og fraflyttere skæv uddannelsesprofil Relativt mange arbejdspladser, men mange indpendlere og dermed få skattekroner Relativt mange brancher med høj grad af nedslidning 37

38 Case 4: Virkninger af kommunalreformen for de ansatte i kommuner og regioner Observation: Sygefraværet stigende omkring kommunalreformen for kommuner, der fusionerede Analyse: Udvikling i sygefravær i kommuner, der blev sammenlagt, sammenlignes med udvikling i kommuner, der ikke blev sammenlagt (men lignende størrelse og sammensætning) Metode: Diff-in-diff Data: Registerdata for sygefravær, tilbagetrækning, jobskifte Kombineres med sygefravær fra FLD (Fælleskommunale Løndata) Kombineres med survey til kommunale ledere vedr. håndtering af organisationsforandringer 38

39 Case 4: Virkninger af kommunalreformen for de ansatte i kommuner og regioner Spørgsmål: Hvorfor er det en fordel at anvende individdata (registerdata) Mange observationer muliggør opdeling på undergrupper, fx se, om bestemte faggrupper klarer sig bedre end andre igennem organisationsforandringer Følge personer over tid, også længere tilbage end reformen 39

40 Afslutning: Diskussion Kan registerdata anvendes til evaluering i jeres organisation Hvilke perspektiver ser I i muligheden for at kombinere surveys, administrative data, data fra eksperimenter mv. med registerdata? Muligheder for praktisk gennemførsel af evaluering? Behov for mere viden? Metoder til effektevaluering, herunder statistisk metode behov for støtte og rådgivning? 40

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune

Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune Henrik Lindegaard Andersen, Signe Frederiksen, Kurt Houlberg, Nicolai Kristensen og Chantal Pohl Nielsen Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune Publikationen Analyse af den socioøkonomiske

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

forskning social 3 / 2011 oktober Nyt fra SFI

forskning social 3 / 2011 oktober Nyt fra SFI Nyt fra SFI social 3 / 2011 oktober forskning 2 Social forskning 3 / 2011 indhold Kronikken 3 4 5 6 8 10 11 12 14 16 Guuuud, er du murer?! Ny undersøgelse om kvinder og lavtløn Kan skilsmisseforældre tvinges

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Redigeret af Marie Vejrup Nielsen Hans Raun Iversen

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

VidensLaboratorium.1. - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer

VidensLaboratorium.1. - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer VidensLaboratorium.1 - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer September 2012 VidensLaboratorium.1 De ikke-jobklare unge med psykiske problemer På vej mod mere viden og bedre effekter Udfordringen

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse får ægteskabet til at holde

Uddannelse og beskæftigelse får ægteskabet til at holde 5. december 2014 Uddannelse og beskæftigelse får ægteskabet til at holde Arbejdsløshed øger risikoen for skilsmisse markant, mens en lang uddannelse og en høj stilling trækker i den modsatte retning. Der

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

DERFOR FLYTTER VI. Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19

DERFOR FLYTTER VI. Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19 DERFOR FLYTTER VI Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19 INDHOLD FORORD 4 RESUME 6 Perspektivering af rapportens resultater

Læs mere

COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG

COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG Til Børn, Unge & Sorg Dokumenttype Rapport Dato September 2012 COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000

Læs mere

Nordiske initiativer til nedbringelse af sygefravær

Nordiske initiativer til nedbringelse af sygefravær Nordiske initiativer til nedbringelse af sygefravær TemaNord 2005:524 ISBN 92-893-1140-1 Grafisk produktion: Kailow Graphic Oplag: 1.500 Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er et af de ældste

Læs mere

Sundhedskonsekvensvurdering fra teori til praksis

Sundhedskonsekvensvurdering fra teori til praksis Sundhedskonsekvensvurdering fra teori til praksis 2008 Sundhedskonsekvensvurdering fra teori til praksis Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Gabriel Gulis Peter Gry Stella R.J Kræmer Fra Forskningsenheden

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbog om anbringelsesreformen Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: 7242 3700 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Undersøgelse af betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til dagpasning, skole og ældre

Undersøgelse af betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til dagpasning, skole og ældre COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undersøgelse af betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til dagpasning, skole og ældre

Læs mere

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Jacob Nielsen Arendt, Søren Teglgaard Jakobsen, Astrid Kiil og Hans Skov Kloppenborg Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Benchmarking af kommunernes integrationsindsats

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere